Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2020

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2020.

Beslutat av kommunstyrelsen

 • 2020-09-16

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Utredning av hur det interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta utanför Göteborgs interreligiösa center, Dnr 1442/19

  I december 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med kulturförvaltningen utreda hur det interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta utanför Göteborgs interreligiösa center. Ärendet beskriver inriktningen på den fortsatta hanteringen av hur Göteborgs Stad kan stötta interreligiöst arbete i Göteborg. Trossamfunden är en viktig resurs för flera kommunala frågor och kontaktvägar mellan staden och Göteborgs trossamfund behöver inarbetas och säkras vid förändring av Göteborgs Stads nämndorganisation. Stadsledningskontoret har sett över befintliga samverkansformer, pågående arbeten och stöd i staden kopplat till uppdraget. Dialog har förts med samfund och församlingar i Göteborg, andra kommuner samt tjänstepersoner i staden och regionen. Stor vikt har lagts vid att, om möjligt, integrera uppdraget i andra pågående uppdrag som staden har. De uppdrag som stadsledningskontoret ser som bärande för den fortsatta hanteringen är utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad samt utveckling av samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer. I framtagandet av ett nytt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program kan trossamfunden vara en dialogpart. Likaså till Göteborgs trygghetsråd. Ekonomiskt stöd till interreligiösa initiativ bedöms fortsatt hanteras inom ramen för föreningsbidrag till civilsamhället och Levande Historia i Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 10 – 3. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3.

  Reservation D
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S
  Yttrande V och MP

  Övriga ärenden

  Arvodesberedningens förslag till arvodesnivåer och placering i arvodesgrupp för de nya nämnderna, Dnr 0498/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt arvodesberedningens förslag.

  Liseberg AB:s hemställan om ställningstagande för försäljning av fastighet till Volvo och försäljning av fastighet för att bygga en parkeringsanläggning, Dnr 1055/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S och V efter votering 6 – 7.
  Reservation M, L och C
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yrkande från V och MP angående ny ersättningsmodell i hemtjänsten

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  Sammanträdestider 2021 för kommunstyrelsen och utskott, Dnr 1076/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Reviderat yrkande från S, M, L, C, V, MP särskilt yttrande KD angående stadens beredskap mot hoten från den radikalnationalistiska miljön

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet efter votering 10 - 3. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 3
  Reservation D
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande från SD angående hemställan till regeringen om ändrade knivlagar, Anteckningar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3
  Reservation SD
  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  Yrkande från SD angående utredning om kommunen kan bistå polisen i Göteborg med administrativ personal

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  Yrkande från SD angående hemställan till regeringen om tillämpning av försvårande omständigheter vid brott riktade mot äldre och funktionsnedsatta

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  Yrkande från D angående hemställan om fler poliser

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3
  Reservation D
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  Förordnande av politisk sekreterare för M

  Valdes Viktor Lundblad, 2020-09-21 – 2022-12-31

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad som område ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende, Dnr 0421/20
  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 10-3
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, Dnr 0512/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, S, L och C efter huvudvotering 7 – 2
  Reservation D
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, S och KD
  Yttrande KD

  Remiss från Socialdepartementet - Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24), Dnr 0977/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6

  Bordlagda ärenden

  Justering av gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder, Dnr 1088/20

  30 september

  Reglementen för Göteborgs Stads socialnämnder; Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, Dnr 1017/20
  30 september

  Reglemente för Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd, Dnr 1063/20

  30 september

  Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd, Dnr 1016/20

  30 september

  Revidering av reglemente för Göteborgs Stads Grundskolenämnd, Dnr 1083/20

  30 september

  Revidering av reglemente för Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd, Dnr 1008/20

  30 september

  Revidering av reglemente för nämnden för Göteborgs konsument- och medborgarservice, Dnr 1053/20

  30 september

  Revidering av kulturnämndens reglemente, Dnr 0976/20

  30 september

  Antagande av Göteborgs Stads riktlinjer för exploateringsavtal, Dnr 1101/20

  30 september

  Revidering av kulturnämndens avgifter, Dnr 0990/20

  30 september

  Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av program för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen, Dnr 0892/20

  30 september

  Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt redovisning av uppdrag att utreda ett kompensationssystem när det brister, Dnr 0403/19

  30 september

  Yrkande från V och MP angående extra ersättning för personal i äldreomsorgen

  30 september

  Yrkande från V och MP om att stoppa rekryteringen till kriminella gäng

  30 september

  Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

  30 september

  Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

  30 september

  Reviderat yrkande från S, V och MP angående fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag

  30 september

  Återrapportering av kommunstyrelsens uppdrag att se över organisation och samordning av samtliga HR-processer, Dnr 1224/19

  30 september

  Framställan från park- och naturnämnden om kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken 2020, Dnr 0947/20

  30 september

  Remissvar - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, Dnr 0734/20

  30 september

  Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), Dnr 0613/20

  30 september

  Göteborgsförslag [3132] för beslut - Avsluta Göteborgs avtal med partnerstaden Shanghai i Kina, Dnr 1175/20

  30 september

  Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-09-16

 • 2020-09-02

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, i stadsdelen Krokslätt, Dnr 1082/20

  Byggnadsnämnden har tillstyrkt detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen för att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvo och att skapa en attraktiv offentlig miljö och en god vattenmiljö utmed Mölndalsån. Samtidigt behålls den industrihistoriskt värdefulla byggnaden som idag inrymmer ett tryckeri.

  Planförslaget innebär att Nellickevägen flyttas österut utmed Kungsbackaleden, att Vörtgatan förlängs till denna och att en ekologiskt funktionell kantzon och ett rekreativt grönstråk anläggs utmed Mölndalsåns strand. Planen innebär också att uppförande av hotell och nöjespark medges inom två kvarter norr om Vörtgatans förlängning samt att en parkeringsanläggning och besöksanläggning kan uppföras söder om Vörtgatan.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amanda-kommissionens rekommendationer, Dnr 1316/17

  I samband med beslut av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020–2023 gav kommunfullmäktige november förra året kommunstyrelsen i uppdrag att revidera planen utifrån Amandakommissionens rekommendationer. Amandakommissionen har på uppdrag av kommunstyrelsen granskat hur Göteborgs Stad arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och lämnat rekommendationer om hur arbetet kan förbättras för att motverka de brister man funnit. Rekommendationerna har integrerats i planen till största del. Amandakommissionens rapport behandlades av kommunstyrelsen 20 maj 2020 och då beslutade kommunstyrelsen att stadsledningskontoret ska återkomma med beräkning av vilken extra resurssättning av socialtjänst och annan brukarnära verksamhet som behövs för att kunna genomföra rekommendationerna.

  D, M, L, C och KD vill i ett yrkande stryka följande mening på sida 26 under aktivitet 3.4 utveckla arbetet inom myndighetsutövande socialtjänst ”Utredningar och insatser måste utgå från en helhetssyn, där olika maktordningar och perspektiv belyses såsom kön, könsidentitet, etnicitet, ålder, sexuell läggning och eventuell funktionsnedsättning”, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, om att stryka intersektionalitet ur planen.

  Efter votering 6 - 6 med ordförandens utslagsröst om ärendets avgörande idag, beslutade kommunstyrelsen enligt yrkandet från D, M, L och C. Ledamöterna från V deltog inte i beslutet. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  Reservation V
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Prokollsanteckning D
  Yttrande KD

  Farledsfördjupning vid containerterminalen i Göteborgs Hamn, Dnr 0959/20

  Göteborgs Hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg och därmed erbjuda direkttrafik över världshaven till andra världsdelar. Nära 60 procent av Sveriges containerhandel går via Göteborgs Hamn. Trafikverket och Göteborgs Hamn AB har identifierat en utveckling av containerfartygsflottan som lyfter behovet att fördjupa farleden in till Göteborgs Hamns containerterminal. Göteborgs Hamn AB har tillsammans med Trafikverket och Sjöfartsverket tagit fram en avsiktsförklaring som sätter ramarna för kommande genomförandeavtal och som ska godkännas av kommunfullmäktiges för dess giltighet. Avsiktsförklaringen anger att avsikten med kommande projekt är en farledsfördjupning till 17,5 meter samt åtgärder för ett kajläge. I avsiktsförklaringen anges att Sjöfartsverket och Trafikverket åtar sig att genomföra farledsåtgärder för fördjupningen till en kostnad av som mest 1 255 mnkr i 2017 års prisnivå. Göteborgs Hamn AB ansvarar för kajåtgärder till en kostnad av som mest 1 255 mnkr i 2017 års prisnivå. Respektive part står för sina risker. Medfinansiering från EU bedöms eventuellt vara möjligt med upp till 30 procent av investeringsvolymen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande D
  Yttrande S

  Påverkansagenda Göteborgs stad, Dnr 0953/20

  Kommunstyrelsen beslutade i november förra året enligt ett yrkande från M, S, L och C att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till påverkansagenda från och med år 2020 för politisk beredning och beslut i kommunstyrelsen. I olika sammanhang har det blivit alltmer tydligt att Göteborgs Stad behöver en påverkansagenda, det vill säga ett dokument som dels kommunicerar till omvärlden vilka de viktigaste utvecklingsfrågorna är för staden, samt fungerar som ett stöd för de personer som representerar Göteborgs Stad i olika sammanhang. Göteborgs Stad finns representerat i nätverk och projekt i Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, nationellt, EU samt internationellt. Det har avgörande betydelse för vårt fortsatta arbete att nå resultat som bidrar till stadens utveckling att förtroendevalda och tjänstepersoner har en tydlig bild av, och kan kommunicera, stadens prioriterade utvecklingsområden samt vilka effekter vi vill nå inom dessa. Påverkansagendan redovisar prioriterade påverkansområden och påverkanseffekter med utgångspunkt från befintliga styrande dokument.

  Handling: Påverkansagenda Göteborgs Stad

  M, L, C, S, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret ska ta med Göteborgs stads Brysselkontor i det fortsatta arbetet med påverkansagendan.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C och S.

  Reservation SD
  Reservation D
  Reservation V
  Yttrande V och MP
  Yttrande KD

  Göteborgsförslag [3122] för beslut - Skapa EN organisation med totalansvar för stadsrenhållningen, Dnr 1067/20

  Ärendet Göteborgsförslaget [ID=3122] har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. Förslagsställaren anser att Göteborg blir allt skräpigare på grund av det splittrade ansvaret för renhållningen och föreslår att staden skapar en kommunal organisation med totalansvar för stadens renhållning. En organisation som har i uppgift att hålla rent på stadens alla ytor, oavsett om det handlar om torg, parker, gator eller vattendrag. Organisationen i städer med framgångsrikt renhållningsarbete såsom Wien eller Berlin kan vara modeller. Denna organisation ska, förutom att hålla rent, ta emot anmälningar om nedskräpning, följa upp att städning utförs samt kommunicera med den medborgare som anmält nedskräpningen antingen genom att ärendenumret är sök- och följbart via nätet eller en app, alternativt via mail.

  I ett yrkande vill M, L, C, S, D, särskilt yttrande KD att stadsledningskontoret tillsammans andra relevanta nämnder och bolag utreder möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden. Utredningen ska inventera stadens avtal med entreprenörer och översiktligt granska samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag. Syftet är att stärka förutsättningarna för en framtida omorganisation mot bakgrund av facknämndsutredningen. Utredningen ska senast återrapporteras i januari 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från M, L, C, S och D

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Hemställan från Göteborg & Co AB om ställningstagande om firandet av Göteborgs 400-årsjubileum med anledning av covid-19, Dnr 1082/11

  Styrelsen för Göteborg & Co. har hemställt till kommunfullmäktige om att få ändra tidplanen för firande av Göteborgs 400-årsjubileum. Coronapandemin har medfört stora konsekvenser för samhället och en ovisshet för framtiden. Göteborg & Co. har konstaterat att det finns många osäkerhetsfaktorer i den pågående pandemin som gör arbetet med 400-årsjubileet utmanande. Det råder stor osäkerhet på hur firandet skulle kunna genomföras. Tidplanen som styrelsen föreslår är att firandet genomförs år 2023 med uppstart och ett formellt firande år 2021.

  M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD ställer sig i ett yrkande bakom hemställan från Göteborg & Co.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S, V och MP

  Yttrande KD
  Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet
  Reservation SD

  Övriga ärenden

  Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Dnr 1015/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB, Dnr 1048/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  Hemställan från kretslopp och vattennämnden om utökad exploateringsbudget 2020, Dnr 1004/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservations SD
  Yttrande KD

  Godkännande av Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035, Dnr 0845/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V, M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Reservation D
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Revidering av Göteborgs stads riktlinje om individuellt ekonomiskt bistånd, Dnr 0478/20

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från M, L och C.
  Reservation SD
  Yttrande KD

  Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från M, S, V, L, MP och C.
  Yttrande SD
  Yttrande KD

  Försäljning av stiftelsen Mossbergs kvarstående mark i Alingsås, Dnr 1000/16

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Inriktning för uppdrag att skyndsamt utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden, Dnr 0858/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  Utredning av om den särskilda anställningstryggheten medfört undanträngningseffekter, Dnr 1227/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D. Tilläggsyrkandet från M, L och C avslogs efter votering 4 - 8.
  Yttrande S
  Yttrande KD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Val av ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Martin Nilsson (MP) som avsagt sig

  Valdes Sophia Nilsson (MP)

  Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss om redovisning av det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag samt nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner, Dnr 1396/17

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S, V, MP
  Yttrande SD

  Övertagande av förvaltning naturreservat Änggårdsbergen – ekonomisk kompensation, Dnr 1582/18

  Efter votering 9 - 3 om ärendets avgörande idag beslutade kommunstyrelsen enligt stadsledningskontorets förslag.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

  Valdes Jan Jörnmark (D)

  Yrkande från D angående uppföljning Lisebergs Jubileumsprojekt

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S
  Yttrande M, L, C och KD

  Yrkande från SD angående hemställan till Skolinspektionen att omgående stoppa Föreningen Framstegsskolans (Römosseskolan) samtliga verksamheter i Göteborg

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Reservation SD
  Yttrande SD
  Yttrande KD

  Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående tillåt samåkning på ”nya” 158:an

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L, C efter votering 10 – 3
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Yrkande från SD angående information till kommunstyrelsen om en ökad gängkriminalitet i Göteborg samt socialförvaltningens arbetssätt vid skydd av unga vittnen

  Yrkandet återtogs av Jörgen Fågelklou (SD)

  Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda införandet av en kulturarvsgaranti, Dnr 0506/20

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria söndagar, Dnr 0305/20

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C, KD

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att utreda införandet av etableringslån, Dnr 0511/20

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 12 – 1
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19), Dnr 1011/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

  16 september

  Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

  16 september

  Hemställan från Higab AB om investering i nytt magasin till kulturnämndens samlingar, Dnr 1075/20

  30 september

  Yrkande från V och MP angående ny ersättningsmodell i hemtjänsten

  16 september

  Inhyrning av nya magasinslokaler för kulturnämndens samlingar Dnr 0856/12

  30 september
  Val av ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig

  30 september

  Yrkande från SD angående hemställan till regeringen om ändrade knivlagar

  16 september

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad som område ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende, Dnr 0421/20

  16 september

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, Dnr 0512/20

  16 september

  Remiss från Socialdepartementet - Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24), Dnr 0977/20

  16 september


  Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-09-02

 • 2020-08-19

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice - utredning och förslag till förfrågningsunderlag med remissvar, Dnr 0397/19

  Stadsledningskontoret har i uppdrag att förbereda för ett införande av valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning 1 december 2020. Direktivet beslutades innan det fanns ett politiskt beslut om en omorganisering av stadsdelsnämnderna. I december 2019 skickade stadsledningskontoret sin utredning och förslag till förfrågningsunderlag på remiss till berörda nämnder med sista svarsdag 26 februari 2020. I de inkomna remissvaren är samtliga nämnder överens om att ett införande i december 2020 är olämpligt.

  Ärendet innehåller förutom utredning och förslag till förfrågningsunderlag också förslag till reviderad tidplan med ett införande 1 april 2021. Inom socialtjänsten finns två olika insatser som kan definieras som ledsagning: ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL). Stadsledningskontoret föreslår att nuvarande valfrihetssystem för hemtjänst utökas till att också omfatta ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS.

  I ett yrkande vill S avbryta införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice.

  I ett yrkande från M, L och C med särskilt yttrande från KD vill man avbryta införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice.

  I ett yrkande vill V och MP avbryta införandet av valfrihetssystem enligt LOV och ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med den nya nämnden för funktionsstöd utreda förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt S. Samt enligt tilläggsyrkande från V och MP efter votering 4-6

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  Yttrande D

  Yttrande MP

  Inriktning för framtagande av nytt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program, Dnr 0355/20

  Kommunstyrelsen gav i december förra året stadsledningskontoret i uppdrag att med stöd av social resursnämnd ta fram ett nytt program för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Förslag på program planeras vara klart kvartal ett 2021. Sedan skickas det på remiss till samtliga av stadens nämnder och styrelser samt till relevanta externa aktörer, som till exempel polisen. Ett färdigt förslag beräknas kunna presenteras för kommunstyrelsen hösten 2021.

  Samverkan och avstämning kommer ske med funktioner både inom och utom stadens verksamheter för att belysa flera perspektiv. Programmet föreslås fokusera på direkt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och det kommer att inbegripa trygghet, säkerhet och stadsmiljö samt fokusera på arbete både för att minska människors benägenhet att begå brott och den faktiska möjligheten att göra det.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Reservation SD

  Övriga ärenden

  Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Liseberg AB, Dnr 1007/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Revidering av ägardirektiv för Got Event AB, Dnr 1005/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB, Dnr 1006/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Revidering av ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB, Dnr 1032/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12-1.

  Reservation SD

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yrkande från SD angående säkerställande att en förnyad anmälan i god tid inlämnas till Migrationsverket om att hela Göteborgs kommun ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12-1

  Reservation SD

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande S.

  Yrkande från V, S och D om att avveckla aktivt skolval

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och D efter votering 5-8

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  Yttrande V

  Yttrande MP

  Storlek och utformning av det stadeninterna klimatväxlingssystemet, Dnr 1725/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 7 - 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Reservation D

  Reservation SD

  Utredning av en gemensam arbetsmodell för motprestation inom ekonomiskt bistånd, Dnr 0840/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 1.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Reservation D

  Yttrande S

  Yttrande V och MP

  Yrkande från V, MP och D angående skolskjuts

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP och D efter votering 7 – 6

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  Yttrande S

  Yttrande MP

  Yrkande från D angående stöd till fortsatt boende

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D avslås

  Yttrande M, S, L, C och KD

  Tilläggsyrkande från V och MP angående samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 – kafé i Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 7 - 6.Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  Yttrande S

  Reviderat yrkande från S och D angående att stoppa aktörer med koppling till kriminalitet och våldsbejakande extremism inom förskola och skola

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, M, L och C efter votering 7 - 6 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  Yttrande SD

  Reservation S

  Reservation D

  Reservation SD

  Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, Dnr 0948/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Dnr 0954/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Öppet offentligt samråd: Ny EU-strategi för klimatanpassning, Dnr 0935/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1 samt enligt tilläggsyrkande från MP och V

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Reservation SD

  Framställan från park- och naturnämnden om kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken 2020, Dnr 0947/20

  Ärendet återtogs av stadsledningskontoret

  Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad ställer sig inte bakom konstverket ”Evig anställning”

  Kommunstyrelsen avslog yrkande från SD efter votering 10 - 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Förordnande av politisk sekreterare för KD för tiden 2020-09-01—2022-12-31

  Valdes Miriam Lilja

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda möjligheten att omvandla vattentornet i Guldheden till en tredimensionell fastighetsbildning, Dnr 0510/20

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 12 – 1

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  Yttrande S

  3.3. Motion av Emmali Jansson (MP) och Martin Nilsson (MP) angående öppna serveringsområden, Dnr 1413/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från M, L och C efter huvudvotering 10 – 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  Yttrande V

  Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om mål för inköp av ekologiska livsmedel, Dnr 0403/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S

  Yttrande KD

  Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 1331/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter huvudvotering 7 - 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande SD

  Yttrande MP

  Reservation D

  Reservation S

  Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max antal medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, Dnr 1255/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L och C

  Yttrande KD

  Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag, Dnr 1215/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 7 – 6

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande MP

  Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21), Dnr 0942/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande S

  Yttrande V och MP

  Bordlagda ärenden

  Revidering av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amanda-kommissionens rekommendationer, Dnr 1316/17

  2 september

  Farledsfördjupning vid containerterminalen i Göteborgs Hamn, Dnr 0959/20

  2 september

  Godkännande av Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035, Dnr 0845/20

  2 september

  2.1.11. Revidering av Göteborgs stads riktlinje för individuellt ekonomiskt bistånd, Dnr 0478/20 –

  2 september

  Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

  2 september

  Utredning av om den särskilda anställningstryggheten medfört undanträngningseffekter

  2 september

  Påverkansagenda Göteborgs stad, Dnr 0953/20

  2 september

  Val av ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Martin Nilsson (MP) som avsagt sig

  2 september

  Val ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig

  2 september

  Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss avseende redovisning av det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag samt nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner, Dnr 1396/17

  2 september

  Övertagande av förvaltning naturreservat Änggårdsbergen – ekonomisk kompensation, Dnr 1582/18

  2 september

  Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

  2 september

  Yrkande från D angående uppföljning Lisebergs Jubileumsprojekt

  2 september

  Yrkande från SD angående hemställan till Skolinspektionen att omgående stoppa Föreningen Framstegsskolans (Römosseskolan) samtliga verksamheter i Göteborg

  2 september

  Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående tillåt samåkning på ”nya” 158:an

  2 september

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att utreda införandet av etableringslån, Dnr 0511/20

  2 september

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, Dnr 0512/20

  2 september

  Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-08-19

 • 2020-06-17

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-06-17.

 • 2020-06-03

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Delårsrapport mars – Staden, Dnr 0261/20

  Ett stort fokus i rapporteringen ligger på pandemin Covid-19 och dess effekter på stadens verksamheter, ekonomi och personal. Rapporten belyser dels effekter som staden hittills har sett dels framtida bedömningar om utvecklingen. Texterna i rapporten har tagits fram utifrån de förutsättningar som råder i skrivande stund och sannolikt kommer vissa saker att ha förändrats när rapporten når läsaren. Beskrivningarna i rapporten baseras på läge den sista mars men stadsledningskontoret har där det varit möjligt tillfört sent inkommen information såsom till exempel den skatteprognosen som Sveriges kommuner och regioner lämnade den 29 april. Uppföljningsarbetet syftar till att både tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och att åstadkomma en uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utifrån ett bredare perspektiv. Denna rapport har fokus på väsentlig styrinformation med fokus på avvikelser från grunduppdragen som finns i stadens verksamheter samt övergripande utveckling av ekonomi och personal.

