Om stadsrevisionen

Varje kommun ansvarar för revisionen av sin verksamhet och uppdraget kommer från kommunfullmäktige. Revisorerna är förtroendevalda (politiker) och till sin hjälp har de så kallade sakkunniga biträden (yrkesrevisorer).

Så arbetar revisorerna

Stadsrevisionen granskar kommunens verksamhet för att bland annat se till att lagar följs och att de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt. Lekmannarevisorerna granskar på motsvarande sätt bolagen. Resultatet av granskningen redovisas i rapporter. 

Revisorerna lämnar en koncernövergripande revisionsberättelse till kommunfullmäktige när granskningen av ett verksamhetsår är klar. I den ska särskilda iakttagelser, bedömningar och uttalanden som rör kommunstyrelsen, enskilda nämnder eller bolag tydligt framgå. Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar all den granskning som gjorts under det aktuella året.

Stadsrevisionens och lekmannarevisorernas uppdrag styrs av kommunallagen, aktiebolagslagen och Göteborgs Stads revisionsreglemente. Delar av uppdraget regleras och påverkas även av andra lagar, som till exempel socialtjänstlagen och lagen om offentlig upphandling. I sitt uppdrag följer revisorerna god revisionssed.

Revisionskontoret

Revisionskontorets arbete leds av en revisionsdirektör. På kontoret arbetar cirka 30 kommunala yrkesrevisorer. Yrkesrevisorerna utgör så kallade sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna. 

För varje nämnd och bolag har kontoret en granskningsansvarig yrkesrevisor. Samtliga yrkesrevisorer är medlemmar i Skyrev som är en branschorganisation för yrkesrevisorer i Sveriges kommuner och regioner.