Granskning av Göteborgs Stads delårsrapport och årsredovisning

Stadsrevisionen granskar Göteborgs Stads delårsrapport och årsredovisning varje år. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt om den sammanställda redovisningen ger en rättvisande bild av Göteborgs Stads resultat och ställning.

Granskning av Göteborgs Stads delårsrapport

Stadsrevisionen granskar om resultatet i kommunens delårsrapport stämmer överens med de finansiella mål och de mål för verksamheten som kommunfullmäktige har beslutat om. Utgångspunkt i granskningen är bestämmelserna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. Uppdraget omfattar även granskning av delårsrapportens balans- och resultaträkningar.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Granskning av Göteborgs Stads årsredovisning

Göteborgs Stads årsredovisning omfattar kommunens och koncernens räkenskaper. Enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet ska revisorerna granska om bokföringen och årsredovisningen inklusive den sammanställda redovisningen följer lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed, så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om.

Var finns dokumenten?

Du hittar revisionsrapporterna här. Du kan söka på år eller namn. Om du söker på namn, väljer du "Kommunstyrelsen" och sedan "Kommunstyrelsen" igen.