  V och MP föreslår i ett yrkande bland annat resursförstärkningar till förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna samt social resursnämnd. De föreslår också initiativ för kompetensutvecklingslyft inom äldreomsorgen samt att kommunfullmäktige beslutar att uppdraget att införa LOV i äldreboende avbryts.

  S, M, L, C särskilt yttrande KD föreslå i ett yrkande bland annat att förskolenämnden får i uppdrag att säkerställa att sommarförskola och nattomsorg kan erbjudas vårdnadshavare som behöver det.

  D föreslår i ett yrkande bland annat att 200 miljoner kronor tilldelas grundskolenämnden för att stoppa nedskärningar, göra det möjligt för fler elever att få skolplats i sitt närområde, samt säkerställa resurser till elever som behöver särskilt stöd samt att 100 miljoner kronor tilldelas förskolenämnden för att öka personaltäthet och minska barngruppernas storlek, samt stoppa tvångsförflyttning av personal.

  V och MP föreslår i ett yrkande bland annat att stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att säkerställa att det förebyggande arbetet med sociala insatser till äldre utvecklas och förstärks.

  I ett yrkande från M, L, C, S, särskilt yttrande KD föreslås bland annat att Park- och naturnämnden får i uppdrag att anpassa städ, skötsel och underhåll av de utemiljöer, särskilt runt stadens badplatser och grönområden, som nyttjas mer till följd av att fler invånare rör sig i staden.

  I ett tilläggsyrkande från V och MP föreslås bland annat att park- och naturnämnden övertar ansvaret för skötsel, drift, tillsyn och ansökan om förlängt bygglov för konstverket Nuet i Hökälla.

  SD föreslår i ett tilläggsyrkande att Grundskolenämnden beviljar de medarbetare som tillhör riskgrupper ledighet med bibehållen lön, fram tills deras arbetsplatser är fria från covid-19.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt:
  Bifall till yrkande från M, L, C och S efter votering 7 - 6
  Bifall till yrkande från M, L, C och S
  Bifall till yrkande från S, M, L och C
  Yrkande från V och MP avslogs
  Yrkande från D avslogs efter votering 7 - 3
  Yrkande från V och MP avslogs efter votering 7 - 5
  Tilläggsyrkande från MP och V avslogs efter votering 7 - 5
  Tilläggsyrkande från SD avslogs efter votering 10 – 3
  Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande M, L, C, KD och S
  Yttrande M, L, C, KD och S

  Pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande, Dnr 0869/19

  Kommunfullmäktige gav i september förra året kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolag, ta fram förslag på, och genomföra, uppskalningsbara pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande. Att med dagens förutsättningar bygga ett större flerbostadshus helt utan utsläpp av växthusgaser är inte möjligt. Men en halvering av koldioxidutsläppen är inte omöjlig idag och kommer rimligen att bli normalproduktion om några år. I ett pilotprojekt är syftet att se hur långt man kan komma idag och de effektivaste vägarna dit. Förslaget är att Förvaltnings AB Framtiden föreslås få i uppdrag att ta fram ett sådant pilotprojekt under 2020, och att under 2021 besluta hur bolaget fram till 2025 ska ställa om sin bostadsproduktion till en halverad klimatpåverkan både för nybyggnad och vid ombyggnad.

  Älvstranden Utveckling får i uppdrag att utmana branschen med höga klimatkrav inom sina olika projekt.

  Byggnadsnämnden får i uppdrag att under 2020 utarbeta metoder för hur detaljplaner ska utformas för att inte försvåra trähusbyggande och att underlätta bästa möjliga placering av solceller samt hur ökat återbruk ska hanteras i samband med bygglov. Fastighetsnämnden får i uppdrag att ordna en markanvisningstävling under 2021 där låga klimatutsläpp är ett viktigt kriterium och lokalnämnden får i uppdrag att svara för ett kontaktnät för stadens berörda förvaltningar och bolag kring kunskap om fossilfritt byggande.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 4 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande S
  Yttrande V

  Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020, Dnr 0448/20 2.2.9. Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020, Dnr 0448/20

  Gothenburg European office – Göteborgs Stads Brysselkontor - har tagit fram en stadenövergripande handlingsplan för påverkansarbete gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel under 2020. Handlingsplanen beskriver hur Brysselkontoret ska arbeta för att uppnå den av kommunstyrelsen beslutade inriktningen på stadens internationella omvärlds- och intressebevakning, med fokus på EU.

  Syftet med handlingsplanen är att stödja beslutsprocesser och möjliggöra påverkan av olika policyfrågor i Bryssel som är av intresse för staden. Ett exempel är EU:s lagstiftningsarbete och andra initiativ kopplade till implementeringen av den sociala dimensionen, så som barn och ungdomsgarantin och kompetensförsörjningsagendan. Ett annat exempel är det fortsatta arbetet med transportnätet från Hamburg till Oslo (TEN-T) där Göteborgs påverkansarbete behöver fokuseras på finansieringen av fördjupningen av farleden och andra strategiska projekt. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2020-04-22, återremitterades ärendet till stadsledningskontoret efter yrkande av S, M, L och C för att tillfoga ett nytt område med rubriken ”Näringsliv och sysselsättning”. Handlingsplanen har därför kompletterats med den efterfrågade informationen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Reservation D
  Reservation SD

  Göteborgsförslag [1040] för beslut - Förslag för etiska riktlinjer mot sexistisk reklam, Dnr 0614/20

  I Göteborgsförlaget som fått 200 röster efter 90 dagar föreslår man att Göteborgs Stad inför etiska riktlinjer mot sexistisk reklam och sexualisering av det offentliga rummet. I förslaget hänvisar man till den modell Stockholm tagit fram. Syftet med etiska riktlinjer är att bidra till ökad jämställdhet och att nå målet om jämställdhet mellan kvinnor och män vilket är en del av de jämställdhetspolitiska målen i FN:s Kvinnokonvention och Agenda2030.

  M, L, C vill i ett yrkande att en motion i samma fråga behandlades i kommunstyrelsen den 25 mars i år. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslag och ger trafiknämnden i uppdrag att ta fram en riktlinje mot sexistisk och rasistisk reklam. Eftersom arbetet redan startat behöver inte förslaget utredas en gång till.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatsen i yrkande från M, L och C.

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  Avgifter för undantag från föreskrifter för breda, långa och tunga fordon, Dnr 0797/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2019, Dnr 0806/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD

  Samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 - återrapportering av uppdrag m.m, Dnr 0267/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Tilläggsyrkande 1 från MP och V avslogs efter votering 7 - 3. Tilläggsyrkande 2 från V och MP avslogs efter votering 7 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Tilläggsyrkande från MP och V bordlagt till den 17 juni 2020
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S
  Yttrande S
  Yttrande S
  Yttrande V och MP

  Utdelning i Renströmska fonden 2020, Dnr 0582/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Reservation SD

  Utdelning i stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2020, Dnr 0583/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Reservation SD

  Yrkande från SD angående tillfällig arbetsordning i kommunfullmäktige under covid-19

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  Yrkande från M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD angående småskaliga och lokala odlingsinitiativ

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S, V, MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Reservation SD

  Förslag till ändring i miljö- och klimatnämndens reglemente under förutsättning att ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft, Dnr 0952/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Information om pågående arbete för lokalplanering inför ny nämndorganisation 2021, Dnr 0868/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020, Dnr 0739/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Hemställan från valnämnden att ta eget kapital i anspråk 2020, Dnr 0823/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatsen i yrkande från MP och V
  Yttrande KD

  Ändring av föreskrifter i stiftelserna Donationsfonden för stöd till idrottsverksamhet för handikappade och Henrika Barks minne, Dnr 0850/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yrkande från V och MP angående smittspridning inom äldreomsorgen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från V, MP, M, L, C, S och D
  Reservation SD
  Yttrande KD

  Yrkande från D och S om förutsättning för flytt av skateboardrampen vid Frihamnen till Röda Sten

  Yrkandet återtaget

  Yrkande från SD om framtidsutsikter för skateboardrampen vid frihamnen

  Yrkandet återtaget

  Yrkande från D om förhållanden inom myndighetsutövning barn och unga i staden

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D
  Yttrande KD
  Yttrande V och MP
  Yttrande SD

  Yrkande från SD om nyanländas förtur över svenska elever vid skolval i Göteborgs Stad

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 1
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Yrkande från MP och V om kommunens krisberedskap för livsmedelsförsörjning

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 – 3
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation MP
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S
  Yttrande SD

  Yrkande från SD om akuta insatser till elever som tvingas överklaga för att gå kvar i egna skolan

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD
  Yttrande KD

  Yrkande från SD om att säkerställa fungerande skolverksamhet på öarna i skärgården

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Reservation SD
  Protokollsanteckning D
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för M

  Valdes Robert Gustafsson

  Val av ledamot i referensgruppen för ungdomsfullmäktige i stället för Sanna Schiller (V)

  Valdes Jennifer Hankins (V)

  Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om uthyrning av solceller

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande KD

  Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att inrätta en haverikommission kring mäns våld mot kvinnor, Dnr 1361/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande D
  Yttrande S

  Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om utbildning, rutiner och screening för att upptäcka våld i nära relation inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 1362/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  Remiss från Miljödepartementet - Hållbar slamhantering, betänkande (SOU 2020:3) (M2020/00078/Ke), Dnr 0540/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande från MP och V
  Yttrande SD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69), Dnr 0644/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Bordlagda ärenden

  Lokalisering av nytt centralbad i Göteborg, Dnr 0848/20

  17 juni

  Policy och struktur för uppföljning utifrån kommunfullmäktiges uppdrag avseende digitalisering och it, Dnr 0437/20

  17 juni

  Yrkande från V, MP och D angående skolskjuts

  17 juni

  Yrkande från MP och V om att förnya Göteborgs Stads HBTQ-plan

  17 juni

  Yrkande från D om att uppdatera stadens riktlinjer gällande studentkårernas möjlighet vid tillfälliga serveringstillstånd

  17 juni

  Yrkande från D om att minska risken för ett ytterligare slöseri av göteborgarnas pengar

  17 juni

  Yrkande från D angående stöd till fortsatt boende

  17 juni

  Yrkande från D angående serveringstillstånd för alkohol

  17 juni

  Kommunstyrelsens yttrande om stadsrevisionens granskningar av kommunstyrelsens verksamhet 2019 och Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 2019, Dnr 0256/20

  17 juni

  Förslag på fördelning av viteskostnaden för icke verkställda beslut om särskilt boende, Dnr 1435/19

  17 juni

  Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

  17 juni

  Yrkande från V och MP angående att inrätta ett stödpaket till föreningslivet

  17 juni

  Yrkande från V angående plan för insatser till personer som säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution

  17 juni

  Yrkande från D angående borgerliga vigslar under pågående pandemi

  17 juni

  Yrkande från D och S angående hemställan till Skolinspektionen om att ompröva tillståndet för Föreningen Framstegsskolan (Römosseskolans) verksamheter i Göteborg

  17 juni

  Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad ställer sig inte bakom konstverket ”Evig anställning”

  17 juni

  Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag, Dnr 1215/19

  17 juni

  Remiss från Socialdepartementet - Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1), Dnr 0691/20

  17 juni

  Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-06-03

 • 2020-05-20

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Genomförandebeslut och fastställande av projektbudget för Engelbrektslänken - en ny spårvagnslänk, Dnr 0697/20

  För att nå Målbild Koll2035 har Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun samt Västra Götalandsregionen arbetat fram ett förslag till gemensam handlingsplan för 2020–2024. Den nya spårvägslänken mellan Skånegatan och Södra Vägen, Engelbrektslänken, är i det kommande förslaget till handlingsplan en av de prioriterade investeringarna. Stadsledningskontoret föreslår att genomförandebeslutet för Engelbrektslänken godkänns, projektbudget om 210 mnkr fastställs samt att en utanpåliggande riskreserv om 50 mnkr avsätts. Beslutet gäller under förutsättning att även regionfullmäktige beslutar om att medel från den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad används upp till 112 mnkr, varav stadens del uppgår till 56 mnkr. För att möjliggöra ett färdigställande av Engelbrektslänken till 2022 är det önskvärt att kommunfullmäktige i juni 2020 godkänner genomförandebeslutet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation D
  Yttrande D
  Yttrande SD

  Färdplan Älvstaden version 2020 - 2021, Dnr 1377/19

  I tidigare beslut om Vision Älvstaden beslutades att en ska färdplan för genomförande av Älvstaden årligen tas fram och beslutas i kommunfullmäktige. Syftet med färdplanen är att underlätta övergripande ledning och samordning av Älvstaden. Den ger en översiktlig nulägesbild av planering och genomförande inom Älvstaden samt utgör en inriktning för övergripande styrning och uppföljning av arbetet inom Älvstaden. Ett förslag till färdplan Älvstaden version 2020 - 2021 har tagits fram inom ramen för samverkansorganisationen för Älvstaden och har godkänts av Älvstadens styrgrupp efter förvaltningsremiss till berörda förvaltningar och bolag. Årets version av färdplan utgör en del av underlaget till förutsättningar för budget 2021 - 2023, och kan läsas.

  S, M, L, C och KD vill i ett yrkande att färdplan Älvstaden återremitteras till stadsledningskontoret för att ta fram en åtgärdsplan och reviderad version för att hitta en exploateringsekonomi i balans. Vidare ges samverkansorganisationen för Älvstaden i uppdrag att komplettera Färdplan Älvstaden med tydligare beskrivningar av hur den sociala infrastrukturen ska säkerställas samt hur kvaliteten på den yttre gestaltningen och anknytningen till lokal kulturhistoria ska stärkas. Där till ska de politiska projekt som beslutats under året sedan förra färdplanen, och som hamnar eller eventuellt kommer att hamna i det geografiska området som omfattas av Färdplan Älvstaden.

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet enligt yrkandet från S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  Göteborgs Stads måltidspolicy, Dnr 0417/20

  Göteborgs Stad har sedan 2004 ett måltidsprogram som gäller för alla verksamheter med ansvar för mat som kommunen upphandlar, tillagar och serverar. Måltidsprogrammet beskriver övergripande mål, ansvarsfördelning, principer för val av råvaror och måltidens sammansättning samt specifika krav och rekommendationer för exempelvis förskola, skola och äldreomsorg. Programmet reviderades senast 2011.

  Med stöd i Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument föreslår stadsledningskontoret att en policy som utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell får ersätta nuvarande måltidsprogram. En policy är inte lika detaljerad som ett program vilket innebär större möjligheter att anpassa Måltidsmodellen efter stadens förutsättningar, exempelvis i form av anvisningar för respektive förvaltning utifrån deras behov.

  MP, V, S, M, L, C, särskilt yttrande från KD vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att arbeta om förslaget till måltidspolicy enligt följande:

  • Större tydlighet som omfattar direkta beskrivningar av ambition, ansvar och målsättning för Göteborg stads måltidsarbete,
  • tydligare koppling till begreppet miljömåltider,
  • tydligare målsättningar vad gäller näringsriktighet, hållbarhet och brukarperspektiv,
  • tydligare fokus på den ekonomiska aspekten, exempelvis hur man kan hålla nere kostnaderna med hjälp av minskat matsvinn,
  • stycket kompetens: personal ska ha kunskap om hur viktig måltidsmiljön är för måltiden.

  Vid omarbetning av förslaget till ny måltidspolicy ska stadsledningskontoret enligt yrkandet inhämta synpunkter från stadsdelsnämnderna, grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, miljö- och klimatnämnden, nämnden för inköp- och upphandling samt stadens pensionärsråd och funktionshinderråd.

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från MP, V, S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande D

  Granskning av hur Göteborgs Stad arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 1257/18

  Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag, 2018-05-16, att tillsätta och samordna en "Amandakommission" i syftet att säkerställa att Göteborgs Stad i framtiden inte brister i sitt arbete mot hedersrelaterat förtryck.

  Stadsledningskontoret tillsatte en kommission som granskat stadens arbete baserat på en ärendegenomgång, intervjuer och dialoger. Sammanlagt har 42 ärenden granskats och intervjuer har genomförts med ett tjugotal yrkesverksamma personer. Dialoger med samverkande myndigheter och civilsamhälle har genomförts. Stadsledningskontoret har deltagit i samtliga intervjuer och dialoger.

  Kommissionen bedömer att det i majoriteten av granskade ärenden funnits tillräcklig handläggning, men att det finns allvarliga brister i några ärenden där exempelvis barn utsatts för omfattande våld och där barn förts utomlands. I dessa ärenden saknas dokumentation om uppföljning och det har inte gjorts några Lex Sarah utredningar, trots stora brister. Pojkar och syskon utreds inte i tillräcklig grad. Riskbedömningar och genomförandeplaner saknas. Det finns stora skillnader mellan stadsdelar, inom stadsdelar och handläggningens kvalitet bedöms vara personberoende i många fall. Kommissionen ger rekommendationer på en rad områden för stadens fortsatta arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

  I ett yrkande från D och S föreslås att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda och belysa sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering extremism och gängkriminalitet i enlighet med Amandakommissionens rekommendationer.

  I ett tilläggsyrkande från MP och V föreslås bland annat att stadsledningskontoret ska återkomma i budgetberedningen med beräkning av vilken extra resurssättning av socialtjänst och annan brukarnära verksamhet som behövs för att kunna genomföra de rekommendationer som lämnas i denna rapport.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1 samt enligt beslutssatserna 1 och 2 i yrkandet från D och S samt tilläggsyrkandet från MP och V.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  Övriga ärenden

  Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort år 2021, Dnr 0701/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Redovisning av uppdraget om överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

  Kommunstyrelsen återremitterad enligt yrkandet från S, M, L och C
  Reservation V
  Reservation MP
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD angående att samordna cykelarbetet i Göteborgs Stad

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande KD

  Yrkande från V och MP om utökade sommarlovsaktiviteter för barn och unga

  beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S, D. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 9 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation V
  Reservation MP
  Yttrande M, L, C, KD och S
  Yttrande KD

  Yrkande från V och MP angående tryggare anställningsformer för timvikarier i äldreomsorgen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande M, L, C, KD och S
  Yttrande SD

  Framställan från park- och naturnämnden om utökad budgetram för ökade driftskostnader för nya skötselytor och anläggningar från 2020, Dnr 0804/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024, Dnr 0632/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 om ärendets avgörande idag enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V och MP.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yrkande från SD angående hemställan till Finansdepartementet om att undanta hälso- och sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning under covid-19-pandemin

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 3.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Hemställan från Idrotts- och föreningsnämnden om överföring av investeringsmedel, Dnr 0501/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från SD angående värdighetsgarantier inom hemtjänst i samband med omsorgstagares bortgång under covid-19-krisen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1
  Reservation SD
  Protokollsanteckning KD
  Yttrande S, M, L, C och KD

  Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående utbildningsinsatser för att möta behovet av omställning och ökad arbetslöshet i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande från D angående skyddsåtgärder för skärgårdsbefolkningen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 7 – 6
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD och S

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att redovisa statistik beträffande studieresultat för ensamkommande i Göteborgs Stad

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Protokollsanteckning KD
  Yttrande KD

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ändra reglerna för uthyrning av kommunala hyresrätter, Dnr 1326/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande S

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda kostnader och verksamhetspåverkan samt underlätta för Göteborgs Stads anställda att lämna blod på arbetstid, Dnr 1395/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 10 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning KD
  Yttrande M, L, C och KD

  Motion av Daniel Bernmar (V) om att avveckla valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten, Dnr 1094/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande D
  Yttrande SD
  Yttrande MP

  Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68, Dnr 0459/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Remiss från Justitiedepartementet - Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda, Dnr 0600/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1.
  Protokollsanteckning KD

  Remiss från Kulturdepartementet - Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib, Dnr 0615/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Remiss från Finansdepartementet - En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser, Dnr 0695/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Remiss från Finansdepartementet - Långtidsutredningen 2019, Huvudbetänkande (SOU 2019:65), Dnr 0538/20

  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S
  Yttrande V
  Protokollsanteckning MP

  Bordlagda ärenden

  Samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 - återrapportering av uppdrag m.m, Dnr 0267/20

  3 juni

  Utdelning i Renströmska fonden 2020, Dnr 0582/20

  3 juni

  Utdelning i stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2020, Dnr 0583/20

  3 juni

  Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice - Utredning och förslag till förfrågningsunderlag med remissvar, Dnr 0397/19

  19 augusti

  Delårsrapport mars – Staden, Dnr 0261/20

  3 juni

  Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

  17 juni

  Uppdrag att ta fram pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande, Dnr 0869/19

  3 juni

  Yrkande från V, S och D om att avveckla aktivt skolval

  19 augusti
  Votering 7-5
  Reservation D
  Reservation V
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande MP
  Yttrande V

  Yrkande från SD angående tillfällig arbetsordning i kommunfullmäktige under covid-19

  3 juni

  Yrkande från M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD angående småskaliga och lokala odlingsinitiativ

  3 juni

  Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

  3 juni

  Yrkande från D angående förutsättning för flytt av skateboardrampen vid Frihamnen till Röda Sten

  3 juni

  Yrkande från SD angående framtidsutsikter för skateboardrampen vid frihamnen

  3 juni

  2.2.9. Yrkande från D angående förhållanden inom myndighetsutövning barn och unga i staden

  3 juni

  Yrkande från SD angående stryk nyanländas förtur över svenska elever vid skolval i Göteborgs Stad

  3 juni

  Yrkande från MP och V angående kommunens krisberedskap för livsmedelsförsörjning

  3 juni

  Yrkande från SD angående akuta insatser till elever som tvingas överklaga för att gå kvar i egna skolan

  3 juni

  Yrkande från SD angående säkerställ fungerande skolverksamhet på öarna i skärgården

  3 juni

  Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max antal medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, Dnr 1255/19

  17 juni

  Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att inrätta en haverikommission kring mäns våld mot kvinnor, Dnr 1361/19

  3 juni

  Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om utbildning, rutiner och screening för att upptäcka våld i nära relation inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 1362/19

  3 juni

  Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 1331/19

  17 juni

  Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-05-20

 • 2020-05-06

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för bostäder vid Karlagatan i Lunden, Dnr 0719/20

  Byggnadsnämnden beslutade 2020-03-17 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom stadsdelen Lunden. Planområdet omfattar cirka 0,2 hektar och marken ägs av Göteborgs Stad. Detaljplanen möjliggör byggandet av ett bostadshus med cirka 30 lägenheter på fem våningsplan. Bostäderna kommer att vara tillgänglighetsanpassade, vilket är en komplettering av bostadsbeståndet i stadsdelen. Detaljplanen ger också möjlighet till verksamhetslokaler i gatuplanet. Parkering kan anordnas under bostadshuset. Planförslaget tar i anspråk en mindre del av ett större parkområde, Slättens park. Som kompensationsåtgärd upprustas och förbättras kvarvarande del av parken.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande SD
  Yttrande MP, V

  Detaljplan för förskola vid Biskopsgatan i Sannegården, Dnr 0720/20

  Byggnadsnämnden beslutade den 17 mars att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för förskola vid Biskopsgatan i stadsdelen Sannegården. Detaljplanen strider mot kommunens översiktsplan, som anger att området ska innehålla bland annat grön- och rekreationsområde. Inom planområdet finns idag en förskola, med tillhörande förskolegård, byggd 2013 med tillfälligt bygglov. Detaljplanen medger bygge av en permanent förskola med åtta avdelningar med tillhörande lekyta samt yta för angöring och parkering. Föreslagen utomhusyta överensstämmer inte med stadens riktvärden om 35 kvadratmeter friyta per barn. Detaljplanen möjliggör cirka 31 kvadratmeter friyta. Området ligger dock intill Krokängsparken som kan användas som komplement.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Uppdrag att verka för att det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel, Dnr 0332/20

  I kommunfullmäktiges budget 2020 och flerårsplaner 2021–2022 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att verka för att det ska finnas möjlighet att välja idéburen välfärd i respektive stadsdel. Stadsledningskontorets bedömning är att det inte finns juridiska förutsättningar för detta. Det finns ingen enhetlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer inom valfrihetssystemet.

