Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2021

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2021.

Beslutat av kommunstyrelsen

 • 2021-12-15

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.4. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, Dnr 0808/21

  Kriskommunikation är av stor betydelse för hur en samhällsstörning uppfattas och utvecklas, och för hur berörda agerar. Information och kommunikation är därför en förutsättning i krishantering och ska tidigt och integrerat ingå i krishanteringen. Det är då av största vikt att samtliga inblandade vet sina roller, är tränade innan och snabbt kan komma igång med kriskommunikationsarbetet utifrån given styrning; riktlinjen för kriskommunikation kompletterat med egna krisledningsplaner samt riktlinjen för krishantering.

  Stadsledningskontoret föreslår en revidering av riktlinjen för kriskommunikation som ett led i samordningen av Göteborgs Stads styrande dokument för kommunikation samt för att komplettera Göteborgs Stads reviderade riktlinje för krishantering.

  Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation tydliggör hur nämnder och styrelser ska informera och kommunicera vid en samhällsstörning. Riktlinjen anger också nämnders och styrelsers ansvar samt vad som krävs före, under och efter en samhällsstörning för att kunna bedriva god kriskommunikation.

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2021-10-27, enligt yrkandet från S, M, L och C, för att komplettera förslaget med en förteckning över andra språk än svenska som är särskilt viktiga att krisinformation kan kommuniceras på, samt en ansvarsfördelning kring vem som säkerställer att nödvändig kompetens för att översätta krisinformation till dessa språk finns till hands i händelse av kris.

  Riktlinjen har reviderats med de språk som information och kommunikation vid en samhällsstörning ska kunna översättas till. Eftersom det i en kris är viktigt att information sker snabbt och är målgruppsanpassad är det effektivt att stadsledningskontoret säkerställer kompetens och beredskap för översättningar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande V, MP, M, L, C och KD

  2.1.10. Samlingsärende inom uppföljning december 2021 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till utbildningsnämnden, stadsledningskontoret, nämnden för funktionsstöd, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, trafiknämnden, förskolenämnden samt idrotts- och föreningsnämnden, Dnr 1180/21

  I samlingsärendet återrapporteras uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag i kommunfullmäktiges budget men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns fem uppdrag som har förklarats slutförda och återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

  Ett uppdrag avslutas av en nämnd i samband med rapportering av delårsbokslut per augusti 2021, stadsledningskontoret bedömer att uppdraget inte är fullgjort. En nämnd har behandlat en återrapportering av ett uppdrag i februari 2021. Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget inte är fullgjort. I rapporten finns även rapportering av uppföljning och utvärdering av stadens säkerhetsskydd enligt Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd, rapportering av basmätning 2020 enligt stadens program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, en lägesbeskrivning för ny rapport om hbtqi-personers livsvillkor, en lägesbeskrivning av halvårsredovisning för projekt Skeppsbron samt statusuppdatering av återremitterat förslag till Färdplan Älvstaden.

  M, L, C särskild yttrande KD vill i ett yrkande ge nämnden för funktionsstöd i uppdrag att genomföra de förslag som redovisas i rapporten Rapport: Uppdrag – förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice samt genomlysning av ledsagningen för att se hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas för att stärka de identifierade förbättringsområdena inom organisering, kompetens, styrande och stödjande dokument samt information. De föreslår också att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra de förslag som redovisas i rapporten Utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Vetenskapligt stöd inom Göteborgs utbildningsområde så att de vetenskapliga resurserna i staden, genom en kommunal forskningsarena, styras, ledas, organiseras och samordnas för att utgöra ett stöd till hela utbildningskedjan, samtidigt som förvaltningsspecifika behov kan tillgodoses.

  V, MP och S föreslår i ett yrkande att kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 §5 till idrotts- och föreningsnämnden om att inte driva kommunala gym där andra aktörer kan göra det, samt att nämnden skulle pröva om verksamheten ska bibehållas i kommunal, enskild regi, eller som föreningsdrivna anläggningar ska förklaras fullgjort. De vill också ge förskolenämnden i uppdrag att senast första kvartalet 2022 återrapportera till kommunfullmäktige vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds likvärdigt över hela kommunen utifrån behov.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkandet från M, L och C (om uppdrag till utbildningsnämnden), enligt yrkandet från M, L och C (om uppdrag till nämnden för funktionsstöd) samt enligt yrkandet från V, MP och S (om uppdrag till förskolenämnden). Yrkandet från V, MP och S (om kommunala gym) avslogs efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Bifall till yrkandet från M, L och C om uppdrag till utbildningsnämnden efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande V och MP
  Yttrande D
  Reservation SD

  2.2.8. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2022, Dnr 1161/21

  Stadsledningskontoret ansvarar för att ta fram Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan. En plan tas fram årligen för beslut i kommunstyrelsen. Lokalförsörjningsplanen ger kommunstyrelsen en övergripande analys och bild av stadens lokalförsörjningsplanering, kopplade behov och utmaningar.

  I 2022 års lokalförsörjningsplan lyfter stadsledningskontoret fram tre övergripande och aktuella lokalförsörjningsutmaningar som staden bedöms stå inför. Ökade produktionskostnader, lokalförsörjning genom inhyrning och behov av lokalmässig samverkan i stadens ytterområden.

  Stadsledningskontoret redovisar också en uppföljning av de utmaningar som identifierades i 2021 års lokalförsörjningsplan och status i de uppdrag som gavs när denna antogs. När det gäller stadsledningskontorets uppdrag om att göra en översyn av befintlig styrning så har inriktningen i översynen redovisats i stadsledningskontorets utredning om ny organisation för stadsutveckling, kommunstyrelsen 2021-10-27 dnr 1507/20 bilaga B, delrapport – ny modell för lokalförsörjning.

  Förslaget till beslut i detta tjänsteutlåtande medför ingen förändring i inriktning utan innebär bara att uppdraget förklaras fullgjort. Stadsledningskontoret redovisar också status för genomförande av Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026, vilket bedöms kunna vara genomfört tre år tidigare än planerat, samt målbild för ny styrmiljö gällande stadens lokalförsörjning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.10. Fördjupad analys av klimatnytta och samhällsekonomisk nytta samt kostnader för att installera solceller på fler av Göteborgs Stads tak och därmed minska klimatpåverkan, Dnr 0345/21

  Kommunstyrelsen gav i februari i år enligt ett yrkande från MP, V, S och D, stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys av klimatnytta och samhällsekonomisk nytta samt kostnader för att installera solceller på fler av Göteborg Stads tak och därmed minska klimatpåverkan. Beräkningen visar att det räcker med att 7–14 procent av den producerade elen tränger undan annan fossil el för att det ska uppstå en klimatnytta. Den största samhällsekonomiska nyttan bedöms vara minskning av koldioxidutsläpp.

  Stadsledningskontoret bedömer att potentialbedömningar, lönsamhet och mål regelbundet måste omprövas eftersom förutsättningarna ändras över tid. På en hela staden-nivå är det genom åtgärderna i energiplanen som det finns möjlig.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande MP och V
  Yttrande SD

  5.1. Göteborgsförslag [9463] för beslut - Sommaraktivitetskort till ungdomar, Dnr 1356/21

  Göteborgsförslaget om sommaraktivitetskort har uppnått 200 röster och legat ute i 90 dagar. Initiativtagarna vill att Göteborgs Stad ska ge ungdomar i åldern 13–19 år ett kort som kan användas för aktiviteter såsom Liseberg, laserdome, bio, badhus, bowling, ridning, padel, escape room, trampolinpark och golf. Tanken bakom förslaget är att alla ungdomar oavsett ekonomi ska ha möjligheten till en aktiv fritid under sommarlovet då många idrottsorganisationer har sommaruppehåll.

  Om kommunstyrelsen beslutar att förslaget ska beredas vidare bedömer stadsledningskontoret att utredningen behöver starta med en juridisk prövning om förslaget kan genomföras inom den kommunala kompetensen.
  S vill i ett att Göteborgsförslag 9463 bereds vidare och utredningen inleds med en juridisk bedömning av om förslaget kan genomföras inom den kommunala kompetensen.

  D vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 9463 med en juridisk bedömning om förslaget kan genomföras inom den kommunala kompetensen.

  Kommunstyrelsen beslutade att utreda Göteborgsförslag [9463] enligt beslutssatserna i yrkandet från S, V och MP samt D.
  Yttrande M, L, C och KD

  Övriga ärenden

  2.1.1. Årlig översyn av styrande dokument 2021, Dnr 0110/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.3. Tilläggsavtal till storstadsavtal Sverigeförhandlingen, Dnr 1239/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  2.1.11. Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande S

  2.1.12. Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar – tillägg till paragraf 8 gällande särskilda arvoden, Dnr 0947/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt arvodesberedningens förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.13. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återrremissyrkandet från M, L, C och D efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Återremissyrkandet från V och MP avslogs efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.2.1. Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2021, Dnr 1365/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Protokollsanteckning D

  2.2.7. Val av representant för Försvarsmakten i Göteborgs Stads trygghetsråd i stället för Peter Fredriksson

  Valdes Fredrik Herlitz, garnisonschef

  2.2.9. Yrkande från D angående Västsvenska Paketet, omförhandling av icke realiserbara marknyttor

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande MP och V
  Yttrande S
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.11. Yrkande från D angående begränsning av kostnadsansvar för projekt inom Västsvenska paketet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande MP och V
  Yttrande S
  Yttrande SD
  Reservation D
  Reservation SD

  2.2.13. Modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, S, D, V och MP.
  Yttrande KD
  Reservation SD

  2.2.14. Yrkande från SD om störande buller vid Släktledsgatorna

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S och D
  Yttrande KD

  2.2.15. Val av ledamot i personalberedningen istället för Martin Nilsson (MP) som avsagt sig

  Valdes Ulf Carlsson (MP)

  2.2.16. Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Hanna Bernholdsson (MP)

  Valdes Klas Forsberg (MP)

  2.2.18. Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Rasmus Ragnarsson (SD)

  Valdes Emma Ylivallo (SD)

  2.2.25. Förordnande av politisk sekreterare för L fr o m 10 januari 2022, 0066/21

  Beslut: Ellen Österberg

  3.1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om att bygga ut vindkraften i Göteborg, Dnr 0824/21

  Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande S

  3.2. Motion av Stina Svensson (FI) och Stina Sewén (FI) om att utreda möjligheten att bygga vindkraftverk på Risholmen i Göteborgs Hamn, Dnr 0823/21

  Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande S

  4.1. Remiss från länsstyrelsen - Naturreservatet Änggårdsbergen, Dnr 1127/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.2. Remiss från Utbildningsdepartementet - Läromedelsutredningen, böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70), Dnr 1192/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S
  Protokollsanteckning D

  4.3. Remiss från Socialdepartementet - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69), Dnr 1195/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C och KD

  4.4. Remisser från VästKom - Länsgemensam strategi för god och nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser, Dnr 1218/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Fördjupad uppföljning inom kommunal hälso- och sjukvård, Dnr 0800/21

  26 januari

  2.1.5. Tomträttsavgift för Emily Wijks stiftelse, Dnr 1422/19

  26 januari

  2.1.6. Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av ny visselblåsarlagstiftning, Dnr 0721/21

  12 januari

  2.1.7. Uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice om central medborgarbudget i Göteborgs Stad, Dnr 1320/21

  12 januari

  2.1. 8. Samordning av arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över staden, Dnr 1673/20

  12 januari

  2.1.9. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – gällande en reviderad inriktning, kompletterad och fördjupad, Dnr 1396/17

  12 januari

  2.1.14. Yrkande från V och MP om att säkra fritidsklubben Diamantens framtid

  26 januari

  2.1.15. Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående bättre laddmöjligheter för elbilar

  26 januari

  2.2.2. Redovisning av uppdrag om biståndsbeslut, ersättningsmodell och taxa för hemtjänst, Dnr 0750/20

  12 januari

  2.2.3. Modell för skillnaden i driftskostnad för olika storlekar på skola och förskola, Dnr 1634/20

  12 januari

  2.2.4. Utredning av möjligheten att effektivisera kostnader och öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen, Dnr 1633/20

  12 januari

  2.2.5. Utredning av möjligheten att konvertera befintliga lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar över tid, Dnr 1635/20

  12 januari

  2.2.6. Uppdrag om att i samverkan med personalberedningen och berörda nämnder och bolag ta fram ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, Dnr 0553/21

  12 januari

  2.2.12. Yrkande från S angående hyresmodellen för verksamhetslokaler

  26 januari

  2.2.17. Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Mathias Bred (M)

  12 januari

  2.2.19. Yrkande från MP och V angående utredning gällande placering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld

  26 januari

  2.2.20. Yrkande från V och MP angående ekonomiskt bistånd till personer med verkställighetsstopp som fått avslag enligt LMA

  26 januari

  2.2.21. Yrkande från V och MP om att kartlägga fattigdomen i Göteborg

  26 januari

  2.2.22. Yrkande från S angående ekonomiska situationen i vissa nämnder

  26 januari
  Votering 8 – 5 om ärendets avgörande idag.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning D
  Reservation S

  2.2.23. Yrkande från S angående förbättrad snöröjning

  12 januari

  2.2.24. Yrkande från D angående avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

  26 januari

  3.3. Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända, Dnr 0821/21

  12 januari

  3.4. Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer, Dnr 0809/21

  12 januari

  4.5. Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 Torslanda-Öckerö, Dnr 1087/20

  12 januari


  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-12-15

 • 2021-12-01

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.3. Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan i stadsdelen Änggården, Dnr 1284/21

  Antagande av detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan i Änggården. Byggnadsnämnden beslutade i oktober att anta detaljplanen för vård och forskningsbyggnader vid Per Dubbsgatan i Göteborg. Detaljplanen ska beslutas av kommunfullmäktige då den är av stort allmänintresse och innebär stora ombyggnader i gaturummet. Den innebär också ett stort ekonomiskt åtagande för Göteborgs stad vad gäller utbyggnad av allmän platsmark.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Reservation D
  Reservation SD
  Reservation MP

  2.1.5. Möjlighet till deltagande på distans vid kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnders sammanträden i Göteborgs Stad, Dnr 1288/21

  Det har under pandemin, sedan april 2020, varit möjligt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder i Göteborgs Stad att hålla sammanträden med deltagande på distans. Besluten har varit tidsbegränsade och gäller till den 31 december 2021. Då Regeringens restriktioner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har lättat behöver staden ta ställning till hur möjligheterna att sammanträda med deltagande på distans kan utformas framåt efter den 31 december 2021. Stadsledningskontoret har genomfört en enkätundersökning bland förtroendevalda och tjänstepersoner om hur distansdeltagande fungerat ur flera olika perspektiv för att få underlag för en bredare utvärdering. Stadsledningskontoret bedömer att det fortsatt behöver finnas möjlighet till distansdeltagande för att säkerställa beslutsförhet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

  Mot bakgrund av att distansdeltagande enligt förarbetena till lagen är ett komplement till det fysiska deltagandet bedömer stadsledningskontoret att det fortsatt bör krävas särskilda skäl för sådant deltagande. Nuvarande lydelse i det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och övriga nämnder som gäller till och med den 31 december 2021 föreslås ändras redaktionellt så att ordföranden istället för att besluta om närvaro på distans ska besluta om deltagande på distans. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2022. För kommunfullmäktige föreslås nuvarande lydelse i Arbetsordningen för Göteborgs kommunfullmäktige, som gäller till och med den 31 december 2021, ändras så att det ankommer på ordföranden i samråd med vice ordförandena att besluta om det föreligger sådana särskilda skäl att distansdeltagande får ske från och med den 1 januari 2022.

  D, M, L och C (särskilt yttrande KD) föreslår i ett yrkande att ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder och utskott får, när särskilda skäl föreligger, från och med den 1 januari 2022 delta i sammanträden på distans. Ett sådant särskilt skäl är när en ledamot har sjukdomssymptom som kan innebära risk för smittspridning. Ordförande och justerare av protokollet ska närvara på den plats där mötet är utlyst. Därutöver föreslås förändringar i Arbetsordning för Göteborgs kommunfullmäktige, 9 § andra stycket, från och med den 1 januari 2022 och i § 9 det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och övriga nämnder ändras från och med den 1 januari 2022 enligt förslaget i yrkandet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande KD

  2.1.6. Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

  Sedan 2012 finns en riktlinje för att förebygga avhysning av hushåll med barn. Det saknas dock riktlinjer som gäller alla hushåll som riskerar att avhysas. I Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 har stadsledningskontoret fått i uppdrag att ta fram en riktlinje som omfattar alla hushåll som riskerar att avhysas, inte enbart hushåll med barn.

  V och MP vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att revidera riktlinjen enligt Förvaltnings AB Framtidens remissvar gällande andrahandsuthyrning, samt att förtydliga arbetet kring barn och barnfamiljer enligt mål 1 och 2 i Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022.

  M, L, C, D vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag: a) att fördjupa den ekonomiska dimensionen samt konsekvenserna av utökandet av riktlinjen för socialnämnderna. b) att redogöra vilka grupper som har störst behov av arbetet med att förebygga avhysningar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D. Återremissyrkandet från V och MP avslogs efter votering 6 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning MP
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.1.7. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026, Dnr 0355/20

  Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program har varit på remiss till ett urval av nämnder och styrelser, kommunstyrelsens råd samt externa aktörer. Av de inkomna remissvaren är det en instans som avstyrker förslaget.

  Vid genomgången av remissvaren framkommer att programmet upplevs tydligt, konkret och att det angriper relevanta problemområden i staden. Programmets mål och strategier bedöms genomförbara. Flera remissinstanser lyfter dock avsaknaden av ett tydligare fokus på utsatta grupper och av remissvaren kan även utläsas en förväntan att programmet ska omfatta ett vidare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete än det remitterade förslaget. Vidare fanns önskemål om förtydliganden av definitioner, problembeskrivningar, teoriavsnitt, målformuleringar och strategier.

  Stadsledningskontoret har utifrån remissvaren gjort vissa förtydliganden och revideringar i programmet. Det nya förslaget tydliggör att vissa grupper är mer utsatta för otrygghet och brott än andra och att kombinationen av två eller fler diskrimineringsgrunder innebär en förstärkande riskfaktor. Ordningen på målområdena är ändrad för att den sociala preventionen ska få en mer framträdande plats och förhållandet mellan främjande och direkt trygghetsskapande arbete är förtydligat. I det nya förslaget inkluderar programmet våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtyck. Programmet belyser tydligare än tidigare problematiken kopplat till hatbrott.

  Övriga förändringar avser förtydliganden av definitioner, problembeskrivningar, målformuleringar och strategier. Syftet har varit att underlätta för nämnders och styrelsers tillämpning av programmet.

  M, L, C, S och D vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret tillsammans med de nämnder/styrelser som har ett särskilt ansvar ska utveckla lämpliga indikatorer och andra nyckeltal. Stadsledningskontoret ska under återremissen även genomföra ett antal revideringar av programmet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S och D. Återremissyrkandet från V och MP avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.9. Genomförandebeslut Brunnsbo - Linnéplatsen via Lindholmen, etapp Brunnsbo - Hjalmar Brantingsplatsen, Dnr 1237/21

  Trafiknämnden beslutade 23 september att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta om genomförande och projektbudget för etapp 1 av Spårväg och Citybuss mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen.

  Etapp 1 innefattar byggnation av bussgata förberedd för spår. Spårväg och Citybuss Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen är ett av tre projekt inom objekt Spårväg och Citybuss Brunnsbo – Linné, som är ett av kollektivtrafikobjekten inom storstadsavtalet Sverigeförhandlingen, som är ett avtal mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och staten. De andra två projekten/etapperna är Frihamnen – Lindholmen samt Lindholmen – Linnéplatsen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande MP och V
  Yttrande V och MP
  Yttrande S

  2.2.7. Uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom det sociala området, Dnr 1313/20

  Kommunstyrelsen gav i oktober 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att tillsätta en extern granskning av tystnadskulturen inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, med särskild fördjupning på förvaltningar inom det sociala området. I uppdraget ingick också att redogöra för stadsledningskontorets egen bedömning av i vilken omfattning det råder tystnadskultur i stadens organisation samt att inhämta socialförvaltningarnas bedömning.
  Den externa granskningen pågick under mars–juni 2021 och resulterade i rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad?” som kom i juni.

  Utifrån stadsledningskontorets underlag går det att konstatera att det inom Göteborgs Stads organisation råder individuell tystnad och inom vissa verksamhetsområden även en tystnadskultur. Samtliga socialförvaltningar bekräftar att det förekommer viss typ av tystnadskultur inom deras förvaltningars verksamhetsområden men att det är svårt att bedöma i vilken omfattning. Oavsett omfattning bedömer socialförvaltningarna att arbetet för att motverka tystnadskultur behöver förstärkas eftersom det finns personer som upplever att detta finns inom organisationen. Det pågår ett arbete i staden för att motverka otillåten påverkan och tystnadskultur men det behöver hanteras samlat och med fler åtgärder.

  Stadsledningskontorets bedömning utifrån underlaget i ärendet är att de konstaterade behoven av fortsatt utredning och fler åtgärder i ett första skede kan hanteras inom de uppdrag som kommunstyrelsen beslutade att ge till stadsledningskontoret den 15 september, 2021. Följande beslut har bäring på ärendet om tystnadskultur:

  • Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag ta fram fördjupade lägesbilder och kartläggningar av tystnadskultur samt otillåten påverkan i stadens verksamheter i syfte att förstå bakomliggande orsaker samt vad som brister i stadens nuvarande rutiner, hantering och organisationskultur.
  • Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utifrån de fördjupade lägesbilderna och kartläggningarna föreslå åtgärder för att säkerställa att tips och allvarliga synpunkter som rör misstänkta verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till kriminalitet omhändertas.
  • Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utifrån de fördjupade lägesbilderna och kartläggningarna föreslå mål och strategier för att motverka tystnadskultur i Göteborgs stads trygghets- och brottsförebyggande program.
  • Stadsledningskontoret ges i uppdrag att fördjupa och stärka samarbetet med de fackliga organisationerna utifrån samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela stadens organisation.
  • Styrgruppen för politikerutbildning får i uppdrag att arbeta in tillitsbaserad styrning, bland annat med fokus på att minimera risken för tystnadskultur, i utbildningen.
  • SLK får i uppdrag att utvärdera stadens visselblåsarfunktion och föreslå hur visselblåsarfunktionen kan utökas till att omhänderta tips och allvarliga synpunkter som rör misstänkta verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till kriminalitet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C, KD, V och MP
  Yttrande M, L, C och KD
  Reservation S
  Reservation D
  Reservation SD

  2.2.8. Fördjupad uppföljning inom bostadsförsörjning, Dnr 1001/21

  Som en del av uppföljningsprocessen överlämnas den strategiska uppföljningen - bostadsförsörjning. Rapporten är en uppföljning av Bostadsförsörjning i Göteborg Nuläge och framtida inriktning, som kommunfullmäktige antog 2015.

  Uppföljningen syftar också till att ge en bild av relevant lagstiftning, stadens bostadspolitiska verktyg samt Göteborgs Stads taktiska och operativa processer inom stadsutvecklingsprocessen. Rapporten bedöms kunna utgöra ett underlag för kommande genomförandefas av ny facknämndsorganisation Uppföljningen visar att det byggs fler bostäder. Uppföljningen visar att det råder brist på bostäder för särskilda grupper, förutom vård och omsorgsboenden för äldre, trots ökade bostadsvolymer i sin helhet. Det råder fortsatt brist på BmSS-lägenheter och studentbostäder.

  Stadsledningskontoret bedömer att det är svårt att få en samlad bild av om hur riktlinjens föreslagna åtgärder och insatser genomförs och om resultaten möter bostadsbehoven för de särskilda grupper som riktlinjen för bostadsförsörjningen 2015–2021 särskilt lyfter. Stadsledningskontoret betonar därför vikten av att stadens riktlinje för bostadsförsörjning framåt följs upp kontinuerligt och strukturerat när det gäller riktlinjernas genomslag i kommunens bostadsbyggande och stadsutveckling, inte minst i färdigställda bostäder för de grupper som riktlinjen särskilt lyfter.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 4 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Reservation M, L och C
  Yttrande KD

  2.1.11. Yrkande från SD om att kunna passera Askimsbadet på ett tryggt och ändamålsenligt sätt med kopplad hund

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Reservation SD

  2.1.12. Yrkande från D, M, L, C särskilt yttrande KD om att få passera Askimsbadet med kopplad hund året om

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.13. Yrkande från M, L, C, S, D särskilt yttrande KD om struktur för verksamhetsnomineringar inför kommande budgetprocesser

  Kommunstyrelsen biföll yrkandet från M, L, C, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet
  Yttrande KD
  Ärendet förklarades som omedelbart justerat för den del som gäller beslut av kommunstyrelsen för egen del.

  2.2.4. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2022, Dnr 0125/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3.
  Reservation D
  Reservation SD
  Omedelbar justering

  2.2.5. Hemställan från park- och naturnämnden om investeringsnominering för Olof Palmes plats, Dnr 1205/21

  Kommunstyrelsen beslutade Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D
  Yttrande KD
  Yttrande V och MP
  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet

  2.2.10. Yrkande från SD angående information från polisen om utvecklingen i Tynnered

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Yttrande M, L, C och KD

  3.1. Motion av Stina Svensson (FI) om att stärka, utveckla och utöka arbetet med våldsutsatta i nära relationer med traumatiska erfarenheter, Dnr 0711/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna från M, L och C samt S, D, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande V och MP

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning december 2021 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till utbildningsnämnden, stadsledningskontoret, nämnden för funktionsstöd, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, trafiknämnden, förskolenämnden samt idrotts- och föreningsnämnden, Dnr 1180/21

  15 december

  2.1.2. Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

  15 december

  2.1.4. Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar – tillägg till paragraf 8 gällande särskilda arvoden, Dnr 0947/21

  15 december

  2.1.8. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

  15 december

  2.2.1. Fördjupad analys av klimatnytta och samhällsekonomisk nytta samt kostnader för att installera solceller på fler av Göteborgs Stads tak och därmed minska klimatpåverkan, Dnr 0345/21

  15 december

  2.2.2. Yrkande från D angående begränsning av kostnadsansvar för projekt inom Västsvenska Paketet

  15 december

  2.2.3. Yrkande från S angående hyresmodellen för verksamhetslokaler

  15 december

  2.2.6. Modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

  15 december

  2.2.9. Yrkande från SD angående störande buller för vid Släktledsgatorna

  15 december

  3.2. Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer, Dnr 0809/21

  15 december

  4.1. Remisser från VästKom - Länsgemensam strategi för god och nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser, Dnr 1218/21

  15 december

  4.2. Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 Torslanda-Öckerö, Dnr 1087/20

  15 december

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-12-01

 • 2021-11-24

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.9. Göteborgs Stads policy för måltider, Dnr 0417/20

  Sedan 2004 har Göteborgs Stad ett måltidsprogram som ska tillämpas av alla verksamheter som ansvarar för måltider som staden upphandlar, tillagar eller serverar. Programmet beskriver övergripande mål och ansvarsfördelning, grundläggande principer för val av råvaror och måltidens sammansättning samt specifika krav och rekommendationer i olika verksamheter som förskola, skola och äldreomsorg.

  Programmet reviderades 2011 och en ny översyn har nyligen genomförts av stadsledningskontoret tillsammans med företrädare för måltidsverksamheterna. Samtidigt har programmet bedömts utifrån Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument där stadsledningskontoret föreslår en förändring från program till policy. Den föreslagna policyn utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell och hänvisar till nordiska näringsrekommendationer. Policyn betonar måltidens roll för kärnuppdraget och det gemensamma ansvaret. Stadsledningskontoret föreslår att policyn kompletteras med verksamhetsspecifika anvisningar som konkretiserar hur policyn ska tillämpas.

  Efter yrkande från MP, V, S, M, L och C återremitterades ärendet i maj 2020 med uppdrag till stadsledningskontoret att omarbeta förslaget samt inhämta synpunkter från berörda nämnder och råd.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande S

  2.1.12. Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken i Arendal, Syrhåla och Torslanda, Dnr 1236/21

  Byggnadsnämnden beslutade den 24 september att föreslå kommunfullmäktige att anta fördjupad översiktsplan för Göteborg, Västra Arendal och Torsviken i Arendal, Syrhåla och Torslanda. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden. Den fördjupade översiktsplanen Västra Arendal och Torsviken utgår ifrån Göteborgs Stads gällande översiktsplan och överensstämmer med förslag till ny översiktsplan, som planeras att tas upp för beslut i kommunfullmäktige under våren 2022.

  Kommunstyrelsen avslog återremissyrkandet från D och beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 – 2. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  2.2.1. Kartläggning av konkreta aktiviteter som genomförs eller planeras att genomföras i suicidpreventivt syfte fram till 2025, Dnr 0847/21

  Stadsledningskontoret redovisar kommunstyrelsens uppdrag 2021-05-19 avseende en kartläggning av de konkreta aktiviteter som nämnder eller bolag inom Göteborgs Stad genomför eller planerar att genomföra i suicidpreventivt syfte fram till 2025. Den nationella strategin och handlingsprogrammet för suicidprevention tillsammans med länsgemensam handlingsplan för suicidpreventivt arbete och Göteborgs Stads strategiska plan för suicidprevention bidrar till övergripande styrning inom det suicidpreventiva området. Ett antal enkätfrågor, som haft strategierna i Göteborgs Stads strategiska plan för suicidprevention som utgångspunkt har ställts till berörda förvaltningar och bolag. Information om satsningar utifrån stadsbidraget psykisk ohälsa har inhämtats från den strategiska styrgruppen som är kopplad till arbetet.

  Aktiviteter inom samtliga strategier inom Göteborgs Stads strategiska plan för suicidprevention, utom en, har redovisats i den enkät som ligger till grund för redogörelsen. Främst hälsofrämjande insatser, såväl allmänna som riktade insatser till barn och unga samt äldre, lyfts fram i kartläggningen.

