Göteborgs Stads digitala utveckling

Göteborgs Stads övergripande arbete med digitalisering och IT grundar sig i ett antal styrande dokument och kompletteras av ytterligare delar. Den verksamhetsnära digitaliseringen sker i respektive förvaltning och bolag. Här finns mer information om vilka områden som ingår i det övergripande arbetet med digital utveckling och förvaltning.

Så här jobbar Göteborgs Stad med digitalisering

Digitalisering ska, enligt Göteborgs Stads definition, ses som en metod för verksamhetsutveckling med fokus på realisering av beslutade mål. Digitalisering kräver balansering mellan innovation och effektivitet för att säkerställa såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar och nyttor.

Gemensamma områden för stadens förvaltningar och bolag

Göteborgs Stad driver arbetet med digitalisering och IT utefter ett antal gemensamma områden som gäller för alla förvaltningar och bolag: principer, styrning, mål och insatser, mätning samt lärande och utbyte.

Principer: Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT

Policyn ska bidra till att säkerställa Göteborgs Stads förmåga att realisera nyttorna av digitalisering och öka den digitala mognaden. Läs mer om policyn: Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Styrning: Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning

Riktlinjen börjar gälla från 2023 och implementeringsarbetet med den nya riktlinjen är i fokus under 2022. Den nya styrmodellen kommer att bidra till följande förflyttningar:
  • En starkare styrning och helhetsbild av digital utveckling och förvaltning inom kommunkoncernen.
  • Prioriteringar av digital utveckling och förvaltning som leder till balans mellan effektivitet och innovation
  • Ett ökat fokus på dig som boende, besökare eller inom näringslivet när verksamheterna i Göteborgs Stad utvecklar med stöd av digitalisering.

Mål och insatser: Kommande plan för digitalisering 2022-2025

Göteborgs Stads plan för digitalisering är ännu inte beslutad av kommunfullmäktige. Planen innehåller ett övergripande mål samt fyra målområden. De är kopplade till ett antal inriktningar och nyttor som ska nås med stöd av planen.

Det övergripande målet handlar om att Göteborgs Stads digitaliseringsarbete ska bidra till att boende, besökare, näringsliv samt medarbetare får en ökad kvalitativ och likvärdig digital service som de upplever skapar värde. Det handlar också om att vi vill värna demokratin och öka delaktigheten hos de vi är till för genom att balansera innovation och effektivitet. Målet berör också öppna och tillgängliga data, vilka bidrar till en effektiv användning av stadens resurser och ger förutsättningar för en innovativ och hållbar stad. Mer information om planen kommer efter beslut är fattat. 

Uppföljning digital mognad och förmåga

Göteborgs Stad har infört strukturerad uppföljning av digitalisering med stöd av en modell som heter Dimios. I november 2021 genomfördes en andra mätning i alla stadens förvaltningar och bolag. Resultatet från mätningen ska användas både i det fortsatta arbetet med stadens gemensamma digitaliseringsarbete och som en grund för förvaltningars och bolags egna planer. Att mäta digital mognad skapar en grogrund för en gemensam diskussion kring fortsatta digitala förutsättningar och strategier.

Resultatet för hela kommunkoncernen visar på en digital mognad på 52% under 2021, något högre än det nationella genomsnittet. Generellt sett har bolagen en högre digital mognad än förvaltningarna.

Lärande och utbyte

Just nu arbetar Göteborgs Stad med en lösning för hur medarbetare som jobbar med verksamhetsutveckling, digitalisering och innovation kan interagera mer kring olika fokusområden. Syftet med den nya plattformen, som blir digital, är att öka både samverkan och kunskapsdelning för goda synergieffekter och en ändamålsenlig digitalisering. I ett andra skede planeras boende, besökare, näringsliv samt andra intressenter att bjudas in till plattformen.