  Personer med beslut om hemtjänst kan jämföra olika utförare i Jämför service på goteborg.se. Där finns möjlighet att filtrera utförare utifrån exempelvis särskild kompetens, språk eller organisationsform. Filtreringen på organisationsform ger en fingervisning om vilka utförare som kan vara idéburna organisationer men det ger inte någon sanningsenlig helhetsbild.

  Statens offentliga utredningar (SOU) ser just nu över ett förslag till ändring i Lagen om valfrihet (LOV). I förslaget står att principerna kring likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet endast ska aktualiseras om det finns utländska leverantörer som är intresserade av att delta i upphandlingen. En sådan ändring kan leda till att upphandlande myndigheter får större möjligheter att beakta särarten hos idéburna aktörer. Utredningen är på remiss där Göteborgs Stad har möjlighet att svara. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 15 april 2020.

  I ett återremissyrkande vill V och MP att stadsledningskontoret tar fram förslag på alternativa åtgärder för att underlätta för idéburna verksamheter i Göteborgs Stad. De vill också att en idéburen aktör definieras som en aktör ansluten till branschorganisationen Famna tills staden har någon annan definition.

  I ett återremissyrkande vill M, S, D, L, C med särskilt yttrande från KD att stadsledningskontoret tar fram förslag på alternativa åtgärder för att underlätta för idéburna verksamheter i Göteborgs Stad. De vill också att en idéburen aktör definieras som en aktör ansluten till branschorganisationen Famna tills staden har någon annan definition.

  Kommunstyrelsen återremitterades enligt beslutssatserna i yrkandet från M, S, D, L och C samt yrkandet från MP och V.

  Yttrande KD

  Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera i stadsdelen Masthugget, Dnr 0567/20

  Masthuggskajens halvö ryms inom detaljplan för Järnvågsgatan med flera. Halvön blir 18 000 kvadratmeter och sträcker sig 100 meter från befintlig kajlinje ut i Göta älv. I arbetet inför ansökan om vattendom har en kajkonstruktion tagits fram i form av prefabricerade L-stöd. Denna, eller likvärdig, lösning tillsammans med samordnad grundläggning av allmän plats och kvartersmark pekar på en väsentlig besparing i tid, lägre kostnad samt lägre teknisk risk om utbyggnaden utförs i en samlad entreprenad. Beställningen för utbyggnad av halvön är tidskritisk i strävan att hålla detaljplanens övergripande tidplan för genomförandet. Ärendet går på grund av detta direkt till kommunstyrelsen och endast som information i fastighetsnämnden, trafiknämnden och styrelsen för Älvstranden Utveckling AB.

  S, D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att fastighetsnämnden beställer utbyggnaden av den så kallade halvön och att fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling får i uppdrag att rapportera alla eventuella avvikelser i projektet skyndsamt, främst ekonomiska med utgångspunkt i projektramen om 2,02 miljarder kronor (2017 års prisnivå), tillbaka till kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Utvärdering av Business Region Göteborgs utbildning Förenkla helt enkelt, Dnr 1391/19

  Kommunstyrelsen gav i november förra året stadsledningskontoret i uppdrag att utvärdera Business Region Göteborg AB:s utbildning Förenkla helt enkelt och återkomma med förslag på utvecklingsområden. Sedan 2013 har Business Region Göteborg AB (BRG) genomfört utbildningen ”Förenkla helt enkelt” vid fem tillfällen, utbildningen benämns i fortsättningen inspirationsdag, vilket är mer rättvisande. De fem tillfällena har sammanlagt haft cirka 1800 deltagare. BRG:s egna deltagarutvärderingar i anslutning till inspirationsdagarna visar att de varit uppskattade och har bidragit till ökad förståelse för företagandets villkor.

  Den utvärdering som stadsledningskontoret nu genomfört har haft fokus på att kartlägga nyttan inom respektive förvaltning av inspirationsdagarna, hur verksamheterna tar hand om och utvecklar de kunskaper som medarbetarna får på Förenkla helt enkelt. Stadsledningskontoret konstaterar att för att få långsiktig effekt behöver inspirationsdagen följas upp och kompletteras med verksamhetsanpassad kompetensutveckling med fokus på bemötande och service. Det är också tydligt att det behövs ett långsiktigt och systematiskt arbete med dessa frågor inom respektive verksamhet. Dessutom behövs en anpassning av inspirationsdagen som ger möjlighet för fler förtroendevalda att delta, hittills har deras närvaro varit mycket låg. Utvecklingen av denna del ingår i det uppdrag BRG redan har att utveckla inspirationsdagen på ett sådant att sätt att flera politiker deltar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande SD

  Uppdrag att initiera ett matlyft inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 0329/20

  I budget 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder initiera ett matlyft inom äldreomsorgen. Syftet är att höja kvaliteten i måltiderna vad gäller näringsriktighet, aptitlighet, valfrihet, trivsel och gemenskap. Parallellt pågår en omorganisation i staden från stadsdelsnämnder till facknämnder. Det innebär att äldreomsorgen flyttas över till en äldrenämnd och organisationen för mat och måltider fördelas mellan äldrenämnden och andra berörda facknämnder.

  I Göteborgs Stad pågår sedan flera år ett arbete för att öka kvaliteten i måltiderna. Mat och måltider är viktiga delar inom äldreomsorgens uppdrag och har betydelse för hälsa, ekonomi och miljö. Under våren 2020 har en kartläggning gjorts över utförda och påbörjade aktiviteter för att höja kvaliteten i måltider inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad. Stadsledningskontorets bedömning är att det pågår många aktiviteter i linje med matlyftets intentioner. Samtidigt finns behov av att fortsatt följa upp och utvärdera påbörjade aktiviteter för att ta vara på goda erfarenheter och implementera brett i stadens verksamheter.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D
  Yttrande SD

  Göteborgsförslag [1000] för beslut - Västlänken; uppdaterad tid- och kostnadsanalys, Dnr 0483/20

  Göteborgsförslaget nr 1000 har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. Förslagsställaren vill att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra Trafikverket att - dels göra en uppdaterad tid- och kostnadsanalys för projekt Västlänken, precis som man gjort med projekt Förbifart Stockholm, och att en sådan analys sedan bör göras med jämna tidsintervaller. Genomförd analys skall därefter läggas ut på kommunens hemsida.

  S, V, MP, M, L, C särskilt yttrande KD vill i ett yrkande avslå ärendet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V, MP, M, L och C

  Yttrande KD
  Reservation D
  Reservation SD

  Övriga ärenden

  Fastighetsnämndens övertagande av byggnader inom Göteborg Heden 705:11, Trädgårdsföreningen, från idrotts- och föreningsnämnden, Dnr 0621/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Myntholmen AB:s förvärv av AB Grundstenen 162051, Dnr 0724/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Utdelning i stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2020, Dnr 0581/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  Revidering av ägardirektiv för Higab AB, Dnr 0684/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Framställan från Arkivnämnden om att få ianspråkta eget kapital 2020, Dnr 1409/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S
  Yttrande KD

  Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor istället för Lisbet Buzleta (V) som avsagt sig, Dnr 1391/19

  Valdes Jennifer Hankins (V)

  Yrkande från D, S och MP angående hemställan till regeringen att möjliggöra enhetlig lämplighetsprövning inför avgörandet om rätt till bidrag till pedagogisk omsorg som vid ansökan om att starta fristående förskola

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S och MP
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande V
  Yttrande SD

  Godkännande till att skicka förslag till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 på remiss, Dnr 0409/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V och MP samt tilläggsyrkande från S, M, V, L, MP, C
  Yttrande KD
  Reservation SD

  Yrkande från SD om att de 50 000 icke CE märkta maskerna Göteborg införskaffat för användning i vården kommer till användning som enklare munskydd

  Yrkandet återtogs

  Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad tar fram en skräp- och miljöpolicy likt de som ARC+ listar och som ska gälla under covid-19 pandemin

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Reservation SD

  Yrkande från SD angående nuvarande säkerhetsrutiner runt covid19 i stadens livsmedelsbutiker

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

  Yrkande från SD angående skyddsrutiner covid19 i hemtjänsten och äldreomsorgen i Göteborgs Stad

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

  Yrkande från SD angående inget partnerskap med Kina

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Reservation SD

  Förordnande av politisk sekreterare för M

  Valdes Louise Isberg t o m 2022-12-31

  Motion av Emmali Jansson (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående nya gång- och cykelbroar över älven, Dnr 1412/19

  Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande S

  Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63), Dnr 0377/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Reservation SD

  Remiss från Miljödepartementet - Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter, Dnr 0378/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande SD

  Remiss från Finansdepartementet - Remittering av promemorian Klimatdeklaration för byggnader, Dnr 0479/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande SD

  Samråd 1 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0637/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande SD

  Remiss från Socialdepartementet - En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6), Dnr 0465/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande S

  Bordlagda ärenden

  Delårsrapport mars – Staden, Dnr 0261/20

  20 maj

  Genomförandebeslut och fastställande av projektbudget för Engelbrektslänken - en ny spårvagnslänk, Dnr 0697/20

  20 maj

  Färdplan Älvstaden version 2020 - 2021, Dnr 1377/19

  20 maj

  Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

  20 maj

  Uppdrag att ta fram pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande, Dnr 0869/19

  20 maj

  Göteborgs Stads måltidspolicy, Dnr 0417/20

  20 maj

  Överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

  20 maj

  Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD angående att samordna cykelarbetet i Göteborgs Stad

  20 maj

  Yrkande från V och MP om utökade sommarlovsaktiviteter för barn och unga

  20 maj

  Yrkande från V och MP angående tryggare anställningsformer för timvikarier i äldreomsorgen

  20 maj

  Hemställan från idrotts- och föreningsnämnden om överföring av investeringsmedel, Dnr 0501/20

  20 maj

  Granskning av hur Göteborgs Stad arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 1257/18

  20 maj

  Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

  20 maj

  Yrkande från D angående förutsättning för flytt av skateboardrampen vid Frihamnen till Röda Sten

  20 maj

  Reviderat yrkande från D angående förhållanden inom myndighetsutövning barn och unga i staden

  20 maj

  Yrkande från SD angående framtidsutsikter för skateboardrampen vid Frihamnen

  20 maj

  Yrkande från SD angående värdighetsgarantier inom hemtjänst i samband med omsorgstagares bortgång under covid19-krisen

  20 maj

  Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående utbildningsinsatser för att möta behovet av omställning och ökad arbetslöshet i Göteborg

  20 maj

  Yrkande från SD angående hemställan till Finansdepartementet om att undanta hälso- och sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning under Covid-19-pandemin

  20 maj

  Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag, Dnr 1215/19

  3 juni

  Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 1331/19

  20 maj

  Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-05-06.

 • 2020-04-22

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för handel med mera vid Backavägen i Backa, Dnr 0655/20

  Kommunstyrelsen föreslås godkänna detaljplan för handel med mera vid Backavägen i Backa. Syftet med detaljplanen är att kunna bygga centrumverksamhet och bostäder inom två fastigheter norr och söder om Leråkersmotet. Detaljplanen möjliggör för cirka 400 lägenheter, varav hälften äldreboende, och cirka 60 000 kvadratmeter för centrumändamål som kontor och handel. Detaljplanen är en del av den etapputbyggnad som ska göras inom Backaplan.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  Redovisning av uppdrag om hur ett medborgarkontor för unga kan etableras, Dnr 1388/19

  Kommunfullmäktige beslutade i mars förra året att ge nämnden för konsument- och medborgarservice i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett medborgarkontor för unga kan etableras. Nämnden har genomfört uppdraget och redovisar att ungas behov av lättillgänglig service och samhällsinformation kan tillgodoses genom att fysiska medborgarkontor för unga etableras på några platser i staden och att en digital plattform för målgruppen tas fram. Stadsledningskontoret delar nämndens slutsats, att om beslut tas att medborgarkontor för unga ska etableras, så görs detta bäst genom samlokalisering med stadens sex befintliga medborgarkontor – särskilt som nämnden får ansvar för dessa i den nya nämndorganisationen efter den 1 januari 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  Redovisning av uppdrag, möjlighet att främja idéburna och icke vinstdrivande hemtjänstutförare, Dnr 1236/19

  Stadsledningskontoret har utrett möjligheterna att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare inom hemtjänsten. Stadsledningskontorets bedömning är att det inte finns juridiska förutsättningar för detta. Det finns i dagsläget ingen enhetlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer inom valfrihetssystemet.

  Personer med beslut om hemtjänst kan jämföra olika utförare i Jämför service på goteborg.se. Där finns möjlighet att filtrera utförare utifrån exempelvis särskild kompetens, språk eller organisationsform. Filtreringen på organisationsform ger en fingervisning om vilka utförare som kan vara idéburna organisationer men det ger inte någon sanningsenlig helhetsbild.

  Statens offentliga utredningar (SOU) ser just nu över ett förslag till ändring i Lagen om valfrihet (LOV). I förslaget står att principerna kring likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet bara ska aktualiseras om det finns utländska leverantörer som är intresserade av att delta i upphandlingen. En sådan ändring kan leda till att upphandlande myndigheter får större möjligheter att beakta särarten hos idéburna aktörer. Utredningen innehåller också förslag på definition av idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Utredningen är på remiss där Göteborgs Stad har möjlighet att svara.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C, KD

  Redovisning av uppdrag om möjlighet att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig verksamhet, Dnr 0606/17

  Stadsledningskontoret har utrett möjligheterna att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig verksamhet. Stadsledningskontorets bedömning är att det inte finns juridiska förutsättningar för detta.

  Personer med beslut om daglig verksamhet kan jämföra olika utförare i Jämför service på goteborg.se. Där finns möjlighet att filtrera utförare utifrån exempelvis särskild kompetens, språk eller organisationsform. Filtreringen på organisationsform ger en fingervisning om vilka utförare som kan vara idéburna organisationer men det ger inte någon sanningsenlig helhetsbild.

  Statens offentliga utredningar (SOU) ser just nu över ett förslag till ändring i Lagen om valfrihet (LOV). I förslaget står att principerna kring likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet bara ska aktualiseras om det finns utländska leverantörer som är intresserade av att delta i upphandlingen. En sådan ändring kan leda till att upphandlande myndigheter får större möjligheter att beakta särarten hos idéburna aktörer. Utredningen är på remiss där Göteborgs Stad har möjlighet att svara.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C, KD

  Förutsättningar för nytt huvudmannaskap för Återbruket, Dnr 0630/20

  Kommunstyrelsen har genom kommunfullmäktiges budget 2020 fått i uppdrag att utreda huvudmannaskapet för Återbruket med inriktning att verksamheten är överförd till ny huvudman från 2021. Återbruket är en verksamhet belägen på Kretsloppsparken i Alelyckan som säljer begagnat byggmaterial till privatpersoner. På stadens återvinningscentraler sorteras byggmaterial ut som bedöms går att återanvända som sedan säljs på Återbruket. Verksamheten har både en miljömässig och social funktion. Återbruket har historiskt genererat intäkter i tillräcklig grad för att egenfinansieras. Återbrukets verksamhet klassas som ”förberedelse för återanvändning” enligt miljöbalken och kan därmed, om behov uppstår taxe-finansieras av kretslopp och vatten. Ledningen för kretslopp och vatten är positivt inställda till att behålla verksamheten då den ligger inom ramen för förvaltningens uppdrag. Stadsledningskontoret ser inte att det finns någon annan kommunal huvudman som har bättre förutsättningar att driva verksamheten.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  Slutredovisning av svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande med krav på åtgärder inom arbetsmiljön i hemtjänsten, Dnr 1459/19

  I februari 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med Intraservice och stadsdelsförvaltningarna ta fram en åtgärdsplan utifrån Arbetsmiljöverkets föreläggande kring brister i arbetsmiljön inom hemtjänsten. Arbetsmiljöverket kom in med sitt föreläggande om vite på 1 miljoner kronor i december 2019 där man krävde genomförda åtgärder senast 1 maj 2020.

  Arbetsmiljöverket pekade på brister både kopplat till mobila arbetsverktyg och förändrade arbetssätt. Stadsdelarnas samordningsgrupp för attraktiv hemtjänst har tagit fram ett gemensamt svar som stadsledningskontoret har samordnat. I det gemensamma svaret till Arbetsmiljöverket finns även en redovisning från respektive stadsdelsförvaltning på en mer detaljerad nivå kring vilka åtgärder man har genomfört. Huvudsakligen handlar det om verksamhetsrelaterade frågor som restid, kringuppgifter och arbetsutrustning. Men det handlar också om utveckling av IT-systemen där Intraservice gjort en rad förbättrande åtgärder.

  V och MP vill i ett yrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera förfrågningsunderlaget inom ramen för LOV för att säkerställa en realistisk restid mellan brukarna samt utrymme för kringtid. Vidare yrkar man på att stadsledningskontoret får i uppdrag att i budgetberedningen beräkna hur stor personalvolym som behövs för att nå upp till arbetsmiljöverkets krav. V och MP vill också att svaret till arbetsmiljöverket kring åtgärder avseende restid och kringtid kompletteras med följande skrivning: ”För att säkerställa att det finns tillräcklig restid mellan varje besök, samt tid för kringuppgifter kommer Göteborgs Stad att se över bemanningen i hemtjänsten, så att tillräcklig tid finns för att utföra arbetet”.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S
  Yttrande D

  Redovisning uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram ett lämpligt miljöledningssystem för stadens verksamheter samt påbörja implementering, Dnr 0323/20

  I Göteborgs Stads budget för 2019 fick kommunstyrelsen uppdraget att utreda ett lämpligt miljöledningssystem för Göteborgs Stads verksamheter. I budget 2020 fick kommunstyrelsen uppdraget att slutföra arbetet och påbörja implementering. Arbetet har genomförts i tre delvis överlappande faser: instudering, inhämtning av expertis, erfarenheter och synpunkter och utformning av förslag på miljöledningssystem.

  Ett miljöledningssystem ska systematisera och effektivisera en verksamhets miljöarbete och därigenom minska dess negativa miljöpåverkan och bidra till ökad måluppfyllelse. För Göteborgs Stads del, med hänsyn till de förbättringsbehov som identifierats, är det viktigt att stärka miljö- och klimatarbetet inom respektive verksamhet men också över organisatoriska gränser och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse i gemensamma målsättningar. Därför föreslås ett gemensamt system jämfört med skärpta krav på miljöledningssystem inom respektive verksamhet. Förväntade synergier i form av samordnad uppföljning, analys, erfarenhetsutbyte och lärande motiverar också ett gemensamt miljöledningssystem.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande MP, V

  Utredning om införande av ordningsvakter och trygghetsvärdar, Dnr 0996/19

  Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att utreda ett införande av trygghetsvakter är omhändertaget i två befintliga ärenden från kommunstyrelsen. Med trygghetsvakter avses ordningsvakter.

  Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att utreda ett utökat införande av trygghetsvärdar och ge förslag på rationell arbetsfördelning mellan trygghetsvärdar och ordningsvakter. Utredningen visar att många faktorer påverkar vilka metoder och aktörer som fungerar mest effektivt i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

  Göteborgs Stad har i dag anställda trygghetsvärdar i de kommunala bostads- och fastighetsbolagen och även i vissa skolor. De arbetar dialog- och relationsskapande och har i sina arbetsuppgifter möjlighet att upptäcka tecken på oro och verka trygghetsfrämjande. Behövs däremot befogenheter för att kunna avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats är ordningsvakter mer effektiva eftersom de har befogenheter att göra det enligt 13 § polislagen.

  De erfarenheter Göteborgs Stad har av arbetet att ansöka om att få förordna ordningsvakter enligt 3 § LOV är att det krävs ett gediget utredningsförfarande, som tar tid och kräver personella resurser. Dessutom är de rättsliga förutsättningarna för när ordningsvakter ska kunna förordnas av en kommun för att upprätthålla ordning på allmänna platser fortfarande oklara.

