Göteborgs Stads trygghetsråd

Göteborgs Stads trygghetsråd är ett forum för samråd och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan olika myndigheter, aktörer och kommunledningen, för att öka tryggheten för alla i Göteborg.

Mötestider för Göteborgs Stads trygghetsråd

2022

25 februari
24 maj
20 september
15 november

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från Göteborgs Stads trygghetsråd hittar du i söktjänsten Handlingar och protokoll.

Om Göteborgs Stads trygghetsråd

Syftet med rådet är att stärka det politiska ansvaret i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på strategisk nivå. Syftet är också att tydliggöra behov av agerande, samordning och samverkan.

Årligen samlas rådet kring en övergripande lägesbild över brott och otrygghet. På resterande möten fördjupar sig rådet i valda teman. Dialog förs på strategisk nivå. På varje möte diskuteras även ytterligare frågor inom brott och otrygghet, utöver valt tema.

Ledamöter i Göteborgs Stads trygghetsråd

Rådet består av 14 ledamöter och två ersättare. Ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen för en period av fyra år räknat från den 1 januari, året efter då allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum.

Ledamöterna i rådet utgörs av kommunstyrelsens presidium, representanter från Polismyndigheten, Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, akademien, näringslivet och civilsamhället.

Ledamöter i Göteborgs Stads trygghetsråd

Filer och dokument