Om kommunens ekonomi

De kommunala verksamheterna i Göteborg finansieras till största delen genom kommunalskatten. En mindre del finansieras genom statsbidrag och viss service är avgiftsfinansierad. Kommunfullmäktige beslutar vad pengarna ska användas till.

Du kan läsa mer om Göteborgs Stads ekonomi i årsredovisningen

Kommunens intäkter 2021

(mdkr och procentfördelning)

Cirkeldiagram som visar kommunens intäkter 2021.

Fördelning av kommunens intäkter
  2021
procent
2021
mdkr
2020
procent 
Skatteintäkter 66 % 31,1 (66 %)
Kommunalekonomisk utjämning 10 % 4,5 (10 %)
Bidrag 6 % 3,0 (7 %)
Taxor, avgifter och ersättningar 6 % 2,7 (6 %)
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 3 % 1,4 (4 %)
Finansiella intäkter 1 % 0,4 (1 %)
Hyror och arrenden 3 % 1,5 (3 %)
Övriga intäkter 5 % 2,2 (3 %)

De totala intäkterna uppgick 2021 till 46,8 miljarder kronor (42,0 mdkr 2020).

Kommunens kostnader 2021

(mdkr och procentfördelning)

Cirkeldiagram som visar kommunens kostnader 2021.

Fördelning av kommunens kostnader
  2021
procent
2021
mdkr
2020
procent 
Personalkostnader 53 % 23,6 (54 %)
Entreprenad och köp av verksamhet 24 % 10,8 (24 %)
Föreningsbidrag och övriga bidrag 4 % 1,8 (4 %)
Finansiella kostnader 1 % 0,4 (1 %)
Försörjningsstöd 2 % 0,9 (3 %)
Avskrivningar 5 % 2,0 (4 %)
Lokalhyra och markhyra, fastighetsservice  3 % 1,3 (3 %)
Förbrukningsmaterial och övriga verksamhetskostnader 7 % 2,9 (6 %)
Bränsle, energi och va 1 % 0,4 (1 %)

De totala kostnaderna uppgick 2021 till 44,3 miljarder kronor (44,5 mdkr 2020).

Så används dina skattepengar

Har kan du få reda på hur dina skattepengar används