Om kommunens organisation

Göteborgs Stad har en organisation med både förvaltningar och bolag. Totalt har Göteborgs Stad en omsättning på 34 miljarder kronor och antalet anställda är cirka 55 000 personer.

Göteborgs Stads organisation

Översikt över Göteborgs Stads organisation. Mer detaljerad information finns i filen nedan.

Göteborgs Stads organisation inkl nämnder och bolag

Organisation och ledning

Kommunfullmäktige fattar de högsta besluten i Göteborg. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas. Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning, som på uppdrag av kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp verksamheterna i Göteborgs Stad.

Fackförvaltningar

Fackförvaltningarna ansvarar för olika områden som gäller hela staden till exempel skola, stadsbyggnad, trafik och gator, miljö och kultur.

Här hittar du stadens fackförvaltningar.

Stadsdelsförvaltningar

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den kommunala servicen för dem som bor i stadsdelen, till exempel äldreomsorg och bibliotek.

Här hittar du stadens stadsdelsförvaltningar.

Göteborgs Stad äger flera bolag

Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal hel- eller delägda bolag. Dessa bolag tillhandahåller allt från lägenheter till kulturupplevelser. Göteborgs Stadshus AB är Göteborgs Stads koncernbolag och därmed ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag.

Stadsrevisionen granskar

Stadsrevisionen granskar och utvärderar kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagsstyrelsernas verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt

Valnämnden organiserar och genomför val

Valnämnden ansvarar för organisation och genomförande av val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och genomför eventuella extraval och folkomröstningar.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kunnan organisaatio/Kommunens organisation