Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2019

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2019.

Beslutat av kommunstyrelsen

 • 2019-12-11

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Revidering av Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinje, Dnr 1617/18

  Ändringar i lag och i lokala styrande dokument har medfört att Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy behöver revideras. Den gamla versionen byggde till vissa delar på en sammanfogning av ett antal olika dokument. I och med revideringen är texten uppdaterad och förenklad och förtydligar vad var och en (medarbetare, chef och Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser som arbetsgivare) förväntas bidra med till de övergripande arbetsmiljömålen som också finns i programmet för attraktiv arbetsgivare.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Redovisning av inkomna Göteborgsförslag, Dnr 1212/19

  Göteborgförslag infördes i januari 2017 som en del i att öka göteborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. Ungefär 32100 personer har registrerat sig i systemet sedan starten.

  Nämnden för konsument- och medborgarservice ska varje år rapportera till kommunfullmäktige om Göteborgsförslaget. Av årets rapportering framgår att det sammanlagt har publicerats 674 Göteborgsförslag till och med den 31 september 2019. Av dessa har 121 nått gränsen på 200 underskrifter och skickats vidare till Göteborgs Stads nämnder och styrelser och 81 av dessa förslag har behandlats. Av de behandlade förslagen har 23 stycken beviljats delvis eller fullt ut. Uppföljningen visar att många av förslagen handlar om trafikfrågor.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Uppdrag om hur stadens tjänsteresor kan användas för att trycka på för utvecklingen mot fossilfritt resande, Dnr 0789/19

  Stadsledningskontoret har, tillsammans med berörda förvaltningar och bolag, utrett och nu återkommit med förslag på hur stadens tjänsteresor kan användas för att trycka på utvecklingen mot fossilfritt resande. Inköp och upphandlingsförvaltningen har tagit fram rättsliga överväganden för upphandling, gemensam upphandling och statsstöd inom området. Stadsledningskontorets bedömning är att inköp och upphandling bör slutföra utredningen och återkomma med ett ställningstagande om de juridiska aspekterna.

  Mp, V, S, D vill i ett yrkande att Inköp och upphandlingsnämnden under våren 2020 återkommer med ett ställningstagande om hur fossilfritt flygresande kan ingå i kommande upphandling av resetjänster, inom ramen för befintligt avtal för resetjänster och/eller som en separat upphandlad tjänst, utifrån nämndens rättsliga överväganden och enligt vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Uppdrag att säkerställa hälsofrämjande aktiviteter för såväl medarbetare som äldre för en god hälsa, Dnr 0406/19

  Stadsledningskontoret fick i kommunfullmäktiges budget 2019 uppdraget att se till att det finns hälsofrämjande aktiviteter för både medarbetare och äldre. Uppdraget delades upp i två delar - medarbetare och äldre. För de äldre avgränsades det till aktiviteter för invånare som är 65 år och äldre inom stadsdelarnas hälsofrämjande och förebyggande enheter. Dessa aktiviteter har inte varit biståndsbedömd. När det gäller redovisning av hälsofrämjande aktiviteter för medarbetare avgränsades de till sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

  Redovisningen visar att det finns ett stort urval av hälsofrämjande aktiviteter för äldre och att verksamheten i det fortsatta utvecklingsarbetet behöver ha särskilt fokus på att nå män och äldre med annan etnisk och kulturell bakgrund. Med en åldrande befolkning är det mycket viktigt att värna om dessa verksamheter för att stärka äldres hälsa.
  Redovisningen visade också att samtliga stadsdelsförvaltningar arbetar strategiskt för att stärka hälsan hos medarbetarna på samtliga nivåer (organisation, grupp och individ). Hälsofrämjande aktiviteter för medarbetare ingår i arbetsmiljöarbetet. För att både bibehålla och främja hälsa hos medarbetare behöver det hälsofrämjande syn- och arbetssättet stärkas ytterligare genom ett fortsatt systematiskt och långsiktigt arbete.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande V, MP

  Liseberg AB:s försäljning av fastigheten Heden 44:1, Dnr 0616/19

  Fastighetskontoret och Liseberg AB har förhandlat om ett köp av fastigheten Göteborg Heden 44:1, där Hotell Liseberg ligger. Stadsledningskontoret har under pågående diskussioner mellan Liseberg och fastighetskontoret uppfattat från Göteborgs Stadshus AB att det kan finnas lämplig alternativ legal hemvist för fastigheten Heden inom stadhuskoncernen. Bedömningen är att Higab AB har bäst förutsättningar att ta över fastigheten, både ekonomiskt och för att det överensstämmer med bolagets uppdrag och roll enligt Higabs ägardirektiv.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 - 3 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S
  Yttrande SD

  Rutiner för samråd vid hotsituationer och polisanmälan 0830/19, 0832/19

  Stadsledningskontoret ska på kommunstyrelsens uppdrag ta fram rutiner för samråd vid hotsituationer och polisanmälan. Stadsledningskontoret ska också ta fram en rutin för att sammanställa bilden av hot och våld mot Göteborgs Stads tjänstepersoner samt eventuella åtgärder för att minimera riskerna.

  Syftet med rutiner för samråd vid hotsituationer och polisanmälan är att samtliga händelser hanteras på ett likartat sätt och bidrar till att verksamheterna och medarbetarna känner stöd och trygghet i sitt dagliga arbete.

  Stadsledningskontorets bild är att det finns en flora av rutiner i stadens verksamheter. Stadsledningskontoret inriktar arbetet mot att utforma rutiner som kan användas i hela staden. I den fortsatta processen kommer kontoret att inkludera några förvaltningar och bolag samt Intraservice och hr-kompetens i en referensgrupp. Polismyndigheten kommer också att konsulteras som extern part.

  Stadsledningskontoret anser att rutinen för sammanställning av hot och våld bör göras genom att kontinuerligt ta fram data om hot och våld mot tjänstepersoner via stadens avvikelsehanteringssystem. Innan det finns gemensamma rutiner är det angeläget att stadens verksamheter har fungerande rutiner kring händelser av hot- och våldskaraktär och rapporterar in incidenter i de avvikelsehanteringssystem som finns på arbetsplatserna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Uppföljning av trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program - Dialog och samarbete samt begäran om igångsättningsbeslut, Dnr 1110/19

  I december 2014 antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads samlade program för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete: Dialog och samarbete. Programmet gäller till utgången av 2019.
  Social resursnämnd har följt upp programmet och redovisar denna för kommunstyrelsen. Nämndens bedömning är att ett program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete inte längre är nödvändigt, då många av de områdena behandlas i programmet för Jämlik stad. Social resurs föreslår i stället att de får i uppdrag att ta fram en plan för fortsatt arbete.

  Stadsledningskontoret bedömer däremot att det finns områden inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet som inte helt omhändertas i programmet för Jämlik stad. Stöd saknas för det konkreta trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som sker i närtid, i exempelvis det lokala Trygg-i och BRÅ arbetet. Det saknas också kopplingar till arbetet med platsspecifika åtgärder i stadsmiljön för att öka tryggheten. Skillnaden mellan programmen är också att Dialog och samarbete har en stark koppling till polisen och ger styrning för överenskommelsen mellan staden och polisen.

  Stadsledningskontorets bedömning är därför att det bör finnas ett särskilt program för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet och att stadsledningskontoret ska få uppdraget att leda och samordna framtagandet av ett nytt program. Arbetet ska då ske i samverkan med stadens förvaltningar och bolag samt andra berörda parter. Till dess att ett nytt program är på plats föreslår stadsledningskontoret att nuvarande program förlängs, liksom social resursnämnds ansvar för detta.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 - 6, enligt stadsledningskontorets förslag.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD

  Övriga ärenden

  Justering av markupplåtelsetaxa, Dnr 1194/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 12 – 1, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Organisering och samordning av lokalt förankrade evenemang, Dnr 0353/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från M, L, C att återremittera ärendet till stadsledningskontoret.
  Yttrande KD

  Samlingsärende inom uppföljning- återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige november 2019, Dnr 0265/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande D
  Yttrande MP och V

  Utlys klimatnödläge omedelbart! – skrivelse från miljö- och klimatnämnden, Dnr 1120/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter huvudvotering 4 – 3, enligt yrkande från M, L, C. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Reservation V
  Reservation MP
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande MP, V

  Utvärdering av förutsättningarna för Göteborgs interreligiösa center att bedriva sin verksamhet samt av Göteborgs Stads stöd till centret, Dnr 0619/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 – 3, enligt yrkandet från S, M, V, L, MP, C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande D

  Redovisning av Göteborgsoperans Byggnadsfonds avslut, Dnr 1185/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Hemställan från social resursnämnd till kommunstyrelsen om att besluta om hur kvarvarande statsbidrag för att asylsökande ensamkommande unga över 18 år ska kunna bo kvar i sin vistelsekommun, ska hanteras, Dnr 0797/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 9 - 3 enligt yrkandet från M, L, C

  Reservation V
  Reservation MP
  Reservation SD
  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Hemställan från SDN Västra Hisingen om ianspråktagande av eget kapital för 2019, Dnr 1214/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter huvudvotering 9 – 3, enligt stadsledningskontorets förslag.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Utseende av auktoriserad revisor och dennes ersättare i Stiftelsen för Göteborgs Studentbostäder

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag. Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

  Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020, Dnr 1121/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandena från MP, V och V, MP.
  Yttrande SD

  Yrkande D och S angående omställningsmöjligheter inom Göteborgs Stad

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 – 5, enligt yrkandet från M, L, C.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande MP
  Yttrande V

  Yrkande SD om partnerskapsavtalet med Kina

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 1, enligt yrkandet från M, L, C.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande D
  Yttrande S

  Yrkande D om beslutsunderlag och beslutsprocess i Liseberg AB:s jubileumsprojekt mot bakgrund av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 – 3, enligt yrkandet från M, L, C.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Yrkande D och S angående granskning av kommunstyrelsens arbetsutskott och trafiknämnden utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C.

  Yttrande KD

  Yrkande SD om att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samförstånd med social resursnämnd lämna in en anmälan om de allvarliga missförhållanden på Nereby ungdomshem till IVO - Inspektionen för vård och omsorg

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande D

  Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor istället för Anna-Klara Behlin som avsagt sig

  Valdes Lisbet Buzleta (V)

  Förlängning av förordnande av vikarierande politisk sekreterare för M

  Beslut Louise Isberg t o m 31 januari 2020

  Förordnande av politisk sekreterare för D

  Beslut Jan Jörnmark fr o m 1 januari 2020 t o m 31 december 2022

  Förordnande av politisk sekreterare för V

  Beslut Jennifer Hankins fr o m 7 januari 2020 t o m 31 december 2022

  Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående sommargågator i Göteborg, Dnr 0763/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 4 - 6 enligt yrkandet från MP, V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Motion av Emmali Jansson (MP) om att ta fram en trähusstrategi för att öka byggnationen i trä, Dnr 0321/19

  Kommunstyrelsen avslog motionen efter votering 9 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Motion av Per Anders Örtendahl (D), Irene Sjöberg-Lundin (D) och Karin Lindberg (D) om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg, Dnr 0711/19

  Kommunstyrelsen avslog motionen efter huvudvotering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) om att ta fram en modell för att införa normmedvetet arbetssätt i äldreomsorgen, Dnr 0880/19

  Kommunstyrelsen avslog motionen efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Bordlagda ärenden

  Nulägesanalys över personalförmåner i förvaltningar och bolag inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner samt uppdrag att revidera Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner, Dnr 1396/17

  15 januari

  Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023, Dnr 1009/19

  15 januari

  Utredning om hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart, Dnr 0411/19

  15 januari

  Revidering av riktlinjer för Göteborgsförslaget, Dnr 1473/18

  15 januari

  Förslag på hur stadens trygghetsfrämjanuaride arbete kan samordnas och effektiviseras, Dnr 0392/19

  15 januari

  Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, Dnr 1014/19

  15 januari

  Yrkande från MP och V angående bemannade lekplatser i Göteborg

  15 januari

  Förslag på hur Göteborgs Stads nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i de egna verksamheterna, Dnr 1217/19

  15 januari

  Inriktning för Göteborgs Stads deltagande i Délice, Dnr 1250/19

  15 januari

  Val av ledamot och ordförande i Göteborgs Sverigefinska råd istället för Arto Niskala som avsagt sig

  15 januari

  Yrkande från V och MP angående finansiering av avgiftsfri simundervisning

  15 januari

  Utredning av lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0844/19

  15 januari

  Förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket från pensionsinbetalningar, Dnr 0847/19

  15 januari

  Redovisning av uppdrag att etablera strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll, Dnr 1332/18

  15 januari

  Delutredningar för projekt Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet, Dnr 1149/18

  5 februari

  Yrkande SD angående redovisning för kommunstyrelsen om kommunala kostnader för tolkning i Göteborgs Stad

  15 januari

  Yrkande S angående situationen vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem

  15 januari

  Motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang, Dnr 0719/19

  15 januari

  Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19

  15 januari

  Motion av Daniel Bernmar (V) och Johan Zandin (V) om ett kommunalt byggbolag, Dnr 0713/19

  5 februari

  Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  15 januari

  Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  15 januari

  Handlingar och protokoll från kommunstyrelsens möte 2019-12-11

 • 2019-11-20

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Genomförandeplan för att säkerställa antalet korttidsplatser, Dnr 0401/19

  I budget för 2019 har kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för att säkerställa antalet korttidsplatser. På uppdrag av strategisk köpgrupp för sektorn individ- och familjeomsorg och funktionhinder inom stadsdelsförvaltningarna har en analysgrupp tagit fram en rapport. Rapporten belyser både behov och utbud och ger också förslag till åtgärder i de fall behovet av korttidsplatser är svårt att verkställa. Strategisk köpgrupp har beslutat att behovet av korttidsplatser för de målgrupper som idag är svåra att verkställa ska lyftas fram i kommande upphandling av ramavtal och att möjligheterna att starta verksamhet i Göteborgs Stads regi ska utredas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads plan för ridsport, Dnr 0933/19

  Idrotts- och föreningsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram en uppdaterad plan för ridsport med fokus på markfrågor och samverkansformer.

  Ridsportens framtid i Göteborg är beroende av tillgång till mark och anläggningar. Stadsledningskontoret bedömer att planen är genomarbetad och att processen med att ta fram den har bidragit till ökat fokus på ridsporten. Samtidigt innebär planen stora kostnader för berörda nämnder. Förslagen i planen finns inte med i budgetförutsättningar 2020 – 2022 och enligt stadsledningskontorets bedömning inte heller i det pågående arbetet med stadens budget för 2020.
  Stadsledningskontoret har inte kännedom om hur kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2020 kommer att se ut och kan därför varken värdera finansieringsläget framöver eller föreslå kommunstyrelsen att anta den föreslagna planen. Stadsledningskontoret lämnar därför över frågan till kommunstyrelsen kring hur förslaget till plan bör hanteras.

  D, M, L, C, särskilt yttrande KD, föreslår i ett yrkande att kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en uppdaterad plan för ridsport i Göteborgs Stad förklaras fullgjort; att planen antas och börjar gälla från 1 januari, 2020; att idrotts- och föreningsnämnden får ansvar för uppföljning av planen samt att berörda nämnder och styrelser under 2020 förhåller sig till beslutade budgetramar och anpassar takten i genomförandet av planen utifrån dessa.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C. Tilläggsyrkande från D avslogs efter votering 7–6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande V, MP
  Yttrande M, L, C, KD

  Översyn av kommunala regler för att förenkla för företag, Dnr 0389/19

  I Göteborgs Stads budget för 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att se över kommunens regler med syftet att förenkla och förbättra för företag. Översynen ska bland annat belysa regeltolkningar och uttag av avgifter i tillsynsverksamheter, och regler för byggande och marktilldelningar. 

  Stadsledningskontoret konstaterar i utredningen att det finns ett fåtal regler som kan definieras som ”kommunala regler”, det vill säga beslutade av kommunfullmäktige för att reglera lokala förhållanden. Merparten av det som en företagare möter och betraktar som kommunala regler är lagstiftning där en förvaltning i en myndighetsroll gör en tolkning av lagstiftning i företagarens ärende. Stadens fortsatta arbete bör därför ha fokus på kompetensutveckling av de tjänstepersoner som dagligen möter företagare, stöd för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de förvaltningar som bidrar till företagsklimatet samt bättre samordning av relevant information till företagare.

  M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret utvärderar utbildningen ”Förenkla helt enkelt” och samtidigt utreder möjligheterna att flytta över ansvaret för att leda det fortsatta utvecklingsarbetet att samla och samordna stadens information till företagare med fokus på information om olika regler och styrdokument som berör företagare, till nämnden för konsument- och medborgarservice.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Utredning om kommunala regler, riktlinjer och policys har stor påverkan på byggproduktionskostnaden, Dnr 1117/18

  Kommunfullmäktige biföll den 17 maj förra året en motion som gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilka delar i kommunala regler, riktlinjer och policys som har stor påverkan på byggproduktionskostnaden samt föreslå åtgärder för att minska kostnaden.

  Stadsledningskontoret har genomfört utredningen och konstaterar att även om kommunala regler, riktlinjer och policys kan ha en påverkan på produktionskostnaderna i bostadsproduktionen, är denna påverkan mindre än andra orsaker inom byggbranschen, som till exempel bristande konkurrens.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, KD, C
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  Miljö och klimatnämndens förslag till taxa för verksamhet enligt livsmedelslagen, Dnr 1183/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Helägda bolag, Dnr 1061/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Regionala bolag, Dnr 1063/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon, Dnr 1051/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020, Dnr 0001/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet

  Hemställan från kulturnämnden om inriktningsbeslut för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 5 enligt yrkandet från M, V. L, MP, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Jörgen Fogelklou (SD)
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande V, MP
  Yttrande M, L, C, KD

  Yrkande från SD om hyresavtal för anvisade nyanlända

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C efter 9 – 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, Dnr 1003/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yrkande från SD om revidering av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Yttrande M, L, C, KD
  Protokollsanteckning Jessica Blixt (D)
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning KD

  Yrkande från S, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om Gothenburg Climate Partnership

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Yttrande KD
  Yttrande D
  Yttrande SD

  Bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshus AB, Dnr 1184/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Framställan från miljö- och klimatnämnden till kommunstyrelsen om medfinansiering till Säveåns vattenråd för 2019 och 2020, Dnr 1133/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 enligt stadsledningskontorets förslag.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yrkande från SD om undantag bosättningslagen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2020, Dnr 0125/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande SD

  Hemställan från trafiknämnden om att skapa en modell för att inarbeta ekonomiska konsekvenser av stadens investeringar i budgetprocessen, Dnr 1085/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  Redovisning av uppdrag att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram – övergripande struktur, Dnr 0409/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 – 1 enligt yrkandet från MP, V, S.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Val av representant från Göteborgs Stad till den politiska beredningsgruppen för medicinskt tekniska produkter (MTP), Dnr 1174/19

  Valdes Dan-Ove Marcelind (KD)

  Yrkande från SD om hemställan från Göteborgs Stad till skolinspektionen att skyndsamt stänga alla skolor som har kopplingar till Vetenskapsskolan/Safirskolan

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från L, M, C, S, D efter votering 12–1

  Reservation SD
  Yttrande SD
  Yttrande MP, V
  Yttrande S
  Yttrande D

  Yrkande från D om hemställan till Skolinspektionen att vidta alla tänkbara åtgärder angående bristerna kring Vetenskapsskolan numera Safirskolan för att säkerställa elevernas trygghet och likvärdiga skolgång

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från L, M, C, S, D

  Yttrande MP, V
  Yttrande SD

  Val av ledamot i Citysamverkan istället för Louise Pettersson (C) som avsagt sig

  Valdes Anna Sara Perslow (C)

  Val av representant i stadstrafikforum för Göteborg, Mölndal och Partille istället för Shabaz Khan (S) som avsagt sig

  Valdes Blerta Hoti (S)

  Förlängning av förordnande av politiska sekreterare för S 2020-01-01-2022-12-31

  Valdes Ruben Malmström, Gustav Öberg och Sofia Kodelja

  Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för S 2020-01-01-2020-10-31

  Valdes Anna Ahlborg 

  Förlängning av förordnande av politiska sekreterare för D 2020-01-01-2022-12-31

  Valdes Sofie Löwenmark

  Motion av Björn Tidland (SD) om insatser för att öka besöken, informationen och tillgängligheten till återvinningscentralerna, Dnr 0649/19

  Kommunstyrelsen avslog motionen efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Motion av Jahja Zeqiraj (D) om att inrätta ett finanspolitiskt råd, Dnr 1093/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Motion av Daniel Bernmar (V) om att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden, Dnr 0715/19

  Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om ett pilotprojekt med reglerat bankkortsystem i Göteborgs Stad, Dnr 0801/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 12 – 1 om ärendets avgörande idag, att avslå motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Motion av Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) om att använda markanvisningen för att säkra bostadsförsörjningen, Dnr 0716/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 att avslå motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Motion av Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om att utarbeta en plan om att införa sex timmars arbetsdag i förskolan, Dnr 0532/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 – 3, att avslå motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Motion av Björn Tidland (SD) om kultur- och parkmiljön i Gullbergsvass, Dnr 0614/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 12 – 1 om ärendets avgörande idag, att avslå motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Remiss från Försvarsdepartementet - Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU:2019:34), Dnr 0936/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP, V avslogs.

  Remiss från Socialdepartementet - Promemoria om personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning, Dnr 1154/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter huvudvotering 7 – 3, enligt yrkandet från M, L, C.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD.

  Bordlagda ärenden

  Liseberg försäljning av fastigheten Heden 44:1, Dnr 0616/19

  11 december

  Samlingsärende inom uppföljning - återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige november 2019, Dnr 0265/19

  11 december

  Utlys klimatnödläge omedelbart! – skrivelse från miljö- och klimatnämnden, Dnr 1120/19 –

  11 december

  Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0691/19

  15 januari

  Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, Dnr 1014/19

  11 december

  Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande fondering för framtida investeringar och förändrad redovisning av eget kapital, Dnr 1890/17

  15 januari

  Utredning av lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0844/19

  11 december

  Förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket från pensionsinbetalningar, Dnr 0847/19

  11 december

  Strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll, Dnr 1332/18

  11 december

  Uppföljning av trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program - Dialog och samarbete samt begäran om igångsättningsbeslut, Dnr 1110/19

  11 december

  Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020, Dnr 1121/19

  11 december

  Återrapport av delutredningar för projekt Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet, Dnr 1149/18

  11 december

  Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan och markanvisning, Dnr 1783/18

  15 januari

  Yrkande från D och S angående omställningsmöjligheter inom Göteborgs Stad

  11 december

  Yrkande från SD om partnerskapsavtalet med Kina

  11 december

  Yrkande från D angående beslutsunderlag och beslutsprocess i Liseberg AB:s jubileumsprojekt mot bakgrund av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

  11 december

  Yrkande från D och S om granskning av kommunstyrelsens arbetsutskott och trafiknämnden utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt

  11 december

  Yrkande från SD om att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samförstånd med social resursnämnd lämna in en anmälan om de allvarliga missförhållanden på Nereby ungdomshem till IVO - Inspektionen för vård och omsorg

  11 december

  Val av representant i Studentforum istället för Anna-Klara Behlin (V) som avsagt sig

  11 december

  Motion av Daniel Bernmar (V) och Johan Zandin (V) om ett kommunalt byggbolag, Dnr 0713/19

  11 december

  Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) om tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  11 december

  Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  11 december

  Handlingar och protokoll till kommunstyrelsens möte 2019-11-20

 • 2019-11-06

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Utredning av stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr 0988/17

  Kommunstyrelsen beslutade i juni 2017 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda konsekvenserna för stadsdelsnämnderna av att verksamhetsområdena skola och förskola centraliseras. Uppdraget har genomförts i två faser och i detta ärende återrapporterar stadsledningskontoret utredningens andra fas. Den 28 november 2018 beslutade kommunstyrelsen om inriktning för utredningens andra fas mot en organisering i centrala nämnder och att stadsledningskontoret ska återkomma till kommunstyrelsen med en rapport.

  Stadsledningskontoret har nu tagit fram ett förslag som innebär inrättandet av tre nya nämnder. Förslaget innebär att några befintliga nämnder får utökade uppdrag genom att de tar över verksamhet som idag finns inom stadsdelsnämndernas ansvar.

  I rapporten beskrivs, på en övergripande nivå, frågor som blir aktuella vid ett eventuellt genomförande. För en mer detaljerad beskrivning av förutsättningar vid en förändring av nämndsorganisationen hänvisas till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”Tid- och genomförandeplan för inrättande av en äldrenämnd”, dnr 0404/19.

  S, M, MP och C (särskilt yttrande KD) vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret:

  • 1. får i uppdrag att, i samband med kommande detaljutredningar kring stadsdelsnämndernas organisation, säkerställa att lokaldemokrati och digital demokrati gentemot invånarna stärks, med hänsyn till skrivningarna i yrkandet.
  • 2. pekar ut en nämnd, förslagsvis konsument- och medborgarservice, att bära huvudansvaret för lokal demokrati, inflytande och delaktighet.
  • 3. säkerställer att stadens verksamheter och tjänstepersoner inte i för hög grad lokaliseras till centrala Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 - 3 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag, samt efter votering 7 - 3 även enligt yrkandet från S, M, MP, C. Ledamöterna från D, V, L deltog inte i beslutet. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D)
  Protokollsanteckning D
  Reservation Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V)
  Reservation Helene Odenjung (L)
  Reservation Jörgen Fogelklou (SD)
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Tid och genomförandeplan för inrättande av ny nämnd (äldrenämnd), Dnr 0404/19

  Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges budget 2019 tagit fram ett förslag på tid- och genomförandeplan för inrättande av en ny nämnd (äldrenämnd). Tid- och genomförandeplanen innehåller en beskrivning av förutsättningarna för att inrätta en ny nämnd med fokus på vad som ska hanteras och inom vilka områden, till exempel inom HR, ekonomi, informations- och ärendehantering, it-system.

  Tid- och genomförandeplanen förutsätter att det tillsätts ett särskilt projekt som leder och samordnar arbetet med fokus på att få ett effektivt, kvalitetssäkrat och kontrollerat överlämnande och mottagande av berörda verksamhetsdelar som ska ingå i nämnden.

  Förslag på omfattningen av och ansvarsområdet för nämnden beskrivs i ärendet om utredning av stadsdelsnämndernas organisation. Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra en gemensam omorganisation av hela stadsdelsnämnderna, det vill säga, inte enbart av äldreomsorgen, kan tid- och genomförandeplanen även utgöra en grund för ett sådant genomförande då det är samma områden som ska hanteras men då i större omfattning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022, Dnr 1028/19

  Social resursnämnd fick i kommunfullmäktiges budget 2018 i uppdrag att ta fram en stadenövergripande plan med utgångspunkt i Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026 I slutet av augusti i år skickade social resursnämnd förslag till Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 till kommunstyrelsen för beslut. Syftet med den nya planen är att utveckla och förstärka stadens arbetsstrukturer inom jämlikhet och visa på konkreta åtgärder för att underlätta införandet av programmet.

  Precis som programmet utgår planen från två delar: Målområden med tillhörande strategier och förutsättningar för ett mer framgångsrikt arbete. I planen bryts målområden och strategier ner i aktiviteter för samverkan medan förutsättningar för ett mer framgångsrikt arbete bryts ner i aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning.

