Covid-19: Så jobbar Göteborgs Stad och för dig som medarbetare

Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset och covid-19 och förstärker insatserna vid behov. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta. Du som är anställd av Göteborgs Stad får i första hand information via intranätet och din närmaste chef.

Uppdaterad: 20 mars 2020 kl. 13.45

Göteborgs Stads beredskap för sjukdomen covid-19

Sedan 31 januari finns en arbetsgrupp och en styrgrupp för Göteborgs Stads arbete med covid-19. Inriktningen är bland annat att aktivt följa händelseutvecklingen och genomföra förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Göteborgs Stads centrala krisledning befinner sig sedan 19 mars i det som kallas läge 3. Det beskrivs i riktlinjen för krisberedskap som: "En mycket allvarlig störning. Kan inte på ett tillfredsställande sätt hanteras inom ramen för berörda förvaltningars/bolags egna ansvarsområden och krislednings-organisationer. Kräver stöd, samordning och/eller samverkan på central nivå."

Att Göteborgs Stads centrala krisledning är i läge 3 betyder i detta fallet inte att förvaltningar och bolag inte klarar sina verksamheter, men att det behövs en central samordning för att kunna möta problemen på bästa sätt.

Läs mer i Vårt Göteborg: "Göteborgs Stad i stabsläge"

Läs mer i Vårt Göteborg: "Så här arbetar Göteborgs Stad med information om covid-19"

"Coronaviruset stor utmaning för Göteborg Stad"

Coronaviruset en stor utmaning för Göteborg Stad, text och film från Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande.
"Coronaviruset innebär en stor utmaning för Göteborgs Stad. För de flesta av oss är detta den största samhällskris vi har upplevt. Epidemin ska tas på största allvar."

För dig som jobbar i Göteborgs Stad

Du som är anställd av Göteborgs Stad får i första hand information via Göteborgs Stads intranät och din närmaste chef.

Om du arbetar med äldre och riskgrupper

Särskilt viktigt är att du som arbetar inom äldreomsorgen, eller i andra verksamheter som möter personer i riskgrupper, inte går till jobbet om du har symtom på luftvägsinfektion.

När behöver jag kontakta vården?

Information om covid-19 på 1177, Västra Götalandsregionen

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Other languages

If you need translation of this website to other languages, please use the button "Other languages" on top of this page.