Interimistiska grundskolenämndens uppdrag

Göteborgs Stads interimistiska grundskolenämnd är en tillfällig nämnd som bildades den 14 september 2017.

Nämndens uppdrag är att fatta beslut som är nödvändiga för att förbereda verksamheten för Göteborgs Stads nya grundskolenämnd. Den nya grundskolenämnden tar över ansvaret för grundskolan den 1 juli 2018. Fram till dess är det stadsdelsnämnderna som ansvarar för grundskolan.

Den interimistiska nämndens ska inte bedriva någon utförande verksamhet. Nämndens uppdrag slutar den 30 juni 2018.

Politiker i Göteborgs Stads interimistiska grundskolenämnd