  Detta medför att effekten av arbetssätt och aktör kommer att skilja sig åt för olika situationer, områden, förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. För att ha möjlighet att implementera rätt brottsförebyggande och/eller trygghetsåtgärd i aktuellt område och situation är det därför nödvändigt att det finns aktuellt underlag i form av väl genomförda problembilder och orsaksanalyser.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020, Dnr 0448/20

  Gothenburg European office – Göteborgs Stads Brysselkontor - har tagit fram en stadenövergripande handlingsplan för påverkansarbete gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel under 2020. Handlingsplanen beskriver hur Brysselkontoret ska arbeta för att uppnå den av kommunstyrelsen beslutade inriktningen på stadens internationella omvärlds- och intressebevakning, med fokus på EU.

  Syftet med handlingsplanen är att stödja beslutsprocesser och möjliggöra påverkan av olika policyfrågor i Bryssel som är av intresse för staden. Ett exempel är EU:s lagstiftningsarbete och andra initiativ kopplade till implementeringen av den sociala dimensionen, så som barn och ungdomsgarantin och kompetensförsörjningsagendan. Ett annat exempel är det fortsatta arbetet med transportnätet från Hamburg till Oslo (TEN-T) där Göteborgs påverkansarbete behöver fokuseras på finansieringen av fördjupningen av farleden och andra strategiska projekt.

  S, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande återremitteras planen till stadsledningskontoret för att tillfoga ett nytt område, ”Näringsliv och sysselsättning”. Störningar i den globala ekonomin, som har utlösts av viruset covid-19, slår i dagsläget hårt mot vissa helt grundläggande näringar för Göteborg. Därför är det viktigt att stadens fokusområden i Bryssel kompletteras med ett område där näringsliv, sysselsättning och krisens efterdyningar står i fokus.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S, M, L och C
  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande D

  Övriga ärenden

  Byggnadsnämndens taxa från 2021, Dnr 0413/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande förändrad redovisning av eget kapital, Dnr 1890/17

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Hemställan från kretslopp och vattennämnden om fondering för framtida investeringar, Dnr 1890/17

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande S

  Revidering av ägardirektiv för Boplats Göteborg AB, Dnr 0687/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Revidering av ägardirektiv för Business Region Göteborg AB, Dnr 0681/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  Revidering av ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon, Dnr 0685/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Revidering av ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden, Dnr 0487/20

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Eliabet Lann (KD)

  Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, Dnr 0677/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Revidering av ägardirektiv för Göteborg Energi AB, Dnr 0688/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB, Dnr 0686/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yrkande från V om att inkludera avgift till Hyresgästföreningen i försörjningsstödet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Revidering av ägardirektiv för Göteborg & Co AB, Dnr 0543/20

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 0580/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Val av ledamot i Göteborgs Stads HBTQ-råd i stället för Lars Gårdfeldt (-) som avsagt sig

  Valdes Annie Winterqvist (-)

  Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD om månadsuppföljning av samtliga nämnders driftbudgetar

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande från D angående tjänstledighet för politiska sekreterare

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D

  Motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt centrum, Dnr 1241/19

  Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om en ny policy för modersmålsundervisning, Dnr 1325/19

  Kommunstyrelsen avslog motionen efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom äldreomsorgen, Dnr 1320/19

  Kommunstyrelsen avslog motionen efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad, Dnr 1252/19

  Kommunstyrelsen avslog motionen efter votering 10 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Remisspromemoria om behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero (U2020/00232/S), Dnr 0415/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH), Dnr 0382/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Bordlagda ärenden

  Redovisning av uppdrag att ta fram pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande, Dnr 0869/19

  6 maj

  Göteborgs Stads måltidspolicy, Dnr 0417/20

  6 maj

  Redovisning av uppdraget om överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

  6 maj

  Revidering av ägardirektiv för Higab AB, Dnr 0684/20

  6 maj

  Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera i Masthugget, Dnr 0567/20

  6 maj

  Godkännande till att skicka förslag till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021– 2030 på remiss, Dnr 0409/19

  6 maj

  Uppdrag att initiera ett matlyft inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 0329/20

  6 maj

  Motion av Daniel Bernmar (V) om att avveckla valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten, Dnr 1094/19

  20 maj

  Samråd 1 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0637/19

  6 maj

  Remiss från Socialdepartementet - En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6), Dnr 0465/20

  6 maj

  Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-04-22

 • 2020-04-15

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Förslag till inrättande av fyra regionala nämnder, tidpunkt för överföring av kulturskolan till grundskolenämnden och fördelning av ansvar för tillståndsärenden, Dnr 0603/20

  Kommunstyrelsen beslutade i februari i år om ett antal utredningsuppdrag till stadsledningskontoret utifrån den pågående förändringen av stadens nämndorganisation. I ärendet återredovisar stadsledningskontoret ett flertal av dessa uppdrag och föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

  • Fyra nya nämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och övrig socialtjänst med egna förvaltningsorganisationer. Nämnderna inrättas från 1 januari 2021 enligt den inriktning som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Nämnderna ska benämnas Göteborgs Stads socialnämnd följt av stadsområdet som utgör nämndens ansvar, det vill säga Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen.
  • Ansvar för kulturskolan överförs till grundskolenämnden den 1 januari 2021.
  • Resursnämndsuppdrag för kulturhuset Blå Stället och övriga planerade kulturhus överförs till kulturnämnden den 1 januari 2021.
  • Ansvar för tillståndsenheten med nuvarande placering inom social resursnämnd överförs till nämnden med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och övrig socialtjänst i stadsområdet Centrum vid dess inrättande 1 januari 2021.
  • Ärendet innehåller också förslag på benämningar av de nya nämnder som ska inrättas enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 och en information om förutsättningarna för framtagandet av underlaget för Göteborgs Stads Budget 2021 – 2023.

  M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande bland annat att ansvar för tillståndsenheten med nuvarande placering inom social resursnämnd överförs till miljö- och klimatnämnden 1 januari 2021. Nämnden med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård ska benämnas Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Förutsättningar för nytt huvudmannaskap för Tage, Dnr 0335/20

  Kommunstyrelsen har genom kommunfullmäktiges budget 2020 fått i uppdrag att utreda huvudmannaskapet för Tage med inriktning att verksamheten är överförd till ny huvudman från 2021. Göteborgs interna återbrukssajt Tage är en kommunintern tjänst som liknar köp- och försäljningssajten ”Blocket” och används för annonsering av kontorsmöbler/inventarier. Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stads Leasing AB är den organisation som är mest lämpad att ta över huvudmannaskapet för Tage. Ledningen för Göteborgs Stads Leasing AB har visat intresse av att ta över verksamheten.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Årsrapport för Keillers park 2019, Dnr 0513/20

  Keillers Park är en gåva till staden. I enlighet med gåvobrevet ska parken ha en egen styrelse som ska lämna en redogörelse till kommunfullmäktige över parkens skötsel och utveckling. Under 2019 har ett flertal underhålls- och upprustningsarbeten utförts i parken. Dammen har grävts ur för att hindra igenväxning och för att skapa en vattenspegel i den nedre delen av dammen. Fotbollsplanen har rustats upp och parksoffor har bytts ut. Inom ramen för den dagliga tillsynen av parken läggs under sommarsäsongen mycket tid på städning. En utmanande uppgift är att hantera städning av fröskal, som kräver manuella arbetsinsatser som inte alltid är förenligt med god arbetsmiljö. Därmed har endast några större enstaka insatser av städning av fröskal gjorts under året, framför allt inför storhelger. Nödvändiga städinsatser har också utförts efter avhysning av bosättningar inom parken. Klottersanering utförs kontinuerligt i parken för att den ska upplevas som omhändertagen och trygg. Under 2020 kommer Panoramavägen och en befintlig gångväg rustas upp. Längs gångvägen kommer belysning anläggas och gångytan ska bli tydligare genom målning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Organisering och samordning av lokalt förankrade evenemang, Dnr 0353/19

  Stadsledningskontoret förslår att kulturnämnden får uppdraget att ansvara för att genomföra lokalt förankrade evenemang. Stadsledningskontoret har avgränsat lokalt förankrade arrangemang till West Pride, Medborgarskapsceremonin, Veterandagen, Black ribbon day samt den Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering samt firande av nationella minoriteters högtidsdagar.

  Flera av evenemangen har en historisk anknytning där kulturnämndens kompetens är värdefull. Evenemangen kommer då i sitt rätta sammanhang. Nämnden har också viss evenemangserfarenhet. I strategiska frågor får stadsledningskontoret liksom andra förvaltningar bistå inom sina ansvarsområden. Kulturförvaltningens yttrande anger att om kulturnämnden ges full kostnadstäckning med 2 746 tkr för evenemangen så bedömer kulturförvaltningen att evenemangen kan genomföras utifrån den ambitionsnivå som finns idag.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Identifiering av brottsutsatta och otrygga platser, Dnr 0320/20

  I dag upplevs många torg i stadsdelarna som otrygga att vistas på. Det finns spårvagnshållplatser som upplevs otrygga, vissa sporthallar används av kriminella aktörer för bland annat narkotikaförsäljning och i centrum finns många aktiviteter och kulturevenemang samtidigt som många människor vistas där. Detta skapar många brottstillfällen på en relativt liten yta.

  Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i 2020 års budget i uppdrag att, tillsammans med stadsdelsnämnderna, fortsatt identifiera brottsutsatta och otrygga platser för att göra dem mer attraktiva för människor att besöka.

  Stadsledningskontoret bedömer att staden bör göra en kontinuerlig lägesbild som inbegriper brottsutsatta och otrygga platser och även de bakomliggande mekanismerna till att platserna är brottsutsatta och otrygga. Detta arbete bör ta sin utgångspunkt i det befintliga arbete som redan utförs i staden, exempelvis trygg i. Stadsledningskontoret gör också bedömningen att en uppdatering av de befintliga lägesbilder som görs i stadsdelarna och torsdagskonferensen bör göras i samband med arbetet av framtagandet av en stadenövergripande lägesbild.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd, Dnr 0321/20

  Kommunfullmäktige gav i budget 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett trygghetsråd. Detta för att stärka det politiska ansvaret i de trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågorna på strategisk nivå.

  I rådet ska kommunstyrelsens presidium ingå tillsammans med relevanta aktörer i arbetet. Till trygghetsrådet kopplas också medlemskap i Nordic safe cities. Stadsledningskontoret har tagit fram förslag på reglemente för rådet.
  Stadsledningskontoret föreslår att rådet, precis som det lokala trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet, ska följa perspektiven trygghet, säkerhet och stadsmiljö för att få en helhetsbild av trygghetsområdet. Stadsledningskontoret föreslår att utöver aktörer med tydligt uttalade trygghetsfrämjande och brottsförebyggande uppdrag som Polismyndigheten, Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen bör även näringslivet, civilsamhället och akademien ingå i rådet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 5 – 5 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Utredning av digitaliseringslösningar för att uppnå resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete, Dnr 1044/19

  Kommunstyrelsen har utrett möjligheterna till ökad digitalisering för att uppnå en resursförskjutning från handläggning av ärenden till ökade motprestationsbaserade arbetssätt. Satsningen vänder sig till personer med ekonomiskt bistånd och som har större behov av stöd för att få arbete. Ett motprestationsbaserat klientarbete innebär större möjligheter för staden att stödja den enskilde till att nå egen försörjning.

  Stadsledningskontoret bedömer att ett automatiserat beslutsstöd ökar effektiviteten och bidrar till likabehandling i handläggningen. För att kunna införa ett automatiserat beslutsstöd behöver det finnas en e-ansökan för ekonomiskt bistånd vilket staden har samt en gemensam handläggningsprocess med förändrad kostnadskontroll och kapacitet för manuell handläggning.

  Kostnader för digitala verktyg behöver lyftas i stadsdelsförvaltningarnas tjänsteplan för kommungemensamma interna tjänster, område vård och omsorg. Kostnader kopplat till ett breddinförande av ett automatiserat beslutsstöd bör rymmas inom berörda nämnders ordinarie budgetramar. Det kan exempelvis handla om framtagande av en gemensam handläggningsprocess och implementeringsarbete.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Utredning av förekomsten i andra kommuner av bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd, Dnr 0839/19

  Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda om socialtjänsten i andra kommuner använder något bedömningsstöd för handläggning av ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår också att utreda förutsättningarna för framtagande av ett bedömningsstöd i Göteborgs Stad för att öka möjligheten till motprestationsbaserad verksamhet.

  Stadsledningskontorets utredning visar att det i nuläget inte finns någon kommun som har ett bedömningsinstrument enligt Göteborgs Stads definition. I stadens verksamheter finns kunskap om vilka grupper som bedöms riskera långtidsberoende av ekonomiskt bistånd. Denna kunskap tillsammans med statistiska underlag gör det möjligt för staden att ta fram ett bedömningsinstrument.

  Enligt stadsledningskontoret bör ett sådant instrument kunna integreras i Treserva och inarbetas som en del av de löpande biståndsbedömningar som socialtjänsten gör vid handläggningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd.

  Utveckling av ett bedömningsstöd kan betraktas som verksamhetsutveckling inom det ordinarie arbetet. Stadsledningskontoret anser att kostnaden för framtagande och implementeringen av ett bedömningsinstrument bör rymmas inom stadsdelsnämndernas budgetramar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Inhyrning av äldreboende i stadsdelen Norra Hisingen, Dnr 1711/18

  Göteborgs Stad behöver utöka och förnya platserna inom äldreomsorgen. Hyresvärden Botrygg Göteborg AB erbjuder staden att hyra ett äldreboende vid Silvergruvans gata, vid Selma Lagerlöfs torg. Äldreboendet har 100 lägenheter och ytor för samvaro, aktiviteter och personal. Läget intill Selma Lagerlöfs torg ger närhet till service och kommunikationer. Inflyttning beräknas kunna ske i början av 2021. Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stad är i behov av de 100 lägenheter som erbjuds vid Selma Lagerlöfs torg.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Hantering av kommunfullmäktiges fyra uppdrag om it och digitalisering, Dnr 0437/20

  I kommunfullmäktiges budget för 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram digitaliseringsstrategi och it-strategi, styr-, samordnings- och finansieringsmodell samt utreda lämplig organisation för Göteborgs Stads framtida digitaliseringsbehov.

  I ärendet informerar stadsledningskontoret kommunstyrelsen om inriktningen för uppdragen samt hur och när stadsledningskontoret under 2020 planerar redovisa dessa.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande MP

  Redovisning av vilka konsekvenser som förändring av rutinen för nödbistånd har lett till, Dnr 0986/19

  Inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder har stadsdelsförvaltningarna tagit fram en ny gemensam rutin för nödbistånd till boende. Den nya rutinen innebär att nödbistånd i första hand ska ske i form av utbetalning av pengar och att den boende själv får ordna någonstans att bo. Enligt den nya rutinen ska kommunens boende-coacher alltid erbjuda praktiskt stöd till den som söker bostad. Barnperspektivet har ett särskilt fokus i rutinen. Om kommunen bedömer att en barnfamilj inte klarar att ordna boende på egen hand med ekonomiskt stöd ska beslutet istället verkställas genom placering i ett boende. Beslutet ska enligt rutinen gälla för en vecka åt gången.

  Den 21 augusti 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en redovisning över vilka konsekvenser den förändrade rutinen för nödbistånd har lett till, med fokus på barnfamiljer i hemlöshet. Stadsledningskontoret bedömer att den nya rutinen stärker rättssäkerheten i handläggningen och likabehandlingen av ärenden samt bidrar till minskade kostnader för stadsdelsnämnderna. Rutinen bidrar också till att stödja det enskilda hushållet i att ordna boendesituationen. Däremot finns en risk att skärpta krav på att själv söka bostad och att beslut gäller en vecka åt gången leder till ökad stress och oro hos föräldrarna vilket i sin tur kan påverka barnen.

  S, D, M, L, C, särskilt yttrande från KD vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret återkommer med en redovisning om vilka åtgärder som har genomförts kopplat till de föreslagna rekommendationerna i redovisningen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, D, M, L och C

  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Trafikantservice AB

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 6 – 6 och ordförandens utslagsröst om ärendets avgörande idag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation V
  Reservation S
  Reservation MP

  Kompletterande uppföljning december 2019, Dnr 0264/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  Yrkande från MP om att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg

  Kommunstyrelsen biföll yrkandet från MP efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande V

  Yrkande från MP och V om att minska segregationen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Tillfällig reducering av avgift för upplåtelse av offentlig plats, Dnr 0748/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt trafiknämndens förslag med viss justering.
  Yttrande D
  Yttrande MP och V

  Yttrande över samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionens kommunalförbund 2021, Dnr 0575/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Framställan till kommunstyrelsen om godkännande att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för att ordna en konferens om rasism, segregation och utanförskap, Dnr 0624/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Remittering av förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer, Dnr 1429/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande från D

  Bokslutsberedning för 2019, Dnr 1301/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från M, L, C och S
  Yttrande KD

  Yrkande från V, MP och S om Sjömanskyrkans framtid

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  Yrkande från SD om skyddsmasker

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, Dnr 0402/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  Remiss från Finansdepartementet - SOU 2019:56 Idéburen välfärd, Dnr 0354/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Hur kan ett medborgarkontor för unga etableras, Dnr 1388/19

  22 april

  Möjlighet att främja idéburna och icke vinstdrivande hemtjänstutförare, Dnr 1236/19

  22 april

  Möjlighet att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig verksamhet, Dnr 0606/17

  22 april

  Verka för att det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel, Dnr 0332/20

  6 maj

  Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice - utredning och förslag till förfrågningsunderlag med remissvar, Dnr 0397/19

  20 maj

  Färdplan Älvstaden version 2020–2021, Dnr 1377/19

  6 maj

  Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats i detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera i Masthugget, Dnr 0567/20

  22 april

  Förutsättningar för nytt huvudmannaskap för Återbruket, Dnr 0630/20

  22 april

  Revidering av ägardirektiv för Göteborg & Co AB, Dnr 0543/20

  22 april

  Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

  6 maj

  Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020, Dnr 0448/20

  22 april

  Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

  6 maj

  Yrkande från D, S och MP om hemställan till regeringen att möjliggöra enhetlig lämplighetsprövning inför avgörandet om rätt till bidrag till pedagogisk omsorg som vid ansökan om att starta fristående förskola

  6 maj

  Yrkande från D om tjänstledighet för politiska sekreterare

  22 april

  Göteborgsförslag [1000] för beslut - Västlänken; uppdaterad tid- och kostnadsanalys, Dnr 0483/20

  6 maj

  Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-04-15

 • 2020-04-08

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Kapitaltäckningsgaranti för Göteborgs Stads bolag, Dnr 0713/20

  Flera av bolagen i Göteborgs stads bolagskoncernen Stadshus är drabbade av resultatförsämringar på grund av den pågående covid-19-pandemin. De flesta av de kommunala bolagen har en så stabil ekonomi att man klarar av att hantera resultatförsämringar, men för några bolag är risken för ekonomiska problem större. Resultatförsämringarna kan i några fall komma att innebära att bolagens styrelser blir skyldiga enligt aktiebolagslagen att upprätta kontrollbalansräkning. En sådan krävs när halva aktiekapitalet är eller kan antas vara förbrukat. För att i god tid ta beslut för att kunna hantera dessa händelser och undvika skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning föreslås att kommunfullmäktige utfärdar en kapitaltäckningsgaranti att om det så behövs tillskjuta pengar i form av aktieägartillskott.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD om tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med avledning av covid19-krisen

  Effekterna av covid-19 påverkar stadens bolag i olika grad och omfattning. Det kan vara svårt att redan nu överblicka de ekonomiskt mer långsiktiga negativa effekterna till följd av viruset. Ett generellt tillfälligt ägardirektiv har därför upprättats i syfte att ge respektive bolagsstyrelse ett tydligt, mandat främst att säkerställa bolagets långsiktiga överlevnad.

  Genom att ge styrelserna möjlighet att dra ner på avkastnings- och utdelningskrav får bolagen större utrymme att begränsa effekterna av covid-19. Till exempel bör fastighetsägande bolag med lokalhyresgäster, såväl privata som kommunala, se över möjligheten ge uppskov eller hyreslättnader för att stödja kommersiell och ideell verksamhet, men även av affärsmässiga skäl för att behålla befintliga hyresgäster. Detsamma gäller allmännyttans bolag som genom minskade avkastningskrav ges större möjlighet att hantera en situation och behålla hyresgäster där många kan få svårt att betala sin hyra.

  Samtliga avsteg som görs med anledning av covid-19 ifrån kommunfullmäktiges budget eller respektive bolags ägardirektiv ska dokumenteras och kostnadsbedömmas innan beslut fattas i respektive bolagsstyrelse. Beslut ska rapporteras skyndsamt till Stadshus AB samt kommunstyrelsen. De generella ägardirektiven gäller år 2020.

  Kommunstyrelsen biföll yrkandet från M, L, C och S

  Yttrande M, L, C, KD och S
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående utökade befogenheter för användande av eget kapital

  Covid-19 och dess effekter har står påverkan på Göteborgssamhället. Det är av yttersta vikt att stadens verksamheter får möjlighet att hantera krisen, säkerställa en fungerande välfärd och att alla stadens nämner och bolag tar sitt ordinarie ansvar. För att nämnderna ska kunna ta ansvar under pandemin ges de möjlighet att nyttja en högre grad av eget kapital för att täcka ökade kostnader med anledning av pandemin och dess effekter. I ett första läge ges samtliga nämnder möjlighet att använda eget kapital på motsvarande 1,5 procent under 2020. Samtidigt behöver nämnderna inte fatta nödvändiga beslut om åtgärder inom 30 kalenderdagar som nuvarande regelverk anger. Genom att möjliggöra ett högre användande av eget kapital får nämnden, som har bäst kunskap om sin verksamhet och bäst kompetens att bemöta krisens effekter för densamma, ekonomiskt utrymme att genomföra nödvändiga åtgärder. I ett första skede tredubblas utrymmet att använda eget kapital för att möta de ökade kostnaderna. Om behov av ytterligare lättnader eller utökning till fler kategorier bedöms nödvändiga kommer de att genomföras.

  Kommunstyrelsen biföll yrkandet från M, L, C och S

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande från M, L, C och S angående ändring av riktlinjer för negativa avvikelser under covid-19-krisen

  Kommunstyrelsen har beslutat att tillfälligt ändra riktlinjerna för hanteringen av avvikelser för stadens samtliga nämnder under 2020 för att på så sätt underlätta för nämnderna att hantera konsekvenserna av den pågående covid-19-krisen. Dessa tillfälliga avsteg ifrån gällande regelverk gäller under 2020 för verksamheter som är prioriterade utifrån nuvarande krisläge. Nämnderna ska rapportera sina avsteg till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska följa de avsteg som göra och hantera konsekvenserna inom ramen för kommunfullmäktiges budget.

