Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2019

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2019.

Beslut i notisform från kommunstyrelsen

 • 2019-02-06

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Reviderad investeringsram för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet, Dnr 0921/13

  Higab ska på kommunfullmäktiges uppdrag bygga om och bygga ut Sjöfartsmuseet Akvariet för kulturnämndens räkning. Investeringskostnaden är 100 miljoner kronor, externa bidrag ej inräknade.

  Higab konstaterar efter projektering att investeringsramen för om- och tillbyggnaden behöver utökas till 136 miljoner kronor (externa bidrag ej inräknade) för att kunna genomföras som beslutat. En utökad investeringsram påverkar också kulturnämndens hyreskostnader vilket innebär att kulturnämnden har begärt en utökad driftram på totalt 10,9 miljoner kronor per år.

  Sjöfartsmuseet Akvariet stängdes för besökare i höstas och är till stora delar redan tömt. Om projektet ska kunna genomföras inom beslutad investeringsram krävs i praktiken en kraftig bantning av ytor och funktioner. Tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet med den nya akvariedelen helt placerad under mark är i enlighet med de planbestämmelser som gäller för fastigheten. Något annat utförande av tillbyggnaden för att minska kostnaderna är alltså inte möjligt. Åtgärderna i huvudbyggnaden måste genomföras för att lokalerna ska kunna fortsätta användas för museiverksamhet.

  Stadsledningskontoret bedömer att om- och tillbyggnaden bör genomföras trots att projektet blir betydligt dyrare än vad som först angivits som investeringsram.

  S vill i ett yrkande återremittera ärendet till Higab och kulturnämnden för att inom en månad återrapportera till kommunstyrelsen hur arbetet hittills gått till och hur en så stor kostnadsökning kunnat uppstå samt vilka konkreta alternativ som finns för att minska kostnadsökningen. S yrkar också på att Higab ska utreda möjligheterna för att kostnadsökningen hanteras inom Higabs ordinarie verksamhetsbudget.

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till Higab och kulturnämnden enligt yrkandet från S efter votering 10 - 3. Ärendet förklarades som omedelbart justerat.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Protokollsanteckning V, MP
  Yttrande M, L, C
  Yttrande SD

  Göteborgs Stads policy för service, Dnr 0637/17

  Göteborgs Stad är en stor serviceorganisation. Nämnder och styrelser tillhandahåller tjänster inom allt från bostäder, miljö, förskola och grundskola, vård och omsorg, vattenförsörjning, kommunikationer och stadsplanering med mera. Servicen vid utförandet av dessa tjänster har mycket stor påverkan på hur boende, besökare och företagare upplever kvaliteten på tjänsten som helhet och i förlängningen förtroendet för Göteborgs Stads förmåga att leverera tjänster och utföra uppdrag.

  Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en servicepolicy för Göteborgs Stad. Arbetet har gjorts i samarbete med förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Förslaget till policy har varit ute på remiss hos ett urval av nämnder och styrelser vilka ställer sig positiva till den.

  Bakgrund till att ta fram en policy för service är att skapa en gemensam grund för serviceuppdraget och vägledning i arbetet med att skapa goda serviceupplevelser. Policyn omfattar gemensam syn och vägledande principer för service. Syftet är att stärka Göteborgs Stads servicekultur och förmåga att skapa förtroende för stadens tjänster, uppdrag och organisation. Nämnden för konsument och medborgarservice föreslås få i uppdrag att ge stöd till förvaltningar och bolag vid implementering av policyn.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 angående ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande SD

  Riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0582/17

  Personalutskottet har på kommunstyrelsens uppdrag utrett hur reglerna kring tillsättning och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer kan förändras. Personalutskottet har också tagit fram förslag på rutiner för tillfälliga chefslöner och utvärderat Riktlinjer för rekrytering och avveckling av förvaltnings och bolagschefer.

  Förslagen innebär i korthet:

  • ändrad anställningsform till tillsvidare,
  • förlängd uppsägningstid från en månad till sex månader,
  • ett avgångsvederlag på 12 månader vid ensidig uppsägning från arbetsgivaren samt skärpta skrivningar om samordning av inkomster,
  • grunden för arbetsgivarens rätt att bryta anställningsavtalet med omedelbar verkan ska utgå från motsvarande,
  • saklig grund för uppsägning eller avsked som om LAS varit tillämpligt.

