Revisionsrapporter

På den här sidan hittar du rapporter årsvis från revisorernas granskning av Göteborgs Stad. Här finns rapporter från och med verksamhetsåret 2018. Om du vill veta vad som har granskats innan, kan du gå till sidan "Årsredogörelse och revisionsberättelse". I årsredogörelserna sammanfattar vi nämligen året. Där finns årsredogörelserna för 2016–2019.

Granskning av krisberedskap i Göteborgs stad

Stadsrevisionen har i den här granskningen granskat hur tre bolagsstyrelser samt en nämnd förhållit sig till kommunfullmäktiges styrande dokument och lagstiftning genom att uppmärksamma följande frågor:

• Har nämnden och styrelserna genomfört risk- och sårbarhetsanalyser och upprättat erforderliga handlingsplaner för krisberedskaps- och krishanteringsarbetet?

• Har nämnden och styrelserna ändamålsenliga organisationer för krisberedskap, krisledning samt former för samverkan med andra verksamheter i staden?

• Har nämnden och styrelserna ändamålsenliga rutiner för att utbilda och öva för extraordinära händelser?

• Har nämnden och styrelserna ändamålsenliga rutiner för att följa upp och rapportera sitt krisberedskapsarbete?

Stadsrevisionens samlade bedömning att samtliga granskade verksamheter har upprättat risk- och sårbarhetsanalyser och tagit fram krisledningsplaner. Däremot brister Familjebostäder, Göteborg Energi och grundskolenämnden i att ta fram handlingsplaner med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalyserna. Den andra betydande avvikelsen vi noterat är att grundskolenämnden har valt att organisera den så kallade kontaktpunkten så att detta inte lever upp till skrivelserna i Göteborgs stads riktlinje för krisberedskap.