Om samhällsskydd och beredskap

Samhällsskydd och beredskap handlar om att värna om människors liv och hälsa och att se till att stadens viktigaste funktioner fungerar också under en kris.

Det svenska krishanteringssystemet har tre grundprinciper

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.

Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret

Kommunstyrelsen i Göteborg har det övergripande ansvaret för arbetet med krisberedskap och krishantering och stadsledningskontoret har uppdraget att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp stadens verksamheter.

Stadsdelsförvaltningarna har ansvar för medborgarna

Stadsdelsförvaltningarna har ansvar för sina medborgare, både i vardagen och i kris. Det som drabbar medborgarna i en kris ska i första hand hanteras av stadsdelsförvaltningen.

Skulle krisen öka i omfattning och situationen förvärras, kommer fler aktörer in, exempelvis olika fackförvaltningar, Vilka det blir beror på vad problemet är. Växer krisen ytterligare behövs kanske resurser från myndigheter på regional nivå.

Alla medborgare har dessutom ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Göteborgs Stads krisberedskap

Göteborgs Stads krisberedskap handlar om att utveckla kommunens samlade förmåga att hantera krissituationer. Detta sker bland annat genom utbildning och krisövningar i förvaltningar och bolag. Dessa har krisberedskap för sina verksamheter och egna krisledningar. Göteborgs Stad jobbar bland annat med rutiner kring brandskyddet.

Det gäller också att öka kunskapen om vilka typer av olyckor som inträffar och var de sker. Göteborgs Stad och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklar ett system för att analysera vardagsolyckorna. Erfarenheter från trafiken visar att det går att kraftigt minska antalet olyckor genom att analysera dem.

Göteborgs Stad arbetar ständigt med att förbättra krishanteringsförmågan för oss alla i Göteborg.

Information om hantering av farliga ämnen vid Sevesoanläggningar i Göteborgs Stad

Läs mer om hantering av farliga ämnen vid Sevesoanläggningar på Räddningstjänstens webbsida

Sju fokusområden för Göteborgsområdet

Göteborgs Stad har i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys (RSA) pekat ut sju fokusområden för Göteborg. Risker som Göteborgs Stads alla förvaltningar och bolag har att ta hand om tillsammans med andra samhällsfunktioner i Göteborg med omnejd. Inom varje område ska en fördjupad behovsanalys göras och riskreducerande projekt prioriteras. De identifierade riskerna är:

· Extremväder
· IT
· Sociala konflikter/social obalans, otillåten påverkan, gängkriminalitet och organiserad brottslighet
· Hot och våld mot personal och brukare
· El
· Terrorism och sabotage
· Informationssäkerhet