Covid-19: Skyddsutrustning externa utförare av vård och omsorg

Du som arbetsgivare har ansvaret för att skydda dina medarbetare mot smittrisker och för att medarbetarna har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning. Om du saknar skyddsutrustning kan du vända dig till Göteborgs Stad för att få ta del av tillfälligt ramavtal för beställning av bristvaror och/eller få hjälp med ett akut behov.

Ditt ansvar som extern utförare

Utifrån arbetsmiljölagstiftningen och Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien har du som extern utförare, i egenskap av arbetsgivare och den som bedriver verksamheten, ansvaret för att skydda dina medarbetare mot smittrisker och för att medarbetarna har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning.

Länk till information från vårdhygien på Sahlgrenska universitetssjukhuset 

I den rådande situationen är det mycket viktigt att du som extern utförare tar ditt ansvar både på kort sikt och att planera långsiktigt och beställa den skyddsutrustning som kan komma att behövas från någon av leverantörerna på marknaden.

Möjlighet att beställa skyddsutrustning via tillfälligt ramavtal

Är du en extern utförare av vård och omsorg och saknar skyddsutrustning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 och inte kan beställa skyddsutrustning av leverantörer på marknaden, finns möjlighet att beställa via det tillfälliga ramavtalet som SKL Kommentus tecknat med OneMed. 


OneMed har startat en webbutik där du efter Göteborgs Stads godkännande kan göra inköp. Det tillfälliga ramavtalet gäller beställning av munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion. Vill du kunna handla i webbutiken skickar du ett meddelande till skyddsutrustning@aldrevardomsorg.goteborg.se.  Skriv ”Tillfälligt ramavtal” i ämnesraden.  Du kommer att få lämna uppgifter om dig som utförare så att bedömning om godkännande kan göras innan du kan göra din beställning. 


För att bli godkänd krävs att du som extern utförare bedriver verksamhet enligt SoL LSS eller SFB (socialförsäkringsbalken) inom Göteborgs Stads kommungräns, alltså antingen bedriver verksamheten i en lokal (till exempel särskilt boende, BMSS eller sociala boenden) eller utför insatser i den enskildes hem (till exempel hemtjänst eller personlig assistans).

Detta gäller för externa vård- och omsorgsverksamheter


Tillfällig hjälp i akuta situationer 

Utifrån det ansvar som kommunen har för alla brukare oavsett om de får sin omsorg utförd av kommunen eller av en extern utförare kan Göteborgs Stad om möjligt tillhandahålla skyddsmaterial till externa utförare av vård och omsorg i akuta situationer. En förutsättning för att kunna tillhandahålla material är dock att Göteborgs Stad har tillgång till efterfrågat material samt att det inte finns brist inom stadens egen regi.

Vilka externa utförare av vård och omsorg kan omfattas?

Externa utförare som bedriver verksamhet enligt SoL, LSS eller SFB (socialförsäkringsbalken) inom Göteborgs Stads kommungräns, alltså antingen bedriver verksamheten i en lokal (till exempel särskilt boende, BMSS eller sociala boenden) eller utför insatser i den enskildes hem (till exempel hemtjänst eller personlig assistans).

Vad är ett akut behov?

Göteborgs Stad gör bedömningen om du som extern utförare av vård och omsorg tillfälligt kan få tillgång till skyddsutrustning från Göteborgs Stads lager utifrån följande:

  • Utföraren har brukare med misstänkt smitta med influensasymptom eller konstaterad smitta.
  • Utföraren står helt utan, eller kommer inom kort tid, stå helt utan skyddsutrustning.
  • Utföraren har uttömt möjligheterna att på egen hand få leverans från annan leverantör.

Visir som extra åtgärd

Enligt en ny rutin för Göteborgs Stads medarbetare kan medarbetaren använda visir vid arbete väldigt nära brukarens ansikte - även om både medarbetaren och brukaren känner sig friska. Det krävs därför ingen smitta eller misstänkt smitta för att Göteborgs Stad ska tillhandahålla visir. Tänk på att basala hygienrutiner är det allra viktigaste för att minska smittspridningen.

Skyddsutrustning

Göteborgs Stad kan ge möjlighet till externa utförare att tillfälligt få tillgång till skyddsutrustning från Göteborg Stad. En förutsättning för att kunna tillhandahålla skyddsutrustning är dock att Göteborgs Stad har tillgång till efterfrågat material samt att det inte finns brist inom stadens egen regi. Om Göteborgs Stad har skyddsutrustning att lämna ut, kan externa utförare få tillgång till exempelvis engångshandskar, förkläden, munskydd, visir eller handsprit.

Betalar jag som externa utförare för skyddsutrustningen?

Ja. Externa utförare betalar för den skyddsutrustning som tilldelas. Göteborgs Stad registrerar samtliga beställningar för fakturering av kostnaderna i efterhand.

Hur gör jag för att meddela att jag har ett akut behov av skyddsutrustning?

Fyll i detta formulär där du ska ange omfattning av smitta, vilka åtgärder som vidtagits för att skaffa skyddsutrustning, leveransdatum för genomförda beställningar mm.

 Blankett: Anmälan vid  akut
behov av skyddsutrustning från privat utförare av vård och omsorg inom
Göteborgs Stad

  • Skicka det ifyllda formuläret med e-post till  skyddsutrustning@aldrevardomsorg.goteborg.se
    Skriv "Tillfällig hjälp” i ämnesraden. 
  • Om Göteborgs Stad bedömer att ditt behov är akut skickas beställningen vidare för hantering inom Göteborgs Stads tillfälliga organisation för hantering av skyddsmaterial. Förutsättning för att tilldelas skyddsutrustning är att Göteborgs Stad har tillgång till efterfrågat material samt att det inte finns brist inom stadens egen regi.