Om samhällsskydd och beredskap

Samhällsskydd och beredskap handlar om att värna om människors liv och hälsa och att se till att stadens viktigaste funktioner fungerar också under en kris.

Det svenska krishanteringssystemet har tre grundprinciper

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.

Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden. 

Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret

Kommunstyrelsen i Göteborg har det övergripande ansvaret för arbetet med krisberedskap och krishantering och stadsledningskontoret har uppdraget att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter. 

Stadsdelsförvaltningarna har ansvar för medborgarna

Stadsdelsförvaltningarna har ansvar för sina medborgare, både i vardagen och i kris. Det som drabbar medborgarna i en kris ska i första hand hanteras av stadsdelsförvaltningen.

Skulle krisen öka i omfattning och situationen förvärras, kommer fler aktörer in, exempelvis olika fackförvaltningar, Vilka det blir beror på vad problemet är. Växer krisen ytterligare behövs kanske resurser från myndigheter på regional nivå.

Alla medborgare har dessutom ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Göteborgs Stads krisberedskap

Göteborgs Stads krisberedskap handlar om att utveckla kommunens samlade förmåga att hantera krissituationer. Detta sker bland annat genom utbildning och krisövningar i förvaltningar och bolag. Dessa har krisberedskap för sina verksamheter och egna krisledningar. Göteborgs Stad jobbar bland annat med rutiner kring brandskyddet.

Det gäller också att öka kunskapen om vilka typer av olyckor som inträffar och var de sker. Göteborgs Stad och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklar ett system för att analysera vardagsolyckorna. Erfarenheter från trafiken visar att det går att kraftigt minska antalet olyckor genom att analysera dem.

Göteborgs Stad arbetar ständigt med att förbättra krishanteringsförmågan för alla i Göteborg.

Information om hantering av farliga ämnen vid Sevesoanläggningar i Göteborgs Stad

Om hantering av farliga ämnen vid Sevesoanläggningar på Räddningstjänstens webbsida

Sju fokusområden för Göteborgsområdet

Göteborgs Stad har i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys (RSA) pekat ut sju fokusområden för Göteborg. Risker som Göteborgs Stads alla förvaltningar och bolag har att ta hand om tillsammans med andra samhällsfunktioner i Göteborg med omnejd. Inom varje område ska en fördjupad behovsanalys göras och riskreducerande projekt prioriteras. De identifierade riskerna är:

  • Extremväder
  • IT
  • Sociala konflikter/social obalans, otillåten påverkan, gängkriminalitet och organiserad brottslighet
  • Hot och våld mot personal och brukare
  • El
  • Terrorism och sabotage
  • Informationssäkerhet

Information om ordningsvakter i centrala Göteborg

Polismyndigheten godkände 29 juni 2020 Göteborgs Stads ansökan om att få ha ordningsvakter kring Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg, Kronhusområdet och Kanaltorget. Från och med augusti 2020 kommer fyra ordningsvakter att patrullera i områdena. Syftet är att öka tryggheten.

Statistik visar att våldsbrott, skadegörelse, tillgrepps- och narkotikabrott är brottsformer som förekommer och undersökningar visar att den upplevda tryggheten i dessa områden är lägre än i övriga delar av den centrala staden. Ordningsvakterna ska skapa trygghet genom att finnas på plats och även göra förebyggande insatser genom att anmäla skadegörelse, klotter och nedskräpning. De ska även finnas till hands för allmänheten och kommer aktivt att kunna ingripa genom att avvisa och omhänderta personer som stör den allmänna ordningen, men de kommer inte att ersätta polisen.

Ordningsvakterna har genomgått en fyra dagar lång utbildning i Göteborgs Stads regi för att kunna representera Göteborgs Stad i det trygghetsskapande arbetet, och de bär en bricka med texten Ordningsvakt samt Göteborgs Stad. Resultatet av arbetet analyseras veckovis och kommer ligga till grund för framtida arbete.