Revisionsrapporter

På den här sidan hittar du rapporter årsvis från revisorernas granskning av Göteborgs Stad. Här finns rapporter från och med verksamhetsåret 2018. Om du vill veta vad som har granskats innan, kan du gå till sidan "Årsredogörelse och revisionsberättelse". I årsredogörelserna sammanfattar vi nämligen året. Där finns årsredogörelserna för 2016–2019.

Granskning av kompetensutveckling

Stadsrevisionens revisionsplan för 2021 identifierar kompetensförsörjning som ett prioriterat område. Kommunen står inför stora utmaningar när det kommer till att vara en attraktiv arbetsgivare för personal inom skola, socialtjänst, funktionsstöd och äldreomsorg.

Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att nämnderna har vidtagit åtgärder för att utveckla ett systematiskt arbetssätt med ändamålsenliga organisationer, processer och rutiner för kompetensutveckling. Detta trots att de gjort sitt första verksamhetsår under en pandemi som i hög utsträckning har påverkat nämndernas verksamheter. Samtidigt har vi identifierat områden för förbättringar. Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi presenterar i granskningen bedömer vi att nämndernas arbete med kompetensutveckling ännu inte är fullt ut ändamålsenligt.