  Efter remiss i bolag, nämnder och råd har social resursförvaltning reviderat sitt förslag utifrån de synpunkter som kommit in. För att ge arbetet med jämlikhet och likvärdiga livsvillkor rätt förutsättningar föreslår social resursförvaltning att en strategisk funktion för stadens sociala hållbarhetsarbete införs. Stadsledningskontorets bedömer att Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 är en förutsättning för det fortsatta arbetet med att skapa en jämlik stad och föreslår att planen antas och att genomförandet sker i den takt som nämnder och styrelser bedömer möjligt.

  M, L, C särskilt yttrande KD vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa finansiering för aktiviteterna i den föreslagna planen.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst, att återremittera ärendet till stadsledningskontoret enligt yrkandet från M, L, C.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) 
  Yttrande KD

  Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation, Dnr 0564/19

  Stadsledningskontoret föreslår en revidering av stadens policy och riktlinje för kommunikation i syfte att fortsätta utveckla en enkel, efterfrågad och effektiv information och kommunikation med medarbetare, boende, besökare och näringsliv. Syftet är också att säkerställa att arbetet sker utifrån gemensamma prioriteringar till gemensamt definierade målgrupper.  Nuvarande styrande dokument för grafisk profil, intern kommunikation och sociala medier upphör då de inarbetats i reviderad version av policy och riktlinje för kommunikation. Anvisningar kommer att utarbetas som stöd för verksamheterna att följa policy och riktlinjer.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads fördjupade uppföljning inom område hälsa och arbetsmiljö, Dnr 0479/19

  Stadsledningskontoret fick 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen med åtgärder för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet för hela Göteborgs Stad. I december 2017 antog kommunstyrelsen Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen. Planen innehåller två målområden med åtta åtgärder. Åtgärd två i planen innebar att fastställa ett enhetligt underlag för nämnder och styrelser, inklusive ekonomiska nyckeltal, för uppföljning av stadens hälso- och arbetsmiljöarbete.

  I den fördjupade uppföljningen redovisas nu resultat och analys av Göteborgs Stads första genomförda enhetliga fördjupade uppföljning inom område hälsa- och arbetsmiljö. Uppföljningen ger en övergripande bild av hälso- och arbetsmiljöarbetet i Göteborgs Stad. Resultatet ger också en möjlighet för varje nämnd och styrelse att göra prioriteringar inom arbetsmiljöområdet på rätt beslutsnivå utifrån verksamhetens behov. Resultat och analys i rapporten kommer även att bidra till arbetet med Göteborgs Stads program för en attraktiv arbetsgivare.

  Stadsledningskontoret konstaterar i rapporten att det finns några områden där rutiner och arbetssätt har kommit längre än andra. En trolig förklaring är att man har arbetat med dessa områden under lång tid och att dessa tidigt reglerats i lag och avtal, till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), samverkan och rehabilitering.

  • Chefers förutsättningar är, trots omfattande arbete under lång tid, behovet stort av fortsatt arbete. 
  • Mänskliga rättigheter (MR) /jämställdhet som det systematiska hälsofrämjande arbetet krävs fortsatt arbete. 
  • Kompetensförsörjning och dess påverkan på arbetsmiljö och hälsa bedömer stadsledningskontoret behöver prioriteras framöver. 
  • Arbetet med att integrera verksamhet/personal/ekonomi behöver fortsätta utvecklas, i synnerhet för stadsdelar och fackförvaltningar. 

  Utifrån den fördjupade uppföljningen gör stadsledningskontoret bedömningen att flödet mellan verksamheten och högsta ledningsnivå inte fungerar tillräckligt bra. Utifrån svaren, finns ett återkommande mönster mellan verksamhetschef och medarbetare inom flera av de områden som lyfts i rapporten. Däremot finns “brott i linjen” både uppåt och nedåt i respektive organisation och informationen förmedlas inte i tillräckligt stor utsträckning mellan leden vilket gör att förutsättningarna för respektive chefsnivå riskerar att bli bristfälliga. Konsekvenserna är att högsta ledningsnivå inte har tillräckligt informationsunderlag att fatta strategiska beslut om arbetsmiljö och hälsa, vilket leder till att cheferna ute i verksamheten och medarbetare inte får de förutsättningar som behövs. I slutändan finns risk för att verksamheten inte kan leverera den service och fullgöra uppdraget som ska utföras. Förutsättningarna för högsta ledning behöver dock betraktas som en del av en större helhet där arbetsmiljö och hälsa är en del i att bidra till att vi gör nytta för de vi är till för.

  I Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare, målområde 1, strategi 1a, lyfts dessa frågor upp och förutom att varje nämnd och styrelse arbetar med sitt eget resultat, kommer arbetet att fortsätta genom programmets planerade aktiviteter.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

  Yttrande MP, V 

  Redovisning av uppdrag om fördjupad genomförbarhetsstudie för att anlägga ett friluftsbad i Sannegården, Dnr 0890/19

  Efter yrkande från MP, V och S redovisade stadsledningskontoret i maj i år uppdraget från kommunstyrelsen att tillsammans med berörda förvaltningar göra en fördjupad genomförbarhetsstudie av att bygga ett friluftsbad i Sannegården. I uppdraget ingick att titta på lösningar kring utmaningarna med miljö- och hälsoskydd och säkerhet, samt ta fram en detaljerad kostnadsbedömning.

  Stadsledningskontorets bedömning utifrån studien är att det finns förutsättningar att bygga ett friluftsbad i Sannegården. Men badet kommer att behöva hållas stängt för allmänheten i samband med regn och en tid därefter eftersom regn påverkar vattenkvaliteten negativt. Med hänsyn till den begränsade möjligheten att hålla badet öppet och att tillståndsprocessen för drift av ett permanent bad är relativt kostsam, föreslår stadsledningskontoret att man istället bygger ett tillfälligt bad som utvärderas efter tre till fem år.

  Stadsledningskontoret föreslår att park- och naturnämnden får ansvar för att bygga och driva ett eventuellt bad i Sannegården. Enligt stadsledningskontorets kalkyl ryms projektet inte inom ramen för det långsiktiga nomineringsunderlag för investeringar som park- och naturnämnden har överlämnat till politiken i förutsättningar för budget 2020–2022.

  V, MP vill i ett yrkande bifalla stadsledningskontorets förslag och hemställa ärendet till park- och naturnämnden för vidare hantering.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från V, MP avslogs efter votering 10 – 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  Ny inriktning för Göteborgs Stads närvaro på Almedalsveckan 2020 och framåt, Dnr 0526/19

  Stadsledningskontoret fick i januari i ett yrkande från (S) i uppdrag att föreslå ny inriktning för Göteborgs Stads deltagande i Västsvenska Arenan i Almedalen.

  I stadsledningskontorets redovisning framgår att utvärderingen av årets deltagande, liksom framtagna rapporter, visar att Göteborgs Stad inte framstår som en samordnad aktör med tydliga budskap. Stadsledningskontoret pekar på att både Västra Götalandsregionen och Malmö stad har beslutade plattformar för intressebevakning som bidrar till samordning och inriktning av deras respektive intressebevakning. Stadsledningskontoret bedömer att en påverkansagenda skulle gynna Göteborgs Stad på flera sätt.

  Stadsledningskontoret föreslår att staden tar fram sådan agenda, riktad mot regional, nationell och internationell nivå. En påverkansagenda skulle ge Göteborgs Stad möjlighet att bidra samordnat i strategiskt viktiga beslut och påverka i frågor av stor betydelse för Göteborgs framtida utveckling. Almedalen är en möjlig arena för de frågor som ska drivas enligt den eventuella påverkansagendan. Utgångspunkten för valet av påverkansområden bör vara den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2021 - 2030. 

  Stadsledningskontoret redovisar två alternativ för kommunstyrelsen att ta ställning till för Göteborgs Stads deltagande i Västsvenska Arenan år 2020:

  1. Deltagande i Västsvenska Arenan i Almedalen i begränsad omfattning

  2. Avstå deltagande

  M, S, L, C vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att arbeta fram en påverkansagenda och att samordna deltagande i Almedalen 2020 i mycket begränsad omfattning. Överenskommelsen med övriga parter i Västsvenska Arenan ska vara ettårig.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter huvudvotering 7 – 5, enligt yrkandet från M, S, L, C. 

  Reservation Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D)
  Protokollsanteckning D
  Reservation Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V)
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
   Yttrande KD

  Övriga ärenden

  Nya ägardirektiv för Lindholmen Science Park respektive Johanneberg Science Park, Dnr 1050/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Hemställan från kretslopp och vattennämnden om att få göra ett överdrag av nämndens del av exploateringsbudget för planperioden 2016 - 2019, Dnr 1111/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 9 - 3 enligt yrkandena från M, L, C samt D.  Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Redovisning av partistöd för år 2018, Dnr 0001/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Taxa för tillsyn och tillstånd 2020 inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Dnr 1150/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Förändrad finansieringsform av Samordningsförbundet i Göteborg, Dnr 1087/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Bemyndigande att förvärva del av fastighet Göteborg Gullbergsvass 703:17, Dnr 0906/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa, Dnr 0512/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 – 3, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande SD

  Kretslopp och vattennämndens förslag till vatten- och avloppstaxa (VA-taxa), Dnr 0569/19

   Yrkande V, MP
  Yttrande SD   
  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Medgivande för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för Intraservice och stadsdelsnämnden Lundby att hålla sammanträden med ledamöter på distans inom ramen för ett pilotprojekt, Dnr 0580/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter huvudvotering 6 - 6 med ordförandens utslagsröst, enligt yrkandet från M, D, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande MP och V

  Förslag till budget 2020 och flerårsplaner 2021–2022 (Återremitterat från kommunfullmäktige den 4 november 2019)

  Kommunstyrelsen beslutade, efter huvudvotering 4 – 3, enligt budgetförslaget från M, L, C och KD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande D

  Hemställan från social resursförvaltning om översyn av särskilda avtal för akuta placeringar inom socialtjänsten, Dnr 1022/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

  Hemställan från trafiknämnden om överföring av investeringsmedel från kollektivtrafikstaden till godstransportstaden, Dnr 1114/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

  Begäran från SDN Angered om ny huvudman för Bergums fritidslantgård, Dnr 0862/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande V, MP 
  Yttrande M, L, C, KD 

  Inhyrning av skola och äldreboende i Majorna, Dnr 0720/17

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

  Ställningstagande inför inriktningsplanering för nationell plan för transportsystemet samt regional infrastrukturplan 2022 - 2033, Dnr 1069/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 – 3, enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande D
  Yttrande SD
  Yttrande MP

  Yrkande från SD angående förändringar i utskick av handlingar i kommunstyrelsens sammanträden

  Kommunstyrelsen beslutade, efter 10 – 2 i huvudvotering, enligt yrkandet från M, L, C 
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för V

  Valdes Johan Zandin (V) 2019-11-18—2020-05-31

  Motion av Jenny Broman (V) om att inkludera elever i det systematiska kvalitetsarbetet och öka inflytandet i skolan, Dnr 0714/19

  Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Remiss från GR - Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, Dnr 1029/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande SD

  Remiss från Socialdepartementet - Remiss av betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23), Dnr 1015/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 12 – 1, enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Bordlagda ärenden

  Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0691/19

  20 november

  Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, Dnr 1014/19

  20 november

  Göteborgs Stads plan för ridsport, Dnr 0933/19

  20 november

  Yrkande från SD angående hyresavtal för anvisade nyanlända

  20 november

  Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande fondering för framtida investeringar och förändrad redovisning av eget kapital, Dnr 1890/17

  20 november

  Redovisning av uppdrag om översyn av kommunala regler i syfte att förenkla för företag, Dnr 0389/19

  20 november

  Redovisning av uppdrag att utreda om kommunala regler, riktlinjer och policys har stor påverkan på byggproduktionskostnaden, Dnr 1117/18

  20 november

  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, Dnr 1003/19

  20 november

  Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2020, Dnr 0125/19

  20 november

  Hemställan från trafiknämnden om att skapa en modell för att inarbeta ekonomiska konsekvenser av stadens investeringar i budgetprocessen, Dnr 1085/19

  20 november

  Redovisning av uppdrag att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram – övergripande struktur, Dnr 0409/19

  20 november

  Val av representant från Göteborgs Stad till den politiska beredningsgruppen för medicinskt tekniska produkter (MTP), Dnr 1174/19

  20 november

  Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan och markanvisning, Dnr 1783/18

  20 november

  Yrkande från D och S angående omställningsmöjligheter inom Göteborgs Stad

  20 november

  Motion av Daniel Bernmar (V) och Johanna Eliasson (V) om att använda markanvisningen för att säkra bostadsförsörjningen, Dnr 0716/19

  20 november

  Motion av Daniel Bernmar (V) och Jenny Broman (V) om att utarbeta en plan om att införa sex timmars arbetsdag i förskolan, Dnr 0532/19

  20 november

  Motion av Björn Tidland (SD) om kultur- och parkmiljön i Gullbergsvass, Dnr 0614/19

  20 november

  Handlingar och protokoll från kommunstyrelsens möte 2019-11-06

 • 2019-10-23

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Delårsrapport augusti 2019 inklusive kompletterande uppföljning, Dnr 0262/19 

  Göteborgs Stads delårsrapport utgår ifrån lagens krav på förvaltningsberättelse och ger en översikt över kommunfullmäktiges budgetmål och verksamhetens utveckling. I delårsrapporten uppdaterar stadsledningskontoret de ekonomiska bedömningar för koncernen och kommunen som redovisades i uppföljningsrapporten i våras. Den kompletterande uppföljningen fokuserar på frågor som är viktiga att informera kommunstyrelsen om utifrån uppsiktsplikten. Uppföljningen innehåller också en rapport om läget på uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen gett nämnder och styrelser utanför budgetbeslutet. De 15 uppdrag som beskrivs som avslutade kommer att bedömas som utförda när denna rapport antecknas i kommunfullmäktige, om inget annat beslutas.   

  M, L, C vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra fördjupade analyser av stadens verksamheter med löpande återrapportering baserat på referenskostnad, samt att delårsrapport augusti 2019 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som ett led i uppsikten och att den kompletterande uppföljningen augusti 2019 antecknas och överlämnas till kommunfullmäktige som ett led i uppsikten.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C, KD   

  Uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017 – 2021, Dnr 0761/19

  Planen antogs av kommunfullmäktige i januari 2017 och ska följas upp efter två år för att se hur genomförandet av de olika åtgärderna fortskrider, vad som gjort detta möjligt och vilka hinder det funnits för att genomföra åtgärderna. Kommunstyrelsen återremitterade i juni ärendet till stadsledningskontoret för en mer specificerad uppföljning av planens 33 åtgärder. Detta för att tydligt fastslå vilka åtgärder som har genomförts, vilka som är delvis genomförda och vilka som inte har genomförts. 

  Den detaljerade uppföljningen visar nu att planen i sin helhet har implementerats till viss del. Genomförandet av de kompetenshöjande insatserna uppskattas som god. Däremot har övriga insatser genomförts i varierande grad. De mest omfattande gäller att starta verksamheter som riktar sig direkt till hbtq-personer. Stadsledningskontorets bedömning är att dessa befinner sig i ett inledningsskede, och en är inte påbörjad än. För att åtgärderna ska bli genomförda inom den tid som planen gäller behöver kommunfullmäktiges budget prioritera ekonomiska resurser till de berörda nämnderna.

  Bakomliggande orsaker till i vilken grad åtgärderna kunnat genomföras är kopplade till om det finns personal, finansiella förutsättningar och rutiner för hur planer generellt förankras. Otydlighet i ansvarsfördelning, hur några åtgärder ska tolkas, och olika tillvägagångssätt för förvaltningar och bolag att ta sig an hbtq-frågor har också påverkat. Med denna utgångspunkt kan planen därför behöva justeras.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 - 6 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag efter 4 - 2 i huvudvotering. 

  Övriga ärenden

  Förslag till budget 2020 och flerårsplaner 2021 - 2022

  Kommunstyrelsen biföll, efter huvudvotering 4 - 4 med ordförandens utslagsröst, budgetförslaget från M, L, C och KD.
  Protokollsanteckning D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Göteborg Energi AB:s förslag om avyttring av aktierna i Ale Fjärrvärme AB, Dnr 1059/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Motionsförfarande 2020 till Stiftelsen Olof och Carolines Wijks fond, Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och Stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 0993/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Begäran om yttrande från kommunfullmäktige om avsägelse av rätten att utse ledamöter i Robert Dicksons stiftelse, Dnr 0525/19

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet enligt yrkande från M, L och C. 
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Storlek och utformning av Göteborgs Stads interna klimatkompensationssystem samt förslag på förändringar, Dnr 1725/18

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet enligt yrkande från S, D, M, V, L, MP och C. 
  Yttrande KD 

  Val av ledamot av Studentforum i stället för Frida Tall (S) som avsagt sig

  Valdes Gustav Öberg (S), Olle Jonsson (L), Abdullahi Mohamed (MP) och Sofie Löwenmark (D)

  Reviderad hemställan från lokalnämnden om kommuncentral kompensation på 32 miljoner kronor för att nå en driftsekonomi i balans 2019, Dnr 0974/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatsen i yrkande från M, L, C 
  Yttrande KD 
  Yttrande S 
  Yrkande SD 

  Val av representant för Göteborgs Stads Sverigefinska råd för (D)

  Valdes Lisa Sorvoja (D)

  Val av representant i Ö-dialogen i stället för Frida Tall (S) som avsagt sig

  Valdes Blerta Hoti (S)

  Val av ledamot och ordförande i arvodesberedningen i stället för Gustaf Josefson (M)

  Valdes Susanne Wirdemo (M)
   
  Förordnande av politisk sekreterare för (C)

  Valdes Algot Thorin (C) 2019-11-04 – 2020-08-07

  Remiss från Infrastrukturdepartementet - Betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30), Dnr 0905/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande SD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - KLIVA:s delbetänkande På väg - Mot sträkt kvalitet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (U2019/02278/GV), Dnr 0953/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

  Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35), Dnr 0944/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande MP och V

  Remiss från Kulturdepartementet - Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15), Dnr 0966/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 - 3, enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från V, MP avslogs efter votering 8 - 2. 
  Yttrande S
  Yttrande M, L, C, KD

  Remiss från Boverket - Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx, Dnr 0954/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande SD

  Remiss från Finansdepartementet - Promemoria Byggnaders energiprestanda, förslag på ändringar i plan- och byggförordningen, Dnr 1008/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022, Dnr 1028/19

  6 november

  Översyn av kommunala regler i syfte att förenkla för företag, Dnr 0389/19

  6 november

  Utredning om kommunala regler, riktlinjer och policys har stor påverkan på byggproduktionskostnaden, Dnr 1117/18

  6 november

  Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa, Dnr 0512/19

  6 november

  Kretslopp och vattennämndens förslag till vatten- och avloppstaxa (VA-taxa), Dnr 0569/19

  6 november

  Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation, Dnr 0564/19

  6 november

  Medgivande för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för intraservice och stadsdelsnämnden Lundby att hålla sammanträden med ledamöter på distans inom ramen för ett pilotprojekt, Dnr 0580/19

  6 november

  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, Dnr 1003/19

  6 november

  Göteborgs Stads fördjupade uppföljning inom område hälsa och arbetsmiljö, Dnr 0479/19

  6 november

  Inhyrning av skola och äldreboende i Majorna, Dnr 0720/17

  6 november

  Fördjupad genomförbarhetsstudie för att anlägga ett friluftsbad i Sannegården, Dnr 0890/19

  6 november

  Återrapport av delutredningar för projekt Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet, Dnr 1149/18

  20 november

  Ställningstagande inför inriktningsplanering för nationell plan för transportsystemet samt regional infrastrukturplan 2022-2033, Dnr 1069/19

  6 november

  Ny inriktning för Göteborgs Stads närvaro på Almedalsveckan 2020 och framåt, Dnr 0526/19

  6 november

  Yrkande SD angående förändringar i utskick av handlingar i kommunstyrelsens sammanträden

  6 november

  Motion av Daniel Bernmar (V) om att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden, Dnr 0715/19

  20 november

  Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  20 november

  Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  20 november

  Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om ett pilotprojekt med reglerat bankkortsystem i Göteborgs Stad, Dnr 0801/19

  20 november

  Handlingar och protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-23

 • 2019-10-09

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt utredning av ett kompensationssystem när det brister, Dnr 0403/19

  I Göteborgs Stad finns värdighetsgarantier för hemtjänsten. I budget 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla värdighetsgarantier också för äldreboende och utreda ett system för kompensationssystem när det brister inom äldreomsorgen. Syftet med värdighetsgarantierna är att skapa mervärde för den äldre och stadsledningskontoret föreslår att värdighetsgarantierna för äldreboende innefattar följande:

  • Vi garanterar att medarbetare bär väl synliga och lättlästa namnbrickor.
  • Vi garanterar att du i samband med inflyttning får veta vem som är ansvarig kontaktpersonal.
  • Vi garanterar att äldreboendet erbjuder aktiviteter och att du har möjlighet att delta utifrån dina behov.
  • Vi erbjuder dig en trivsam måltidsmiljö med varierande och näringsriktig kost.

  Stadsledningskontoret konstaterar att ingen svensk kommun hittills har infört ett system för ekonomisk kompensation. För att kunna införa ett sådant behöver man bland annat beakta likställighetsprincipen. Förvaltningslagen är tillämplig vid handläggning av kompensationsärenden och kommunens beslut kan prövas enligt kommunallagen.

  Stadsledningskontoret bedömer att ett införande skulle innebära ökade administrativa kostnader för Göteborgs Stad.
  L, M, C särskilt yttrande KD vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret kompletterar värdighetsgarantierna så att begrepp som värdighet, respekt och bemötande också fångas. De vill också att stadsledningskontoret utreder dels möjligheten att införa ett uppföljningssystem där brukarna själva kan rapportera in brister i värdighetsgarantin, dels hur kännedomen om värdighetsgarantin kan öka hos brukarna.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 att återremittera ärendet enligt yrkandet från M, L, C.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande D

  Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket, Dnr 0538/19

  Kommunfullmäktige gav i mars 2018 Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi i uppdrag att utreda konsekvenserna av en flytt alternativt avveckling av Rosenlundsverket.

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till stadsledningskontoret den 29 maj i år för komplettering med kostnadskalkyler från Göteborg Energi. En dialog har förts på tjänstemannanivå i ärendet mellan stadsledningskontoret, Stadshus AB och Göteborg Energi. Göteborg Energi har tagit fram en kompletterande kostnadskalkyl som är 400 miljoner kronor lägre än den tidigare redovisade. Att helt avveckla Rosenlundsverket skulle kosta cirka 3,5 miljarder kronor (tidigare 3,9 miljarder) under en tioårsperiod.

  M, L, C, S vill i ett yrkande godkänna ärendet och ge Stadshus AB och Göteborg Energi i uppdrag att ta fram en färdplan för avveckling av Rosenlundsverket 2040 - 2045.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 - 3 om ärendets avgörande idag, enligt yrkandet från M, L, C, S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023, Dnr 1316/17

  Kommunstyrelsen gav i augusti 2017 stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med social resursförvaltning, ta fram en plan för Göteborgs Stads arbete mot hedersförtryck.  Ett första förslag gick i början av juli 2018 ut på remiss till nämnder, styrelser, kommunala råd, civilsamhällesaktörer och andra myndigheter som också hanterar frågan på olika sätt.

  Planens syfte är att utveckla och stärka Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är att tillgodose alla göteborgares, särskilt barns och ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck. Planens övergripande mål är att det hedersrelaterade våldet och förtrycket ska upphöra. Planen utgår från mänskliga rättigheter, lagstiftning och den nationella jämställdhetspolitiken.

  Planens tre delmål fokuserar på främjande och förebyggande insatser, stöd till individer som lever med hedersproblematik och stöd till yrkesverksamma.

  Åtta stadsdelsnämnder, åtta facknämnder/bolagsstyrelser, tre kommunala råd, tre civilsamhällesorganisationer och tre andra myndigheter har lämnat in remissvar. Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad som svarat tillstyrker förslaget. Ett reviderat förslag behandlades i kommunstyrelsen i april i år. Ärendet återremitterades då till stadsledningskontoret enligt ett yrkande från L, M, C och D.

  L, M, C, V, MP, särskilt yttrande KD ställer sig i ett yrkande bakom stadsledningskontorets förslag. De ger också stadsledningskontoret i uppdrag att så fort som möjligt återkomma med en revidering av planen, utifrån Amandakommissionens rekommendationer.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt yrkandet från L, M, C, V, MP. Yrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande V, MP
  Yttrande KD

  Principer för långsiktig hållbar hyressättning, Dnr 1281/16

  Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 enligt ett yrkande från S, M, MP, V, L, KD i kommunstyrelsen, att återremittera den del av kommunfullmäktiges uppdrag från juni 2014 till Higab AB och stadsledningskontoret som gäller långsiktig hållbar hyressättning.

  Stadsledningskontoret och Higab föreslår nu en ny modell för hyressättning av lokaler till förenings- och kulturlivet där hyresnivån sätts till en specifik nivå för samtliga lokaler. Hyresnivån ska gälla för samtliga lokaler som är klassade och lämpliga för förenings- och kulturlivet utifrån fastighetsägarens bedömning. Det medför att hyresnivån är densamma oavsett skick och geografiskt läge. Hyresnivån föreslås till 550 kronor per kvadratmeter och år.

  M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande återremittera ärendet till stadsledningskontoret för vidare utredning.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 3 att återremittera ärendet enligt yrkandet från M, L, C.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Valkansliets framtida organisatoriska placering, Dnr 1748/18

  Stadsledningskontoret har utrett en möjlig framtida placering av valkansliet, med syftet att ge bättre förutsättningar för en effektiv och lämplig organisering av kansliets arbete.

  Stadsledningskontoret har tagit fram två förslag och finner för- och nackdelar med båda. Det ena förslaget är att valkansliet går över till nämnden för konsument- och medborgarservice, vars uppdrag är att ge service åt boende, besökare och företag i Göteborg. Konsument- och medborgarservice har de senaste åren haft ett samarbete med valnämnden utifrån sitt uppdrag att öka valdeltagandet. Detta förslag skulle ge en helhetssyn på demokratiarbetet både mellan och under valen. En nackdel är att närheten till centrala ledningen går förlorad och att förvaltningen för konsument- och medborgarservice då skulle få tre nämnder att rapportera till.

  Det andra förslaget är att valnämndens kansli placeras på stadsledningskontoret. En fördel är att det blir tydligt att genomförande av valet är ett uppdrag för hela Göteborgs Stad och att det finns en stark koppling till stadens högsta ledning. Det sistnämnda har nämnts som en framgångsfaktor av flera instanser. En svårighet med denna placering är att valarbetet är mer operativt än stadsledningskontorets uppdrag ska vara.

  Stadsledningskontoret bedömer att båda förslagen ger möjlighet till förbättringar av valnämndens arbete och att tiden till nästa ordinarie val, i september 2022, räcker för att göra en omorganisering utan att riskera kvaliteten.

  V, MP, S, L, M och C vill i ett gemensamt yrkande att valkansliet ska ligga inom stadsledningskontorets organisation.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, S, M, L, C.

