Covid-19: Information om tillsyn av trängsel på serveringar

Miljöförvaltningen har uppdraget att göra tillsyn av trängsel på serveringsställen. Här hittar du information om det arbetet och rapporter från tillsynen.

Tydligare föreskrifter från 3 november 2020

Folkhälsomyndigheten har gjort några ändringar i sina föreskrifter för att göra dem tydligare, så att det blir enklare för företag och kontrollmyndigheter att veta vad man behöver göra för att undvika trängsel. Ändringarna gäller från 3 november. Det som skiljer sig från tidigare är främst detta:

 • Besökare ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • Avskiljare, exempelvis plexiglas, är inte längre en tillräcklig åtgärd. Det ska ändå vara minst en meter mellan olika sällskap.
 • Ett sällskap får vara max 8 personer. Är sällskapet större än så, måste de delas upp i mindre grupper.
 • Det är inte längre tillåtet att servera stående gäster.

Kommunen kan stänga verksamheter

Miljöförvaltningen gör tillsyn av trängseln på Göteborgs serveringar. Om det finns risk för smittspridning av covid-19 på ett serveringsställe har miljöförvaltningen från 1 juli 2020 rätt att: 

 • besluta att verksamheten ska vidta åtgärder
 • besluta om förbud
 • stänga de verksamheter som inte följer lagstiftningen.

Våra beslut kan kopplas till ett vite

Om miljöförvaltningen fattat ett beslut om krav på att åtgärda brister i smittskyddet och verksamheten inte åtgärdar de risker som vi har sett kan vi som ett ytterligare påtryckningsmedel fatta beslut med vite.

 • Om vi på en uppföljande kontroll inte anser att riskerna är åtgärdade kan vi begära att förvaltningsrätten dömer ut vitet.
 • Dömer domstolen enligt vårt beslut måste verksamheten betala. Pengarna går till staten.
 • Om verksamheten följer beslutet gör vi ingen begäran hos förvaltningsrätten. Då behöver verksamheten inte betala något vitesbelopp.
 • Hur stort vitet är beror bland annat på verksamhetens omsättning och de risker vi ser för smittspridning.

Tillsyn av trängsel på kvällar och helger

Miljöförvaltningen fortsätter att vara ute och göra tillsyn på serveringsställen vid speciella insatser på kvällar och helger. Fokus vid dessa tillfällen är att kontrollera trängsel, för att förhindra spridning av covid-19.

Även vid våra ordinarie livsmedelskontroller på dagtid kontrollerar vi numera eventuell trängsel och vilka rutiner en verksamhet har för att hantera den. 

Statistik i ny form

Vi märker att efterfrågan på statistik över hur många ställen som besökts under helgen och hur många som fått och åtgärdat anmärkningar, inte längre är så stor. Därför slutar vi med att redovisa den sifferstatistiken i tabellform här på webben. I stället lägger vi varannan vecka ut en rapport för vad de senaste helgernas kontroller resulterat i, vilka tendenser vi ser, och om någon verksamhet fått beslut om krav på åtgärder med vite.

Rapport trängselkontroller november

Helgen 20-22 november var det väldigt lugnt på stan och antalet trängselanmärkningar minskade kraftigt. Det tror miljöförvaltningen är ett direkt resultat av det nya tillfälliga förbudet om försäljning av alkohol efter klockan 22 som trädde i kraft i fredags den 20 november.

Under helgen gjorde vi 24 kontroller. 6 av dessa fick en anmärkning vilket motsvarar 25 procent. Det är betydligt lägre än tidigare veckor. Fem av de sex anmärkningarna handlade om möblering på snabbmatställen och då främst om att det var möblerat på ett sätt som skulle orsaka trängsel ifall det kom mycket folk.

Det finns fortfarande ett behov av att utöka kontrollerna geografiskt utanför citykärnan, vilket vi nu också gör. Dock prioriterades citykärnan denna helg, eftersom det är där de flesta verksamheter som serverar alkohol finns, och förvaltningen ville se hur efterlevnaden av den nya förordningen såg ut, med fokus på trängsel. Det är tillståndsenheten och social resursförvaltning som annars ansvarar för kontrollerna kopplat till alkohollagen.

Inspektörernas arbetsmiljö

För att värna inspektörernas arbetsmiljö fortsätter miljöförvaltningen att ha ett nära samarbete med polisen. Inspektörerna och poliser möts inför varje nattpass och polisen får veta vart vi ska gå under helgerna.

Viktig dialog med företagare och med andra kommuner

Miljöförvaltningen vill få verksamhetsutövarna att arbeta ännu mer aktivt för att minska risken för trängsel. Därför fortsätter vi att utveckla våra arbetssätt och vår dialog.

Vi utbyter erfarenheter med miljöförvaltningarna i de andra storstäderna i Sverige för att se vad vi kan lära av varandra när det gäller att få bästa effekt av vårt arbete och för att arbeta så likvärdigt som möjligt gentemot företagarna.

Vi för också fram behov av att se över lagstiftning och rekommendationer på nationell nivå samt prövar lagstiftningen genom överklaganden av domar, i syfte att bättre uppnå lagstiftningens intentioner.

Vi fortsätter också våra dialogmöten tillsammans med Business Region Göteborg och representanter från näringslivet (Stora Hotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Göteborgs Restaurangförening och VISITA) där målet är att skapa förståelse och lyssna in behoven av fortsatt kommunikation.

Det har handlat om till exempel julbord, sittningar med upp till 500 personer och möjligheter till att genomföra dem på ett säkert sätt utifrån vad lagen säger. Just nu finns många frågor kring Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter.

Trängsel på andra platser än serveringar

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Föreskriften beskriver verksamheternas ansvar, men även allas personliga ansvar för att hålla tillräckliga avstånd. Den innehåller inga sanktionsmöjligheter, och därför är det ingen, inte heller kommunen, som har tillsynsansvar eller som kan utdöma sanktioner. Ansvaret att föreskriften följs ligger på verksamheterna och på allmänheten. En föreskrift är som en lag, det vill säga: den ska följas.

Från 29 oktober gäller skärpta råd för Västra Götaland. Alla har ett ansvar att begränsa smittspridningen av covid-19 och det är mycket viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd. Läs mer på sidan Covid-19: Tillsammans minskar vi smittspridningen
Simhallar, gym och allmänhetens åkning stängt 31 oktober 19 november

Allmänna sammankomster

När det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är det polisen som är behörig myndighet.
Länsstyrelsen har beslutat att hålla fast vid begränsningen till 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland.
Länk till beslut om fortsatt begränsning på 50 personer, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Lag och föreskrift

Från 1 juli 2020 gäller en ny lag, Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på serveringsställen, och gäller under hela 2020. Den nya lagen innebär bland annat att det är kommunen, och inte som tidigare endast smittskyddsläkaren, som har rätt att besluta om åtgärder för de verksamheter som inte följer reglerna.

För att hjälpa verksamheter och kommunen att tolka den nya lagen finns Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

För media

Om du som är journalist vill ha mer information om Göteborgs Stads arbete gällande tillsyn av serveringsställen vänder du dig till miljöförvaltningens presstelefon eller pressmejl.

 • 031-368 38 00
  Bemannad under arbetstid på vardagar och delar av dag på helger. Lämna meddelande om du inte får svar, så hör vi av oss så fort vi har möjlighet.

Mer om trängsel — anmäla trängsel