Om kommunens ekonomi

De kommunala verksamheterna i Göteborg finansieras till största delen genom kommunalskatten. En mindre del finansieras genom statsbidrag och viss service är avgiftsfinansierad. Kommunfullmäktige beslutar vad pengarna ska användas till.

Du kan läsa mer om Göteborgs Stads ekonomi i årsredovisningen

Kommunens intäkter 2020

(mdkr och procentfördelning)

Diagram över kommunens intäkter 2020.

  2020
procent
2020
mdkr
2019
procent 
Skatteintäkter 66 % 29,4 (64 %)
Kommunalekonomisk utjämning 10 % 4,6 (8 %)
Bidrag 7 % 3,2 (7 %)
Taxor, avgifter och ersättningar 6 % 2,6 (6 %)
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 4 % 1,6 (6 %)
Finansiella intäkter 1 % 0,5 (2 %)
Hyror och arrenden 3 % 1,5 (4 %)
Övriga intäkter 3 % 1,1 (3 %)

De totala intäkterna uppgick 2020 till 42,0 miljarder kronor (44,8 mdkr 2019).

Kommunens kostnader 2020

(mdkr och procentfördelning)

Diagram över kommunens kostnader 2020.

  2020
procent
2020
mdkr
2019
procent 
Personalkostnader 54 % 22,5 (52 %)
Entreprenad och köp av verksamhet 24 % 10,2 (23 %)
Föreningsbidrag och övriga bidrag 4 % 1,7 (4 %)
Finansiella kostnader 1 % 0,5 (1 %)
Försörjningsstöd 3 % 1,1 (2 %)
Avskrivningar 4 % 1,7 (4 %)
Lokalhyra och markhyra, fastighetsservice  3 % 1,4 (6 %)
Förbrukningsmaterial och övriga verksamhetskostnader 6 % 2.6 (7 %)
Bränsle, energi och va 1 % 0,4 (1 %)

De totala kostnaderna uppgick 2020 till 44,5 miljarder kronor (43,3 mdkr 2019).

Så används dina skattepengar

Har kan du få reda på hur dina skattepengar används