  Som en konsekvens av den förändrade paragrafen får stadsledningskontoret i uppdrag att göra eventuella ändringar av andra paragrafer i reglerna, så att de motsvarar förändringen som detta beslut innebär.

  Kommunstyrelsen biföll yrkandet från M, L, C och S

  Ledamöterna från V deltog inte beslutet
  Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning V

  Principöverenskommelse samt borgen kring finansiering och inköp av skyddsutrustning under coronapandemin, Dnr 0731/20

  Göteborgs Stad har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms kommun, Malmö kommun och Uppsala kommun tagit fram förslag på en principöverenskommelse kring samordning, finansiering och inköp av skyddsutrustning. Avsikten är att kommunerna skyndsamt ska bidra till inköpscentralens förmåga att agera grossist enligt lagen om offentlig upphandling med syftet att bistå främst kommunerna i deras försörjning av skyddsutrustning och desinfektion på medellång och längre sikt. Stora volyminköp möjliggör för inköpscentralen att agera mer kraftfullt på världsmarknaden, vilket möjliggör större beställningar och möjlighet att bygga upp ett lager. Enligt överenskommelsen finansieras satsningen genom en kredit på 500 miljoner kronor. Respektive kommuns kommunfullmäktige föreslås besluta att gå i borgen för krediten med vardera 125 miljoner kronor.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Protokollsanteckning V

  Yrkande från L, M, C, S särskilt yttrande KD – Elever ges möjlighet att hämta ut skollunch/matpaket från kommunala grundskolor

  Den 18 mars övergick all undervisning inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan till att genomföras på distans efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19. I dag är cirka 20 000 elever inskriva på gymnasieskolor i Göteborg, drygt 3 000 elever är från kranskommuner. Sedan undervisningen övergick till distans har skolköken på stadens gymnasieskolor varit stängda. För en del elever är lunchen i skolan, huvudmålet mat man får under dagen. Det är en viktig social insats att säkerställa att gymnasieelever får äta under dagen. Alla gymnasieelever, hemmahörande i Göteborg, ska därför ges möjlighet att hämta ut skollunch/matpaket på grundskolor i sitt närområde efter att eleven anmält intresse för att hämta mat och ta med hem. Eleven behöver även kunna identifiera sig. 

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från L, M, C och S med justeringen att ärendet också ska behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning D
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande V, MP

  Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD angående personalens möjlighet till smittsäkra färdmedel

  För att minska smittspridningen inom riskgrupper är det viktigt att personal som arbetar nära dessa grupper har möjlighet att ta sig mellan brukare utan att själva riskera att smittas. Hemtjänstpersonalen använder i dagsläget bil eller cykel. I dagsläget tillgodoser Göteborg Leasing AB det behov som stadsdelarna uppger sig ha. Dock går händelseförloppet mycket fort och behovet av ytterligare åtgärder kan skilja sig från dag till dag. Kommunstyrelsen ger därför Göteborg Leasing AB och trafiknämnden i uppdrag att nogsamt följa utvecklingen och säkerställa att personalen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har möjlighet att ta sig mellan brukare utan att själva riskera att smittas. Trafiknämnden ska exempelvis, om det uppstår behov, utöka färdtjänsten, så att även personal kan utnyttja den för att röra sig mellan brukare.

  Kommunstyrelsen biföll yrkandet från M, L, C och S

  Protokollsanteckning MP och V
  Yttrande KD

  Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD om stadens organisation inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden i samband med coronaviruset.

  Pressen på Göteborgs Stads äldreomsorg är stor och det är av yttersta vikt att skydda både brukare och medarbetare från att bli smittade. Handlingsplaner och riktlinjer har implementerats i verksamheten och stadens medarbetare har sedan tidigare stor erfarenhet att hantera och begränsa smittspridning. Det kan också spela en avgörande roll för smittspridningen hur staden väljer att organisera verksamheten.

  Inom hemtjänsten skulle både brukare och medarbetare gynnas av områdes- eller stadensgemensamma team som helt är inriktade på att arbeta med äldre personer sjuka i covid-19. För att minimera riskspridningen får samtliga team exempelvis tillgång till bilar med adekvat utrustning och möjlighet för medarbetarna att tvätta händerna. Teamen får särskild utbildning i smittskydd och hur smittskyddsutrustningen ska hanteras.

  Södertälje arbetar på det här sättet och ser goda resultat. För medarbetarna inom hemtjänsten kan det också vara en möjlighet till vidareutveckling att ingå i den här typen av team.

  Inom vård- och omsorgsboenden är smittorisken ännu mer påtaglig. En organisation som effektivt skyddar både boende och medarbetare måste snabbt på plats. M, L, C, S och KD vill bland annat ge stadsledningskontoret i uppdrag att säkerställa kohortvård och omsorg till personer med konstaterad covid-19-smitta och att vissa medarbetare enbart ska arbeta med denna grupp.

  Beslutat i kommunstyrelsen:

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att särskilda team upprättas inom hemtjänsten som arbetar hos brukare med konstaterad covid-19 smitta.
  2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att kohortvård bedrivs på de vård- och omsorgsboenden där det finns covid-19-smitta.
  3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag till åtgärder, och även sådan som behöver tas i kommunfullmäktige eller i andra nämnder.

  Övriga ärenden

  Tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans, Dnr 0693/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  Tillägg till förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst och daglig verksamhet, Dnr 0694/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, M, L, C.
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande från V och MP om finansiering av ökade kostnader kopplade till coronakrisen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP.
  Yttrande M, L, C, KD och S
  Yttrande SD

  Yrkande från V och MP om åtgärder för socialt arbete med anledning av coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP
  Yttrande M, L, C, KD, S
  Yttrande SD

  Yrkande från MP och V om utökning av Business Region Göteborgs ram för att hantera ökat behov i samband med coronapandemin

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från SD om tillfälligt borttagen trängselskatt i Göteborgs Stad

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S, M, L, C, KD

  Yrkande från V och MP om matleveranser till äldre invånare med anledning av coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP
  Protokollsanteckning D
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från MP och V om hotellrum mot strukturell hemlöshet med anledning av coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V
  Reservation SD
  Yttrande S, M, L, C, KD

  Yrkande från MP och V om färdtjänst för att minska smittspridning bland personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård med anledning av coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V
  Yttrande M, L, C, KD, S
  Yttrande SD

  Yrkande från V och MP om lättnader för stadens lokalhyresgäster med anledning av coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP
  Yttrande S, M, L, C, KD

  Yrkande från V och MP om lättnader för hyresgäster i allmännyttan med anledning av coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP
  Yttrande S, M, L, C, KD

  Yrkande från V om noll-hyreshöjning i allmännyttan med anledning av coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V
  Yttrande S, M, L, C, KD

  Yrkande från MP och V om insatser för att underlätta för affärsidkare att flytta ut butiken utomhus

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från V och MP om insatser till utsatta EU-medborgare och papperslösa med anledning av coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från MP och V angående våld i nära relationer med anledning av Coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från SD - Kommunstyrelsen uppmanar att krisledningsnämnden aktiveras

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S, M, L, C, KD

  Yrkande från SD angående förberedelse för ett svårt Corona-scenario

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Reservation SD

  Yrkande från SD - Skattefinansierade mångkulturella föreningar och integrationsprojekt startar omedelbart en omfattande informationskampanj om corona

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C, KD och S

  Yrkande från SD - Stadsledningskontoret får i uppdrag att omgående hemställa till regeringen att snarast möjligt få ta del av stadens andel av EU:s omdirigerade regionalstöd till Sverige för insatser mot coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från SD - Inventera stadens skyddsrum för att se vilken skyddsutrustning som finns och som kan användas inom vården vid behandling av coronapatienter

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1
  Reservation SD
  Protokollsanteckning D
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från SD angående – Göteborgs Stads vårdsamverkansroll i Coronatider

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från SD - Snabbutreda ett kortsystem (rabattkort) för att stimulera Göteborgs lokala ekonomi i kristider

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

  Yrkande från SD angående kommunens dagliga verksamhet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yrkande från SD - Hemleverans dagligvaror till riskgrupper

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C, KD och S

  Yrkande från SD angående hemtjänstpersonalens resvägar i jobbet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från SD - Subventionerad cykelservice till medborgarna

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från D angående förberedelse för ett svårt Corona-scenario

  Yrkandet drogs tillbaka av D

  Reviderat yrkande från V och MP angående tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Reviderat yrkande från V och MP angående bibehållen habiliteringsersättning med anledning av Coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Reviderat yrkande från MP och V om bättre cykelmöjligheter för att minska smittspridningen bland personal med anledning av Coronaviruset

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V

  Yttrande M, L, C, KD, S
  Yttrande SD

  Yrkande från V och MP angående säkerställande av kulturens ekonomiska förutsättningar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP
  Yttrande M, L, C, KD, S
  Yttrande SD

  Yrkande från D angående retroaktivt åtagande för sjuklöneansvar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D
  Reservation D
  Yttrande S, M, L, C, KD

  Yrkande från D angående utökat system för korttidspermitteringar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D
  Reservation D
  Yttrande S, M, L, C och KD

  Yrkande från MP och V angående att med anledning av coronaviruset stärka arbetet mot sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V
  Yttrande S, M, L, C, KD

  Yrkande från MP och V angående förbättrade cykelmöjligheter i Göteborg under coronapandemin

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från D angående coronakrisens effekter på Higab och dess hyresgäster

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D
  Reservation D
  Yttrande S, M, L, C, KD

  Yrkande från D angående att tills vidare avbryta Jubileumsprojektet på Liseberg

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D
  Reservation D
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från V och MP angående säkerställande av föreningslivets ekonomiska förutsättningar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från D angående förenkla resande till jobbet för att förhindra smittspridning

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D
  Reservation D
  Yttrande M, L, C, KD, S

  Yrkande från D angående att temporärt ta bort trängselskatten i Göteborg

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D
  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande SD

  Yrkande från D angående att möjliggöra taxiresande till jobbet för att förhindra smittspridning

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D
  Reservation D
  Yttrande M, L, C, KD och S

  Yrkande från D angående förberedelse för ett svårt corona-scenario

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D
  Reservation D
  Protokollsanteckning MP
  Yttrande M, L, C, KD och S

  Yrkande från S, M, L, C särskilt yttrande KD angående stadens organisation inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden i samband med coronaviruset

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L och C
  Yttrande KD
  Protokollsanteckning V

  Bordlagt ärende

  Yrkande från M, L, C och S särskilt yttrande KD angående bokslutsberedning avseende 2019

  15 april

  Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-04-08

 • 2020-03-25

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Årsredovisning Göteborgs Stad 2019, Dnr 0263/19

  Göteborgs Stads årsredovisning är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomin för året. Den vänder sig även till boende och besökare samt till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra myndigheter. Årsredovisningen produceras av stadsledningskontoret för kommunstyrelsen.
  Inledningsvis i årsredovisningen ger kommunstyrelsens ordförande för 2019, Axel Josefson, sin sammanfattande kommentar till det gångna året. Vidare redovisas en översiktlig fakta av Göteborgs Stads organisation, dess medarbetare, uppdrag och framtida utmaning. Göteborgs Stads årsredovisning är uppdelad i fyra block.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ändring i avfallstaxan för fria besök vid återvinningscentraler, Dnr 0380/20

  Kommunfullmäktiges budget 2020 gav kretslopp och vattennämnden i uppdrag: ”att införa fria besök på återvinningscentraler”. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att nuvarande sex fria besök utökas till tolv fria besök per kalenderår. Nämndens förslag är ett första steg mot införande av fria besök i enlighet med kommunfullmäktiges budget 2020. Bakgrunden till nämndens förslag på tolv fria besök är att nämnden vill undvika att avgift för hushållsavfallet även till del finansierar hantering av verksamhetsavfall, vilket inte är tillåtet enligt miljölagstiftningen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande SD

  Detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asplunds gata i Högsbo, en del av BoStad2021, Dnr 0443/20

  Planen är den första detaljplanen ur programmet för utveckling av nordöstra Högsbo. Området är idag verksamhetsområde och kommer även fortsättningsvis ha en hög grad av verksamheter. Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 1 900 lägenheter. Området föreslås få en tät kvartersstruktur på till största delen fyra till åtta våningar med sju högre byggnader på 16 våningar. Planen innehåller också samhällsservice som skola F-9 beräknad för cirka 900 elever samt 16 förskoleavdelningar. Området planeras att byggas ut i etapper under ett antal år. Planområdet angränsar direkt till Änggårdsbergen och ligger intill Pågens bageri vid Dag Hammarskjöldsleden. Detaljplanen ingår i BoStad2021 och ambitionen har varit att de första 200 bostäderna ska vara färdiga under 2021. Detta hade dock förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft under kvartal 1 år 2020.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande S
  Yttrande SD

  Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt redovisning av uppdrag om strategisk samverkan i funktionshinderfrågor m m, Dnr 0759/19

  När utvärderingen av Göteborgs Stads program för full delaktighet presenterades i kommunfullmäktige i mars 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag revidera programmet samt utreda hur ett strategiskt samarbete kan utformas för att underlätta för fler människor med funktionsnedsättning att få anställning i staden. Revidering av programmet skulle ske i samverkan med funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.

  Stadsledningskontoret har reviderat programmet genom att bland annat betona helhetsperspektiv och behov av ökad samverkan, såväl internt som externt. Det innebär bättre förutsättningar för stadens nämnder och styrelser att nå målen i programmet. Enligt kommunfullmäktiges budget för 2020 har stadsledningskontoret ett uppdrag att säkerställa att stadens nämnder och styrelser har god kännedom om programmet och sitt eget ansvar för dess genomförande. Som stöd i detta arbete har stadsledningskontoret tagit fram en kommunikationsplan.

  I utredningen av hur det strategiska samarbetet kan utformas för att ge fler människor med funktionsnedsättning möjlighet till anställning konstaterar stadsledningskontoret att funktionshinderrörelsen är en viktig samverkanspartner till staden ur ett arbetsgivarperspektiv. Viktiga frågor som lyfts i stadsledningskontorets redovisning kring samverkan är kompetensförsörjning, arbetsdelning och utformning av arbetsplatser för ökad tillgänglighet.

  I ett tilläggsyrkande vill V och MP att Göteborgs Stads HBTQ-råd läggs till som remissinstans för stadsledningskontorets förslag till revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 12 - 1 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, Dnr 0950/18

  I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingick att koppla rapporten till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och annat pågående arbete inom området. Syftet med rapporten är att beskriva livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

  Fokus i rapporten ligger på beskrivningar utifrån ett rättighets- och invånarperspektiv, inom de rättighetsområden som Göteborgs Stad ansvarar för och som finns i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det underlag och arbete som ligger till grund för rapporten visar på ojämlika livsvillkor för personer med funktionsnedsättning jämfört med personer utan. Staden kommer fortsatt att ta fram underlag och analysera olika grupper av personer med funktionsnedsättning, kopplat till de indikatorer som definierats i samband med revideringen av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

  Kommunstyrelsen gav i en återremiss i juni förra året stadsledningskontoret fem uppdrag som i huvudsak syftar till att förbättra det ekonomiska resultatet av projekt Skeppsbron. Stadsledningskontoret har nu tagit fram ett utredningsförslag enligt de inriktningar som kommunfullmäktige anger i beslut om återremiss.

  Det nya utredningsförslaget visar inte på någon väsentlig förbättring av totalekonomin i relation till Utredningsförslag TU 2018-11-14. Kostnaderna minskar visserligen men det vägs inte upp då även intäkterna minskar. Därtill ökar risken då intäkterna blir mycket osäkrare och tidigare identifierade samordningsvinster utgår. En ny detaljplan för området bedöms bara motiverat om den syftar till en väsentligt förändrad avsikt med Skeppsbron.

  Den gällande detaljplanen för Skeppsbron vann laga kraft 2014. Den innebär både rättigheter och skyldigheter för fastighetsägare och för Göteborgs Stad. Staden har skyldighet att bygga ut allmän plats i enlighet med detaljplanekartan. Att ta fram en ny detaljplan med en ny inriktning för kvalitet och ekonomi innebär stora osäkerheter, dels när det gäller planprocessens resultat då prövning sker mot dagens planeringsförutsättningar och regelverk, dels då projektet behöver hantera omfattande förgäveskostnader och risk för skadestånd. Stadsledningskontoret bedömning är därmed att projekt Skeppsbron bör genomföras enligt Utredningsförslag TU 2018-11-14.

  S, M, L, C, särskilt yttrande KD skriver i ett yrkande att Stadsledningskontoret tillsammans med berörda nämnder och bolag får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genom detaljplaneändringar tillskapa ytterligare exploateringsvolymer av kvartersmarken inom gällande detaljplan, samt att uppskatta hur stora exploateringsintäkter denna exploatering skulle kunna innebära, och att inleda samarbetsavtal med fastighetsägare och exploatörer för att ta reda på intresset hos dem för en ökad exploateringsgrad.

  Kommunstyrelsen beslutade efter 7 – 3 i huvudvotering enligt yrkandet från S, M, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden, Dnr 1157/19

  Efter en ändring i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) gäller sedan den 1 januari 2020 att asylsökande som flyttar till eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. För att lagen ska gå att tillämpa ska kommunen ha anmält området till Migrationsverket.

  Det är framför allt i socioekonomiskt eftersatta områden som det förekommer problem kopplat till eget boende, till exempel i form av extrem trångboddhet. Syftet med lagändringen är att man genom att begränsa möjligheten för asylsökande att bosätta sig i socioekonomiskt eftersatta områden kan få fler att välja områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

  Stadsledningskontoret bedömer att begränsningen av asylsökandes rätt att bosätta sig i socioekonomiskt eftersatta områden i Göteborgs Stad på sikt kan bidra till att minska och motverka segregationen i staden. Urvalet i stadsledningskontorets förslag är baserat på statistik över antal förvärvsarbetande, utbildningsnivå, personer med utländsk bakgrund och kort tid i Sverige. I urvalet har stadsledningskontoret också tagit hänsyn till vilka stadsdelar och områden i staden som finns på polisens lista över utsatta områden och där trångboddheten är stor och andelen asylsökande i eget boende hög.

  S och D skriver i var sitt yrkande att Göteborgs Stad anmäler till Migrationsverket att samtliga demografiska statistikområden (DeSO-områden) i Göteborgs Stad ska undantas från asylsökandes egenbosättning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från S och D.

  Reservation L, M och C
  Reservation V
  Reservation MP
  Protokollsanteckning M, L, C och KD
  Yttrande SD

  Delredovisning av uppdrag om åtgärder med anledning av arbetsmiljön i hemtjänsten, Dnr 1459/19

  Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att tillsammans med Intraservice och stadsdelsförvaltningarna ta fram en åtgärdsplan utifrån Arbetsmiljöverkets föreläggande kring brister i arbetsmiljön inom hemtjänsten. Arbetsmiljöverket kom in med sitt föreläggande om vite på 1 miljon kronor i december 2019 där man krävde genomförda åtgärder senast 1 maj 2020.

  Det är stadsdelsnämnderna som ansvarar för arbetsmiljön. Arbetet med att åtgärda bristerna som Arbetsmiljöverket har lyft sker lokalt och i samverkan med skyddsombuden i enlighet med Arbetsmiljölagen och stadens samverkansavtal. Stadsledningskontorets roll i ärendet är att samla information om hur varje enhet arbetar med att åtgärda arbetsmiljöproblemen. Stadsdelarna hade fram till 15 mars på sig att lämna in de uppgifter som ligger till grund för stadsledningskontorets svar till Arbetsmiljöverket.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Reservation SD

  Utvärdering av Trainee för personer med funktionsnedsättning (TFF) samt ta fram förslag på hur programmet, och arbetet med det, kan utvecklas och förbättras, Dnr 0618/19

  Stadsledningskontoret har fått uppdrag att i samverkan med berörda parter utvärdera Trainee för personer med funktionsnedsättning (TFF) samt ta fram förslag på hur programmet kan utvecklas. Till grund för stadsledningskontorets förslag har man gått igenom befintligt material från programmet, intervjuat berörda parter och gjort en litteraturgenomgång.

  Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har idag det övergripande ansvaret för stadens samordning av arbetsmarknadsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Stadsledningskontoret bedömer att stadens arbetsgivare därmed har en tydlig central part att samverka med men att stadens förvaltningar och bolag behöver få bättre kunskap om nämndens strategiska uppdrag.

  För att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få arbete i staden behöver utvecklingsarbetet kopplas till arbetsgivarpolitiska frågor. Stadsledningskontoret ser också att det krävs större fokus på uppföljning av kvantitativa och kvalitativa effekter vid planering och genomförande av olika insatser. Samverkan är centralt för ett lyckat arbete. Stadsledningskontoret rekommenderar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att förutom samverkan med stadens arbetsgivare också samverka med centrala fackliga parter, stadsledningskontoret och funktionshinderrörelsen.
  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Reservation SD

  Redovisning av uppdrag att svara för samordning av Business improvement district-initiativ, Dnr 0901/19
  Business improvement district, BID, är en modell för lokal samverkan i syfte att samordna olika intressen som tillsammans deltar i ett lokalt utvecklingsarbete på en geografiskt avgränsad plats. Vid sammanträde hos kommunstyrelsen i juni 2019 och kommunfullmäktige i september 2019 beslutades att samordning av BID ska placeras hos stadsledningskontoret, inom ramen för det övergripande ansvaret att leda, samordna och följa upp stadens trygghetsfrämjande arbete. Stadsledningskontoret har under 2019 infört en strategisk samordningsfunktion inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet vars perspektiv är trygghet, säkerhet och stadsmiljö. I funktionens uppdrag blir arbetsmodellen för BID ett av flera verktyg.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för samråd vid hotsituationer och polisanmälan, Dnr 0830/19 och 0832/19

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram en rutin för samråd vid hotsituationer och polisanmälan, samt en rutin för att sammanställa bilden av hot och våld mot medarbetare och ta fram eventuella åtgärder för riskminimering.

  Göteborgs Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten ska göra att samtliga händelser hanteras på ett likartat sätt och bidra till att både chefer och medarbetare känner stöd och trygghet i sitt dagliga arbete. Rutinen redogör för tillvägagångssätt vid en hot- eller våldshändelse som drabbar medarbetare i Göteborgs Stad. Den redogör även för när och hur samråd med stadsledningskontoret kan ske.

