Stadsrevisionen

Stadsrevisionens uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen.

Om stadsrevisionen

Varje kommun ansvarar för revisionen av sin verksamhet och uppdraget kommer från kommunfullmäktige. Revisorerna är förtroendevalda (politiker) och till sin hjälp har de så kallade sakkunniga biträden (yrkesrevisorer).

Revisionsrapporter

Här hittar du revisionsrapporter årsvis från Göteborgs Stads kommunstyrelse, bolag, stadsdelsnämnder, facknämnder och förbund.

Granskning som pågår

Stadsrevisionens revisionsplan är utgångspunkt för den granskning som planeras under året. Revisionsplanen blir i regel klar i januari varje år. Därefter tar revisorerna fram granskningsplaner för kommunstyrelsen, nämnderna, bolagen och förbunden. Dessa blir klara under våren.

Granskning av Göteborgs Stads delårsrapport och årsredovisning

Stadsrevisionen granskar Göteborgs Stads delårsrapport och årsredovisning varje år. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt om den sammanställda redovisningen ger en rättvisande bild av Göteborgs Stads resultat och ställning.

Årsredogörelse och revisionsberättelse

När granskningen av ett verksamhetsår är klar tar revisorerna fram en årsredogörelse som sammanfattar all den granskning som gjorts under året. Revisorerna skriver även en så kallad revisionsberättelse som är koncernövergripande.

Intyg om tillämpningen av transparenslagen

En kommuns revisorer ska varje år granska om kommunens redovisning följer bestämmelserna i lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera, även kallad transparenslagen. Syftet med lagen är att motverka konkurrensproblem genom att se till att kommunens ekonomiska information är tillräcklig.

Nämndledamöters ansvar

Skriften Nämndledamöters ansvar förklarar vad nämndernas lagstadgade ansvar innebär samt vad nämndernas revisionsansvar innebär. Den redogör också för väsentliga och grundläggande kriterier vid revisorernas bedömning av nämnderna.

Förtroendevalda revisorer

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna i förtroendemannaregistret. Där ser du även vilka bolag respektive revisor är lekmannarevisor för.