  Vid tvist gällande anställningsavtalet föreslås att det slutligt prövas i svensk domstol och inte genom skiljedomsförfarande. Dessutom föreslås en förenklad modell för lönesättning av tillförordnade chefer och ett förtydligande av lönesättningsprocessen för förvaltningschefer samt bolagschefer inom Göteborgs Stadshuskoncern. Någon förändring av delegation för anställning och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer föreslås inte, utan beslutet ligger kvar på respektive nämnd eller styrelse.

  Rutiner för tillfälliga chefslöner har lagts in som en del i riktlinjerna och ett övergripande utvecklingsprogram för staden förvaltnings- och bolagschefer har arbetats fram och kommer att etableras inom kort.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Redovisning av uppdraget att ge ut sociala obligationer, Dnr 0347/18

  I stadens budget för 2018 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för staden att ge ut sociala obligationer för investeringar inom ramen för fokusområdet ”skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer”.
  Sociala obligationer är ett finansieringsinstrument som kan användas för att finansiera projekt med positiva sociala effekter. Staden har sedan tidigare gröna obligationer, som används för att finansiera projekt som ska ge positiva miljöeffekter.

  Om kommunfullmäktige vill gå vidare i frågan föreslår stadsledningskontoret att det kan ske genom att kontoret i samband med uppdateringen av ramverket för gröna obligationer också tar med ett avsnitt om sociala obligationer.
  Uppdateringen, som är en del av den löpande skuldförvaltningen och hanteras av verksamhetsområde ekonomi på stadsledningskontoret, är planerad att genomföras våren 2019.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande SD

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

  Kommunfullmäktige antog i juni 2014 en ny detaljplan för stadsutveckling på Skeppsbron, för att förena staden med vattnet och att laga en trasig stadsbild.

  I de fördjupande studierna av genomförandet framkom att utbyggnad av allmän plats, inklusive nödvändig upprustning av kajen, blir betydligt dyrare än vad som tidigare beräknats. I och med att detaljplanen är antagen är Göteborgs Stad skyldig att genomföra de åtgärder som finns i detaljplanekartan. Om detta inte genomförs har berörda sakägare rätt till ersättning från Göteborgs Stad.

  Stadsledningskontoret konstaterar att det ansvar för utbyggnad av allmän plats och för parkeringsförsörjning som Göteborgs Stad åtog sig genom att anta detaljplanen, inte går att fullgöra inom de ekonomiska ramar som då var kända.
  Genomlysningarna visar att de åtaganden Göteborgs Stad har gjort kan genomföras till en lägre kostnad, men att detta skulle innebära en klar försämring av stadsmiljön i området.

  Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att genomföra stadsutveckling i området enligt gällande detaljplan, dock med vissa justeringar för att sänka kostnaderna. Kostnadsnettot hamnar då på cirka minus 840 miljoner kronor istället för minus 1,5 miljarder.

  M, L, C, KD vill i ett yrkande att ärendet återremitteras till stadsledningskontoret som får i uppdrag att skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 3 att återremittera ärendet till stadsledningskontoret i enlighet med yrkandet från M, L, C
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Övriga ärenden

  Försäljning av del av Kärra Centrum till Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Dnr 1736/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0303/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Överföring av uppdrag till Grundskolenämnden avseende samordningsansvar för Toleransprojektet, Dnr 1755/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Yrkande från M, L och C om en ny modern styrning och ledning av Göteborgs stad

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 7 - 4 i enlighet med yrkandet från M, L, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, V

  Yrkande från M, L och C angående ändring av bolagsordning för Göteborg Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden samt Bygga Hem i Göteborg AB

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Hantering av uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2019 om justeringar för 2019, Dnr 1764/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag när det gäller habiliteringsersättning för deltagande i daglig verksamhet. Övriga delar i stadsledningskontorets förslag bordlades till 27 februari.

  Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar med mera

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget men med viss justering samt efter votering 7 -3 i enlighet med yrkandet från M, L, C. Valen för Föreningen Win Win Gothenburg Sustainability Award, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor samt vakanser bordlades till 27 feb
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande S

  Motion av Helene Odenjung (L) om att Göteborgs Stad ska inleda försöksverksamhet med lärarassistenter, Dnr 0994/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 9 - 3 i enlighet med motionen. Tilläggsyrkandet från S avslogs. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande MP, V
  Yttrande D

  Justitiedepartementets remiss - Betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68), Dnr 1398/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Finansdepartementet: Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt (Fi2017/03315/S2), Dnr 1692/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 10 – 2 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Bordlagda ärenden

  Lokala åtgärder för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt, Dnr 1463/18
  27 februari

  Utredning om möjligheterna att etablera ett Ungdomens Hus i centrala Göteborg, Dnr 0366/18
  27 februari

  Lokalförsörjning och förvaltning - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0343/19
  27 februari

  Yrkande (S) om handlingsplan för ett fossil-oberoende lokalt transportsystem till 2030, dnr
  27 februari

  Möjligheter till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser, Dnr 0454/18
  27 februari

  Beredskap och eventuella behov av insatser för kunskap och implementering av ny lagstiftning nationella minoriteter, Dnr 0361/18
  27 februari

  Hemställan från idrotts- och föreningsnämnden med begäran om att få använda eget kapital, Dnr 0308/19
  27 februari

  Hemställan från park- och naturnämnden med begäran om att få använda eget kapital, Dnr 0304/19
  27 februari

  Yrkanden om fördelning av medel enligt uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2019, Dnr 0019/18
  27 februari

  Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar m m: Val för Föreningen Win Win Gothenburg Sustainability Award, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor samt vakanser
  27 februari

  Överföring av biblioteken i kultur- och stadsdelshus, Dnr 1648/18
  27 februari

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att Boplats Göteborg AB ska prioritera ungdomar som saknar fast bostad, Dnr 0956/18
  27 februari

  Handlingar och protokoll

 • 2019-01-30

  publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en projektbudget Genomförandebeslut för Stadsutveckling station Haga, Dnr 1518/18

  Projektet Stadsutveckling station Haga omfattar infrastruktur för buss- och spårvagnstrafik, gång-, cykel och biltrafik samt stadsmiljöåtgärder i anslutning till de stationsuppgångarna för Västlänkens station i Hagaområdet. Genomförandebeslutet behandlas nu i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samtidigt som detaljplanen för Västlänkens station Haga med omgivning (dnr 1580/18) ska antas. Investeringen bör godkännas innan detaljplanen antas då planen innebär att Göteborgs Stad gör ett åtagande för att bygga ut allmän plats.

  Trafikkontoret har parallellt med detaljplanearbetet gjort två genomförandestudier som godkändes av trafiknämnden den 28 september 2018:

  • En studie för allmän plats i anslutning till station Haga med utbyggnad av allmän plats och Göteborgs Stads anläggningar inom detaljplanens område.
  • En studie för området norr om Rosenlundsbron för de ytor som påverkas av Västlänkens schaktarbeten men som inte ingår i trafikförslaget i detaljplanenpå 660 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. De större enskilda tillkommande anläggningarna i projektet är ett underjordiskt cykelparkeringsgarage och en ny gångbro över Rosenlundskanalen. Utöver det omfattar projektet förstärkt spår- och busstrafiklösning och omdisponering och förstärkning av gång-, cykel- och markanläggningar för att göra Station Haga till en samlad bytespunkt.

  Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en projektbudget på 660 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. De större enskilda tillkommande anläggningarna i projektet är ett underjordiskt cykelparkeringsgarage och en ny gångbro över Rosenlundskanalen. Utöver det omfattar projektet förstärkt spår- och busstrafiklösning och omdisponering och förstärkning av gång-, cykel- och markanläggningar för att göra Station Haga till en samlad bytespunkt.

