Ny nämndorganisation 2021

Vid årsskiftet 2020/2021 fick Göteborgs Stad en ny organisation. Stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning ersattes med fackförvaltningar.

Så ser den nya organisationen ut

Vid årsskiftet 2020/2021 avslutades de tio stadsdelarna och social resursförvaltning med cirka 23 000 medarbetare. Istället skapades sex nya förvaltningar som tog över det mesta av verksamheten som fanns i stadsdelarna och social resursförvaltning. Alla är socialförvaltningar men fyra av dem har ett regionalt ansvar. De sex nya förvaltningarna är:

Vissa verksamheter som fanns i stadsdelarna och social resursförvaltning fördes över till redan befintliga nämnder:

  • Kulturskolan gick till grundskolenämnden
  • Tillståndsenheten till miljö- och klimatnämnden
  • Stora delar av måltid, lokalvård och vaktmästeri fördes över till grundskolenämnden och förskolenämnden
  • Medborgarkontoren gick till nämnden för konsument- och medborgarservice
  • Kulturhusen till kulturnämnden.

Bakgrund

Från 1989 och fram till 2021 hade  Göteborgs Stad en stadsdelsorganisation, under många år med 21 stadsdelsnämnder men 2011 halverades antalet till 10. 

I nämnderna satt förtroendevalda politiker utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd hade en förvaltning med många anställda medarbetare som utförde det arbete som nämnderna beslutade  om.

Stadsdelarna byggde på geografi och hade fram till 2018 ansvar för bibliotek, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård, kultur- och fritid och äldreomsorg.

2018 blev grundskolan och förskolan egna stora nämnder, vilket medförde att cirka 40 procent av verksamheten i stadsdelarna försvann. Under tiden utreddes stadsdelarnas framtid och om staden skulle gå över till ”centrala nämnder” (facknämnder) som byggde på målgrupper istället för geografi. 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att staden ska lämna stadsdelsorganisationen för att 2021 gå över till facknämnder. Även social resursnämnd som haft som uppdrag att stödja stadsdelarna med verksamheter och kompetens på det sociala området avvecklades 2020. Här kan du läsa utredningar som ligger till grund för omorganisationen.

Varför en ny nämndorganisation?

"För en mer likvärdig och effektiv välfärd"  så kan man sammanfatta syftet med omorganisationen. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, vill politikerna att människor ska bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

Politikerna ville också göra det möjligt med rationaliseringar och effektiviseringar i verksamheterna för att kunna möta de ekonomiska utmaningar som många kommuner i Sverige står inför.

Vill du fördjupa dig?

Här kan du hitta utredningar och tjänsteutlåtanden som ligger till grund för omorganisationen.

Delrapportering av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation (Dnr 0988/17, 2018-06-01)

Redovisning av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation (Dnr 0988/17, 2019-06-27) 

Tid- och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen samt komplettering avseende nämndstruktur
(Dnr1369/19, 2019-12-17) 

Redovisning av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation (Dnr 0988/17 2019-06-27)

Förslag till inrättande av fyra regionala nämnder, tidpunkt för överföring av kulturskolan till grundskolenämnden samt