Styrande dokument i Göteborgs Stad

Göteborgs Stads styrande dokument ger organisationen förutsättningar för att göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolag. Det finns fler styrdokument som har beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Under rubriken Uppdrag för nämnder och bolag finns reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv och andra dokument som reglerar uppdraget för nämnder och bolag. Övriga styrande dokument har delats in i olika ämnesområden. Ordningsstadgan ligger till exempel under rubriken Stadsmiljö. En kort information om vad som menas med olika namn på dokumenten hittar du i Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument.

Förkortningar som används i de styrande dokumenten är H, som betyder kommunfullmäktiges handlingar och P, som betyder kommunfullmäktiges protokoll. Du kan söka dig fram via ämnesindelningen men också genom att ange sökord.

Vill du ställa frågor om ett särskilt dokument så ser du i respektive styrdokument vem som är ansvarig. Du når den personen via Göteborgs Stad på telefonnummer 031-365 00 00.

Sök styrande dokument i Göteborgs Stad

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Göteborgs Stad och stadsdelsnämnderna är ansvarig för att det i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder medborgarna en god kvalitet i verksamheten. För att säkra och kontrollera detta finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)