  Ett flertal kompetensutvecklingsaktiviteter för stadens anställda har genomförts, många gånger med stöd från brukarorganisationer. Genom statsbidraget psykisk hälsa stärks också det arbete och den verksamhet som bedrivs av flera lokala brukar- och anhörigföreningar som arbetar suicidpreventivt. Dessa organisationer ger ett viktigt bidrag till det suicidpreventiva arbetet i staden genom brukarrevisioner, utbildningar, riktade insatser mot allmänheten men också genom aktivt deltagandet i styrgruppsarbetet kring statsbidraget psykisk hälsa.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3.
  Reservation SD

  2.2.8. Granskning av styrande dokument och riktlinjer med anledning av Justitieombudsmannens bedömning, Dnr 0665/21

  Kommunstyrelsen gav i maj i år stadsledningskontoret i uppdrag att granska styrande dokument och riktlinjer med anledning av Justitieombudsmannens (JO) bedömning. JO riktade i sitt beslut från 31 mars 2021 (dnr 1414–2019) kritik mot Göteborgs Stad för att ha agerat i strid med objektivitetsprincipen, särskilt med beaktande av skyddet för yttrandefriheten.

  Utifrån JO:s beslut har stadsledningskontoret granskat stadsövergripande styrande dokument. Stadsledningskontoret konstaterar att stadsövergripande styrande dokument inte innehåller skrivningar som bedöms strida mot objektivitetsprincipen och yttrandefriheten. Det finns kriterier för hur urval ska göras och beslut fattas vilket ligger i linje med JO:s rekommendation. I arbetet har stadsledningskontoret sett fördelar med att demokrativillkoren är enhetligt formulerade och att formaliakrav är likartade, i de dokument där detta finns med.

  Utifrån granskningen kommer stadsledningskontoret att se över de riktlinjer som varit föremål för fördjupad granskning. Även styrande dokument inom kommunstyrelsens förvaltning har granskats. Det pågår ett arbete på stadsledningskontoret med att ta fram rutiner för handläggning och beslut av ansökningar för de bidrag som hanteras på stadsledningskontoret.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3.

  2.2.11. Förslag på hur staden kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det, Dnr 1460/20

  Efter tilläggsyrkande från V och MP gav kommunstyrelsen i december 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag ta fram förslag på hur Göteborgs Stad kan bidra till att fler medarbetare som vill cykla till och från jobbet ska kunna göra det. Syftet är att bidra till minskad belastning på kollektivtrafiken under pandemin och underlätta för de yrkesgrupper som fysiskt behöver vara på arbetsplatsen inom stöd, omsorg och undervisning.

  Stadsledningskontoret har kartlagt nuläget i samtliga förvaltningar och moderbolag med hjälp av en enkät. Svarsfrekvensen blev 56 procent i förvaltningarna och 100 procent i bolagen. Både förvaltningar och bolag har vidtagit en rad åtgärder för att uppmuntra cykling till och från arbetet. Göteborgs Stads cykelförmån skapar goda förutsättningar för stadens anställda att få tillgång till en cykel och ersättning för cykeltillbehör och cykelservice. Kartläggningen visar att nyttjandet av cykelförmånen behöver öka bland stadens anställda och ger förslag på förbättringsåtgärder. Vad som också kom fram i kartläggningen är att cykelvägarna behöver rustas upp och att det behövs fler säkra cykelparkeringar för att motverka cykelstölder.

  MP, V och S vill i ett tilläggsyrkande ge stadens nämnder och styrelser i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister enligt svaren i enkäten. Främst handlar det om bättre parkeringsmöjligheter för anställda, men även andra åtgärder kan vara möjliga.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V och S.
  Yttrande M, L, C, KD och D.

  Övriga ärenden

  2.1.2. Redovisning av partistöd för år 2020, Dnr 0001/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.3. Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022, Dnr 0001/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Redovisning av Göteborgs Stadshus AB:s ägardialoger 2021, Dnr 1285/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.14. Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen, Dnr 1343/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande D

  2.1.16. Yrkande från SD angående socialnämnd Centrum upprättar ett IOP-avtal för avgiftning, abstinensbehandling och tillnyktringsenhet med Stadsmissionen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Reservation D
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.1.17. Yrkande från MP, V, S och D om uppskalning av klimatneutralt byggande

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.20. Yrkande från V och MP angående extra kompensation till personal

  Kommunstyrelsen yrkandet från V och MP efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.5. Kommunernas klimatlöften inför 2022, Dnr 0876/21

  Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har bjudit in Göteborgs stad att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften, som är en del av genomförandet av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Ärendet innehåller en lista på 20 löften som kommunen haratt ta ställning till om och när de ska genomföras. Stadsledningskontoret ställer sig positivt till stadens svar, där 18 av 20 löften har genomförts eller ska genomföras under 2022.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 3.
  Yttrande S
  Yttrande SD

  2.2.10. Utredning av möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg, Dnr 1595/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L, C, V, MP och D
  Yttrande KD

  2.2.15. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för KD, Dnr 0066/21

  Beslut: Joachim Lundell 2022-01-03 -— 07–31

  2.2.16. Förlängning av förordnande av vikarierande politisk sekreterare för V, Dnr 0066/21

  Beslut: Erik Järvelä t o m 2022-12-31

  2.2.17. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för L, Dnr 0066/21

  Beslut: Cecilia Hällstrand 2021-12-06—2022-03-04

  2.2.18. Förordnande av politisk sekreterare för L, Dnr 0066/21

  Beslut: Rebecca Gellerman 2021-12-13—2022-12-31

  3.1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om att ta bort markparkeringarna längs vattnet på Kungstorget, Dnr 0716/21

  Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande MP och V
  Yrkande S

  3.2. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att införa en modell för differentierad hamnavgift för att premiera mindre miljöbelastande fritidsbåtar i kommunens hamnar, Dnr 0715/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande MP och V
  Jonas Attenius (S) deltog inte i beslutet av ärendet p g a jäv.

  3.3. Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om en tjänstekoncession för att tillvarata gamla cyklar, Dnr 0810/21

  Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan i Änggården i Göteborg, Dnr 1284/21

  1 december

  2.1.4. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – reviderad inriktning, kompletterad och fördjupad, Dnr 1396/17

  15 december

  2.1.5. Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar – tillägg till paragraf 8 gällande särskilda arvoden, Dnr 0947/21

  1 december

  2.1.6. Möjlighet till deltagande på distans vid kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnders sammanträden i Göteborgs Stad, Dnr 1288/21

  1 december

  2.1.7. Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

  1 december

  2.1.8. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026, Dnr 0355/20

  1 december

  2.1.11. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

  1 december

  2.1.13. Genomförandebeslut Brunnsbo - Linnéplatsen via Lindholmen, etapp Brunnsbo -- Hjalmar Brantingsplatsen, Dnr 1237/21

  1 december

  2.1.15. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  1 december

  2.1.18. Yrkande från SD om att kunna passera Askimsbadet på ett tryggt och ändamålsenligt sätt med kopplad hund

  1 december

  2.1.19. Yrkande från D om att få passera Askimsbadet med kopplad hund året om

  1 december

  2.2.2. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2022, Dnr 0125/21

  1 december

  2.2.3. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2022, Dnr 1161/21

  15 december

  2.2.4. Hemställan från park- och naturnämnden gällande investeringsnominering för Olof Palmes plats, Dnr 1205/21

  1 december

  2.2.6. Modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

  1 december

  2.2.7. Redovisning av uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom det sociala området, Dnr 1313/20

  1 december

  2.2. 9. Fördjupad uppföljning inom bostadsförsörjning, Dnr 1001/21

  1 december

  2.2.12. Yrkande från SD angående störande buller för vid Släktledsgatorna

  1 december

  2.2.13. Yrkande från SD angående information från polisen beträffande utvecklingen i Tynnered

  1 december

  2.2.14. Yrkande från D angående Västsvenska Paketet, omförhandling av icke realiserbara marknyttor

  15 december

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-11-24

 • 2021-11-10

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.5. Övergång av Teckenspråksforum från nämnden för funktionsstöd till nämnden för konsument- och medborgarservice, Dnr 1189/21

  Nämnden för funktionsstöd beslutade den 22 september att hemställa till kommunfullmäktige att verksamheten Teckenspråksforum övergår från nämnden för funktionsstöd till nämnden för konsument- och medborgarservice från 1 januari 2022. I Göteborgs Stad är det nämnden för konsument- och medborgarservice genom sitt reglemente som ansvarar för stadens kontaktcenter och medborgarkontor.

  Teckenspråksforum är ett medborgarkontor på teckenspråk och ett informations- och kunskapscenter, vars uppdrag är att informera och öka kunskapen om teckenspråk och dövas livsvillkor samt göra samhällsinformation tillgänglig på individ- och generell nivå. Teckenspråksforum är dock, till skillnad från övriga medborgarkontor, organiserat i nämnden för funktionsstöd men har under en tid varit placerade i samma lokaler som konsument- och medborgarservice. Genom att samla stadens medborgarkontor i en och samma nämnd finns större möjligheter till ytterligare utveckling av Teckenspråksforums verksamhet.

  Stadsledningskontoret föreslår därför att Teckenspråksforum överförs från nämnden för funktionsstöd till nämnden för konsument- och medborgarservice från och med den 1 januari 2022. Verksamhetsövergången omfattar uppdrag och tre medarbetare som i dag är placerade inom förvaltningen för funktionsstöd. I samband med en beslutad verksamhetsövergång ska även nämnden för funktionsstöd överlämna samt överlämna och införliva de allmänna handlingar som hör till Teckenspråksforums verksamhet till nämnden för Konsument- och medborgarservice.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  2.1.9. Uppdatering av tidigare utredning av stadens nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet, Dnr 1507/20

  Kommunstyrelsen gav i februari i år stadsledningskontoret i uppdrag att uppdatera den tidigare genomförda utredningen av facknämndernas organisation inom stadsutvecklingsområdet. Med uppdraget följer en inriktning om fyra nya nämnder: a) Nämnd med ansvar för fysisk planering, b) Nämnd med ansvar för exploatering, c) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark och d) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader.

  I förhållande till den tidigare utredningen har stadsledningskontoret kompletterat med beskrivningar av de olika nämndernas roller och mandat i en stadsutvecklingsprocess. Det innebär i delar att beskrivningen av nämndernas uppdrag och roll i arbetsprocesserna förtydligats. Då uppdraget innehåller ett antal förändrade inriktningar finns också delar där det uppdaterade förslaget skiljer sig från den tidigare utredningen. Med utgångspunkt i uppdragets inriktning föreslår stadsledningskontoret att fyra nya nämnder inrättas per den 2 januari 2023 enligt den inriktning som framgår av det uppdaterade förlaget. Ett beslut därom innebär att följande nämnder kommer upphöra: byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden samt lokalnämnden.

  M, L, C, V, MP särskilt yttrande KD vill i ett tilläggsyrkande att 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera valet av att ha kvar den byggande och förvaltande delen för idrotts- och fritidsanläggningar på idrotts- och föreningsnämnden senast två år efter införandet av den nya organisationen. 2. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att ansvaret för ta fram stadens plan för hemlöshet samt kartläggningar inom området läggs under nämnden med ansvar för exploatering. 3. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att ansvaret för arrenden inklusive stadsnära odling samlas under nämnden med ansvar för exploatering. 4. Den politiska referensgruppens uppdrag förlängs till och med 31 december 2022. 5. Löpande rapportering om arbetet med omorganisationen ska ske i KSAU genom en stående punkt på dagordningen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 – 5 samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C, V och MP efter votering 7 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.1.11. Uppdrag om arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, Dnr 1434/20

  Efter beslut i kommunstyrelsen 15 juni 2021 skickade stadsledningskontoret sitt tjänsteutlåtande och rapport om arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist på remiss till de fyra socialnämnderna, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för funktionsstöd och Finsam Göteborg. Remissinstanserna hade till 1 september på sig att komma in med synpunkter.

  Stadsledningskontoret redovisar i det här ärendet kommunfullmäktiges uppdrag från 15 oktober 2020 och har beaktat svaren från remissinstanserna.

  Stadsledningskontoret konstaterar att socialnämnden för respektive stadsområde har det övergripande ansvaret eftersom de är myndighetsutövande nämnder. Stadsledningskontoret föreslår att nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska utöka sitt ansvar till att verkställa socialnämndernas samtliga beslut om sådan praktik och kompetenshöjande verksamhet som följer av fjärde kapitlet fjärde paragrafen i socialtjänstlagen.

  Stadsledningskontoret föreslår också att socialnämnderna har kvar ansvaret för att verkställa beslut enligt fjärde kapitlet första paragrafen i socialtjänstlagen. I det här ärendet innebär det insatser i form av till exempel utredning av arbetsförmåga, arbetsträning eller annan social eller medicinsk rehabilitering.

  Innan stadsledningskontorets förslag om förändrade ansvarsförhållanden kan träda i kraft behöver de berörda nämnderna genomföra ett förberedande arbete.

  D, M, L, C, S, med särskilt yttrande från KD, vill i ett yrkande att:

  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst, Hisingen och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt tillsammans med Finsam ta fram ett underlag i vilket punkterna under Fortsatt arbete för genomförande i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande omhändertas. Uppdraget skall redovisas skriftligt för Kommunstyrelsen senast mars 2022.
  • Punkterna under Fortsatt arbete för genomförande i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande skall vara omhändertagna innan genomförandet träder i kraft.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder fastställa samverkansformer, omfattning av insatser och samverkansmandat mellan berörda aktörer utgående från stadsledningskontorets egen analys.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder säkerställa att nödvändiga utbildningsinsatser genomförts innan bedömningsinstrumentet införs.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från D, M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Reservation SD
  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet beträffande stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet från D, M, L, C och S.

  2.2.4. Strategisk fördjupning HR - aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, Dnr 0960/21

  I samband med att kommunstyrelsen beslutade om en ny struktur för uppföljning inför verksamhetsåret 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram strategiska fördjupningar inom olika sakområden, särskilt angelägna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fördjupa sig i. Som en del i detta arbete beslutade kommunstyrelsen i oktober 2020 om genomförande av en fördjupad uppföljning inom HR-området. Syftet är att få en sammanfattande bild av hur staden som arbetsgivare efterlever diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder och krav på hantering av kränkande särbehandling samt hur arbetet integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Uppföljningen visar att om stadens arbetsmiljö- och hälsoarbete ska leva upp till lagkraven krävs en tydlig styrning, samordning och uppföljning på central nivå.

  V, MP, S och D vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att träda in i förhandling med arbetstagarparterna för att träffa ett kollektivavtal som bland annat reglerar roll- och ansvarsfördelning angående trakasserier och kränkningar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från V, MP, S och D efter votering 4 – 8.
  Reservation M, L och C
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.5. Förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas samt aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 2022/23, Dnr 1109/21

  Stadsledningskontoret redovisade uppdraget på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2021/2022 samt redovisade aktuellt planeringsläge för skollokaler inför kommande läsår. Kommunstyrelsen beslutade i augusti i år, punkt 3 och 4 att återremittera ärendet enligt tilläggsyrkande från V, MP, D och S.

  Stadsledningskontoret fick i uppdrag att ta fram förslag på hur bristen på skollokaler för grundskola och grundsärskola kan åtgärdas inför läsåret 2022/2023 i de geografiska områden där bristerna väntas kvarstå, samt redovisa aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 2022/2023. Stadsledningskontoret redovisar nu båda uppdragen i detta tjänsteutlåtande.

  Stadsledningskontorets bedömning är att det inför läsåret 2022/2023 finns en kapacitetsmässig planering för att erbjuda den stora majoriteten elever i grundskolan plats utifrån gällande regelverk. Inför läsåret 2022/2023 tillför avslutade projekt cirka 1 500 nya permanenta skolplatser. Utöver tillskottet av permanenta skolplatser har lokalnämnden uppdrag att utreda och efter beslut etablera 400 - 450 tillfälliga skolplatser inför läsåret 2022/2023 i bland annat Billdal, Majorna-Linné, Säve och Lundby för att möjliggöra skolplacering enligt grundskolenämndens ramverk. Tillskottet av skolplatser är mycket högre än den totala befolkningsökningen på cirka 700 skolbarn.

  V, MP, D och S föreslår i ett yrkande att: I kommunstyrelsen 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att under sista kvartalet varje år redovisa aktuellt planeringsläge för skollokaler inför kommande läsår för kommunstyrelsen, inklusive hur samverkan gällande lokaler sker mellan berörda nämnder. 2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att löpande säkerställa en fungerande samverkan mellan berörda nämnder gällande förskole- och skollokaler. I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 1. Lokalnämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden skyndsamt utreda hur en permanent expansion av särskolan kan tidigareläggas. Utredningen ska inkludera risk för eventuella undanträngningseffekter på stadens lokalbehov i övrigt.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från V, MP, D och S.

  2.2.6. Utredning av möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg, Dnr 0576/21

  Stadsledningskontoret har utrett möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg. Detta efter att två Göteborgsförslag lämnats in.

  Kommunen kan i vissa avseenden föreskriva i lokala föreskrifter om strängare regler för användning av fyrverkerier. Reglering bör dock vägas mot att användning av fyrverkerier är en uppskattad tradition på nyår och andra högtider och möjligheten för polisen att kontrollera efterlevnaden.

  För att kunna föreskriva om strängare regler för användning av fyrverkerier behöver en fördjupad utredning identifiera vilka områden och tider som det finns behov av ett tillståndskrav och eller ett förbud för. Polismyndighetens synpunkter på ett tillståndskrav och eller förbud bör också inhämtas eftersom det är Polismyndigheten som är ansvarig för beivrandet av överträdelser.

  Beslut om lokala föreskrifter fattas av kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Reservation D
  Reservation V
  Reservation MP
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  Övriga ärenden

  2.1.3. Aktieägaravtal, bolagsordningar och kapitalisering för Göteborgs Hamns joint venturebolag, samt förslag till förändrat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, Dnr 0747/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.4. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om förslag till bolagsordning i Platzer Syd fastighets AB, Dnr 1230/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Daniel Bernmar (V) deltog inte i beslutet på grund av jäv.
  Hampus Magnusson (M) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

  2.1.6. Utlån av arkivhandlingar ur allmänt arkiv, styrelsen för Robert Dicksons stiftelse, Dnr 1213/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.7. Överlämnande och införlivande av handlingar från Upphandlingsbolaget till nämnden för inköp och upphandling, Dnr 1258/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av uppdrag, Dnr 1184/21

  Tilläggsyrkande MP och V
  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.12. Yrkande från V och MP om höjt försörjningsstöd över jullovet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yrkande M, L, C särskilt yttrande KD
  Tilläggsyrkande SD
  Yrkande SD

  2.2.3. Val av ombud till bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2021, Dnr 0040/21

  Valdes Jeta Ibishi (M)

  2.2.9. Yrkande från V, MP och S om osakliga löneskillnader

  Kommunstyrelsen biföll yrkandet från V, MP och S.
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  2.2.10. Yrkande från V och MP om långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP
  Yttrande M, L, C, KD och D

  3.4. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig könsstympning, Dnr 0570/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, D, S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande KD

  4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, (SOU 2021:68), Dnr 1212/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Ledamöterna från V deltog inte i beslutet
  Yttrande SD

  4.2. Remiss från Räddningstjänsten Storgöteborg - Förslag till reviderat handlingsprogram för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2020-2023, Dnr 1121/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Antagande av översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda, Dnr 1236/21

  24 november

  2.1.2. Genomförandebeslut Brunnsbo - Linnéplatsen via Lindholmen, etapp Brunnsbo - Hjalmar Brantingsplatsen, Dnr 1237/21

  24 november

  2.1.8. Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen, Dnr 1343/20

  24 november

  2.1.13. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  24 november

  2.1.14. Reviderat yrkande från SD angående socialnämnden Centrum upprättar ett IOP-avtal för avgiftning, abstinensbehandling och tillnyktringsenhet med Stadsmissionen

  24 november

  2.1.15. Yrkande från MP, V, S och D om uppskalning av klimatneutralt byggande

  24 november

  2.2.1. Granskning av styrande dokument och riktlinjer med anledning av Justitieombudsmannens bedömning, Dnr 0665/21

  24 november

  2.2.2. Fördjupad uppföljning inom bostadsförsörjning, Dnr 1001/21

  24 november

  2.2.7. Utredning av möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg, Dnr 1595/20

  Yrkande SD
  24 november

  2.2.8. Förslag på hur Göteborgs Stad kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det, Dnr 1460/20

  24 november

  2.2.11. Yrkande från SD angående störande buller för vid Släktledsgatorna

  24 november

  3.1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om att ta bort markparkeringarna längs vattnet på Kungstorget, Dnr 0716/21

  24 november

  3.2. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att införa en modell för differentierad hamnavgift för att premiera mindre miljöbelastande fritidsbåtar i kommunens hamnar, Dnr 0715/21

  24 november

  3.3. Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om en tjänstekoncession för att tillvarata gamla cyklar, Dnr 0810/21

  24 november

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-11-10

 • 2021-10-27

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.10. Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2022, Dnr 0882/21

  Enligt kretslopp och vattennämndens reglemente ska nämnden ta fram förslag på vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) som därefter ska beslutas av kommunfullmäktige. Kretslopp och vattennämnden har i september hemställt till kommunfullmäktige om förslag till VA-taxa som ska gälla från 1 januari 2022. Nämnden föreslår att brukningsavgiften höjs med 12 - 13 procent samt att anläggningsavgiften höjs med 20 procent. Främsta orsaken till behovet av avgiftsökning är ökade kostnader med anledning av investeringstakten, engångskostnader samt ökade utgifter i samband med VA-utbyggnad.

  Vid jämförelse av 2021 års VA-avgift mot andra kommuner med över 100 000 invånare så befinner sig Göteborg i det övre spannet, då ingår inte 2022 års avgift i jämförelseunderlaget. Nämndens förslag till brukningstaxa från år 2022 är svårbedömd och stadsledningskontoret har inte förutsättningar utifrån nämndens material att göra en egen bedömning eller förorda några andra alternativ till nämndens förslag. Den kraftiga höjning som är föreslagen bedöms vara tillfällig och planeras att efterföljas av lägre taxehöjningar kommande år. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens förslag. För anläggningstaxan föreslår stadsledningskontoret återremiss vilket utvecklas under avsnittet där stadsledningskontoret redogör för sin bedömning. Om inget beslut i ärendet fattas fortsätter nuvarande taxa att gälla.

  M, L, C, D särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge kretslopp och vattennämnden i uppdrag att utreda innebörden av en lägre och mer konkurrenskraftig täckningsgrad för anläggningstaxan gentemot andra likvärdiga kommuner i Sverige. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen andra kvartalet 2022.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D efter 6 – 6 i huvudvotering med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande S

  2.1.13. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Dnr 0437/20

  Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget fyra uppdrag gällande digitalisering och IT:

  • Ta fram en digitaliseringsstrategi för Göteborgs Stad.
  • Ta fram en IT-strategi för Göteborgs Stad.
  • Utreda lämplig organisation för att möta stadens framtida digitaliseringsbehov.
  • Ta fram en ny styr-, finansierings- och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

  Stadsledningskontoret redovisade i mars 2020 inriktning och tidplan för de fyra uppdragen. I juni 2020 redovisades förslag på Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT samt en struktur för uppföljning, genom verktyget Dimios, som mäter förutsättningar för digitalisering. I september 2020 redovisade stadsledningskontoret ett förslag på styr-, finansierings- och samordningsmodell i form av en riktlinje.

  Kommunstyrelsen beslutade att skicka ut riktlinjen på remiss till 19 nämnder och bolagsstyrelser. Alla 19 har haft möjlighet att yttra sig. 18 av de nämnder och bolagsstyrelser som svarat på remissen tillstyrker riktlinjen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2021, enligt återremissyrkande från M, L, C, D, V, MP och S, att:

  • Stadsledningskontoret ska återkomma med tydligare beskrivning av vilka tjänster som ingår i det som benämns som bastjänster i föreslagen riktlinje.
  • Riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2023.

  Inför att riktlinjen för styr- finansiering- och samordning av digital utveckling och förvaltning börjar gälla i januari 2023 kommer arbetet fortsätta med att identifiera och anpassa bastjänster, tilläggs- och specialisttjänster till stadens förvaltningar och bolag. Enligt den föreslagna riktlinjen ska det finnas tydliga överenskommelser mellan leverantör och respektive förvaltning och/eller bolag för de gemensamma tjänsterna. Genom överenskommelser kommer det bli tydligt vad kunden kan förvänta sig för innehåll och service kopplat till de gemensamma tjänster man ska nyttja. Arbetet med överenskommelser och avtal innebär ett nytt arbetssätt och detta kommer därför att kräva ett fokuserat och medvetet förändringsarbete under 2022.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.14. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, Dnr 0808/21

  Kriskommunikation är av stor betydelse för hur en samhällsstörning uppfattas och utvecklas, och för hur berörda agerar. Information och kommunikation är därför en förutsättning i krishantering och ska tidigt och integrerat ingå i krishanteringen. Det är då av största vikt att samtliga inblandade vet sina roller, är tränade innan och snabbt kan komma igång med kriskommunikationsarbetet utifrån given styrning; riktlinjen för kriskommunikation kompletterat med egna krisledningsplaner samt riktlinjen för krishantering.

  Stadsledningskontoret föreslår en revidering av riktlinjen för kriskommunikation som ett led i samordningen av Göteborgs Stads styrande dokument för kommunikation samt för att komplettera Göteborgs Stads reviderade riktlinje för krishantering.

  Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation tydliggör hur nämnder och styrelser ska informera och kommunicera vid en samhällsstörning. Riktlinjen anger också nämnders och styrelsers ansvar samt vad som krävs före, under och efter en samhällsstörning för att kunna bedriva god kriskommunikation.

  S, M, L och C vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret kompletterar förslaget med en förteckning över andra språk än svenska som är särskilt viktiga att krisinformation kan kommuniceras på, samt en ansvarsfördelning kring vem som säkerställer att nödvändig kompetens för att översätta krisinformation till dessa språk finns till hands i händelse av kris.

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till stadsledningskontoret enligt yrkandet från S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.17. Kartläggning av kommunala verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv, Dnr 1678/20

  I kommunfullmäktiges budget 2021 får kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga kommunala verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv. Stadsledningskontoret har gjort en bedömning på övergripande nivå utifrån tillgänglig information från förvaltningar och bolag. Stadsledningskontoret konstaterar att det inom de redovisade förvaltningarna finns verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv. Dessa bedöms rymmas inom relevant lagstiftning samt angivet kommunalt ändamål och nuvarande reglementen. Verksamheten i de bolag som ingår i denna kartläggning bedrivs också inom ramen för definierade kommunala ändamål, bolagsordningar och ägardirektiv. Stadsledningskontoret har inte tittat närmare på bolagens samlade verksamhet inom ramen för denna kartläggning.

  M, L, C, D, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en fördjupad analys med efterföljande kartläggning av nuvarande kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter. Stadsledningskontoret får också i uppdrag att ta fram en redovisning över på vilka verksamheter som idag bedrivs i kommunal regi och bidrar till osund konkurrens som kan utföras av externa aktörer.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.18. Riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering, Dnr 0887/19

  I mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att remittera stadsledningskontorets förslag till Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering till samtliga nämnder och styrelser. Samtidigt beslutades att remissunderlaget skulle kompletteras med förslag till nya åtgärder för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering.

  Av remissinstanserna tillstyrker tjugofyra riktlinjen, fyra avslår och en avstår från att lämna ett yttrande. Åtgärderna bedöms adekvata av de remissinstanser som särskilt kommenterat dem.

  Remissvaren visar att stadens nämnder och styrelser ställer sig positiva till att arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering intensifieras och sker mer samordnat med tydliga ansvarsområden. Samtidigt lyfts riskerna med att den praktiska tillämpningen av riktlinjen skulle kunna innebära att grundläggande mänskliga rättigheter åsidosätts. Det framhävs även en risk för att arbetet inte sker likartat i hela staden. En ökad kunskap och centralt stöd efterfrågas av flera nämnder. Stadsledningskontoret har utifrån remissvaren gjort vissa förtydliganden i riktlinjen. Dessa syftar till att öka tydligheten samt minska risken för diskriminering och osakliga antaganden. Ansvaret på respektive nämnd och styrelse kvarstår vilket innebär att det lämnas utrymme till verksamhetsanpassat arbete. Kommunstyrelsens ansvar som stöd i form av grundläggande utbildning har tillförts riktlinjen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 7–3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation V
  Reservation MP
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande MP och V

  2.2.3. Remittering av förslag till Göteborgs Stads strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

  Kommunstyrelsen har i kommunfullmäktiges budget för 2021 fått i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg. Uppdraget ska genomföras tillsammans med polisen, andra berörda myndigheter, socialtjänsten, skolan, fritid och kommunala bolag. Inom kommunstyrelsens förvaltning pågår för närvarande ett flertal uppdrag som tillsammans syftar till att göra Göteborg till en tryggare och säkrare stad. Stadsledningskontoret har hanterat uppdragen gemensamt för att säkerställa att uppdrag och insatser sker samordnat och att de kompletterar varandra.

  Stadsledningskontoret har tagit sig an uppdraget med att ta fram en strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg genom att ta fram en handlingsplan som på kort sikt, fram till år 2025, syftar till att nå målet med att minska nyrekrytering, gängkriminalitet och parallella samhällen. För att nå målet på lång sikt krävs trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, åtgärder som ökar jämlikheten, men likväl åtgärder gentemot befintlig organiserad brottslighet.

  Kommunstyrelsen remitterar, utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets förslag till Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa gängkriminalitet, nyrekrytering och utvecklingen av parallella samhällen till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, miljö- och klimatnämnden, nämnden för konsument och medborgarservice, Förvaltnings AB Framtiden, Business Region Göteborg AB, Göteborg & Co, Polismyndigheten och Kriminalvården.

  S och D vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att även remittera förslag till Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa gängkriminalitet, nyrekrytering och utvecklingen av parallella samhällen till Statens Institutionsstyrelse (SiS).

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S och D.  Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 - 3.
  Reservation SD

  2.2.8. Redovisning av uppdrag om förekomsten av tvångsgifte samt preventiva insatser, Dnr 0793/21

  Socialförvaltningarna registrerar sedan 2017 uppgifter om barn och unga som riskerar att utsättas för barn-/tvångsgifte i stadens ärendehanteringssystem Treserva. Under åren 2017–2020 har antalet aktualiseringar varierat mellan 10 och 18. Vuxna som riskerar tvångsgifte har ingen egen orsakskod utan registreras på koden ”Vuxna: hedersrelaterat” där antalet aktualiseringar varierat mellan 38 och 46 under samma period. Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utgör ett ramverk för de preventiva insatser som pågår i stadens verksamheter. Varje år mobiliserar Göteborgs Stad och samverkande myndigheter sitt arbete för att höja uppmärksamheten inför skolloven då risken att föras ut ur landet för bland annat tvångsgifte ökar.

  Utbildningsförvaltningarna jobbar främjande och förebyggande genom kunskapshöjande insatser, temaveckor, rutiner, myndighetssamverkan och värdegrundsdialoger med barn och föräldrar.

  I ett yrkande vill S, D, M, L, C, med särskilt yttrande från KD, att: 1) Utbildningsnämnden får i uppdrag att implementera Angeredsgymnasiets systematiska arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och samlevnadsundervisningen på samtliga kommunala gymnasieskolor i Göteborgs Stad. Nämnden ska även säkerställa att elever och skolpersonal får kännedom om stadens fyra Resursteam heder och hur de arbetar; 2).

  Grundskolenämnden får i uppdrag att anpassa Angeredsgymnasiets systematiska arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och samlevnadsundervisningen till högstadiet och implementera i grundskolor där det finns behov; samt 3) Utbildningsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden får i uppdrag att säkerställa att förvaltningarnas MR-team i större utsträckning arbetar i mer elevnära verksamhet i skolorna.

  I ett tilläggsyrkande vill V och MP att stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa vilken typ av insatser som vidtas av socialtjänsten vid aktualiseringar gällande tvångsgifte och övriga hedersrelaterade ärenden, samt i vilken utsträckning och på vilket sätt socialtjänsten samverkar med tjej- och kvinnojourer i dessa fall.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från S, D, M, L och C samt enligt tilläggsyrkandet från V och MP. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1.
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande V och MP

  2.2.10. Struktur- och tidplan för budget och uppföljningsprocessen 2022, Dnr 0106/21

  I ärendet föreslås tidplan för uppföljningsprocessen 2022 samt en övergripande bild över strukturen för densamma. Tidplan för de olika aktiviteterna inom uppföljningsprocessen för 2022 behöver fastställas i god tid för att nämnder och styrelser ska få förutsättningar att planera verksamhetsåret. Tidplanen för delårsrapporter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022 har anpassats till de datum som finns föreslagna för deras möten under maj och november 2022. Utskick av rapporter till kommunstyrelsen kommer att ske endast en vecka innan de planerade mötestillfällena. Tidplanen är också anpassad till de förutsättningar som råder under ett valår.

  Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2022 föreslås ske på samma sätt som 2021. Det vill säga med tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med information vid behov. Delårsrapporterna föreslås under 2022 fokusera på viktig styrinformation så som det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål följs upp i delårsrapporten för augusti och i årsredovisningen. Utöver de fasta rapporteringstillfällen tillkommer ett antal samlingsärenden. I dessa kommer uppdrag till nämnder/styrelser från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt strategiska program och planer att följas upp. Datum för beslut om årsredovisning 2022 i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är endast preliminära då datum för dessa möten ännu inte är fastställda.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Reservation SD

  2.2.11. Utvärdering av införandet av valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten, Dnr 0552/21

  Kommunstyrelsen gav 2021-03-31 § 272 stadsledningskontoret i uppdrag att anlita en extern part för att utvärdera införandet av valfrihetssystemet LOV i hemtjänsten. Utvärderingen ska innehålla:

  • konsekvensbeskrivningar för vilka effekter LOV fått för ekonomin, de äldres omsorg, personalens arbetsmiljö samt programmet Attraktiv hemtjänst,
  • utvärdera effekterna av valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten och komma med förslag på hur LOV-modellen i Göteborg kan förbättras ytterligare,
  • konsekvensbeskrivningar för vilka effekter som LOV har gett under de första åren efter införandet, ur de olika intressenternas perspektiv. Den ska också föreslå förändringar i förfrågningsunderlaget som, genom exempelvis mindre administration kan ge bättre förutsättningar för intressenterna. Utvärderingen ska innehålla lärdomar från andra jämförbara kommuner som har infört LOV,
  • beskrivning av kvalitetsperspektiv utifrån omsorgstagare och arbetsmiljö står sig jämfört med andra kommuner över tid och förslag på förbättringar.

  Utvärderingen återrapporteras till kommunstyrelsen senast september 2021.

  InRikta tilldelades uppdraget och resultatet av utvärderingen redovisas i en rapport. Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget därmed är fullgjort.

  D föreslår i ett yrkande att: 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Äldre samt vård- och omsorgsnämnden (ÄVO) och fackliga representanter arbeta med rapportens rekommendationer. 2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Äldre samt vård- och omsorgsnämnden (ÄVO) etablera mätning och uppföljning på de mål som fastställs utifrån rapportens rekommendationer.

  M, L, C särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsnämnden, att utifrån rapportens rekommendationer återkomma med förslag på åtgärder, undantaget rekommendationen att se över tillämpningen av ickevalsalternativ, samt att stadsledningskontoret får i uppdrag, tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsnämnden, att bedöma behovet av kompletterande mål och uppföljning utifrån rapportens rekommendationer och föreslagna åtgärder.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt beslutssatserna i tilläggsyrkandena från M, L och C samt D. Tilläggsyrkandet från V, MP och S avslogs efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  2.1.1. Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering, Dnr 1116/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande V och MP

  2.1.2. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  Kommunstyrelsen beslutade att återrmittera ärendet till stadsledningskontoret för komplettering.

  2.1.6. Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024

  Yrkande M, L, C särskilt yttrande KD angående Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024.
  Kommunstyrelsen beslutade enligt budgetförslaget från M, L, C och KD efter huvudvotering 4 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Ledamöterna från V, MP och SD deltog inte i beslutet.
  Yttrande KD

  2.1.7. Delårsrapport augusti – Staden, Dnr 0262/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag med viss justering i beslutspunkt 3 samt enligt yrkandet från M, L, C och D. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.9. Göteborgs Stads avfallstaxa för 2022, Dnr 0885/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedelslagen och angränsande regelverk, Dnr 1068/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.12. Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken, Dnr 1067/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.16. Äldreombudsmannens rapport för Göteborgs Stad 2021, Dnr 0958/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt bifall också till tilläggsyrkandet från S och D, tilläggsyrkandet från V och MP samt tilläggsyrkandet från M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1. 19. Yrkande från V och MP angående åtgärder för minskade fossila utsläpp

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP.
  Yttrande KD
  Yttrande S

  2.2.5. Hemställan från utbildningsnämnden om fastställande av riktlinje för arbete med särskilt begåvade barn och elever, Dnr 0954/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från M, L, C, D och S.
  Yttrande KD
  Yttrande S

  2.2.12. Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i det politiska arbetet

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V och MP.
  Yttrande KD

  2.2.14. Val av ersättare i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Marie Brynolfsson (V)

  Valdes Daniel Bernmar (V)

  3.1. Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön, Dnr 0584/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande MP och V

  3.2. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om Göteborg Energi AB:s möjligheter att energieffektivisera och bygga ut kapaciteten i elnätet, Dnr 0567/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  3.4. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD

  4.1. Remiss från Miljödepartementet – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21), Dnr 0948/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.2. Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, Dnr 1053/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.3. Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott (SOU 2021:49), Dnr 0991/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.8. Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av uppdrag, Dnr 1184/21

  10 november

  2.1.3. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

  24 november

  2.1.4. Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen, Dnr 1343/20

  10 november

  2.1.5. Redovisning av uppdraget att uppdatera tidigare utredning av stadens nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet, Dnr 1507/20

  10 november

  2.1.15. Redovisning av uppdrag gällande arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, Dnr 1434/20

  10 november

  2.1.20. Yrkande från V och MP om höjt försörjningsstöd över jullovet

  10 november

  2.2.1. Redovisning av uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom det sociala området, Dnr 1313/20

  24 november

  2.2.2. Strategisk fördjupning HR- aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, Dnr 0960/21

  10 november

  2.2.4. Förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas samt aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 2022/23, Dnr 1109/21

  10 november

  2.2.6. Utredning av möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg, Dnr 0576/21

  10 november

  2.2.7. Utredning av möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg, Dnr 1595/20

  10 november

  2.2.9. Förslag på hur staden kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det, Dnr 1460/20

  10 november

  2.2.13. Yrkande från V, MP och S angående osakliga löneskillnader

  10 november

  2.2.15. Yrkande från V och MP om långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta

  10 november

  3.3. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig könsstympning, Dnr 0570/21

  10 november

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-10-27

 • 2021-10-13

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsen möte.

  2.1.15. Utredning av möjligheterna för Göteborg Stad att starta arbete enligt modellen ”Sluta skjut”, Dnr 0353/21

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utrett möjligheterna för Göteborgs Stad att starta arbete enligt modellen Group violence intervention, GVI, som i Malmö benämns ”Sluta skjut”. Kommunstyrelsen föreslås besluta om att starta arbetet i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

  Sluta skjut är namnet på ett projekt i Malmö som bygger på strategin Group violence intervention, GVI, som syftade till att testa om strategin går att tillämpa i svensk kontext och kan bidra till att minska det grova våldet. Utvärderingar av projektet visar vissa positiva resultat även om effekten inte direkt går att härröra till projektet Sluta skjut.

  Stadsledningskontorets utredning visar att det finns möjligheter att starta ett arbete enligt metoden GVI. Det finns en gemensam vilja inom Göteborgs Stad, liksom hos de primära samverkansaktörerna, att utveckla befintlig samverkan och pröva nya metoder för att minska det grova våldet. Det finns några förutsättningar som måste vara på plats innan projektet går in i ett genomförande, som tydliga överenskommelser med övriga parter samt en avhopparverksamhet som erbjuder skyndsamt och likvärdigt stöd i hela staden.

  Stadsledningskontorets bedömning är att Göteborgs Stad ska verka för att ett projekt enligt metoden GVI startar i samtliga stadsområden men att projektet får en lokal anpassningen utifrån den befintliga samverkansstrukturen.
  M, L, C, D, S, MP, V särskilt yttrande KD vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med socialnämnd centrum, ansöka hos Brottsförebyggande rådet om finansiering av en projektledartjänst, som tillförs socialnämnd Centrum samt medel för utbildning i metoden och utvärdering av projektet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, D, S, MP och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Reservation SD

  2.1.17. Samlingsärende inom uppföljning september 2021 - återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige till kretslopp- och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, kommunstyrelsen samt hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om internbyte, Dnr 0870/21

  Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen gett till nämnder och styrelser.

  I rapporten finns tre uppdrag som har förklarats slutförda och återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därutöver vill Förvaltnings AB Framtiden att kommunfullmäktige godkänner begäran om avsteg från kommunfullmäktigebeslutet 2012 om att administrering av internbyten mellan de kommunala bostadsbolagen ska föras över till Boplats Göteborg AB.

  S, M, L, C, D särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att Förvaltnings AB Framtidens begäran om avsteg från kommunfullmäktigebeslutet bifalles.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.2.5. Remittering av förslag på Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025, Dnr 1669/20

  Kommunfullmäktige har i budget 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025. Stadsledningskontoret redovisar i detta tjänsteutlåtande ett förslag på handlingsplan och föreslår att den ska sändas på remiss till föreslagna remittenter.

  Inom kommunstyrelsens förvaltning pågår för närvarande ett flertal uppdrag som tillsammans syftar till att göra Göteborg till en tryggare och säkrare stad. Stadsledningskontoret har hanterat uppdragen gemensamt för att säkerställa att uppdrag och insatser sker samordnat och att de kompletterar varandra. Handlingsplanen fokuserar på generella åtgärder som riktar sig till alla som bor i Göteborgs Stads utsatta områden. Inom ramen för varje nämnds och styrelses uppdrag pågår aktiviteter som syftar till att vända utvecklingen. För att uppnå målet med handlingsplanen behöver dock vissa insatser intensifieras och skalas upp och samverkan mellan stadens berörda nämnder och styrelser samt mellan staden och andra aktörer i områdena, statliga myndigheter, näringsliv, föreningsliv och idéburna organisationer behöver förbättras. Stadsledningskontoret bedömer att handlingsplanen för att inga områden ska vara utsatta 2025, tillsammans med övriga uppdrag inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området, kommer att bidra till att vända utvecklingen i stadens utsatta områden och till att målet uppnås. Handlingsplanen är en viktig del i en helhet som består av flera styrande dokument och åtgärder. Det är angeläget att en samlad uppföljning görs regelbundet för att säkerställa att stadens arbete går i rätt riktning.

  S, M, L, C särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att även remittera handlingsplanen till och begära yttrande från Hyresgästföreningen, RF-SISU Västra Götaland, LO, TCO, SACO Arbetsförmedlingen, Riksorganisationen GAPF, kvinnojouren Lex Femme, Socialstyrelsen, Studieförbunden, Västsvenska Handelskammaren samt Yimby Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, M, L och C.
  Reservation V och MP
  Reservation SD
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  2.1.6. Byggnadsnämndens taxa för 2022, Dnr 0955/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  2.1.9. Revidering del av taxa för tillståndsprövning gällande Lag om brandfarliga och explosiva varor samt del av tillhörande taxebestämmelser, Dnr 1117/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  2.1.10. Reviderat ägardirektiv och bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB, Dnr 0939/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Ledamöterna från V deltog inte i beslutet
  Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet

  2.1.11. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd, Dnr 1101/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Ledamöterna från V deltog inte i beslutet
  Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet
  Reservation SD

  2.1.19. Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon, Dnr 0985/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  2.1.21. Förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen till Göteborg Energi AB, Dnr 1089/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  2.1.22. Redovisning av uppdrag avseende revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1085/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt efter votering 6 – 5 enligt tilläggsyrkandet från M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.23. Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående utbetalning av föreningsbidrag till Göteborgs Närradioförening

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.24. Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om aktivt deltagande i initiativet ”Plusstäder”

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP och C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfulllmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning avseende punkt 2 i yrkande från S, D, M, V, L, MP och C
  Protokollsanteckning MP
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.25. Yrkande från V och MP angående avgifter på offentliga toaletter

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C, KD och D
  Yttrande S

  2.1.26. Yrkande från V och MP angående plan för att öka deltagande i idrott och föreningsliv bland barn i utsatta områden

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D
  Yttrande S

  2.2.6. Utseende av två ledamöter i Göteborgs Stads Trygghetsråd

  Catharina Dunghed (-) har föreslagits till representant för civilsamhället för organisationer som utför social verksamhet i stället för Åsa Vilu (-)
  Stefan Lundin (-) har föreslagits till näringslivsgruppens representant i stället för Lisa Jensäter (-)
  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

  2.2.7. Val av ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd i stället för Lovisa Dalbark (KD) som avsagt sig

  Valdes Kristina Boccia (KD)

  2.2.10. Yrkande från SD angående omfördelning av förslag till kommuntal 2022

  Yrkandet flyttades till ärende 6.5

  2.2.12. Yrkande från D angående utseende av representant för Demokraterna till personalberedningen, ö-dialogen och citysamverkan

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

  2.2.13. Förordnande av politisk sekreterare för D

  Beslut: Mattias Arvidsson (D) fr o m den 1 november 2021

  3.1. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om pilotprojekt för mobilitet som ska minska kostnaderna för bostadsbyggande samt miljö- och klimatpåverkan, Dnr 0363/21

  Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande M, L, C, KD och D
  Yttrande S

  3.2. Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att anlägga en demensby, Dnr 0403/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandet från MP och V samt S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande MP
  Yttrande KD

  3.6. Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus, Dnr 0568/21

  Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD

  3.7. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat, Dnr 0410/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, V, MP, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande S, M, V, MP, L, C och KD

  4.1. Remiss från Finansdepartementet - Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57), Dnr 0973/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  4.2. Remiss från Utbildningsdepartementet - Papper, poddar och... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial (SOU 2021:32), Dnr 0850/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L och C.
  Yttrande KD

  4.3. Remiss från Trafikverket - Nedläggning av del av Hamnbanan, Eriksberg-Pölsebo, Dnr 1090/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024

  27 oktober

  2.1.2. Delårsrapport augusti – Staden, Dnr 0262/21

  27 oktober

  2.1.3. Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av uppdrag, Dnr 1184/21

  27 oktober

  2.1.4. Göteborgs Stads avfallstaxa för 2022, Dnr 0885/21

  27 oktober

  2.1.5. Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2022, Dnr 0882/21

  27 oktober

  2.1.7. Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedelslagen och angränsande regelverk, Dnr 1068/21

  27 oktober

  2.1.8. Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken, Dnr 1067/21

  27 oktober

  2.1.12. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Dnr 0437/20

  27 oktober

  2.1.13. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, Dnr 0808/21

  27 oktober

  2.1.14. Arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, Dnr 1434/20

  27 oktober

  2.1.16. Äldreombudsmannens rapport för Göteborgs Stad 2021, Dnr 0958/21

  27 oktober

  2.1.18. Redovisning av uppdrag att kartlägga kommunala verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv, Dnr 1678/20

  27 oktober

  2.1.20. Uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering, Dnr 0887/19

  27 oktober

  2.1.27. Yrkande från V och MP angående åtgärder för minskade fossila utsläpp

  27 oktober

  2.2.1. Redovisning av uppdrag om förekomsten av tvångsgifte samt preventiva insatser, Dnr 0793/21

  27 oktober

  2.2.2. Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur staden kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det, Dnr 1460/20

  27 oktober

  2.2.3. Struktur- och tidplan för budget och uppföljningsprocessen 2022, Dnr 0106/21

  27 oktober

  2.2.4. Redovisning av uppdrag att utvärdera införandet av valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten, Dnr 0552/21

  27 oktober

  2.2.8. Modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

  24 nov

  2.2.9. Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i det politiska arbetet

  27 oktober

  2.2.11. Yrkande från V, MP och S angående osakliga löneskillnader

  27 oktober

  3.3. Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön, Dnr 0584/21

  27 oktober

  3.4. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om Göteborg Energi AB:s möjligheter att energieffektivisera och bygga ut kapaciteten i elnätet, Dnr 0567/21

  27 oktober

  3.5. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig könsstympning, Dnr 0570/21

  27 oktober

  3.8. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

  27 oktober

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-10-13

 • 2021-09-29

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.2. Revidering av valdistrikt och fastställande av valkretsar inför de allmänna valen 2022, Dnr 1070/21

  Enligt 4 kap 13 § och 17 § vallagen (2005:837) ska kommunerna göra en översyn av gällande valdistrikts- och valkretsindelning året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.

  Utifrån erfarenheter från tidigare val har antalet röstberättigade per valdistrikt identifierats som en strategiskt viktig fråga. Antalet röstberättigade per valdistrikt bör ligga mellan 1100 - 1300 för att ge röstmottagarna goda förutsättningar att leva upp till vallagens krav samt att hantera förtidsrösterna under dagen. En minskning av antalet röstberättigade per valdistrikt skapar också förutsättningar för en god arbetsmiljö för röstmottagarna och möjlighet att genomföra räkningen av rösterna och leverera det preliminära valresultatet snabbare. Det ger även röstmottagarna förutsättningar att ge god service till väljarna och hantera eventuell köbildning. I den nu föreslagna valdistriktsrevideringen har kommande befolkningsökning och nybyggnationer fram till valet till Europaparlamentet 2024 tagits i beaktande.

  Göteborgs kommun föreslås indelas med ytterligare 60 nya valdistrikt till totalt 410 stycken. Den beräknade kostnaden för utökandet av valdistrikten beräknas uppgå till ca 3 050 000 kr. Göteborgs kommun utgör sedan de allmänna valen 2018 en valkrets. Valkansliet föreslår att Göteborgs kommun även fortsättningsvis indelas i en valkrets. Efter det att valnämnden har behandlat ärendet ska det godkännas av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen som slutligen har att fastställa föreslagen valdistrikts- och valkretsindelning ska ha ärendet sig tillhanda senast den 31 oktober 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt valnämndens förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Ledamöterna från S deltog inte i beslutet

  2.1.14. Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0746/21

  Higab AB har gjort en hemställan till kommunfullmäktige om att investera i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum för högst 800 miljoner kronor. Eftersom investeringen är av betydande art behöver bolaget få ett principiellt ställningstagande av kommunfullmäktige innan de kan starta projektet.

  M, L, C, V, MP, S och D med särskilt yrkande från KD, skriver i ett yrkande att investeringen i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum ska genomföras och att investeringen baseras på Higabs reviderade förstudie och totalkalkyl på 800 mnkr. Detta innebär en utökad investeringsram med 400 mnkr från Göteborgs Stads budget. Kulturnämnden får samtidigt i uppdrag att säkerställa att andelen av kapital- och driftskostnaden som idag bekostas av kommunala skattemedel inte ökar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V, MP, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande S
  Yttrande D

  Övriga ärenden

  2.1.3. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten, Dnr 0932/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.4. Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, Dnr 0962/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.9. Fusion av Göteborgs Stads Upphandlings AB och Göteborgs Stadshus AB, Dnr 1087/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Hemställan från Försäkrings AB Göta Lejon om reviderad bolagsordning, Dnr 1086/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Boplats Göteborg AB, Dnr 1088/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  2.1.15. Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V, MP, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande KD

  2.1.16. Yrkande från SD om att låta elevhälsan bli delaktig i vaccinationen av elever

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C, KD, D och S
  Reservation SD

  2.2.3. Val av ersättare i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Lars Holmgren (-). Yvonne Haglund (-) har föreslagits till ny ersättare

  Valdes Yvonne Haglund (-)

  2.2.5. Val av ledamot i referensgrupp för ungdomsfullmäktige i stället för Ahmed Salih (M)

  Valdes Mattias Tykesson (M)

  2.2.7. Yrkande från MP och V om överklagan av deldom ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad (HVO-projektet) verksamhet vid Preemraff i Göteborgs kommun, Mål nr M 2673-19

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V.
  Reservation MP
  Yttrande S
  Yttrande KD

  2.2.9. Yrkande från V angående kostnader för hjälpmedel

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och S.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande MP
  Yttrande D

  2.2.11. Yrkande från SD angående Göteborgs hantering av återvändande IS-terrorister

  Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från D, M, L, C och S (inklusive yrkandet från M, L, D och S)
  Yttrande KD

  3.1. Motion av Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att främja icke-vinstdriven skola och förskola

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande S
  Yttrande V

  3.3. Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget, Dnr 0406/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande KD
  Yttrande D

  3.4. Motion av Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om en grundskola med teknikinriktning

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande M, L, C, KD och D
  Yttrande S

  4.1. Länsstyrelsen i Västra Götaland - Samråd gällande riskhanteringsplan för Göteborg enligt Översvämningsdirektivet, Dnr 0740/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP och V.
  Yttrande SD

  4.2. Remiss från Finansdepartementet - Delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23), Dnr 0796/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V, MP, M, L och C.
  Yttrande KD

  4.3. Remiss från Socialdepartementet - Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), Dnr 0852/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande V och MP

  4.4. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet "Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården" (SOU 2021:39), Dnr 0906/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.5. Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33), Dnr 0846/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3.

  4.6. Remiss från Justitiedepartementet - En ny lag om ordningsvakter m.m (SOU 2021:38), Dnr 0890/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från M, L, C och D.
  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet beträffande yrkande från M, L, C och D
  Reservation V
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  4.7. Remiss från Miljödepartementet - Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomi (SOU 2021:24), Dnr 0922/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6.
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning september 2021 - återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige till kretslopp- och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, kommunstyrelsen samt hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om internbyte, Dnr 0870/21

  13 oktober

  2.1.5. Redovisning av uppdrag att kartlägga kommunala verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv, Dnr 1678/20

  13 oktober

  2.1.6. Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon, Dnr 0985/21

  13 oktober

  2.1.7. Redovisning av uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering, Dnr 0887/19

  13 oktober

  2.1.8. Förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen till Göteborg Energi AB, Dnr 1089/21

  13 oktober

  2.1.12. Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1085/21

  13 oktober

  2.1.13. Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD om utbetalning av föreningsbidrag till Göteborgs Närradioförening

  13 oktober

  2.1.17. Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om aktivt deltagande i initiativet ”Plusstäder”

  13 oktober

  2.1.18. Yrkande från V och MP angående avgifter på offentliga toaletter

  13 oktober

  2.1.19. Dnr Yrkande från V och MP angående plan för att öka deltagande i idrott och föreningsliv bland barn i utsatta områden

  13 oktober

  2.2.1. Redovisning av uppdrag att utvärdera införandet av valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten, Dnr 0552/21

  13 oktober

  2.2.2. Remittering av förslag på Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025, Dnr 1669/20

  13 oktober

  2.2.4. Utseende av två ledamöter i Göteborgs Stads Trygghetsråd

  Catharina Dunghed (-) har föreslagits till representant för civilsamhället för organisationer som utför social verksamhet i stället för Åsa Vilu (-) Stefan Lundin (-) har föreslagits till näringslivsgruppens representant i stället för Lisa Jensäter (-)

  13 oktober

  2.2.6. Val av ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd i stället för Lovisa Dalbark (KD) sin avsagt sig

  13 oktober

  2.2.8. Rapportering av uppdrag för modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

  Yrkande SD
  13 oktober

  2.2.10. Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i det politiska arbetet

  13 oktober

  3.2. Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus

  13 oktober

  3.5. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat

  13 oktober

  3.6. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

  13 oktober

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-09-29

 • 2021-09-15

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Justering av Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar, Dnr 1257/20

  På grund av ändringar i lagen om möjlighet till förskottsbetalning justeras Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar med hänsyn till en lagändring.

  Från och med den 1 januari 2021 lyder 6 kap. 1 a § offentlighets- och sekretesslagen. Andra meningen är ny. ”Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut.”

  Med anledning av denna lagändring föreslås att Göteborgs Stads taxa justeras så att det i enskilda fall finns en möjlighet att ta betalt för kopior i förväg. Det föreslås också ett antal redaktionella ändringar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.3. Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Citybuss Backastråket, Dnr 0889/21

  Trafiknämnden beslutade i maj i år att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fatta beslut om genomförande, projektbudget och objektsgenomförandeavtal för Citybuss Backastråket. Objekt Citybuss Backastråket finns utpekad i Målbild Koll2035 och är ett objekt inom storstadsavtalet med Sverigeförhandlingen.

  Citybusskonceptet har samma uppdrag som spårvagnsstråken i Målbild Koll2035, men trafikerar normalt stråk med något lägre resandeunderlag. Konceptet kan sammanfattas med ”tänk spårvagn – kör buss”, vilket innebär att körvägarna ska vara stabila över tid precis som spårvagnsnätet och att den upplevda kvaliteten ska vara densamma. Objekt Citybuss Backastråket innefattar egen körbana för citybussar längs med Litteraturgatan och Skälltorpsvägen, från hållplatsen Körkarlens gata i norr till hållplatsen Balladgatan i söder. Citybussarna kommer kunna trafikeras vidare i ett sammanhängande stråk i kommande Spårväg och citybusstråk Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen, som är en del av Sverigeförhandlingens projekt Spårväg och Citybuss Brunnsbo – Linné, och sedan vidare in mot city alternativt mot citybusstråket i Frihamnen – Lindholmen. Bedömningen är att cirka 12 000 kollektivtrafikresenärer per dygn kommer att nyttja stråket år 2035.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.6. Redovisning av socialnämnd Centrums uppdrag om Göteborgs Stads beredskap mot hot från den radikalnationalistiska miljön, Dnr 0639/21

  Socialnämnd Centrum har tagit fram en lägesbild över hotbilden från den radikalnationalistiska miljön i Göteborg. Av lägesbilden framgår att det är svårt att bedöma den våldsbejakande högerextremismens storlek, demografi och utbredning då mycket av aktiviteten sker på digitala plattformar. Sverige har identifierats som en region där man påvisat särskild hög aktivitet på högerextrema online-plattformar där propaganda och aktivitet är omfattande. Den synliga aktiviteten bedöms ha minskat sedan den senaste lägesbilden 2018, framför allt gällande Nordiska motståndsrörelsens aktiviteter, dock ökar antalet anmälningar om hatbrott med rasistiska och antisemitiska motiv. Samma trend gäller hatbrott mot HBTQ-personer.

  Socialnämnd Centrum bedömer att fokus bör ligga på förebyggande arbete för att motverka tillväxt av de högerextrema miljöerna. Socialnämnd Centrum föreslår inga konkreta åtgärder utan hänvisar i övrigt till stadsledningskontorets budgetuppdrag 2020 om att ta fram förslag på åtgärder för att motverka den extrema miljön och förebygga radikalisering och till insatserna i riktlinjen mot våldsbejakande extremism som är ute på remiss.

  Stadsledningskontoret delar socialnämnd Centrums bedömning att skyddsåtgärderna ryms inom budgetuppdrag 2020 och inom riktlinjen mot våldsbejakande extremism.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 3. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 6 – 3.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, D och KD

  Övriga ärenden

  2.1.2. Redovisning av uppdrag att följa upp och utvärdera enprocentregeln, Dnr 1556/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Reservation SD

  2.1.6. Yrkande från MP och V angående rädda Rannebergen centrum

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.1.7. Yrkande från SD angående säkrare hantering vid uthyrning av elsparkcyklar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande S

  2.2.1. Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen och utskott, Dnr 0925/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.2. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0308/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.3. Remittering av förslag till Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025, Dnr 0617/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet
  från MP och V.
  Yttrande SD

  2.2.4. Remittering av förslag till Göteborgs Stads riktlinje för nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.7. Yrkande från D angående Rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad”

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3 och biföll yrkandet från M, L, V, C och MP samt yrkandet från MP och V. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.2.8. Yrkande från V och MP om att kartlägga hur rutinen för nödbistånd påverkar hemlösheten

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP.
  Yttrande SD
  Yttrande D
  Yttrande S
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.9. Yrkande från S och D om visselblåsarfunktion mot tystnadskulturen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S och D.
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.10. Yrkande från D och S om hemställan till Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag och Statens Skolinspektion med anledning av konfessionella skolor

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S efter votering 5 – 5 med ordförandens utslagsröst.
  Yttrande MP
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.11. Val av ledamot i Göteborgs Stads Pensionärsråd istället för Daniel Bernmar som avsagt sig

  Valdes Marie Brynolfsson (V)

  2.2.12. Yrkande från V om att rädda skateparken i Plaskis

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V efter votering 8 – 3.
  Protokollsanteckning M, L, C och KD
  Protokollsanteckning D
  Yttrande MP
  Yttrande S

  3.2. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att ta bort dolt nummer vid samtal från Göteborgs Stad, Dnr 0572/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  3.4. Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15 minuters stad, Dnr 0517/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande S

  3.6. Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) om utemiljöer och trädgårdar till äldreboenden samt bostäder med särskild service, Dnr 0433/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  4.1. Remiss från VGR - Regional fysisk planering, regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, Dnr 0566/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Reservation SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.4. Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0746/21

  29 september

  2.1.5. Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

  29 september

  2.1.8. Yrkande från SD om att låta elevhälsan bli delaktig i vaccinationen av elever

  29 september

  2.2.5. Rapportering av uppdrag om modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

  29 september

  2.2.13. Yrkande från V angående kostnader för hjälpmedel

  29 september

  2.2.14. Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i det politiska arbetet

  29 september

  2.2.15. Yrkande från SD angående Göteborgs hantering av återvändande IS-terrorister

  29 september

  3.1. Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus, Dnr 0568/21

  29 september

  3.3. Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget, Dnr 0406/21

  29 september

  3.5. Motion av Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) angående en grundskola med teknikinriktning Bordlagda ärenden, Dnr 0569/21

  29 september

  3.7. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat, Dnr 0410/21

  29 september

  3.8. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

  29 september

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-09-15

 • 2021-09-01

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Redovisning av uppdrag att ta fram en 24-timmarsgaranti mot klotter, Dnr 1672/20

  I kommunfullmäktiges budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 24-timmarsgaranti mot klotter. Göteborgs Stad har idag sex ramavtal för klottersanering som är bindande för stadens förvaltningar och bolag. Varje förvaltning och bolag ansvarar för sin användning av ramavtalet och trafikkontoret svarar för samordning.

  Göteborgs Stad har varken skyldighet eller rättighet att ta bort klotter på ytor som inte tillhör staden. Majoriteten av allt klotter saneras genom regelbunden tillsyn. Klotter som saneras genom extra avrop tas idag bort inom 48 timmar efter beställning, stötande klotter prioriteras och åtgärdas inom två timmar.

  Stadsledningskontoret föreslår tre olika alternativ till hur en 24-timmars klottergaranti kan utformas:

  1. Klotter på stadens fastigheter, objekt och anläggningar saneras inom 24 timmar genom förtätad tillsyn

  2. Klotter som rapporterats av allmänheten saneras inom 24 timmar från det att synpunkt lämnats till staden

  3. Klotter saneras inom 24 timmar från det att staden gjort beställning hos upphandlad leverantör av klottersaneringstjänster.

  En 24-timmarsgaranti innebär att klotter saneras efter kortare tid än idag men är även förknippad med ökade kostnader och transporter. Utifrån samtal med berörda förvaltningar och bolag, inhämtade erfarenheter från andra kommuner samt med hänsyn till ekonomiska och miljömässiga effekter förordar inte stadsledningskontoret införandet av 24-timmarsgaranti.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.3. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 0478/20

  Kommunfullmäktiges budget 2020 innehöll en inriktning som medförde en översyn av Göteborgs Stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt bistånd. En översyn och revidering av riktlinjen har skett. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-02 återremitterades ärendet till stadsledningskontoret med uppdraget att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på förtydligande samt skärpning av stadens bistånd till hyreskostnader för andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden i syfte att motverka svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror av andrahandshyresgäster och inneboende.

  Stadsledningskontoret föreslår förändringar avseende utredningsprinciperna för hyreskostnader för andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden, bland annat i form av möjligheten att kräva att den som ansöker om ekonomiskt bistånd visar förstahandshyresgästens hyra. I den del som avser inhämtande av godkänt andrahandskontrakt har stadsledningskontoret berett två alternativa förslag till utformning, alternativ A och B.

  Alternativ A har samma lydelse som nuvarande riktlinje och innebär att socialtjänsten ska efterfråga att den enskilde inhämtar ett godkännande av andrahandsboendet från fastighetsägaren (även om avsaknaden av ett godkännande i sig inte utesluter ett gynnande biståndsbeslut).

  Alternativ B innebär att socialtjänsten ska kräva att den enskilde uppvisar ett intyg eller motsvarande från fastighetsägaren som visar att andrahandsuthyrningen godkänts av fastighetsägaren. Ett godkänt andrahandskontrakt är till exempel en förutsättning för vissa andra bidrag (bostadsbidrag) varför intyget då blir en del av bedömningen av om den enskilde uttömt andra möjligheter till försörjning.

  Mot bakgrund av det osäkra rättsläget bedömer stadsledningskontoret att alternativ A bör antas. Alternativ A bedöms vara det juridiskt minst osäkra alternativet och innebär tillsammans med övriga föreslagna förändringar ett förtydligande och en skärpning av nuvarande riktlinje.

  M, L, C, S, D och särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt bistånd revideras i enlighet med tjänsteutlåtandets Alternativ B. 2. Utredningsprincip nr 6 gällande hyreskostnader för andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden revideras enligt följande: Om risk för bidragsbrott föreligger eller om oklarheter kvarstår kring boendeavtalet eller hyrans skälighet, som påverkar rätten till bistånd, bör ska utredningen kompletteras med ytterligare kontroller i syfte att åstadkomma större grad av klarhet. 3. Barnrättsperspektivet och barnkonventionen ska särskilt beaktas vid bedömningen av bistånd till hyreskostnader för barnfamiljer.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande KD

  2.1.6. Redovisning av uppdrag om hur målet i hbtq-planen om att inrätta ett regnbågshus ska kunna verkställas senast under 2022 samt förslag om ansvarig nämnd, Dnr 0811/21

  Efter beslut i kommunstyrelsen i september 2020 har stadsledningskontoret i uppdrag att utreda vilken nämnd som ska ta över tidigare social resursnämnds ansvar för målet i HBTQ-planen att inrätta ett regnbågshus och säkerställa att detta verkställs senast under 2022.

  I sin beredning har stadsledningskontoret bland annat utgått från identifierade behov av en mötesplats för HBTQ-personer samt tidigare ansvarig nämnds beredning av uppdraget och redovisning av kostnaderna för att ta fram ett regnbågshus utifrån olika ambitionsnivåer.

  Kulturnämnden har i sitt reglemente kap 2 § 1 ansvar för att bedriva och utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser som inte åligger annan nämnd. Därför föreslår stadsledningskontoret att kulturnämnden ska ta över ansvaret för inrättandet av ett regnbågshus i nära samverkan med bland annat nämnden för konsument- och medborgarservice som har ett förstärkt demokratiuppdrag.

  I ett yrkande vill S, M, L, C, D, med särskilt yttrande från KD, att nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att inrätta ett regnbågshus. I uppdraget ingår att i samverkan med kulturnämnden och lokalnämnden, eller i förekommande fall andra nämnder och bolag med lokalansvar samt civilsamhället, skyndsamt ställa lämpliga, tillgängliga och trygga lokaler till förfogande för en mötesplats, ett regnbågshus. Vidare ska 1,5 miljoner kronor överföras från 2021 års budget till nämnden för konsument- och medborgarservice.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.7. EU-kommissionens överenskommelse om Gröna Städer – Green city accord, Dnr 0453/21

  Eurocities har bjudit in Göteborgs Stad att underteckna EU-kommissionens överenskommelse om Gröna städer, Green city accord. Ärendet har skickats ut på remiss och kommunstyrelsen har nu att besluta om staden ska underteckna överenskommelsen. Det planeras för ett tillfälle för officiellt undertecknande under en konferens som ordnas av EU-kommissionen genom Eurocities, ICLEI och CMR. Enligt den senaste informationen som finns så planeras konferensen till mitten av september 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation D
  Reservation SD

  2.1. 10. Redovisning av uppdrag att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål, Dnr 0833/21

  Nämnden för konsument- och medborgarservice redovisar uppdraget från Göteborgs Stads budget för 2019 att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål. Nämnden redovisar även uppdraget från budget 2020 att fortsätta utveckla arbetet med ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål under 2021 som även ska inkludera stadens bolag.

  Nämnden föreslår att ett stadsövergripande verksamhetsmål inrättas som gäller för alla nämnder och styrelser i Göteborgs Stad: Boende, besökare och näringsliv upplever kontakten med staden som enkel, trygg och att den sker utifrån deras behov.

  Stadsledningskontoret bedömer att målet till innehåll och form kan hanteras inom Göteborgs Stads ordinarie planering-, budget- och uppföljningsprocess och överlämnar målet för politiskt ställningstagande i det kommande budgetarbetet. Nämnden för konsument- och medborgarservice föreslår att staden inte tar fram stadsövergripande servicelöften och hänvisar till risker och svårigheter, svag verkningsgrad, att staden redan har utfästelser och åtaganden motsvarande servicelöften samt att det finns andra mer verkningsfulla framgångsfaktorer för att stärka en serviceinriktad organisationskultur.

  Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden grundar sin rekommendation på omvärldsanalys och forskningsgenomgång för att säkerställa att väsentliga erfarenheter och lärdomar från andra kommuner, samt forskningsrön beaktas i uppdraget. Stadsledningskontoret bedömer att det finns grund för att godkänna nämndens hemställan om att inte ta fram servicelöfte i detta skede.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.14. Genomförandebeslut för stadens exploatering inom detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, Dnr 0508/21

  Fastighetsnämnden beslutade i februari i år att föreslå kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut för exploateringen av detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan genom att godkänna en projektbudget om 276 miljoner kronor i 2019 års prisnivå, varav intäkterna uppgår till 222 miljoner kronor. Genomförandebeslutet förutsätter bibehållen finansieringsgrad och att detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen syftar till att stärka samverkan mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv inom ett internationellt högklassigt Life science genom att ge förutsättning för ny bebyggelse i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) huvudentré och universitetsområdet på Medicinareberget. Detaljplanen innebär också en omfattande förbättring och flytt av det befintliga hållplatsläget vid sjukhusområdet, som är en av stadens och regionens viktigaste målpunkter. Projektet innebär ett betydande ekonomiskt åtagande för Göteborgs Stad för utbyggnad av allmän plats.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande V

  2.2.4. Projektavtal - finansiering av nya åtgärder med start 2021 inom västsvenska paketet, Dnr 0305/21

  I september 2019 undertecknades projektavtal för Projekt 409 Korsvägen, dnr 1288/18, till en budget av 603 miljoner kronor. Då det sedan tidigare funnits 1 000 miljoner kronor avsatta för Projekt Korsvägen inom Västsvenska paketet innebar projektavtalet att ett budgetutrymme om motsvarande 397 miljoner kronor blev frigjorda inom Västsvenska paketet. Förslaget till nya åtgärder skapar en förberedelse för Göteborgs Stad och Västsverige för kommande regionala och nationella infrastruktursatsningar och utgör en helhetslösning som tillgodoser Göteborgs Stads intressen och bidrar till en god måluppfyllnad för Västsvenska paketet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 10 - 2.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation D
  Reservation SD

  2.2.6. Redovisning av utredningsuppdrag om hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

  I budget 2021 har kommunfullmäktige gett Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen utreda hur verksamheten i Älvstranden Utveckling AB (Älvstranden) kan avvecklas. Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB beslutade i april i år att utredningen om hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. Samtidigt med utredningen gav kommunstyrelsen ett uppdrag till stadsledningskontoret om att uppdatera en tidigare utredning av stadens facknämndsorganisation med inriktningen att inrätta en ny organisation för stadsutveckling. Av uppdraget framgår att utredningen om Älvstranden ska beaktas.

  Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning att det finns tydliga beroenden mellan de båda uppdragen och föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att den fortsatta hanteringen av uppdraget om Älvstranden samordnas med uppdraget om en ny organisation för stadsutveckling.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  2.1.4. Kompletterande uppföljning december 2020, Dnr 0264/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.5. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation MP
  Reservation S
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.8. Hemställan från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt utbildningsnämnden om att avbryta budgetuppdraget om införande av auktorisation, Dnr 0585/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V och MP efter huvudvotering 4 - 8. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation M, L och C
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.9. Reviderat reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Dnr 1624/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.15. Yrkande från V angående plan för kommunala skolplatser till elever på vinstdrivande skolor

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D
  Yttrande MP

  2.2.2. Förskolenämndens hemställan om revidering av nämndens reglemente, Dnr 1551/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.3. Ansökan om ändring av föreskrifter avseende stiftelserna Adolf och Gertrud Bratts donationsfond och Hilda Henriques fond Bordlagda ärenden, Dnr 0902/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.5. Ny plan för Göteborgs Stad mot våld i nära relationer 2021 - 2024, Dnr 0509/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från MP, V, S, M, L, C och D
  Yttrande KD

  2.2.7. Yrkande från V och MP angående uppföljning av kvaliteten på HVB-hem

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L och C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.2.9. Yrkande från V och MP om privata stränder och badföreningar

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C efter votering 7 - 6.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning Daniel Bernmar (V)
  Yttrande KD
  Martin Wannholt (D) deltog ej i handläggningen av ärendet p g a jäv

  2.2.10. Yrkande från MP, V, S, M, L, C och D om haverikommission med anledning av polismordet i Biskopsgården

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, M, L, C och D
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  3.2. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på stadens reklamtavlor, Dnr 0369/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  4.1. Remiss från Miljödepartementet - Använd det som fungerar (SOU 2021:26), Dnr 0736/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande MP och V

  4.2. Remiss från Utbildningsdepartementet Nationell plan för trygghet och studiero Ds 2021:13, Dnr 0797/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  5.1. Göteborgsförslag [5342] för beslut - Färjeförbindelse till Öckerö, Dnr 0776/21

  Förslagsställaren vill att Göteborgs kommun ska lyssna på Öckerö kommuninvånares önskan om att behålla färjeförbindelsen mellan Göteborg – Öckerö/Björkö, i stället för broar/tunnlar. Förslagsställaren är övertygad om att fortsatt färjeförbindelse gynnar göteborgarna, öborna och besökare/turister.

  Kommunstyrelsen beslutade att inte bereda ärendet vidare. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation MP
  Yttrande D
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Citybuss Backastråket, Dnr 0889/21

  15 september

  2.1.12. Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0746/21

  15 september

  2.1.13. Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

  15 september

  2.1.16. Yrkande från MP och V angående rädda Rannebergen centrum

  15 september

  2.1.17. Yrkande från SD angående säkrare hantering vid uthyrning av elsparkcyklar

  15 september

  2.2.1. Redovisning av socialnämnd Centrums uppdrag om stadens beredskap mot hot från den radikalnationalistiska miljön, Dnr 0639/21

  15 september

  2.2.8. Yrkande från D angående Rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad”

  15 september

  2.2.11. Yrkande från V och MP om att kartlägga hur rutinen för nödbistånd påverkar hemlösheten

  15 september

  2.2.12. Yrkande från S och D angående visselblåsarfunktion mot tystnadskulturen

  15 september

  2.2.13. Yrkande från D och S angående hemställan till Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag och Statens Skolinspektion med anledning av konfessionella skolor

  15 september

  3.1. Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) om utemiljöer och trädgårdar till äldreboenden samt bostäder med särskild service, Dnr 0433/21

  15 september

  3.3. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat, Dnr 0410/21

  15 september

  3.4. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

  15 september


  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-09-01

 • 2021-08-18

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.16. Redovisning av projektet civilt försvar, Dnr 0475/19

  Kommunernas förmåga att upprätthålla sin verksamhet under störda förhållanden och ytterst i samband med krigsfara och krig är av grundläggande betydelse för Sveriges samlade förmåga att motstå yttre hot. Enligt lag ska kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap, det vill säga krigsfara och krig.

  Förberedelserna är i fredstid kommunens bidrag till det samlade civila försvaret. I krig är det civila försvaret i kommunen all den verksamhet som kommunen då ska bedriva.

  Projektet civilt försvar i Göteborgs Stad startade den 1 januari 2019. I tjänsteutlåtandet redogör stadsledningskontoret för arbetet som bedrivits inom projektet och för hur arbetet med civilt försvar ska fortsätta efter att projektet avslutats.

  Stadsledningskontoret föreslår två möjliga modeller för stadens krigsorganisation samt lämnar förslag på en riktlinje för höjd beredskap. Riktlinjen tydliggör ansvar och övergripande krav såväl inför som under höjd beredskap. Utöver det ska samordningsfunktioner, som skulle kunna aktiveras vid kris och krig, utredas vidare.

  M, L, C och S, särskilt yttrande KD vill ge stadsledningskontoret i uppdrag att fortsätta utredningen av stadens krigsorganisation med en inriktning på en krigsorganisation med i huvudsak ordinarie nämndstruktur. Dessutom får stadsledningskontoret i uppdrag att utreda inrättandet av en beredskapshandläggare med kansli placerad direkt under krisledningsnämnden. Partierna yrkar också på att Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap antas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Reservation SD
  Yttrande KD

  2.1.17. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 – 2030, Dnr 0472/21

  Business Region Göteborg AB (BRG) fick i kommunfullmäktiges budget för 2020 ett uppdrag att samordna Göteborgs Stads samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer. Kommunstyrelsen gav i oktober förra året Business Region Göteborg AB i uppdrag att ta fram en elektrifieringsplan som ska ha en tydlig vision, målsättning samt förslag på åtgärder. Befintligt arbete inom området ska ingå i elektrifieringsplanen och ske inom ordinarie budget.

  Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 – 2030, inklusive handlingsplan 2021, ger en samlad och heltäckande redovisning av de olika uppdrag som pågår inom stadens verksamheter.

  Den målbild för Göteborg som elektrifieringsplanen anger är: Göteborg är en nationell förebild för förmågan att samarbeta och för ett hållbart transportsystem.

  M, L, C, S och KD vill i ett tilläggsyrkande ge Business Region Göteborg AB i uppdrag att se till att kommande åtgärder i elektrifieringsplanen från år 2022 och framåt innehåller en bedömning av långsiktiga ekonomiska konsekvenser. BRG får också i uppdrag att se till att frågan om utbyggnaden av ladd-infrastruktur i Göteborg ses över och analyseras ytterligare för att få en mer effektiv och fungerande process med fokus på miljö- och klimatnytta, ekonomisk hållbarhet och tydlighet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Reservation SD
  Yttrande MP och V

  2.2.5. Förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2021/22, Dnr 0450/21

  Kommunstyrelsen gav i mars i år stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2021/22 samt redovisa aktuellt planeringsläge för skollokaler inför kommande läsår.

  Grundskoleförvaltningen har genomfört skolplaceringen inför terminsstart läsåret 2021/22 och i denna identifierades två elever som inte kunde erbjudas plats efter regelverket samt att det fanns 380 elever som inte kunde placeras efter eget val, men som kunde placeras i enlighet med gällande regelverk. Efter skolbytesperioden finns det endast en elev som inte kan erbjudas plats i enlighet med regelverket och det finns 80 elever som inte fått placering i enlighet med eget önskemål, men som placeras i enlighet med regelverket.

  Stadsledningskontoret gör bedömningen att det inför läsår 2021/2022 inte finns en brist på skolplatser enligt grundskolenämndens gällande regelverk, men att det i vissa områden inte finns tillräckligt med skolplatser för att möta elevers och vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Stadsledningskontoret gör bedömningen att inför kommande läsår 2022/2023 finns ingen brist på skolplatser då det tillförs cirka 2 800 platser i avslutade projekt. Det sammanlagda elevunderlaget ökar marginellt inför år 2022 med cirka 700 elever i främst högstadieåldern. Det kan fortsatt finnas obalanser kvar om expansionen sker på platser dit elever och vårdnadshavare inte önskar skolplacering.

  V, MP, D och S skriver i ett tilläggsyrkande att ett stort förbättringsarbete med skolplaceringarna har gjorts sedan föregående läsår, men ett antal av de problem som identifierades då kvarstår i ett antal stadsdelar i Göteborg. Man vill därför ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2022/23 i de geografiska områden där bristerna väntas kvarstå, samt för grundsärskolan. Man vill att arbetet ska ske i nära dialog med förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, lokalnämnden och andra berörda nämnder samt att stadsledningskontoret redovisa aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 2022/23 för kommunstyrelsen, inklusive hur samverkan gällande lokaler sker mellan berörda nämnder.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V, MP, D och S.

  5.2. Göteborgsförslag [5338] för beslut - Göteborg behöver ett skönhetsråd, Dnr 0741/21

  Förslagsställaren vill att kommunfullmäktige inrättar ett skönhetsråd som rådgivare och stöd till de förvaltningar vars arbete påverkar stadens utformning. Ett skönhetsråd kan vara stödjande till stadsbyggnads-, trafik- och fastighetskontoret samt park- och naturförvaltningen. Inspiration kan hämtas från Stockholm stad vars skönhetsråd inrättades för 100 år sedan. Liksom i Stockholm ska skönhetsrådet vara fristående från kommunens förvaltningar och nämnder.

  M, L, C och KD skriver i ett yrkande att ärendet inte ska beredas vidare.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 10 – 3 att inte bereda ärendet vidare.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande S
  Yttrande V och MP

  Övriga ärenden

  2.1.4. Redovisning av uppdrag om hur målen i hbtq-planen om att inrätta ett skyddat boende och jourverksamhet för våldsutsatta ska kunna verkställas senast under 2022, Dnr 1323/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Reservation SD

  2.1.6. Reviderade bolagsordningar för Älvstranden Utveckling AB och vissa av Älvstrandens dotterbolag samt för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Business Region Göteborg AB, Dnr 0748/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning utifrån stadens nya nämndorganisation, Dnr 0753/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.12. Utdelning ur stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond, Dnr 0529/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande V och MP

  2.1.19. Yrkande från SD angående illegala bosättningar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.2.1. Hemställan från ungdomsfullmäktige om att använda medel ur initiativpotten för att anordna en barnrättskonferens, Dnr 0822/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.2. Hemställan från ungdomsfullmäktige om att använda medel ur initiativpott för införskaffande av huvtröjor och t-shirts, Dnr 0863/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.8. Yrkande från MP och V om klimatsmarta vanor efter covid-19-pandemin

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.2.9. Yrkande från V och MP angående konsekvenser för Göteborgs stad vid införande av marknadshyror

  Yrkandet återtogs

  2.2.10. Val av ersättare i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Christina Holmqvist (S)

  Valdes Siv Wittgren Ahl (S)

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19), Dnr 0685/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  4.2. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8), Dnr 0611/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 7 – 3.
  Ledamöterna från D och SD deltog inte i beslutet.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande SD

  4.3. Remiss från Finansdepartementet - En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16), Dnr 0732/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 0478/20

  1 september

  2.1.2. Kompletterande uppföljning december 2020, Dnr 0264/20

  1 september

  2.1.3. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

  1 september

  2.1.5. Redovisning av uppdrag om hur målet i hbtq-planen om att inrätta ett regnbågshus ska kunna verkställas senast under 2022 samt förslag om ansvarig nämnd, Dnr 0811/21

  1 september

  2.1.7. EU-kommissionens Överenskommelse om Gröna Städer – Green City Accord, Dnr 0453/21

  1 september

  2.1.8. Hemställan från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt utbildningsnämnden om att avbryta budgetuppdraget om införande av auktorisation, Dnr 0585/21

  1 september

  2.1.9. Reviderat reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Dnr 1624/20

  1 september

  2.1.10. Redovisning av uppdrag att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål, Dnr 0833/21

  1 september

  2.1.13. Avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

  1 september

  2.1.14. Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0746/21

  1 september

  2.1.15. Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

  1 september

  2.1.18. Genomförandebeslut för stadens exploatering inom detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, Dnr 0508/21

  1 september

  2.1.20. Yrkande från V angående plan för kommunala skolplatser till elever på vinstdrivande skolor

  1 september

  2.1.21. Yrkande från MP och V angående rädda Rannebergen centrum

  1 september

  2.2.3. Projektavtal - Finansiering av nya åtgärder med start 2021 inom västsvenska paketet, Dnr 0305/21

  1 september

  2.2.4. Ny plan för Göteborgs Stad mot våld i nära relationer 2021–2024, Dnr 0509/21

  1 september

  2.2.6. Utredning av hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

  1 september

  2.2.7. Yrkande från V och MP angående uppföljning av kvaliteten på HVB-hem

  1 september

  2.2.11. Yrkande från D angående Rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad”

  1 september

  2.2.12. Yrkande från V och MP angående privata stränder och badföreningar

  1 september
  Marin Wannholt deltog inte i beslutet pga jäv

  2.2.13. Yrkande från MP och V angående haverikommission med anledning av polismordet i Biskopsgården

  1 september

  3.1. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat, Dnr 0410/21

  1 september

  3.2. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

  1 september

  5.1. Göteborgsförslag [5342] för beslut - Färjeförbindelse till Öckerö, Dnr 0776/21

  1 september

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-08-18

 • 2021-06-16

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om att bilda joint venture för utveckling av logistikfastigheter, Dnr 0747/21

  Göteborgs Hamn AB har gjort en hemställan till kommunfullmäktige om att bilda en gemensam bolagskoncern i form av en joint venture med en privat aktör för att utveckla logistikfastigheter i Halvorsäng. Den förordade strategin med att bygga och hyra ut genom ett samarbete med ett fastighetsbolag genom en joint venture baserar sig på möjligheterna att säkra rådighet, säkra största möjliga avkastning på tillgången mot bakgrund av hög efterfrågan och en bedömd låg risk samt att säkerställa en snabb utveckling av färdiga logistikbyggnader.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande D
  Daniel Bernmar (V) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

  2.1.5. Trafiknämndens avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av cykel, Dnr 0756/21

  Trafiknämnden beslutade den 23 april i år om förslag på avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av cykel. Kommunfullmäktige föreslås att fatta beslut enligt trafiknämndens förslag.

  Trafiknämnden föreslår införande av en avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon (elsparkcyklar) på 1 200 kronor per elsparkcykel och år. Nämnden föreslår också ett förfarande kring bortforsling av elsparkcyklar som står placerade så att de hindrar framkomligheten med en avgift på 300 kronor per flytt av cykel.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande S

  2.1.7. Redovisning av uppdrag om hur avhopparverksamheten kan stärkas, Dnr 1679/20

  Stadsledningskontoret har utrett stadens förutsättningar för en stärkt avhopparverksamhet. Kommunfullmäktige gav uppdraget till kommunstyrelsen i 2021 års budget. Stadsledningskontoret bedömer att stadens styrande dokument för arbete med avhoppare behöver revideras och tydliggöras med anledning av den nya organisationen samt förtydligas för att stärka likvärdigheten i staden.

  I stadsledningskontorets redovisning ingår en omvärldsbevakning med framgångsfaktorer som är relevanta inför uppbyggnaden av den nya verksamheten och revideringen av styrningen. Stadsledningskontoret bedömer att staden har förutsättningar för en stärkt avhopparverksamhet i och med den nya organisationen. Det bedöms dock viktigt att verksamheten får påbörja sitt arbete enligt tidigare uppdrag innan nya förändringar av verksamheten föreslås.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Reservation SD

  2.1.10. Stadens rutiner vid nyanställning för att förhindra rekrytering av personer med konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism, Dnr 1365/20

  I november 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att redovisa och ge förslag på hur stadens rutiner vid nyanställning kan förhindra rekrytering av personer med koppling till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism. Arbetsgivare har, med vissa begränsningar i lag och avtal, fri anställningsrätt och kan därmed bestämma vilka krav som ska ställas på den arbetssökande samt vilka kontroller och tester som ska göras.

  Göteborgs Stad har en gemensam HR-process för rekrytering där vissa kontroller ingår: säkerställa identitet och arbetstillstånd; referenstagning; kontrollera examina och legitimationer; samt fråga om bisyssla. Om lagen kräver ska även utdrag från belastningsregistret begäras in. Om tjänsten är säkerhetsklassad ska även en säkerhetsprövning göras.

  Ökade kontroller inför nyanställning innebär en högre säkerhet för de personer som tar del av Göteborgs Stads tjänster samtidigt som kontrollerna innebär ett intrång i den personliga integriteten för den jobbsökande.
  Stadsledningskontoret föreslår utökad användning av utdrag från belastningsregistret för medarbetare som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Vidare föreslår stadsledningskontoret fördjupade intervjufrågor inför anställning och implementering av drogtester som en del av säkerhetsprövningen vid nyanställning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 - 3. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation V
  Reservation MP
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning D
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.1.12. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

  Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 att ge idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden ta fram en mer detaljerad förstudie och underlag som möjliggör för ett genomförandebeslut. Idrotts- och föreningsnämnden har valt att jämföra huvudalternativet, som är Gullbergsvass, med alternativen Heden och Ringön. Idrotts- och föreningsnämnden bedömer att skillnaden i projektkostnad mellan de tre studerade platserna är marginell och lokaliseringsalternativen Heden och Gullbergsvass, är de alternativ som sammantaget får störst nyttor enligt genomförd nyttoanalys. Byggstart förväntas kunna ske 2024 på Gullbergsvass medan den tidigast kan ske två år senare på alternativen.

  Sammanfattningsvis uppgår den totalt kostnadsberäknade projektkostnaden till ca 1,8 mdkr, oavsett lokalisering.
  S och D vill i ett yrkande återremittera ärendet till idrotts- och föreningsnämnden för att ta fram en mer detaljerad förstudie för att komplettera med en genomlysning av alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet, samt att Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att, som en del i den kompletterade förstudien, genomföra en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.13. Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné, Dnr 0646/21

  Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné är ett av kollektivtrafikobjekten inom storstadsavtalet med Sverigeförhandlingen. Förslaget till beslut innebär att tunnelalternativet väljs som passage under Göta Älv mellan Lindholmen och Stigberget. Trafiknämnden har förordat tunnelalternativet mot bakgrund av att alternativet, gentemot de utredda broalternativen, bäst uppfyller stadsbanekvaliteter för den kommande innerstadsringen för spårvägstrafiken, samt innebär mindre påverkan på framtida exploatering, riksintresset för sjöfart samt stadsmiljön. Projektet som helhet har för närvarande en utökad kostnadsbedömning på 920 miljoner kronor i förhållande till den projektram projektet fått genom Sverigeförhandlingen. Behovet av en utökad ram föreslås hanteras genom en överföring av kvarvarande medel från objektavtal linbanan inom Sverigeförhandlingen, där parternas återstående medel är totalt 1026 miljoner kronor.

  S, D, M, L, V, MP och C vill i ett tilläggsyrkande ge trafiknämnden i uppdrag att i genomförandestudien av tunnelalternativet översiktligt utreda en lösning där en framtida koppling med Järntorget kan möjliggöras, exempelvis genom anslutande tunnel vid Stigberget. Utredningen ska även inkludera en grov prisbild för en sådan lösning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från S, D, M, L, V, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Tilläggsyrkande från D (a) avslogs efter votering 10 - 2
  Tilläggsyrkande från D (b) avslogs efter votering 7 – 5
  Tilläggsyrkande från D (c) avslogs efter votering 10 – 2
  Tilläggsyrkande från D (d) avslogs efter votering 10 - 2
  Tilläggsyrkande från D (e) avslogs efter votering 7 – 5
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande MP, V och S
  Yttrande MP och V

  2.1.16. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

  Trafiknämnden beslutade i mars i år att föreslå kommunfullmäktige besluta om inriktningen för fortsatta planering och genomförande av upprustning av kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen inklusive berörda broar. Kanalmurarnas livslängd har uppnåtts och nuvarande belastning innebär ett behov av omfattande upprustningsåtgärder för att möjliggöra en fortsatt trafikering på dess angränsande gator och spår.

  Åtgärderna har översiktligt och med stora osäkerheter bedömts kosta i storleksordningen 3,5 - 4 miljarder kronor och föreslås genomföras under en 15-årsperiod. Målet är att upprustning ska ske till en sådan standard att framkomligheten för cykel och gång förbättras, att kulturmiljön är bevarad och en fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen. Åtgärderna kommer att få betydande påverkan på framkomligheten i centrala staden över en lång period, vilket kommer att påverka boende, besökare och näringsliv.

  D, S, M, V, L, MP och C vill i ett yrkande återremittera ärendet till trafiknämnden, som i samverkan med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och övriga berörda ska redovisa om alternativa investeringar i sträckningar för kollektivtrafik, kan innebära att renoveringen av kanalmurarna kan göras i mindre omfattning eller till lägre kostnad. De ska också redovisa hur alternativa sträckningar för kollektivtrafik kan förbättra dess framkomlighet, och redovisa om kanalmurarna ändå behöver renoveras i samma omfattning oavsett bärighet av tunga trafikslag. Trafiknämnden ska därtill redovisa vilka tänkbara möjligheter till extern finansiering som finns och eventuella samordningsvinster av att genomföra vissa närliggande projekt samtidigt eller kostnadsbesparingar genom att genomföra alternativa spårvagnsträckningar först.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.17. Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021, Dnr 0267/21

  I samlingsärendet återrapporteras uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som getts i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns fem uppdrag som har förklarats slutförda och återrapporteras i ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Två uppdrag avslutades av nämnder i samband med årsrapporten 2020 utan att uppdragen har genomförts. Dessa uppdrag ska genomföras, om inte kommunfullmäktige beslutar något annat. I rapporten finns även en lägesbeskrivning av ett till uppdrag som inte har slutförts, statusuppföljning av handlingsplanen för arbetet med de mänskliga rättigheterna, rapportering om genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt redovisning av stadens arbete i EU-frågor.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 8 – 3 i huvudvotering. Tilläggsyrkandet från V, S och MP avslogs efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation V
  Reservation MP
  Yttrande V och MP
  Yttrande D
  Yttrande SD

  2.2.2. Remittering av förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan, Dnr 1109/20

  Kommunstyrelsen gav i juni 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan. Planen ska öka den centrala styrningen och höja kompetensen och ambitionsnivån inom området.
  Utgångspunkten för stadens barnrättsplan är FN:s konvention om barnets rättigheter (svensk lag från 1 januari 2020). Planen är uppdelad i tre områden, varav de två första syftar till att höja kompetensen och ge förutsättningar för nämnders och styrelsers barnrättsarbete och den tredje delen fokuserar på insatser som har direkt påverkan på barn.

  Ungdomsfullmäktiges barnrättsgrupp har varit en viktig dialogpart i beredningen av planen. Planen kommer att följas upp genom de barnbokslut som nämnder och styrelser årligen ska upprätta. Kommunstyrelsen föreslås ansvara för stöd vid implementering samt för den samlade uppföljningen av planen.

  Stadsledningskontorets bedömning är att en stadenövergripande barnrättsplan med föreslagen inriktning ger ett tydligt fokus på barns individuella rättigheter och på de områden som kommunen kan påverka. Planen väntas ge positiva effekter på barn och ungas egen upplevelse av delaktighet och nöjdhet med fritid, utbildning, hälsa och trygghet.

  Kommunstyrelsen remitterar, utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan till byggnadsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden, nämnden för funktionsstöd, nämnden för konsument och medborgarservice, park- och naturnämnden, miljö- och klimatnämnden, socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, trafiknämnden, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg & Co AB, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads sverigefinska råd, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer och Ungdomsfullmäktige, med begäran om yttrande.

  D skriver i ett yrkande att bland remissinstanserna saknas sådana som har särskild kunskap på barnrättsområdet och att kretsen av remissinstanser därför bör därför utökas till att även innefatta Resursteam heder, Bris, Rädda Barnen, Inflytande Nätverk Göteborg (ING), Barnahus Polisen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D.

  2.2.5. Remittering av förslag till Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

  Sedan 2012 finns riktlinjer för att förebygga avhysning av hushåll med barn. Det saknas dock riktlinjer som gäller alla hushåll som riskerar att avhysas. I Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 har stadsledningskontoret fått i uppdrag att ta fram riktlinjer som omfattar alla hushåll som riskerar att avhysas, inte enbart för hushåll med barn.

  Ett förslag till reviderad riktlinje har arbetats fram där målgruppen har utvidgats till att gälla samtliga hushåll. Innehållet har omstrukturerats och utgår från varje styrelses och nämnds ansvar. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till reviderad riktlinje sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser för synpunktsinhämtning.
  Kommunstyrelsen remitterar, utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och förslag till reviderad riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, nämnden för funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, fastighetsnämnden, nämnden för konsument- och medborgarservice och Förvaltnings AB Framtiden, för yttrande.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  2.1.4. Trafiknämndens nya handläggningsavgifter för starttillstånd, Dnr 0755/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  2.1.8. Yrkande från MP och V om att rädda och utveckla förskolebussen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S och D

  2.1.14. Utredning av överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande KD

  2.1.15. Ny princip för hyressättning av stadens verksamhetslokaler

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Ledamöterna från V deltog inte i beslutet
  Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.18. Yrkande från D angående utredning av Operalänken

  Yrkandet återtogs

  2.1.19. Yrkande från D angående Kultur möter Kultur

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 11 – 2. Ärendet ska nu handläggas av kommunfullmäktige
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.20. Yrkande från SD angående tjejer som ingår i Göteborgs kriminella gäng

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu handläggas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.1.21. Yrkande från MP, V, S och D angående samordning och synpunktshantering renhållning

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP, V, S och D. Ärendet ska nu handläggas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.1. Remittering av rapport om arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, Dnr 1434/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.4. Fördelning av statlig ersättning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar, dnr 1446/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  2.2.6. Möjligheter och incitament för att frigöra anställd legitimerad personal från administrativa arbetsuppgifter för att under en tid arbeta utifrån sin grundprofession, Dnr 0595/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande D

  2.2.7. Hemställan från trafiknämnden om att ianspråkta budgeterade medel för finansiering av Göteborg Citysamverkan 2021, Dnr 0754/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.8. Kulturnämndens möjligheter att överta ansvar för konst i kommunens verksamhetslokaler, Dnr 0698/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.10. Val av suppleant i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Berit Fredholm (-)

  Valdes Charlotte Kaurin (-)

  2.2.11. Yrkande från D om återstart av besöksnäringen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  2.2.12. Yrkande från D angående trygghetsåtgärder för Klippans kulturreservat

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S
  Yttrande SD

  2.2.13. Yrkande från D och S angående – Möjliggör ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S efter votering 9 – 4.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation M, L och C
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande MP och V

  2.2.14. Val av ledamot och ordförande i arvodesberedningen i stället för Susanne Wirdemo (M) som avsagt sig

  Valdes Jonas Ransgård (M)

  2.2.18. Förordnande av politisk sekreterare för D – korrigering i startdatum

  Valdes Patrik Höstmad (D) 2021-08-16—2022-12-31

  2.2.19. Val av representant i referensgruppen för facknämndsöversynen i stället för Carina Bulic (D)

  Valdes Patrik Höstmad (D) fr o m 2021-08-16

  2.2.20. Förordnande av politisk sekreterare för M

  Valdes Pelle Hellqvist (M) 2021-06-21—2022-12-31

  2.2.21. Förordnande av politisk sekreterare för M

  Valdes Stefan Kraft (M) 2021-08-09—2022-12-31

  2.2.22. Val av representant i Ö-dialogen för MP

  Valdes Ingvar Andersson (MP)

  2.2.23. Yrkande från V, MP och D angående hemställan till socialnämnderna om sommarlovskort till barn och unga vars vårdnadshavare uppbär försörjningsstöd

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP och D efter votering 8 - 5
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation V

  3.1. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att Göteborgs Stad ska arbeta enligt modellen "Sluta skjut", Dnr 0319/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande SD

  3.2. Motion av Finn Hellman (V) om att höja djurskyddskraven i Göteborgs Stads upphandlingar, Dnr 0402/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande M, L, C och KD

  3.3. Motion av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva, Dnr 0320/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande M, L, C och KD

  4.1. Remiss från Miljödepartementet - Betänkande Havet och människan (SOU 2020:83), Dnr 0486/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande MP och V

  4.2. Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader, Dnr 0510/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.3. Remiss från Finansdepartementet - Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, Dnr 0649/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C
  Yttrande KD

  4.4. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22), Dnr 0535/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  4.5. Remiss från Utbildningsdepartementet - Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3), Dnr 0554/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande S

  4.6. Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11), Dnr 0607/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, MP och V

  4.7. Remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7), Dnr 0559/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, V och MP
  Yttrande KD
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  4.8. Remiss från Finansdepartementet - Promemorian Skattelättnad för cykelförmån, Dnr 0735/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  4.9. Remiss från Trafikverket - Samråd 3 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0675/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande D

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0746/21

  18 augusti

  2.1.3. Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

  18 augusti

  2.1.6. Redovisning av projektet civilt försvar, Dnr 0475/19

  18 augusti

  2.1.9. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 – 2030, Dnr 0472/21

  18 augusti

  2.1.11. Genomförandebeslut för stadens exploatering inom detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, Dnr 0508/21

  18 augusti

  2.1.22. Yrkande från SD angående illegala bosättningar

  18 augusti

  2.1.23. Yrkande från V angående plan för kommunala skolplatser till elever på vinstdrivande skolor

  18 augusti

  2.2.3. Förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2021/22, Dnr 0450/21

  18 augusti

  2.2.9. Utredning av hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

  18 augusti

  2.2.15. Yrkande från V och MP angående uppföljning av kvaliteten på HVB-hem

  18 augusti

  2.2.16. Yrkande från MP och V om klimatsmarta vanor efter covid-19-pandemin

  18 augusti

  2.2.17. Yrkande från V och MP angående konsekvenser för Göteborgs stad vid införande av marknadshyror

  18 augusti

  5.1. Göteborgsförslag [5338] för beslut - Göteborg behöver ett skönhetsråd, Dnr 0741/21

  18 augusti

  Handlingar till kommunstyrelsen 2020-06-16

 • 2021-06-02

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.3. Förlängning av beslut om tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans, Dnr 0693/20

  Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 att förlänga beslutet från den 16 april 2020 att möjliggöra för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder att delta vid sammanträden på distans, till och med den 30 juni 2021. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att nämndernas utskott får hålla utskottssammanträden med ledamöter deltagande på distans när särskilda skäl finns. Besluten reglerades genom ett tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning 9 §, det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder § 9 samt reglementet för krisledningsnämnden, § 4.

  Med hänsyn till pandemin och att det är osäkert hur smittspridningen kommer utvecklas bedömer stadsledningskontoret att det fortsatt finns behov av att tillåta ledamöter att delta på distans efter den 30 juni 2021 för att minska risken för smittspridning samt säkerställa nämndernas beslutsförhet. Stadsledningskontoret föreslår därför att den tillfälliga möjligheten för ledamöter att delta vid sammanträden på distans ska förlängas med ytterligare ett halvår till den 31 december 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Reservation SD
  Yttrande MP och V

  2.1.8. Inriktningsbeslut för ny gång- och cykelbro mellan Lindholmen – Centrum, Dnr 0637/21

  Trafiknämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om den fortsatta inriktningen för planering av en ny gång- och cykelbro över Göta älv. Inriktningsbeslutet gäller i första hand att fastställa placering och ekonomiska ramar för det fortsatta planeringsarbetet. Baserat på tidigare utredningar föreslås att den fortsatta planeringen avgränsas till en sträckning mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Projektet föreslås ges en samlad projektram om 900 miljoner kronor (2020 års prisnivå).

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  Reservation SD

  2.1.9. Utredning av förutsättningarna för att bygga en temporär arena i Frihamnen, Dnr 0614/21

  Älvstranden Utveckling har utrett förutsättningarna för att bygga en temporär hall i form av en övertryckskonstruktion i Frihamnen. Älvstranden fick också i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för ny hantering av frågan om kalkylen på 55 till 70 miljoner kronor riskerar att överskridas. Utredningen visar att en övertryckskonstruktion inte är en lämplig lösning utan förordar en stålhall uppbyggd med pelare och fackverk som kläs in med isolerande element. Stålhallskonstruktionen kan utformas för att motsvara de ställda kraven men investeringen beräknas då uppgå till mellan 110 och 115 miljoner, jämfört med uppdragets ram på 70 miljoner. Därtill är det tveksamt om anläggningen går att flytta till annan plats när det tillfälliga bygglovet har upphört. Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktige behöver göra ett nytt ställningstagande i ärendet och lämna nya uppdrag för att komma vidare i frågan.

  M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge Got Event i uppdrag att, i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, utreda förutsättningarna för annan temporär ersättningslösning för Lisebergshallen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande S

  2.1.12. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  Stadsrevisionen har granskat processen för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer. Stadsrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att utifrån sin stödjande och vägledande roll stärka processen för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer så att legala krav på insyn, saklighet och opartiskhet säkerställs.

  Stadsledningskontoret har tidigare lyft att riktlinjen för rekrytering, utveckling och avveckling behöver revideras efter kommunstyrelsens tidigare beslut att låta personalutskottet övergå till en personalberedning. I januari 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att revidera riktlinjen i enlighet med Stadsrevisionens synpunkter samt utifrån frågan om att personalutskottet övergått till en personalberedning.

  Efter återremiss av ärendet i januari 2021 har stadsledningskontoret tagit fram ett omarbetat förslag till revidering.
  V, MP och S vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret reviderar riktlinjen så det tydligt framgår att en facklig representant per centralorganisation ska delta under rekryteringsprocessen.

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från V, MP och S efter votering 4 - 6 o ärendets avgörande idag.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  2.1.4. Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2020, Dnr 0657/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.1.13. Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice som nytt namn för nämnden för konsument- och medborgarservice, Dnr 0605/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  Reservation D
  Reservation SD

  2.1.14. Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 0528/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D och V efter 5 – 7 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.15. Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter, Dnr 0495/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D efter 7 – 6 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.18. Yrkande från V, MP och S angående Aktuell hållbarhets årliga miljöranking

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP och S.

  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.19. Yrkande från S angående hanteringen av markanvisningar i Fastighetsnämnden

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S.

  Yttrande S
  Protkollsanteckning D

  2.1.21. Yrkande från SD angående återställande av däckgungor

  Kommunstyrelsen beslutade avslog yrkandet från SD efter 7 – 6 i huvudvotering.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande S

  2.1.23. Yrkande från SD om att delta i sammanträden på distans även efter pandemin

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter 10 – 3 i huvudvotering.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD

  2.1.25. Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD angående hemställan från trafiknämnden om avrop till medel för sommarlovskort för ungdomar som reser med färdtjänst sommaren 2021

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet.

  Yttrande KD
  Protokollsanteckning Daniel Bernmar (V)
  Protokollsanteckning Henrik Munck (D)

  2.2.1. Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 4619-21 avseende laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om avgifter för upplåtelse av offentlig plats för reklamändamål på allmän platsmark, Dnr 0307/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet förklarades som omedelbart justerat

  Yttrande SD

  2.2.2. Inhyrning av nya kontorslokaler för delar av lokalnämndens verksamhet, Dnr 1265/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  2.2.3. Val av ledamöter och ersättare i Göteborgs Stads sverigefinska råd

  • Kaisa Tikkanen Forsberg har avsagt sig – Elina Bomström har föreslagits till ny ledamot
  • Maarit Jaakkola Eliasson, Referensgrupp utbildning, har föreslagits till ledamot
  • Sirpa Kyllönen, Referensgrupp kultur, har föreslagits till ledamot
  • Anna-Liisa Parkkinen, Referensgrupp äldreomsorg, har föreslagits till ledamot
  • Arja Torkko har avsagt sig - Jani Fleivik har föreslagits till ersättare
  • Katariina Moilanen har föreslagits till ersättare Tiina Männistö har avsagt sig - ingen nominering

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag

  2.2.4. Val av två suppleanter i Göteborgs Stads pensionärsråd

  • Hans Fredriksson har avsagt sig. Solvig Sjöholm (PRO) har föreslagits till ny suppleant
  • Ewy Strandberg har avsagt sig Lars Holmgren (SKPF) har föreslagits till ny suppleant

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

  2.2.5. Redovisning av uppdrag gällande fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag, Dnr 1293/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 5 - 6
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.6. Yrkande från D angående stopp för anvisande av medel från Västsvenska Paketet till nya projekt

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S
  Yttrande D
  Yttrande MP och V

  2.2.10. Val av ledamot i ideella föreningen Citysamverkan istället för Emmali Jansson (MP)

  Valdes Karin Pleijel (MP)

  2.2.11. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för C 2021-09-01—2022-02-28

  Valdes Clara Thulin

  2.2.12. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för KD 2021-08-09—2022-07-31

  Valdes Rasmus Evensnö

  3.1. Motion av Bettan Andersson (V) och Frida Tånghag (V) om orosanmälan till socialtjänsten vid sexköp, Dnr 0318/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  3.3. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att förstärka arbetet med att stödja och skydda anhöriga till personer i kriminalitet, Dnr 1386/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande KD

  3.4. Motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg, Dnr 1232/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Struktur för ökad motståndskraft, Dnr 0555/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.3. Öppet samråd EU 09–2021 - Initiativ för hållbara produkter, Dnr 0577/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Stadens rutiner vid nyanställning för att förhindra rekrytering av personer med konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism, Dnr 1365/20

  16 juni

  2.1.2. Genomförandebeslut för stadens exploatering inom detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, Dnr 0508/21

  16 juni

  2.1.5. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

  16 juni

  2.1.6. Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021, Dnr 0267/21

  16 juni
  Votering 7–6 beträffande ärendets avgörande idag.
  Reservation V
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning Daniel Bernmar (V)
  Yttrande V och MP
  Yttrande SD

  2.1.7. Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné, Dnr 0646/21

  16 juni

  2.1.10. Redovisning av uppdrag om att utreda överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

  16 juni

  2.1.11. Ny princip för hyressättning av stadens verksamhetslokaler, Dnr 0518/21

  16 juni

  2.1.16. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

  16 juni

  2.1.17. Yrkande från D angående utredning av Operalänken

  16 juni

  2.1.20. Yrkande från D angående Kultur möter Kultur

  16 juni

  2.1.22. Yrkande från SD angående tjejer som ingår i Göteborgs kriminella gäng

  16 juni

  2.1.24. Yrkande från MP, V, S och D angående – samordning och synpunktshantering renhållning

  16 juni

  2.2.7. Yrkande från D om återstart av besöksnäringen

  16 juni

  2.2.8. Yrkande från D angående trygghetsåtgärder för Klippans kulturreservat

  16 juni

  2.2.9. Yrkande från D och Som att möjliggöra ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center i Göteborg

  16 juni

  3.2. Motion av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva, Dnr 0320/21

  16 juni

  4.2. Remiss från Trafikverket - Samråd 3 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0675/21

  16 juni

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-06-02

 • 2021-05-19

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.16. Redovisning av inkomna Göteborgsförslag 2020, Dnr 0615/21

  Nämnden för konsument- och medborgarservice redovisar inkomna Göteborgsförslag fram till 31 december 2021. Göteborgförslag infördes i januari 2017 som en del i att öka göteborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. Enligt riktlinjerna ligger ansvaret för administrering av Göteborgsförslaget på nämnden för konsument- och medborgarservice tillsammans med ansvaret att årligen lämna återkoppling över inkomna Göteborgsförslag till kommunfullmäktige. Av de sammanlagt 895 Göteborgsförslag som blivit publicerade i systemet till och med den 31 december 2020 har 178 nått gränsen på 200 underskrifter. Av dessa har 136 behandlats av kommunens nämnder och styrelser och 35 av dessa beslutades att helt eller delvis genomföras. 42 Göteborgsförslag är för närvarande under behandling.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  2.1.19. Delårsrapport mars – Staden, Dnr 0261/21

  Göteborgs Stads delårsrapport mars lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Denna rapport har fokus på väsentlig styrinformation med fokus på avvikelser från grunduppdragen som finns i stadens verksamheter samt övergripande utveckling av ekonomi och personal.

  Uppföljningsarbetet ska både tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och åstadkomma en uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utifrån ett bredare perspektiv.

  Delårsrapporten inleds med en beskrivning av de omvärldsförändringar och utmaningar som påverkar Göteborgs Stad. Därefter följer en sammanställning av de avvikelser som har rapporterats av nämnder och styrelser som är av vikt för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att få ta del av, både relaterade till covid-19 och övriga avvikelser.

  Utöver detta lyfter stadsledningskontoret upp några ytterligare uppföljningsfrågor som är av vikt att informera om ur ett uppsiktsperspektiv. I rapporten redogörs även för hur stadens nämnder och styrelser har tagit sig an arbetet med de lokala målvärdena för indikatorerna till de övergripande verksamhetsmål som betraktas som organisationsmål samt för indikatorer och målvärden för de nämnd-/styrelsespecifika målen i kommunfullmäktiges budget 2021. Uppföljning av samtliga mål kommer ske i samband med delårsrapport augusti samt i stadens årsredovisning. Vidare finns rapportering kring väsentliga personalförhållanden samt kommunens respektive den kommunala koncernens resultat och ekonomiska ställning med tillhörande drift- och investeringsredovisning.

  M, L, C, S, D särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att nämnden för konsument- och medborgarservice tillförs tre miljoner kronor för att inom Göteborgs stads ordinarie informationskampanj om Covid-19 genomföra flerspråkiga och mer omfattande informationsinsatser om vaccination mot Covid-19 till grupper som bedöms ha låg vaccinationsgrad. Uppdraget ska ske i samverkan med Västra Götalandsregionen, AB Framtiden, socialnämnderna och relevanta aktörer i civilsamhället.

  S, D, M, L, C särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att nya ofördelade skattemedel enligt ny skatteprognos, som genererar drygt 80 miljoner kronor, fördelas tillfälligt under 2021 till verksamheterna enligt förslaget i yrkandet. Dessa medel är inte budgeterade och kan därmed användas för att förstärka verksamheten under året.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandena från M, L, C, S, D samt S, D, M, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.25. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss avseende remittering för reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, Dnr 1396/17

  Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss avseende redovisning av det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag samt nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner (Diarienummer 1396/17).

  I september 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att skicka förslaget om reviderad inriktning för personalförmåner på remiss till samtliga förvaltningar och bolag. Förslaget innebär att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare men att utbudet av personalförmåner kan variera mellan förvaltningar och bolag.

  Svarsfrekvensen var 92 procent och majoriteten (79 procent av de svarande) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag om reviderad inriktning. 34 procent av de svarande har inte tagit ställning till ersättningsnivån i förslaget medan övriga angett från nuvarande nivå på 2 100 kronor per år till att höja det ekonomiskt värde med upp till 12 000 kronor per år.

  Vid beslut om reviderad inriktning i form av ett likvärdigt ekonomiskt värde men där utbudet av förmåner varierar, ställer nuvarande lagstiftning för skattefria personalförmåner krav på enhetlighet mellan förvaltningarna. Bolagen behöver inte ha samma utbud. Däremot måste samtliga förmåner som erbjuds ligga i linje med Göteborgs Stads program, policies och riktlinjer inom exempelvis miljö, resor samt arbetsmiljö och hälsa.

  D vill I ett yrkande återremittera ärendet till stadsledningskontoret för att:

  • Komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig sammanställning av samtliga förmåner i alla nämnder och bolag indelat i kategorierna: förmåner relaterade till arbetsmiljö; förmåner relaterade till friskvård; och övriga förmåner samt att översikten visar vilka förmåner som är avtalade eller överenskomna på annat sätt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig beskrivning av respektive förmåns kostnad/värde och hur detta beräknas.
  • Fördjupa frågan om utbudet kan variera mellan nämnder, men ha samma ekonomiska värde, givet skattelagstiftning.
  • Fortsatt bereda ärendet med löpande avstämning i Personalberedningen.
  • Inriktning för fortsatt arbete för harmonisering av värdet för förmåner inom staden fastställs preliminärt till: Personalgrupper med lägst värde på förmåner ska lyftas; Takten i harmonisering ska främst bestämmas av budgetbeslut; Förmåner som är avtalade eller på annat sätt överenskomna ska vid behov i första hand förändras genom nya överenskommelser.
  • Beslut om rekommenderad ekonomisk nivå för harmonisering av förmåner mellan stadens olika nämnder och bolag behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige när beslutsunderlaget kompletterats.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D.
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.1. Rekvirering och fördelning av statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden, Dnr 0635/21

  Göteborgs Stad kan ansöka om bidrag på 43 392 000 kronor för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Statsbidraget är en del av de statsbidrag som är beslutade av riksdagen i samband med budgeten 2021. Syfte med bidraget är att minska och motverka segregation. Stadsledningskontoret bedömer att statsbidraget ska ges till de nämnder som har ansvar för insatser för barn och unga i de utsatta områdena. De stadsområden inom Göteborgs Stad som är aktuella för att få detta statsbidrag är socialnämnd Nordost, socialnämnd Hisingen och socialnämnd Sydväst. Stadsledningskontoret föreslår att statsbidraget ska fördelas mellan Göteborgs Stads socialnämnder enligt samma princip som Socialstyrelsen använder för att fördela mellan kommunerna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.8. Redovisning av uppdrag för hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, Dnr 0604/20

  Stadsledningskontoret har, utifrån uppdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2020, genomfört en utredning med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget, reglementen/ägardirektiv samt Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och återkommer nu med bedömningen att stadens arbete kring funktionsrättsfrågor fortsatt bör vara delat mellan stadens nämnder och styrelser. Utifrån givna ansvar för programmets tio rättighetsområden anser stadsledningskontoret att ett delat angreppssätt är nödvändigt.

  Flera angelägna frågor kring funktionsrätt har samlats i nämnden för funktionsstöd i och med den nya organisationen, inriktning i budget och det reviderade programmet. Stadens övriga nämnder och styrelser har kärnverksamheter med ansvar för att arbeta för att nå målet och anta strategierna i programmet. Att dessa styrelser och nämnder kan identifiera och arbeta med funktionsrättsfrågorna kopplat till sina grunduppdrag är en framgångsfaktor. Att samla ytterligare frågor kring funktionsrätt i nya nämnden för funktionsstöd kan medföra att frågorna tas ur sitt sammanhang och det är viktigt med ett delat ansvarstagande och bred samverkan för att arbetet med programmet ska gå framåt.

  Stadsledningskontorets utredning visar på behov av central styrning i frågan om funktionsrätt. Stadsledningskontoret bedömer också att ny nämnd för funktionsstöd, reviderat program, ny inrättad tjänst funktionshinderombudsman och det centrala rådet sammanvägt kommer att bidra till framdrift i arbetet med funktionsrättsfrågor och att arbetet behöver ges möjlighet att omsättas, följas och vid behov förstärkas.

