Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Nämnderna har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige. I Göteborgs Stad finns facknämnder och stadsdelsnämnder.

Facknämnder

Facknämnderna i Göteborgs Stad är nämnder med olika inriktning och ansvar för specialområden. Det kan vara utbildning, trafik och bostäder. Varje facknämnd har sin fackförvaltning, som ansvarar för att arbetet utförs så som politikerna i nämnden beslutar.

Stadsdelsnämnder

Göteborgs Stad är indelad i stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämnderna beslutar i frågor som rör individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre. Stadsdelsnämndernas möten är öppna för allmänheten. Ledamöterna är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige.