Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg. I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta rådet och fastställa tillhörande reglemente.

Sammanträdestider Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 2018

29 januari kl 13-16, sammanträde
26 mars kl 18-21, öppet samråd
14 maj kl 13-16, sammanträde

9 oktober kl 13-16, sammanträde
31 oktober kl 18-20, öppet samråd
29 november kl 13-16, sammanträde

Protokoll från rådets sammanträden

Protokoll från Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romers sammanträden hittar du i söktjänsten Handlingar och protokoll.

Öppna möten

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten för allmänheten. Mötet är inget beslutande möte, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete. Anteckningar från mötena kommer dels redovisas för kommunstyrelsen, dels publiceras längst ner på denna sida.

Vad är Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer?

Rådet är ett forum för samråd och en rådgivande instans för kommunen i strategiska frågor som berör den romska minoriteten. Forumet har möjlighet att initiera frågor och utvecklingsinsatser, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är också ett forum för ömsesidigt lärande och följer upp utvecklingen av handlingsplanen för nationella minoriteter. Syftet är att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd. Forumet ska även bidra till att den romska minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i Göteborg.

Rådet består av en ledamot från respektive parti som är representerat i kommunstyrelsen och tio ledamöter för den romska minoriteten. Det innebär två ledamöter per undergrupp av finska romer, nyanlända romer, resande/resandefolket, svenska romer och utomnordiska romer samt tre ersättare för de ordinarie romska ledamöterna (en ersättare för resandegruppen och två ersättare för de övriga grupperna).

Rådet har ett delat ordförandeskap. En ordförande utses av kommunstyrelsen och en ordförande utses av den nationella minoriteten romer.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år och anordnar årligen två öppna möten.

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 2017-2018

Politiska ledamöter

Marcus Gustavsson (S), ordförande

Toni Orsulic (M)

Özgür Tasbas ( )

Yvonne Palm (V)

Ewa Jablonska (L)

Björn Tidland (SD)

Tobias Sandell (KD)

Ledamöter från den nationella minoriteten romer

Diana Nyman, ordförande

Ichtiander Vävström

Ingrid Schiöler

Marcela Kovacsova

Maria Dimetri

Marika Kai

Nuri Selim

Richard Magito Brun

Rose-Marie Wallengren

Samir Muratovic

Ersättare

Ajten Berlafa

Eva Magnusson

Wicia Wiszniewski