  M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD delar i ett yrkande stadsledningskontorets bedömning att ny nämnd för funktionsstöd, reviderat program, ny inrättad tjänst funktionshinderombudsman och det centrala rådet sammanvägt kommer att bidra till framdrift i arbetet med funktionsrättsfrågor. Nämnden för funktionsstöd är en viktig kunskapskälla utifrån sitt ansvarsområde om funktionsnedsättning och kan bära perspektivet för de med störst behov. Man vill också ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur stadens synpunktshantering kan förbättras och om funktionshinderombudsmannens roll kan användas som en stöttande instans på en strukturell nivå. Man vill också att kommunstyrelsen ger nämnden för funktionsstöd i uppdrag att inventera och förstärka utbildningar i funktionsrättsrelaterade frågor för andra nämnder och bolag.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, V, L, MP och C.
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  2.1.8. Reviderad bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB, Dnr 0620/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.9. Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB, Dnr 0623/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Revidering av ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab), Dnr 0624/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB, Dnr 0621/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.13. Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022 i Västra Götaland, Dnr 0617/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.1.14. Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025 i Västra Götaland, Dnr 0662/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Yttrande L, M, C och KD

  2.1.18. Utdelning ur Wilhelm Röhss donationsfond, Dnr 0527/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.1.21. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP och S efter huvudvotering 4 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation M, L, och C
  Reservation SD
  Protokollsanteckning M, L, C och KD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.22. Hemställan från Business Region Göteborg AB avseende reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag, Dnr 1665/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD.

  Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet på grund av jäv

  2.1.23. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för samordning och samverkan mellan program, Dnr 1689/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.26. Yrkande från MP och V om förorenad luft på förskolegårdar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter 8 – 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.1.28. Yrkande från V och MP angående kompensation för elitklubbarna i pandemitider

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande S

  2.2.2. Rekommendation om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun under 2021, Dnr 0608/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.3. Arkivnämndens hemställan till kommunstyrelsen om nyttjande av eget kapital 2021, Dnr 0654/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S.

  Yttrande KD

  2.2.4. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 4143 - 21, laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende kommunfullmäktiges beslut att anta Program för bostadsförsörjning i Göteborg 2021-2026, Dnr 1535/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Reservation SD
  Ärendet förklarades som omedelbart justerat

  2.2.5. Fastighetsnämndens begäran om anstånd med att återkomma med redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognostiserade underskottet i Skeppsbroplanen, Dnr 0634/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, S, L och C efter votering 7 – 5.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.2.7. Redovisning av uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga trängsel på särskilda platser i enlighet med begränsningsförordningen, Dnr 0652/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S och D. Tilläggsyrkande från V och MP avslogs efter votering 9 – 3.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande V
  Yttrande SD

  2.2.9. Reviderat yrkande från S om riktlinje för vårdpersonalens doftanvändning

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S.

  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.10. Yrkande från V och MP om införandet av en föreningslivsstrategisk dialog i Göteborgs stad

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 8 – 5.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  2.2.11. Yrkande från V och MP om uppföljning av strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP.

  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.13. Yrkande från V och MP om sommarlovskort i kollektivtrafiken

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 9 – 4.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD och S

  2.2.15. Förordnande av politisk sekreterare för L

  Beslut: Jens Adamik (L) 2021-06-07—2022-12-31.

  2.2.16. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för V

  Beslut: Erik Järvelä (V) 2021-08-16—2022-02-28.

  2.2.17. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för MP

  Beslut: Emmi Nordell (MP) 2021-08-01—2022-07-31.

  3.2. Motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud i respektive socialnämnd, Dnr 1506/20

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 8 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  3.3. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla området innanför Vallgraven till ett bilfritt "superkvarter", Dnr 1467/20

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande S
  Yttrande KD

  3.4. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om åtgärder för att göra Göteborg till en bättre cykelstad, Dnr 1466/20

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  3.5. Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19 - 1637/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande KD

  4.1. Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad (SOU 2020:75), Dnr 0343/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  4.2. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4), Dnr 0391/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  4.3. Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67), Dnr 0454/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3.

  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S
  Yttrande SD

  4.4. Remiss från Länsstyrelsen - Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län, Dnr 0401/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 7 – 6.

  Yttrande SD

  5.1. Göteborgsförslag [5301] för beslut – Fyrverkerier, Dnr 0609/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande D, M, L och C.

  Yttrande KD
  Yttrande S

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021, Dnr 0267/21

  2 juni

  2.1.2. Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné, Dnr 0646/21

  2 juni

  2.1.3. Inriktningsbeslut för ny gång- och cykelbro mellan Lindholmen och centrum, Dnr 0637/21

  2 juni

  2.1.4. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en temporär arena i Frihamnen, Dnr 0614/21

  2 juni

  2.1.5. Redovisning av uppdrag om att utreda överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

  2 juni

  2.1.6. Ny princip för hyressättning av stadens verksamhetslokaler, Dnr 0518/21

  2 juni

  2.1.7. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 – 2030, Dnr 0472/21

  16 juni

  2.1.12. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  2 juni

  2.1.15. Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice som nytt namn för nämnden för konsument- och medborgarservice, Dnr 0605/21

  2 juni

  2.1.17. Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 0528/21

  2 juni

  2.1.20. Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter, Dnr 0495/21

  2 juni

  2.1.24. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

  2 juni

  2.1.27. Yrkande från D om utredning av Operalänken

  2 juni

  2.1.29. Yrkande från V och MP om Aktuell hållbarhets årliga miljöranking

  2 juni

  2.1.30. Yrkande från S om hanteringen av markanvisningar i fastighetsnämnden

  2 juni

  2.1.31. Yrkande från D om Kultur möter Kultur

  2 juni

  2.1.32. Yrkande från SD om återställande av däckgungor

  2 juni

  2.2.6. Redovisning av uppdrag om fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag, Dnr 1293/20

  2 juni

  2.2.12. Yrkande från D om stopp för anvisande av medel från Västsvenska Paketet till nya projekt

  2 juni

  2.2.14. Yrkande från D om återstart av besöksnäringen

  2 juni

  3.1. Motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg, Dnr 1232/20

  2 juni

  Handlingar till kommunstyrelsen  2021-05-19

 • 2021-05-05

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommnfullmäktiges möte.

  2.1.6. Detaljplan för universitetet vid Renströmsparken del 1, i Lorensberg Dnr 1377/20

  Detaljplanen gör det möjligt att bygga nya lokaler i delar av kvarteret där Högskolan för scen och musik Artisten ligger. Detta för att Göteborgs universitet ska få en ny samlad konstnärlig fakultet vid Renströmsparken. Dessutom ska detaljplanen göra det möjligt att integrera den västra uppgången för Västlänkens station Korsvägen i nybyggnationen. Planen ska ta vara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser, och säkerställa att nya byggnader passar in med omgivande byggnaders karaktär och kvalité.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Reservation SD
  Yttrande D

  2.1.10. Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess, Dnr 1547/20

  I januari 2011 beslutade kommunstyrelsen om ”Handlingsplan för förstärkt intern kontroll och öppenhet”. Handlingsplanen omfattade bland annat att införa en gemensam byggprocess (GBP) i Göteborgs Stad. Under 2019 utredde stadsledningskontoret som processägare den gemensamma byggprocessen för att kontrollera hur processen följs och identifiera eventuella utvecklingsområden. Utredningen konstaterade att följsamheten var stor men att det samtidigt fanns en del utvecklingsområden för att göra processen ännu mer ändamålsenlig.

  För att hantera behovet av styrning i processen har stadsledningskontoret tagit fram ett förslag till ”Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess”. Riktlinjen definierar syfte och tillämpning av processen, roller, ansvar och hur den gemensamma byggprocessen ska finansieras. I allt väsentligt är riktlinjen utformad utifrån ett redan etablerat arbetssätt som i huvudsak varit framgångsrikt men i och med att riktlinjen antas blir den gemensamma byggprocessen än mer transparent samtidigt som det likvärdiga arbetssättet säkerställs i än högre grad. Riktlinjen föreslås gälla för samtliga byggande nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

  M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett tilläggsyrkande att processen ska slås samman med den nyligen beslutade facknämndsöversynen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande KD

  2.1.12. Återrapportering av reviderat investeringsbeslut och lägesrapportering för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera, Dnr 0567/20

  Fastighetsnämnden översände i november förra året ärendet ”Återrapportering av investeringsbeslut samt lägesrapportering för utbyggnaden av halvön mm i samband med genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera” till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande.
  Stadsledningskontoret delar fastighetsnämndens analys av behov och syfte med en utökad riskreserv, men vill vara tydlig med att en hemställan om riskreserv om 110 miljoner kronor innebär en utökad projektbudget till 2,13 miljarder kronor.

  Stadsledningskontoret föreslår att fastighetsnämnden tillsammans med Älvstranden Utveckling får i uppdrag att inom ramen inom ramen för ordinarie uppföljning under 2021 återrapportera hur de ekonomiska effekterna fördelas på respektive part.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Yttrande SD

  2.2.5. Beredning av initiativärendet om de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna, Dnr 0350/21

  Stadsledningskontoret fick den 10 februari i år i uppdrag av kommunstyrelsen att inhämta information från socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd om nämndernas ekonomiska förutsättningar. Informationen skulle sammanställas och överlämnas utan eget ställningstagande. Informationen överlämnas i en rapport och innehåller bland annat ekonomiskt resultat för respektive nämnd, konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder för att nå ekonomi i balans, konsekvenser av nya uppdrag från kommunfullmäktiges budget för år 2021 och kostnader med anledning av pandemin och eventuella andra engångskostnader.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D och S avslogs efter votering 7 – 6.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning M, L, C och KD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande V och MP

  2.2.6. Utredning och belysande av sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering, extremism och gängkriminalitet enligt Amandakommissionens rekommendationer, Dnr 0999/20

  Kommunstyrelsen gav i maj förra året stadsledningskontoret i uppdrag att utreda samband mellan hedersvåld, våldsbejakande extremism och gängkriminalitet, radikalisering och klaner. Uppdraget har genomförts i form av en studie. Studien baseras på en översiktlig genomgång av den forskning och de myndighetsrapporter som finns på området samt genom intervjuer med utvalda yrkesverksamma som på olika sätt arbetar mot hedersvåld, gängkriminalitet eller våldsbejakande extremism. Studien visar att det finns en rad samband och överlappningar mellan hederskultur, klanstrukturer, gängkriminalitet och våldbejakande islamistisk extremism. Samband och överlappningar syns både när miljöerna studeras i förhållande till varandra vad gäller samarbeten, individer som rör sig emellan eller befinner sig i flera grupperingar samtidigt, men också på ett strukturellt och geografiskt plan.

  Pågående och planerade insatser som rör eller angränsar till de områden som studien pekar ut som viktiga är bland annat utveckling av avhopparverksamheten. Stadens kommande trygghetsskapande och brottsförebyggande program och den befintliga planen mot hedersrelaterat våld och förtryck är verktyg i arbetet som behöver fortsatt implementeras och utvecklas. Det våldspreventiva arbetet i skolan behöver omfatta alla former av våld och ha en genusförändrande ansats, som stadens jämställdhetsplan, och studien, pekar på. Även om forskning och metodutveckling kan behöva utvecklas och fördjupas för just dessa grupper av våldsutövare, bedömer stadsledningskontoret att staden har goda möjligheter att motverka en negativ utveckling i de utsatta områdena.

  M, L, C, D, S vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på hur stadens befintliga planer mot hedersrelaterat våld och förtryck kan revideras för att inkludera de brister som Amandakommissionen funnit. Stadsledningskontoret får i uppdrag att med utredningen som bas specifikt redovisa förekomsten av tvångsäktenskap i staden och vilka preventiva insatser som pågår. Kommunstyrelsen hemställer till utbildningsnämnden, grundskolenämnden och socialnämnderna att i samverkan kraftsamla och genomföra riktade aktioner mot tvångsäktenskap, könsstympning och uppfostringsresor inför sommarlovet och andra längre ledigheter.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande från M, L, C, D och S. Tilläggsyrkandet från D och S avslogs efter votering 7 - 6. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 1. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 - 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande KD

  2.2.9. Kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

  Ärendet är en beredning av tre yrkanden. Dessa handlar om att återkomma med förslag på åtgärder för hur släktbaserade kriminella nätverk och dessas förtryckande strukturer kan bekämpas, hur anhöriga kan ges stöd, samt vilka förutsättningar, resurser och kompetens som behövs för att stärka avhopparverksamheten.

  Ytterligare uppdrag var att se på hur de kommande socialnämnderna skulle söka utökad samlokalisering av och ökat samarbete mellan socialtjänst och lokalpoliskontor genom samverkansavtal med Polismyndigheten. Det tredje yrkandet handlar om att den kommande socialnämnden centrum skulle se hur de kan förstärka och utöka stadens samverkan med Kriminalvården kring mottagande och eftervård av frigivna/utskrivna från anstalt eller andra rehabiliterande placeringar genom socialtjänsten.  

  Uppdraget till stadsledningskontoret var att se om avsikterna i yrkandena omhändertas inom existerande arbete eller om nya uppdrag behövs.

  Stadsledningskontoret kan i beredningen konstatera att det finns flera pågående uppdrag som till stor del svarar mot avsikterna i de båda yrkandena. Utifrån stadens nya nämndsorganisation pågår nu uppbyggnadsarbete som omhändertar den problembild yrkandena redogör för, exempelvis genom en samlad enhet för avhoppare. Även avseende stadens etablerade arbete inom Trygg-I pågår en anpassning till den nya organisationen och nuvarande ansvarsförhållanden inom socialförvaltningarna. Stadsledningskontoret kan även konstatera att övriga förvaltningar och bolag kommer in i en sådan uppbyggnad.

  Beredningen visar att överenskommelser är en framkomlig väg för att öka samverkan mellan kommunens socialtjänst och andra rättsvårdande myndigheter såsom polis och kriminalvård. Stadsledningskontorets bedömning är att samverkansformen Trygg-I, med den centrala överenskommelsen under revidering, är en ändamålsenlig utgångspunkt.

  Beredningen av uppdragen visar att det finns utvecklingspotential gällande stadens samverkan med Kriminalvården när det gäller strukturerade arbetsformer på central nivå. Att stärka samverkan med såväl Polismyndigheten som Kriminalvården ligger väl i linje med intentionerna i stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Dessa aktörer, tillsammans med kommunernas socialtjänst, har tillsammans stor möjlighet att påverka brottsligheten och riskerna för återfall i brott.

  S, M, L, C, särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande sju åtgärder som tar sin grund i tidigare förslag och/eller pågående trygghetsarbete. Kärnan är att utöka det framgångsrika, skräddarsydda Trygg i-arbetet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L och C.
  Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 3
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  2.1.7. Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, Dnr 0526/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  Blerta Hoti (S) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

  2.1.8. Begäran om förnyat ställningstagande för Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar, Dnr 1524/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  2.1.9. Retroaktiv utbetalning och uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2021, Dnr 0125/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande S
  Omedelbar justering

  2.1.14. Ansvar för stadens Leader-medlemskap, Dnr 0306/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  Yttrande M, L C och KD

  2.2.4. Val av ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd istället för Jan Jörnmark (D) som avsagt sig

  Valdes Per Holm (D)

  2.2.8. Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L och C.

  Yttrande KD
  Yttrande S
  Yttrande SD
  Protokollsanteckning V

  2.2.11. Yrkande från V och MP om åtgärder med anledning av kritik från Justitieombudsmannen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S.

  Yttrande KD

  2.2.15. Förordnande av politisk sekreterare för S

  Beslut: Louise Warenius (S) 2021-06-14 -- 2022-12-31

  2.2.16. Förordnande av politisk sekreterare för D

  Beslut: Patrik Höstmad (D) fr o m 2021-07-01

  3.4. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter huvudvotering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, Dnr 0537/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande S
  Yttrande D
  Yttrande SD

  4.2. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Säker och kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1), Dnr 0400/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande V och MP
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Delårsrapport mars – Staden, Dnr 0261/21

  19 maj

  2.1.2. Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter, Dnr 0495/21

  19 maj

  2.1.3. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

  19 maj

  2.1.4. Hemställan från Business Region Göteborg AB om reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag, Dnr 1665/20

  19 maj

  2.1.5. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för samordning och samverkan mellan program, Dnr 1689/20

  19 maj

  2.1.11. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

  19 maj

  2.1.13. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss om remittering av reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, Dnr 1396/17

  19 maj

  2.1.15. Yrkande från MP och V angående förorenad luft på förskolegårdar

  19 maj

  2.1.16. Yrkande från D angående utredning av Operalänken

  19 maj

  2.1.17. Yrkande från V och MP angående kompensation för elitklubbarna i pandemitider

  19 maj

  2.2.1. Fastighetsnämndens begäran om anstånd med att återkomma med redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognostiserade underskottet i Skeppsbroplanen, Dnr 0634/21

  19 maj

  2.2.2. Redovisning av uppdrag om fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag, Dnr 1293/20

  19 maj

  2.2.3. Park- och naturnämnden - Uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga trängsel på särskilda platser i enlighet med begränsningsförordningen, Dnr 0652/21

  19 maj

  2.2.7. Redovisning av uppdrag om hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, Dnr 0604/20

  19 maj

  2.2.10. Yrkande från S om riktlinje för vårdpersonalens doftanvändning

  19 maj

  2.2.12. Yrkande från V och MP angående införandet av en föreningslivsstrategisk dialog i Göteborgs stad

  19 maj

  2.2.13. Yrkande från V och MP angående uppföljning av strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll

  19 maj

  2.2.14. Yrkande från D angående stopp för anvisande av medel från Västsvenska Paketet till nya projekt

  19 maj

  3.1. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla området innanför Vallgraven till ett bilfritt "superkvarter", Dnr 1467/20

  19 maj

  3.2. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om åtgärder för att göra Göteborg till en bättre cykelstad, Dnr 1466/20

  19 maj

  3.3. Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19 - 1637/20

  19 maj

  Handlingar till kommunfullmäktige 2021-05-05

 • 2021-04-21

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.3. Information om uppdraget att Göteborg ska bli en av EU:s klimatneutrala städer, Dnr 0525/21

  I budget för 2021 fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att arbeta för att Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer inom Horizon Europe. Som ett led i detta arbete har ett nationellt klimatkontrakt för klimatneutrala städer i Sverige undertecknats. Kontraktet gäller mellan respektive stad, fyra statliga myndigheter och Viable cities. I Göteborgs Stads budget för 2021 finns 700 000 kronor i kommuncentrala medel avsatt för ”Klimatkontrakt”. Eftersom beloppet finns avsatt i budget påverkas inte stadens ekonomi, utöver vad som redan beslutats, om medlen utbetalas till miljö- och klimatnämnden.

  M, L, C, Mp, V, S, D skriver i ett tilläggsyrkande att miljö- och klimatnämnden ska tilldelas de 700 000 kr för klimatkontrakt som reserverats kommuncentralt för det pågående arbetet inom klimatneutrala städer.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C, MP, V, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande MP och V

  2.1.9. Kompletterande uppföljning december 2020, Dnr 0264/20

  Den kompletterande uppföljningen är ett komplement till Göteborgs Stads årsredovisning 2020 och innehåller frågor av uppsiktskaraktär samt viss övrig uppföljning av uppdrag som stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver informeras om. Här finns även ett kapitel om stadens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. I kapitel 7 redovisas läget för kommunfullmäktiges budgetuppdrag och uppdrag till nämnder och styrelser. De uppdrag som finns med i denna rapport är uppdrag som är genomförda i nämnd/styrelse, och som inte har eller inte behöver återrapporteras till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige i eget ärende.

  Stadsledningskontoret bedömer dessa uppdrag som fullgjorda i och med denna rapport om inget annat beslutas. Det finns uppdrag som påverkas av den nya nämndorganisationen och som stadsledningskontoret bedömer bör föras över till en eller flera av de nya nämnderna. Rapporten innehåller också en redogörelse över utfallet för några av de mest väsentliga kommuncentrala posterna i bokslut 2020. Slutligen redovisas nämnders och styrelsers rapportering av nämnds- och styrelsespecifika mål samt verksamhetsnära mål.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Återremissyrkandet från D avslogs efter votering 7 - 6. Återremissyrkandet från MP och V avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.2. Inhyrning av Nya Slottsskogsrinken, Dnr 0699/20

  Nuvarande ishall i Slottsskogen är i dåligt skick och behöver ersättas. Higab AB har tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen gjort en förstudie för att undersöka hur de redovisade behoven skulle kunna lösas genom att bygga en ny ishall. I december förra året biföll idrotts- och föreningsnämnden stadsledningskontorets yttrande om inhyrning av Nya Slottsskogsrinken. Eftersom inhyrningen bedöms som betydande krävs ett formellt godkännande av kommunstyrelsen.

  I februari i år återremitterade kommunstyrelsen enligt ett yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Demokraterna med särskilt yttrande från Kristdemokraterna. Stadsledningskontoret fick då i uppdrag att skyndsamt undersöka varför investerings- och driftkostnaderna för Nya Slottsskogsrinken väntas bli så höga. SLK fick också i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska de totala kostnaderna. Stadsledningskontoret redovisar och förklarar i detta ärende de huvudsakliga skillnaderna i drifts- och investeringskostnad.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.5. Undertecknande av Eurocities plastics declaration, Dnr 0457/21

  Kretslopp och vattennämnden föreslår att Göteborgs Stad undertecknar Eurocities plastics declaration. Kretslopp och vattennämnden föreslår också att nämnden får i uppdrag att samordna Göteborgs stads uppföljning av åtagandena och rapportera till Eurocities. Nätverket Eurocities har i samverkan med Oslo bjudit in städer i Europa att åta sig att arbeta mot plastföroreningar genom att skriva under Plastics declaration. Att signera Eurocities plastics declaration betyder att Göteborgs Stad förbinder sig att genomföra ett antal åtgärder inom fem områden.

  MP, V, M, L, C, S och D vill i ett yrkande att Göteborgs stad ska signera avtalet och att kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att samordna Göteborgs Stads uppföljning av åtagandena i Plastics seclaration och rapportera till Eurocities.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, M, L, C, S och D
  Reservation SD
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  2.1.2. Utredning av möjligheten att överföra Göteborgs dans- och teaterfestival, Kulturpunkten samt hyressubvention till Göteborgs Stadsteater AB, Dnr 1692/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.4. Revidering av Hamnordning för Göteborg, Dnr 0514/21

  Ärendet utgår

  2.1.5. Begäran om godkännande av ändring i Stiftelsen Göteborgs studentbostäders stadgar, Dnr 0361/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.8. Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, Dnr 1298/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.11. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 för uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S samt tilläggsyrkandet från MP och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande V och MP

  2.1.12. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 9 - 2 om propositionsordning enligt yrkandet från M, L, C och D efter huvudvotering 7 – 4. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation S
  Reservation MP
  Reservation V
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.13. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 9 - 4. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD och D
  Yttrande V
  Yttrande SD

  2.1.14. Yrkande från S, D och MP om att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S, D och MP efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning M, L, C och KD

  2.2.3. Göteborg & Co AB hemställer om medel för genomförande av näringslivsfrämjande åtgärder, Dnr 0505/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S

  Yttrande KD
  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet

  2.2.4. Ansvar för stadens Leader-medlemskap Anteckningar Flyttat till område 2.1.15, Dnr 0306/21

  Ärendet flyttat till 2.1.15

  2.2.7. Bokslutsberedning för 2020, Dnr 0315/21

  Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från S, M, L, C och D

  Reservation V
  Yttrande KD

  2.2.11. Yrkande från MP och V om uppföljning av Göteborgs Stads plan mot rasism

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.

  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.12. Reviderat yrkande från MP, V och S om att stötta ideella verksamheter inom delandeekonomi

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V och S efter votering 10 - 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.13. Yrkande från D om rapportering från Västsvenska Paketet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 – 6.

  Reservation D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning MP
  Yttrande M, L, KD och C
  Yttrande D
  Yttrande S
  Yttrande SD

  2.2.14. Val av representant i kontaktforum för Studentfrågor i stället för Naod Habtemichael (C) som avsagt sig

  Valdes Jakob Olsson (C)

  2.2.15. Val av representant i Styrgruppen för politikerutbildning istället för Johannes Hulter (S) som avsagt sig

  Valdes Sofia Kodelja (S)

  4.1. Remiss från Finansdepartementet - En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), Dnr 0313/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C

  Reservation D
  Reservation V
  Reservation MP
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande V och MP

  4.3. Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78), Dnr 0411/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, och KD efter huvudvotering 7 – 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess, Dnr 1547/20

  5 maj

  2.1.6. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

  5 maj

  2.1.7. Reviderat investeringsbeslut och lägesrapportering för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera, Dnr 0567/20

  5 maj

  2.1.10. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss om remittering av reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, Dnr 1396/17

  5 maj

  2.1.15. Ansvar för stadens Leader-medlemskap, Dnr 0306/21

  5 maj

  2.1.16. Yrkande från MP och V angående förorenad luft på förskolegårdar, Dnr 0388/21

  5 maj

  2.1.17. Yrkande från D angående utredning av Operalänken

  5 maj

  2.2.1. Beredning av initiativärendet för de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna, Dnr 0350/21

  5 maj

  2.2.6. Utredning och belysande av sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering extremism och gängkriminalitet i enlighet med Amandakommissionens rekommendationer, Dnr 0999/20

  5 maj

  2.2.8. Redovisning av uppdrag om hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, Dnr 0604/20

  5 maj

  2.2.9. Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

  5 maj

  2.2.10. Kartläggning och bekämpande av klanbaserad kriminalitet och utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

  5 maj

  2.2.16. Yrkande från S angående riktlinje för vårdpersonalens doftanvändning

  5 maj

  2.2.17. Yrkande från V och MP angående åtgärder med anledning av kritik från Justitieombudsmannen

  5 maj

  2.2.18. Tillsättande av referensgrupp för arenaprojektet

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag

  3.1. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  5 maj

  4.2. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Säker och kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1), Dnr 0400/21

  5 maj

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-04-21

 • 2021-03-31

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Göteborgs Stads årsredovisning 2020, Dnr 0263/20

  Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året. Därefter följer fyra avsnitt där det första är förvaltningsberättelsen som syftar till att ge en övergripande bild av kommunens verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen, det vill säga kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund tillsammans.

  I det andra avsnittet, årsbokslutet, redovisas Göteborgs Stads resultat och ekonomiska ställning genom de sammanställda räkenskaperna som omfattar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
  Avsnitt tre, ekonomisk och finansiell rapportering, innehåller driftredovisning, investeringsredovisning och en redovisning av de stiftelser som staden förvaltar.

  I fjärde avsnittet lämnas en fördjupad redovisning för utvecklingen av kommunfullmäktiges tre övergripande mål och de övergripande verksamhetsmålen. I avsnittet beskrivs översiktligt också de olika verksamheternas utveckling i relation till vissa av de övergripande verksamhetsmålen.

  Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagens 6 kap. 9 § årligen pröva om den verksamhet som bedrivits av Göteborgs Stads aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Göteborgs Stadshus AB (Stadshus AB) sammanställning av bolagens uttalanden i årsrapport/årsredovisning 2020 visar att respektive dotterbolag i Stadshuskoncernen gör bedömningen att de bedrivit sin verksamhet enligt det kommunala ändamålet och befogenheterna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3 om ärendets avgörande idag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande MP och V

  2.1.6. Kommunala föreskrifter enligt begränsningsförordningen om förbud att vistas på vissa platser, Dnr 0532/21

  Regeringen beslutade den 4 mars 2021 att ge kommuner rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser. Bemyndigandet ger kommunen rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats. Förutsättningarna för att utfärda föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. En grundläggande förutsättning för förbud är att ett sådant är nödvändigt för att minska risken för smittspridning. Förordningen trädde i kraft den 11 mars 2021 och gäller, liksom lagen, längst till och med den 30 september 2021. I ärendet föreslås en rad parker, badplatser samt lekplatser som möjliga platser där förbudet kan användas.

  D vill i ett tilläggsyrkande att park- och naturnämnden, i samarbete med relevanta nämnder, skyndsamt genomför åtgärder för att förebygga trängsel på sådana särskilda platser som omfattas av denna förordning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Yttrande V och MP

  2.1.7. Årlig översyn av styrande dokument 2020, Dnr 0110/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.1.8. Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott, Dnr 1660/20

  Syftet med stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, är att kunna bygga en bussdepå med tillhörande servicefunktioner, parkeringshus och tillfart från Radiovägen samt en ny anslutning till Dag Hammarskjöldsleden/Järnbrottsmotet. Detaljplanen är en första del av flera pågående detaljplaner i närområdet.

  Mp, V och S vill i ett tilläggsyrkande att Trafiknämnden ska få i uppdrag att säkerställa att trafiklösningarna utformas trafiksäkert för gående och cyklister samt att pendelcykelstråket bibehåller en snabb, gen och säker passage.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V och S efter votering 11 – 2 om ärendets avgörande idag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 6 – 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD

  2.1.11. Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024, Dnr 0632/19

  Stadsledningskontoret fick i juni 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en strategisk plan för Åldersvänliga Göteborg. Förslag till handlingsplan presenterades i kommunstyrelsen i maj förra året och ärendet skickades ut på remiss. Stadsledningskontoret har nu tagit hand om de inkomna synpunkterna och redovisar dem i detta tjänsteutlåtande.

