Revisionsrapporter

På den här sidan hittar du rapporter årsvis från revisorernas granskning av Göteborgs Stad. Här finns rapporter från och med verksamhetsåret 2018. Om du vill veta vad som har granskats innan, kan du gå till sidan "Årsredogörelse och revisionsberättelse". I årsredogörelserna sammanfattar vi nämligen året. Där finns årsredogörelserna för 2016–2019.

Granskning av beslutsunderlag vid lokalinvesteringar

Med bakgrund i lokalförsörjningsprocessen har granskningen syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och lokalnämnden har en ändamålsenlig ärendeberedning vid lokalinvesteringar och om beslutsunderlagen vid investeringar i lokaler är av så god kvalitet att de verksamhetsansvariga nämnderna kan fatta välgrundade beslut.

Stadsrevisionen bedömer sammanfattningsvis att kommunstyrelsens och lokalnämndens beredning av beslutsunderlag vid lokalinvesteringar kan förbättras i flera avseenden. Kommunstyrelsen ansvarar enligt sitt reglemente för den strategiska planeringen av lokaler och stadsledningskontoret är kommunstyrelsens organ för att styra och besluta i frågor avseende lokalförsörjning. Vad gäller lokalnämnden bedömer vi att nämnden behöver säkerställa att de avvägningar som görs vid framtagandet av förstudier tydligare framgår och dokumenteras tydligare. . Vi anser också att lokalnämnden behöver utarbeta rutiner för hur ökade projektkostnader ska förankras hos beställande nämnd.