Revisionsrapporter

På den här sidan hittar du rapporter årsvis från revisorernas granskning av Göteborgs Stad. Här finns rapporter från och med verksamhetsåret 2018. Om du vill veta vad som har granskats innan, kan du gå till sidan "Årsredogörelse och revisionsberättelse". I årsredogörelserna sammanfattar vi nämligen året. Där finns årsredogörelserna för 2016–2019.

Granskning av informationssäkerhet i samhällsviktiga system

Syftet med granskningen har varit att bedöma om de granskade nämnderna och styrelserna har säkerställt att informationssäkerhetsarbetet avseende samhällsviktiga system är ändamålsenligt.