  När det gäller rutinen för sammanställning av bilden av hot och våld mot medarbetare ska den göras genom att kontinuerligt inhämta uppgifter från ett avvikelsehanteringssystem som ska införas och vara gemensamt för hela staden. Stadsledningskontoret kommer därför återkomma med rutin för sammanställning av bilden av hot och våld.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Information om ansökan om att bli en Unesco Creative city of literature 2021

  Kommunstyrelsen gav i juni 2019 stadsledningskontoret i uppdrag att ansöka om att Göteborgs Stad ska bli en Unesco city of literature 2021.

  Stadsledningskontorets bedömning, efter jämförelse med de kreativa städerna i Sverige och litteraturstäderna i Norden, är att uppdraget för en stad i Göteborgs storlek kräver minst en koordinator på heltid för att hantera såväl det lokala som det globala perspektivet. Den sammanlagda kostnaden bedöms uppgå till i storleksordningen två miljoner kronor.
  Utifrån rådande förutsättningar, att en intresseanmälan ska skickas in redan den 1 april 2020, att kostnaden bedöms högre än i tidigare underlag, samt att ingen finansiering finns anvisad, bedömer stadsledningskontoret att kontoret inte kan gå vidare med ansökan.

  V och MP vill i ett yrkande att Göteborgs Stad ansöker om att bli en Unesco city of literature 2021 och att finansieringen, om ansökan beviljas, ska hanteras inom stadens ordinarie budget. Kostnaden för att ta fram ansökan ska hanteras inom Stadsledningskontorets budgetram.

  M, L, C, särskilt yttrande KD ställer sig i ett tilläggsyrkande bakom yrkandet från V och MP med tillägget att stadsledningskontoret ska söka finansiering från externa parter samt återrapportera ansökan och budget till kommunstyrelsen senast i april 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt yrkandet från V och MP och enligt tilläggsyrkandet från M, L, C.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Reservation S
  Reservation D
  Reservation SD

  Övriga ärenden

  Revidering av styrdokument för finansverksamheten inom Göteborgs Stad, Dnr 1155/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Samlingsärende inom uppföljning - återrapportering av uppdrag samt uppföljning av styrande program, mars 2020, Dnr 0265/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  Uppskjutet införande av taxa för kommunal hälso- och sjukvård, Dnr 1426/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 6 - 6 och ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Reservation SD

  Hemställan från Business Region Göteborg AB om ökad ägarfinansiering till Sahlgrenska Science Park, Dnr 1403/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande V

  Yrkande från M, L, C, MP särskilt yttrande KD gällande arbetet för att Göteborg ska bli en de 100 klimatneutrala städerna i EU

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Ledamöterna från D deltar inte i beslutet
  Reservation SD

  Yrkande från MP och V angående WWF:s kommunutmaningar inför Earth hour 2020

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  Yrkande från S och D angående politisk kontroll över de nya nämndernas personalstruktur

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020, Dnr 1425/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande MP, V

  Anmälan om mottagna donationer, Dnr 0227/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Val av ledamot i Mölndalsåns vattenråd i stället för Daniel Augustsson (C) som avsagt sig

  Valdes Emma Dolderer (C)

  Val av ledamot i Säveåns vattenråd i stället för Adam Garnej (C) som avsagt sig

  Valdes Gunilla Clancy (C)

  Val av ledamot i Göteborgs Stads Råd för funktionshinderfrågor i stället för Catarina Ahlqvist (-)
  Valdes Anders Ziethén (-)

  Val av ledamot i Göteborgs Stads Råd för den nationella minoriteten romer i stället för Richard Magito Brun (-). Nuvarande ersättaren Ros-Marie Wallengren (-) har föreslagits till ny ledamot. Charlott Bohm (-) har föreslagits till ny ersättare

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

  Yrkande från V angående tillfälligt slopande av karensavdraget med anledning av Coronaviruset

  Yrkandet återtaget

  Yrkande från D och S angående tydlig information om risker med kusinäktenskap

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter 7 – 5 i huvudvotering.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Reservation D
  Reservation SD

  Yrkande från D angående Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsynsrapport om Sociala barn- och ungdomsvården

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D enligt yrkande från M, L, C efter votering 7 – 6.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD
  Reservation D
  Reservation SD

  Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående hemtjänsten

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet.
  Reservation V
  Yttrande KD

  Yrkande från V angående plan för insatser till personer som säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V enligt yrkade från M, L, C efter 7 – 5 i huvudvotering.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande D
  Yttrande SD

  Motion av Björn Tidland (SD) om att lägga till programpunkter till Göteborgs Stads 400-årsjubileum, Dnr 1202/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen med hänvisning till yttrande från Göteborg & Co AB. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att säga upp hyreskontraktet med Kvibergs marknad, Dnr 1143/19

  Kommunstyrelsen beslutade yrkande från M, L, C och S med viss justering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  Motion av Åse Victorin (D) om att utreda IT-utbildningen hos pedagoger, Dnr 1037/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande D

  Motion av Åse Victorin (D) om att utveckla och elevers finmotoriska förmåga, Dnr 1040/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande D

  Motion av Åse Victorin (D) om en enhetlig skärmpolicy för förskola och skola, Dnr 1036/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande D

  Motion av Jenny Broman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om att ta fram riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens reklamplatser, Dnr 0717/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandet från S samt yrkandet från V och MP.
  Yttrande KD

  Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd, Dnr 1464/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Kompletterande uppföljning december 2019, Dnr 0264/19

  15 april

  Revidering av ägardirektiv för Göteborg & Co AB, Dnr 0543/20

  15 april

  Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd, Dnr 0321/20

  15 april

  Utredning av digitaliseringslösningar för att uppnå resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete, Dnr 1044/19

  15 april

  Utredning av förekomsten i andra kommuner av bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd, Dnr 0839/19

  15 april

  Yrkande från MP angående tillgängliggör fler bostäder i Göteborg

  15 april

  Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

  15 april

  Yrkande från MP och V angående minska segregationen

  15 april

  Reviderat yrkande från SD angående tillfälligt borttagen trängselskatt i Göteborgs Stad

  15 april

  Bokslutsberedning för 2019, Dnr 1301/19

  15 april

  Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020, Dnr 0448/20

  15 april

  Redovisning av hantering av kommunfullmäktiges fyra uppdrag om it och digitalisering

  15 april

  Redovisa av vilka konsekvenser som förändring av rutinen för nödbistånd har lett till, Dnr 0986/19

  15 april

  Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

  15 april

  Yrkande från V och MP angående Sjömanskyrkans framtid

  15 april

  Reviderat yrkande från D angående förberedelse för ett svårt Corona-scenario

  15 april

  Yrkande från V och MP angående tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer

  15 april

  Handlingar och protokoll från kommunstyrelsen 2020-03-25

 • 2020-03-11

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte

  Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023

  Kommunfullmäktige beslutade i november 2013 att fastställa Göteborgs Stads kulturprogram. Kulturnämnden antog i januari 2016 handlingsplaner med konkreta åtgärder för respektive område konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering i syfte att förverkliga stadens ambitioner i enlighet med kulturprogrammet.

  I samband med att kulturnämnden antog kulturprogrammets handlingsplaner fick förvaltningen i uppdrag att kartlägga vilken tillgång till kultur barn och unga i Göteborg har i olika delar av staden.

  Kulturnämnden godkände i december 2018 förslag till Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2019–2023 och beslutade att sända planen på remiss till ett urval av stadens nämnder och styrelser samt andra kulturaktörer inom och utom stadens regi. Samtliga tillstyrkte planen. Kulturnämnden godkände därefter i augusti 2019 förvaltningens omarbetade förslag till Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur och översände planen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställande.

  Kulturnämndens förslag till Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur utgår från visionerna och de övergripande målen i Göteborgs Stads kulturprogram och Göteborgs Stads program för en jämlik stad. Den pekar ut utvecklingsområden för att stärka barnperspektivet inom kulturområdet och kulturperspektivet inom stadens verksamheter för barn och unga. Planen avser att genom en stärkt samverkan och organisering ha sikte på att öka stadens möjligheter att agera strategiskt och långsiktigt för kulturell och social hållbarhet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande D

  Avslut av projekt linbana samt ställningstaganden om alternativa kollektivtrafiklösningar till linbanan, Dnr 1401/19

  Stadsledningskontoret föreslår att projekt linbana (även benämnd stadslinbanan) avslutas. Linbanan ingår i storstadsavtalet för Sverigeförhandlingen, där stadsdirektören föreslås få i uppdrag att i styrelsen förhandla ur linbanan ur gällande avtal, genom ett tilläggsavtal som ska underställas kommunstyrelsen för beslut. Ärendet svarar också på de hemställningar trafiknämnden beslutade att skicka till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid nämndens sammanträde 2019-12-12 om alternativa trafiklösningar som ersättning till linbanan. 

  Mot bakgrund av linbaneprojektets avslut behöver en konsekvensanalys genomföras rörande påverkan på detaljplaner. Stadsledningskontoret föreslår därför att byggnadsnämnden och fastighetsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med trafiknämnden, analysera konsekvenserna av att projekt linbana avslutas, samt värdera hur nu pågående detaljplaner inom linbanans influensområde påverkas.

  S och D vill i ett yrkande avsluta projekt linbana och utreda alternativa kollektivtrafiklösningar.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 4 – 5 enligt yrkandet från S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD
  Yttrande M, L, KD, C
  Yttrande MP

  Utredningen om framtida huvudmannaskap för Stora Teatern samt kulturnämndens hemställan om att utöka uppdraget, Dnr 0407/19

  I budget 2019 fick Göteborgs Stadshus AB ett uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern. Utredningen har avvaktat utfallet av utvärderingen av Stora Teaterns verksamhet som kulturförvaltningen i februari förra året fick i uppdrag av kulturnämnden att genomföra. När utvärderingen återrapporterades till kulturnämnden i november 2019 så hemställde kulturnämnden till kommunfullmäktige att utredningsuppdraget om framtida huvudmannaskap för Stora Teatern skulle utökas med en utredning om alternativ driftsform för verksamheten.

  Då det finns alternativa tolkningar av det uppdrag som ska genomföras samt att kulturnämnden har inkommit med en hemställan till kommunfullmäktige behöver Stadshus AB och stadsledningskontoret vägledning i vilken inriktning som utredningsuppdraget ska ta. Därför överlämnas ärendet till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för ställningstagande.
  M, L, C, särskilt yttrande KD skriver i ett yrkande att inriktningen för utredningsuppdraget skall beakta samtliga punkter i kulturnämndens hemställan, med uppdragsformulering enligt tjänsteutlåtandet från kulturförvaltningen samt tilläggsyrkande från S, MP, V och D.

  V, MP, S skriver i ett yrkande att inriktningen för utredningsuppdraget skall beakta samtliga punkter i kulturnämndens hemställan, med uppdragsformulering enligt tjänsteutlåtandet från kulturförvaltningen samt tilläggsyrkande från S, MP, V och D.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandena från M, L, C samt V, MP, S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022, Dnr 1411/19

  Kommunstyrelsen beslutade i april förra året att fastighetsnämnden ska ta fram en reviderad plan mot hemlöshet 2020 - 2022 och att den nuvarande hemlöshetsplanen (2015 – 2018) fortsätter att gälla under 2019. Den 24 april beslutade kommunfullmäktige att särskilt fokus i kommande hemlöshetsplan ska ligga på att motverka vräkningar av barnfamiljer och den akuta hemlösheten bland barnfamiljer. Fastighetsnämnden godkände i december förslaget till Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020–2022.

  Det övergripande målet i planen är att antalet personer i hemlöshet ska minska med minst 20 procent under planperioden. I förslaget understryks att stadens arbete mot hemlöshet också behöver kompletteras med åtgärder kring den generella bostadsförsörjningen. Förslaget till hemlöshetsplan har utarbetats i samverkan med bland andra stadsdelsförvaltningar, social resursförvaltning, stadsledningskontoret, Förvaltnings AB Framtiden och idéburna organisationer.

  V och MP vill i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen får en deluppföljning av planens måluppfyllelse under första kvartalet 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 - 1 samt enligt tilläggsyrkandet från V, MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande S
  Yttrande D

  Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022, Dnr 1028/19

  I kommunfullmäktiges budget 2018 fick social resursnämnd i uppdrag att ta fram en stadenövergripande plan med utgångspunkt i Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026. I augusti 2019 skickade social resursnämnd ett förslag på Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019–2022 till kommunstyrelsen för beslut. I november 2019 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

  Syftet med den nya planen är att utveckla och förstärka stadens arbetsstrukturer inom jämlikhet och visa på konkreta åtgärder för att underlätta införandet av programmet. Precis som programmet utgår planen från två delar: Målområden med tillhörande strategier och förutsättningar för ett mer framgångsrikt arbete. I planen bryts målområden och strategier ner i aktiviteter för samverkan medan förutsättningar för ett mer framgångsrikt arbete bryts ner i aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning.

  Efter remiss i bolag, nämnder och råd har social resursförvaltning reviderat sitt förslag utifrån de synpunkter som kommit in. Stadsledningskontorets bedömer att Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019–2022 är en förutsättning för det fortsatta arbetet med att skapa en jämlik stad och föreslår att planen antas och att genomförandet sker i den takt som nämnder och styrelser bedömer möjligt.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1 om att avgöra ärendet idag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande V, MP
  Yttrande S
  Yttrande D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Övriga ärenden

  Verksamhetsområde 2020 - Göteborgs Stads allmänna vattentjänster, Dnr 0350/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Robert Dicksons stiftelse, Dnr 0525/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande SD
  Yttrande KD

  Yrkande från D och S angående Idrottsstaden Göteborg

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D och S efter votering 8 – 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 16033 - 19, laglighetsprövning enligt kommunallagen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 1.
  Omedelbar justering av beslutet
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning D

  Redovisning av uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket från pensionsinbetalningar, Dnr 0847/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 6 – 6 och ordförandens utslagsröst.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD
  Yttrande SD

  Yrkande från V, S, D, MP angående finansiering av avgiftsfri simundervisning

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S, D, MP.
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande från SD om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 2.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande S
  Yttrande SD

  Val av representant i Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet i stället för Helene Odenjung (L)

  Valdes Tomas Berndtsson (-)

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att inte anställa personer som vägrar handhälsa genom traditionell handhälsning, Dnr 1332/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet enligt yrkandet från S, D, M, L, C.
  Yttrande KD

  Bordlagda ärenden

  Samlingsärende inom uppföljning - återrapportering av uppdrag samt uppföljning av styrande program, mars 2020, Dnr 0265/20

  25 mars

  Uppskjutet införande av taxa för kommunal hälso- och sjukvård, Dnr 1426/19

  25 mars

  Hemställan från Business Region Göteborg AB om ökad ägarfinansiering till Sahlgrenska Science Park, Dnr 1403/19

  25 mars

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

  25 mars

  Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden, Dnr 1157/19

  25 mars

  Yrkande från M, L, C, MP, särskilt yttrande KD om arbetet för att Göteborg ska bli en de 100 klimatneutrala städerna i EU

  25 mars

  Information om ansökan om att bli en Unesco creative city of literature 2021, Dnr 0530/19

  25 mars

  Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Lisa Sorvoja (D) som avsagt sig

  25 mars

  Yrkande från D och S angående tydlig information om risker med kusinäktenskap

  25 mars

  Yrkande från V och MP angående Sjömanskyrkans framtid

  25 mars

  Yrkande från D angående Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsynsrapport om Sociala barn- och ungdomsvården

  25 mars

  Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående hemtjänsten

  25 mars

  Yrkande från V angående plan för insatser till personer som säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution

  25 mars

  Motion av Jenny Broman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om att ta fram riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens reklamplatser

  25 mars

 • 2020-02-26

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Dnr 0301/20

  Kommunstyrelsen föreslås anta en detaljplan för en friidrottsanläggning norr om Skra Bro. Syftet med detaljplanen är att kunna bygga en fullskalig friidrottsanläggning med tillhörande domartorn, läktare, omklädningsrum och klubbhus. En ny friidrottsanläggning på Hisingen är en ersättning för Rambergsvallen som fått annan användning. Placeringen av friidrottsanläggningen, norr om Skra Bro, föregicks av en läges- och lokaliseringsstudie där ytterligare tre platser varit med i urvalet. Detaljplanen har av byggnadsnämnden översänts till kommunfullmäktige för antagande eftersom planen strider mot översiktsplanen då jordbruksmark tas i anspråk och att utbyggnaden påverkar landskapsbilden och kulturlandskapet.

  Nämndens bedömning är att en friidrottsanläggning är en viktig samhällsfunktion med stort allmänt intresse.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, V
  Yttrande SD

  Utredning om hur och var det fulla ansvaret ska ligga att sammanställa antalet barn som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar, Dnr 1140/19

  Den 10 december 2019 fick kommunstyrelsen och stadsledningskontoret i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med grundskoleförvaltningen och social resursförvaltning utreda hur och var det fulla ansvaret ska ligga för att sammanställa antalet barn som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar.

  Stadsledningskontoret har tittat på vilka förutsättningar skolan respektive socialtjänsten har för att hantera sådan statistik. Socialtjänsten tar emot anmälningar från samtliga berörda skolformer men också anmälningar från till exempel hälso- och sjukvården samt polisen när de uppmärksammat hedersproblematik som kan vara okänd för skolan. Stadsledningskontoret bedömer att socialtjänsten är den verksamhet som har bäst förutsättningar att ha kännedom om de barn som förs ut ur landet av hedersrelaterade anledningar och samla in nödvändig statistik inom ramen för uppdraget.

  S, D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att ta fram rutiner och sammanställa statistik över individer som förs ut ur landet på grund av hedersrelaterade anledningar samt att social resursnämnd får i uppdrag att sammanställa uppgifterna från stadsdelsnämnderna och återrapportera resultatet till kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  Yttrande MP och V

  Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra GS Buss AB, Dnr 0310/20

  Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade i juni förra året att kollektivtrafikkoncernen ska drivas med inriktningen att utreda förutsättningar för och konsekvenser av att sälja GS Buss AB. GS Buss AB verkar på en marknad med hög konkurrens och bedöms ha konkurrensnackdelar i jämförelse med konkurrenter, ofta mycket stora aktörer, och det bedöms som osäkert om bolaget kan vara framgångsrikt i de kommande upphandlingarna för linjebussverksamhet i Göteborg under 2021 - 2023. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna en försäljning av GS Buss.

  S, V vill i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att direkttilldela busstrafiken i Göteborg och betydelsen av förändrad rådighet över busstrafiken.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6. Tilläggsyrkandet från S, V avslogs efter votering 7 – 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Trafikantservice AB, Dnr 0311/20

  Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade i juni förra året att kollektivtrafikkoncernen ska drivas med inriktningen att utreda förutsättningar för och konsekvenser av att sälja GS Trafikantservice AB. GS Trafikantservice AB verkar på en konkurrensutsatt marknad. Den kommunala kompetensen innebär inom vissa områden begränsningar i bolagets möjligheter att delta i upphandlingar. Detta gäller då upphandlaren vill ha tjänster utförda även utanför Göteborg. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna en försäljning av GS Trafikantservice.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0691/19

  Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 om tidplan och inriktning för fortsatt utredning av vissa delförslag i den tidigare genomförda facknämndsöversynen. Stadsledningskontoret har nu genomfört en utredning och föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker alternativet ”Inriktningsstyrd samverkan” som förslag till ny strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen och att detta förslag skickas på remiss till berörda nämnder och styrelser.
  ”Inriktningsstyrd samverkan” innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och styra Göteborgs Stads processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. Kommunstyrelsen föreslås ha ett utpekat ansvar för mål och process, medan ansvaret för innehåll och sakkompetens föreslås ligga på nämnder och bolag.

  Stadsledningskontorets bedömning är att ”Inriktningsstyrd samverkan” ger ökade möjligheter att hantera prioriteringar och målkonflikter inom stadsutveckling och värna ett hela staden-perspektiv. Det skulle i sin tur innebära att det blir tydligare för boende, besökare och näringsliv samt för stadens organisation vad staden vill med stadsutvecklingen. Det förväntas också skapa mer framdrift då alla arbetar mot samma mål och arbetet går i takt utifrån satt prioritering. De nya arbetssätten skulle också göra det möjligt att tidigare identifiera avvikelser från angiven inriktning och ge möjlighet till justering.

  Förslaget har varit på remiss hos berörda nämnder och styrelser och remissinstanserna är med få undantag positiva till införandet av föreslagen funktion, i huvudsak med motivet att det krävs en bättre samordning av arbetet kring stadsutvecklingsprojekten. Sammantaget pekas på en hel del brister i samverkan och prioriteringar inom stadsutvecklingsområdet och det finns stora förväntningar på vad en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen ska åstadkomma. De nämnder och styrelser som genomför stadsutveckling är positiva till förslaget, men flera eftersöker samtidigt en starkare central styrning. Stadsdelsnämnderna och andra remissinstanser med uppdrag inom sociala frågor bedömer att de frågorna skulle stärkas av att stadens mål, strategier och prioriteringar samordnas genom kommunstyrelsen. De tre remissinstanser som avstyrker förslaget menar att funktionen inte kan förväntas ge de beskrivna nyttorna och eller att förslaget skulle innebära ett för stort ingrepp i nämndens ansvar.

  M, L, C, D, S, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande skjuta fram införandet av en strategisk planeringsfunktion under stadsledningskontoret, och lyfta frågan igen i kommunstyrelsen under hösten 2022, och då i en större kontext kring omorganisation vilket också inkluderar hela eller delar av facknämndernas utredning/översyn. De föreslår också att budgetposten på två miljoner i stadens budget 2020 som var avsatt till införande av strategisk planeringsfunktion hanteras efter att första uppföljningsrapporten 2020 är beslutad.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Delrapport - Projekt civilt försvar, Dnr 0475/19

  Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning ska planeringen för civilt försvar återupptas. Efter en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting, och efter beslut i kommunstyrelsen, har stadsledningskontoret inlett projektet civilt försvar. Avdelningen samhällsskydd och beredskap driver projektet civilt försvar under perioden 1 januari 2019 - 31 december 2020. Denna delrapport beskriver vad som har gjorts under 2019 och vad som planeras för 2020.