  Beslut om investering och detaljplan bör fattas senast under första kvartalet 2019 för att få samordningsvinster med Trafikverket genom projekt Västlänken för spårvägsomläggning och bygget av cykelparkeringsgaraget. Enligt nu gällande tidplan börjar byggnation 2020 och projektet beräknas vara klart 2026.

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner trafiknämndens förslag, liksom budgeten på 660 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. Stadsledningskontoret föreslår också att trafiknämnden utses till projektansvarig med ansvar för samordning och uppföljning av hela projektet, samt att trafiknämnden får i uppdrag att fortsätta söka ytterligare extern finansiering till Stadsutveckling station Haga. Göteborgs Stad förhandlar för närvarande med Trafikverket om kostnader för återställande som förväntas ge viss medfinansiering till stadens projekt.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades som omedelbart justerat. Det går nu vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande SD

  Detaljplan för Västlänkens station Haga med omgivning i Haga, Inom Vallgraven, Pustervik och Vasastaden, Dnr 1580/18

  Planområdet sträcker sig från Rosenlundskanalen och Vallgraven i norr till Vasagatan och Handelshögskolan i söder. Området är cirka 7,7 hektar stort och ligger cirka 1,2 kilometer från Göteborgs centralstation. Planen berör riksintresse för kulturmiljövård, Göteborgs innerstad och riksintresse för kommunikation genom bygget av Västlänken.

  Detaljplanen innebär att uppgångar, vissa tekniska anläggningar för Västlänkens station Haga och offentliga rum i anslutning till dessa får byggas. Planen gör det också möjligt för Handelshögskolan att bygga nya verksamhetsytor, vilket innebär rivning av det låga tegelhuset i nordöstra hörnet av kvarteret.

  Planen innebär dessutom att Hagakyrkan, samhällsvetenskapliga biblioteket, Rosenlundsbron, Handelshögskolans höghus samt delar av Kungsparken och Haga Kyrkoplan får skydds- och varsamhetsbestämmelser. Utformningen måste också ta hänsyn till den omgivande kulturmiljön.

  Detaljplanens antagande förutsätter också ett genomförandebeslut för Göteborgs Stads åtagande att bygga ut allmän plats, detta hanteras separat i ärendet Genomförandebeslut för stadsutveckling Station Haga (dnr 1518/18).

  Kommunfullmäktige ska fatta beslut om detaljplanen då den har stor betydelse för allmänheten och påverkar riksintressen. Genomförandet av detaljplanen innebär också stor miljöpåverkan och ett stort åtagande för Göteborgs Stad när det gäller utbyggnad av allmän plats.

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplanen för Västlänkens Station Haga.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades som omedelbart justerat. Det går nu vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande SD

  Utredning av hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie fritidsverksamhet, Dnr 0357/18

  I kommunfullmäktiges budget för 2018 fanns ett uppdrag att utreda hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie fritidsverksamhet.

  Stadsledningskontoret pekar i sin utredning på ett ökat behov av samverkan mellan stadens verksamheter inom Kultur och fritid samt Funktionshinder för att säkerställa att unga med funktionshinder inkluderas genom hela kedjan – från information om stadens utbud till faktiskt genomförande. Ett helhetstänk med en fungerande kedja förväntas bidra till att den unge känner trygghet och vill delta i aktiviteten igen.

  Utöver ökad samverkan ger stadsledningskontoret i sin utredning förslag på åtgärder inom områdena kompetens, samverkan, kommunikation samt statistik och data. Stadsledningskontoret lyfter också vikten av att staden fortsatt satsar på såväl generella som riktade fritidsaktiviteter för unga med funktionsnedsättning, något som ligger i linje med den nationella funktionshinderspolitiken.

  Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Uppdraget i kommunfullmäktiges budget 2018 om att genomföra en utredning om hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie fritidsverksamhet förklaras fullgjort.

