Om brukarrevision

Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande.

Genom att brukare intervjuar andra brukare kan vi i staden få reda på vad "de som Göteborgs Stad är till för" tycker om verksamheten. Brukarrevisionen är ett komplement till vanliga enkäter. Verksamheterna kan beställa en brukarrevision och betalar för den.

Brukarnas perspektiv

Brukarperspektivet når vi på två sätt, dels genom att brukare utför revisionen och dels genom att revisionen fokuserar på brukarnas upplevelse av inflytande, delaktighet och bemötande. På så sätt tar vi till vara på den kompetens som en person med egen brukarerfarenhet har.

Modellen används inom olika former av boende och sysselsättning som vänder sig till personer med antingen intellektuell funktionsnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning. Modellen används också inom boenden för personer med missbruk eller psykosociala problem. Den kan också användas för andra verksamheter, till exempel skolan och äldreomsorgen.

Brukarrevision leder till utveckling

Brukarrevision innebär att brukarna får en möjlighet att föra fram sina synpunkter. Modellen leder till att de som intervjuar och de som blir intervjuade lär sig mycket. Verksamheterna får reda på vad de gör bra och vad som behöver förbättras och de får också en möjlighet att jämföra sig med varandra.

Resultaten av revisionen samlas i en rapport

Resultatet av brukarrevisionen redovisas i en granskningsrapport. I rapporten skriver revisionsgruppen om hur den besökta verksamheten fungerar. Det handlar om inflytande, delaktighet och bemötande och vad som är bra och vad som kan göras bättre. Brukarrevisions granskningsrapporter finns samlade här