  Yttrande KD

  Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst (LOV), Dnr 0379/19

  2018 införde Göteborgs Stad valfrihetssystem enligt LOV (2008:962) inom hemtjänsten. I september 2017 beslutade kommunfullmäktige om förfrågningsunderlaget med de krav Göteborgs Stad ställer på privata utförare av hemtjänst. 
  Stadsledningskontoret ser att kraven behöver förtydligas och har tagit fram ett förslag till reviderat förfrågningsunderlag. I ett valfrihetssystem enligt LOV ska det finnas ett ickevalsalternativ för de som inte kan eller vill välja utförare. I stadsledningskontorets förslag till revidering finns en modell för ickevalsalternativ som också inkluderar privata utförare.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från M, L, C, särskilt yttrande KD att ickevalsalternativet tillsvidare ska vara Göteborgs Stads hemtjänst. Under första delen av 2020 ska en ny modell för turordning föreslås och den ska fastställas av kommunfullmäktige under 2020. Utifrån yrkandet beslutades att utförare av hemtjänst också i fortsättningen bör organisera sin verksamhet så att arbetad tid utförd av timavlönade begränsas.

  I övrigt fastställdes förslaget till reviderat förfrågningsunderlag för hemtjänsten och gäller från kommande månadsskifte tre månader efter kommunfullmäktiges beslut.

  Kommunfullmäktiges beslut om förfrågningsunderlag innebär att stadsdelsnämnderna ska följa samma krav.

  Kommunstyrelsen får i uppdrag att omformulera dessa i en kravspecifikation för Göteborgs Stads hemtjänst gällande från kommande månadsskifte tre månader efter kommunfullmäktiges beslut.

  Utifrån ett tilläggsyrkande från V och MP beslutades att undersöka vilka möjligheter som finns för att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som hemtjänstutförare.

  Ärendet går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige den 17 oktober.

  Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS, Dnr 0606/17 

  Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj samt den 13 september 2018 om ”Förslag till förfrågningsunderlag – valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS”. Från stadsledningskontoret finns förslag till revidering av förfrågningsunderlaget. De justeringar som föreslås handlar främst om att göra kraven tydligare för att säkerställa likvärdighet gentemot utförarna.

  Kommunstyrelsen beslutade den 11 september i år att tillstyrka stadsledningskontorets förslag och att föreslå att kommunfullmäktige beslutar:

  1. Förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS revideras på de punkter som är likvärdiga med förfrågningsunderlag för Hemtjänst (LOV).

  2. Kommunfullmäktiges beslut om förfrågningsunderlag enligt punkt 1 innebär att stadsdelsnämndernas ska följa samma krav. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omformulera dessa i en kravspecifikation för Göteborgs Stads dagliga verksamhet.

  Kommunfullmäktige återremitterade den 12 september att ärendet till kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober att, i enlighet med yrkande från M, L, C, särskilt yttrande KD, föreslå att kommunfullmäktige beslutar att förfrågningsunderlaget revideras så att avsnittet i det nu gällande förfrågningsunderlaget kring timavlönade kvarstår. Detta innebär att utföraren bör organisera sin verksamhet så att arbetad tid utförd av timavlönade begränsas.

  Utifrån ett tilläggsyrkande från V och MP föreslogs vidare att möjligheterna att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ ska undersökas.

  Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige 17 oktober för beslut.

  Finansiering 2019 för observatoriet i Slottsskogen, Dnr 0844/19

  Slottsskogsobservatoriet drivs av en vänförening som också är en ideell förening. Vänföreningen bildades 1985 och har nio medlemmar, alla aktiva som visningsledare eller anställd. Enligt brev till kommunstyrelsen i mars 2018 anser sig föreningen sakna huvudman och driftbudget då kommunen under 90-talet överlät verksamheten till föreningen. I brevet begär föreningen en miljon kronor per år i driftbidrag för att kunna bygga upp verksamheten. I det fortsatta utredningsarbetet får föreningen presentera underlag för budget och verksamhetsutveckling.

  Stadsledningskontoret har under sommaren försökt skapa sig en bild av föreningens historik, verksamhet och ekonomi. Av vad som framkommit hittills behöver föreningen ett bidrag på 300 000 kronor för 2019 och därefter ett årligt bidrag på en miljon kronor förutsatt att Västfastigheter fortsätter att betala hyran. Fortsatt utredning krävs, och stadsledningskontoret återkommer senare i höst kring den långsiktiga finansieringen. Då uppdraget handlar om prioriteringar och finansiering av en verksamhet är detta en politisk fråga att värdera, och därför kan stadsledningskontoret inte anvisa medel för resten av 2019 och framåt.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 5 enligt stadsledningskontorets förslag.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  Göteborgsförslag [883] för beslut - Löpande redovisning av kostnader för Västlänken, Dnr 0992/19

  Förslagsställaren föreslår att kommunstyrelsen tar initiativ till att en separat hemsida publiceras där man kontinuerligt rapporterar kostnadsutvecklingen, redovisat dels på olika förvaltningar, dels för Västra Götalandsregionen och dels för Västtrafik. Även Trafikverkets kostnader i projektet kan vara intressant i den mån detta finns tillgängligt.

  S, MP, V, L, C, M yrkar på att förslaget inte ska beredas vidare då det redan idag finns god tillgång till information om Västlänken.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 enligt yrkandet från S, MP, V, L, C, M. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  Revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för fordringsbevakning och inkasso, Dnr 0791/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yrkande D om barn och ungdomar som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatsen i yrkandet. Representanterna från V och MP deltog inte i beslutet. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning D
  Yttrande L, M, C, KD.

  Hantering av ärenden som kommunstyrelsen bordlagt tills vidare, Dnr 1072/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  Yrkande SD om att inrätta en kriskommission angående det eskalerande våldet

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 3 – 10 att avslå yrkandet från SD.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande D

  Yrkande SD om att förnya överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, M, L, C.
  Yttrande KD

  Yrkande SD angående omfördelning av förslag till kommuntal 2020

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 1 att avslå yrkandet. 
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning Helene Odenjung (L)
  Protokollsanteckning D

  Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag, Dnr 0324/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 9 – 3 enligt yrkandet från S, M, L, C. Tilläggsyrkandet från MP, V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Bordlagda ärenden

  Bemyndigande att förvärva del av fastighet Göteborg Gullbergsvass 703:17, Dnr 0906/19

  6 november

  Storlek och utformning av Göteborgs Stads interna klimatkompensationssystem och förslag på förändringar, Dnr 1725/18

  23 oktober

  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, Dnr 1003/19

  23 oktober

  Hemställan från kulturnämnden om inriktningsbeslut för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

  20 november

  Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande fondering för framtida investeringar och förändrad redovisning av eget kapital, Dnr 1890/17

  6 november

  Utredning av stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr 0988/17

  6 november

  Tid och genomförandeplan för inrättande av ny nämnd (äldrenämnd), Dnr 0404/19

  6 november

  Uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017 – 2021, Dnr 0761/19

  23 oktober

  Ny inriktning för stadens närvaro på Almedalsveckan 2020 och framåt, Dnr 0526/19

  23 oktober

  Begäran från SDN Angered om ny huvudman för Bergums fritidslantgård, Dnr 0862/19

  6 november

  Yrkande SD angående förändringar i utskick av handlingar i kommunstyrelsens sammanträden

  23 oktober

  Reviderad hemställan från lokalnämnden om kommuncentral kompensation på 32 miljoner kronor för att nå en driftsekonomi i balans 2019, Dnr 0974/19

  23 oktober

  Handlingar och protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09

 • 2019-09-25

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Förslag till ny förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund, Dnr 0932/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Nya ägardirektiv för Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Gothnet AB, Dnr 0658/16 

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 5 – 8 enligt yrkandet från MP, V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Årssammandrag 2018 för anknutna stiftelser och gåvor, Dnr 0753/19 

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads anvisning för hantering av statsbidrag som rör fler än en nämnd, Dnr 1593/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2020, Dnr 0106/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande MP, V

  Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0303/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer istället för Tobias Sandell (KD) som avsagt sig

  Valdes Ester Reichmann (KD)

  Yrkande från D angående utredning kring HIGAB och dess olika roller

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 8 - 3 enligt yrkandet från M, S, L, C. 

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD 

  Förordnande av politisk sekreterare för L från och med den 1 oktober 2019

  Beslut: Olle Johnsson (L) 
   
  Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) från och med den 1 oktober 2019

  Valdes Blerta Hoti (S)

  Val av representant i arbetsgruppen för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg i stället för Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) från och med den 1 oktober 2019

  Valdes Blerta Hoti (S)

  Val av representant i den Ideella föreningen Citysamverkan från och med den 1 oktober 2019

  Valdes Blerta Hoti (S)

  Motion av Bosse Parbring (MP), Klara Holmin (MP) och Abdullahi Mohammed (MP) om att sänka rösträttsåldern till 16 år i kommunfullmäktigevalet, Dnr 0802/19

  Motionen avstyrktes efter votering 3 – 10. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Motion av Karin Pleijel (MP) om att förbättra luftkvalitén i Göteborg genom att införa miljözoner för lätta fordon, Dnr 0322/19

  Motionen avstyrktes efter votering 3 – 10. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Remiss från Räddningstjänsten - Handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg 2020–2023, Dnr 0850/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande fondering för framtida investeringar och förändrad redovisning av eget kapital, Dnr 1890/17 

  9 oktober

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag - Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket, Dnr 0538/19

  9 oktober

  Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter i Robert Dicksons stiftelse, Dnr 0525/19 

  23 oktober

  Revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för fordringsbevakning och inkasso, Dnr 0791/19

  9 oktober

  Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023, Dnr 1316/17

  9 oktober

  Redovisning av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr 0988/17

  9 oktober

  Tid och genomförandeplan - inrättande av ny nämnd (äldrenämnd), Dnr 0404/19

  9 oktober

  Principer för långsiktig hållbar hyressättning, Dnr 1281/16

  9 oktober

  Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst (LOV), Dnr 0379/19

  9 oktober

  Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS, Dnr 0606/17

  9 oktober

  Reviderad hemställan från lokalnämnden om kommuncentral kompensation på 32 miljoner kronor för att nå en driftsekonomi i balans 2019, Dnr 0974/19

  9 oktober

  Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan och markanvisning, Dnr 1783/18

  Yrkande MP, V
  6 november

  Redovisning av uppdrag om finansiering 2019 för observatoriet i Slottsskogen, Dnr 0844/19

  9 oktober

  Yrkande från SD om att förnya överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer

  9 oktober

  Handlingar och protokoll från kommunstyrelsens möte 2019-09-25

 • 2019-09-11

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Förstudien Gränslös vård i Angered, Dnr 0492/18

  Kommunstyrelsen har godkänt och delfinansierat en förstudie om gränslös vård i Angered för att ta fram en projektidé kring bättre samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.

  Förstudien visade bland annat på bristande kännedom i verksamheterna kring befintliga närsjukvårdsteam och ett det behövs mer samordnande insatser mellan huvudmännen kopplat till framför allt samordnad individuell plan (SIP).

  Baserat på resultaten från förstudien har en ansökan om projektmedel lämnats in till omställningsprogrammet hos Västra Götalandsregionen för införandet av en funktion närvårdskoordinator eller patientombud för gruppen sköra äldre. 

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

  Konsekvenser för Göteborgs Stad med anledning av Försäkringskassans ändringar av Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning, Dnr 0822/19

  Efter ändringar i Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning gäller sedan 1 april 2019 att Försäkringskassan bara betalar ut retroaktiv ersättning under handläggningstiden till kommunen i de fall insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ges som biträde av personlig assistent. Om insatsen ges som ekonomiskt stöd för personlig assistans innebär det att stadsdelsnämnderna inte längre kan få ersättning retroaktivt för den period som Försäkringskassan handlägger ärendet. 

  Stadsledningskontoret bedömer att ändringen får ekonomiska konsekvenser för stadsdelsnämnderna. Baserat på kända ärenden i juni beräknas kostnaden bli cirka 60 miljoner kronor för hela året, förutsatt att situationen ser likadan ut andra halvåret som det första.

  Stadsledningskontoret för dialog med Sveriges kommuner och landsting (SKL) som bland annat gjort en begäran till Socialdepartementet om en skyndsam ändring i socialförsäkringsbalken (SFB).  Utöver att begära omprövning och överklaga Försäkringskassans beslut om att avslå retroaktiv ersättning ser stadsledningskontoret två möjliga handlingsalternativ för stadsdelsnämnderna som kan minimera de ekonomiska konsekvenserna för staden: Agera inom ramen för verkställigheten alternativt skapa ett system för samarbete med den enskilde eller dess företrädare för ersättning i efterhand.

  Genom att revidera stadens styrande dokument ”Riktlinjer för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad” enligt stadsledningskontorets förslag skulle möjligheten öka för stadsdelsnämnderna att erbjuda likabehandling kring beslut om personlig assistans, i väntan på besked från Försäkringskassan om assistansersättning.

  S, D, M, V, L, MP, C (särskilt yttrande KD) vill i ett yrkande att stadsledningskontoret tar fram en rutin för samverkan mellan staden och den enskilde eller dess privata utförare kring retroaktiv ersättning för personlig assistans som utgått som ekonomiskt stöd.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP och C. 
  Yttrande KD

  Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys 2019 – 2022, Dnr 0332/18

  I en tid av ökad oro och osäkerhet är god krishanteringsförmåga i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och förbund viktigare än någonsin, liksom god förmåga att leverera samhällsviktig verksamhet även under samhällsstörningar och kris. Risk- och sårbarhetsanalysarbetet är viktigt för att identifiera risker och sårbarheter och är ett verktyg för att bygga ett robust och uthålligt Göteborg. Inför varje ny mandatperiod är Göteborgs Stad skyldig att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Samtliga förvaltningar, bolag och förbund har analyserat sina risker utifrån sannolikhet och konsekvens inom fyra olika målområden – påverkan på människa (liv och hälsa), egendom, miljö samt samhällets funktionalitet inklusive grundläggande värden. För följande fokusområden kommer en fördjupad behovsanalys att göras och berörda aktörer identifieras:

  • Extremväder 
  • IT 
  • Sociala konflikter/social obalans, otillåten påverkan, gängkriminalitet och organiserad brottslighet 
  • Hot och våld mot personal och brukare 
  • El 
  • Terrorism och sabotage
  • Informationssäkerhet

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande MP, V

  Lägesrapport för uppdraget att identifiera och redovisa sammanhängande områden som av trygghetsskäl lämpar sig för ansökan om att utgöra så kallade paragraf 3-områden, Dnr 1621/18

  Stadsledningskontoret informerar i ett tjänsteutlåtande om ärendet som gäller förordnande av ordningsvakter vid fyra geografiska platser inom vallgraven. Bakgrunden är att kommunfullmäktige i september 2017 gav kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om att fyra platser i centrala Göteborg ska utgöra platser där ordningsvakter ska få förordnas enligt 3§ LOV. Platserna är Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg intill hållplatserna, Kanaltorget och Kronhusparken. Den så kallade paragraf 3-ansökan till Polisen är en del av stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Syftet med ansökan är att komplettera polisens insatser inom området.

  Polisen avslog ansökan i november förra året, ett beslut som Göteborgs Stad överklagade till förvaltningsrätten i Göteborg. När tjänsteutlåtandet skrevs var målet klart för avgörande men dom hade ännu inte fallit. Förvaltningsrättens dom bedöms i tjänsteutlåtandet bli prejudicerande för vilka områden och situationer som kan komma att bli godkända som paragraf 3-områden framgent, eftersom det inte finns någon vägledande praxis på området. Förvaltningsrätten avslog kommunens överklagande den 1 juli 2019.

  M, L och C (särskilt yttrande KD) skriver i ett yrkande att Göteborgs Stad har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten*. Partierna föreslår att stadsledningskontoret uppdras att fortsätta utreda fler lämpliga paragraf 3-områden. I övrigt föreslås att lägesrapporten antecknas.

  *Kammarrätten har därefter meddelat prövningstillstånd.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt yrkandet från M, L, C
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Göteborgsförslag [828] för beslut - Hearing avseende Västlänkens tidplan, budget och miljö, Dnr 0803/19

  Förslagsställaren vill att kommunstyrelsen tar initiativ till en hearing om statusen för tidplan samt budget för Västlänken. Hearingen ska också innehålla information om uppföljningen av miljön kring arbetsplatserna och hur detta påverkar invånarnas hälsa. En sådan hearing bör enligt förslagsställaren arrangeras två till tre gånger per år under hela projektets genomförande.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 att inte bereda förslaget vidare.

  M, L, C (särskilt yttrande KD) vill i ett yrkande att förslaget inte bereds vidare och hänvisar bland annat till att processer för att följa upp budget, tidplan och miljö redan finns.

  S, V, MP vill i ett yrkande att förslaget inte bereds vidare då möjligheter till dialog om och insyn i ovanstående redan tillgodoses.

  D vill i ett yrkande att förslaget godkänns och att stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda en hearing med relevanta aktörer.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande SD 

  Övriga ärenden

  Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst (LOV), Dnr 0379/19

  Ordförande Axel Josefsons (M) förslag till propositionsordning bifölls efter votering 9 - 4 (reservation Daniel Bernmar (V).

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 4 – 5 enligt yrkandet från D. Tilläggsyrkandet från V, MP avslogs efter votering 7 - 6. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS, Dnr 0606/17

  Ordförande Axel Josefsons (M)  förslag till propositionsordning bifölls (reservation Daniel Bernmar (V)).

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 - 6 om ärendets avgörande idag, enligt yrkandet från D efter votering 4 - 5. Tilläggsyrkande från V och MP avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.4. Begäran från kretslopp och vattennämnden om omdisponering mellan investeringsområden samt utökad investeringsram för planperioden 2016 – 2019, Dnr 0860/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt begäran från kretslopp- och vattennämnden. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande SD
  Yttrande S

  Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, Dnr 0517/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 8 – 5 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Reservation V
  Reservation MP
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB - översyn och ny struktur, Dnr 0518/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 8 - 5 om ärendets avgörande idag, enligt yrkandet från D, M, L, C, S efter huvudvotering 8 - 4. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Reservation V
  Reservation MP
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande V, MP 

  Yrkande S angående stabilitet och förutsägbarhet i den kommunala ekonomin

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 att avslå yrkandet från S. 
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande MP, V
  Yttrande M, L, C, KD

  Yrkande från S om att pausa införandet av utmaningsrätten

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 6 – 4, enligt yrkandet från S. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige. 
  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Fråga från SDN Angered om förutsättningarna för användning av eget kapital, Dnr 0984/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

  Hemställan från SDN Angered om användning av eget kapital, Dnr 0862/19

   Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande V, MP

  Hemställan från park- och naturnämnden om kommuncentrala medel för enkelt avhjälpta hinder 2019, Dnr 0019/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Protokollsanteckning V
  Protokollsanteckning MP
  Yttrande S

  Redovisning av översyn av stadens investeringsstyrning, Dnr 0418/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 enligt yrkandet från M, S, V, MP, L, C. 
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande D
  Yttrande KD

  Yrkande S, V angående äldreperspektiv i tjänsteutlåtanden

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från M, L, C
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande D, S om barn och ungdomar som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 8 – 5 enligt yrkandet från L, M, C, V och MP. 
  Reservation D
  Reservation SD
  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yrkande från SD om att redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 att avslå yrkandet från SD. 
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yrkande V, MP om hur Göteborgs Stad kan uppmärksamma FN:s klimattoppmöte

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP.
  Yttrande S

  Yrkande SD angående ny policy för modersmålsundervisning i Göteborg

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Motion av Karin Pleijel (MP) och Klara Holmin (MP) om att skydda havets ålgräsängar, Dnr 0539/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 6 – 7 om ärendets avgörande idag, att avstyrka motionen efter votering 7 – 6. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige. 
  Protokollsanteckning D
  Yttrande S

  Motion av Daniel Bernmar (V) om att kommunalisera verksamheterna i Göteborgs Hamn, Dnr 0531/19

  Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Remiss från Socialdepartementet - Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska, Dnr 0842/19

  mmunstyrelsen beslutade efter 4 – 8 i huvudvotering enligt yrkandet från V, MP. 
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) 

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt redovisning av uppdrag att utreda ett kompensationssystem när det brister, Dnr 0403/19

  9 oktober

  Yrkande SD om att inrätta en kriskommission angående det eskalerande våldet

  9 oktober

  Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer istället för Tobias Sandell (KD) som avsagt sig

  25 september

  Redovisning av uppdrag om finansiering 2019 för observatoriet i Slottsskogen, Dnr 0844/19

  25 september

  Yrkande D angående utredning kring HIGAB och dess olika roller

  25 september

  Länk till handlingar och protokoll från kommunstyrelsens möte 2019-09-11

 • 2019-08-28

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för nöjespark och hotell, söder om Liseberg i Krokslätt, Dnr 0687/19

  Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan för nöjespark och hotell söder om Liseberg, och har sänt den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplan för nöjespark och hotell söder om Liseberg inom stadsdelen Krokslätt är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs nöjespark söderut med hotell och en intilliggande vattenpark. Parkering föreslås i ett nytt parkeringshus öster om Mölndalsån. Det nya hotellet och vattenparken planeras stå färdiga till stadens 400-årsjubileum år 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 11 – 2 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning KD
  Yttrande MP, V 
  Yttrande SD

  Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation, Dnr 0564/19

  Stadsledningskontoret föreslår en revidering av stadens policy och riktlinje för kommunikation i syfte att fortsätta utveckla en enkel, efterfrågad och effektiv information och kommunikation med medarbetare, boende, besökare och näringsliv. Syftet är också att säkerställa att arbetet sker utifrån gemensamma prioriteringar till gemensamt definierade målgrupper.  Nuvarande styrande dokument för grafisk profil, intern kommunikation och sociala medier upphör då de inarbetats i reviderad version av policy och riktlinje för kommunikation. Anvisningar kommer att utarbetas som stöd för verksamheterna att följa policy och riktlinjer.

  M, V, L, MP, C vill i ett återremissyrkande att samtidigt som policy och riktlinje beslutas också besluta om anvisning för stadens process för hur förvaltningar och nämnder ska arbeta i mötet med press och media.

  S vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret stryker meningen ”I stadens kommunikationskanaler förekommer inte politiker eller politisk information eller kommunikation” ur förslaget till riktlinje för kommunikation.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, V, L, MP, C samt enligt återremissyrkandet från S.

  Yttrande KD

  Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum, Dnr 1082/11

  Göteborg & Co AB har sedan 2012 uppdraget att leda, samordna och kommunicera arbetet med att planera för vägen till jubileet 2021 samt själva jubileumsåret. Göteborg & Co AB har årligen presenterat en ” Utvecklad jubileumsplan” där jubileumsåret och planerade jubileumssatsningar beskrivs. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 § 22 att jubileumsfirandet ska genomföras inom ett kostnadstak på 100 mnkr. Göteborg & Co AB fick också ett uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en konkretiserad budget utifrån det redovisade förslaget. Detta ärende är den konkretiserade budget som Göteborg & Co AB fått i uppdrag av kommunfullmäktige att redovisa. Stadsledningskontoret bedömer att den konkretiserade budget som Göteborg & Co AB redovisar är ett konkret underlag för den fortsatta planeringen av jubileumsåret.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 – 1 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C, KD 
  Yttrande V, MP
  Protokollsanteckning D
  Reservation SD

  Redovisning av uppdrag att utveckla metod för att strategiskt stödja tjänstemannarollen mot organiserad brottslighet, Dnr 1331/18

  Trakasserier, hot och våld mot både förtroendevalda och tjänstepersoner i offentlig sektor ingår i begreppet otillåten påverkan. I begreppet ingår även korruption som avser otillbörliga erbjudanden av olika slag. Stadsledningskontoret fick i juni 2018 uppdraget att utveckla metod för att strategiskt stödja tjänstemannarollen som åtgärd mot organiserad brottslighet.

  Stadsledningskontoret redovisar nu hur man arbetat med ärendet. Inriktningen är att ta fram en strategisk metod som ökar kunskapen om otillåten påverkan, ökar beredskapen och möjligheten att agera förebyggande och hantera denna typ av händelser. En metodstruktur för arbetet mot otillåten påverkan har utarbetats och under hösten 2019 kommer en metodhandbok, som riktar sig till Göteborgs Stads alla bolag och förvaltningar, att tas fram.

  Otillåten påverkan är ett arbetsmiljöproblem och ett säkerhetsproblem för verksamheten men också för individen som utsätts. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande M, L, C, KD 
  Yttrande V 
  Yttrande D

  Göteborgsförslag [800] för beslut - Dialogmöte rörande Haga station, Dnr 0740/19

  Förslagsställaren föreslår att ett öppet dialogmöte i Göteborgs stad hålls om Haga station, där kritiker på alla nivåer, oroliga göteborgare såväl som geologiska experter får lufta sina tankar och kanske få svar från Trafikverkets experter. En motivering till förslaget är att många göteborgare kommer att påverkas av Västlänken och vill se om det finns alternativ till Haga station.

  M, L, C, särskilt yttrande KD skriver i ett gemensamt yrkande att förslaget inte ska utredas vidare och pekar på att byggnationen av Västlänken har gått igenom alla prövningar och beslutprocesser och nu sker enligt plan. 
  S, V, MP skriver i ett gemensamt yrkande att förslaget inte ska utredas vidare och hänvisar bland annat till att fungerande kanaler för information om Västlänken redan finns.

  D ställer sig i ett yrkande bakom förslaget och menar att ett dialogmöte skulle kunna ge svar på de frågor stadens invånare har om Haga station.

  Yttrande SD

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 - 3, enligt yrkandet från M, L, C samt enligt yrkandet från S, V, MP.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande SD
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  Reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv, Dnr 0625/19

  Yrkande M, S, V, MP, L, C särskilt yttrande KD
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 2 enligt yrkandet från M, S, V, MP, L, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige. 
  Yttrande KD

  Reviderad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, Dnr 0606/19

  Yrkande M, S, L, C särskilt yttrande KD 
  Kommunstyrelsen beslutade, efter huvudvotering 7 – 3, enligt yrkandet från M, S, L, C, Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning D 
  Yttrande KD

  Kretslopp och vattennämndens hemställan om skattekollektivets övertagande av ekonomiskt ansvar för nedlagda deponier, Dnr 1487/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Regelverk för användande av eget kapital i nämnder, Dnr 0417/19
  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, S, V, MP, L, C
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Struktur för nytt uppföljningssystem, Dnr 0420/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Hemställan från SDN Västra Hisingen - Användning av eget kapital 2019, Dnr 0837/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S
  Yttrande V, MP

  Val av ledamot i Ideella föreningen Citysamverkan i stället för Rasmus Loberg (V) som avsagt sig

  Valdes Jöran Fagerlund (V)

  Val av representant i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Ulf Boström (D)

  Valdes Sofie Löwenmark (D).

  Förordnande av politiska sekreterare för S

  Sofie Kodeljas förordnande förlängs t o m 2019-12-31. 
  Ruben Malmström förordnande förlängs t o m 2019-12-31. 
  Gustav Öberg förordnande förlängs t o m 2019-12-31.

