Om kommunens organisation

Göteborgs stad är organiserad i stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande styrning och uppföljning av förvaltningarna och Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i stadens bolagskoncern.

Göteborgs Stads organisation

Översikt över Göteborgs Stads organisation. Mer detaljerad information finns i filen nedan.

Göteborgs Stads organisation inkl nämnder och bolag

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fattar de högsta besluten i Göteborg. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning, som på uppdrag av kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp verksamheterna i Göteborgs Stad.

Fackförvaltningar

Fackförvaltningarna ansvarar för olika verksamheter som gäller hela staden, till exempel skola, stadsbyggnad, trafik och gator, miljö samt kultur.

Här hittar du stadens fackförvaltningar.

Stadsdelsförvaltningar

Göteborgs Stad är indelat i tio stadsdelsförvaltningar. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den kommunala servicen för dem som bor i stadsdelen, till exempel äldreomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Här hittar du kartor över stadsdelsområdena samt statistik över befolkning med mera.

Här kan du läsa mer om stadens stadsdelsförvaltningar.

Göteborgs Stad äger flera bolag

Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal hel- eller delägda bolag. Dessa bolag har verksamheter inom allt från lägenheter till kulturupplevelser. Göteborgs Stadshus AB är Göteborgs Stads koncernbolag och därmed ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag.

Stadsrevisionen granskar

Stadsrevisionen granskar och utvärderar kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagsstyrelsernas verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt.

Valnämnden organiserar och genomför val

Valnämnden ansvarar för att lokalt organisera och genomföra val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och att genomföra eventuella extraval och folkomröstningar.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kunnan organisaatio/Kommunens organisation