Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och kommunledningen i Göteborg.

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor arbetar för delaktighet och jämlikhet för dig med funktionsnedsättning i Göteborg. Till grund för arbetet ligger Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Elisabet Lann, ordförande, (KD)
Anna-Klara Behlin, (V)
Marina Johansson, (S)
Bo Anderssen, (L)
Ali Yaghoubvand, (MP)
Alireza G Alipour, FRG
Per Eriksson, GDF
Björn Lindquist, FRG
Marianne Fagberg, FRG
Kerstin Arohlén, FRG
Mona Eriksson, FRG
Annika Lindström, FRG
Ippsepp Meyer, FRG

Jan Otterstedt, (M)
Jenny Broman, (V)
Ellen Mittika, (S)
Ajsela Bruncevic, (C)
Sophia Nilsson, (MP)
Anders Ziethén, FRG
Christer Westberg, FRG
Robert Kindberg,FRG
Dennis Bokedal, FRG
Margareta Elmberg, FUB
Ann Ander, FRG
Marie-Louise Fritzén, FGR
Pia Emanuelsson, FRG

​Kontaktuppgifter, se förtroendemannaregistret, politiker.goteborg.se

Sekreterare

Lena Hasselgren, Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
Telefon: 031-365 00 00 (växel)
E-post: goteborgs.stad.rad.for.funktionshinderfragor@stadshuset.goteborg.se

Intresseorganisationer för funktionshinderfrågor

Funktionsrätt Göteborg

Telefon: 031-24 03 03
E-post:  info@funktionsrattgbg.se

funktionsrattgbg.se

GDF (Göteborgs Dövas Förening)

FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning)

Telefon: 0703-78 97 79
E-post: vg@fub.se

fub.se

Kontaktuppgifter

Lena Hasselgren
Samtal eller sms: 031 – 368 03 18
e-post: lena.hasselgren@stadshuset.goteborg.se