  S vill i ett yrkande ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att vidareutveckla och förstärka samverkan med ideell sektor enligt modellen ”integrerad arena” samt säkerställa att det finns ett tydligt utpekat ansvar internt för genomförandet och en lämplig samarbetsstruktur, exempelvis IOP-avtal.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt till beslutssatsen i yrkandet från S. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C

  Arbetssätt och initial finansiering för projekt ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”, Dnr 1149/18

  Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 att ta nästa steg för att ersätta Scandinavium, Lisebergshallen, Valhalla sporthallar, Valhallabadet och Valhalla IP. Samtidigt pekade man ut en inriktning för hur evenemangsområdet som helhet ska utvecklas. Uppdraget ska genomföras i projektform där stadsledningskontoret leder arbetet.

  Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget är ett omfattande och komplicerat stadsutvecklingsuppdrag. Det kommer att ta i storleksordningen fyra år att genomföra och utöver en betydande konsultinsats kommer det att kräva en avsevärd arbetsinsats från berörda förvaltningar och bolag.

  Projektet är igång i begränsad omfattning och befinner sig i en projektplaneringsfas som bedöms kunna vara klar på sex månader efter att finansiering erhållits och den kommit igång.

  S, D, M, L, C, KD föreslår i ett gemensamt yrkande att stadsledningskontoret gör en noggrann planering av projektet under en sexmånadersperiod. Dessutom ska stadsledningskontoret med hjälp av en extern konsult göra en fördjupad analys av för- och nackdelarna med att låta projektet drivas av stadsledningskontoret eller av ett specifikt projektbolag. Man vill också se en fördjupad analys av vilka exploateringsintäkter som går att skapa inom ramen för projektet. Detta innebär exempelvis att förutsättningarna för och kring Nya Ullevi ska granskas. I yrkandet vill man också att det görs en fördjupad analys av förutsättningarna att tidigt ta ombord den privata operatör som ska svara för driften av de båda nya arenorna. I yrkandet vill man också att stadsledningskontoret så snart som möjligt återkommer med en specifik delbudget för vad förberedelsefasen – inklusive de fördjupade utredningarna kommer att kosta.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 2 i enlighet med yrkandet från S, D, M, L, C, KD.

  MP reserverade sig mot beslutet.

  Genomlysning av hur regelverket för resor vid kommunstyrelsen och stadsledningskontoret fungerar i praktiken. Dnr 1495/17

  Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en genomlysning av hur reglerna för kommunstyrelsens och stadsledningskontorets resor fungerar i praktiken.

  De brister som framkommit handlar framför allt om att det ibland inte funnits kompletta underlag till fakturan, till exempel program och deltagarförteckning. Andra exempel är att reseräkningar inte alltid har upprättats vid resor och att resekostnader i efterhand har fakturerats till rätt mottagare för fakturor med fel faktureringsadress. Stadsledningskontoret gjorde i våras också en särskild genomlysning av användningen av bonuskort vid resor i tjänsten. Få personer använder bonuskort vid tjänsteresor, men eftersom kommunledningens anseende skadas vid brister i hanteringen av bonuspoäng kommer stadsledningskontoret ändå särskilt att informera om vilka regler som gäller vid introduktion och i årliga uppföljningssamtal.

  I uppdraget ingick också att återkomma med förslag till förbättringsåtgärder. Stadsledningskontoret föreslår därför att:

  • Resepolicyn och riktlinjen för resor i tjänsten ska ingå i det årliga utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare.
  • Stadsledningskontoret gör varje månad stickprovskontroller. Kontrollerna ska dokumenteras och bristerna ska löpande återkopplas till attestanterna.
  • Kommunstyrelsens presidium beslutar om utlandsresor för kommunstyrelseledamot och för politiska tjänstemän.
  • Kommunstyrelsens ordförande attesterar resor för kommunstyrelseledamöter
  • Kommunstyrelsens vice ordförande attesterar kommunstyrelsens ordförandes resor.
  • Ansvarigt kommunalråd i kommunstyrelsen attesterar resor för politiska tjänstemän från samma parti.

  Efter kontakt med stadsrevisionen i samband med deras granskning av kommunledningens resor 2018 föreslår stadsledningskontoret också förbättringsåtgärder för kommunfullmäktiges resor:

  • Kommunfullmäktiges presidium beslutar om utlandsresor för kommunfullmäktigeledamot.
  • Kommunfullmäktiges ordförande attesterar resor för kommunfullmäktigeledamot
  • Kommunfullmäktiges vice ordförande attesterar kommunfullmäktiges ordförandes resor.

