Folkomröstning om trängselskatt

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade att det inom Göteborgs kommun skulle hållas en rådgivande folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Folkomröstningen genomfördes i samband med valen till riksdag, kommun och landsting söndagen den 14 september 2014.

Trängselskatten, en del av Västsvenska paketet

Kommunfullmäktige beslutade efter ett folkinitiativ att hålla en rådgivande folkomröstning om trängselskatt i Göteborg.

Göteborgs Stad har tillsammans med svenska staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregionen ett avtal om Västsvenska paketet. Trängselskatten, som infördes i Göteborg 2013, ingår i avtalet och har tre syften: 

  • minska trängseln
  • förbättra miljön
  • delfinansiera Västsvenska paketet

Västsvenska paketet innehåller bland annat en ny Göta älvbro, en pendeltågstunnel, en ny älvförbindelse och satsningar på kollektivtrafiken.

Frågan som göteborgarna fick ta ställning till

Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014?

Svarsalternativen var: Ja eller Nej.

Resultatet

Resultatet av folkomröstningen presenterades här på webbplatsen allt eftersom resultaten från valdistrikten kom in till valnämnden på valnatten den 14 september 2014. 

Valnattsresultat 14 sep, Preliminärt resultat 17 sep, Fastställt resultat 30 september

På onsdagen efter valdagen, den 17 september 2014, bedömdes de förtidsröster som inte hunnit skickas ut till vallokalerna på valdagen samt de röster som underkänts av röstmottagarna i vallokalerna.

Resultatet av folkomröstningen

Den kommunala folkomröstningen var färdigräknad den 30 september 2014 och slutresultatet anmäldes till kommunfullmäktige den 7 oktober 2014.

Vad hände efter valet?

Slutresultatet av folkomröstningen anmäldes till kommunfullmäktige, där de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige tog ställning till hur de skulle hantera resultatet. Politikerna beslutade att trängselskatten i Göteborg skulle vara kvar.

Kommunala folkomröstningar

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Folkomröstningar kan hållas både på nationell och på kommunal nivå. Riksdagen beslutar om en nationell folkomröstning ska hållas och när den ska genomföras. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen. Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar, Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 1994:692).

Vem fick rösta?

De som fick rösta i valet till kommunfullmäktige i Göteborg fick också rösta i folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg.

Ett initiativ från medborgarna

Under hösten 2012 startade ett folkinitiativ med begäran om en folkomröstning om trängselskatten ska fortsätta efter valet 2014.

Ett folkinitiativ innebär att medborgarna i en kommun väcker ett ärende i kommunfullmäktige genom att initiativet undertecknas av minst tio procent av de röstberättigade i kommunvalet. Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan och innehålla personernas egna namnteckningar, datum, namnförtydliganden, personnummer och adresser. För att uppgifterna ska vara giltiga ska de göras senast sex månader innan initiativet lämnas in.

Folkinitiativet om folkomröstning om trängselskatt i Göteborgs Stad uppfyllde lagens krav för att frågan om en folkomröstning ska prövas i kommunfullmäktige. Den 23 maj 2013 beslutade kommunfullmäktige att folkomröstningen skulle genomföras i samband med valen till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.