Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg.

Sammanträdestider Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Våren 2022

1 februari
5 april
31 maj

Hösten 2022

6 september
25 oktober
6 december

Protokoll från rådets sammanträden

Protokoll från Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romers sammanträden hittar du i söktjänsten Handlingar och protokoll.

Öppna möten

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten för allmänheten. Mötet är inget beslutande möte, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete. På de öppna samråden lyfts aktuella frågor. Samråden är en viktig yta för dialog med framförallt den nationella minoriteten romer i Göteborg, men också allmänhet, medarbetare i staden och förtroendevalda.

Om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Rådet är ett forum för samråd och en rådgivande instans för kommunen i strategiska frågor som berör den romska minoriteten. I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta rådet och fastställa tillhörande reglemente. 2019-2022 blir rådets andra mandatperiod. Forumet har möjlighet att initiera frågor och utvecklingsinsatser, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är också ett forum för ömsesidigt lärande och följer upp utvecklingen av plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor. Syftet är att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd. Forumet ska även bidra till att den romska minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i Göteborg.

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Rådet består av en ledamot från respektive parti som är representerat i kommunstyrelsen och tio ledamöter för den romska minoriteten. Det innebär två ledamöter per undergrupp av finska romer, nyanlända romer, resande/resandefolket, svenska romer och utomnordiska romer samt tre ersättare för de ordinarie romska ledamöterna (en ersättare för resandegruppen och två ersättare för de övriga grupperna). 

Rådet har ett delat ordförandeskap. En ordförande utses av kommunstyrelsen och en ordförande utses av den nationella minoriteten romer.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år och anordnar årligen två öppna möten.

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer 2019-2022