  MP, V vill i ett tilläggsyrkande att nämnden för inköp- och upphandling får uppdraget att säkerställa att stadens upphandlade resebyrå har god kunskap om stadens resepolicy och arbetar i enlighet med denna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V.

  Göteborgs Stad i Almedalen 2019, Dnr 1691/18

  Göteborgs Stad har sedan år 2012 medverkat på Västsvenska Arenan i Almedalen. Stadsledningskontoret, som samordnat stadens deltagande, överlåter nu till kommunstyrelsen att avgöra huruvida Göteborgs Stad ska delta i Almedalen 2019.

  Stadsledningskontoret redovisar utan eget ställningstagande tre alternativ som utgångspunkt för beslutet:

  1. Deltagande som part i Västsvenska Arenan

  2. Deltagande på andra arenor under politikerveckan, med bibehållet syfte för deltagande

  3. Avstå från deltagande

  Västsvenska Arenan är en samverkansplattform med syftet att gemensamt lyfta regionala frågor i den nationella debatten och att öka synligheten för Västsverige i Almedalen. Göteborgs Stad, Chalmers, Göteborgs Universitet, Västsvenska Handelskammaren, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Högskolan Väst är parter i Västsvenska Arenan.

  M, L, C, KD vill i ett yrkande bifalla alternativ 1, vilket innebär att Göteborgs Stad deltar som part i Västsvenska arenan 2019. Partierna skriver bland annat också att kostnaderna för deltagandet har ökat, vilket aktörerna i Västsvenska arenan behöver ha en dialog om.

  S skriver i ett yrkande bland annat att Almedalsveckan varit ett värdefullt forum för Göteborgs Stad. Men på grund av kraftiga kostnadsökningar och att det är oklart i vilken utsträckning arrangemangen inom Västsvenska arenan har en publik utanför Västsverige, bör synen på Almedalen omprövas. S föreslår därför att Göteborgs Stad deltar under årets Almedalsvecka men vill att stadsledningskontoret återkommer med förslag på en ny inriktning för stadens närvaro på Almedalsveckan från och med nästa år.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 7 – 3 enlighet med yrkandet från M, L, C samt andra beslutssatsen i yrkandet från S.

  Övriga ärenden

  Förändring av riksnorm försörjningsstöd 2019, Dnr 1749/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2019, Dnr 1424/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V, S, M, L, C.

  Yttrande SD

  Yttrande M, L, C

  Förordnande av politiska sekreterare

  Valdes Annika Westh (L), Johanna Hallman (L), Jahja Zeqiraj (D), Jeta Ibishi (M) samt Erik Lindqvist (M).

  Bordlagda ärenden

  Reviderad investeringsram för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet, Dnr 0921/13
  6 februari

  Stads policy för service, Dnr 0637/17
  6 februari

  Riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0582/17
  6 februari

  Möjligheter till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser, Dnr 0454/18
  6 februari

  Redovisning av uppdraget att ge ut sociala obligationer, Dnr 0347/18
  6 februari

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17
  6 februari

  Yrkande M, L, C, KD om en ny modern styrning och ledning av Göteborgs stad
  6 februari

  Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar m m
  6 februari

  Överföring av biblioteken i kultur- och stadsdelshus, Dnr 1648/18
  6 februari

  Yrkande (D) angående inrättande av ett skärgårdsråd under kommunstyrelsen
  27 februari

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att Boplats Göteborg AB ska prioritera ungdomar som saknar fast bostad, Dnr 0956/18
  6 februari

  Motion av Martin Forsell (VägV) och Maria Berjaoui (VägV) om att införa huskurage i de kommunala fastighetsbolagen, Dnr 0521/18
  27 februari

  Motion av Helene Odenjung (L) om att Göteborgs Stad ska inleda försöksverksamhet med lärarassistenter, Dnr 0994/18
  6 februari

  Motion av Axel Darvik (L) och Piotr Kiszkiel (L) om att ombilda lägenheter och bygga nya bostäder i Göteborgs förorter, Dnr 0942/18
  27 februari

  Handlingar och protokoll från mötet

 • 2019-01-16

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Handlingar och protokoll från mötet.