  Våren 2019 låg fokus på att strukturera arbetet och komma igång med kompetenshöjande insatser. Under hösten 2019 deltog Göteborgs Stads samtliga förvaltningar och bolag i kunskapshöjande utbildningar. En riktlinje för säkerhetsskydd är framtagen, inklusive metod för hur säkerhetsskyddsanalyser ska genomföras. Under hösten skedde planering inför Totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Övningen sker under första kvartalet 2020.

  Under 2020 kommer arbetet med krigsorganisation och krigsplacering att intensifieras. Ett samarbete med Försvarshögskolan ska inledas. Utöver det genomförs ett pilotprojekt kring krigsplacering.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  Avsiktsförklaring avseende samarbete mellan Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola AB respektive Göteborgs universitet, Dnr 1421/19

  Göteborgs Stad har idag ett omfattande samarbete med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Hittills har detta skett utan övergripande samordning från vare sig staden eller de båda universiteten. Efter en gemensam dialog har Göteborgs Stad tillsammans med Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet enats om en avsiktsförklaring för det fortsatta samarbetet mellan de tre organisationerna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande S

  Delutredningar för projekt Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet, Dnr 1149/18

  Detta ärende besvarar de tre utredningsuppdrag som kommunstyrelsen i januari i år gav stadsledningskontoret att genomföra.

  Det första uppdraget gäller arbetssätt och initial finansiering för projekt ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”. Rapporten omfattar en analys som gjorts av externa konsulter som belyser för- och nackdelar med att låta projektet drivas av stadsledningskontoret eller av ett specifikt projektbolag. Konsulterna bedömer att förvaltningsformen ger uppdraget bättre förutsättningar att möta kommunstyrelsens krav.

  Det andra uppdraget är en fördjupad analys av vilka exploateringsintäkter som går att skapa i evenemangsstråket inom ramen för projektet. I analysen, som gjorts av externa konsulter, ingår en studie av hur det genom successiv försäljning av mark går att skapa en optimal exploateringsekonomi över tid. Konsulterna har analyserat konsekvenser för en rad aspekter på exploatering i evenemangsområdet och bedömer att det finns fördelar med en hög exploateringsnivå. Konsulterna bedömer att det finns en stor potential för värdestegring över tid.

  Det tredje uppdraget är en analys av förutsättningarna för att tidigt i projektarbetet involvera en extern operatör för arenorna. Stadsledningskontoret har genomfört analysen tillsammans med konsulter, Göteborg & Co, Got Event, Higab, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Stadsledningskontoret har skaffat sig en god uppfattning om aktiviteter, tid och omfattning för att rekommendera att en extern operatör bör engageras i ett tidigt skede.

  V, M, L, MP, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge byggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, fastighetsnämnden och Gotevent skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt i ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” där Gullbergsvass är huvudalternativet. I yrkandet vill de också ge idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för byggandet av ett nytt centralbad.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, M, L, MP, C efter votering 7 – 6.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Utredning av lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0844/19

  Kommunstyrelsen gav den 19 juni i år stadsledningskontoret i uppdrag att utreda lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet. Frågan om finansiering för 2019 redovisades till kommunstyrelsen den 28 augusti med beslut den 19 oktober. Ursprunget till Slottsskogsobservatoriet är en gåva i form av ett teleskop med tillbehör som Slottsskogens styrelse fick 1927. I och med att Naturhistoriska museet/Botaniska trädgården överfördes till Västra Götalandsregionen 1999, följde också observatoriet med. Västra Götalandsregionen har sedan dess stått för hyran och även under några år givit driftsbidrag till verksamheten. Stadsledningskontoret bedömer att frågan om huvudmannaskap och bidrag till observatoriet således är en fråga för Västra Götalandsregionen.

  Det andra uppdraget gäller långsiktig finansiering av verksamheten. Även detta är främst en fråga mellan Västra Götalandsregionen och Föreningen Slottsskogsobservatoriets vänner. Om kommunstyrelsen ändå vill ge riktat bidrag till verksamheten är bidraget inte finansierat i budget. Möjligheterna att ge ett riktat bidrag till en förening som har en annan huvudman än staden är dessutom begränsat. Bidrag med motprestation bedöms också upphandlingspliktigt.

  Stadsledningskontoret konstaterar också att föreningen inte vill bedriva ordinär öppen föreningsverksamhet och kan därmed inte bli bidragsgodkänd förening enligt Göteborgs Stads regelverk. Om föreningen istället börja bedriva ordinär öppen föreningsverksamhet kan den söka föreningsbidrag enligt Göteborgs Stads riktlinjer.

  S och D vill i ett yrkande ge stadsdirektören i uppdrag att omfördela 500 000 kronor från stadsledningskontorets budget för 2020 till grundskoleförvaltningen som ska användas till naturvetenskapliga lektioner och astronomiska visningar i Slottsskogsobservatoriet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S och D.

  Yttrande M, L, C, KD

  Göteborgsförslag [953] för beslut - Göteborg för kärnvapenförbud, Dnr 1463/19

  Förslagsställaren föreslår att politikerna i Göteborgs Stad ska uppmana Sveriges regering att snarast skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud - Treaty on the prohibition of nuclear weapons, TPNW. Ärendet har koppling till en motion som är under behandling i kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 att inte bereda förslaget vidare. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  Årlig prövning av styrande dokument 2019, Dnr 0110/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP, V avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för samordning/avräkning av ersättningar och arvoden för förtroendevalda, Dnr 0312/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande V, MP

  Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0303/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Försäljning av del av fastigheten Björsared 1:2, Dnr 0856/16

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till fastighetsnämnden enligt yrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Hemställan från SDN Västra Göteborg om förändring av Göteborgs Stads riktlinjer avseende individuellt ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, Dnr 1386/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt stadsledningskontorets förslag.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Hemställan från kulturnämnden om utökad ram, Dnr 1420/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 5 – 3 enligt stadsledningskontorets förslag.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S
  Yttrande SD

  Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan och markanvisning, Dnr 1783/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande SD

  Yrkande från D om öppna platser till media under kommunstyrelsens sammanträden

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 att avslå yrkandet från D, att efter votering 7 – 6 avslå yrkandet från V, MP samt att avslå yrkandet från S
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD

  Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD om Konkurrensverkets beslut gällande finansieringen av Göteborg & Co

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C
  Yttrande KD

  Yrkande från SD om den information som kommunicerats ut i staden om coronaviruset, med avsändare Samhällsskydd och Beredskap

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande SD

  Reviderat yrkande från SD om nya direktiv för etableringslån

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande SD

  Yrkande från SD om att utreda möjligheterna att omvandla vattentornet i Guldheden till en tredimensionell fastighetsbildning

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 1
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, KD, C
  Yttrande SD
  Yttrande S

  Val av ledamot och ordförande i referensgruppen för ungdomsfullmäktige i stället för Kristina Palmgren (L)

  Valdes Gabriella Toftered (L)

  Förordnande av politisk sekreterare för D fr o m 1 mars 2020

  Valdes Veronica Öjeskär

  Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för S fr o m 1 mars 2020 t o m 31 december 2020

  Valdes Jesper Hallén

  Motion av Åse Victorin (D) om fysisk samt rogivande aktivitet i skolan, Dnr 1039/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Motion av Åse Victorin (D) om förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan, Dnr 1038/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg, Dnr 0720/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  Efter votering 7 - 6 om ärendets avgörande idag så avslog kommunstyrelsen motionen efter votering 7 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Bordlagda ärenden

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

  11 mars

  Avslut av projekt linbana samt ställningstaganden om alternativa kollektivtrafiklösningar till linbanan, Dnr 1401/19

  11 mars

  Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

  25 mars

  Utredning om huvudmannaskap för Stora Teatern och kulturnämndens hemställan om att utöka uppdraget, Dnr 0407/19

  11 mars

  Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022, Dnr 1411/19

  11 mars

  2.1.8. Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022, Dnr 1028/19

  11 mars

  2.1.9. Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden, Dnr 1157/19

  11 mars

  Yrkande från D om Idrottsstaden Göteborg

  11 mars

  Redovisning av uppdrag att redovisa vilka konsekvenser som förändring av rutinen för nödbistånd har lett till, Dnr 0986/19

  25 mars

  Redovisning av uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket från pensionsinbetalningar, Dnr 0847/19

  11 mars

  Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Lisa Sorvoja (D) som avsagt sig

  11 mars

  Yrkande från V, MP och S angående finansiering av avgiftsfri simundervisning

  11 mars

  Yrkande från SD om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd

  11 mars

  Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19

  11 mars

 • 2020-02-05


  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026, Dnr 1006/18

  Kommunstyrelsen beslutade i maj 2019 att remittera stadsledningskontorets förslag till Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026. I detta ärende återredovisas ärendet som nu är kompletterat med remissvaren tillsammans med stadsledningskontorets bedömning.

  Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 skickades ut på remiss till 26 instanser varav 24 tillstyrkte förslaget, en instans avstyrkte och en instans svarade inte. Samtliga remissinstanser är i huvudsak positiva till utvecklad styrning enligt programförslaget. Syftet med att utveckla styrningen av Göteborgs Stads lokalförsörjning för kommunal service är att skapa ett mer transparent, långsiktigt lokalförsörjningsarbete och därmed underlätta för stadens olika parter att bidra samt förstå varandras roller och ansvar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag, yrkande från MP, V, S avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD

  Principer för långsiktigt hållbar hyressättning av lokaler för förenings- och kulturliv, Dnr 1281/16

  Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 enligt ett yrkande från S, M, MP, V, L, KD i kommunstyrelsen, att återremittera den del av kommunfullmäktiges uppdrag från juni 2014 till Higab AB och stadsledningskontoret som gäller långsiktig hållbar hyressättning.

  En ny modell för hyressättning av lokaler till förenings- och kulturlivet föreslås. Hyresnivån föreslås sättas till en specifik hyresnivå för samtliga lokaler. Hyresnivån ska gälla för samtliga lokaler som är klassade och lämpliga för förenings- och kulturlivet utifrån fastighetsägarens bedömning. Det medför att hyresnivån är den samma oavsett skick och geografiskt läge. Hyresnivån föreslås sättas till 550 kronor per kvadratmeter och år.

  När kommunstyrelsen senast behandlade ärendet, i oktober 2019, så återremitterades det. Detta för att dels utreda en hyresmodell med differentierad hyra, dels för att beskriva konsekvenserna av idrotts- och föreningsnämndens nya mellanhyresvärdskap.

  Stadsledningskontoret har tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen, fastighetskontoret och Higab AB nu tagit fram ett förslag till en hyresmodell med tre kategorier. En preliminär bedömning är att modellen när den införs kommer att innehålla cirka 280 lokaler för förenings- och kulturlivet. Att kategorisera lokalerna enligt modellen innebär en total kostnadsminskning på 1 350 000 för de föreningar och kulturutövare som hyr lokaler, dock får inte alla som hyr lokaler sänkta hyreskostnader.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande V, MP
  Yttrande S

  Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism, Dnr 0362/18

  I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom mänskliga rättighetsarbetet. Efter beslut i kommunstyrelsen den 25 maj 2019 skickades planen på remiss. Remissen skickades ut till totalt 29 remissinstanser och synpunkter har kommit in från 18 interna instanser och fem externa. Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad som har svarat tillstyrker förslaget. De externa remissvaren lämnade sina svar utan att uttryckligen tillstyrka eller avstyrka.

  Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism utgår från de roller där staden har rådighet att förändra – som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och samhällsaktör. Planen vill belysa och förändra de strukturer och processer i den kommunala miljön som kan innebära en begränsning eller hinder för vissa att uppnå lika möjligheter som resten av samhället. Den utgår från internationella konventioner om mänskliga rättigheter och de lagar och principer som styr det kommunala uppdraget. Göteborgs Stads plan har en tydlig koppling till den nationella planen och använder samma definition av rasism och fokuserar särskilt på afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer.
  Planens mål och insatser är framtagna utifrån:

  • Samlat grepp mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (Nationell plan – Regeringskansliet)
  • De medskapande processer som genomfördes när planen togs fram tillsammans med berörda aktörer och grupper
  • Intervjuer och vittnesmål om rasismens olika uttryck i kontakt med Göteborgs Stad, samlat i lägesbilden Från dolt till synligt (ligger som bilaga till planen)

  Det övergripande målet i planen är att Göteborg är en stad fri från rasism.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 om ärendets avgörande idag enligt stadsledningskontorets förslag.Yrkande från S och D avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande V, MP

  Nulägesanalys över personalförmåner i förvaltningar och bolag inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner samt uppdrag om revidering av Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner, Dnr 1396/17

  I kommunfullmäktige infördes i april i år stadengemensamma personalförmåner enligt Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner. Samtidigt återremitterades punkten om kommunstyrelsens förslag om att stadens nämnder och styrelser ska avveckla icke stadengemensamma personalförmåner under 2019.

  Stadsledningskontoret fick i början av maj i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en nulägesanalys över stadens samlade personalförmåner och redovisa vilka som regleras i kollektivavtal och/eller lokala överenskommelser.

  I juni skickade stadsledningskontoret ut en ny enkät till samtliga förvaltningar och bolag. Den visar att personalförmånerna skiljer sig åt mellan förvaltningar och bolag. Det gäller till exempel om de anställda erbjuds Västtrafikkort betalt av arbetsgivaren mot förmånsbeskattning, lunchsubvention i form av rikskort och friskvård på arbetstid eller inte. Det förekommer också en del personalförmåner som kan uppfattas som praxis i branschen eller som är kopplade till den specifika verksamheten.

  Stadsledningskontoret föreslår att stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2020 börja avveckla icke stadengemensamma personalförmåner och fortsätta det påbörjade införandet av de stadengemensamma enligt Göteborgs Stads riktlinjer för personalförmåner.

  I samband med införandet av förmånsportalen och kartläggningen av personalförmåner så har stadsledningskontoret sett att riktlinjen för personalförmåner behöver revideras och förtydligas. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera riktlinjerna.

  Ärendet återremitterades enligt yrkandet från D efter votering 6 – 6 och med ordförandens utslagsröst.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Tid- och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen samt komplettering avseende nämndstruktur, Dnr 1369/19

  Kommunfullmäktige beslutade 21 november 2019 att förändra Göteborgs Stads nämndorganisation. När kommunstyrelsen beredde ärendet den 6 november 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till genomförandeplan för organisationsförändringen, som redovisas i detta ärende.

  Ärendet innehåller också en komplettering till tidigare överlämnad rapport; ett fördjupat underlag om struktur på nämndsorganisationen för verksamhetsområdet ”individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst”. Syftet med fördjupningen var att pröva nämndstrukturens möjlighet att hantera mängden individärenden som inte kan delegeras till tjänstepersoner. Stadsledningskontoret gör samma bedömning som tidigare gällande nämndstrukturen för verksamhetsområdet ”individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst”, det vill säga en nämnd som stöds av en förvaltningsorganisation och där uppdraget omfattar hela staden. Detta innebär att genomförandet sker enligt inriktningen i kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2019.

  M, V, L, C och MP vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret ett antal uppdrag, däribland att utreda fyra regionala nämnder som alternativ till stadsledningskontorets förslag med en central nämnd, med ansvar för individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst. Yrkandet innehåller också ett antal inriktningar och utgångspunkter för det fortsatta arbetet med förändringen av stadens nämndorganisation.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, V, L, C och MP.

  Yttrande KD

  Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad, Dnr 1373/19

  Kommunstyrelsen beslutade i november 2019 om stadsdelsnämndernas framtida organisation. Stadsledningskontoret fick då uppdrag om lokal och digital demokrati, lokala mötesplatser och en utökad roll för fullmäktige i demokratiarbetet. I yrkande framgick även att en nämnd, förslagsvis konsument- och medborgarservice, ska ges ett utökat uppdrag inom detta område.

  Stadsledningskontoret har nu återkommit med en inriktning för det fortsatta arbetet. Inriktningen visar att utveckling av lokal- och digital demokrati samt fullmäktiges roll i demokratiarbetet berör fler nämnder och styrelser i staden än tidigare utredning om stadsdelarna. Bedömningen är att arbetet bör hanteras parallellt med genomförandet av nya nämnder men inte som en del av det. Detta för att det är ett utvecklingsarbete som troligen kommer fortsätta efter genomförandet av ny nämndsorganisation. För att göra inriktningen konkret kommer det behövas avstämningar mellan politik och tjänstepersoner.

  Som en del av uppdraget kommer stadsledningskontoret ta fram en gemensam geografisk indelning för samverkan inom Göteborgs stad för att säkra en samlad kunskap om lokala förhållanden och utveckling av lokal demokrati. Indelningen är också basen för samverkan med andra myndigheter och lokala aktörer. Det eventuellt utökade uppdraget till nämnden för konsument och medborgarservice kommer att ske i samband med att reglementen i staden görs om och är beroende av vilken ambitionsnivå som sätts för lokal och digital demokrati samt lokala mötesplatser inom staden.

  M, V, L, C och MP vill i ett gemensamt yrkande fastställa stadsledningskontorets inriktning och lämnar ett antal yrkanden för utveckling av lokal- och digital demokrati med uppdrag till nämnden för konsument- och medborgarservice samt till grundskolenämnden och kommande socialnämnder. Stadens samtliga facknämnder uppmanas att ha öppna nämndsammanträden för att underlätta dialog med medborgarna om de beslut som ska fattas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, V, L, C och MP.

  Yttrande KD

  Remittering av utredning av förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende, Dnr 0402/19

  Kommunfullmäktige beslutade 2018 att införa valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) i Göteborgs Stad. I ett valfrihetssystem enligt LOV blir alla utförare som uppfyller de krav som Göteborgs Stad ställer godkända. Staden ställer samma krav på kommunala och privata utförare vilket innebär konkurrens på lika villkor om hyresgästerna. Eftersom många privata företag som bedriver äldreboende bygger nytt kommer det på sikt att bli en överkapacitet av lägenheter, något som Göteborgs Stad behöver ta med i sin planering. Likaså att det kan bli kostnader för platser som står tomma. För att valfrihetssystemet inte ska bli kostnadsdrivande behöver tillgång och efterfrågan balanseras. I det förberedelsearbete som stadsdelarna och kommande äldrenämnd står inför är det därför viktigt att ta hänsyn till både ny styrmodell och ekonomiska risker.

  Stadsledningskontoret föreslår att valfrihetssystemet införs den 1 april 2021 och att utredningen skickas på remiss den 15 januari 2020 för att ge alla inblandade tid att bereda sina svar. Remissinstanser för stadsledningskontorets utredning är samtliga stadsdelsnämnder, social resursnämnd, nämnden för Intraservice, nämnden för konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stads pensionärsråd, Vårdföretagarna, Famna och Svenska Vård.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt stadsledningskontorets förslag med viss justering.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande SD

  Förslag till inriktningar för att öka delaktighet och inflytande i bostad med särskild service, Dnr 0695/19

  Stadsledningskontoret fick i november 2018 i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att öka delaktigheten och inflytandet för boende i bostäder med särskild service (BmSS). Stadsledningskontoret fick också i uppdrag att i samverkan med Intraservice ta fram riktade handlingsplaner för ökad digitalisering och införande av välfärdsteknik i verksamheten. Planerna ska utgöra inriktning och underlag för stadsdelsnämndernas och kommande nämnders utvecklingsarbete.

  I insatsen bostad med särskild service (BmSS) enligt Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) har Göteborgs Stad ett ansvar för att den enskilde får den hjälp hen behöver för att kunna genomföra dagliga aktiviteter i och utanför bostaden. Verksamheten ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. För att fullt ut kunna möta dessa krav behöver Göteborgs Stad fokusera på kompetensförsörjning, bemanning och förutsättningar för ett närvarande ledarskap.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Utredning av förutsättningarna för att samla det fulla kommunala ansvaret för stadens lantgårdar på en huvudman, Dnr 0790/19

  I augusti förra året fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda om det går att låta en huvudman att ta över det fulla kommunala ansvaret för Göteborgs Stads lantgårdar. Stadsledningskontoret har inventerat stadens samtliga lantgårdar och kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut idag. Stadsledningskontoret har valt att titta på de fem lantgårdar där Göteborgs Stad genom egen drift eller bidrag finansierar hela eller delar av verksamheten: Bergums fritidslantgård, Galaxen, Kättilsröd 4H-gård, Tolsereds 4H-gård och Ladan i Backa.

  Angereds stadsdelsnämnd har ett resursnämndsuppdrag för Bergums fritidslantgård. Övriga drivs av föreningar med föreningsbidrag från idrotts- och föreningsnämnden. Bergums fritidslantgård är den enda gård som drivs i stadens regi. För att staden ska hantera alla sina lantgårdar på ett likvärdigt sätt föreslår stadsledningskontoret att Bergums fritidslantgård avvecklas eller att en förening får i uppdrag att driva gården med ekonomiskt bidrag från staden.

  M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret i samarbete med berörda nämnder skyndsamt utreder intresset hos föreningslivet att driva vidare Bergums fritidslantsgård och genomföra en överlämning av drift till lämplig förening.

  V, MP och D vill i ett yrkande att stadsledningskontoret i samarbete med berörda nämnder skyndsamt överlämnar driften av lantgårds- och besöksverksamheten på Bergums fritidslantsgård till en förening.

  V, MP vill i ett tilläggsyrkande att 1 700 000 kronor förs över från arenautredningen till stadsdelsnämnden Angereds resursnämndsuppdrag för fortsatt drift av verksamheten vid Bergums fritidslantgård under 2020 medan en mer långsiktig lösning arbetas fram.

  Efter votering 12 – 1 om att avgöra ärendet idag beslutade kommunstyrelsen enligt beslutssatserna i yrkandena från V, MP och D samt M, L och C med viss justering. Dessutom enligt tilläggsyrkandet från MP, V efter votering 4 – 5.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Reservation M, L, C
  Reservation SD

  Utredning av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bygga en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen, dnr 0891/19

  Kommunstyrelsen gav i slutet av maj förra året stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag, utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bygga en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen. Att bygga en arena i Frihamnen innebär att området tillförs en attraktion som skapar liv och rörelse.

  I samtal med idrotts- och föreningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har det framkommit att det finns ett stort behov av nya hallar för både elit- och breddidrotten och skolorna.

  Det finns två olika typer av temporära anläggningar. En övertryckskonstruktion som är relativt billig i inköp och okomplicerad att grundlägga, eller en fast konstruktion som är tyngre och är mer komplicerad att grundlägga, kostar mer och tar längre tid att bygga.