  Remiss från Finansdepartementet - Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79), Dnr 0817/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst (LOV), Dnr 0379/19

  11 september

  Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS, Dnr 0606/17

  11 september

  Begäran från kretslopp och vattennämnden om omdisponering mellan investeringsområden samt utökad investeringsram för planperioden 2016 – 2019, Dnr 0860/19

  11 september

  Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, Dnr 0517/19

  11 september

  Ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB - översyn och ny struktur, Dnr 0518/19

  11 september

  Protokollsanteckning D

  Yrkande från S angående stabilitet och förutsägbarhet i den kommunala ekonomin

  11 september

  Principer för långsiktig hållbar hyressättning, Dnr 1281/16

  25 september

  Konsekvenser för Göteborgs Stad med anledning av Försäkringskassans ändringar av Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning, Dnr 0822/19

  11 september

  Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys 2019 – 2022, Dnr 0332/18

  11 september

  Redovisning av uppdrag om finansiering 2019 för observatoriet i Slottsskogen, Dnr 0844/19

  11 september

  Redovisning av översyn av stadens investeringsstyrning, Dnr 0418/19

  11 september

  Yrkande S, V angående äldreperspektiv i tjänsteutlåtanden

  11 september

  Lägesrapport av uppdrag om att identifiera och redovisa sammanhängande områden som av trygghetsskäl lämpar sig för ansökan om att utgöra så kallade paragraf 3-områden, Dnr 1621/18

  11 september

  Yrkande D om utredning kring HIGAB och dess olika roller

  11 september

  Yrkande D om barn och ungdomar som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar

  11 september

  Motion Daniel Bernmar (V) om att kommunalisera verksamheterna i Göteborgs Hamn, Dnr 0531/19

  11 september

  Göteborgsförslag [828] för beslut - Hearing avseende Västlänkens tidplan, budget och miljö, Dnr 0803/19

  11 september

  Handlingar och protokoll från kommunstyrelsen 2019-08-28

 • 2019-08-21

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Översyn av stadens modell för föreningsbidrag, Dnr 0704/17

  I kommunfullmäktiges budget 2016 låg ett uppdrag att ta fram en gemensam modell för föreningsbidrag och 2017 fattades beslut om att stadsledningskontoret skulle ta fram nya riktlinjer. Ärendet med stadsledningskontorets förslag återremitterades i kommunstyrelsen den 13 juni 2018 efter yrkande från V, M, MP, L och KD och stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att skicka tjänsteutlåtande och frågeställningar på remiss till föreningslivet och berörda förvaltningar.

  Totalt har 74 remissvar kommit in och stadsledningskontoret har reviderat sitt förslag utifrån inkomna synpunkter. För att uppnå önskad effekt av de nya riktlinjerna ser stadsledningskontoret behov av ökad samordning och förslår att ansvaret för det läggs på idrotts- och föreningsnämnden.

  Stadsledningskontorets bedömning är att staden med den nya riktlinjen, nya handläggningsrutiner och ny e-tjänst kan minimera risken för att grupper som inte lever upp till stadens värdegrund får ta del av stöd, exempelvis grupper som sympatiserar med våldsbejakande extremism.

  Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Att stadsledningskontorets förslag till reviderade riktlinjer antas; att Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med föreningsbidrag; samt att översynen av stadens modell för föreningsbidrag förklaras fullgjord.

  M, V, MP, L, C, särskilt yttrande KD, vill i ett yrkande ge idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att samordna stadens arbete med föreningsbidrag enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. De vill också att man i riktlinjen under ”Föreningen kan inte beviljas bidrag för verksamhet/aktivitet som” ersätter punkterna om religiöst arbete och droger med följande text: ”Består av partipolitiskt eller religiöst arbete eller uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.” Vidare yrkar man på att texten under rubriken ”Föreningen kan inte beviljas bidrag om den eller någon av dess företrädare, i verksamheten” ersätts med: 1) Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. 2) Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde. 3) Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i övriga punkter. 4) Motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 5) Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 7 – 5 enligt yrkandet från M, V, MP, L, C. Tilläggsyrkande från D avslog efter votering 7–6. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Redovisning av uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen är evidensbaserade, Dnr 0398/19

  I budget 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen är evidensbaserade. Stadsledningskontoret är med och driver utvecklingen mot en evidensbaserad praktik i de sammanhang där förvaltningen är representerad på nationell, regional och stadengemensam nivå men det är inom kärnverksamheterna utvecklingen måste ske i första hand.

  Arbete pågår till viss del redan inom gemensamma och lokala aktiviteter men stadsledningskontoret ser att det behöver utvecklas ytterligare om evidensbaserad praktik fullt ut ska kunna implementeras. Stadsdelsnämndsutredningen kommer sannolikt påverka utvecklingen, oavsett vilket beslut som fattas.  Det kvalitet- och utvecklingsarbete som idag sker i nämnderna bör därför stärkas i avvaktan på beslut gällande stadsdelsnämndernas framtida organisation.

  M, L, C vill i ett yrkande att stadsledningskontoret fortsätter att arbeta med systematisk uppföljning och utveckling av en mer evidensbaserad praktik, med återrapportering våren 2020. Man vill också att stadsledningskontoret och berörda nämnder får i uppdrag att integrera dokumentationen av detta arbete i Treserva samt att stadsledningskontoret gör en mer ingående genomlysning av socialtjänstens arbete och processer kopplat till evidensbaserade insatser.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 8 – 5 enligt yrkandet från M, L, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning D

  Protokollsanteckning Elisabeth Lann (KD)

  Beredskap och eventuella behov av insatser för kunskap och implementering av ny lagstiftning kring nationella minoriteter, Dnr 0361/18

  Efter att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk skärpts från 1 januari 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa hur Göteborgs Stads beredskap och behov av eventuella insatser ser ut. Redovisningen återremitterades och nu återkommer stadsledningskontoret med kvantitativa data som tagits fram genom en kompletterande enkätundersökning. Denna data fokuserar på tjänster med uppdrag att jobba med frågorna på förvaltningsövergripande nivå, beredskap att implementera lagstiftning, vad förvaltningarna behöver för att kunna leva upp till lagen, med mera.

  Stadsledningskontoret redovisar också en konkretiserad tidplan och ett upplägg för revidering av handlingsplanerna. Med anledning av återremissen redovisar stadsledningskontoret uppdraget i ett nytt tjänsteutlåtande.

  En stor del av förstärkningarna i lagstiftningen lägger tyngd på information om rättigheterna till minoriteterna. Främst berörs stadsdelsförvaltningarna inom äldreomsorg och socialtjänst, men också konsument- och medborgarservice samt förskole- och grundskoleförvaltningarna. Det som kan tolkas ur enkätsvaren är att det är svårt att bedöma framtida beredskap. Ökade krav på informationsinsatser om rättigheter kommer med största sannolikhet att leda till ökad efterfrågan på kommunal service utifrån lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

  Göteborgs Stad bör jobba proaktivt med frågorna om kompetensförsörjning för att tillgodose det behov som staden ser på området. Självskattning av beredskap ger inte en fullständig bild av hur Göteborgs Stad lever upp till lagen. Därför är det av stor vikt att revideringsprocessen sker i nära dialog med berörda parter, både minoriteterna och ansvariga förvaltningar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande V, MP

  Yttrande SD

  Göteborgsförslag [799] för beslut - Ompröva Västlänken. Kan det finnas ett bättre initiativ? Dnr 0738/19

  Förslagsställaren vill att frågan om Västlänken och dess dragning ska belysas med ett dialogmöte där motståndare till Västlänken, oberoende experter, företag och representanter från till exempel Riksantikvarien och Stadsmuseet samt andra institutioner medverkar. Förslagsställaren vill få redovisat vilka alternativ som har utretts, till exempel om Haga eller Hisingen har störst utvecklingspotential, och att kritikerna får ställa frågor för att om möjligt få svar.

  MP vill i ett yrkande att förslaget inte ska beredas vidare då flera alternativa sträckningar redan har utretts och byggandet av Västlänken nu har kommit igång.

  M, L, C, KD vill i ett yrkande att förslaget inte ska beredas vidare, även de med hänvisning till att frågan om Västlänkens sträckning är väl utredd och att bygget av den beslutade sträckningen nu är påbörjad.

  S vill i ett yrkande att förslaget inte bereds vidare med motiveringen att det omfattande arbete som lagts på att utreda Västlänken sedan 2001 är tillräckligt och att fokus nu bör vara på ett smidigt genomförande.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 enligt yrkandena från M, L, C, KD, S, MP, V att ärendet inte ska beredas vidare.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande D

  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  Principer för långsiktig hållbar hyressättning, Dnr 1281/16

  Ärendet återremitterades till stadsledningskontoret.

  Förlängning av ersättning till utförare av hemtjänst första kvartalet 2020, Dnr 0778/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande V, MP

  Redovisning av uppdrag om att ta fram ett förslag för hur beredningen av stiftelseansökningar kan stärkas, Dnr 0306/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yrkande V om att upphäva den stadengemensamma rutinen om nödprövning/nödbistånd boende

  Kommunstyrelsen biföll yrkandet från S och avslog yrkandet från V efter votering 2 – 7. 
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning D

  Begäran från överförmyndarnämnden om utökat kommunbidrag 2019, Dnr 0881/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Samråd Tolkförmedling Väst - Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022, Dnr 0821/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Val av ledamot i arvodesberedningen i stället för Elisabet Lann (KD) som avsagt sig fr o m den 21 augusti 2019

  Valdes Dan-Ove Marcelind (KD)

  Utökat statsbidrag för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess, Dnr 0797/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 4 – 7 enligt yrkandet från D. Tilläggsyrkande från SD avslogs efter votering 12 - 1.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD 

  Utseende, bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, av två representanter för deltagande vid årsmöte och konferenser i European Coalition of Cities against Racism

  Valdes Grith Fjeldemose (V) och Nina Miskovsky (M)
  Yttrande D 
  Yttrande SD

  Inriktning för uppdraget att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram, Dnr 0409/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt stadsledningskontorets förslag.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning D
  Yttrande M, L, C, KD, D

  Arbetsformer och uppgifter för kommunstyrelsens beredningar, Dnr 0576/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande S angående stadens lantgårdar

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 8 – 5 enligt yrkandet från S
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning D
  Yttrande KD
  Yttrande V, MP
  Yttrande SD

  Yrkande V, MP angående arbetet med personer som utsatts för våld i nära relation

  Kommunstyrelsen biföll efter votering 6 – 7 yrkandet från M, L, C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning D
  Yttrande KD

  Val av ledamot och ordförande i Göteborgs Stads funktionshinderråd i stället för David Lega (KD) som avsagt sig fr o m 2019-06-11

  Valdes Elisabeth Lann (KD)

  Förordnande av politiska sekreterare MP

  Klas Erikssons förordnande förlängs t o m 2022-12-31  
  Klara Holm förordnades 2019-08-12—2022-12-31

  Förordnande av politiska sekreterare D

  Yvonne Lundbergs förordnande förlängs t o m 2022-12-31
  Carina Bulics förordnande förlängs t o m 2022-12-31
  Sofie Löwenmarks förordnande förlängs t o m 2019-12-31

  Förordnande av politiska sekreterare KD

  Natanael Kvidal förordnas 2019-09-01-2022-12-31

  Remiss från Näringsdepartementet - Betänkandet Privat initiativrätt, Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9), Dnr 0516/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Redovisning av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr 0988/17

  25 september

  Tid och genomförandeplan - inrättande av ny nämnd (äldrenämnd), Dnr 0404/19

  25 september

  Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst (LOV), Dnr 0379/19

  28 augusti

  Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS äldreboende, Dnr 0606/17

  28 augusti

  Begäran från kretslopp och vattennämnden om omdisponering mellan investeringsområden samt utökad investeringsram för planperioden 2016 – 2019, Dnr 0860/19

  28 augusti

  Reviderad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, Dnr 0606/19

  28 augusti

  Detaljplan för nöjespark och hotell, söder om Liseberg i Krokslätt, Dnr 0687/19

  28 augusti

  Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, Dnr 0517/19

  28 augusti

  Ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB - översyn och ny struktur, Dnr 0518/19

  28 augusti

  Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation, Dnr 0564/19

  28 augusti

  Lägesrapport av uppdrag om att identifiera och redovisa sammanhängande områden som av trygghetsskäl lämpar sig för ansökan om att utgöra så kallade paragraf 3-områden, Dnr 1621/18

  28 augusti

  Yrkande S angående stabilitet och förutsägbarhet i den kommunala ekonomin

  28 augusti

  Hemställan från SDN Västra Hisingen - Användning av eget kapital 2019, Dnr 0837/19

  28 augusti

  Remiss från Socialdepartementet - Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska, Dnr 0842/19

  11 september

  Handlingar och protokoll från kommunstyrelsen 2019-08-21

 • 2019-06-19

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

  Kommunfullmäktige antog i juni 2014 en ny detaljplan för stadsutveckling på Skeppsbron, för att förena staden med vattnet och att laga en trasig stadsbild.

  I de fördjupande studierna av genomförandet framkom att utbyggnad av allmän plats, inklusive nödvändig upprustning av kajen, innebär avsevärt högre kostnader än tidigare beräkningar.

  Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj att återremittera ärendet till Stadsledningskontoret med syfte att se över möjligheterna att kraftigt minska kostnaderna för stadsutveckling i området.

  MP, V, D, S vill i ett yrkande ha en grundligare genomgång av totalekonomin för projektet ger stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med de planerande nämnderna, lämna förslag på nödvändigt omtag för att väsentligt minska kostnaderna. 

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, D, S.
  Yttrande M, L, C och KD

  Återremiss om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16

  Kommunfullmäktige gav i maj 2016 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag. Stadsledningskontoret redovisade december 2017 ett tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen. Ärendet återremitterades med uppdrag att bland annat tydligare beskriva konsekvenserna av att omvandla fler besöksplatser till parkering för boende och verksamma på öarna.  Kommunfullmäktige gav dessutom i april förra året ett antal uppdrag till trafiknämnden, Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB.  Stadsledningskontoret har därför nu fokuserat på hur parkeringssituationen för boende kan förbättras genom en tydligare organisation av parkeringsytorna utan omfattande nya parkeringsanläggningar. Eftersom antalet parkeringsplatser är begränsat krävs en tydlig prioritering. Trafiknämndens svar på kommunfullmäktiges uppdrag om cykelparkering, bilpool med mera redovisas också.

  Stadsledningskontoret konstaterar att det fysiska antal platser som finns på Saltholmen och Långedrag bör kunna tillgodose dagens efterfrågan av parkering från boende och företag i Södra skärgården. I dagsläget föreslås ingen ny parkeringsanläggning på Saltholmen. På längre sikt, då en ny båtterminal kan bli aktuell behöver frågan ses över i en detaljplan. För att klara mobiliteten för besökande och sommarboende behövs kompletterande resmöjligheter. 
  D, M, L, C, S vill i ett tilläggsyrkande ge Göteborgs Stads Parkering AB ett tilläggsuppdrag att ta fram en fördjupad utredning av möjligheten till att införa in- och utfartsbommar för alla förhyrda- och tillståndsplatser. Göteborgs Stads Parkering AB får även i uppdrag att förenkla och förtydliga sitt kösystem för förhyrda platser, tillståndsplatser och dagtillstånd.

  V, MP vill i ett yrkande ge Parkeringsbolaget i uppdrag att driva det fortsatta arbetet med att tillgodose behovet av boende- och besöksplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 12 - 1 om ärendets avgörande idag, enligt yrkandet från D, M, L, C, S efter votering 10 - 3, samt enligt beslutssatserna i yrkandet från V, MP.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) 
  Yttrande KD
  Yttrande MP, V

  Utredning av hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas, Dnr 0413/19 

  Kommunfullmäktige gav i budget 2019 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas. Stadsledningskontoret har utrett frågan och konstaterar att det inte finns något avtal om särskild anställningstrygghet utan det som åsyftas finns formulerat som en protokollsanteckning till lokalt samverkansavtal för Göteborgs Stad 2017-07-01. Utöver detta finns en rutin för hantering av omställningsärenden vid arbetsbrist som berör detta.

  Stadsledningskontoret konstaterar att anteckningen i egentlig mening redan förlorat sin betydelse då den politiska vilja som uttryckts i kommunfullmäktiges budget har ändrats och det är den politiska viljan som åsyftats i anteckningen. Rutinen för hantering av omställningsärenden vid arbetsbrist måste dock ändras när den politiska viljan ändrats så att Lag (1982:80) om anställningsskydd [LAS] och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser [AB] istället tillämpas fullt ut vilket kommer innebära vissa förändringar för hur arbetsbristsituationer i staden hanteras.

  S, D, V, MP, M, L, C skriver i yrkande att Göteborgs Stad, vid arbetsbrist, ska ha en fungerande process vid omställning. Ett bra arbetsgivaransvar är att i alla led följa LAS och gällande samverkansavtal som arbetats fram tillsammans med fackliga organisationer. Eventuella förändringar av gällande rutin sker i dialog mellan arbetsgivarrepresentanter och fackliga organisationer. Därmed anser de yrkande att uppdraget om redovisning av hur uppdrag om hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas förklaras fullgjort.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V, MP, M, L, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Lagliga förutsättningar för Göteborgs Stad att göra en samordnad upphandling av väktare och ordningsvakter med från Staden fristående organisationer som ytterligare avtalsanvändare, Dnr 1620/18

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsen uppdrag utrett de lagliga förutsättningarna för Göteborgs Stad att göra en samordnad upphandling av väktare och ordningsvakter med fristående organisationer som ytterligare avtalsanvändare. Stadsledningskontorets bedömer att det ur ett upphandlings- och konkurrensperspektiv går att genomföra en upphandling där det kravställs att privata organisationer ska ges möjlighet att teckna egna avtal på samma villkor. 

  Utöver den rättsliga regleringen har Göteborgs Stads befintliga ramavtal inom området betydelse för möjligheterna att genomföra en upphandling mot bakgrund av de civilrättsligt bindande avtal som staden redan kan vara part i. Göteborgs Stad har ett ramavtal för de aktuella tjänsterna och ett nytt ramavtal upphandlas för närvarande och planeras att ingås inom kort. Inget av dessa ramavtal innefattar någon rättighet för privata organisationer att avropa eller ingå avtal på samma villkor som Göteborgs Stad.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Utvärdering i samverkan med ungdomsfullmäktige av effekterna efter två genomförda val till ungdomsfullmäktige, Dnr 0552/19

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utvärderat ett antal förändringar som genomförts i ungdomsfullmäktiges arbetsformer. Utvärderingen har gjorts tillsammans med ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare.

  Stadsledningskontorets bedömning är att mer engagerande arbetsformer har utvecklats och varit framgångsrika inom forumet, men det går inte att utläsa ett ökat engagemang bland stadens unga.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Direktiv - förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende, Dnr 0402/19

  I kommunfullmäktiges budget för 2019 och flerårsplaner 2020 - 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda införandet av valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) inom äldreboenden.

  Stadsledningskontoret har tagit fram direktiv för utredningen och preliminär tidplan. Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj att återremittera ärendet för justering av tidplanen med hänsyn till de pågående utredningarna om stadsdelsnämndernas organisation och utredningen om införande av en äldrenämnd.

  Stadsledningskontoret har nu justerat tidplanen till första kvartalet 2020 för att skicka utredningen till kommunstyrelsen för ställningstagande om remiss. Ärendet innehåller även en tidplan för förfrågningsunderlag och genomförande av valfrihetssystemet. En tidplan kommer tas fram tidigare om beslut fattas om äldrenämnd eller stadsdelsnämndernas organisation som möjliggör tidplan.

  Stadsledningskontoret föreslår att utredningens organisation ska bestå av uppdragsgivare, styrgrupp, utredningsgrupp, politisk referensgrupp, avstämningar i berörda chefsgrupperingar, CSG/facklig referensgrupp, dialog med branschorganisationer och samråd med Göteborgs Stads pensionärsråd. Införande av ett nytt valfrihetssystem enligt LOV kräver medverkan från stadsdelsförvaltningarna, konsument- och medborgarservice samt Intraservice.

  Stadsledningskontoret har tidigare utrett införande av LOV inom hemtjänst och daglig verksamhet. Struktur och erfarenhet från dessa utredningar kommer att tas tillvara i utredningsarbetet. Stadsledningskontoret har även fått i uppdrag att förbereda för införandet av LOV inom ledsagning. Detta behandlas i ett separat ärende.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt stadsledningskontorets förslag.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD 
  Yttrande V, S
  Yttrande MP

  Uppföljning av Göteborgs Stads plan för hbtq-personers livsvillkor 2017-2021, Dnr 0761/19

  Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017 – 2021 antogs av kommunfullmäktige 2017-01-26. I planen anges att en uppföljning ska göras efter två år på en stadenövergripande nivå för att se hur implementeringen av de olika åtgärderna fortskrider, vad som möjliggjort implementeringen och hinder för att utföra dem. Nu har stadsledningskontoret genomfört en kvalitativ uppföljning av de fem temaområdena och de 33 åtgärderna i planen.
  17 förvaltningar och 2 bolag har deltagit i uppföljningen. Dessa har valts ut då de ansvarar för mest antal åtgärder i planen. Uppföljningen visar på att planen har implementerats till viss del. Implementeringstakten har varit högst vad gäller de kompetenshöjande insatserna. Däremot har en del punktinsatser försenats, främst inom temaområdet utsatthet och diskriminering - skydd och stöd för hbtq-personer och till viss del inom temaområde mötesplatser och inkluderande rum. De bakomliggande orsakerna är att de utredningar som skulle göras initialt har försenats, samt hur ekonomiska resurser prioriterats för att genomföra åtgärderna. Implementeringstakten påverkas också av på vilket sätt planen förankrats av ledningen i den egna organisationen. I de åtgärder där flera verksamheter anges som ansvariga varav en är sammankallande, har även skapat fördröjningar på grund av otydligheter i vad deras roller är. Planen kan därför behöva ses över.

  M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret återkommer med en mer specificerad och tydlig uppföljning. Uppföljningen ska beskriva vilka av åtgärderna i planen som har implementerats, vilka som delvis har implementerats och vilka som inte har gjort det.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 9 – 1, enligt yrkandet från M, L, C, särskilt yttrande KD att återremittera ärendet till stadsledningskontoret.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Organisationsförslag för införande av en centralt samordnande funktion vid omplacering och omställning, Dnr 0922/18

  Kommunstyrelsen gav i november förra året stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram ett organisationsförslag på hur en centralt samordnande funktion vid omplacering och omställning, där det yttersta ansvaret för omplacering och omställning även fortsatt finns hos förvaltningarna, kan införas. Stadsledningskontoret fick också i uppdrag att utreda vilken förvaltning som är bäst lämpad att utgöra placering för en central samordnad funktion. För att möjliggöra bättre samordning och ett tydligare stöd för en mer enhetlig och rättssäker hantering vid förvaltningarna behöver arbetet samordnas och ledas genom en gemensam enhet/funktion med tillgång till stadens lednings- och styrsystem inom området.

  Aktuella ”instrument/verktyg” hanteras i dag i första hand inom ramen för stadsledningskontorets nuvarande uppdrag, varför också en ny centralt samordnande funktion bör knytas till stadsledningskontorets organisation. För att kunna hantera omställningsarbetet korrekt och effektivt är det samtidigt viktigt att stadens förvaltningar och bolag har tillgång till god kunskap om de lagar och avtal som reglerar området. För att klara uppdraget som en utökad, rådgivande och samordnande insats innebär bedömer stadsledningskontoret att det behövs en förstärkning av kontorets roll som processägare för omställning. En preliminär bedömning innebär ett behov av motsvarande två ytterligare årsarbetare vilket motsvarar en budgetförstärkning om cirka 1,5 miljoner kronor. För utbildningsinsatser riktade mot förvaltningarnas HR-funktioner bedöms kostnaden hamna på cirka 500 000 kronor. Stadsledningskontoret bör samtidigt få i uppdrag att se över den organisatoriska placeringen och samordningen av samtliga gemensamma HR-processer med förtydligande av de olika rollerna som i dag finns vid såväl stadsledningskontoret som Intraservice.

  S, D, V, MP, M, L, C, KD vill i ett yrkade ge stadsledningskontoret i uppdrag att införa en central samordnande funktion vid omplacering och omställning med start 2020.  Verksamheten ska finansieras enligt principen om 50 procent från stadsledningskontoret och 50 procent från samtliga nämnder. Detta hanteras i ordinarie budgetprocess. Stadsledningskontoret får också i uppdrag att se över den organisatoriska placeringen och samordningen av samtliga gemensamma HR-processer med förtydligande av de olika rollerna som idag finns vid såväl stadsledningskontoret som Intraservice. Stadsledningskontoret ska också i samverkan och dialog med fackliga representanter finna samsyn i hur ett omställningsstöd vid arbetsbrist ska hanteras.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V, MP, M, L, C.

  Yttrande KD

  Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0691/19

  Kommunstyrelsen beslutade i juni förra året om tidplan och inriktning för fortsatta utredningsinsatser kring vissa delförslag i den tidigare genomförda facknämndsöversynen. Stadsledningskontoret har genomfört en utredning och föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker alternativet Inriktningsstyrd samverkan som förslag till ny strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen och att detta förslag skickas på remiss till berörda nämnder och styrelser.

  Inriktningsstyrd samverkan innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och styra stadens processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. Kommunstyrelsen föreslås ha ett utpekat ansvar för mål och process, medan ansvaret för innehåll och sakkompetens föreslås ligga på nämnder och bolag.  Stadsledningskontorets bedömning är att Inriktningsstyrd samverkan ger ökade möjligheter att hantera prioriteringar och målkonflikter inom stadsutveckling och värna ett hela staden-perspektiv. Det skulle i sin tur innebära att det blir tydligare för boende, besökare och näringsliv samt för Göteborgs Stads organisation vad staden vill med stadsutvecklingen. Det förväntas också skapa mer framdrift då alla arbetar mot samma mål och arbetet går i takt utifrån satt prioritering. De nya arbetssätten skulle vidare göra det möjligt att tidigare identifiera avvikelser från angiven inriktning och ge möjlighet till justering. För att säkerställa att en ny funktion skapar största möjliga nytta och att nämnders och styrelsers verksamheter kan kopplas an det föreslagna styrsystemet, föreslår stadsledningskontoret att förslag till ny funktion enligt Inriktningsstyrd samverkan remitteras till berörda nämnder och styrelser.

  S, D, M, V, L, Mp, C och KD vill i ett yrkande skicka utredningen på remiss till berörda förvaltningar och bolag, men att stadsledningskontoret inte ska arbeta vidare med utredningen innan remissvaren har kommit in.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP, C

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar – Vattenskyddsområde och vattenföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken, Dnr 0708/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken, Dnr 0744/19

  Yttrande MP, V 
  Yttrande SD

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2018, Dnr 0654/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande SD

  Samordning av Business improvement district-initiativ, Dnr 1729/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C, särskilt yttrande KD angående hållbart byggande

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD angående åtgärder för att nå ett fossilfritt Göteborg – inköp och upphandling

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Information om nuläget för FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö, Dnr 0707/17

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Framställan till kommunstyrelsen om att använda ungdomsfullmäktiges initiativmedel för att ordna en mosaikworkshop på Gothenburg Culture Festival, Dnr 0784/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Inriktning för utredning av lämpligt miljöledningssystem för Göteborgs Stads verksamheter, Dnr 0410/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C, särskilt yttrande KD om fossilfria pensionsinbetalningar

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet.

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande från D, S, MP, V om långsiktig finansiering och huvudmannaskap för Slottsskogsobservatoriet

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet.

  Protokollsanteckning D
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Yrkande från M, L, C, särskilt yttrande KD angående hemställan om att starta en ekonomisk omställning inför 2020

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt yrkandet från M, L, C. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 3 – 3 med ordförandens utslagsröst.

  Yttrande S
  Yttrande SD
  Yttrande MP, V
  Yttrande KD
  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Val av ledamot och ordförande i Äldreberedningen i stället för David Lega (KD) som avsagt sig fr o m 2019-06-11

  Valdes Elisabet Lann

  Förordnande av politisk sekreterare för KD

  Valdes Dan-Ove Marcelind (KD) fr o m 1 augusti 2019.

  Förordnande av vikarierande politiska sekreterare för V

  Valdes Jöran Fagerlund 2019-09-01--2020-07-31 samt Lisbet Buzleta 2019-09-01--2020-05-30.