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2018, del 2, Dnr 0937/18

  Uppföljningsarbetet syftar till att både tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och att följa upp kommunfullmäktiges budget och dess olika delar. Uppföljningsrapport 3 består av två olika delar. Del 1 fokuserar främst på ekonomi och personalfrågor. Del 2, har fokus på kärnverksamheterna: individ- och familjeomsorg, funktionshinderverksamhet, klimat och miljö, kultur och fritid samt näringsliv och turism.

  Årets tredje uppföljningsrapport visar bland annat att kostnaderna för socialt boende fortsätter att öka. Bostadsbristen innebär att fler personer vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp att lösa sitt boende. Antalet vårddygn för barn och unga har nästan halverats och antalet barn och unga i familjehem har minskat med 28 procent. Förändringen förklaras av färre antal ensamkommande barn och unga. Andelen göteborgare som behöver försörjningsstöd under längre eller kortare tider minskar, vilket främst är en följd av god ekonomisk konjunktur med låg arbetslöshet.

  Två kvalitetsrapporter, IFO och funktionshinderverksamhet samt Hemtjänst och äldreboende, ingår i de sammanfattande beskrivningarna och analyserna av verksamheterna. Bland annat visar kvalitetsrapporten för hemtjänst och äldreboende att väntetiden till särskilt boende, från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum, har minskat.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande S

  Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019 – 2023, Dnr 0445/14

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag (oktober 2015), tagit fram en jämställdhetsplan med förslag på prioriterade utvecklingsområden och åtgärder utifrån ett verksamhets- och arbetsperspektiv. Planen anger också vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs.

  Planen, som omfattar tidsperioden 2019 – 2023, är kopplad till den europeiska deklarationen för jämställdhet CEMR och föreslås ersätta stadens jämställdhetspolicy. Förslaget innebär också att kommunstyrelsen när planen löper ut fattar ett nytt beslut om policyn ska aktualiseras och revideras utifrån ny lagstiftning och jämställdhetspolitiska mål.

  Förslaget har varit ute på remiss hos nämnder och styrelser, för förankring och inhämtning av synpunkter på val av utvecklingsområden och åtgärder. Samtliga remissinstanser har lämnat synpunkter som nu är inarbetade i förslaget.
  Planen föreslås omfatta sex utvecklingsområden med åtgärder för att höja den normkritiska kompetensen med fokus på könsnormer, jämställdhetsintegrering av styrprocesser och metodutveckling. Planen innebär också stärkt samverkan mellan aktörer internt i staden och med externa aktörer. Åtgärderna är indelade i sex utvecklingsområden:

  • jämställdhetsintegrering som strategi
  • socialtjänstens beslutshandläggning
  • utbildning och arbete
  • förebyggande arbete mot våld
  • demokratiskt inflytande i stadsutvecklingsprocesser
  • kompetensförsörjning och arbetsvillkor

  Mer effektinriktade indikatorer har också arbetats in i planen efter att kommunstyrelsen återremitterade ärendet till stadsledningskontoret i maj i år. Indikatorerna har tagits fram i samverkan med berörda nämnder.

  V, MP ställer sig i ett yrkande bakom tjänsteutlåtandet men vill också att nämnden för konsument- och medborgarservice får ansvaret för åtgärden ”Vidareutveckla modeller för jämställd medborgardialog, där även andra diskrimineringsgrunder beaktas vid framtagandet av målgruppsanalyser”.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 1 enlighet med stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från V, MP.

  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande L, M, C
  Protokollsanteckning KD

  Rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad, Dnr 0950/18

  I kommunfullmäktiges budget 2018 beslutades om uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Rapporten ska bland annat kopplas till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. När programmet antogs av kommunfullmäktige 2015 beslutade man att utvärdering skulle ske under mandatperiodens fjärde år i samverkan med intresseorganisationerna.