  Nästa steg bör vara att kommunfullmäktige beslutar om vem som ska bygga och äga anläggningen och vem som ska vara driftsoperatör.

  S, D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att Älvstranden Utveckling gör en fördjupad utredning för en temporär arena i Frihamnen anpassad för elitidrott och att hitta en lämplig aktör för byggnationen samt att kommunstyrelsen utreder hur arenan kan finansieras.

  Efter votering10 – 3 om att avgöra ärendet idag beslutade kommunstyrelsen enligt yrkandet från S, D, M, L och C.

  Yttrande KD
  Yttrande MP
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  Årsrapport 2018 och översyn av riktlinjerna för kommunal subvention till trygghetsboende samt förslag på ny målbild för perioden 2019–2022, Dnr 1075/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag, yrkandet från V, MP, S avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande fondering för framtida investeringar och förändrad redovisning av eget kapital, Dnr 1890/17

  Ärendet återremitterades enligt yrkandet från S, M, V, L, MP och C
  Yttrande KD

  Yrkande från MP och V angående bemannade lekplatser i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från MP och V efter votering 5 - 8, samt enligt tilläggsyrkandet från V och MP efter votering 4 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation M, L, C
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 15154 - 19, laglighetsprövning enligt kommunallagen, Dnr 1385/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP efter votering 4 - 6.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation M, L och C
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

  Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2020-03-23, Dnr 0004/20

  Valdes Susanne Wirdemo (M)

  Svar på skrivelse från SDN Västra Hisingen om trafiksäkerheten och trafiksituationen i Torslanda, Dnr 1076/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP avslogs efter votering 10 – 1.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande D

  Inriktningsbeslut - hur samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer utifrån överenskommelsen kan utvecklas, Dnr 1077/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande MP, V
  Yttrande SD

  Idrotts- och föreningsnämndens utredning av byggrätt i Kvibergs Park, Dnr 1739/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet från M, L, C
  Reservation V

  Yrkande från V, MP och S om åtgärder med anledning av arbetsmiljöproblem i hemtjänsten

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP och S efter votering 5 – 8.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Yrkande från MP och V om barnkonventionen

  ommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 enligt yrkandet från D, S, M, L, C.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  Förlängning av förordnande av vikarierande politisk sekreterare för M

  Valdes Louise Isberg t.o.m. 2020-08-01

  Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty för svensk damfotboll vid nationalarenan, Dnr 0979/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande V, MP

  Motion av Jahja Zeqiraj (D) om en handlingsplan för att minska de höga sjuktalen i Göteborgs Stads verksamheter, Dnr 1096/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  Motion av Daniel Bernmar (V) och Johan Zandin (V) om ett kommunalt byggbolag, Dnr 0713/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till ICAN (International campaign abolish nuclear weapons) cities appeal, Dnr 1102/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 5 – 6 att tillstyrka motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Remiss från Finansdepartementet - Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen, Dnr 1235/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Västkom - Samverkan för barns och ungas bästa, överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, Dnr 1298/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande V, MP
  Yttrande D

  Remiss från Västkom och Västra Götalandsregionen - Förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland, Dnr 1287/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Försäljning av del av fastigheten Björsared 1:2, Dnr 0856/16

  26 februari

  Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra GS Buss AB, Dnr 0310/20

  26 februari

  Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Trafikantservice AB, Dnr 0311/20

  26 februari

  Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0691/19

  26 februari

  Hemställan från kulturnämnden om utökad ram, Dnr 1420/19

  26 februari

  Avsiktsförklaring för samarbete mellan Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola AB respektive Göteborgs universitet, Dnr 1421/19

  26 februari

  Val av representant i Göteborgs Stads Sverigefinska råd istället för Lisa Sorvoja (D) som avsagt sig

  26 februari

  Delutredningar för projekt Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet, Dnr 1149/18

  26 februari

  Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan och markanvisning, Dnr 1783/18

  26 februari

  Yrkande från V, MP och S om finansiering av avgiftsfri simundervisning

  26 februari

  Utredning av lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0844/19

  26 februari

  Yrkande från D om öppna platser till media under kommunstyrelsens sammanträden

  26 februari

  Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående Konkurrensverkets beslut om finansieringen av Göteborg & Co

  26 februari

  Yrkande från SD om den information som kommunicerats ut i staden avseende coronaviruset, med avsändare Samhällsskydd och Beredskap

  Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet efter votering 10 - 3
  Reservation SD

  Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg, Dnr 0720/19

  26 februari

  Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19

  26 februari

  Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) om tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  26 februari

  Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  26 februari

 • 2020-01-15

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd, Dnr 0606/18

  Från 1 april 2019 gäller den nya säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter. De ska skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

  Säkerhetsskydd ska skydda mot antagonistiska angrepp som spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott mot landets säkerhet. De verksamheter i Göteborgs Stad som bedriver säkerhetskänslig verksamhet omfattas av regleringen. För att kunna avgöra om en verksamhet bedriver säkerhetskänslig verksamhet krävs det att verksamhetsutövaren gör en säkerhetsskyddsanalys.

  I de nya föreskrifterna ställs krav på verksamheter att utforma egna styrande regelverk för att upprätthålla säkerhetsskyddet. Stadsledningskontoret föreslår därför en riktlinje som på stadenövergripande nivå tydliggör ansvar, organisation, utveckling och samordning samt uppföljning och utvärdering inom säkerhetsskyddsområdet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Anslutning till Nya borgmästaravtalet - Covenant of mayors for climate and energy 2030 targets, Dnr 0560/19

  Göteborgs Stad ska ta ställning till om staden ska ansluta sig till det nya borgmästaravtalet, Covenant of mayors for climate & energy 2030 targets med tillhörande inriktningsdokument. Avtalet efterträder det utgående borgmästaravtalet Covenant of mayors som staden skrev på 2008 och som löper ut efter 2020.

  Det nya borgmästaravtalet innehåller en vision för år 2050 som innebär att de anslutna städerna ska ha låga koldioxidutsläpp och det omfattar även klimatanpassning. Det ligger ambitionsmässigt i linje med överenskommelsen Global covenant of mayors som Göteborgs Stad anslöt sig till 2015. Stadsledningskontoret bedömer att en fortsatt anslutning inte innebär åtagande om några åtgärder som staden inte redan gjort eller redan planerar att göra.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, V

  Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023, Dnr 1009/19

  Kulturnämnden fick i april 2016 pengar av kommunstyrelsen för att ta fram en barn- och ungdomskulturplan för Göteborgs Stad. Kulturnämnden godkände planen i december förra året och skickade den på remiss till ett urval av stadens nämnder och styrelser samt kulturaktörer inom och utanför Göteborgs Stad. Planen reviderades därefter enligt de synpunkter som kom in. I augusti i år godkände kulturnämnden planen som nu ska fastställas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023 utgår från visionerna och de övergripande målen i Göteborgs Stads kulturprogram och Göteborgs Stads program för en jämlik stad. Planen pekar ut utvecklingsområden för att stärka både barnperspektivet inom kulturområdet och kulturperspektivet inom stadens verksamheter för barn och unga.

  Syftet med planen är att genom stärkt samverkan och organisering bidra till att öka Göteborgs Stads möjligheter att agera strategiskt och långsiktigt för kulturell och social hållbarhet. I kulturnämndens förslag står att planen ska gälla för samtliga nämnder, styrelser och verksamheter som riktar sig till barn och unga. Planen innehåller åtta insatser inom tre insatsområden:

  • Tillgång till konst och kultur inom alla skolformer
  • Infrastruktur för barnkulturstaden Göteborg
  • Strategisk utveckling

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023. Några av insatserna kräver finansiering som inte finns med i budget 2020 och det står inte i planen när insatserna ska genomföras. Stadsledningskontoret föreslår därför att genomförandet sker i den takt som de berörda verksamheterna bedömer är möjligt.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkande från SD avslogs. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande V och MP

  Utredning av hur Göteborgs Stads uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart, Dnr 0411/19

  Kommunfullmäktige har i budget 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer utreda hur Göteborgs Stads uppvärmning kan ställas om till förnyelsebar. Utredningen fokuserar främst på fjärrvärme eftersom staden råder över denna. Tidshorisonten för utredningen är 2030, eftersom det året sammanfaller med klimatmål för både Göteborgs Stad, nationellt och för EU. Utredningen har identifierat ett antal åtgärder för att ställa om stadens uppvärmning till förnyelsebar, dessa inkluderar också energi- och effekteffektivisering. Utifrån dessa åtgärder är stadsledningskontorets bedömning att fjärrvärmen bör kunna baseras på återvunnen värme och förnyelsebar energi år 2025.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 – 1 enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Revidering av riktlinjer för Göteborgsförslaget, Dnr 1473/18

  Ett Göteborgsförslag är en idé eller ett förslag från medborgarna till stadens politiker. Alla som är intresserade av Göteborgs Stads utveckling får lämna e-förslag, oavsett ålder och bostadsort.

  Nämnden för konsument- och medborgarservice fick i december 2018 i uppdrag av kommunfullmäktige att revidera riktlinjerna för Göteborgsförslaget. Revideringen skulle utgå från den utvärdering som förvaltningen genomförde 2018 där både förtroendevalda, tjänstepersoner och förslagsställare deltog.

  Ett förslag till riktlinjer behandlades av kommunstyrelsen i maj 2019 men återremitterades med ett uppdrag om tydligare riktlinjer. Konsument och medborgarservice har nu inkommit med ett nytt förslag till riktlinjer som förtydligar en rad frågor som visade sig vid utvärderingen, såsom tydligare information till medborgare men också tydligare riktlinjer för hur staden ska hantera förslagen och återkoppla till förslagsställare. Förslaget har även konkretiserats gällande medborgarperspektivet och kompletterats med en instruktion för hantering och återkoppling av Göteborgsförslag. I övrigt skiljer sig det nya förslaget till riktlinjer inte markant från de tidigare riktlinjerna.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Redovisning av uppdrag att föreslå hur stadens trygghetsfrämjande arbete kan samordnas och effektiviseras, Dnr 0392/19

  Kommunstyrelsen har på kommunfullmäktiges uppdrag utifrån budget 2019 tagit fram ett förslag på hur Göteborgs Stads trygghetsfrämjande arbete kan samordnas och effektiviseras. Stadsledningskontoret redovisade i maj i år en lägesrapport om det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i staden. Stadsledningskontoret konstaterade att arbetet behöver stärkas med ytterligare ledning, samordning och uppföljning. Stadsledningskontoret har efter detta inrättat en strategisk samordningsfunktion som förväntas vara på plats i början av 2020.

  Stadsledningskontoret har också gjort en fördjupad rapport som visar att det sker en rad insatser för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Göteborg. Majoriteten av stadens nämnder och bolag har del i detta arbete, liksom andra myndigheter, civilsamhället och näringslivet. Rapporten visar också att stadens Trygg-i-arbete följer en tydlig struktur. Stadsledningskontorets bedömning är att de lokala lägesbilderna och åtgärderna också i fortsättningen bör vara en grund i stadens arbete. Rapporten visar även hur arbetet kan följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen. Detta, tillsammans med en ny strategisk samordningsfunktion på stadsledningskontoret, bedöms leda till ökad samordning och effektivisering av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i staden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Remittering av Göteborgs Stads plan för arbete med finskt förvaltningsområde 2020-2023, Dnr 1223/19

  Sedan den 1 februari 2011 är Göteborgs Stad del av det finska förvaltningsområdet. Det betyder att staden är skyldig att ge det finska språket och den sverigefinska kulturen ett förstärkt skydd och stöd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

  Stadsledningskontoret fick i november 2018t i uppdrag att revidera planen för finskt förvaltningsområde tillsammans med Göteborgs Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor. I uppdraget ska revideringen ske i nära samverkan med den sverigefinska att skicka planen på remiss till stadsdelsförvaltningarna Centrum, Lundby, Östra Göteborg, förskolenämnden, grundskolenämnden, kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, arbetsmarknad och vuxenutbildning, konsument- och medborgarservice samt utbildningsnämnden. Dessutom till Göteborgs Stads sverigefinska råd, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, Göteborgs Stads pensionärsråd och Ungdomsfullmäktige.

  V, MP vill i ett yrkande lägga till social resursnämnd, Göteborgs Stads HBTQ-råd samt organisationen Sverigefinska pensionärer som remissinstanser.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från V, MP.

  Remittering av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023, Dnr 1251/19

  Kommunstyrelsen gav i november 2018 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor och plan för finskt förvaltningsområde. I uppdraget skulle revideringen ske i nära samverkan med de nationella minoriteterna och stadens förvaltningar. Under hösten 2019 har stadsledningskontoret haft samråd och dialog med representanter från de nationella minoriteterna och berörda verksamheter i staden. En reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 är nu framtagen.

  Planen är ett stöd i stadens arbete med att säkerställa efterlevnad av minoritetslagen (2009:724) och de förstärkningar i lagen som trädde i kraft den 1 januari 2019. Stadsledningskontoret föreslår att den reviderade planen skickas på remiss till följande nämnder, råd och civilsamhällets organisationer för yttrande senast 31 mars 2020: Stadsdelsförvaltningarna Centrum, Lundby och Östra Göteborg, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, Göteborgs Stads sverigefinska råd, Ungdomsfullmäktige, förskolenämnden, grundskolenämnden, kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, arbetsmarknad och vuxenutbildning, konsument- och medborgarservice, utbildningsnämnden, Föreningen tornedalingar i Göteborg, Judiska församlingen i Göteborg samt Sameföreningen i Göteborg.
  Remittering av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde hanteras som ett separat ärende.

  V, MP vill i ett yrkande lägga till social resursnämnd, Göteborgs Stads HBTQ-råd samt Göteborgs Stads pensionärsråd som remissinstanser.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från V, MP.

  Förslag på hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter, Dnr 1217/19

  Ärendet gäller rapportering av stadsledningskontorets uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med förslag på hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter. Uppdraget ska beslutas i kommunstyrelsen under 2019. Stadsledningskontoret ska återkomma med förslag på hur nämnder och styrelser kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter.

  Stadsledningskontoret har berett ärendet i en arbetsgrupp med tjänstepersoner från inköp- och upphandlingsförvaltningen, trafikkontoret, Göteborgs Stads Leasing och Business Region Göteborg. Stadsledningskontorets föreslår ett antal åtgärder som i korthet innebär revidering av styrande dokument så att de stödjer målet om fossilfrihet, ansvar för strategiskt arbete med ladd-infrastruktur, mobilitetsansvariga på förvaltningar och bolag och en översyn av reglemente och ägardirektiv.

  S, M, D, V, L, MP och C vill i ett yrkande i ett yrkande ge Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden i uppdrag att under 2020, ta fram förslag till styrande dokument som ska ersätta befintliga styrdokument för miljöfordon. Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser, samordna arbetet med ladd-infrastruktur och ansvara för strategisk utveckling av ladd-infrastruktur för stadens verksamheters fordon.

  Stadsledningskontoret får i uppdrag att vid kommande revidering av Göteborgs Stads Leasings ägardirektiv, Göteborgs Stads Parkering AB och trafiknämndens reglemente analysera om dessa kan justeras så att de starkare stödjer målet om en fossilfri fordonsflotta. Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en mobilitetsansvarig för sin verksamhet.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 12 – 1, enligt yrkandet från S, M, D, V, L, MP, C.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Inriktning för Göteborgs Stads deltagande i nätverket Délice, Dnr 1250/19

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till inriktning för Göteborgs Stads deltagande i det internationella nätverket Délice. Nätverket består av ett antal städer som arbetar med maten som verktyg för ökad attraktivitet och näringslivsutveckling, ur ett globalt, stadsrelaterat perspektiv. Stadsledningskontoret bedömer att medlemskapet ligger i linje med Göteborgs Stads policy och riktlinjer för internationellt samarbete. Göteborgs Stads deltagande i nätverket syftar till att stärka Göteborgs attraktionskraft som en matstad genom de internationella kontakterna, där idéer och möjligheter skapas för projekt- och erfarenhetsutbyten inom området.

  V och MP skriver i ett yrkande att stadens deltagande i Delice bör avslutas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP.
  Reservation SD
  Yttrande S

  Etablering av strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll, Dnr 1332/18

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram en modell för hur Göteborgs Stad kan samverka med Skatteverkets bosättningskontroll på ett strukturerat sätt. Detta för att säkerställa att rätt person bor i allmännyttans lägenheter. Samverkan ska också stärka Göteborgs Stads möjligheter att utreda felaktiga uthyrningar.

  Oegentligheter på hyresmarknaden är ett stort problem för flera av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Det handlar till exempel om otillåtna kontrakt där privatpersoner hyr ut i andra hand. Förvaltnings AB Framtiden arbetar sedan 2015 mot oriktiga hyresförhållanden genom det kommunala bolaget Störningsjouren. Samverkan inom Göteborg Stad är en viktig del i arbetet men för att få större effekt behöver staden också samverka med berörda myndigheter.

  Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet har lett ett pilotprojekt med deltagare från Skatteverket, Försäkringskassan och Störningsjouren i Göteborgs Stad. Cirka 50 ärenden om misstänkta oriktiga hyresförhållanden inom allmännyttan har lämnats över till samverkande myndigheter. I projektet har man också tagit fram förslag till arbetsmodell som bland annat innehåller arbetsgång och en blankett där Göteborgs Stad kan tipsa Skatteverket vid misstankar om felaktigheter i folkbokföringen.

  Samverkan har bland annat lett till att Skatteverket i cirka 40 procent av ärendena kunnat korrigera folkbokföringens register. I en fjärdedel av ärendena har personer blivit avregistrerade. I de fall hyresgästerna inte längre är folkbokförda på sin lägenhet har Störningsjouren kunnat frigöra flera bostäder. Tipsen som har kommit in innebär också att Försäkringskassan kunnat kräva tillbaka stora belopp för barn- och bostadsbidrag.

  M, L, C, D särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret inför arbetsmodellen och att uppdraget förklaras fullgjort.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  Hemställan från Göteborg Energi AB om kommunfullmäktiges ställningstagande om moderbolagsgaranti, Dnr 1367/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ekonomisk reglering och överföring av resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus, Dnr 1134/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet.

  Bolagsordning för Myntholmen AB, Dnr 1285/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Förändring av riksnorm försörjningsstöd 2020, Dnr 1302/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, Dnr 1014/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 – 3 om ärendets avgörande idag, enligt yrkandet från M, L, C. stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande från SD angående avgiftsfria blöjor i förskolan

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 1 att avslå yrkandet från SD.
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S
  Yttrande D
  Yttrande KD

  Yrkande från SD angående tillägg om motprestationspolicy i styrdokumentet ”Göteborgs riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd”

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 att avslå yrkandet från SD.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Beslutshantering inom området medicintekniska produkter, Dnr 1366/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande över Stadsrevisionens granskning av rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad, Dnr 1144/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Budget 2020 för budgetpost Personal-/kompetensförsörjning, Dnr 0768/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Ledamöterna från V, MP och S deltar inte i beslutet.
  Yttrande V och MP
  Yttrande S

  Redovisning av uppdrag om att ta fram en sexmånaders rullande uppdragsplan, Dnr 1097/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av reviderat reglemente för valnämnden, Dnr 1288/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor istället för Sara Jernewall som avsagt sig

  Valdes Per Eriksson

  Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Alexander Berggren (SD) som avsagt sig

  Valdes Agneta Kjaerbeck (SD)

  Val av ledamot och ordförande i Göteborgs sverigefinska råd istället för Arto Niskala (M) som avsagt sig

  Valdes Pierre Alpstranden (M)

  Förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket från pensionsinbetalningar, Dnr 0847/19

  Ärendet återtogs av stadsledningskontoret.

  Yrkande från SD angående redovisning för kommunstyrelsen om kommunala kostnader för tolkning i Göteborgs Stad.

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Yrkande från S angående situationen vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 – 6.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang, Dnr 0719/19

  Kommunstyrelsen avslog motionen efter 10 - 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande MP

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026, Dnr 1006/18

  5 februari

  Principer för långsiktigt hållbar hyressättning av lokaler för förenings- och kulturliv, Dnr 1281/16

  5 februari

  Årsrapport 2018 och översyn av riktlinjerna för kommunal subvention till trygghetsboende samt förslag på ny målbild för perioden 2019–2022, Dnr 1075/19

  5 februari

  Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism, Dnr 0362/18

  5 februari

  Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0691/19

  5 februari

  Hemställan från kretslopp och vattennämnden om fondering för framtida investeringar och förändrad redovisning av eget kapital, Dnr 1890/17

  5 februari

  Nulägesanalys av personalförmåner i förvaltningar och bolag inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner samt uppdrag om revidering av Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner, Dnr 1396/17

  5 februari

  Yrkande från MP och V om bemannade lekplatser i Göteborg

   5 februari

  Tid- och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen samt komplettering för nämndstruktur, Dnr 1369/19

  5 februari

  Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad, Dnr 1373/19

  5 februari

  Remittering av utredning av förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende, Dnr 0402/19

  5 februari

  Förslag till inriktningar för att öka delaktighet och inflytande i bostad med särskild service, Dnr 0695/19

  5 februari

  Utredning av förutsättningarna för att samla det fulla kommunala ansvaret för stadens lantgårdar på en huvudman, Dnr 0790/19

  5 februari

  Inriktningsbeslut - hur samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer utifrån överenskommelsen kan utvecklas, Dnr 1077/19

  5 februari

  Återrapportering av idrotts- och föreningsnämndens utredning om byggrätt i Kvibergs Park, Dnr 1739/18

  5 februari

  Yrkande från V och MP angående åtgärder med anledning av arbetsmiljöproblem i hemtjänsten

  5 februari

  Utredning av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bygga en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen, Dnr 0891/19

  5 februari

  Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan och markanvisning, Dnr 1783/18

  5 februari

  Yrkande från V och MP om finansiering av avgiftsfri simundervisning

  5 februari

  Utredning av lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0844/19

  5 februari

  Yrkande från MP och V om barnkonventionen

  5 februari

  Yrkande från D om öppna platser till media under kommunstyrelsens sammanträden

  5 februari

  Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg, Dnr 0720/19

  5 februari

  Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till ICAN (International campaign abolish nuclear weapons) cities appeal, Dnr 1102/19

  5 februari

  Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19

  5 februari

  Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) om tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  5 februari

  Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  5 februari