Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunfullmäktige 2024‑02‑29

 • Datum 2024-02-29
 • Tid 16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Claes Söderling (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige i stället för Ann-Christine Andersson (S) och Helen Svelid (S) till ny ersättare i stället för Claes Söderling (S)

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Kochar Wallad Begi (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige i stället för Magnus Kindmark (S) och Joakim Berlin (S) till ny ersättare i stället för Kochar Wallad Begi (S)

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse AnnaSara Perslow (C) till ny ledamot i kommunfullmäktige i stället för Sabina Music (C) och Ajsela Bruncevic (C) till ny ersättare i stället för AnnaSara Perslow (C)

 • Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Anna Ahlborg (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Hanna Andersson (S)

 • Frågestund - Under förutsättning att frågor inkommit

 • Handling 2023 nr 236 Interpellation av Elisabet Lann (KD) till kommunstyrelsens ordförande angående förvanskning och relativisering av Förintelsen

 • Handling 2023 nr 255 Interpellation av Kristina Bergman Alme (L) till kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs Stads ljuspolicy

 • Handling 2024 nr 15 Interpellation av Anneli Rhedin (M) till förskolenämndens ordförande angående konsekvenserna av arbetstidsförkortning inom förskolan

 • Handling 2024 nr 16 Interpellation av Emmyly Bönfors (C) till kommunstyrelsens ordförande angående Förvaltnings AB Framtidens förvärv av byggrätter i Karlastaden

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag - Göteborgs stads arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag - Hanteringen av förorenade områden i stadens tillsynsarbete och stadsplanering

 • Handling 2024 nr 10 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val - delvis bordlagt avseende val av styrelse till Business Region Göteborg AB, Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolaget Bygga Hem i Göteborg AB

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg i stället för Ann-Christine Andersson (S)

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Ann-Christine Andersson (S)

 • Handling 2024 nr 30 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Avsägelse av Joakim Berlin (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

 • Avsägelse av Anna Ahlborg (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

 • Handling 2024 nr 29 Rättelse av beslut den 1 februari 2024 beträffande Återrapportering av uppdrag augusti 2023

 • Handling 2024 nr 12 Retroaktiv utbetalning och uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2024

 • Tilläggsyrkande från SD angående Retroaktiv utbetalning och uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2024

 • Handling 2024 nr 21 Hemställan från Liseberg AB om att lämna kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17

 • Handling 2024 nr 22 Hemställan från Socialnämnd Hisingen till kommunfullmäktige om att överlämna ansvar för bedrivande av kultur- och fritidsverksamheter till annan nämnd

 • Yrkande från C angående hemställan från Socialnämnd Hisingen till kommunfullmäktige om att överlämna ansvar för bedrivande av kultur- och fritidsverksamheter till annan nämnd

 • Handling 2024 nr 13 Exploateringsnämndens ställningstagande avseende planeringsinriktning och ekonomiska förutsättningar för portfölj Gamlestaden

 • Handling 2024 nr 26 Beräkningsgrund för avgifter för upplåtelse av offentlig plats

 • Handling 2024 nr 23 Genomförandebeslut avseende byggnation av Eriksboskolan

 • Handling 2024 nr 25 Redovisning av uppdrag avseende struktur, ansvarsområden och reglementen inom den nya organisationen för stadsutveckling

 • Reviderat yrkande S, V, MP och C angående Redovisning av uppdrag avseende struktur, ansvarsområden och reglementen inom den nya organisationen för stadsutveckling

 • Handling 2024 nr 11 Reviderat reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd avseende kapitel 2

 • Handling 2024 nr 9 Göteborgs Stads vattentjänstplan 2024–2027

 • Handling 2024 nr 24 Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027

 • Tillläggsyrkande från M, D, L och KD angående Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027

 • Tillläggsyrkande från L, M, D och KD angående Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027

 • Handling 2024 nr 8 Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027

 • Handling 2024 nr 28 Avslutande av uppdrag om att utreda förutsättningar för att inrätta en studentstadskoordinator

 • Handling 2023 nr 163 Motion av Elisabet Lann (KD) och Samuel Bråse (KD) om att inrätta en skärgårdssamordnare

 • Yrkande från C angående motion av Elisabet Lann (KD) och Samuel Bråse (KD) om att inrätta en skärgårdssamordnare

 • Handling 2023 nr 175 Motion av Elisabet Lann (KD) och Johanna Holmdahl (KD) om en handlingsplan för att möta de demografiska utmaningarna i Göteborg

 • Handling 2023 nr 190 Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan

 • Yrkande från L, M, D och KD angående motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan

 • Yrkande från V, S och MP angående motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan

 • Handling 2023 nr 204 Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att stärka arbetet med fornlämningsvården

 • Handling 2023 nr 214 Motion av Martin Wannholt (D), Axel Josefson (M), Axel Darvik (L) och Elisabet Lann (KD) om att möjliggöra ombildning av hyresrätter i vissa områden

 • Handling 2023 nr 227 Motion av Axel Darvik (L) och Kristina Bergman Alme (L) om försörjningsjobb

 • Handling 2023 nr 220 Motion av Ann Catrine Fogelgren (L), Pär Gustafsson (L) och Eva Flyborg (L) om att Göteborg ansöker att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

 • Handling 2023 nr 238 Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att göra enkätdata från befolkningsundersökningar mer tillgänglig

 • Handling 2023 nr 248 Motion av Anders Svensson (M) och Nina Miskovsky (M) om att utreda flytt av Integrationscentrum från socialnämnd Centrum till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

 • Yrkande från C angående motion av Anders Svensson (M) och Nina Miskovsky (M) om att utreda flytt av Integrationscentrum från socialnämnd Centrum till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

 • Handling 2023 nr 249 Motion av Axel Darvik (L) om att stärka kommunens arbete mot bortförandet av barn till andra länder

 • Yrkande från C angående motion av Axel Darvik (L) om att stärka kommunens arbete mot bortförandet av barn till andra länder

 • Handling 2023 nr 250 Motion av Anders Svensson (M), Mariah ben Salem Dynehäll (L) och Kalle Bäck (KD) om att bevara kvalitativ och mångsidig vuxen- och SFI-undervisning

 • Yrkande från C angående motion av Anders Svensson (M), Mariah ben Salem Dynehäll (L) och Kalle Bäck (KD) om att bevara kvalitativ och mångsidig vuxen- och SFI-undervisning

 • Handling 2023 nr 251 Motion av Simona Mohamsson (L) och Pär Gustafsson (L) om att genomföra en översyn av rutiner och stöd för anmälan av hot mot personal

 • Handling 2023 nr 252 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad ska följa Sveriges rikes lag

 • Handling 2023 nr 253 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att Göteborg, likt Linköping, ska bli en pilotkommun för vistelseförbud

 • Handling 2024 nr 14 Motion av Anders Svensson (M) och Hakan Önal (M) om att utreda den organisatoriska tillhörigheten för egenregin inom vuxenutbildningen

 • Handling 2024 nr 27 Motion av Emmyly Bönfors (C) och AnnaSara Perslow (C) om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg

 • Yrkande från C angående motion av Emmyly Bönfors (C) och AnnaSara Perslow (C) om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg

 • Handling 2024 nr 38 Interpellation av Emma Altenhammar (SD) till kommunstyrelsens ordförande angående inrättandet av en styrgrupp för miljö- och klimatmål

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}