  Remiss från Göteborgsregionen - Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, Dnr 0534/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 3 – 10.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13), Dnr 0629/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C.

  Yttrande KD 
  Yttrande SD

  Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Granskning av förslag till havsplaner för Sverige, Dnr 0556/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 3 – 10.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande MP, V

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation, Dnr 0564/19

  21 augusti

  Principer för långsiktig hållbar hyressättning, Dnr 1281/16

  21 augusti

  Förlängning av ersättning till utförare av hemtjänst första kvartalet 2020, Dnr 0778/19

  21 augusti

  Säkerställande av att metoder och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen är evidensbaserade, Dnr 0398/19

  21 augusti

  Förslag för hur beredningen av stiftelseansökningar kan stärkas, Dnr 0306/19

  21 augusti

  Yrkande från S angående stabilitet och förutsägbarhet i den kommunala ekonomin

  21 augusti

  Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan och markanvisning, Dnr 1783/18

  25 september

  Lägesrapport - identifiering och redovisning av sammanhängande områden som av trygghetsskäl lämpar sig för ansökan om att utgöra så kallade paragraf 3-områden, Dnr 1621/18

  21 augusti

  Redovisning av uppdrag att utveckla metod för att strategiskt stödja tjänstemannarollen mot organiserad brottslighet, Dnr 1331/18

  21 augusti

  Utökat statsbidrag för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess, Dnr 0797/19

  21 augusti

  Utseende, bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, av två representanter för deltagande vid årsmöte och konferenser i European coalition of cities against racism, ECCAR

  21 augusti

  Inriktning för uppdraget att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram, Dnr 0409/19

  21 augusti

  Arbetsformer och uppgifter för kommunstyrelsens beredningar, Dnr 0576/19

  21 augusti

  Yrkande från S angående stadens lantgårdar

  21 augusti

  Yrkande från V och MP angående arbetet med personer som utsatts för våld i nära relation

  21 augusti

  Yrkande från S och V angående äldreperspektiv i tjänsteutlåtanden

  28 augusti

  Val av ledamot och ordförande i Göteborgs Stads funktionshinderråd i stället för David Lega (KD) som avsagt sig fr o m 2019-06-11

  21 augusti

  Göteborgsförslag [799] för beslut - Ompröva Västlänken. Kan det finnas ett bättre initiativ?  Dnr 0738/19

  21 augusti

  Handlingar och protokoll från kommunstyrelsens möte 2019-06-19

 • 2019-06-12

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för utveckling av inom Vallgraven 12 (kvarteret Härbärget) inom stadsdelen Inom Vallgraven, Dnr 0785/19

  Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan för arbetsplatser och handel inom Vallgraven 12, kvarteret Härberget, intill Brunnsparken. Totalt uppskattas detaljplanen möjliggöra cirka 15 000 kvadratmeter för kontors- och handelsytor.  Bebyggelsen, i form av ny-, på- och ombyggnad samt bevarande och renovering av befintliga byggnader ska utformas med särskild hänsyn till stadsbild, kulturmiljö och återskapade av historiska gårdsmiljöer.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 12 – 1 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande V, MP

  Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Dnr 1060/16

  Kommunstyrelsen återremitterade i maj förra året förslaget till Göteborgs Stads program för biologisk mångfald till miljö- och klimatnämnden. Miljöförvaltningen har därefter reviderat programmet som nu är omarbetat och förtydligat. Programmet syftar i korthet till att systematisera stadens arbete med att främja biologisk mångfald och människors tillgång till ekosystemtjänster. Programmet har bytt namn till Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2019 - 2025.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande MP, V
  Yttrande SD

  Redovisning av uppdrag om ett samhällsbyggnadshus, Dnr 0370/14

  Stadsledningskontoret fick 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja en förstudie av möjligheterna att skapa ett samhällsbyggnadshus i Traktören. Förstudien pausades i avvaktan på utfallet av facknämndsöversynen.  Som en följd av de beslut som fattades kring facknämndsöversynen under 2018 återupptog stadsledningskontoret arbetet med förstudien.
  I samband med detta konstaterade stadsledningskontoret att delar av de initiala målen med ett samhällsbyggnadshus har förändrats sedan 2014.  Stadsledningskontorets bedömning är att fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, trafiknämnden och park- och naturnämnden har utvecklat sitt samarbete enligt kommunstyrelsens målbild och att det därför är rimligt att dessa nämnder övertar ansvaret för att driva frågan om ett nytt samhällsbyggnadshus vidare. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsens uppdrag om förstudie av nytt samhällsbyggnadshus avslutas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande MP, V

  Utredning av möjligheten och konsekvenserna för att ta bort biståndsbedömningen för hemtjänstutövning för alla över 75 år, Dnr 0711/18

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utrett möjligheter och konsekvenser av att ta bort biståndsbedömning för hemtjänst för alla över 75 år, så kallat förenklat beslutsfattande om hemtjänst. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i december förra året för att utredningen skulle kompletteras med andra kommuners erfarenheter, dels ur ett ekonomiskt perspektiv, dels vad det förenklade beslutsfattandet innebär för den enskildes trygghet.  
  Stadsledningskontoret har i utredningen belyst den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen, som började gälla den 1 juli 2018. Bestämmelsen är frivillig för kommunerna att använda och tanken är att förenkla för den enskilde och öka möjligheterna till delaktighet. Lagen anger inte vad som menas med ”äldre personer”, genom till exempel en åldersgräns. Detta bestämmer kommunerna själva i sina riktlinjer för handläggning av olika typer av ärenden om ansökningar om hjälp och stöd till äldre.

  Om kommunstyrelsen beslutar att införa förenklat beslutsfattande för biståndsbedömning för hemtjänst behöver staden ta fram gemensamma riktlinjer. Stadsledningskontorets bedömning är att det då behövs en fördjupad utredning och att rambesluten i Attraktiv hemtjänst i så fall behöver utvärderas samtidigt.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Uppdrag att ansöka om att bli en UNESCO City of Literature, Dnr 0530/19

  Bokmässan i Göteborg, Författarcentrum Väst, Göteborgs Litteraturhus, Svenska PEN, Poesiwerken och Politisk Poesifestival samt ytterligare organisationer föreslog i vintras i en skrivelse till kommunstyrelsen att Göteborgs Stad skulle ansöka om att bli utnämnd av UNESCO till City of literature. Kommunstyrelsen gav den 13 mars stadsledningskontoret i uppdrag att lämna in en ansökan och i beslutet fastslogs att finansiering skulle ske inom Göteborg & Co:s rambudget för 400-årsjubileet.

  Ansökan ska bland annat innehålla en handlingsplan, struktur för genomförande och förvaltning av handlingsplanen samt presentation av stadens organisation och styrningsstruktur för arbetet.  Stadsledningskontoret har skickat in ett utkast men har efter återkoppling från UNESCO:s programråd gjort bedömningen att staden inte går vidare med sin ansökan i år och har avbrutit ansökan.

  V, MP, M, L, C vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att ansöka om att Göteborgs Stad ska bli en UNESCO City of Literature 2021 och att finansieringen hänskjuts till budgetberedningen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt tilläggsyrkandet från V, MP, M, L, C

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning D
  Yttrande S
  Yttrande SD

  Redovisning av pågående arbete med Åldersvänliga Göteborg, Dnr 0632/19

  Åldersvänliga Göteborg är ett internationellt initiativ av Världshälsoorganisationen, WHO, med anledning av en åldrande befolkning och ökad urbanisering. Göteborg Stad är en av cirka 800 städer som jobbar med att bli mer åldersvänliga. Enligt WHO finns det åtta fokusområden. Dessa har anpassats efter Göteborgs Stads förutsättningar och vad seniorer har lyft fram: stadsmiljö, mobilitet, bostäder, social delaktighet och inkludering, samhällsstöd och service samt information och kommunikation.

  Genom att ta fasta på och samla många städers erfarenheter av att arbeta med åldersvänlig stad har WHO tagit fram en handbok som beskriver det åldersvänliga arbetet i fyra olika faser. Basutvärderingen beskriver fas ett. Fas två blir att ta fram en strategisk plan för att skapa Åldersvänliga Göteborg. Därefter följer fas tre och fyra, som består av att implementera och utvärdera arbetet.

  I basutvärderingen har 630 äldre personer på olika sätt bidragit med att beskriva sina behov och lämna synpunkter för att i förlängningen kunna skapa Åldersvänliga Göteborg. Resultatet visar att det finns anledning att på olika sätt hitta både övergripande strategier för samtliga fokusområden, men också mer konkreta åtgärder. 

  Stadsledningskontorets bedömer att resultaten för mobilitet, bostäder och social delaktighet och inkludering behöver prioriteras särskilt i det fortsatta arbetet med att skapa Åldersvänliga Göteborg.  
   
  SD vill i ett tilläggsyrkande att den strategiska planen som stadsledningskontoret föreslås ta fram, också ska innehålla förebyggande trygghetsåtgärder. 

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 – 1.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  Övriga ärenden

  Yrkande från V och MP angående konsekvenser för stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget samt redogörelser för framställningar från nämnder/styrelser

  Kommunstyrelsen avslog punkt 2 i yrkandet från V, MP efter votering 6 - 7 
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Förlängning av Avtal om samverkan kring folkhälsoinsatser i Göteborg 2017–2019, Dnr 1234/16

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

  Val av ordinarie representant samt en ersättare till STRING-networks politiska forum

  Valdes Axel Josefson (M), ordinarie och Karin Pleijel (MP), ersättare

  Yrkande från V och MP angående akuta åtgärder med anledning av stora problem i hemtjänsten gällande arbetsmiljö och förutsättningar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP efter votering 6 - 7
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD

  Fastighetsnämndens förvärv av fastigheten Göteborg Heden 44:1 från Liseberg AB, Dnr 0616/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 

  Val av representant i Eurocities: Kulturforumet i stället för David Lega (KD) som avsagt sig fr o m 2019-06-11

  Valdes Elisabeth Lann (KD)

  Val av representant i Ö-Dialogen i stället för David Lega som avsagt sig fr o m 2019-06-11

  Valdes Elisabeth Lann (KD)

  Val av representant i Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen i stället för David Lega (KD) som avsagt sig fr o m 2019-06-11

  Valdes Elisabeth Lann (KD)

  Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott i stället för Marina Johansson (S) som avsagt sig.

  Valdes Jonas Attenius (S)

  Val av ersättare i Göteborgs Stads funktionshinderråd

  Valdes Jenny Broman (V)
   
  Motion av Marina Johansson (S) och Susanne Sillberg Ligander (S) om att fortsätta erbjuda fria broddar till äldre, Dnr 0455/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 4 - 5 enligt yrkandet från S. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning D
  Yttrande KD 
  Yttrande SD

  Utbildningsdepartementets remiss - Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6), Dnr 0514/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Remiss från Justitiedepartementet - Utkast till lagrådsremiss, Ungdomsövervakning, Dnr 0663/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Bordlagda ärenden

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

  19 juni

  Samordning av Business Improvement District-initiativ, Dnr 1729/18

  19 juni

  Kommunfullmäktiges uppdrag och kommunstyrelsens återremiss om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16

  19 juni

  Utredning av hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas, Dnr 0413/19

  19 juni

  Direktiv - förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende, Dnr 0402/19

  19 juni

  Uppföljning av Göteborgs Stads plan för hbtq-personers livsvillkor 2017-2021, Dnr 0761/19

  19 juni

  Arbetsformer och uppgifter för kommunstyrelsens beredningar, Dnr 0576/19

  19 juni

  Organisationsförslag för införande av en centralt samordnande funktion vid omplacering och omställning, Dnr 0922/18

  19 juni

  Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0691/19

  19 juni

  Yrkande från S angående stadens lantgårdar

  19 juni

  Yrkande från V och MP angående arbetet med personer som utsatts för våld i nära relation

  19 juni

  Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C och särskilt yttrande KD om fossilfria pensionsinbetalningar

  19 juni

  Yrkande från D, S, MP och V om långsiktig finansiering och huvudmannaskap för Slottsskogsobservatoriet

  19 juni 

  Yrkande från M, L C särskilt yttrande KD angående hemställan om att starta en ekonomisk omställning inför 2020

  19 juni 

  Yrkande från S och V angående äldreperspektiv i tjänsteutlåtanden

  19 juni 

  Val av ledamot och ordförande i Göteborgs Stads funktionshinderråd i stället för David Lega (KD) som avsagt sig fr o m 2019-06-11

  19 juni 

  Val av ledamot och ordförande i Äldreberedningen i stället för David Lega (KD) som avsagt sig fr o m 2019-06-11

  19 juni

  Detaljplan för nöjespark och hotell söder om Liseberg i stadsdelen Krokslätt, Dnr 0687/19

  21 augusti

  Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, Dnr 0517/19

  21 augusti

  Ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB - översyn och ny struktur, Dnr 0518/19

  21 augusti

  Översyn av stadens modell för föreningsbidrag, Dnr 0704/17

  21 augusti

  Reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv, Dnr 0625/19

  28 augusti

  Kretslopp och vattennämndens hemställan om skattekollektivets övertagande av ekonomiskt ansvar för nedlagda deponier, Dnr 1487/18

  28 augusti

  Redovisning av översyn av stadens investeringsstyrning, Dnr 0418/19

  28 augusti

  Redovisning av uppdraget att ta fram ett regelverk för användande av eget kapital i nämnder, Dnr 0417/19

  Yttrande SD 
  28 augusti

  Struktur för nytt uppföljningssystem, Dnr 0420/19

  28 augusti


  Här hittar du handlingar och protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-12

 • 2019-05-29

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket, Dnr 0538/19

  Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB har på kommunfullmäktiges uppdrag utrett konsekvenserna av flytt alternativt avveckling av Rosenlundsverket En fullständig avveckling av Rosenlundsverket som fjärrvärme- och fjärrkyla-produktionsanläggning bedöms medföra utgifter i storleksordningen 3,9 miljarder kronor. Att behålla fjärrkylan och avveckla fjärrvärmen uppskattas till 3,6 miljarder.

  Att behålla och utveckla Rosenlundsverket med en planeringshorisont mot 2050 bedöms medföra utgifter på ca 1,2 miljarder. En avveckling bedöms kunna genomföras med ett tidsperspektiv på cirka tio år. Försörjningstryggheten i fjärrvärme- och fjärrkyla-systemen bedöms vid en avveckling bli något sämre än idag. Med utgångspunkt från sitt uppdrag rekommenderar styrelsen i Göteborg Energi AB kommunfullmäktige att Rosenlundsverket bevaras. 

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 3 att återremittera ärendet till stadsledningskontoret för komplettering.

  Protokollsanteckning David Lega (KD).

  Yttrande SD
  Yttrande V, MP
  Yttrande D
  Yttrande KD

  Utredning av möjligheterna att införa en funktionshinderombudsman, Dnr 1758/18

  Stadsledningskontoret har på kommunfullmäktiges uppdrag, utifrån en motion av David Lega (KD), utrett möjligheterna att införa en funktionshinderombudsman och vad en sådan roll skulle innebära. I arbetet har stadsledningskontoret samverkat med intresseorganisationer i Göteborgs Stad och rådet för funktionshinderfrågor.

  Inom funktionshinderområdet finns redan ett stort antal kommunala och kommunfinansierade ideella arbeten och verksamheter som ligger i linje med motionen när det gäller kunskapsutbyte, information, rådgivning och individuellt stöd. Samtidigt är det angeläget att ge invånare med funktionsnedsättning möjlighet till full delaktighet och säkerställa att de kan ta del av sina mänskliga rättigheter. Utvärderingen av Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning visar att funktionshinderperspektivet behöver stärkas i stadens nämnder och styrelser. 
  Stadsledningskontoret bedömer att en funktionshinderombudsman kan driva på utvecklingen och bidra till ökad samverkan. Som en del i detta arbete ser stadsledningskontoret behov av ett utvecklat koordinerande arbetssätt men också förbättringar i synpunktshanteringen

  V, MP vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att inrätta en centralt organiserad tjänst som ska arbeta stadenövergripande inom funktionsrätt och bland annat säkerställa att Göteborgs Stads insatser fungerar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från V, MP avslogs efter votering 7 - 6. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande M, L, C, KD

  Samordning av stadens förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism, Dnr 0396/19,1258/18, 1259/18

  Kommunfullmäktige gav i budget för 2019 kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och förstärka stadens förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Stadsledningskontoret föreslår nu att en övergripande strategisk samordningsfunktion inrättas. Funktionen ska arbeta inom ramen för stadsledningskontorets huvuduppdrag att planera, leda och följa upp.  Stadsledningskontoret föreslår också att det strategiska samordningsuppdraget hos social resursförvaltning i form av utvecklingsledartjänst med strategisk inriktning flyttas över till stadsledningskontoret.

  Stadsledningskontoret föreslår också att riktlinjer mot radikalisering och våldsbejakande extremism, som omfattar alla förvaltningar och bolag, tas fram. Sedan tidigare finns också ett uppdrag från kommunstyrelsen att förstärka omvärldsbevakningen gällande hedersrelaterat våld. Detta uppdrag omhändertas genom att omvärldsbevakning i frågan ingår i riktlinjerna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C, KD 
  Yttrande D 
  Yttrande V

  Delredovisning av uppdrag att ta fram två handlingsplaner för att öka delaktighet och inflytande i bostad med särskild service, Dnr 0695/19

  Efter beslut i kommunstyrelsen den 14 november 2018-11-14 fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram två olika planer som ska bidra till ökad delaktighet för boende i bostad med särskild service.

  Arbetet med ”Planen för digitaliseringsåtgärder och införande av välfärdsteknik i bostad med särskild service” och ”Planen för att säkra inflytande och delaktighet i bostad med särskild service” är omfattande. I ärendet redovisar stadsledningskontoret hur arbetet med de båda uppdragen tas om hand och man föreslår att uppdraget slutredovisas fjärde kvartalet 2019.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Inriktning för kommunstyrelsens uppdrag att i samverkan med berörda aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart, Dnr 0411/19

  Kommunfullmäktige har i budgeten för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart. Utredningen kommer att ledas av stadsledningskontoret och genomföras i samarbete med Göteborg Energi, Renova och Förvaltnings AB Framtiden som kommer att delta i arbetet och stå för sakkompetensen. Miljöförvaltningen, lokalförvaltningen och kretslopp och vatten kommer att bidra till en mindre del.

  Arbetet kommer att vara att analysera de delar av stadens uppvärmning som staden råder över. Systemperspektivet, det vill säga hur förändringar och åtgärder i systemet för fjärrvärme påverkar andra system som elsystemet och tvärt om, kommer också att belysas, för att undvika suboptimeringar.

  Uppvärmningen i Göteborg utgörs till största delen av fjärrvärme och i andra hand elvärme av olika slag. Fjärrvärmen värmer 90 procent av flerbostadshusen och cirka 12 000 villor, till detta kommer ett stort antal industrier, kontor, affärer och andra offentliga byggnader. Drygt 90 procent av fjärrvärmen kommer från återvunnen eller förnybar energi bland annat från avfallsförbränning och spillvärme. Renova står för drygt 30 procent av fjärrvärmetillförseln i form av återvunnen energi från avfallsförbränning. Framtiden äger och förvaltar knappt 73 000 lägenheter och står för knappt 20 procent av fjärrvärmeanvändningen. 

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande MP, V 
  Yttrande SD

  Pilotprojekt Friluftsbad i Sannegårdshamnen och förslag på fler möjliga platser för friluftsbad, Dnr 0377/19

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utrett möjligheten till ytterligare badplatser, med utgångspunkt i förstudien om Pilotprojekt Friluftsbad i Sannegårdshamnen. Utredningen, som ger ett nuläge baserat på vattenkvalitet och säkerhetsfrågor, visar att vattenkvaliteten längs södra älvstranden inte är tillräckligt bra för att motivera en ny anläggning på ganska många år. Förutsättningarna är något bättre i Frihamnens två yttre bassänger och i området nedströms Sannegårdshamnen fram till Älvsborgsbron men inte heller där är det aktuellt i nuläget. Bäst vattenkvalitet finns vid Lindholmen och Sannegårdshamnen där det skulle vara möjligt att anlägga ett bad i Sannegården redan nu. För övriga områden kan slutna bassänger med renat vatten vara ett alternativ men skulle medföra betydligt högre kostnader. 
  Kretslopp och vatten har i samverkan med park- och naturförvaltningen utrett möjligheten till friluftsbad i Sannegårdshamnen, det vill säga bad direkt i älven utan vattenreningsanläggning. Man har bland annat tittat på vattenkvalitet, drift, underhåll och säkerhet. Enligt studien är vattenkvaliteten i Sannegårdshamnen tillräckligt bra för bad i torrt väder och ett till två dygn efter regn. För en torr sommar motsvarande den i fjol skulle det innebära tjänligt vatten cirka 70–75 procent av tiden.

  MP, V, S vill i ett yrkande att stadsledningskontoret tillsammans med berörda förvaltningar gör en fördjupad genomförbarhetsstudie för friluftsbad i Sannegården. Förslaget ska innehålla lösningar för utmaningarna kring miljö- och hälsoskydd och säkerhet, samt en mer detaljerad kostnadsbedömning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V, S.

  Yttrande SD   
  Yttrande D
  Yttrande M, L, C, KD

  Remittering av Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023, Dnr 0362/18

  I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för insatser mot rasism inom arbetet med mänskliga rättigheter. Planen tar avstamp i Samlat grepp mot rasism och hatbrott – nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

  Stadsledningskontoret fick i november 2018 också i uppdrag av kommunstyrelsen att förbereda en ansökan om medlemskap i European coalition of cities against racism (ECCAR) samt ta fram ett positionspapper och en plan för medlemskapet. Planen för insatser mot rasism föreslås gälla 2020 - 2023. Två uppdrag har arbetats ihop till ett och därför är Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism också stadens plan för medlemskapet i ECCAR.

  Planen utgår ifrån de roller där staden har rådighet att förändra - som servicelämnare, arbetsgivare, demokrati- och samhällsaktör. Den syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, lagstiftning, nationella strategier och planer samt en lokal lägesbild ta ett samlat grepp kring arbetet mot rasism samt skapa förutsättningar att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en stad fri från rasism.

  V, MP vill i ett tilläggsyrkande lägga till utbildningsnämnden som remissinstans.

  D vill i ett tilläggsyrkande lägga till utbildningsnämnden som remissinstans samt avslå Ibn Rushd som remissinstans.

  M, L, C vill i ett yrkande avslå Ibn Rushd som remissinstans, lägga till utbildningsnämnden som remissinstans och i övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag

  SD ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag men vill i ett yrkande avslå Ibn Rushd som remissinstans.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från V, MP, och efter votering 6 – 3 bifall till yrkandet från D. Yrkandet från M, L, C avslogs efter votering 8 - 5. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 1.

  Yttrande S
  Yttrande V
  Yttrande KD

  Uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV, maj 2019, Dnr 0677/19

  Kommunstyrelsen beslutade i april förra året om Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018 – 2019. Uppföljningen görs av stadsledningskontorets enhet för kontrakt och uppföljning. Resultatet rapporteras till kommunstyrelsen som nämnd för stadsledningskontoret.

  Enheten för kontrakt och uppföljning har följt upp en privat utförare. Resultatet visar att utföraren i stort bedriver en verksamhet som uppfyller de krav som följts upp vid detta tillfälle. Uppföljningen har dokumenterats i en utförarrapport som publiceras på goteborg.se och är tillgänglig för medborgare.

  Ny privat utförare ska följas upp senast fem månader från verksamhetsstart. Därefter görs regelbunden uppföljning av utförare vartannat år. Den regelbundna uppföljningen är likvärdig för privata utförare och Göteborgs Stads konkurrensutsatta verksamhet. Under hösten 2019 kommer enheten för kontrakt och uppföljning inleda uppföljningen av Göteborgs Stads hemtjänst.

  V vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med en plan för att säkerställa att det finns rutiner och modeller för att säkra att fusk med registrering av utförd tid inte förekommer i hemtjänsten, samt ge stadsledningskontoret i uppdrag att kontinuerligt utvärdera om privata utförare fakturerar för mer tid än kommunala utförare och återredovisa detta löpande till äldreberedningen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från V avslogs efter votering 7 - 6.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande SD

  Redovisning från Got Event AB av uppdraget om temporär omfördelning av evenemangsverksamheten i Lisebergshallen samt begäran från idrotts- och föreningsnämnden att nyttja byggrätt, Dnr 0508/19

  Lisebergshallen byggdes 1980 och har haft idrotts-, kultur- och företagsevenemang samt bredd- och skolidrott.  Med anledning av bygget av Västlänken startade rivningen av Lisebergshallen vid årsskiftet 2018/2019, vilket innebar att verksamheterna behöver omlokaliseras på kort och medellång sikt fram till att en ny ersättningsarena finns på plats.

  Idrotts- och föreningsnämnden har i beslut 2018-11-27 § 177 hos kommunstyrelsen begärt att få använda en byggrätt i Kvibergs Park för att bygga en större idrottshall. Det är en byggrätt på 4000 kvadratmeter som bedöms kunna rymma en idrottshall med fast plats för en publik på 1500 personer och flexibel kapacitet på upp till 2500 personer. Beräknad investering är 130 miljoner kronor.

  Efter att Got Event AB lämnat sin rapport för uppdraget från kommunstyrelsen, har styrelsen beslutat, 2019-02-07 § 6.14, att ge positivt förhandsbesked till idrotts- och föreningsförvaltningen om förhyrning av planerad sporthall för omplacering av evenemangsverksamhet som inte kan genomföras i Lisebergshallen.

  Stadsledningskontoret konstaterar att de senare besluten i Got Event AB respektive idrotts- och föreningsnämnden kan innebära en möjlighet att skapa en övergångslösning i Kviberg Park för de evenemang som efter att Lisebergshallen revs inte har hittat nya lokaler. Förslaget från idrotts- och föreningsnämnden kräver en noggrannare beskrivning av förutsättningarna, tekniskt och ekonomiskt, innan det kan genomföras.

  S, D, V vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att skyndsamt och tillsammans med berörda förvaltningar och bolag utreda möjligheterna att bygga en temporär med tillfälligt bygglov i Frihamnen.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter huvudvotering 9 – 4, enligt stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet från S, D, V efter votering 9 – 4.

  Reservation M, L, C
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  Avgift vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola, Dnr 0700/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande S

  Detaljplan för nöjespark och hotell söder om Liseberg, Dnr 0687/19

  Ärendet återtas av stadsledningskontoret.

  Förändring av förbundsordningar för de fyra Samordningsförbunden i Göteborg, Dnr 0756/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Utdelning ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks donation 2019

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet

  Utdelning ur Stiftelsen Renströmska fonden 2019, Dnr 0746/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Utdelning ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2019, Dnr 0757/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Årsrapport 2018 från styrelsen för Keillers Park, Dnr 0732/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun, Dnr 0615/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande S

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att förbereda införande av utmaningsrätt i Göteborgs Stad, Dnr 0390/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 – 6, enligt yrkandet från M, L, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande S

  Konsekvenser för stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget samt redogörelser för framställningar från nämnder/styrelser, Dnr 0638/19

  Kommunstyrelsen beslutade enlighet punkterna 1 – 3 i stadsledningskontorets förslag (V och S deltog inte i beslutet om punkt 3). Samt efter votering 10 – 3 enligt stadsledningskontorets förslag till beslut i kommunfullmäktige, och efter votering 4 – 9 enligt beslutspunkt 1 i yrkandet från D om förslag till beslut i kommunfullmäktige. Tilläggsyrkandet från MP avslogs.

