Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg. I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta rådet och fastställa tillhörande reglemente. 2019-2022 blir rådets andra mandatperiod.

Sammanträdestider Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Våren 2020

2 mars
1 juni
2 juni öppet samråd, preliminärt

Hösten 2020

22 september
1 december
2 december öppet samråd, preliminärt

Protokoll från rådets sammanträden

Protokoll från Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romers sammanträden hittar du i söktjänsten Handlingar och protokoll.

Öppna möten

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten för allmänheten. Mötet är inget beslutande möte, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete. På de öppna samråden lyfts aktuella frågor. Samråden är en viktig yta för dialog med framförallt den nationella minoriteten romer i Göteborg, men också allmänhet, medarbetare i staden och förtroendevalda.

Vad är Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer?

Rådet är ett forum för samråd och en rådgivande instans för kommunen i strategiska frågor som berör den romska minoriteten. Forumet har möjlighet att initiera frågor och utvecklingsinsatser, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är också ett forum för ömsesidigt lärande och följer upp utvecklingen av handlingsplanen för nationella minoriteter. Syftet är att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd. Forumet ska även bidra till att den romska minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i Göteborg.

Rådet består av en ledamot från respektive parti som är representerat i kommunstyrelsen och tio ledamöter för den romska minoriteten. Det innebär två ledamöter per undergrupp av finska romer, nyanlända romer, resande/resandefolket, svenska romer och utomnordiska romer samt tre ersättare för de ordinarie romska ledamöterna (en ersättare för resandegruppen och två ersättare för de övriga grupperna).

Rådet har ett delat ordförandeskap. En ordförande utses av kommunstyrelsen och en ordförande utses av den nationella minoriteten romer.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år och anordnar årligen två öppna möten.

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 2019-2022

Politiska ledamöter

Hakan Önal (M), ordförande

Mariya Voyvodova (S)

Sofie Löwenmark (D)

Yvonne Palm (V)

Agneta Kjaerbeck (SD)

Ewa Jablonska (L)

Lars-Olof Karlsson (MP)

Hayder Tariq (C)

Esther Reichmann (KD)

Ledamöter från den nationella minoriteten romer

Diana Nyman, ordförande

Ichtiander Vävström

Ingrid Schiöler

Janetta Milanson

Rose-Marie Wallengren

Eva Magnusson

Rami Raim

Django Taikumer

Anonym

Vakant

Ersättare

Marcela Kovacsova

Charlott Bohm

Renata Useinova

Kontakta Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Mån-fre 8-16.30
${loading}