Om kommunens ekonomi

De kommunala verksamheterna i Göteborg finansieras till största delen genom kommunalskatten. En mindre del finansieras genom statsbidrag och viss service är avgiftsfinansierad. Kommunfullmäktige beslutar vad pengarna ska användas till.

Du kan läsa mer om Göteborgs Stads ekonomi i årsredovisningen

Kommunens intäkter 2019

(mdkr och procentfördelning)

Diagram över Göteborgs Stads intäkter 2019.

  2019
procent
2019
mdkr
2018
procent 
Skatteintäkter 64 % 28,8 (64 %)
Kommunalekonomisk utjämning 8 % 3,6 (9 %)
Bidrag 7 % 3,0 (8 %)
Taxor, avgifter och ersättningar 6 % 2,6 (5 %)
Försäljning av verksamheter och entreprenader 6 % 2,8 (6 %)
Finansiella intäkter 2 % 1,0 (3 %)
Hyror och arrenden 4 % 1,5 (3 %)
Övriga intäkter 3 % 1,5 (2 %)

De totala intäkterna uppgick 2019 till 44,8 miljarder kronor (42,6 mdkr 2018).

Kommunens kostnader 2019

(mdkr och procentfördelning)

Diagram över Göteborgs Stads kostnader 2019.

  2019
procent
2019
mdkr
2018
procent 
Personalkostnader 52 % 22,4 (53 %)
Entreprenad och köp av verksamhet 23 % 10,0 (26 %)
Föreningsbidrag och övriga bidrag 4 % 1,7 (8 %)
Finansiella kostnader 1 % 0,6 (1 %)
Försörjningsstöd 2 % 0,9 (2 %)
Avskrivningar 4 % 1,6 (4 %)
Lokalhyra och markhyra, fastighetsservice  6 % 2,5 (3 %)
Förbrukningsmaterial och reparationer 7 % 3.2 (2 %)
Bränsle, energi och va 1 % 0,4 (1 %)

De totala kostnaderna uppgick 2019 till 43,3 miljarder kronor (41,6 mdkr 2018).

Så används dina skattepengar

Har kan du få reda på hur dina skattepengar används