  Yrkandet från V, MP bordlades till 12 juni 
  Reservation M
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande S 

  Överföring av ansvar för hyresmodellen från kommunstyrelsen till lokalnämnden, Dnr 1735/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande SD   
   
  Begäran om yttrande från kommunfullmäktige om avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Robert Dicksons stiftelse, Dnr 0525/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S. Yrkandet från MP, V avslogs.

  Yttrande SD 

  Yrkande från V, MP, S om att Göteborg ska ansluta sig till FN-rörelsen The Shift

  Kommunstyrelsen beslutade att avslå yrkandet enligt yrkandet från D.

  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande S

  Ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019, Dnr 0733/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Kommungemensam finansiering av långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter, Dnr 1597/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Protokollsanteckning D 

  Hemställan från park- och naturnämnden med begäran att få använda eget kapital, Dnr 0604/19

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 – 6, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Igångsättningsbeslut för Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus, Dnr 0602/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V. 

  Redovisning av uppdrag om finansiering av åtgärdspaket mot antisemitism, Dnr 0581/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från V, MP, S avslogs efter votering 6 - 7. Yrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3.

  Protokollsanteckning David Lega (KD
  Yttrande M, L, C, KD 

  Igångsättningsbeslut för Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning, Dnr 0469/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande S

  Yrkande från M, L, C, särskilt yttrande KD om finansiering av avgiftsfri simundervisning

  Kommunstyrelsen beslutade, efter huvudvotering 4 – 8, enligt yrkandet från V, MP, S

  Reservation M, L, C
  Reservation SD
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande SD

  Yrkande från V om utredning av kostnader för införandet av LOV i hemtjänsten

  Yrkandet avslogs efter votering 6 – 7.
  Yttrande SD   

  Val av ledamot i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Nina Miskovsky (M)

  Valdes Britt Olsson (M)
   
  Val av representant i Förvaltningshögskolans råd i stället för Christina Hjort Bröndt

  Valdes Anneli Rhedin (M)

  Val av representant och sammankallande i arbetsgrupp för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg i stället för Emmyly Bönfors (C)

  Valdes Naod Habtemichael (C)

  Utbildningsdepartementets remiss - Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4), Dnr 0504/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande D
  Yttrande V, MP

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Dnr 1060/16

  12 juni

  Reviderad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, Dnr 0606/19

  21 augusti

  Redovisning av uppdrag att utreda hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas, Dnr 0413/19

  12 juni

  Utredning av möjligheten och konsekvenserna för att ta bort biståndsbedömningen för hemtjänstutövning för alla över 75 år, Dnr 0711/18

  12 juni

  Uppdrag att ansöka om att bli en UNESCO City of Literature, Dnr 0530/19

  12 juni

  Fastighetsnämndens förvärv av fastigheten Göteborg Heden 44:1 från Liseberg AB, Dnr 0616/19

   12 juni

  Inriktning för uppdraget att utreda ett lämpligt miljöledningssystem för Göteborgs Stads verksamheter, Dnr 0410/19

   19 juni

  Inriktning för uppdraget att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram, Dnr 0409/19

  19 juni

  Redovisning av pågående arbete med Åldersvänliga Göteborg, Dnr 0632/19

  12 juni

  Struktur för nytt uppföljningssystem, Dnr 0420/19

  12 juni

  Motion av Marina Johansson (S) och Susanne Sillberg Ligander (S) om att fortsätta erbjuda fria broddar till äldre, Dnr 0455/19

  12 juni

  Här hittar du handlingar och protokoll från kommunstyrelsens möte 2019-05-29

   

 • 2019-05-22

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Brogatan (kvarteret Röda Bryggan) i Pustervik, Dnr 0655/19

  Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan för kvarteret Röda bryggan i Pustervik att kunna bygga cirka 130 nya bostäder. Höjden beräknas vara fem till åtta våningar, och cirka 2300 kvadratmeter verksamhetsyta, som handel och kontor med mera, längs ett viktigt stråk i centrala staden.

  Ny- och ombyggnader utformas så att de ansluter till de omgivande kvarterens utformning för att tillgodose varsamhet och förenlighet med riksintresse för kulturmiljö. I förslaget införs rivningsförbud i kombination med skyddsbestämmelser för kvarterets mest välbevarade byggnad. Detaljplanen översänds till kommunfullmäktige för antagande då den innebär påverkan på allmänt intresse, ingår i område för riksintresset kulturmiljö och är av principiellt intresse.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 12 - 1 om ärendets avgörande idag, i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan i Lundbyvassen, Dnr 0686/19

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etapp två av Geelys etablering på Lindholmen. Planen innehåller kontorsbyggnader i 6 – 15 våningar, designcentrum i 3 – 7 våningar och hotell i elva våningar med totalt cirka 115 000 kvadratmeter.

  Planen innehåller också kommunala gator och ett torg med möjligheter för en ny färjehållplats. Byggnadsnämnden har översänt detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande då den innebär stora kostnader, omfattande bebyggelse och förändring av områdes utformning.

  Den viktigaste synpunkten som inkommit under granskningstiden gäller markstabiliteten. Länsstyrelsen menar att de geotekniska förutsättningarna inte är tillräckligt säkerställda.

  Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas. Planen medger att det skapas nya arbetstillfällen och stärker stadens näringsliv genom att Geely kan fortsätta sin etablering på Lindholmen vilket stärker området som ett teknik- och fordonskluster.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande SD

  Gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet samt konkreta förslag för att stärka och utveckla verksamheten, Dnr 0391/19

  Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en ny policy för Göteborgs Stads arbete med avhoppare och reviderat den tillhörande riktlinjen. Syftet med dessa två styrdokument är att skapa en bättre samsyn och ökad samordning mellan stadsdelarna, social resursnämnd och stadsledningskontoret samt förtydliga ärende- och uppföljningsansvaret.

  Stadsledningskontoret föreslår att åldersgränsen för personer inom organiserad brottslighet som kan få hjälp av Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet slopas. Stadsledningskontoret föreslår också att avhoppare från den våldsbejakande extremistiska miljön inkluderas i målgruppen och den så kallade avhoppartelefonen flyttas från stadsledningskontoret till social resursförvaltning.

  Bedömningen av avhopparens motivation ska enligt stadsledningskontorets förslag till policy och riktlinje göras med särskild hänsyn till samverkande myndigheters rekommendationer och bedömningar. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet ska – utöver strategisk ledning, uppföljning och utveckling av arbetet med avhoppare – fortsättningsvis leda arbetet med särskilda avhoppsärenden.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Uppföljningsrapport mars 2019, Dnr 0261/19

  Uppföljningsrapporten för mars visar att resultatet för Göteborgs Stads koncern är något högre än budgeterat för perioden. För helåret bedöms bolagen hamna på 1100 miljoner kronor, vilket är i linje med tidigare resultat, medan kommunen bedöms ligga väsentligt lägre än föregående år och hamna på 710 miljoner kronor.

  Kommunens resultat består till största delen av realisationsvinster och planerad utdelning från Stadshus AB. Med anledning av att resultatet och prognosen inte visar något överskott menar stadsledningskontoret att kommunstyrelsen i nuläget inte har möjlighet att fatta beslut som ökar kostnaderna för kommunen 2019. Stadsledningskontoret poängterar att det är tidigt på året och att det finns ett flertal risker som kan komma att försämra det ekonomiska läget. Nettokostnadsutvecklingen bedöms uppgå till strax under sex procent för helåret, och finansieringsutvecklingen hamna på drygt tre procent för 2019. Detta innebär att marginalerna fortsätter att krympa för 2019, vilket är bekymmersamt och inte långsiktigt hållbart med tanke på de betydande ekonomiska utmaningar staden står inför.

  För årets två första månader var sjukfrånvaron 9,0 procent. Det är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med samma period förra året, men det är för tidigt att dra några slutsatser om sjukfrånvaron för helåret.

  MP, S, V vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en konsekvensbeskrivning för miljöarbetet inom de projekt som tidigare beviljats miljöstimulansmedel för flera år och som nu inte fått pengar för 2019 och framåt.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från MP, S, V avslogs efter votering 7 - 6. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning MP 
  Yttrande V 
  Yttrande M, L, C, KD

  Genomförandebeslut för projekt Knutpunkt Korsvägen, Dnr 1288/18

  I anslutning till Västlänkens station vid Korsvägen planeras en utbyggnad av allmän plats och stadens anläggningar. Målsättningen med den nya knutpunkten vid Korsvägen är att skapa en trafiklösning som möjliggör en utbyggnad av platsen med tillhörande byggrätter samtidigt som man skapar en levande och effektiv kollektivtrafik-knutpunkt. Förslaget ska möjliggöra en stadsförnyelse i det stationsnära läget samt säkerställa stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska samt arkitektoniska värden. Trafikkontoret har tagit fram en genomförandestudie för Göteborgs Stads projekt Knutpunkt Korsvägen som omfattar utbyggnad inom detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning i stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg samt omkringliggande ytor som behöver iordningställas till önskad funktion efter bygget av Västlänken.

  Trafiknämnden godkände i juni förra året genomförandestudien och föreslog kommunfullmäktige att fastställa en budget för projekt Knutpunkt Korsvägen om 900 miljoner kronor i 2017 års prisnivå.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande SD

  Genomförandeavtal för detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning i stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg, Dnr 0609/19

  Fastighetsnämnden beslutade den 18 mars 2019 § 64 att översända det upprättade förslaget till genomförandeavtal till kommunfullmäktige för politisk behandling.

  Genomförandeavtalet reglerar Trafikverkets byggnation av Västlänken inom det område som omfattas av detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning. Avtalet upphör att gälla för det fall att förslaget till detaljplanen inte vunnit laga kraft före utgången av 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande SD

  Detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning i stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg, Dnr 1581/18

  Byggnadsnämnden beslutade 2019-03-26 § 169 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning inom stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg då den är av större vikt med avseende på stadens och regionens utveckling, samt att den innebär betydande investeringar för staden.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Station Korsvägen, en av de tre stationerna i järnvägstunneln Västlänken, med tillhörande byggrätter både under och ovan mark.  För byggandet av själva järnvägstunneln har särskilda detaljplaner tagits fram och vunnit laga kraft den 23 februari 2018.

   Genomförandebeslut för stadens projekt Knutpunkt Korsvägen (dnr. 1288/18) samt beslut om genomförandeavtal mellan Göteborgs Stad och Trafikverket (dnr. 0609/19) behöver tas innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige då detaljplanen innebär ett åtagande för staden för utbyggnad av allmän plats.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande SD

  Revidering av riktlinjer för Göteborgsförslaget, Dnr 1473/18

  Nämnden för konsument och medborgarservice fick i december 2018 i uppdrag av kommunfullmäktige att revidera riktlinjerna för Göteborgsförslaget. Göteborgsförslaget är en digital förslagslåda som infördes i januari 2017. Syftet är att utveckla den lokala demokratin och att förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet i staden. Riktlinjerna för Göteborgsförslaget riktar sig till både till de som vill lämna förslag och till stadens nämnder och bolag.

  Konsument- och medborgarservice har lämnat ett förslag till nya riktlinjer som ska beslutas av kommunfullmäktige. De nya riktlinjerna utgår från en utvärdering av Göteborgsförslaget som gjordes 2018 där förslagsställare, tjänstepersoner och förtroendevalda deltog. De förändringar som föreslås är bland annat tydligare information till medborgare om vilken typ av förslag som kan lämnas samt när, var och hur återkoppling kan ske. Det nya förslaget till riktlinjer innefattar även tydligare intern styrning och hantering för stadens nämnder och styrelser. I övrigt skiljer sig det nya förslaget till riktlinjer inte markant från de tidigare riktlinjerna.

  (D) vill i ett återremissyrkande att nämnden för konsument- och medborgarservice tar fram mer konkreta riktlinjer.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från D.

  Yttrande V, MP

  Ansökan och riktlinje för medlemskap i ECCAR, Dnr 1020/18

  Kommunstyrelsen gav i juni 2018 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda Göteborgs Stads medlemskap i European coalition of cities against racism, ECCAR. Uppdraget reodovisades i november 2018 och stadsledningskontoret fick i uppdrag att förbereda ansökan om medlemskap i ECCAR och ta fram förslag på positionspapper och plan för ECCAR. Uppdraget att ta fram en plan för ECCAR har införlivats med uppdraget att ta fram en plan för insatser mot rasism där insatserna konkretiserar prioriterade områden utifrån ECCAR:s tiopunktsprogram.

  Stadsledningskontorets bedömning är att ett medlemskap kan bidra till att staden på olika nivåer kan arbeta medvetet, systematiskt och ändamålsenligt för att motverka alla former av rasism och diskriminering. Kostnaderna för medlemskap i ECCAR uppskattas till cirka 70 000 kronor per år och ska belasta kommuncentrala poster för stadenövergripande avgifter.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 10 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Uppföljning av arbetet med tillgängliga vallokaler, Dnr 1717/18

  Stadsledningskontoret fick i december förra året i uppdrag av kommunstyrelsen att redovisa hur arbetet med tillgängliga vallokaler vid allmänna val säkerställs. Valnämnden fick samtidigt i uppdrag att säkerställa att vallokaler lever upp till Myndigheten för delaktighets checklista för god tillgänglighet i samband med Europaparlamentsvalet 2019 och inför kommande allmänna val. Valnämnden har lämnat ett svar till kommunstyrelsen där de anger att det inte kan vara valnämndens ansvar att säkerställa att stadens lokaler har god tillgänglighet men att man ställer sig positiv till att ta emot information om tillgängligheten vid valet.  Valnämnden har vid Europaparlamentsvalet 2019 ett särskilt fokus på den fysiska tillgängligheten i lokalerna.

  Stadsledningskontorets konstaterar att stadens tillgänglighetsarbete och allmänna val är en fråga för flera nämnder och att det finns förbättringsmöjligheter i samarbetet mellan valkansli och fastighetsägare för att öka tillgängligheten i vallokalerna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  Förslag till åtgärder för att stärka insatserna mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna i Göteborgs Stad, Dnr 1860/17

  Stadsledningskontoret fick i december 2017 uppdrag av kommunstyrelsen att föreslå kommungemensamma åtgärder för att stärka insatserna mot sexuella trakasserier på stadens arbetsplatser. Kommunstyrelsen återremitterade i september 2018 ärendet till stadsledningskontoret. I yrkandet anges att åtgärdspaketet ska följa det ursprungliga, blocköverskridande uppdraget från S, M, MP, V, L och KD, 2017-12-13 § 951 och den fackliga skrivelsen från CSG 2018-06-17, punkt 6 c.

  Stadsledningskontoret fick i uppdrag att ta fram skarpa och konkreta åtgärder som förebygger och ”helt motverkar” sexuella trakasserier och föreslår ett stödpaket med åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stödmaterial integreras och ska tillgängliggöras i befintlig struktur för stadens gemensamma arbetsmiljöarbete. Som stöd för insatser framöver föreslås en fördjupad kartläggning av nuläge. För att säkra lagstiftningens krav om utredning av trakasserier föreslår stadsledningskontoret också en förstärkning av stadengemensamt arbetssätt, kunskap och kompetens. 
  För utveckling av metoder som förhindrar trakasserier föreslås en pilotinsats med digitala verktyg och forskningsstöd för det verksamhetsnära arbetsmiljöarbetet. Stadsledningskontoret ansvarar för att leda, samordna och följa upp utvecklingsarbetet. Genomförandet sker i nära samarbete med Intraservice och hr-funktionerna i stadens förvaltningar och bolag 2019 till 2021. Förtroendefull samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare ska ske i alla delar av arbetet. 

  M, L, C, KD skriver i ett yrkande att Göteborgs Stad befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation, där möjligheten att tillföra ekonomiska medel är mycket begränsad. Stadsledningskontoret uppskattar i sitt tjänsteutlåtande kostnaden för att verkställa föreslagna åtgärderna till mellan 200 000 kronor till 1,8 miljoner för innevarande år. Med anledning av detta vill M, L, C, KD inte kan tillstyrka hela förslaget till stödpaket, utan bara de delar som kan finansieras inom befintlig ram. 
  V, MP, S ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag men vill i ett yrkande att stadsledningskontoret utreder och tar fram förslag till kollektivavtal för antidiskriminering och trakasserier i samverkan med de fackliga parterna med utgångspunkt i diskrimineringslagen (2008:567) organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS: 2001:1). V, MP, S vill också ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i bilaga 4.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 7 - 6 i enlighet med yrkandet från M, L, C. Tilläggsyrkandet från V, MP, S avslogs efter votering 7 – 6.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande KD

  Översyn av hur processen med behovsbedömningen kan göras om och förslag som säkerställer brukarnas delaktighet och inflytande, Dnr 0478/19

  Kommunstyrelsen gav i mars i år stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur processen kring behovsbedömning inom daglig verksamhet kan göras om för att säkerställa brukarnas delaktighet och inflytande. Anledningen var att föreningen Grunden, som är en stadens privata utförare inom valfrihetssystemet enligt LOV, i en skrivelse till kommunstyrelsen bland annat lyft frågan kring bristande delaktighet i samband med nivåsättning. 
  Den enskildes inflytande och delaktighet garanteras i utredning och beslut om insats samt i den genomförandeplan som utföraren ansvarar för att upprätta och följa upp. Valfrihetssystemet innebär dessutom ökad delaktighet för den enskilde i och med att personen har möjlighet att välja en utförare.

  I förfrågningsunderlaget, som alla godkända utförare omfattas av, framgår vilken ersättningsmodell staden tillämpar. Nivåsättning beslutas av planeringsledare utsedda av stadsdelsförvaltningarnas myndighetsutövning. Nivåsättningen handlar enbart om hur stor ersättning utföraren får av staden. Den enskilde är ingen part i beslut om hur mycket utföraren ska få betalt.

  V, MP vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa hur många brukare som fått sin nivå ändrad i det nya bedömningssystemet, beskriva för- och nackdelar med ett system där socialsekreterare istället skulle genomföra behovsbedömningarna samt redogöra för hur andra större svenska städer gör.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande SD

  Hemställan att fortsätta arbetet med trygghetsskapande åtgärder inom Vallgraven, Dnr 1612/18

  Kommunfullmäktige gav i september förra året park- och naturnämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram åtgärder för en tryggare stadsmiljö inom Vallgraven. Området Kanaltorget - Nordstan – Brunnsparken gavs högsta prioritet.

  De samverkande nämnderna inom Trygg Vacker Stad förstärkt med fastighetsnämnden beslutade i oktober om ett förslag till åtgärdsprogram, som har översänts till kommunstyrelsen. Åtgärderna bedöms kosta cirka 100 miljoner kronor i investeringar och cirka tio miljoner kronor i årliga insatser.


  Stadsledningskontoret bedömer att förslaget är en väl genomförd kartläggning och kunskapsunderlag. Men det är i förslaget inte tydligt vilka som ansvarar för genomförandet. Det saknas tidplan och förslag till resurssättning. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen hemställer till park- och naturnämnden att fortsätta arbetet med att ansvars-, tids- och resurssätta förslagen i åtgärdsprogrammet.

  S, M, L, C föreslår i ett tilläggsyrkande att social resursnämnd inkluderas i det fortsätta arbetet med trygghetsskapande åtgärder inom Vallgraven, i samverkan med park- och naturnämnden, trafiknämnden, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden utifrån insänt underlag.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och yrkandet från S, M, L, C.

  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande V, MP
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  Redovisning av uppdrag att tillsammans med kretslopps- och vattennämnden och nämnden för inköp- och upphandling arbeta in styrning för avyttring/omhändertagande av material och produkter i riktlinjen för inköp- och upphandling, Dnr 1475/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Återredovisning av uppdraget om mer restriktiva riktlinjer för placeringar i anknutna stiftelser, Dnr 1619/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Boplats Göteborg AB – nivå på köavgift samt möjlighet för privata fastighetsägare att synas på bolagets hemsida, Dnr 0643/19

  Yrkande S, V, MP

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från S, V, MP avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Yrkande S angående stadens arbete mot våldsbejakande extremism

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 9 – 4 att avslå yrkandet från S.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande M, L, C, KD

  Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om åtgärder för att nå ett fossilfritt Göteborg – tjänsteresor, fossilfria drivmedel och transporter

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande S
  Yttrande MP, V
  Yttrande KD

  Översyn av reglementet för Göteborgs Stads pensionärsråd, Dnr 1676/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande från V, MP. 

  Hemställan från Örgryte-Härlanda om att befrias från att återställa 2018 års negativa egna kapital samt dispens från att återställa detta under 2019, Dnr 0019/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 – 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från M, L, C. 
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande MP, V
  Yttrande KD

  Avtal med Västra Götalandsregionen om patientnämndsverksamhet, Dnr 0467/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

  Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 5061-19, laglighetsprövning enligt kommunallagen, Dnr 0689/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 
  Martin Wannholt (D) deltog inte i beslutet på grund av jäv
  D deltog ej i beslutet

  Val av ledamot i styrgruppen för Västsvenska paketet

  Valdes Klas Eriksson (MP)

  Val av suppleant i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

  Valdes Marin Nilsson (MP)

  Val av representant i referensgrupp mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna

  Valdes Bosse Parbring (MP)

  Remittering av Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026, Dnr 1006/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från MP och V.

  Yrkande SD om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD.
  Yttrande M, L, C, KD

  Val av representant i referensgrupp för SDN-utredningen

  Valdes Anna Skrapste (MP)

  Motion av Axel Darvik (L) och Helene Odenjung (L) om en finansieringsplan för kollektivtrafiken, Dnr 1361/18

  Motionen återtagen av motionärerna

  Remiss från Kulturdepartementet - Remiss av promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4), Dnr 0488/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

  Justitiedepartementets remiss - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1), Dnr 0547/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande V, MP

  Remiss från Justitiedepartementet - Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69), Dnr 0497/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande D

  Bordlagda ärenden

  Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun, Dnr 0615/19

  29 maj

  Kommunstyrelsens återremiss och kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16

  12 juni

  Uppdaterade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv, Dnr 0625/19

  12 juni

  Utredning om möjligheter att införa en funktionshinderombudsman, Dnr 1758/18

  29 maj

  Uppdrag att förbereda införandet av utmaningsrätt i staden, Dnr 0390/19

  29 maj

  Samordning av stadens förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism, Dnr 0396/19, 1258/18, 1259/18

  29 maj

  Information om stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget, Dnr 0638/19

  29 maj

  Överföring av ansvar för hyresmodellen från kommunstyrelsen till lokalnämnden, Dnr 1735/18

  29 maj

  Begäran om yttrande från kommunfullmäktige om avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Robert Dicksons stiftelse, Dnr 0525/19

  29 maj

  Översyn av stadens modell för föreningsbidrag, Dnr 0704/17

  12 juni

  Reviderad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, Dnr 0606/19

  29 maj

  Utredning av hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas, Dnr 0413/19

  29 maj

  Yrkande från V, MP och S om att Göteborg ska ansluta sig till FN-rörelsen The Shift

  29 maj

  Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0691/19

  12 juni

  Kretslopp och vattennämndens hemställan om skattekollektivets övertagande av ekonomiskt ansvar för nedlagda deponier, Dnr 1487/18

  12 juni

  Kommungemensam finansiering av långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter, Dnr 1597/18

  29 maj

  Redovisning av översyn av stadens investeringsstyrning, Dnr 0418/19

  12 juni

  Regelverk för användande av eget kapital i nämnder, Dnr 0417/19

  12 juni

  Hemställan från park- och naturnämnden med begäran att få använda eget kapital, Dnr 0604/19

  29 maj

  Pilotprojektet friluftsbad i Sannegårdshamnen och förslag på fler möjliga platser för friluftsbad, Dnr 0377/19

  29 maj

  Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023, Dnr 0362/18

  29 maj

  Uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV, maj 2019, Dnr 0677/19 

  29 maj

  Igångsättningsbeslut för förslag till Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus, Dnr 0602/19

  29 maj

  Redovisning av pågående arbete med Åldersvänliga Göteborg, Dnr 0632/19

  29 maj

  Redovisning från Got Event AB av uppdraget om temporär omfördelning av evenemangsverksamheten i Lisebergshallen samt begäran från idrotts- och föreningsnämnden att nyttja byggrätt, Dnr 0508/19

  29 maj

  Struktur för nytt uppföljningssystem, Dnr 0420/19

  29 maj

  Redovisning av uppdrag om finansiering av åtgärdspaket mot antisemitism, Dnr 0581/19

  29 maj

  Igångsättningsbeslut för Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning, Dnr 0469/19

  29 maj

  Yrkande M, L, C, särskilt yttrande KD angående finansiering av avgiftsfri simundervisning

  29 maj

  Yrkande från S angående stadens lantgårdar

  12 juni

  Yrkande från V angående utredning av kostnader för införandet av LOV i hemtjänsten

  29 maj

  Yrkande från V, MP, S angående akuta åtgärder med anledning av stora problem i hemtjänsten gällande arbetsmiljö och förutsättningar

  12 juni

  4.3. Utbildningsdepartementets remiss - Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4), Dnr 0504/19

  29 maj

  Här hittar du handlingar och protokoll från kommunstyrelsens möte 2019-05-22

 • 2019-05-08

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för bostäder vid Gitarrgatan inom stadsdelen Rud, en del av BoStad2021, Dnr 1579/18

  Byggnadsnämnden beslutade den 26 mars 2019 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Gitarrgatan. Detaljplanen ingår i BoStad2021 och medger 15 500 kvadratmeter bostäder, vilket motsvarar cirka 150 lägenheter eller cirka 450 mindre lägenheter. Detaljplanen ställer krav på minst 2 000 kvadratmeter centrumändamål i entréplan mot Altplatsen, vilket är minst lika stor verksamhetsyta som idag.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Detaljplan för verksamheter med mera vid Volvo Lundby i Kyrkbyn och Rambergsstaden, Dnr 0595/19

  Byggnadsnämnden har godkänt en detaljplan för verksamhetslokaler i Kyrkbyn, Lundby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Volvo AB att få till stånd en förtätning med kontors-, utvecklings- och testverksamhet inom befintligt verksamhetsområde i Lundby. Ökning av antalet arbetsplatser inom området går från dagens cirka 5 000 arbetsplatser till 10–12 000 arbetsplatser. Totalt möjliggörs cirka 670 000 kvadratmeter bruttoarea, vilket är mer än en fördubbling mot dagens befintliga bebyggelse.

  Tre industrihistoriskt värdefulla byggnader inom platsen bevaras. Området ska bli bättre integrerat med staden och viss service ska tillföras området.

  SD och D skriver i varsitt separat yrkande att detaljplanen bör återremitteras till Byggnadsnämnden för att återkomma med en konsekvensbeskrivning av ett scenario där linbanan över älven inte byggs.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 om ärendets avgörande idag, i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande M, L, C, KD

  Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019 - 2023, Dnr 0955/17

  Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017 att ta fram ett hr-program för att möta stadens kompetensförsörjningsbehov. Under arbetets gång har programmet bytt namn till Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019 - 2023 för bättre spegla syftet. Programmet innehåller tre mål för att stärka Göteborgs Stads förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. I programmet föreslås åtta strategier för att uppfylla målen. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2018 att remittera programmet för attraktiv arbetsgivare till 15 remissinstanser. Av dessa har 14 svarat, varav 13 tillstyrker förslaget. Utifrån inkomna remissvar har en del förändringar gjorts i förslaget, till exempel har språket setts över, normmedvetet arbetssätt fått en mer uttalad roll och framtida utmaningar och möjligheter inte minst i form av digitalisering och förändringsledning fått mer utrymme. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019 - 2023, bilaga 17. På grund av kompetensförsörjningsutmaningen finns ett stort behov av att kraftsamla, varför det är önskvärt att ärendet behandlas i kommunfullmäktige före sommaren.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande V, MP

  Göteborgs Stads riktlinjer för personalförmåner (punkt 3 i kommunstyrelsens förslag återremitterat från kommunfullmäktige 2019-04-25)

  På kommunfullmäktiges möte den 25 april yrkades bifall för kommunstyrelsens förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för personalförmåner sånär som på beslutspunkt 3 som återremitterades till kommunstyrelsen i enlighet med yrkande från S, V och MP i kommunstyrelsen.

