Om stadsrevisionen

Stadsrevisionens uppdrag är att granska kommunstyrelsen, nämnderna och samordningsförbunden. Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. I Göteborg är de totalt 22 stycken förtroendevalda revisorer. Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. Dessa har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen. I Göteborg utser kommunfullmäktige i regel två lekmannarevisorer för varje bolag.

Så arbetar stadsrevisionen

Stadsrevisionen granskar kommunstyrelsens, nämndernas och samordningsförbundens verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt. Lekmannarevisorerna granskar på motsvarande sätt bolagen. Resultatet av granskningen redovisas i rapporter.

Revisorerna lämnar en koncernövergripande revisionsberättelse till kommunfullmäktige när granskningen av ett verksamhetsår är klar. I denna ska särskilda iakttagelser, bedömningar och uttalanden som rör kommunstyrelsen, enskilda nämnder eller bolag tydligt framgå. Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar all den granskning som gjorts under det aktuella året.

Stadsrevisionens och lekmannarevisorernas uppdrag styrs av kommunallagen, aktiebolagslagen och Göteborgs Stads revisionsreglemente. Delar av uppdraget regleras och påverkas även av andra lagar, som till exempel socialtjänstlagen och lagen om offentlig upphandling. I sitt uppdrag följer revisorerna god revisionssed.

Sammanträdesdagar 2020

Stadsrevisionen sammanträder ungefär en gång per månad (ibland lite oftare). Datum för sammanträdena hittar du nedan.

Februari–juni

 • 4 februari

 • 18 februari (reservdag)

 • 3 mars

 • 10 mars

 • 17 mars

 • 7 april

 • 21 april

 • 12 maj

 • 9 juni

September–december

 • 1 september

 • 22 september

 • 20 oktober

 • 24 november

 • 15 december

Revisionskontoret

Revisionskontorets arbete leds av en revisionsdirektör. På kontoret arbetar cirka 30 kommunala yrkesrevisorer. Yrkesrevisorerna utgör så kallade sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna.

För varje nämnd och bolag har kontoret en granskningsansvarig yrkesrevisor. Samtliga yrkesrevisorer är medlemmar i Skyrev som är en branschorganisation för yrkesrevisorer i Sveriges kommuner och regioner.

Kontaktuppgifter till revisionskontoret

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för stadsrevisionen är Anders Landkvist. Anders nås på 031-368 07 05 eller anders.landkvist@stadsrevisionen.goteborg.se.