Covid-19: Äldreboende

Boende på äldreboende får samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner är förändrade. Just nu gäller skärpta besöksrutiner.

Uppdaterat: 11 januari 2020 klockan 16:26

Besöksförbud på äldreboenden i Göteborg till 2 februari 2021

Folkhälsomyndigheten kan införa lokala besöksförbud om det behövs för att hindra smittspridning av Covid-19. Efter en ansökan från Göteborgs Stad har Folkhälsomyndigheten beslutat om ett tillfälligt besöksförbud på äldreboenden i Göteborg. Besöksförbudet omfattar både kommunala och privata boenden och gäller 13 januari till 2 februari 2021.

Det tillfälliga besöksförbudet innebär att inga fysiska besök är tillåtet under perioden förbudet gäller. Det kan dock finnas vissa etiska skäl till undantag från förbudet, till exempel för besök av anhörig i livets slutskede. Enhetschefen på boendet kan besluta om eventuella undantag från förbudet om det finns särskilda skäl. Vid besök får besökaren inte ha några sjukdomssymptom.

För dig som bor på äldreboende

Som boende får du samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner kring måltid och aktiviteter är förändrade. Individuella aktiviteter sker som vanligt, men vi samlar inte alla boende för gemensamma aktiviteter.

Läkarbesöken fortsätter som vanligt men vi försöker undvika läkarbesök som inte är akuta, eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sociala kontakter så långt det går.

Flytt till och emellan äldreboenden

Innan en flytt till ett äldreboende erbjuds alltid visning av rummet. Vi erbjuder visning av rummet via digitala hjälpmedel, till exempel ett videosamtal.

Innan du flyttar in på ett äldreboende behöver du testa dig för covid-19. Provet bör tas så nära inflyttning som möjligt. Provsvaret ska dock inte vara äldre än tre dygn. Ta kontakt med din vårdcentral/läkare för provtagning. Kravet på karantän som fanns tidigare är nu borttaget.  Däremot ska det tas ett andra screening-prov. Det ska tas tre-fem dagar efter inflyttningen.

För dig som har en anhörig på ett äldreboende

För att kunna erbjuda trygga besök samt begränsa risken för smittspridning har vi särskilda besöksrutiner. 

Boka ditt besök via äldreboendets enhetschef. Ni kommer tillsammans överens om tid som passar för besök. 

Besöksrutiner: under besöket

Då våra äldreboenden fortfarande har stängda entréer tar en värd eller undersköterska emot dig i entrén vid den tid du har bokat besök. Hen följer dig till din närståendes lägenhet samt följer dig ut när besöket är över. 

Anledningen till att vi följer dig till och från lägenheten är för att begränsa antalet personer i samma utrymme.

Vi behöver fortsatt vara noga med hygien, därför ska du tvätta eller sprita händerna i entrén samt använda visir under hela besöket. 

Anhörigstöd

Du som anhörig kan känna en större oro i dessa tider. Alla stadsdelsförvaltningar har anhörigstöd tillgängligt via telefon. Samtalet ska inte handla om omvårdnad och insatser. Kontaktuppgifter till anhörigstöd i din stadsdel

Kontakt med äldreboendet

Du kan alltid ringa till boendet där din närstående bor för att få information om läget. Du kan också hålla dig uppdaterad genom att läsa på Göteborgs Stads information med anledning av covid-19.

Vid konstaterad smitta

Om din närstående blir konstaterat smittad informeras du av sjuksköterskor eller annan vårdpersonal i samråd med Smittskydd, Västra Götalandsregionen. Som anhörig till en boende på en enhet där smitta konstateras får du information från enhetschefen.

För att värna om våra boende och på grund av patientsekretessen kommenterar vi inte andra boendes hälsotillstånd. 

Om det finns ökad risk för smittspridning på ett boende, kan vi behöva göra lokala förändringar i besöksrutinen

Så här jobbar vi för att förhindra smittspridning

Personalen inom äldreomsorgen är vana vid att hantera smitta och infektioner. Det finns tydliga rutiner för hur de ska hantera covid-19.

  • Personal går inte till jobbet när de är sjuka, inte heller med milda sjukdomssymptom.​
  • Personalen följer basala hygienrutiner, som god handhygien till exempel. ​ 
  • Personalen följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för hur vi minskar smittspridning.

Om smitta misstänkt eller upptäcks på ett äldreboende

All personal får löpande information i hur de ska arbeta för att hindra smittspridning. I personalens dagliga kontakt med de boende är vi därför vaksamma på de som utvecklar symtom som hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber.

Om personal upptäcker något av dessa symtom kontaktar de sjuksköterskan på boendet. Efter en bedömning tar sjuksköterskan kontakt med läkaren på den vårdcentral där vårdtagaren är listad. Det är sedan läkaren på vårdcentralen som tar beslut om provtagning och är ansvarig för fortsatt behandling.

Smittade boende avskiljs från övriga och vi strävar efter att begränsa antal personal som arbetar med den smittade så långt det är möjligt.

Skyddsutrustning

Personal använder visir och munskydd när de ska arbeta nära brukaren - även om båda två känner känner sig friska.

I kontakt med boende som visar symtom på covid-19 används, förutom handskar och förkläde, också visir samt munskydd.