Revisionsrapporter

På den här sidan hittar du rapporter årsvis från revisorernas granskning av Göteborgs Stad. Här finns rapporter från och med verksamhetsåret 2018. Om du vill veta vad som har granskats innan, kan du gå till sidan "Årsredogörelse och revisionsberättelse". I årsredogörelserna sammanfattar vi nämligen året. Där finns årsredogörelserna för 2016–2019.

Granskning av Göteborgs Stads finansverksamhet

Stadsrevisionen har granskat Göteborgs Stads finansverksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om staden säkerställt att finansverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen omfattar kommunstyrelsen eftersom finansavdelningen på stadsledningskontoret lyder under och rapporterar till kommunstyrelsen.

Sammanfattande bedömning

Stadsrevisionen bedömer att kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt att stadens finansverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att riktlinjen för finansverksamheten är ändamålsenlig, men revisionen bedömer även att det finns förbättringsområden. Stadsrevisionen anser att kommunstyrelsen bör:

  • tydliggöra hur enstaka riskmandat och riskramar i riktlinjen för finansverksamheten ska hanteras
  • se till att kommunfullmäktige årligen fastställer riktlinjen för finansverksamheten
  • tydliggöra vad som avses med ”kompletterande föreskrifter” i kommunstyrelsens delegationsförteckning
  • ta ställning till om riktlinjen för finansverksamheten ska tydliggöra hur, om och när en identifierad avvikelse omgående bör rapporteras inom staden.