Göteborgs Stads sverigefinska råd

Göteborgs Stads sverigefinska råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den sverigefinska minoriteten och kommunledningen i Göteborg. Göteborg är del av finskt förvaltningsområde sedan 2011 vilket ger sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter.

Om Göteborgs Stads sverigefinska råd

Göteborgs Stads sverigefinska råd har som uppgift att bevaka den sverigefinska minoritetens rätt till kommunal service, språk och kultur utifrån  lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. De sverigefinska ledamöterna och suppleanterna har utsetts av den sverigefinska minoriteten och fastställts av kommunstyrelsen. Rådet anordnar årligen ett öppet möte dit alla med intresse för sverigefinska frågor inom Göteborgs Stad är välkomna. Det är kommunstyrelsen som utser ledamöter i Göteborgs Stads sverigefinska råd.

Ledamöter i Göteborgs Stads sverigefinska råd

Ledamöter i Göteborgs Stads sverigefinska råd.

Referensgrupper

Det finns tre referensgrupper som är öppna för allmänheten. Referensgruppernas roll är att stödja Göteborgs Stads sverigefinska råd.

Referensgrupp Språk och utbildning

Referensgrupp Språk och utbildning har som roll att vara sakkunniga och bidra med kunskap om minoritetens synpunkter och livssituation till Göteborgs Stad. Gruppen agerar också som rådgivande instans för Göteborgs Stads sverigefinska råd angående sverigefinska barns och ungdomars skol- och språkfrågor. 

Läs mer på finska om referensgrupp för Språk och utbildning

Referensgrupp Äldreomsorg

Referensgrupp Äldreomsorg har som roll att vara sakkunniga och bidra med kunskap om minoritetens synpunkter och livssituation till Göteborgs Stad. Gruppen agerar också som rådgivande instans för Göteborgs Stads sverigefinska råd angående finska äldrefrågor. 

 Läs mer på finska om referensgrupp för äldreomsorg

Referensgrupp Kultur

Referensgruppen för Kultur har som roll att vara sakkunniga och bidra med kunskap om minoritetens synpunkter och livssituation till Göteborgs Stad. Gruppen agerar också som rådgivande instans för Göteborgs Stads sverigefinska råd angående finska kulturfrågor. 

Läs mer på finska om referensgrupp för kultur

Om finskt förvaltningsområde

Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet. Det medför rättigheter för den sverigefinska befolkningen som är bosatt i Göteborg enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som trädde i kraft 1 januari 2010.

Det här är dina rättigheter:

Grundskydd - gäller alla nationella minoriteter i hela landet

  • Göteborgs Stad ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken och kulturerna. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av minoritetsspråk ska främjas särskilt.
  • Göteborgs Stad ska ge de nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.
  • Göteborg Stad ska informera de nationella minoriteterna om dessa rättigheter.

Förstärkt skydd - gäller för finska språket då Göteborg är del av förvaltningsområdet för finskan

  • Du har rätt att få helt eller till väsentlig del finsk förskoleverksamhet
  • Du har rätt att få helt eller till väsentlig del finsk äldreomsorg 
  • Du har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen

Läs på finska

Suomen kielen hallintoalueesta (finsk förvaltningsområde)

Ruotsinsuomalainen neuvosto (Sverigefinska rådet)

Ta kontakt

Ta kontakt med Göteborgs Stads sverigefinska råd genom att skicka e-post till sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se.