Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Nämnderna har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige.

Facknämnder

Facknämnderna i Göteborgs Stad är nämnder med olika inriktning och ansvar för specialområden. Det kan till exempel vara utbildning, trafik och bostäder. Varje facknämnd har sin fackförvaltning, som ansvarar för att arbetet utförs så som politikerna i nämnden beslutar.

Stadsdelsnämnder

Sedan årsskiftet 2020/2021 har Göteborgs Stad en ny organisation. Det innebär att stadsdelsnämnderna togs bort och ersattes med nya facknämnder.