  I beslutspunkt 3 står det att: ”Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2019 avveckla icke stadengemensamma personalförmåner och införa stadengemensamma personalförmåner i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för personalförmåner.”. I november 2017 genomförde stadsledningskontoret en kartläggning av aktuella personalförmåner vid stadens förvaltningar och bolag. Kartläggningen redovisades för personalutskottet 2018-01-23
  En särskild genomförandegrupp med förhandlingschef, två hr-chefer från bolagen och två hr-chefer från stadens förvaltningar är utsedd för att hantera frågor om implementering och eventuell avveckling/avtrappning av någon förmån.
  Yrkande S, V, MP skriver i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret bör utreda av exakt vilka personalförmåner som avvecklas enligt förslag till riktlinjer, och vilka personalförmåner som har förhandlats fram i kollektivavtal och/eller lokala överenskommelser. Först när detta material återrapporteras till kommunstyrelsen kan ett beslut fattas på god och välmotiverad grund.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med återremissyrkandet från S, V, MP.

  Genomförandebeslut för Jubileumsparken till och med 2023, Dnr 0562/19

  Jubileumsparken är en del av stadens strategiska satsningar på Älvstaden samt firandet inför stadens jubileum Göteborg 2021. För att säkerställa en leverans av en första permanent etapp av Jubileumsparken med invigning på jubileumsdagen den 4 juni 2021 behövs ett investeringsbeslut som omfattar denna första del nu under våren. 
  I arbetet med förslaget till ny strukturplan för Frihamnen omfattar Jubileumsparken till och med 2023 cirka 3,7 hektar på land med ytterligare cirka 0,3 hektar aktiv yta i hamnbassängen. Inom Jubileumsparken till och med 2023 planeras nya parkanläggningar med bland annat en ny generationsövergripande utflyktslekplats för hela staden, nedsänkta gläntor och kullar med kreativa, gröna miljöer för lek och lärande, samt flexibla, urbana parkytor med plats för konst och evenemang. För att uppnå målbilden att kunna ”bada mitt i stan” planeras även ett flytande hamnbad samt tillhörande vistelseytor och facilitetsbyggnader.  Den föreslagna projektbudgeten är 347 miljoner kronor i 2018 års prisnivå.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11 - 2 om ärendets avgörande idag, i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Reservation D
  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande S
  Yttrande MP, V

  Utredning om införande av motprestation för försörjningsstöd inom socialtjänsten, Dnr 0388/19

  I budgeten för 2019 har kommunstyrelsen ett uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av motprestation för att få försörjningsstöd. Stadsledningskontorets bedömning är att krav på motprestation kan ställas på personer som har försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, dock med vissa begränsningar beroende på målgrupp och andra myndigheters ansvarsområden.

  Göteborgs Stads styrdokument är tydliga när det gäller krav på den enskilde att försörja sig själv. Stadsledningskontorets slutsats är att arbetet med att ställa krav på motprestation för att få försörjningsstöd sker inom stadsdelsförvaltningarna idag och att det framför allt gäller personer som står nära arbetsmarknaden. Det finns utrymme att utveckla kravet på motprestation för att ytterligare stödja grupper som trots det goda konjunkturläget har svårt att få arbete. Stadsledningskontoret bedömer att en fördjupad utredning med målgrupps- och behovsanalyser behöver göras för att utveckla kravet på motprestation, i samverkan med stadsdelsförvaltningarna, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.  I den föreslagna utredningen behöver digitaliseringens möjligheter finnas med som ett övervägande.

  Stadsledningskontoret föreslår att en kompletterande text läggs till i Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt bistånd: ”I Göteborgs Stad är motprestation för den som uppbär försörjningsstöd en självklarhet. En motprestation byggd på individens förutsättningar och som ett tydligt stöd till egen försörjning”. Uppdraget i kommunfullmäktiges budget för 2019 att utreda ett införande av motprestation för försörjningsstöd förklaras fullgjort.

  M, L, C och KD vill i ett yrkande bifalla uppdraget att utreda ett införande av motprestation av försörjningsstöd inom socialtjänsten. De vill också att stadsledningskontoret utreder dels möjligheten att ta fram ett bedömningsinstrument för att kunna identifiera vilka personer det gäller, dels vilka ekonomiska konsekvenser ett bedömningsinstrument kan ge, samt möjligheten till ytterligare digitalisering i klientarbetet.

  D vill i ett tilläggsyrkande se en fördjupad utredning kring införandet av motprestation där bland annat ekonomiska konsekvenser, digitaliseringens möjligheter och införandet av ett bedömningsinstrument som stöd till socialsekreterarna bör ingå. Vidare yrkar D på att kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att utreda en gemensam arbetsmodell för att säkerställa att alla invånare i kommunen får samma förutsättningar att komma i egen försörjning.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 7 - 6 i enlighet med yrkandet från M, L, C samt till att-sats 2 i tilläggsyrkandet från D. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande V, MP
  Yttrande KD

  Samordning och effektivisering av stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, Dnr 0392/19

  Stadsledningskontoret har gjort en övergripande beskrivning av hur stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete ser ut. Anledningen är att kontoret har fått flera uppdrag från kommunstyrelsen som handlar om trygghet, säkerhet och brottsförebyggande åtgärder samt att arbetet ska effektiviseras och samordnas.

  Beskrivningen visar att det bedrivs ett aktivt arbete i staden där flera nämnder och styrelser är inkluderade och där samverkan även sker med bland annat statliga myndigheter, regionala nätverk och föreningar. Mycket av arbetet sker lokalt i stadsdelarna genom en modell som kallas Trygg i-modellen, men staden arbetar även centralt med insatser inom säkerhet (exempelvis motverka organiserad brottslighet, kamerabevakning mm) och trygghet (exempelvis fritidsverksamhet, utbildning mm). Känslan av trygghet och den faktiska säkerheten är beroende av hur staden planerar och utformar stadsmiljön och även där görs särskilda insatser, både centralt och lokalt.

  Beskrivningen visar att stadens alla insatser spänner inom många områden och behöver tydligare ledning, samordning och uppföljning. Även rapporteringen till kommunstyrelsen om vilka effekter insatserna har behöver ske mer systematiskt.  Stadsledningskontoret förstärker därför arbetet genom att tillsätta en strategisk samordningsfunktion för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Denna funktion ska ge förutsättningar för fortsatt utveckling, samordning och effektivisering av arbetet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Översyn av hur väl Göteborgs Stads resepolicy följs i syfte att stärka efterlevnaden, Dnr 1726/18

  Kommunfullmäktige gav i november 2018 kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur väl stadens resepolicy följs i syfte att stärka efterlevnaden och redovisa för kommunstyrelsen i april 2019.

  Stadsledningskontoret har frågat samtliga förvaltningar och bolag hur resepolicyn och dess riktlinje efterlevs gällande resor, såväl inom som utanför staden, samt i hur stor utsträckning resefria alternativ används. Då det inte funnits något ändamålsenligt uppföljningssystem på detta har uppskattningar gjorts. Utifrån inkomna svar bedömer stadsledningskontoret att resepolicyn i relativt hög grad efterlevs.

  De förbättringsområden som framkommer är dels att lyfta och öka användandet av resefria alternativ samt att begränsa användandet av egen bil. Stadsledningskontoret konstaterar även att om denna typ av uppföljning ska bli återkommande bör det utformas på ett sätt som gör det enklare för förvaltningarna/bolagen att följa upp samt ger mer korrekta siffror istället för uppskattningar. Eventuellt bör det integreras i miljöledningssystem eller liknande.

  MP, V och S skriver i ett tilläggsyrkande att det behövs bättre rutiner för en samlad uppföljning som inte belastar den enskilda medarbetaren med omfattande administration. Det är också viktigt att det är lätt för stadens anställda att göra rätt. Praktiska hinder för att följa resepolicyn ska minimeras. Sannolikt behövs fler åtgärder, men inom dessa områden kan staden påbörja arbete direkt.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V, S.

  Protokollsanteckning D

  Direktiv för förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende, Dnr 0402/19

  I kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019 och flerårsplaner 2020 - 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda införandet av valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) inom äldreboenden.

  Stadsledningskontoret har tagit fram direktiv för utredningen och preliminär tidplan. Enligt den preliminära tidplanen kommer utredningen att genomföras under 2019 och 2020 och brukarna kan välja utförare under andra kvartalet 2021.  Förberedelserna för att införa LOV inom äldreboende kräver en omfattande utredning. Direktivet innehåller en beskrivning av hur utredningen kommer genomföras, övergripande vilka frågeställningar som kommer behandlas samt tidsplan och finansiering av utredningen.

  Utredningens organisation föreslås bestå av uppdragsgivare, styrgrupp, utredningsgrupp, politisk referensgrupp, avstämningar i berörda chefsgrupperingar, CSG/facklig referensgrupp, dialog med branschorganisationer samt samråd med Göteborgs Stads pensionärsråd. Införande av ett nytt valfrihetssystem enligt LOV kräver medverkan från stadsdelsförvaltningarna, konsument- och medborgarservice samt Intraservice.

   Stadsledningskontoret har tidigare utrett införande av LOV inom hemtjänst och daglig verksamhet. Struktur och erfarenhet från dessa utredningar kommer att tas tillvara i utredningsarbetet. Stadsledningskontoret har även fått i uppdrag att förbereda för införandet av LOV inom ledsagning, vilket behandlas i ett separat ärende. 
  S och V vill i ett yrkande återremittera ärendet till stadsledningskontoret för justering av tidplan utifrån pågående utredningarna om stadsdelsnämndernas organisation samt utredning om införande av en äldrenämnd.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 5 att återremittera ärendet i enlighet med yrkandet från S och V.

  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande MP

  Direktiv för förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning, Dnr 0397/19

  Kommunstyrelsen har i beslutad budget för 2019 och flerårsplaner för 2020–2021 ett uppdrag att förbereda för införandet av ett valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning.

  Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till direktiv samt en preliminär tidplan för ett valfrihetssystem som innefattar ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt ledsagning enligt Socialtjänstlagen, SoL. Stadsledningskontorets direktiv avser utredning av förutsättningarna för ett införande och framtagande av förslag till förfrågningsunderlag.

  S, V vill i ett yrkande att direktiv och preliminär tidplan för förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning återremitteras till stadsledningskontoret för fördjupad brukardialog och förslag på förbättringar inom den kommunala ledsagarservicen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 5 om ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Reservation V
  Reservation S
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande MP

  Översyn av stöd och rutiner för anmälan av hot och dödshot mot tjänstepersoner, rektorer, lärare och andra nyckelpersoner i staden, Dnr 1148/18

  Stadsledningskontoret fick i maj förra året i uppdrag av kommunstyrelsens att se över stöd och rutiner för anmälan av hot och dödshot mot tjänstepersoner, rektorer, lärare och andra nyckelpersoner i Göteborgs Stad.

  I tjänsteutlåtandet skriver stadsledningskontoret om de råd för personsäkerhet som förtydligar riktlinje för personsäkerhet. Råden har tagits fram av stadsledningskontoret i en gemensam arbetsgrupp där flera förvaltningar och bolag har ingått.
  Genom att kontinuerligt följa upp, utvärdera och se över råden bedömer stadsledningskontoret att ytterligare dokument inte behöver tas fram.

  M, L, C, KD vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret återkommer med förslag på hur Göteborgs Stads Riktlinje för Personsäkerhet kan kompletteras med en rutin för samråd med centrala säkerhetsfunktioner avseende processen kring upprättande av polisanmälan.

  D vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret tar fram en rutin för samråd med centrala säkerhetsfunktioner när det gäller hotsituationer, rutinen ska gälla både i samband med att polisanmälan skett samt även de som eventuellt inte polisanmälts. D vill också att den centrala säkerhetsfunktionen tar fram en rutin för att sammanställa hotbilder och utifrån detta ta fram eventuella åtgärder för riskminimering.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, och tilläggsyrkandet från D

  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige att utveckla tillgänglighetsdatabasen, Dnr 0400/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Förändring i reglemente för Göteborgs lokalnämnd med anledning av krav i elsäkerhetslagen, Dnr 1732/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), Dnr 0506/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Medlemskap i STRING-network, Dnr 0408/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Modell för hur antalet bostadsförvaltande bolag kan bli färre, Dnr 0337/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Yrkande D om prioritering och tidigareläggning av nya älvförbindelser

  Kommunstyrelsen avslog efter votering 10 - 3 yrkandet från D. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Reservation D
  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande SD

  Yrkande SD att införa ett nytt tvingande arbetssätt inom social resursnämnd i Göteborgs kommun att anmäla till polisen vid kännedom eller misstanke om att någon varit delaktig i IS-relaterad brottslighet

  Kommunstyrelsen avslog efter votering 10 - 3 yrkandet från SD.  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  Avstämning ersättningar 2018 till fristående verksamhet inom utbildningsområdet, Dnr 0571/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 
  Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

  Göteborgs Stads deltagande i Centrum för hållbar stadsutveckling, Dnr 0507/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande S

  Yrkande SD om att hemställa till regeringen att skyndsamt vidta åtgärder mot IS-Terrorister

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 att avslå yrkandet från SD.
  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  Inriktning för deltagande i nätverket Alliance for Urban Sustainability, Dnr 1779/18

  Yrkande SD
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Inriktning för Göteborgs Stads partnerstad Lyon, Dnr 1497/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 – 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Yrkande M, L, C, särskilt yttrande KD om arbetsgrupp för utvecklad samverkan mellan staden och regionen kring kulturinstitutionerna i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L, C samt bifall till beslutssats 6 i tilläggsyrkandet från V, MP, S efter votering 7 – 6.
  Yttrande KD

  Yrkande från M, L, C, särskilt yttrande KD om utvärdering av Trainee för personer med funktionsnedsättning

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 i enlighet med yrkandet.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande V, MP

  Yttrande KDYrkande från M, L, C, särskilt yttrande från KD om Göteborgs interreligiösa center

  Tilläggsyrkande V, MP
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 i enlighet med yrkandet. Tilläggsyrkandet från V, MP avslogs efter votering 7 - 6
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Utseende av ledamot i arvodesberedningen i stället för David Ljung (S) som avsagt sig

  Valdes Josef Akar (S).

  Utseende av ny representant i styrgruppen för politikerutbildning i stället för Moa-Lisa Fransson (S)

  Valdes Johannes Hulter (S)

  Utseende av representant i Nelson Mandela Bay i stället för Shahbaz Khan (S)

  Valdes Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

  Utseende av ledamot i Göteborgs Stads funktionshinderråd i stället för Shahbaz Khan (S)

  Valdes Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

  Utseende av representant i arbetsgrupp för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg i stället för Shahbaz Khan (S)

  Valdes Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

  Utseende av suppleant i Göteborgs Stads pensionärsråd

  Valds Marie Brynolfsson (V)

  Utseende av representant i samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen i stället för Oskar Pihlblad (KD)

  Valdes David Lega (KD)

  Remiss från Finansdepartementet - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74), Dnr 0441/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Länsstyrelsen - Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet, Dnr 0500/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. 
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83), Dnr 0486/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85), Dnr 0485/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande M, L, C och KD

  Bordlagda ärenden

  Uppföljningsrapport mars 2019 – Staden, Dnr 0261/19

  22 maj

  Information om stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårproposition, Dnr 0638/19 

  22 maj

  Genomförandebeslut för projekt Knutpunkt Korsvägen, Dnr 1288/18 

  22 maj

  Genomförandeavtal detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning inom Heden, Johanneberg och Lorensberg, Dnr 0609/19 

  22 maj

  Detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning inom Heden, Johanneberg och Lorensberg, Dnr 1581/18 

  22 maj

  Överföring av ansvar för hyresmodellen från kommunstyrelsen till lokalnämnden, Dnr 1735/18

  22 maj

  Revidering av riktlinjer för Göteborgsförslaget, Dnr 1473/18 

  22 maj

  Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Robert Dicksons stiftelse, Dnr 0525/19  

  22 maj

  Översyn av stadens modell för föreningsbidrag, Dnr 0704/17 

  22 maj

  Boplats Göteborg AB – nivå på köavgift samt möjlighet för privata fastighetsägare att synas på bolagets hemsida, Dnr 0643/19 

  22 maj

  Reviderad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, Dnr 0606/19

  22 maj

  Utredning av hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas, Dnr 0413/19 

  22 maj

  Yrkande V, MP om akuta åtgärder med anledning av stora problem i hemtjänsten gällande arbetsmiljö och förutsättningar

  22 maj

  Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket, Dnr 0538/19 

  29 maj

  Yrkande S angående stadens arbete mot våldsbejakande extremism

  22 maj

  Redovisning från Got Event AB om uppdraget om temporär omfördelning av evenemangsverksamheten i Lisebergshallen samt begäran från idrotts- och föreningsnämnden att nyttja byggrätt, Dnr 0508/19 

  22 maj

  Förslag till åtgärder för att stärka insatserna mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna i Göteborgs Stad, Dnr 1860/17 

  22 maj

  Struktur för nytt uppföljningssystem, Dnr 0420/19 

  22 maj

  Översyn av processen med behovsbedömning kan göras om och förslag som säkerställer brukarnas delaktighet och inflytande, Dnr 0478/19 

  22 maj

  Finansiering av åtgärdspaket mot antisemitism, Dnr 0581/19 

  22 maj

  Remittering av Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026, Dnr 1006/18

  22 maj

  Inriktning för kommunstyrelsens uppdrag att i samverkan med berörda aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart, Dnr 0411/19

  29 maj

  Igångsättningsbeslut för Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning, Dnr 0469/19 

  22 maj

  Yrkande M, L, C, särskilt yttrande KD om finansiering av avgiftsfri simundervisning, Dnr

  22 maj

  Yrkande om att inrätta ett skönhetsråd i Göteborg, Dnr

  22 maj

  Hemställan att fortsätta arbetet med trygghetsskapande åtgärder inom Vallgraven, Dnr 1612/18 

  22 maj

  Yrkande från S angående en hållbar situation för brukare och medarbetare i hemtjänsten, dnr

  22 maj

  Motion av Axel Darvik (L) och Helene Odenjung (L) om en finansieringsplan för kollektivtrafiken, Dnr 1361/18

  22 maj

  Remiss från Justitiedepartementet - Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69), Dnr 0497/19

  22 maj

  Här hittar du handlingar och protokoll från kommunstyrelsens möte 8 maj 2019

 • 2019-04-10

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads riktlinjer för personalförmåner, Dnr 1396/17

  Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 att utbudet av personalförmåner ska vara lika oavsett förvaltning eller bolag. Stadsledningskontoret fick också i uppdrag från kommunstyrelsen den 10 februari att utveckla och anpassa kostnadsneutrala personalförmåner i nära dialog med fackliga organisationer. Stadsledningskontoret har arbetat med ärendet med utgångspunkt i arbetsgivarpolitikens område: att vara en attraktiv arbetsgivare, att harmonisera personalförmåner mellan förvaltningar och bolag samt bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

  Stadsledningskontoret har utformat en riktlinje för stadengemensamma personalförmåner och föreslår att nämnder och styrelser får uppdraget att under 2019 börja avveckla icke stadengemensamma personalförmåner och istället införa stadengemensamma personalförmåner enligt riktlinjerna.

  Stadsledningskontoret bedömer att ekonomiska, tekniska och administrativa förutsättningar för att införa arbetstidsförkortning för medarbetare över 61 år behöver utredas ytterligare.

  De nya förmånerna är tänkta att attrahera olika personalgrupper i staden och de ska bidra till jämlika och likartade villkor. En gemensam förmånsportal för hela Göteborgs Stad är upphandlad för att hantera de olika förmånerna och i portalen kommer olika personalrabatter att ingå. Sedan januari 2018 är friskvårdsbidraget lika för alla anställda i staden, 1500 kronor per år.

  M, L, C ställer sig bakom tjänsteutlåtandet men yrkar avslag på förslaget att erbjuda anställda i Göteborgs Stad möjlighet att köpa rabatterade träningskort på de anläggningar som sköts av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 i enlighet med yrkandet från M, L, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2019-2022, Dnr 1316/17

  Kommunstyrelsen gav i augusti 2017 stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med social resursförvaltning ta fram en plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ett första förslag gick i somras ut på remiss till nämnder, styrelser, kommunala råd, civilsamhällesaktörer och några andra myndigheter som också hanterar frågan på olika sätt.

  Planen syftar till att utveckla och stärka stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck med målsättning att tillgodose alla göteborgares, med särskilt fokus på barn och ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck. Det övergripande målet för planen är att det hedersrelaterade våldet och förtrycket ska upphöra.

  Planen är indelad i tre delmål som ska stödja det övergripande målet och syftet samt tre utgångspunkter som ska vara vägledande för planens implementering. De tre utgångspunkterna är mänskliga rättigheter, lagstiftning och den nationella jämställdhetspolitiken. Intersektionalitet och normmedvetenhet är verktyg för att tillgodose en likvärdig service. De tre delmålen fokuserar på främjande och förebyggande insatser, stöd till individer i hederskontext och stöd till yrkesverksamma. Remissvar med synpunkter har inkommit från åtta av tio stadsdelsnämnder, åtta facknämnder- /bolagsstyrelser, tre råd, tre civilsamhällesorganisationer och från tre andra myndigheter.

  L, M, C, D, KD vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret förtydligar följande områden: Ett tydligt barnrättsperspektiv, informationsinsatser, stöd till föräldrar som vill bryta med hederskulturen, förbättrade rutiner och arbetssätt inom socialtjänsten, ett stärkt civilsamhälle och en ökad kunskap om hbtq-personers dubbla utsatthet. Dessutom yrkar vill partierna på att stycket om Intersektionalitet stryks helt ur planen och att Amandakommissionens slutsatser ska arbetas in vid en revidering av planen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 – 4 i enlighet med återremissyrkandet från L, M, C, D

  Yttrande V
  Yttrande KD
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Ändrade påföljder vid felaktig avstängning av gata, Dnr 0510/19

  Göteborg befinner sig i en intensiv byggperiod och det är mycket viktigt att godkända trafikanordningsplaner, som reglerar hur trafiken går under ombyggnationer, efterlevs. Det finns annars en risk att framkomlighet och säkerhet för samtliga trafikslag äventyras.

  Trafikkontoret ser ett behov av att ändra påföljderna vid felaktig avstängning av gata. Idag är påföljden 15 000 kronor oavsett hur många felaktigheter som avstängningen har och hur allvarliga felaktigheterna är. Trafiknämnden föreslår en ändring, som innebär att ju fler avvikelser avstängningen har desto högre påföljd, och att det nya beloppet blir 50 000 kronor per avvikelse.  Förändringen ska börja gälla cirka en månad efter att beslutet vunnit laga kraft.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande SD

  Uppföljningsrapport 4, 2018 Dnr 0938/18

  Uppföljningsarbetet syftar till att både tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och att åstadkomma en uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter. Uppföljningsrapport 4 har tillkommit utifrån ett behov av fylligare uppföljning till kommunstyrelsen, utifrån nämnders och styrelsers rapportering, än vad som ges i stadens årsredovisning.

  I rapporten beskrivs bland annat nuläget för kommunfullmäktiges arbete med enkelt avhjälpta hinder. Hälften av de berörda nämnderna är färdiga med uppdraget att alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark. Men de nämnder som har arbete kvar har stora resursbehov. Stadsledningskontoret bedömer att inventeringar och åtgärder inom uppdraget behöver fortsätta ett antal år framåt.

  När det gäller kommunfullmäktiges uppdrag att alla nämnder och styrelser ska utveckla ett samarbete med civilsamhället har inte alla nämnder och styrelser samverkan enligt modellen från SDN Västra Göteborg eller en utsedd kontaktperson. Ändå sker i ett stort antal nämnder och styrelsen en aktiv samverkan med civilsamhället, som bland annat resulterat i att fler barn och unga fått tillgång till kultur och fritid, praktikplatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden och trygga boenden för familjer i hemlöshet.

  MP, V, S vill i ett yrkande ge Gryaab i uppdrag att ta fram en mer specifik beräkning av kostnaden för att införa reningssteg för läkemedelsrester vid Ryaverket, samt att undersöka möjligheter till extern medfinansiering från nationell nivå och inom EU. Dessutom yrkar man att Gryaab får i uppdrag att sammanställa omfattningen av utsläppen av läkemedelsrester, vilka substanser det rör sig om, samt dess konsekvenser utifrån miljö- och hälsoperspektiv och att ta fram en tidsplan för hur snabbt införande av läkemedelsrening vid Ryaverket skulle kunna ske.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 - 7 i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt till tilläggsyrkandet från MP, S, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C, KD
  Protokollsanteckning D
   Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvämningsrisker, Dnr 1647/18

  I oktober 2018 beslutade byggnadsnämnden att godkänna översiktsplan för Göteborg med tillägg för översvämningsrisker och att föreslå kommunfullmäktige att anta planen.

  Det tematiska tillägget till översiktsplanen kartlägger och ger rekommendationer om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker (skyfall, höga flöden i vattendrag, högvattenhändelser från havet) när översvämningsutsatta områden utvecklas.

  Flera av stadens utbyggnadsområden riskerar att påverkas av översvämningar vilket ställer särskilda krav på den fysiska planeringen och utbyggnaden. Stadsledningskontorets bedömning är att översiktsplan för Göteborg med tillägg för översvämningsrisker är ett genomarbetat och viktigt dokument för planeringen av områden med risk för översvämningar. Planen är långsiktig och de uppskattade kostnaderna för genomförandet av klimatanpassningarna är förhållandevis höga. Finansieringsfrågan blir en viktig fråga framåt, där det behövs en samordnad nationell strategi för hur hela samhället ska förhålla sig till behovet av klimatanpassningsåtgärder.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 – 1 om ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning D

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

  Skeppsbron ingår i Södra Älvstranden, som är ett av sju delområden i Älvstaden. Genomförande av Skeppsbron bidrar till uppfyllandet Älvstadens vision för Göteborg. Målbilden för Skeppsbron formulerades 2009. Den arbetades fram i samverkan mellan Älvstranden utveckling, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen. Målbilden grundar sig i det omfattande idé- och utvecklingsarbete som gjorts för Södra Älvstranden.

  Kommunfullmäktige antog i juni 2014 en ny detaljplan för Skeppsbron m.m. med huvudsyftet att förena staden med vattnet och hela en trasig stadsbild. Efter att detaljplanen antogs har fortsatta studier visat att utbyggnad av allmän plats respektive uppförande av P-garage innebär avsevärt högre kostnader än tidigare beräkningar.

  Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari i år att återremittera ärendet till stadsledningskontoret för ytterligare beredning med hänsyn tagen till fastighetskontorets delrapport om Skeppsbron. Fastighetskontorets delrapport om Skeppsbron ”Göteborgs försvunna eller framtida innerstad -Dialog-PM om Göteborgs äldre stadsplaner och framtida innerstadsutbyggnad Fördjupning inom Skeppsbron” är en idéskiss för stadsutveckling baserat på historiskt använda byggnadsmönster.