  Stadsledningskontoret kommer att färdigställa sin utvärdering av programmet under första kvartalet 2019. Resultatet från utvärderingen blir en del av flera underlag till rapporten om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Stadsledningskontoret för en dialog med institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet om ett samarbete. Enligt tidplanen ska rapporten färdigställas under 2019.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  Förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg, Dnr 0159/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Överföring av Krami samt överföring av energi- och klimatrådgivning, Dnr 1720/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar med flera

  Referensgruppen för SDN-utredning utsågs enligt förslag. Övriga val bordlades till 30 januari.

  Uppdragsbeskrivning för styrgruppen för politikerutbildning, Dnr 0085/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkanden om fördelning av medel enligt uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2019, Dnr 0019/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 4 - 8 i enlighet med yrkandet från V, MP, S samt enligt beslutssatserna 2 - 4 i yrkandet från L, M.

  Yrkandena från MP, V samt S bordlades till 6 februari
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Förlängning av samarbetsprojektet KOLV, Dnr 1058/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 - 7 om ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 3

  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Daniel Bernmar (V) deltog inte i beslutet på grund av jäv

  Motion av Helene Odenjung (L) om att införa trygghetsvakter i Göteborg, Dnr 0523/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 3 att tillstyrka motionen med hänvisning till yttrandet från SDN Västra Göteborg samt efter votering 7 - 3 enligt yrkandet från S. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  D deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40), Dnr 1610/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande S
  Yttrande SD

  Remiss från Socialdepartementet - Promemoria om ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård, Dnr 1704/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Finansdepartementets remiss - Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44), Dnr 1413/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Redovisning av uppdraget att ge ut sociala obligationer, Dnr 0347/18
  30 januari

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17
  30 januari

  Genomförandebeslut för Stadsutveckling station Haga, Dnr 1518/18
  30 januari
  Protokollsanteckning D

  Antagande av detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning i Haga, Inom Vallgraven, Pustervik och Vasastaden, Dnr 1580/18
  30 januari
  Protokollsanteckning D

  Utredning av hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie fritidsverksamhet, Dnr 0357/18
  30 januari

  Arbetssätt och initial finansiering för projekt ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”, Dnr 1149/18
  30 januari

  Genomlysning av hur regelverket för resor vid kommunstyrelsen och stadsledningskontoret fungerar i praktiken, Dnr 1495/17
  30 januari

  Göteborgs Stad i Almedalen 2019, Dnr 1691/18
  30 januari

  Göteborgs Stads Lokalförsörjningsplan 2019, Dnr 1424/18
  30 januari

  Överföring av biblioteken i kultur- och stadsdelshus, Dnr 1648/18
  30 januari

  Motion av Axel Darvik (L) och Piotr Kiszkiel (L) om att ombilda lägenheter och bygga nya bostäder i Göteborgs förorter, Dnr 0942/18
  30 januari

 • 2019-01-09

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Handlingar och protokoll från mötet.

  Inga notiser från detta möte.

  Övriga ärenden

  Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019, Dnr 0001/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Protokollsanteckning D

  Förordnande av politiska sekreterare

  Valdes: Björn Tidland (SD)
  Marcus Silbo (SD)
  Agneta Kjaerbeck (SD)
  Timothy Tréville (SD)
  Robin Nerell (M)
  Gabriella Toftered (L)
  Martin Jordö (FI)

  Nominering till Kommuninvest (hänskjutet från Kommunfullmäktiges valberedning 19 dec 2018

  Valdes Jonas Ransgård (M)

  Val av kommunstyrelsens arbetsutskott

  Beslut enligt förslag.

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2018, del 2, Dnr 0937/18
  16 januari

  Genomförandebeslut för stadsutveckling station Haga, Dnr 1518/18
  16 januari

  Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning i Haga - Inom Vallgraven - Pustervik och Vasastaden. Dnr 1580/18
  16 januari

  Utredning om hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie fritidsverksamhet, Dnr 0357/18
  16 januari

  Möjligheter till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser, Dnr 0454/18
  30 januari

  Överföring av Krami samt överföring av energi- och klimatrådgivning, Dnr 1720/18
  16 januari

  Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019 – 2023, Dnr 0445/14
  16 januari

  Handlingar och protokoll