  I remissvaren framkom bland annat att det krävs ett gemensamt engagemang och ansvarstagande för att stadens utbud ska utvecklas för att bättre motsvarar seniorers förutsättningar och behov. Det finns också tankar om ekonomin, bland annat föreslår stadsledningskontoret att de utvecklingsmedel som funnits för Senior Göteborg skulle kunna nyttjas för att utveckla vissa aktiviteter i handlingsplanen och att möjligheten att ansöka om extern finansiering bör undersökas, exempelvis från EU eller nationella utvecklingsinstitut.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.2.4. Ansökan och fördelning av statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, Dnr 0434/21

  För att möta utmaningar under pandemin beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolan med 1 miljard kronor 2021. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att inom skolväsendet kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

  Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Därefter är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Det kan till exempel handla om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa arbetsplatsförlagt lärande eller kostnader för extra städning. Skolverket har beräknat bidraget proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6 till 19 år i kommunen enligt bilaga 2. Göteborgs Stad tilldelas 50 459 627 kr.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.5. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program, Dnr 0355/20

  Stadsledningskontoret har, tillsammans med social resursförvaltning, tagit fram ett förslag till nytt trygghetsskapande och brottsförebyggande program. Programmet har sin utgångspunkt i regeringens brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott.

  Övergripande mål för programmet är att Göteborg ska vara en trygg och säker stad där vi tar ansvar och bidrar till ökad trygghet och minskad brottslighet. Det övergripande målet är nedbrutet i mål om att minska otryggheten till följd av rädslan att utsättas för brott, minska risken för brott i specifika miljöer/situationer samt minska motivationen att begå brott. Det finns också mål om att öka kunskapen och samverkan, som är förutsättningar för att uppnå resultat i övriga mål.

  Programmet förtydligar vad som förväntas av stadens nämnder och styrelser för att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden. Syftet är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt arbete som anpassas till samhällsutvecklingen och som bedrivs samordnat och kunskapsbaserat utifrån läges- och problembilder.

  Programmet föreslås benämnas Göteborg Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program för att avgränsa gentemot det generellt främjande arbete som också sker inom staden.

  Programmet föreslås sändas på remiss till ett urval av Stadens nämnder och styrelser, kommunstyrelsens råd samt till Polismyndigheten och Kriminalvården. Senast i september ska remissinstanserna ha lämnat sina synpunkter.

  MP, V och S vill i ett yrkande att Jämställdhetsmyndigheten, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon, Göteborgs interreligiösa råd, Antidiskrimineringsbyrån Väst, Ungdomsfullmäktige och Störningsjouren läggs till som remissinstanser för programmet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkande från D (beslutspunkt 2 i yrkandet från MP, V och S)

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.8. Förslag till områden för LOV3-ansökningar, Dnr 1670/20

  I budgeten för 2021 har kommunfullmäktige angett att ambitionen är att utöka antalet LOV3-områden och att staden därför ska ansöka om fler områden, dels i innerstaden och dels i utsatta områden. För detta har 50 miljoner kronor avsatts i budgeten.

  Stadsledningskontorets föreslår sex geografiska platser i centrala Göteborg som lämpar sig som förordnandeområden för ordningsvakter enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter. Platserna har identifierats i samverkan med Polismyndigheten. Dessa är Nordstaden, Lilla Bommen, Nordstans norra entré, Drottningtorget och Norra Hamngatan, innanför Vallgraven öster om Västra Hamngatan och Kungsportsavenyn med omnejd.

  För att underlätta processen i det fortsatta arbetet föreslås kommunstyrelsen besluta att stadsledningskontoret får i uppdrag att löpande hantera befintliga LOV3-områden, och ombesörja att ytterligare ansökningar görs utifrån intentionerna i kommunfullmäktiges budget.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  2.2.11. Fördelning av extra statsbidrag till skolväsendet inom Göteborgs Stad, Dnr 0419/21

  För att möta utmaningar under pandemin beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolan med 1 miljard kronor 2021. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att inom skolväsendet kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Därefter är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Det kan till exempel handla om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa arbetsplatsförlagt lärande eller kostnader för extra städning. Skolverket har beräknat bidraget proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen enligt bilaga 2. Göteborgs Stad tilldelas 50 459 627 kr.

  M, L, C, D, S, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande fördela det extra statsbidrag till skolväsendet i Göteborg så här:

  a. Förskolenämnden 4 miljoner kronor
  b. Grundskolenämnden 6,5 miljoner kronor
  c. Utbildningsnämnden 30 miljoner kronor
  d. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 10 miljoner.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S.

  Yttrande KD
  Reservation SD

  2.2.12. Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering, Dnr 1649/20

  Förvaltningsdirektören för social resursförvaltning har på uppdrag av social resursnämnd tagit fram förslag på uppdatering av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering. I december förra året beslutade social resursnämnd om riktlinjen och föreslår nu att kommunfullmäktige fastställer den.

  Stadsledningskontorets bedömning är att riktlinjen behöver utvecklas för att uppfylla kraven på styrande dokument för Göteborgs Stad. Sedan årsskiftet är det miljö- och klimatnämnden som ansvarar för tillståndsenhetens verksamhet. Stadsledningskontoret föreslår därför att miljö- och klimatnämnden bör få möjlighet att bereda riktlinjen inför beslut i kommunfullmäktige och att kommunstyrelsen översänder riktlinjen till miljö- och klimatnämnden för revidering.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD
  Yttrande MP

  2.2.13. Redogörelse för vissa personalförhållanden och förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen 2019 och 2020, Dnr 0415/21

  11 november 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa de faktiska omständigheterna kring:

  • Indragna tjänster för socialsekreterare
  • Minskat förebyggande socialt arbete med barn och familjer
  • Strängare bedömningar vid myndighetsutövning
  • Uteblivna insatser till berättigade som är av budgetrelaterad orsak
  • Sjuktal och personalomsättning bland socialsekreterare


  Stadsledningskontoret konstaterar i sin återrapportering att antalet tillsvidareanställda socialsekreterare minskat mellan 2019 och 2020 samtidigt som antalet tidsbegränsade anställningar har ökat. Sjukfrånvaron har också ökat något under samma period. Stadsledningskontoret bedömer ändå att Göteborgs Stad som helhet inte gjort några större personalneddragningar mellan 2019 och 2020.

  När det gäller punkterna i uppdraget om strängare bedömningar vid myndighetsutövning och uteblivna insatser till berättigade som är av budgetrelaterad orsak ser stadsledningskontoret att omorganisationen av socialtjänsten gör det omöjligt att genomföra de undersökningar som behövs för att få fram svar på dessa frågor.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S, M, L, C och KD

  2.2.14. Utredning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn och ungdomsvården om förutsättningarna att leva upp till gällande lagstiftning, Dnr 0858/20

  Den 3 juni 2020 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i Göteborgs Stad. Fokus lades på att utreda hur staden lever upp till lagstiftningen för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn.

  Stadsledningskontorets genomlysning visar verksamheter med delvis hög arbetsbelastning och komplicerade ärenden. I en enkät uppger 73 procent av de svarande socialsekreterarna att de någon gång under de senaste två åren allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten. I samma enkät anger de att den viktigaste åtgärden som arbetsgivaren kan vidta för att de inte ska lämna socialtjänsten är att förbättra arbetsvillkoren rent generellt.
  Utredningen visar att flera insatser bör genomföras samtidigt utifrån respektive ansvarig nämnds förutsättningar.

  Förslag till möjliga åtgärder för en mer hållbar barn- och ungdomsvård föreslås inom områden som:

  • bemanning
  • introduktion och kompetensutveckling
  • stöd till socialsekreterarna


  Stadsledningskontorets rapport ger en bas för fortsatt arbete och underlag för prioritering av eventuellt kommande uppdrag.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 2.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  Övriga ärenden

  2.1.3. Kulturnämndens förslag på hur nämndens taxor och avgifter ska indexjusteras inför 2022 års budgetprocess, Dnr 1659/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.4. Revidering av förskolenämndens, utbildningsnämndens, samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningens reglementen för bland annat ny lagstiftning och vissa kommunövergripande frågor, Dnr 0431/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.9. Revidering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 0437/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, Dnr 0405/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.16. Yrkande från V och MP om krispaket mot mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D efter huvudvotering 6 – 4. Ärendet ska nu hanteras av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.1.17. Yrkande från M, L, C, S, särskilt yttrande KD angående riktade stödåtgärder med anledning av den nya skatteprognosen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu hanteras av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Reservation MP och V
  Reservation SD

  2.1.18. Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om bättre samnyttjande av lokaler för att minska klimatpåverkan

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu hanteras av kommunfullmäktige.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.2.2. Hemställan från Business Region Göteborg AB om medel från kommunfullmäktiges budget 2021 särskild budgetpost, Dnr 0440/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S.
  Yttrande KD
  Yttrande MP och V

  2.2.7. Hemställan till kommunstyrelsen från socialnämnd Sydväst om utökat kommunbidrag, Dnr 0383/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S.
  Yttrande KD
  Yttrande MP och V

  2.2.9. Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Karolina Mildgrim (KD) som avsagt sig

  Valdes Kalle Bäck (KD)

  2.2.15. Yrkande från SD om att redovisa och stoppa samtliga former av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.16. Yrkande från V och MP angående utvärdering av LOV i hemtjänsten

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande M, C, L och KD

  2.2.17. Yrkande från D och S angående personalparkering i ytterområden

  Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från D och S efter votering 10 – 3.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.18. Yrkande från S angående tillgång till det lokala kulturarvet för barn, unga och vuxenstuderande

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S efter votering 7 – 6.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD, V och MP

  2.2.19. Yrkande från MP och V om hållbara pensionsfonder för stadens medarbetare

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 – 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  2.2.21. Yrkande från D angående – Akut lösningen av bristen på legitimerad personal

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D.
  Protokollsanteckning M, L, C och KD

  3.2. Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S efter 4 – 8 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande V och MP
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  4.1. Remiss från Kulturdepartementet - Institutets för språk och folkminnen (Isof) förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken, Dnr 1621/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S
  Yttrande SD

  4.2. Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag inför budget 2022, Dnr 0463/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Yttrande S

  4.3. Remiss från GR - Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor, Dnr 1623/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V och MP efter votering 7 - 6.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  4.4. Remiss från Länsstyrelsen - Förfrågan om synpunkter på Trafikverkets revidering av riksintressen för kommunikationer, Dnr 0461/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande MP och V
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Kompletterande uppföljning december 2020, Dnr 0264/20

  21 april

  2.1.5. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss om remittering för reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, Dnr 1396/17

  21 april

  2.1.12. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 för uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

  21 april

  2.1.13. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

  21 april

  2.1.14. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

  21 april

  2.1.15. Yrkande från S och D angående att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

  21 april

  2.2.1. Bokslutsberedning för 2020, Dnr 0315/21

  21 april

  2.2.3. Uppdrag för hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, Dnr 0604/20

  21 april

  2.2.6. Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

  21 april

  2.2.10. Kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

  21 april

  2.2.20. Yrkande från MP och V angående uppföljning av Göteborgs Stads plan mot rasism

  21 april

  2.2.22. Reviderat yrkande från MP, V och S om att stötta ideella verksamheter inom delandeekonomi

  21 april

  2.2.23. Yrkande från D om rapportering från Västsvenska paketet

  21 april

  2.2.24. Val av representant i kontaktforum i stället för Naoud Habtemichael (C) som avsagt sig

  21 april

  3.1. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  21 april

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-03-31

 • 2021-03-17

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunfullmäktiges möte.

  2.1.10. Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen i Gullbergsvass, Dnr 1639/20

  Byggnadsnämnden beslutade i december förra året att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen i Gullbergsvass. Detta för att planen är komplex och har stort allmänt intresse då området ligger mitt i Göteborg. Detaljplanen ger möjlighet att stadsutveckla i stationsområdet och stärka stationen med offentliga rum kopplat till omkringliggande resenärsfunktioner. Den ger också möjlighet att bygga bostäder, kontor, centrumverksamhet, parkering, utbildning, vård och tekniska anläggningar. Planförslaget omfattar fem högre byggnader varav den högsta byggrätten ger möjlighet att bygga cirka 36 våningar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Återremissyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande V och MP
  Yttrande V och MP

  2.1.11. Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar, Dnr 1529/20

  Fastighetsnämnden beslutade i november förra året att godkänna förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar, och att skicka förslaget till kommunstyrelsen för slutligt antagande i kommunfullmäktige. Riktlinjen har gjorts enligt rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Den innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser.

  Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta riktlinjer för markanvisningar. Stadsrevisionens rekommenderade i sin årliga granskning 2019 fastighetsnämnden att lyfta beslutet om riktlinjer för markanvisning till kommunfullmäktige då det enligt kommunallagen är ett beslut av principiell art.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande D

  2.1.12. Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné via Lindholmen, etapp Frihamnen – Lindholmen, Dnr 1698/20

  Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné är ett av kollektivtrafikobjekten i storstadsavtalet med Sverigeförhandlingen. Detta ärende innebär genomförandebeslut för etapp Frihamnen – Lindholmen, som är den första av tre etapper inom objektet. Etapp Frihamnen – Lindholmen är på kort sikt viktig för att öka kollektivtrafikens kapacitet i områden där det byggs mycket bostäder och verksamheter. På längre sikt kommer etappen, tillsammans med etapp Lindholmen – Linnéplatsen, att vara viktiga investeringar för att åstadkomma en ny innerstadsring för spårvägstrafiken.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.13. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030, Dnr 0409/19

  I Göteborgs Stads budget för 2019 fick kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden i uppdrag att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram. Samma uppdrag gavs även i 2020 års budget. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 fokuserar på de största utmaningarna för att nå ett ekologiskt hållbart Göteborg. Det innehåller en målbild och tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under de tre miljömålen finns tolv delmål med fokus på Göteborg Stads egen verksamhet där staden har möjlighet att påverka mer. Förutom de tre målen innehållet programmet också sju strategier. Arbetet i strategierna bidrar på olika sätt till att nå samtliga mål.

  MP, V, S, M, L, C, V och D vill i ett yrkande att:

  • Uppföljning av strategierna i programmet redovisas utöver i miljö- och klimatnämnden även i - kommunstyrelsen en gång per år.
  • Förvaltnings AB Framtiden utses som ansvarig nämnd för strategin ”Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande”.
  • Göteborg stads Leasing får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder tillvarata erfarenheter från arbetet med ”Cirkulära Göteborg” inom strategin ”Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi”.
  • Trafiknämnden, Inköp- och upphandlingsnämnden samt aktuella nämnder och styrelser får i uppdrag att inom ramen för programmet prioritera arbetet med att få fram nuläge för indikatorer där det saknas för att möjliggöra uppföljning av måluppfyllelse. Nuläge för samtliga indikatorer i programmet ska finnas framme senast under 2022.


  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.15. Ansökan om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till City of literature, Dnr 0530/19

  Stadsledningskontoret fick i juni 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ansöka om att Göteborg ska bli en Unesco city of literature 2021. Kommunstyrelsen beslutade i mars förra året att resurser skulle hanteras inom stadsledningskontorets budget. Initiativet till ansökan kom från en rad litterära aktörer, som betonade Göteborgs starka profil inom litteraturområdet. Stadsledningskontoret bedömer att kulturnämnden är den aktör i Göteborgs Stad som bör få uppdraget att ansvara för stadens åtagande som Unesco city of literature om ansökan beviljas. Vid en utnämning gäller ett sådant åtagande tills vidare.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Reservation S
  Reservation D
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.19. Åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg, Dnr 0648/20

  Kommunstyrelsen fick i maj förra året i uppdrag av kommunfullmäktige att utvärdera förutsättningar och återkomma med förslag på åtgärder för att göra fler bostäder tillgängliga för att minska hemlösheten i Göteborg. Uppdraget handlar om åtgärder för att få göteborgarna att hyra ut rum, utbyggnad eller annan yta i sina hem och möjligheten att göra om vissa kommunala lokaler till bostäder.

  En av slutsatserna i stadsledningskontorets rapport är att om åtgärderna ska vara riktade mot strukturellt hemlösa finns en risk att det uppstår konflikt med likställighetsprincipen i kommunallagen. I och med stadsledningskontorets återrapportering överlämnas ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare ställningstagande.

  M, L, C, D, S, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge fastighetsnämnden i uppdrag att kartlägga hur samverkan med de idéburna aktörerna ser ut i arbetet gällande frågan om hemlöshet och att kartläggningen sedan återredovisas till fastighetsnämnden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande S

  2.2.7. Uppdrag att i samverkan med Stadstrafikforum komplettera handlingsplanen Målbild Koll2035, Dnr 0845/20

  I samband med att ärendet om Handlingsplan 2020 - 2024 för att nå Målbild Koll2035 behandlades i kommunstyrelsen i september förra året fick stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med Stadstrafikforum GMP (Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Partille kommun och Mölndals stad), komplettera handlingsplanen med en sammanställning och beskrivning av möjliga externa finansieringslösningar för att kunna genomföra fler åtgärder i snabbare takt än vad som ingår i handlingsplanen.

  Stadsledningskontoret konstaterar nu att det inom ramen för Trafikverkets uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037 inte finns något som tyder på en förberedelse för kommande paket för infrastruktur i storstadsområdet likt Västsvenska paketet eller Storstadsavtal Sverigeförhandlingen. Stadsledningskontoret noterar att parterna inom GMP kan bli mer aktiva när det gäller finansiering och stöd via EU. Det är därför möjligt att finansieringen och stöd via EU till en utbyggd infrastruktur över tiden kan öka.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C och KD

  Övriga ärenden

  2.1.3. Verksamhetsområde Göteborgs Stads allmänna vattentjänster 2021, Dnr 0360/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.4. Avgifter för färdtjänstresor och månadskort för år 2022, Dnr 1650/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.7. Justering av byggnadsnämndens, fastighetsnämndens, kretslopp och vattennämndens, park- och naturnämndens samt trafiknämndens reglementen för vissa kommunövergripande frågor, Dnr 0416/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.8. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd, Dnr 1288/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.18. Hemställan från Business Region Göteborg AB och Göteborg Energi AB om aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti för Johanneberg Science Park, Dnr 0390/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.20. Yrkande från SD angående borttagande av dolda nummer

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.4. Val av ledamot och ordförande i styrgruppen för politikerutbildning i stället för Annika Westh (L)

  Valdes Fredrik Lundgren (L)

  2.2.8. Yrkande från V, MP, D och S om skolplaceringar inför läsåret 2021/2022

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, D och S

  2.2.9. Yrkande från V och MP om regeringsbeslut för verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 8 – 3
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S
  Yttrande D

  2.2.10. Yrkande från V och MP om Västra Götalandsregionens reviderade förslag till trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 9 – 4.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.12. Yrkande från SD om att snabbutreda om del av corona-bidrag kan användas till att stödja näringslivet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.16. Val av ledamot och ordförande i Win Win Gothenburg sustainability award i stället för Axel Josefson (M) som avsagt sig

  Valdes Emmyly Bönfors (C ), ordförande och Gustaf Göthberg (M), ledamot

  3.1. Motion av Jenny Broman (V) om gratis mensskydd till barn och unga i grundskolan och gymnasieskolan, Dnr 1468/20

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen med hänvisning till grundskolenämndens yttrande efter 4 - 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation D
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande L, M, C och KD

  3.2. Motion av Karin Pleijel (MP), Teysir Subhi (FI) och Jenny Broman (V) om våldsförebyggande arbete i skolan, Dnr 1539/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, D, M L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Årlig översyn av styrande dokument 2020, Dnr 0110/20

  31 mars

  2.1.2. Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå i Järnbrott, Dnr 1660/20

  31 mars

  2.1.5. Revidering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 0437/21

  31 mars

  2.1.6. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, Dnr 0405/21

  31 mars

  2.1.9. Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024, Dnr 0632/19

  31 mars

  2.1.14. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 av uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

  31 mars

  2.1.16. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

  31 mars

  2.1.17. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

  31 mars

  2.1.21. Yrkande från S angående att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

  31 mars

  2.1.22. Yrkande från V och MP om krispaket mot mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

  31 mars

  2.1.23. Yrkande från M, L, C, S, särskilt yttrande KD angående riktade stödåtgärder med anledning av den nya skatteprognosen

  31 mars

  2.2.1. Kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

  31 mars

  2.2.2. Fördelning av extra statsbidrag till skolväsendet inom Göteborgs Stad, Dnr 0419/21

  31 mars

  2.2.3. Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering, Dnr 1649/20

  31 mars

  2.2.5. Redogörelse för vissa personalförhållanden och förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen 2019 och 2020, Dnr 0415/21

  31 mars

  2.2.6. Utredning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården om förutsättningarna att leva upp till gällande lagstiftning, Dnr 0858/20

  31 mars

  2.2.11. Yrkande från SD om att redovisa och stoppa samtliga former av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir

  31 mars

  2.2.13. Yrkande från V och MP angående utvärdering av LOV i hemtjänsten

  31 mars

  2.2.14. Yrkande från D angående personalparkering i ytterområden

  31 mars

  2.2.15. Yrkande från S angående tillgång till det lokala kulturarvet för barn, unga och vuxenstuderande

  31 mars

  3.3. Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  31 mars

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-03-17

 • 2021-03-03

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.11. Översyn av organisation och samordning av samtliga gemensamma HR-processer, Dnr 1224/19

  I juni 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att se över den organisatoriska placeringen av stadens gemensamma HR-processer och förtydliga de roller som finns på stadsledningskontoret och Intraservice. Stadsledningskontoret föreslog bland annat att nuvarande processledning hos nämnden för Intraservice skulle flyttas över till kommunstyrelsen. Ärendet skickades på remiss till nämnden för Intraservice, stadsdelsnämnden Centrum, stadsdelsnämnden Majorna-Linné, stadsdelsnämnden Västra Göteborg, stadsdelsnämnden Västra Hisingen, grundskolenämnden och förskolenämnden för yttrande. Samtliga ställde sig bakom stadsledningskontorets förslag.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning D
  Reservation SD

  2.1.12. Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026, Dnr 1535/20

  Alla kommuner ska enligt lagen (2000:1383) ta fram riktlinjer för sin bostadsförsörjning. För att följa lagen har fastighetsnämnden tagit fram ett förslag till program för bostadsförsörjning.

  Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026 är ett mål- och strategidokument som anger den övergripande inriktningen för Göteborgs Stad arbete med bostadsförsörjning.

  Programmet ger också en samlad bild av behov, efterfrågan och utmaningar för olika grupper och beskriver stadens åtgärder för att möta dessa behov. Programmet innehåller även en övergripande beskrivning av utvecklingen för befolkningen och bostadsbeståndet.

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar programmet. Det ersätter då den nuvarande riktlinjen Bostadsförsörjning i Göteborg – nuläge och framtida inriktning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  2.1.14. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Dnr 0437/20

  Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget i uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi och en it-strategi för Göteborgs Stad. I uppdraget ingick också att utreda lämplig organisation för att möta stadens framtida digitaliseringsbehov och att ta fram en ny styr-, finansierings- och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

  Stadsledningskontoret redovisade i mars 2020 inriktning och tidplan för de fyra uppdragen. I juni 2020 redovisades förslag på Göteborgs Stads policy för digitalisering och it samt en struktur för uppföljning genom verktyget Dimios som mäter förutsättningar för digitalisering. I september 2020 redovisade stadsledningskontoret ett förslag på styr-, finansierings- och samordningsmodell i form av en riktlinje. Kommunstyrelsen beslutade att skicka ut riktlinjen på remiss till ett antal nämnder och bolagsstyrelser. I samma ärende redovisades också en kortsiktig handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2020. I detta ärende redovisas aktuell status för genomförandet av handlingsplanen. Stadsledningskontoret redovisar också svaren från de 19 nämnder och bolagsstyrelser som haft möjlighet att yttra sig, liksom stadsledningskontorets förtydliganden och justering av den föreslagna riktlinjen.

  18 av de nämnder och bolagsstyrelser som svarat på remissen tillstyrker riktlinjen. Med de synpunkter som nämnden för Intraservice valt att lyfta i sitt tjänsteutlåtande har stadsledningskontoret svårt att bedöma huruvida nämnden tillstyrker eller avstyrker.

  Stadsledningskontoret föreslår att den nya styrmodellen börjar att gälla den 1 januari 2022.

  M, L, C, D, V, MP, S, särskilt yttrande KD vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret kompletterar riktlinjen med en tydligare beskrivning av vilka tjänster som ingår i Bastjänster och att den reviderade riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2023.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C, D, V, MP och S.
  Yttrande KD

  2.1.15. Aktuell lägesanalys av hotbilden samt ta fram en riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering, Dnr 0330/20 1296/20, 0887/19

  Analysen av läges- och hotbilden i Göteborg visar att våldsbejakande extremism är mindre synligt i Göteborg 2020, jämfört med 2018. Men lägesbilden visar påverkan från grupperingar som tar avstånd från demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter.

  För att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering, samt antidemokratiska strömningar, krävs att Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser i sin riskhantering identifierar eventuell påverkan och säkerställer att medarbetarna har rätt kompetens.

  Det krävs också ökad samverkan inom Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret föreslår en riktlinje som gör det gemensamma ansvaret tydligt men också lägger särskilt ansvar på utpekade nämnder. Stadsledningskontoret föreslår att riktlinjen skickas ut på remiss till samtliga nämnder och styrelser.

  Stadsledningskontoret redovisar i tjänstutlåtandet tre uppdrag kopplade till arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Dessa är:

  • riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering,
  • förslag till nya åtgärder för att motverka den extrema miljön och förebygga radikalisering,
  • en aktuell lägesanalys av hotbilden från den islamistiska, andra religiösa grupper, den våldsbejakande autonoma miljön, samt mellan olika etniska grupper i Göteborg.


  M, L, C och S vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret kompletterar remissunderlaget med förslagen till nya åtgärder för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering som redovisas under rubriken ”Förslag på åtgärder med anledning av läges-och hotbilden” för att stämma av hur väl de föreslagna riktlinjerna och dagens arbete fångar upp dem.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande KD

  2.2.5. Skyndsam utredning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen, Dnr 1640/20

  Kommunstyrelsen gav den 16 december 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att skyndsamt utreda de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra följande stödåtgärder för restaurangnäringen:

  • Avgiftsfri markupplåtelse för hela 2021.
  • Avgiftsfrihet vid ansökan om minskat antal tömningar av fettavskiljare samt tillåtelse att minska antalet tömningar av fettavskiljare på grund av minskad aktivitet i verksamheten under 2021.
  • Reducerade avgifter på grund av minskat behov av avfallshantering under 2021.


  Stadsledningskontoret har inhämtat information från trafikkontoret samt förvaltningen för kretslopp och vatten som har utrett effekterna av föreslagna åtgärder, och gör med denna redovisning bedömningen att kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret kan förklaras fullgjort.

  Om kommunstyrelsen vill föreslå ändring i taxor och avgifter för trafiknämnden samt nämnden för kretslopp och vatten, så behöver ett sådant beslut fastställas av kommunfullmäktige.

  M, L, C, S och särskilt yttrande från KD vill i ett yrkande att

  • •Markupplåtelsetaxa för januari fram till och med juni 2021 fastställs till 0 kr, Trafiknämnden bemyndigas att förlänga beslutet som längst till 31 dec 2021.
  • Taxa för alkoholserveringstillsyn och ansökan om serveringstillstånd 2021 i Göteborgs kommun fastställs till 0 kr.
  • Business Region Göteborg får i uppdrag att förstärka Företagslotsen för att hjälpa Göteborgs näringsliv ut ur krisen.
  • Göteborg &Co får i uppdrag att tillsammans med trafiknämnden och park- och naturnämnden möjliggöra Coronasäkrade mötesplatser runt om i Göteborg.


  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C och S. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 7 – 6. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 7 – 3. 

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  5.1. Göteborgsförslag [780] för beslut - Stoppa försäljning och användning av fyrverkerier, Dnr 0310/21

  Göteborgsförslag om att stoppa försäljning och användning av fyrverkerier har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad inför ett totalförbud mot all form av pyrotekniska varor såsom fyrverkerier och smällare i Göteborg.

  Förslagsställaren framhåller att smällare skrämmer och stressar både människor och djur samt skadar ett stort antal människor varje år. Fyrverkerier sprider även miljöfarliga ämnen i naturen och är brandfarliga.

