Granskning som pågår

Stadsrevisionens revisionsplan är utgångspunkt för den granskning som planeras under ett år. Revisionsplanen blir i regel klar i januari varje år. Därefter tar revisorerna fram granskningsplaner för kommunstyrelsen, nämnderna, bolagen och förbunden. Dessa blir klara i april/maj.

Revisorerna beslutar även, löpande under året, om särskilda granskningar som i regel rör flera nämnder och bolag. Granskningsplanerna för dessa granskningar läggs ut på webbplatsen direkt när revisorerna har fattat beslut om sådan granskning.

Vi tar bort granskningsplanen när en granskning är klar. Rapporten, som granskningen resulterat i, hittar du då istället under rubriken "Revisionsrapporter".

Revisionsplan för verksamhetsåret 2020

Granskning som rör respektive nämnd, bolag och samordningsförbund

Granskningsplaner för Göteborgs Stads bolag

Granskningsplaner för Göteborgs Stads facknämnder

Granskningsplaner för Göteborgs Stads stadsdelsnämnder

Granskningsplanen för Samordningsförbundet Göteborg

Granskning som rör flera nämnder och bolag

Granskningsplan – Styrning och uppföljning av projekt Älvstaden (rapport klar våren 2020)

Granskningsplan – Göteborgs Stads arbete mot otillåten påverkan (rapport klar våren 2020)

Granskningsplan – Informationssäkerhet i system av samhällsviktig karaktär (rapport klar våren 2020)