Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunfullmäktige 2023‑11‑23

 • Datum 2023-11-23
 • Tid 16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Frågestund - Under förutsättning att frågor inkommit

 • Handling 2023 nr 182 Interpellation av Pär Gustafsson (L) till kommunstyrelsens ordförande angående stadsrevisionens rapport om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

 • Handling 2023 nr 183 Interpellation av Axel Josefson (M) till kommunstyrelsens ordförande angående beslut om Göteborgs Stads personals deltagande i eventuellt kommande anmälningsplikt

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag - Styrning, uppföljning och kontroll av hemvårdsbidrag

 • Handling 2023 nr 215 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Handling 2023 nr 201 Delårsrapport augusti 2023

 • Handling 2023 nr 216 Underlag för kompletterande budget - Oktober 2023

 • Yrkande från C angående Underlag för kompletterande budget - Oktober 2023

 • Handling 2023 nr 211 Samlingsärende inom uppföljning oktober 2023 - Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter

 • Handling 2023 nr 200 Göteborgs Stads avfallstaxa för 2024

 • Handling 2023 nr 212 Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för år 2024

 • Yttrande från SD angående Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för år 2024

 • Handling 2023 nr 184 Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborg

 • Handling 2023 nr 213 Arvodesberedningens förslag att skjuta upp uppräkningen av arvoden för förtroendevalda för år 2024

 • Handling 2023 nr 206 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2024

 • Handling 2023 nr 207 Hemställan från nämnden för funktionsstöd gällande ansvar för revidering av och beslut om förfrågningsunderlag enligt LOV inom daglig verksamhet)

 • Handling 2023 nr 195 Avsiktsförklaring mellan delägare i Gryaab AB avseende utredning rörande Bollebygds kommuns framtida hantering av avloppsvatten

 • Handling 2023 nr 187 Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderade ägardirektiv för dotterbolag

 • Handling 2023 nr 185 Hemställan från Göteborg Energi AB avseende inriktning att investera i en pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndals kommun

 • Handling 2023 nr 197 Hemställan från Göteborgs Hamn AB avseende utvidgad omfattning av investering i ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna

 • Handling 2023 nr 209 Hemställan från Göteborgs Hamn AB om fusion av Göteborg Arendal 764:385 AB

 • Handling 2023 nr 208 Hemställan från Business Region Göteborg AB om reviderad bolagsordning för Sahlgrenska Science Park AB

 • Handling 2023 nr 198 Styrning av stadens arbetsmiljöarbete

 • Handling 2023 nr 188 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd

 • Handling 2023 nr 202 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kommunstyrelsens remittering

 • Handling 2023 nr 196 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att efterskänka mat till civilsamhällets organisationer i Göteborg

 • Handling 2023 nr 186 Redovisning av uppdrag att utreda inrättandet av en trygghets- och larmcentral med befogenhet att samordna stadens larm, kameror, trygghetsvärdar och ordningsvakter

 • Handling 2023 nr 203 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att mäta narkotikaanvändning i grundskolors och gymnasieskolors avloppsvatten

 • Handling 2023 nr 210 Redovisning av Göteborgs Stadshus AB:s ägardialoger i juni 2023

 • Handling 2023 nr 161 Motion av Axel Darvik (L) om att barn ges rätt till att vistas på fritidshem, oberoende av föräldrarnas anställningsstatus eller om de är föräldralediga

 • Handling 2023 nr 162 Motion av Elisabet Lann (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om ökat ansvar för säkerheten runt verksamheter med judisk profil

 • Handling 2023 nr 163 Motion av Elisabet Lann (KD) och Samuel Bråse (KD) om att inrätta en skärgårdssamordnare

 • Yrkande från C angående motion av Elisabet Lann (KD) och Samuel Bråse (KD) om att inrätta en skärgårdssamordnare

 • Handling 2023 nr 175 Motion av Elisabet Lann (KD) och Johanna Holmdahl (KD) om en handlingsplan för att möta de demografiska utmaningarna i Göteborg

 • Handling 2023 nr 189 Motion av Simona Mohamsson (L) och Axel Darvik (L) om att införa utbildningsgaranti för placerade barn

 • Handling 2023 nr 190 Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan

 • Handling 2023 nr 204 Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att stärka arbetet med fornlämningsvården

 • Handling 2023 nr 214 Motion av Martin Wannholt (D), Axel Josefson (M), Axel Darvik (L) och Elisabet Lann (KD) om att möjliggöra ombildning av hyresrätter i vissa områden

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}