Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2023‑05‑25

 • Datum 2023-05-25
 • Tid 15:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Anders Möller (D) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Iréne Sjöberg Lundin (D)

 • Frågestund

 • Handling 2023 nr 72 Redovisning av uppdrag att inom ramen för befintliga styrdokument implementera ett arbetssätt med syfte att motverka kusinäktenskap

 • Handling 2023 nr 77 Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka tystnadskultur

 • Yrkande från SD angående redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka tystnadskultur

 • Handling 2023 nr 62 Redovisning av uppdrag att ta fram kompletterande underlag till en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor

 • Handling 2023 nr 71 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet

 • Handling 2023 nr 100 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Handling 2023 nr 91 Antagande av detaljplan för skjutbana på del av Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg

 • Handling 2023 nr 112 Antagande av detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan inom stadsdelen Heden

 • Handling 2023 nr 89 Kompletterande uppföljning per december 2022

 • Handling 2023 nr 90 Bokslutsberedning avseende 2022

 • Yrkande från C angående bokslutsberedning avseende 2022

 • Handling 2023 nr 108 Återrapportering av uppdrag december 2022

 • Handling 2023 nr 113 Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond

 • Handling 2023 nr 114 Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden

 • Yttrande från M, D, L och KD angående utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden

 • Handling 2023 nr 97 Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen och reviderad process för finansiell samordning – Redovisning av uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen

 • Handling 2023 nr 103 Hemställan från Göteborg Energi AB om fusion av Göteborg Energi Backa AB med Göteborg Energi AB

 • Handling 2023 nr 102 Hemställan från Göteborg Energi AB om investering i biokraftvärme i Rya

 • Handling 2023 nr 101 Hemställan från Göteborg Energi Din El AB avseende förändrade säkerhetskrav för finansiell elhandel

 • Handling 2023 nr 104 Hemställan från Bygga Hem i Göteborg AB om tjänstepersonstyrelse och bolagsordning i Fastighets AB Sannegården 26:1

 • Handling 2023 nr 87 Hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om tjänstepersonstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

 • Handling 2023 nr 86 Redovisning av 2022 års ägardialoger för regionala bolag

 • Handling 2023 nr 88 Hemställan från exploateringsnämnden beträffande krav i markanvisningsprocessen på förmedling av bostäder genom Boplats

 • Yrkande från SD angående hemställan från exploateringsnämnden beträffande krav i markanvisningsprocessen på förmedling av bostäder genom Boplats

 • Yrkande från C angående hemställan från exploateringsnämnden beträffande krav i markanvisningsprocessen på förmedling av bostäder genom Boplats

 • Handling 2023 nr 109 Hemställan från fastighetsnämnden avseende förvärv av fastigheter, avyttrande av fastigheter samt tecknande av överenskommelse av tomträttsavgäld

 • Handling 2023 nr 94 Hemställan från förskolenämnden och grundskolenämnden om reviderade avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

 • Handling 2023 nr 115 Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende

 • Handling 2023 nr 85 Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden om att fortsätta tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst

 • Handling 2023 nr 96 Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023

 • Handling 2023 nr 107 Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030

 • Handling 2023 nr 92 Komplettering av mål och åtgärder till Göteborgs Stads avfallsplan 2021–2030

 • Handling 2023 nr 110 Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utreda ett långsiktigt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet

 • Återremissyrkande från C angående redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utreda ett långsiktigt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet

 • Handling 2023 nr 93 Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg

 • Handling 2023 nr 95 Redovisning av uppdrag gällande utredning om fler placeringar kan ske i behandlingshem i stället för på institution för ungdomar i riskzon för kriminalitet

 • Handling 2023 nr 105 Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2022

 • Handling 2023 nr 106 Slutrapportering av programmet Attraktiv hemtjänst 2014–2022

 • Handling 2022 nr 244 Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026

 • Handling 2022 nr 244 Komplettering - remissvar från Chalmers beträffande motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026

 • Handling 2023 nr 39 Motion av Pernilla Börjesson (SD) om att utveckla Göteborgs Stads hemsidas sökfunktion

 • Handling 2023 nr 40 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder

 • Handling 2023 nr 41 Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv

 • Handling 2023 nr 52 Motion av Helena Norin (MP), Åse-Lill Törnqvist (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta en tjänst som stadsantikvarie

 • Handling 2023 nr 53 Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om att utreda solvärme i fjärrvärmesystemet

 • Handling 2023 nr 54 Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda ökad effekt från Göteborgs vindkraftverk

 • Handling 2023 nr 55 Motion av Yvonne Stafrén (SD), Pernilla Börjesson (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om att höja ersättningsnivån för borgerliga vigselförrättare

 • Yrkande från SD angående motion av Yvonne Stafrén (SD), Pernilla Börjesson (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om att höja ersättningsnivån för borgerliga vigselförrättare

 • Handling 2023 nr 63 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur ett Kvinnoföreningshus i Göteborg kan startas

 • Handling 2023 nr 81 Motion av Stina Svensson (FI) om att byta ut statyn "Sittande flicka" som är placerad vid Rådhusets innergård

 • Handling 2023 nr 99 Motion av Stina Svensson (FI) om att återinföra projektet Skrota skräpet

 • Handling 2023 nr 98 Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Krista Femrell (SD) om att inrätta lokala äldrekuratorer

 • Handling 2023 nr 111 Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utveckla Slottsskogen genom att avveckla djurparken

 • Yrkande från C angående motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utveckla Slottsskogen genom att avveckla djurparken

 • Handling 2023 nr 116 Interpellation av Pär Gustafsson (L) till kommunstyrelsens ordförande angående nedskärningar i den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}