Politisk ordlista

Förklaring till vanliga ord och begrepp som används i en politiskt styrd organisation.

Acklamation

Ta beslut utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.

Ajournera

skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt

Aktiebolag

bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter inom Göteborgs stad drivs i aktiebolagsform. Exempel på bolag är Göteborg Energi och Renova.

Arvode

ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Beredning

sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende

Bordlägga

beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde

Budget

En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.

Dagordning

En förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde.

Delegera

överlåta arbete och beslut till någon annan

Detaljplan

Regler för hur ett område ska utformas i detalj (byggnader, gator, parker m.m.).

Enkel fråga

fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar

Ersättare

ersättare för ordinarie ledamot; suppleant

Fackman

person som är expert inom ett speciellt ämnesområde

Facknämnd

nämnd som arbetar inom ett ämnesområde

Fråga

fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar

Föredragande

den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende

Föredragningslista

förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning

Församling

ex. folksamling, möte, kongress, stämma, riksdag

Förtroendevald

person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling

Förvaltning

finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd.

Genmäle

Man begär genmäle på ett sammanträde för att bemöta eller rätta vad någon sagt.

Handläggare

tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut

Hemställa

Föreslå

Interpellation

fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för skriftligt svar

Justering

slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras och vilka beslut som fattades

Kommunallagen

Antogs av Sveriges riksdag 1991 och reglerar vad kommunerna ska och får göra.

Kommunalråd

Hel- eller deltidsanställda politiker som leder det kommunala arbetet.

Kommunalskatt

betalas av varje fysisk person i den kommun där han/ hon är mantalsskriven. Den är en proportionell inkomstskatt

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande politiska församling eller "riksdag". Sammansättningen bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i Göteborgs Stad

Kommunstyrelse

Utses av kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens finanser och den ekonomiska planeringen.

Kungörelse

Kommunfullmäktiges ordförande skriver en kungörelse om det sammanträde som ska äga rum. I den ska tid, plats och de ärenden som ska tas upp finnas med.

Ledamot

Medlem av kommunfullmäktige, en politisk nämnd eller en styrelse.

Lekman

person som inte är fackman

Mandat

uppdrag att vara representant, till exempel ha en plats i kommunfullmäktige

Motion

skriftligt förslag från en eller flera ledamöter

Nämnd

består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse

Offentlighetsprincipen

Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att se och läsa allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt finns också möjligheten att påverka verksamheten. Det är en viktig del av demokratin.

En handling är något som innehåller information, t.ex. brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också vara e-post, video- eller bandupptagningar. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller ha sekretess/vara hemliga. Alla allmänna handlingar som inte har sekretess är offentliga.

Politisk sekreterare

Politisk tjänsteman som är anställd i kommunalrådens kansli för att hjälpa de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Presidium

en ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning

Proportionell

avpassad; exempelvis mandat i församlingen

Proposition

är ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna)

Protokoll

Ett dokument som redogör för vad som händer under ett sammanträde. För att det ska stämma med vad som sagts i besluten skrivs det under (justeras) av ett par ledamöter som utsetts på det sammanträdet. I protokollet skrivs också vilka ledamöter och ersättare som varit med på sammanträdet och fattat besluten.

Reglemente

Kommunfullmäktige ska besluta om reglementen med regler för nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Remiss

ärende skickas för att t ex nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter

Representativ demokrati

Politiska partier med olika program ställer upp i allmänna val. I kommunen visar resultatet hur många från varje parti som ska sitta med i kommunfullmäktige. Politikerna representanter där sina väljare/de som röstat på partiet.

Reservation

den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande

Röstlängd

förteckning över röstberättigade personer

Rösträtt

röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval

Skrivelse

redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut

Styrelse

ledning(sgrupp)

Suppleant

Ersättare för en ordinarie ledamot i fullmäktige, en nämnd eller en styrelse.

Särskilt yttrande

komplettering till beslut av en eller flera ledamöter

Tjänsteutlåtande

Presentation av beredningen av ett ärende med förslag till beslut

Valkrets

ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna

Votering

Omröstning

Återremiss

beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

Överklaga

Om man vill klaga på ett beslut kan man som kommunmedlem begära att länsrätten prövar om det är lagligt. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Den som berörs av ett beslut och beslutet går emot honom eller henne, kan i vissa fall överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).