  D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till ett totalförbud mot användning av fyrverkerier i Göteborgs Stad.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C.
  Yttrande S

  Övriga ärenden

  2.1.4. Avgifter för upplåtelse av offentlig plats för reklamändamål på allmän platsmark, Dnr 0307/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.16. Yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD angående försäljning av jordbruksmark

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från M, L, C och D efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande MP och V

  2.1.17. Yrkande från V och MP om att arrangera en digital festival för unga under 2021

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 7 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.18. Yrkande från SD angående vaccination mot Covid19 på betald arbetstid

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.19. Dnr Yrkande från SD om att säkerställa syrgastillgången på Göteborgs äldreboenden

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning D
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.6. Yrkande från V, MP och S angående samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP och S efter votering 7 – 6.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  2.2.11. Val av representant i HBTQ rådet istället för Yvonne Lundberg (D) som avsagt sig

  Valdes Karin Alfredsson (D)

  2.2.12. Förordnande av politisk sekreterare för L

  Valdes Abraham Staifo 2021-03-15—2022-12-31

  3.2. Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) om boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer, Dnr 0941/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter huvudvotering 4 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27), Dnr 1587/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande S

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen i Gullbergsvass, Dnr 1639/20

  17 mars

  2.1.2. Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar, Dnr 1529/20

  17 mars

  2.1.3. Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné via Lindholmen, etapp Frihamnen – Lindholmen, Dnr 1698/20

  17 mars

  2.1.5. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030, Dnr 0409/19

  17 mars

  2.1.6. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 för uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

  17 mars

  2.1.7. Ansökan om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till City of literature, Dnr 0530/19

  17 mars

  2.1.8. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

  17 mars

  2.1.9. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

  17 mars

  2.1.10. Hemställan från Business Region Göteborg AB och Göteborg Energi AB angående aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti för Johanneberg Science Park, Dnr 0390/21

  17 mars

  2.1.13. Åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg, Dnr 0648/20

  17 mars

  2.1.20. Yrkande från SD angående borttagande av dolda nummer

  17 mars

  2.1.21. Yrkande från S angående att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

  17 mars

  2.2.1. Redogörelse för vissa personalförhållanden och förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen 2019 och 2020, Dnr 0415/21

  17 mars

  2.2.2. Utredning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården om förutsättningarna att leva upp till gällande lagstiftning, Dnr 0858/20

  17 mars

  2.2.3. Redovisning av uppdrag att i samverkan med Stadstrafikforum komplettera handlingsplanen Målbild Koll2035, Dnr 0845/20

  17 mars

  2.2.4. Yrkande från V och MP om skolplaceringar inför läsåret 2021/2022

  17 mars

  2.2.7. Yrkande från V och MP angående regeringsbeslut om verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält

  17 mars

  2.2.8. Yrkande från V och MP om Västra Götalandsregionens reviderade förslag till trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025

  17 mars

  2.2.9. Yrkande från SD om att redovisa och stoppa samtliga former av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir

  17 mars

  2.2.10. Yrkande från SD om att snabbutreda om del av corona-bidrag kan användas till att stödja näringslivet

  17 mars

  3.1. Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  17 mars

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-03-03

 • 2021-02-10

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Detaljplan för Gamlestadens fabriker i Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården, Dnr 1642/20

  Planen gör det möjligt att utveckla en blandstad i området och knyta ihop Olskroken och Östra Göteborg både fysiskt och socialt. Planområdet omfattar cirka 100 000 kvadratmeter som fördelas på 60 000 kvadratmeter kontor, 4 500 kvadratmeter handel med mera i bottenvåningar på bostäder, 25 000 kvadratmeter bostäder med cirka 250–300 lägenheter (exklusive lokaler) och 11 000 kvadratmeter parkering. De synpunkter som kom in under samrådet 2017 handlade bland annat om brist på grönytor i eller i direkt anslutning till planområdet och brist på skol- och förskoleplatser.
  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande V och MP
  Yttrande S

  2.1.6. Avtal och placering för ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 0838/19

  Stadsledningskontorets bedömning är att Stödcentrum bör placeras inom nya socialnämnd Centrums verksamheter. Verksamheten bör starta under 2021.
  Stadsledningskontoret bedömer att Stödcentrums uppdrag bör vara att:

  1. Ge stöd och vägledning till utsatta.
  2. Ge rådgivning till yrkesverksamma.
  3. Samverka mellan myndigheter i ärenden med hedersproblematik.

  Kommunfullmäktige gav i maj 2019 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra kommuner i Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering för att starta ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Utöver Göteborgs Stad har ytterligare tio kommuner inom Göteborgsregionen tackat ja till att delta i Stödcentrums verksamhet. Västra Götalandsregionen och Polismyndigheten region Väst har även de fattat beslut om deltagande.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.13. Yrkande från MP, V, S, D, M, L och C angående revidering av facknämndsorganisation

  MP, V, S, D, M, L, C och särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att:

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att uppdatera Redovisning av uppdraget att göra en översyn av stadens facknämndsorganisation (dnr 1454/14) med inriktning fyra nya nämnder:

  a) Nämnd med ansvar för fysisk planering
  b) Nämnd med ansvar för exploatering
  c) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark
  d) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader

  2. I den nya reviderade underlaget ska följande inriktningar ingå:

  a. Funktionen för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen stryks från utredningen. Istället får nämnden för fysisk planering en särställning i den strategiska planeringen.
  b. Planering av trafik- och transportsystemfrågor läggs på nämnden med ansvar för fysisk planering.
  c. Den nya organisationen ska sjösättas vid årsskiftet 2022/2023.

  3. Inriktningen i det reviderade underlaget ska vara en sammanhållen strategisk planering och stadsutveckling. Utredningen av Älvstranden Utveckling AB och hur den planerande verksamheten i Älvstranden ska avvecklas ska beaktas.

  4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en politisk referensgrupp som arbetar och omhändertar delfrågor samtidigt som revidering av underlaget pågår.

  5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp där berörda förvaltningar ingår för att stödja den politiska referensgruppen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, D, M, L och C.
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.2.1. Inhyrning av nya Slottsskogsrinken, Dnr 0699/20

  Idrotts- och föreningsnämnden behöver en ny isanläggning i Slottsskogen. Higab AB erbjuder idrotts- och föreningsnämnden att hyra in anpassade lokaler på cirka 4 300 kvadratmeter i Slottsskogen. Lokalerna bedöms kunna står klara runt årsskiftet 2022/2023 förutsatt att nödvändiga politiska beslut fattas under första kvartalet i år. Inhyrningen betraktas att vara av betydande art på grund av hyreskontraktets totala värde. Beslut om att godkänna inhyrningen kan därför inte hanteras inom ramen för kommunstyrelsens delegation till stadsledningskontoret.
  M, L, C, D, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret skyndsamt utreder vilka orsaker som ligger bakom de planerade höga investeringskostnaderna och driftkostnaderna för Nya Slottsskogsrinken och presentera förslag på åtgärder som minskar de totala kostnaderna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D
  Reservation V
  Reservation MP
  Yttrande KD

  2.2.4. Information om förslag till Nya åtgärder inom Västsvenska paketet, Dnr 0305/21

  Ärendet innehåller informationen om förslag till nya åtgärder för 300 miljoner kronor från Västsvenska paketet. De föreslagna åtgärderna handlar om att öka det hållbara resandet. Totalt innebär förslaget att Göteborgs Stad beviljas medfinansiering på cirka 120 miljoner kronor. Ledningsgruppen för Västsvenska paketet har för avsikt att i mars 2021 underteckna en avsiktsförklaring i Västsvenska paketet som gäller med förbehåll att parterna för Västsvenska paketet godkänner kommande projektavtal för frigjorda medel.

  Stadsledningskontoret bedömning är att förslaget till fördelning av frigjorda medel är en helhetslösning som tillgodoser Göteborgs Stads intressen och bidrar till en god måluppfyllnad för Västsvenska paketet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.7. Utredning av möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden, Dnr 1067/20

  Kommunstyrelsen gav i september 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i Göteborg. Syftet är att stärka förutsättningarna för en framtida omorganisation mot bakgrund av facknämndsutredningen.

  Stadsledningskontorets redogör nu för aktuell styrning och tidigare ärenden som gäller städning och snöröjning i staden, nuvarande ansvarsfördelning och arbetssätt och ett antal principiella frågeställningar som kräver ställningstaganden inför eller i anslutning till en eventuell organisationsförändring.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.12. Yrkande från S, D, M, V, L, C särskilt yttrande KD angående ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

  S, D, M, V, L och C skriver i ett yrkande att Göteborg under flera decennier har varit en framgångsrik evenemangsstad och att besöksnäringen är viktig för Göteborg. Branschen står för en relativt hög andel av de nya arbetstillfällen som tillförs den lokala arbetsmarknaden, och utgör dessutom ofta ett första inträde till arbetslivet för unga och utrikesfödda. Den pågående pandemin har förvärrat situationen ytterligare för evenemangs- och besöksnäringen. Yrkandet innebär att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur evenemangsområdet kan utvecklas, samt en projektplan inklusive tidplan för detta.

  Förslaget ska baseras på följande förutsättningar:

  • Ny multiarena som ersättning för Scandinavium samt ny hall/arena som ersättning för Lisebergshallen ska som huvudförslag ligga söder om Valhallagatan i anslutning till Svenska Mässan. Projektet ska samverka med Svenska Mässan för att få en optimal utformning av arenaanläggningen. Higabs pågående utredning om Valhallabadets kvalitéer ska tas i beaktande.
  • Ersättningshallar för Valhallas sporthallar ska ligga i anslutning till de två nya arenorna. Nya arenor och sporthallar ska samverkas med berörda idrottsaktörer samt större och mindre kulturarrangörer.
  • Området norr om Valhallagatan och söder om Nya Ullevi längs Mölndalsån ska bebyggas med kvartersstad med i huvudsak bostäder. Burgårdsparkens kvalitéer ska tas tillvara i det fortsatta planarbetet. Utrymmesvägarna för Ullevi ska säkerställas.
  • Förslaget att bygga ett nytt köpcenter i området utgår. Marken där Scandinavium idag ligger bör istället utvecklas med blandstadsbebyggelse.
  • De framtida arenorna ska drivas i kommunal regi.
  • I projektet ska det eftersträvas att finansieringen består av byggrätter. Möjligheten till externa finansiärer ska värderas för att stadens åtagande och risk ska kunna delas med andra aktörer, men Göteborgs Stad ska ha rådighet över arenorna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L och C. Tilläggsyrkandet från MP avslogs efter votering 9 - 1.

  Reservation MP
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  2.1.4. Avgift för handläggning av ansökan om att starta fristående fritidshem, Dnr 1641/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.8. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte besvarats än, Dnr 0308/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst avseende rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsfattande, Dnr 0750/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V, MP, D och S. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 7 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.1.11. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande M, L, C och D efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.

  Yttrande KD

  2.1.12. Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.14. Yrkande från MP och V om att riva upp beslutet att begränsa EBO

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.15. Yrkande från SD angående hantering av skyddade personuppgifter i Göteborgs Stads förvaltningar och nämnder

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.16. Yrkande från SD angående styrning och uppföljning av skyddat boende som utförs av externa utförare, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.17. Yrkande från MP och V om att erbjuda barnfamiljer som anvisats med bosättningslagen permanenta bostäder

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter huvudvotering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.1.18. Yrkande från V och MP om de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt S och D. Yrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.19. Yrkande från SD om att ungdomar som begått och dömts för mord, grova rån och våldsbrott inte ska placeras ihop med övriga tvångsomhändertagna barn och tonåringar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.21. Reviderat yrkande från SD om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.22. Yrkande från SD om bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.2. Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2021, Dnr 0004/21

  Valdes Susanne Wirdemo (M)

  2.2.3. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 15749-20 om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om projekt Skeppsbron, Dnr 1859/17

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet angående bifall till stadsledningskontorets förslag.

  Beslutet förklarades som omedelbart justerat.

  Yttrande SD

  2.2.5. Val av ledamot i kommunstyrelsens arvodesberedning i stället för Josef Akar (S) som avsagt sig

  Valdes Leif Blomqvist (S)

  2.2.8. Val av ledamot och ordförande i den politiska referensgruppen för ungdomsfullmäktige istället för Gabriella Toftered (L) som avsagt sig uppdraget

  Valdes Ernest Radal (L)

  2.2.9. Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående åtgärder för styrning och uppföljning av skyddat boende med externa utförare

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S

  Yttrande V och MP
  Yttrande SD

  2.2.10. Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående åtgärder för säker och gemensam hantering av skyddade personuppgifter

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S

  Yttrande SD

  2.2.11. Yrkande från MP, V, S och D om fler solceller på kommunens tak för att minska klimatpåverkan

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S och D

  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.13. Yrkande från D angående regeringens PM ”Förslag till justerad beräkning av bilförmån"

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.15. Yrkande från MP och V om akuta sovplatser till hemlösa på grund av kylan

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.16. Yrkande från S om yrkande om akuta sovplatser till hemlösa med anledning av kylan

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S efter votering 4 - 8.

  Beslutet förklarades som omedelbart justerat

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.17. Yrkande från SD om akuta sovplatser till hemlösa på grund av kylan

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

  Reservation SD

  2.2.18. Förordnande av politiska sekreterare för L

  Valdes Emma Rylander 2021-03-01—2022-12-31, Fredrik Lundgren 2021-02-22—2022-12-31 samt Sara Morschedi 2021-03-02—2022-12-31.

  2.2.19. Förordnande av politisk sekreterare för M

  Valdes Jasmine Usta 2021-02-25—2022-12-31

  3.1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om sänkta hastigheter på Göteborgs Stads vägnät, Dnr 1248/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande S

  4.2. Remiss från Finansdepartementet - En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (DS 2020:29), Dnr 1651/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande V och MP

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026, Dnr 1535/20

  3 mars

  2.1.3. Redovisning av uppdrag om åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg, Dnr 0648/20

  3 mars

  2.1.5. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Dnr 0437/20

  3 mars

  2.1.7. Aktuell lägesanalys av hotbilden och riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering, dnr 0330/20, 0887/19

  3 mars

  2.1.9. Yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD om försäljning av jordbruksmark, Dnr 0308/21

  3 mars

  2.1.20. Yrkande från V och MP om att arrangera en digital festival för unga under 2021

  3 mars

  2.1.23. Yrkande från SD angående vaccination mot Covid19 på betald arbetstid

  3 mars

  2.2.6. Skyndsam utredning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen, Dnr 1640/20

  3 mars

  2.2.14. Yrkande från V, MP och S angående samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

  3 mars

  3.2. Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) om boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer, Dnr 0941/20

  3 mars

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27), Dnr 1587/20

  3 mars

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-02-10

 • 2021-01-27

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.6. Uppdrag att se över verksamhet och inriktning för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning, Dnr 0341/20

  I budgeten för 2020 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Göteborgs Stadshus AB, se över verksamheten och inriktningen för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning.
  Göteborgs Stads kontor i Bryssel, Gothenburg European office (GEO), har lämnat en analys av möjligheterna som bland annat pekar på att det politiska fokuset på EU-nivån ligger på den ”gröna given”, digitalisering och en ”ekonomi för människor” samt den sociala pelaren i den ekonomiska uppföljning och sammanhållningsfonderna.
  Mot den bakgrunden, och stadens utvecklingsbehov enligt påverkansagendan, bör inriktningen för GEO huvudsakligen vara Hållbar stads- och samhällsutveckling samt Innovation och digitalisering. Vidare bedömer stadsledningskontoret att det finns ett behov av en nationell omvärlds- och intressebevakning som motiverar att Göteborgs Stad ska öppna ett kontor i Stockholm.

  V och MP skriver i ett yrkande avslå beslutspunkten att öppna ett kontor i Stockholm, och att ärendet i övrigt ska godkännas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP efter huvudvotering 4 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation M, L och C
  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande S
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.8. Återrapport av Got Event AB:s uppdrag - finansiella risker kopplat till arenorna, Dnr 1425/20

  I budget 2020 gav kommunfullmäktige Got Event AB i uppdrag att utreda finansiella risker kopplat till de arenor som bolaget i dag bedriver verksamhet i. Återrapporteringen från uppdraget har redovisats i Got Events styrelse 2020-09-21som godkänt rapporten och beslutat överlämna den till kommunfullmäktige samt förklara uppdraget avslutat. Återrapporteringen har tagits fram i samarbete med Göteborg & Co AB samt Higab AB. Den största finansiella risken, enligt Got Event AB, är bristande finansiella resurser för att utföra nödvändiga investeringar.
  Stadsledningskontoret konstaterar att återrapporteringen domineras av en omfattande genomgång av teknisk karaktär av Got Events arenor med fokus på redovisning av bedömda behov av underhållsåtgärder respektive investeringar. Dessutom finns en redovisning av bedömda underhållsbehov på de arenor som Higab AB äger. Det saknas en bedömning av de finansiella risker som kan uppstå av affärsmässiga skäl, kopplat till intäktssidan, oavsett om redovisade underhållsåtgärder respektive investeringar genomförs eller inte. Om inte arenorna fylls av betalande publik uppstår en finansiell risk som påverkar bolaget och koncernen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Redovisning av uppdrag hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas, Dnr 1530/20

  Kommunfullmäktige gav i oktober förra året Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas. Uppdraget skulle redovisas för kommunstyrelsen senast under december 2020. Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd redovisar förslaget på plan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas samt kartläggningar som gjorts i staden år 2018 och 2019 kring inköp- och beställning. Flera aktiviteter i handlingsplanen fanns också med i Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnds verksamhetsnominering tidigare i år och har nu omhändertagits i Göteborg Stads budget år 2021.

  MP, V och S vill i ett yrkande att handlingsplanen anpassas enligt mallen för styrande dokument och antas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från MP, V och S efter votering 6 - 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.12. Plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens, Dnr 1326/20

  Kommunfullmäktige gav i oktober förra året kommunstyrelsen i uppdrag av att ta fram en plan för att utöka och samordna Göteborgs Stads juridiska kompetens för att väsentligt minska samtliga nämnders och styrelsers behov av externa juridiska tjänster. Stadsledningskontoret har utrett förutsättningarna för en sådan samordning och bedömer att det finns ett antal enkla åtgärder att genomföra för att utöka samordningen av stadens juridiska kompetens. Det handlar framförallt om att gå ut med information om vilka rättsområden stadsjuristerna på stadsledningskontoret har kompetens inom, samt att stadsjuristerna går att anlita för juridiska uppdrag.

  Stadsledningskontoret avser även att skapa ytterligare nätverk bland stadens jurister inom specifika rättsområden för att underlätta erfarenhetsutbyten och att dra större nytta av de olika specialistkompetenser som finns i staden. Stadsledningskontoret avser även att tydliggöra ett gemensamt tillvägagångssätt inför en upphandling av externa juridiska tjänster. Utöver en ökad samordning visar utredningen att det finns skäl för nämnden för kretslopp och vatten, Higabkoncernen och Framtidenkoncernen att överväga en utökning av den egna juridiska kompetensen.

  Stadsledningskontoret bedömer att dessa åtgärder delvis uppnår de effekter som uppdraget syftade till men att de sannolikt inte bidrar till den väsentliga minskning av externa juridiska tjänster som menades i uppdraget. Utöver de åtgärder som kan genomföras i närtid är bedömningen att det inte finns ekonomiska incitament till en mer omfattande förstärkning av den juridiska kompetensen i staden. En plan för detta bedöms därmed inte nödvändig.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.13. Avveckling av aktivt skolval, Dnr 0912/20

  V, S och D lämnade i maj förra året in ett yrkande till kommunstyrelsen om att avveckla aktivt skolval. Kommunstyrelsen tillstyrkte yrkandet den 19 augusti och föreslog att kommunfullmäktige skulle ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att avveckla aktivt skolval. Den 10 september återremitterade kommunfullmäktige ärendet till grundskolenämnden för beredning enligt yrkande från M, L, C och KD. Grundskolenämnden tillstyrkte ärendet den 28 oktober utan vidare behandling.

  V, S, D konstaterar i ett yrkande att det uppdrag de lade fram i sitt yrkande i praktiken redan har genomförts. Allianspartierna har inte längre kvar det aktiva skolvalet i sin budget 2021 och inför skolplaceringarna läsåret 2021/2022 har alla hänvisningar till skolval strukits och ersatts med önskemål om placering. De anser därmed att kommunstyrelsens beslut från den 19 augusti om att kommunfullmäktige ska ge grundskolenämnden i uppdrag att avveckla det aktiva skolvalet är genomfört.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet
  Yttrande MP
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.15. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023, Dnr 1446/20

  I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner framgår att kommunen ska ta fram ett styrdokument som anger övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar motsvarar detta styrdokument.

  Syftet med planen är att:

  • Fastställa övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar för perioden 2021-2023.
  • Beskriva hur staden avser att lösa uppgifterna i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och vilka åtgärder som är prioriterade utifrån Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys.
  • Bidra till ökad kunskap om vilka uppgifter som ingår i arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

  Planen redogör för hur arbetet med civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning, övning och rapportering ska bedrivas under perioden. Planen anger prioriterade åtgärder i arbetet samt vem eller vilka som ansvarar för att åtgärderna genomförs och när de ska genomföras.

  MP, V och S vill i ett tilläggsyrkande ge kommunstyrelsen i uppdrag att i det fortsatta arbete med Göteborg Stads krisberedskap säkerställa att åtgärder för att klara livsmedelsförsörjningen inkluderas. De yrkar också på att övning för krisledningsnämnden ska ske minst två gånger per mandatperiod.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från MP, V och S efter votering 6 - 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.16. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering, Dnr 1462/20

  Syftet med Göteborgs Stads riktlinje för krishantering är att nämnder och bolagsstyrelser ska ha en god förmåga att hantera krissituationer. Riktlinjen förtydligar nämnders och bolagsstyrelsers ansvar samt vilka funktioner och vilken förmåga som krävs för att bedriva samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

  Den reviderade riktlinjen handlar endast om krishantering och vilken förmåga som ska finnas när händelser inträffar. Det förebyggande och förberedande arbetet avseende krisberedskap återfinns i Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.6. Inriktning i arbetet med att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut, Dnr 1109/20

  Kommunstyrelsen fick i juni i år i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en övergripande barnrättsplan för Göteborgs Stad. Samtliga nämnder och styrelser i staden fick då i uppdrag att upprätta årliga barnbokslut.

  Stadsledningskontoret har tagit fram en inriktning för arbetet med barnrättsplanen som till stor del bygger på kartläggningen av Göteborgs Stads arbete i samband med att barnkonventionen blev lag 2020. För både barnrättsplan och barnbokslut står de grundläggande rättigheterna i barnkonventionen i fokus samt rättigheter där stadens organisation har stor rådighet. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med barn och unga, civilsamhällets organisationer med särskild barnkompetens, kommunstyrelsens råd samt stadens förvaltningar och bolag. Stadsledningskontoret har identifierat ungdomsfullmäktige som ett särskilt viktigt forum för arbetet med barns rättigheter i Göteborg. Inriktningen för arbetet innebär att ungdomsfullmäktige får möjlighet att behandla förslaget till barnrättsplan och barnbokslut innan ärendet lämnas till kommunstyrelsen.

  Stadsledningskontoret förslag till barnrättsplan ska lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande under andra kvartalet 2021. I förslaget räknar man med en plantid till och med 2023 och att arbetet för att stärka barns rättigheter därefter skulle kunna ingå i en eventuell gemensam styrning för social hållbarhet i staden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Tilläggsyrkandet från S och D avslogs efter votering 7 – 5.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Övriga ärenden

  2.1.2. Hemställan från Business Region Göteborg AB om tidsbegränsat avtal med Mikrofonden Väst, Dnr 1592/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.5. Avyttring av icke strategiska fastigheter inom Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB, Dnr 1355/20

  Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.9. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige om avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.1.10. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige om ändring av Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar, Dnr 1524/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.14. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från V, MP och S efter votering 4 - 6

  2.2.4. Yrkande från M, L, C, V, MP särskilt yttrande KD angående att möjliggöra för fler husbåtsplatser i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V och MP. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 6 – 3.

  Reservation SD
  Reservation D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.2.5. Yrkande från V och MP angående extra ersättning till timanställda som arbetat under pandemin

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP efter huvudvotering 4 – 8.

  Reservation M, L och C
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  2.2.7. Yrkande från SD angående fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska Paketet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter huvudvotering 10 – 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  2.2.8. Reviderat yrkande från MP, V, S, M, L, C, D särskilt yttrande KD angående Sluta skjut

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, M, L, C och D

  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.9. Yrkande från SD angående Sluta skjut – enligt Malmömodellen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

  2.2.13. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Olle Jonsson (L) som avsagt sig

  Valdes Fredrik Lundgren (L)

  2.2.14. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Sofie Löwenmark (D) som avsagt sig

  Valdes John Ekman (D)

  2.2.15. Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Sofie Lövenmark (D) som avsagt sig

  Valdes Per Holm (D)

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr 1344/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst för rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsfattande, Dnr 0750/20

  10 februari

  2.1.3. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

  10 februari

  2.1.4. Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

  10 februari

  2.1.7. Yrkande från MP och V angående förändring av stadens organisation för stadsplanering

  10 februari

  2.1.17. Yrkande från MP och V om att riva upp beslutet att begränsa EBO

  10 februari

  2.1.18. Yrkande från SD angående hantering av skyddade personuppgifter i Göteborgs Stads förvaltningar och nämnder

  10 februari

  2.1.19. Yrkande från SD angående styrning och uppföljning av skyddat boende som utförs av externa utförare

  10 februari

  2.1.20. Yrkande från MP och V om att erbjuda barnfamiljer som anvisats med bosättningslagen permanenta bostäder

  10 februari

  2.1.21. Yrkande från V och MP avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna

  10 februari

  2.1.22. Yrkande från SD angående att ungdomar som begått och dömts för mord, grova rån och våldsbrott inte ska placeras ihop med övriga tvångsomhändertagna barn och tonåringar

  10 februari

  2.2.1. Redovisning av uppdrag att skyndsamt utreda de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen, Dnr 1640/20

  10 februari

  2.2.2. Utredning av möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden, Dnr 1067/20

  10 februari

  2.2.3. Val av ledamot och ordförande i den politiska referensgruppen för ungdomsfullmäktige istället för Gabriella Toftered (L) som avsagt sig uppdraget

  10 februari

  2.2.10. Yrkande från D angående åtgärder avseende styrning och uppföljning av skyddat boende med externa utförare

  10 februari

  2.2.11. Yrkande från D angående åtgärder för säker och gemensam hantering av skyddade personuppgifter

  10 februari

  2.2.12. Yrkande från MP, V, S och D om fler solceller på kommunens tak för att minska klimatpåverkan

  10 februari

  2.2.16. Yrkande från S, D, M, V, L, C särskilt yttrande KD angående ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

  10 februari

  2.2.17.Yrkande från D angående regeringens PM ”Förslag till justerad beräkning av bilförmån

  10 februari

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-01-27

 • 2021-01-13

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.13. Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, Dnr 1453/20

  Stadsledningskontoret har under första kvartalet 2020 tagit fram ett förslag till Färdplan Älvstaden version 2020 – 2021 inom samverkansorganisationen för Älvstaden, vilken återremitterades av kommunstyrelsen 2020-05-20. Återremissyrkandet innehöll ett flertal uppdrag varav fastighetsnämnden utifrån sitt ansvar, tillsammans med samverkansorganisationen för Älvstaden, kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder inom stadsutvecklingsområdet, fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och en reviderad version av Färdplan Älvstaden version 2020 – 2021, med utgångspunkt att hitta en exploateringsekonomi i balans. Fastighetskontoret har som ett första steg i uppdraget, tagit fram en rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden och föreslår vidare att uppdraget att revidera Färdplan Älvstaden ska ske efter att en politisk inriktning är beslutad.

  Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetskontorets rapport, Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, innehåller fastighetskontorets egen analys och förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation för att uppnå en högre självfinansieringsgrad inom exploateringsverksamheten. Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation inte har samverkats med eller remitterats till berörda nämnder och styrelser inom stadsutvecklingsområdet eller inom samverkansorganisationen för Älvstaden. Stadsledningskontoret bedömer att fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation väsentligt påverkar nuvarande planering, genomförande och framtida drift inom Älvstaden.
  M, L, C, S och KD vill i ett yrkande återremittera ärendet till fastighetsnämnden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C och S.
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Yttrande KD
  Protokollsanteckning D
  Reservation SD

  Övriga ärenden

  2.1.4. Riksnorm ekonomiskt bistånd 2021, Dnr 1537/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  2.1.7. Överlämnande av allmänna handlingar och arkiv till förskolenämnden, Dnr 1532/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  2.1.9. Göteborgs Stadshus AB:s redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner, Dnr 1591/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkande V och MP avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.14. Yrkande från MP, V och S angående ny samordning för Göteborgs stads medborgarvittne

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  2.1.15. Yrkande från D och S om uppdrag till HIGAB angående Landala Högreservoar

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  2.2.1. Ställningstagande rörande Office 365, Dnr 0364/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  2.2.2. Utseende av ledamöter till Göteborgs Stads trygghetsråd – komplettering, Dnr 0321/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag med viss komplettering.
  Ledamöterna från S deltog inte i beslutet
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Yttrande S

  2.2.3. Hemställan från trafiknämnden att tillsammans med Västra Götalandsregionen uppvakta regeringen för att de ska täcka de uteblivna biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra statsbidrag så att kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar, Dnr 1450/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  2.2.4. Anmälan om mottagna donationer, Dnr 0227/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  2.2.7. Yrkande från D angående stadslantgården Galaxen

  Yrkandet återtogs av D

  2.2.8. Yrkande från V, MP och S angående föreningen Galaxens verksamhet i Bergsjön

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, S och D efter votering 4 – 8.
  Karin Pleijel (MP) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.2.9. Yrkande från S angående åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V och MP
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  2.2.11. Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott i stället för Helene Odenjung (L)

  Valdes Axel Darvik (L)

  4.1. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna, Dnr 1414/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande V och MP
  Yttrande SD

  4.3. Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24), Dnr 1448/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter votering 6 - 6 med ordförandens utslagsröst i huvudvotering.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande S

  4.4. Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation (U2020/05409), dnr 1440/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande S
  Yttrande SD

  4.5. Remiss från Justitiedepartementet - Remiss av promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23), Dnr 1459/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande V och MP

  4.6. Remiss från Finansdepartementet - Rut-utredningens slutbetänkande "Rutavdrag för äldre" (SOU 2020:52), Dnr 1381/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 9 – 4.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande V

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Återrapport av Got Event AB:s uppdrag - finansiella risker kopplat till arenorna, Dnr 1425/20

  27 januari

  2.1.2. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

  27 januari

  2.1.3. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende ändring av Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar, Dnr 1524/20

  27 januari

  2.1.5. Redovisning av uppdrag hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas, Dnr 1530/20

  27 januari

  2.1.6. Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens, Dnr 1326/20

  27 januari

  2.1.8. Avveckling av aktivt skolval, Dnr 0912/20

  27 januari

  2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  27 januari

  2.1.11. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023, Dnr 1446/20

  27 januari

  2.1.12. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering, Dnr 1462/20

  27 januari

  2.2.5. Yrkande från V och MP angående extra ersättning till timanställda som arbetat under pandemi

  27 januari

  2.2.6. Inriktning i arbetet med att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut, Dnr 1109/20

  27 januari

  2.2.10. Yrkande från SD angående fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska Paketet

  27 januari

  4.2. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr 1344/20

  27 januari

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-01-13