Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och kommunledningen i Göteborg.

Om Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor arbetar för delaktighet och jämlikhet för dig med funktionsnedsättning i Göteborg. Till grund för arbetet ligger Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Sekreterare:
Lena Hasselgren, Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
Telefon: 031-365 00 00 (växel)
E-post: goteborgs.stad.rad.for.funktionshinderfragor@stadshuset.goteborg.se

Intresseorganisationer för funktionshinderfrågor

Funktionsrätt Göteborg

Telefon: 031-24 03 03
E-post:  info@funktionsrattgbg.se
Webbplats: funktionsrattgbg.se

GDF (Göteborgs Dövas Förening)

gdf.se

FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning)

Telefon: 0703-78 97 79
E-post: vg@fub.se
Webbplats: fub.se