Planer och styrdokument

Kommunen har många olika typer av planer och styrdokument. Här kan du läsa om Göteborgs Stads översiktsplaner, stadsutvecklingsprojekt och byggprojekt. Här hittar du även kommunens regler och riktlinjer, policys och program.

Här kan du hålla dig uppdaterad kring byggprojekt, detaljplaner och markanvisningar i Göteborg.

Här hittar du Göteborgs Stads styrande dokument. De anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.