Styrande dokument i Göteborgs Stad

Här hittar du Göteborgs Stads styrande dokument. De anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Göteborgs Stad är en stor organisation och har många olika typer av styrande dokument. Dokumenten gör det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare och kunder, samarbetspartners och andra intressenter vad som kan förväntas av kommunen.

Göteborgs Stads budget är det viktigaste styrande dokumentet i förhållande till andra styrande dokument i Göteborgs Stad. Övriga styrande dokument har till uppgift att stödja budgeten.

Under rubriken Uppdrag för nämnder och bolag finns reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv och andra dokument som reglerar uppdraget för nämnder och bolag. Övriga styrande dokument har delats in i olika ämnesområden. Ordningsföreskrifterna ligger till exempel under rubriken Stadsmiljö. En kort information om vad som menas med olika namn på dokumenten hittar du i Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument

Sök styrande dokument i Göteborgs Stad

Förkortningar som används i de styrande dokumenten är H, som betyder kommunfullmäktiges handlingar och P, som betyder kommunfullmäktiges protokoll. Du kan söka dig fram via ämnesindelningen men också genom att ange sökord. 

Vill du ställa frågor om ett särskilt dokument så ser du i respektive styrdokument vem som är ansvarig. Du når den personen via Göteborgs Stad på telefonnummer 031-365 00 00.