  Stadsledningskontorets samlade bedömning är att fastighetskontorets idéskiss inte utgör en första etapp på väg mot den hittills planerade stadsutvecklingen, utan början till ett alternativt förslag. Om en ny inriktning för Skeppsbron ska tas fram är stadsledningskontorets bedömning att en bredare analys av vilka nyttor och ekonomiska ramar som önskas uppnås i området bör inleda ett sådant arbete.  Stadsledningskontoret föreslår i enlighet med tidigare tjänsteskrivelser i ärendet en förändrad inriktning som innebär en något högre kostnadsnivå än skyldigheter enligt gällande detaljplan men som innebär goda möjligheter att nå huvuddelen av målsättningen för omvandlingen av Skeppsbron.

  Stadsledningskontoret förordar därför följande förändringar i inriktningen för Skeppsbron:

  • dagvattenmagasinet reduceras,
  • ny detaljplan för Triangeltomten,
  • ändrad upplåtelseform till bostadsrätt,
  • badet utgår,
  • kvarteret Redaren (Kinesiska muren) intäktsoptimeras.

  M, L, C vill i ett yrkande ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ytterligare möjligheter till intäkter genom detaljplaneändringar som möjliggör större exploatering och att uppskatta hur stora dessa exploateringsintäkter skulle kunna innebära. Vidare yrkar M, L och C på att Kinesiska muren ska markanvisas till en privat byggare som får exploatera byggrätten. Trafiknämnden får i uppdrag att minska kostnaderna för utbyggnad av allmän platsmark samt att minska riskreserven. Kommunstyrelsen ska återrapportera detta senast i september 2019.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 4 - 3 i enlighet med yrkandet från M, L, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Reservation D
  Protokollsanteckning D
   Protokollsanteckning David Lega (KD)
   Yttrande KD

  Utvärdering av hemlöshetsplanen 2015 - 2018, förslag om förlängning och uppdrag att ta fram en ny plan, Dnr 0468/19

  Den 7 maj 2015 antog kommunfullmäktige en strategi och plan mot hemlöshet 2015–2018 och fastighetsnämnden fick i uppdrag att samordna genomförandet. Fastighetsnämnden har utvärderat planen och i deras rapport framgår att merparten av aktiviteterna är genomförda men att arbetet mot hemlöshet inte kan ses som avslutat.

  Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Fastighetsnämndens rapport godkänns och att de får i uppdrag att ta fram en reviderad strategi och plan mot hemlöshet. Hemlöshetsplanen för 2015–2018 gäller tills en reviderad plan blivit antagen.

  V, MP ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag men vill i ett tilläggsyrkande att fokus i kommande hemlöshetsplan ska vara att motverka vräkningar av barnfamiljer och den akuta hemlösheten bland barnfamiljer.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 – 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V, MP. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Utredning av förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 0395/19

  Kommunstyrelsen gav i maj förra året stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunfullmäktige gav samma uppdrag till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2019. Denna redovisning omfattar därför både ärende 0395/19 och 1255/18.

  Stadsledningskontorets bedömning är att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum med säte i Göteborg och att framtida avtalsparter i så fall bör omfatta Göteborgsregionens kommuner samt samverkande myndigheter. Vad gäller stöd till utsatta bör tyngdpunkten ligga på samtalsstöd och samordning kring de utsatta samt information om hur anmälningsprocesser fungerar. Om ett stödcentrum har ett regionalt upptagningsområde bör det också kunna vägleda yrkesverksamma i regionens avtalskommuner som möter utsatta/våldsutövare. Stadsledningskontoret rekommenderar att en regional placering utreds vidare, i samverkan med Göteborgsregionen.

  M, V, L, MP, C (särskilt yttrande KD) stödjer i ett tilläggsyrkande att utvecklingen av ett regionalt stödcentrum ska ske i samverkan med myndigheter och andra kommuner i Göteborgsregionen. Polisens ses som en viktig samarbetspartner. Det planerade stödcentrets uppgifter bör också vara att, vid sidan av stöd till den enskilde, också stötta och utbilda yrkesverksamma i ärenden kring hedersproblematik, i likhet med stödcentret Origo i Stockholm. Det är mycket viktigt att säkerställa att skolans personal har kunskap om problemen och kan agera rätt när elever kommer till dem för stöd.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 7 - 3 i enlighet med yrkandet från M, V, L, MP, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Verkställande av stadens äldreboendeplan som säkrar äldreboendeplatser fram till 2035, Dnr 0405/19

  I budget 2019 får kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra Göteborgs Stads äldreboendeplan som säkrar äldreboendeplatser fram till 2035. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda är resursnämnd för stadens äldreboendeplanering. Nämnden sammanställer varje år behoven av platser inom en fyraårsperiod. Behovet grundar sig bland annat på befolkningsprognoser.

   Den årliga lokalförsörjningsplanen beskriver lokalförsörjningen i nutid, närtid och framtid. Planen utgår ifrån Göteborgs Stads egen verksamhet och de platser som externa leverantörer erbjuder. Staden kan få tillgång till platser genom eget byggande, genom inhyrning av lokaler och genom att köpa platser av externa leverantörer som erbjuder både lokal och personal.

  Stadens lokalförsörjningsplan beskriver och analyserar lokalbehov på kort och längre sikt och är underlaget till investeringsbudgeten. Analysen omfattar den egna verksamheten och externa aktörer.  Riskbedömningar av det befintliga fastighetsbeståndet och omvärldsfaktorer med mera, behöver göras årligen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C, KD

  Färdplan Älvstaden version 2019, Dnr 0878/18

  Ett förslag till färdplan Älvstaden version 2019 har tagits fram inom ramen för Älvstadsorganisationen och har godkänts av Älvstadens styrgrupp efter förvaltningsremiss till berörda förvaltningar och bolag.  Stadsledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till färdplan Älvstaden version 2019 som ska ligga till grund för fortsatt planering av genomförande av Vision Älvstaden. Samtidigt konstaterar stadsledningskontoret att arbetet med att ta fram ett förslag till färdplan för Älvstaden fortsatt väcker frågor som behöver arbetas in i framtida färdplaner. Det gäller till exempel fortsatt behov av tydliggörande av gemensam prioritering inom Älvstaden, att fördjupa beskrivningar av beroenden mellan olika åtgärder liksom att ta fram planeringsunderlag för utveckling av social infrastruktur i Älvstaden.

  I förslaget till färdplan för Älvstaden redovisas en övergripande ekonomisk bedömning av exploateringsverksamheten inom Älvstaden på helhetsnivå för både pågående och planerat genomförande på kort och lång sikt. Därutöver redovisas större trafikabla infrastruktursatsningar som planeras inom Älvstadens geografi samt den tillkommande bebyggelsens behov av social infrastruktur i uppskattade volymer. De ekonomiska bedömningarna visar i nuläget att ett genomförande av planeringen kräver ett omfattande kommunalt nettoåtagande för att nå de kvaliteter och nyttor som eftersträvas med utgångspunkt i Vision Älvstaden.

  M, L, C skriver i ett tilläggsyrkande att Älvstadenorganisationen behöver se över möjligheterna till att öka exploateringen, säkerställa behoven av social infrastruktur samt att projektet ”historisk stadsplaneanalys” inarbetas i projektet för att undvika att Älvstaden blir ett isolerat område från resten av stadskärnan.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11 - 2 om ärendets avgörande idag i enlighet med yrkandet från M, L, C efter votering 7 - 6. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande MP, V
  Yttrande SD
   Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Utvärdering av stadens äldreboendesamordning, Dnr 1865/17

  Kommunfullmäktige beslutade 2014 att inrätta en stadengemensam enhet för förmedling av stadens äldreboendelägenheter. Äldreboendesamordningen startade i maj 2015 som ett resursnämndsuppdrag i SDN Örgryte-Härlanda.

  Stadsledningskontoret har utvärderat äldreboendesamordningens uppdrag. Utvärderingen har sin utgångspunkt i underlaget till kommunfullmäktiges beslut 2014 om att inrätta en gemensam äldreboendesamordning, det vill säga öka förutsättningarna för det fria valet, öka likabehandlingen, förstärka planeringen av äldreboende och skapa effektivt nyttjande av stadens resurser. Enligt beslut i kommunstyrelsen har medarbetarperspektivet lagts till i utvärderingen.

  Utvärderingen beskriver att stadsdelsförvaltningarna totalt sett upplever att omorganisationen har medfört ett mer effektivt nyttjande av stadens resurser. Vidare visar utvärderingen att den samordnade förmedlingen har inneburit att stadens regelverk kring verkställighet av boendebeslut tillämpas lika och att skillnader mellan stadsdelar i väntetider, ledtider för beläggning av platser, pris för köp och sälj mellan stadsdelar har utjämnats. Kostnader för utskrivningsklara patienter på sjukhus har minskat, där sannolikt en av flera förklaringar är äldreboendesamordningens arbete med att effektivisera processen med förmedling till korttidsplatser. Utvärderingen pekar också på att det finns otydligheter avseende äldreboendesamordningens strategiska uppdrag och mandat.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Politisk representation i gemensamt samråd för nationella minoriteter, Dnr 0440/19

  Samrådet är det forum för erfarenhetsutbyte där kommun och representanter för minoritetsgrupper möts och lär av varandra. I nuvarande nationella och internationella lagstiftningar Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, understryks att staters och kommuners arbete med minoritetsfrågor ska ske i samråd med representanter för dessa grupper.

  Genom ett kommunstyrelsebeslut 2004 fick stadsledningskontoret ett fortsatt uppdrag att vara samordnare för minoritetsfrågorna i kommunen. I stadsledningskontorets uppdrag ingår att årligen ordna två återkommande träffar där representanter för olika nationella minoritetsorganisationer möter ansvariga kommunalråd.

  Två kommunalråd har deltagit utifrån två politiska block i kommunstyrelsen, det vill säga en representant från majoritet respektive minoritet som blocken själva utsett. Efter kommunvalet 2018 behövs ett uppdaterat beslut som fungerar i en ny politisk kontext med mindre tydlig majoritets- och minoritetsförhållanden. Frågan behöver snarast lösas hur den politiska representationen av ansvariga kommunalråd ska se ut i samrådet.

  Valdes Stina Svensson (FI) och Nina Miskovsky (M)

  Ändring av beslut om personliga arbetskläder enligt Socialstyrelsens riktlinjer om basala hygienrutiner (SOFS 2015:10), Dnr 0550/19

  Göteborgs Stad var föregångare med att införa personliga arbetskläder i hemtjänsten redan 2014. Sedan införandet har nya riktlinjer om basala hygienrutiner (SOFS 2015:10) och föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) ökat arbetsgivarens ansvar för arbetskläder. Nu står staden inför en ny upphandling av ramavtal för arbetskläder och cirkulationstvätt. I dagens ramavtal finns krav om att kläder ska märkas med person-id (chip).

  Det logistiska och administrativa arbetet som kravet på personliga kläder medför är ett stort problem för verksamheten och aktuella leverantörer. Krav på personliga kläder minskar även flexibiliteten av beställarnas hyrstockar och blir i förlängningen kostnadsdrivande då det kräver ett klart större åtagande från leverantören och därmed högre anbudspriser. Leverantörer har signalerat att ett utformande av upphandlingen med kravet på personliga kläder kan medföra att de avstår från att lämna anbud vilket medför minskad konkurrens och praktiska svårigheter i verksamheterna med förvaring av de kläder som ska användas för att följa basala hygienrutiner (kortärmad tröja och byxor). Stadsledningskontoret bedömer därför att beslutet om personliga arbetskläder som togs 2014 behöver ändras.

  MP, V vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar hitta sätt att öka återanvändning och återvinning av kommunala arbetskläder.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V med viss justering.

  Uppföljning av Göteborgs Stads mottagande av nyanlända 2015 – 2017, Dnr 1175/17

  I november 2017 fick stadsledningskontoret i uppdrag att följa upp Göteborgs Stads mottagande av nyanlända flyktingar. I det ingick bland annat att beskriva händelseutvecklingen, bedöma stadens mottagningskapacitet och ge förslag till åtgärder för att säkerställa ett långsiktigt hållbart mottagande.

  På uppdrag av stadsledningskontoret har Centrum för global migration på Göteborgs universitet genomfört en studie där nyanlända skattar stadens mottagande. Göteborgs Stad har även deltagit i en studie om migration och integration initierad av EU-kommissionen och OECD. Dessa rapporter ligger till grund för analysen som genomförts i samverkan med stadens lednings- och samordningsgrupp för mottagande av nyanlända.

  Stadsledningskontoret bedömning är att mottagandet av nyanlända i Göteborgs Stad fungerar bra men att samverkan mellan berörda nämnder kan utvecklas. Ur ett hela staden-perspektiv saknas en långsiktig strategi för hur nyanlända ska integreras. Förändringar i lagstiftning, pågående utredningar och förslag i januariöverenskommelsen påverkar stadsledningskontorets möjlighet att i nuläget ge förslag på åtgärder.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  Inriktning för Göteborgs Stads deltagande i Eurocities, Dnr 0330/19

  Eurocities är en internationell organisation som tillvaratar storstädernas intressen i EU och fungerar som en plattform för samarbete mellan medlemsstäderna. Organisationen är indelad i sex tematiska forum: kultur, ekonomisk utveckling, miljörelaterade frågor, digitalisering, rörlighet/transport, sociala frågor och ett antal horisontella arbetsgrupper. I forumen behandlas frågor som är relevanta för Göteborgs Stads verksamheter, inom det sociala forumet hanteras till exempel frågor som hemlöshet, romsk inkludering, att åldras i staden och integration av nyanlända.

  Medlemskapet ligger i linje med Göteborgs Stads policy och riktlinjer för internationellt samarbete. Stadens deltagande i Eurocities syftar till att nyttja möjligheter till omvärlds- och intressebevakning, verksamhetsutveckling genom nätverksarbete och utbyte av kunskap och erfarenheter med andra städer. Arbetet ska framöver drivas mot bakgrund av Eurocities egen initierade pågående organisatoriska förändring och de övriga svenska storstädernas intensifiering av sitt Eurocities engagemang.

  Göteborgs Stads deltagande i respektive forum leds av två kommunalråd och en ansvarig tjänsteperson. Forumansvaret ligger i respektive områdesspecifik förvaltning/bolag. Ansvariga tjänstepersoner tar fram handlingsplaner för respektive forum i samråd med berörda politiker och tjänstepersoner i underliggande arbetsgrupper. Intraservice får uppdraget att utse en ansvarig tjänsteperson för Knowledge Society Forum, ett forum med fokus på digitalisering.

  MP, V föreslår i ett yrkande att inriktningen för Eurocities justeras så att stadens deltagande i varje tematiskt forum kan ledas både av kommunalråd och av presidieledamot i relevant nämnd.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V.

  Samordning och övergripande planering av älvkantsskydd, Dnr 1471/18

  Extrema väder och havsnivåhöjning till följd av klimatförändringar ger risk för översvämning i låglänta partier utmed Göta älv vilket förutsätter klimatanpassning i form av älvkantskydd. Stadsledningskontorets förslår att stadsledningskontoret får uppdraget att vara samordnare för klimatanpassningsarbetet, och tar på sig rollen att koordinera arbetet med den övergripande planeringen. Kontoret ska initiera samordning av stadens arbete med älvkantsskydd genom att sammankalla berörda förvaltningar och bolag i en så kallad huvudmannagrupp älvkantskydd.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  V deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande V

  Göteborgsförslaget

  Göteborgsförslag [737] för beslut - Sverigefinskt kultur- och informationscenter, Dnr 0310/19

  För Sverigefinnar har frågan om ett kultur- och informationscenter varit aktuell i olika omgångar under årtionden. Det senaste är att det Sverigefinska rådet har lyft fram behovet av en gemensam arena, ett Sverigefinskt kultur- och informationscenter. En mötesplats där människor möts över generationsgränser. Centret skulle kunna vara en naturlig mötesplats för unga och gamla oberoende hur mycket finska man kan.

  Stadsledningskontorets övergripande bedömning är att Göteborgs Stad ska utreda ärendet om ett Sverigefinskt kultur- och informationscenter och redovisa beräknade kostnader för att etablering samt drift av ett sverigefinskt kultur- och informationscenter.

  Stadsledningskontoret bedömer att det innebär merarbete och kostnader för utredning och etablering enligt förslag. Utredningen ska ske i nära dialog med den Sverigefinska minoriteten, främst i samråd med Göteborgs Stads sverigefinska råd. Den sverigefinska minoriteten har lyft förslaget om att ett sverigefinskt kultur- och informationscenter som ett sätt att öka kunskapen om rättigheterna och därmed också öka delaktighet och inflytande i de frågor som berör dem. Centret ska också kunna användas som mötesplats.

  M, L, C och KD vill i ett yrkande ge nämnden för konsument och medborgarservice i uppdrag att utreda frågan om ett Sverigefinskt kultur- och informationscenter och att utredningen sker i nära dialog med Göteborgs Stads sverigefinska råd.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 i enlighet med yrkandet från M, L, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Övriga ärenden

  Årlig översyn av styrande dokument 2018, Dnr 0110/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Remittering av förslag om stadsövergripande anvisning avseende statsbidragshantering, Dnr 1593/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utseende av fyra representanter i Ö-dialogen

  Valdes David Lega (KD), Frida Tall (S), Henrik Munck (D), Vakant (MP)

  Bokslutsberedning avseende 2018, Dnr 0043/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Hemställan från kulturnämnden med begäran att få använda eget kapital, Dnr 0499/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 5 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2019, Dnr 0331/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  Arbetsgrupp för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg

  Valdes Emmyly Bönfors (C), Axel Darvik (L),  Grith Fjeldmose (V), Karin Pleijel (MP), Shahbaz Khan (S), Peter Danielsson (D)

  Förordnande av vikarierande kommunalråd i stället för Emmyly Bönfors (C)

  Valdes Naod Habtemichael (C) 2019-05-20 -- 12-31

  Framställan till Kommunstyrelsen om att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för att anordna en konferens om ungas psykiska ohälsa, Dnr 0597/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utseende av representant i Göteborgs Stads sverigefinska råd

  Valdes Christian Abrahamsson (SD) 

  Utseende av ledamot i kommunstyrelsens äldreberedning i stället för Mariette Risberg (D)

  Valdes Yvonne Lundberg (D)

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD) om att ompröva frågan om ett lokalt tiggeriförbud, Dnr 0326/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 1 att avstyrka motionen.  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  D deltog ej i beslutet
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande V, MP

  Motion av Axel Darvik (L) och Piotr Kiszkiel (L) om att ombilda lägenheter och bygga nya bostäder i Göteborgs förorter, Dnr 0942/18

  Motionen återtagen av motionärerna.

  Remiss från Socialdepartementet - Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2), Dnr 0430/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP avslogs efter votering 8 – 1.

  V deltog ej i beslutet
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande V
  Yttrande S

  Remissvar på Socialdepartementets promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning, Dnr 0490/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L, C

  Yttrande KD
  Yttrande V

  Bordlagda ärenden

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag - Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket, Dnr 0538/19

  8 maj

  Genomförandebeslut för Jubileumsparken till och med 2023, Dnr 0562/19

  8 maj

  Utredning av införande av motprestation för försörjningsstöd inom socialtjänsten, Dnr 0388/19  

  8 maj

  Yrkande från D angående prioritering och tidigareläggning av nya älvförbindelser

  8 maj

  Yrkande från SD att införa ett nytt tvingande arbetssätt inom social resursnämnd i Göteborgs kommun att anmäla till polisen vid kännedom eller misstanke om att någon varit delaktig i IS-relaterad brottslighet

  8 maj

  Översyn av hur väl Göteborgs Stads resepolicy följs i syfte att stärka efterlevnaden, Dnr 1726/18

  8 maj

  Direktiv för förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende, Dnr 0402/19

  8 maj

  Direktiv för förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning, 0397/19

  8 maj

  Inriktning för deltagande i nätverket Alliance for Urban Sustainability, Dnr 1779/18

  8 maj

  Hemställan att fortsätta arbetet med trygghetsskapande åtgärder inom Vallgraven, Dnr 1612/18

  8 maj

  Redovisning av uppdrag att via Samhällsskydd och beredskap se över stöd och rutiner för anmälan av hot och dödshot mot tjänstepersoner, rektorer, lärare och andra nyckelpersoner i staden, Dnr 1148/18

  8 maj

  Inriktning för Göteborgs Stads partnerstad Lyon, Dnr 1497/18

  8 maj

  Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD angående arbetsgrupp för utvecklad samverkan mellan staden och regionen kring kulturinstitutionerna i Göteborg

  8 maj

  Yrkande från M, L och C, särskilt yttrande KD angående utvärdering av Trainee för personer med funktionsnedsättning

  8 maj

  Yrkande från M, L och C särskilt yttrande från KD angående Göteborgs interreligiösa center

  8 maj

  Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85), Dnr 0485/19

  8 maj

  Handlingar och protokoll från kommunfullmäktiges möte 2019-04-10

 • 2019-03-27

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads Årsredovisning 2018, Dnr 0043/19

  Göteborgs kommun redovisade 2018 ett resultat på 1 792 miljoner kronor. Det strukturella resultatet var 364 miljoner kronor, vilket innebär att de ekonomiska marginalerna har stärkts marginellt jämfört med föregående år. Koncernen Göteborgs Stad redovisade ett resultat på 2 300 miljoner kronor. Under året genomfördes investeringar för 10 miljarder.
  Den 31 december 2018 hade Göteborg 571 900 invånare. I hela landet sker en förskjutning av åldersfördelningen i befolkningen, andelen barn, unga och äldre ökar, medan andelen invånare i arbetsför ålder minskar. Detta påverkar försörjningskvoten, så att en mindre andel av befolkningen kommer att försörja en ökad andel vilket innebär att den idag dominerande finansieringen av välfärdsuppdraget, inkomstskatten, försvagas i relation till uppdraget.

  Fler väljer att leva och verka i Göteborg och efterfrågan ökar på bostäder, kollektivtrafik och framkomlighet. Under året har genomförandet av en rad större infrastrukturprojekt fortsatt i hög takt vilket påverkat framkomligheten. Ett nytt kollektivtrafikprogram pekar också ut riktningen för kollektivtrafikens framtida utveckling och allt fler reser hållbart – kollektivtrafik och cykeltrafiken har ökat. Göteborg ses som en modig föregångare genom att använda stadsrummet som testarena för nya gröna lösningar och hamnade på plats 11 av 290 kommuner i tidskriften Aktuell Hållbarhets kommunrankning. Trots att det byggs mer än på flera decennier råder det fortsatt bostadsbrist och många personer sökte stöd för att få hjälp att lösa sitt boende. Dock har väntetiden för att flytta till äldreboende förkortats.

  Förvaltningar och bolag rapporterar fortsatt om stora utmaningar med att rekrytera och behålla personal. Det beror dels på att Sverige är i en högkonjunktur som leder till brist på kompetens, dels på för få utbildningsplatser och ibland även på ett för lågt intresse för yrke. Välfärdsuppdraget kommer att behöva effektiviseras än mer genom bland annat digitalisering och användande av artificiell intelligens (AI) och satsning på utbildning.

  Göteborgs Stads verksamhet är omfattande och består av ett stort antal tjänster och service inom välfärdsområden vilket rapporteras mer i detalj i årsredovisningen.  Inom utbildningssektorn har året har präglats av grundandet av de nya grundskole- och förskolenämnderna. Att öka kvaliteten i undervisningen genom en ökad likvärdighet och skolnärvaro har varit ett prioriterat arbete som lett till att en ökad andel elever nådde sina mål.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Uppföljning av att stadsdelarnas arbete med intraprenad är likställt och i enlighet med stadens reglemente, Dnr 0415/19

  I kommunfullmäktiges budget för 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att följa upp att stadsdelarnas arbete med intraprenad är likställt och i enlighet med stadens styrande dokument. 

  Kommunfullmäktige godkände den 4 oktober 2018 stadsledningskontorets förslag till riktlinje för intraprenader. Samtidigt godkändes olika förslag till kunskapsspridning och informationssatsning. I januari 2019 genomförde stadsledningskontoret seminarier om intraprenader.

  Idag finns det tre intraprenader i Göteborgs stad och ingen av dessa har sedan beslut om ny riktlinje omförhandlat sina överenskommelser. När befintliga överenskommelser ska omförhandlas med intraprenaderna kommer mindre revideringar behöva göras utifrån den gällande riktlinjen. Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen är i ett skede att eventuellt införa intraprenad på äldreboende. Stadsledningskontoret konstaterar att Norra Hisingens förslag till överenskommelse ligger i linje med den gällande riktlinjen för intraprenader. 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Uppföljning av att barnavårdsutredningarna kvalitetssäkras och genomförs skyndsamt i enlighet med lagkrav, Dnr 0399/19

  Kommunstyrelsen har på uppdrag i budget 2019 följt upp att barnavårdsutredningarna kvalitetssäkras och genomförs skyndsamt i enlighet med lagkraven. Ett flertal lokala och gemensamma satsningar görs för att utveckla kvaliteten men vissa brister finns. Stadsledningskontoret lyfter i sitt tjänsteutlåtande fram att kvaliteten i verksamheterna påverkas negativt av den höga personalomsättningen och svårigheterna att rekrytera rätt kompetens samtidigt som antalet aktualiseringarna mer än fördubblats sedan 2012.

  Stadsledningskontoret belyser också vikten av ett fortsatt kontinuerligt arbete i verksamheterna för att kvalitetssäkra utredningarna och klara utredningstiderna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande SD

  Hemställan från Göteborg Energi AB gällande förslag till justering av Göteborgs Stads regler för användande av e-post, Dnr 1419/18

  Göteborg Energi AB vill i ett förslag till kommunfullmäktige ha en ändring av Göteborgs Stads regler för användande av e-post. Bolaget menar att nuvarande regler är resurskrävande och förutsätter att de anställda är tillgängliga och läser sin e-post även under frånvaro som semester, sjukskrivning och föräldraledighet. Man ser även otydligheter i de nuvarande reglernas koppling till dataskyddsförordningen. Göteborg Energi vill att reglerna ändras så att det istället blir obligatoriskt att införa ett autosvar vid frånvaro som hänvisar till diariet.

  Göteborgs Stadshus AB anser inte att rutinerna bör ändras då förslaget om tvingande autosvar vid frånvaro inte räcker utifrån de krav som lagstiftningen ställer.  Stadsledningskontoret vill också avslå förslaget då Göteborgs Stads regler för användande av e-post grundas på lagstiftning och kommunen kan inte själv besluta att frångå lagstiftningen. 
  För att Göteborgs Stad ska uppfylla grundlagens krav måste all inkommande post läsas dagligen. En eventuell begäran om utlämnande av allmän handling ska hanteras skyndsamt och ett autosvar vid frånvaro räcker inte för att möta lagkraven.

  Göteborgs Stads nuvarande regler innebär att de anställda har ett personligt ansvar att läsa e-post dagligen men de uppmanas under frånvaro att lämna över till kollega att läsa e-post. Detta kräver inte att lösenord lämnas ut, stadsledningskontoret kan inte heller se att det strider mot dataskyddsförordningen eller annan säkerhetsskyddslagstiftning. 

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige. 

  Yttrande MP, V
  Protokollsanteckning KD

  Samlad planering för renovering av stadens äldreboenden, Dnr 1702/18

  Kommunfullmäktige gav i budget 2018 stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda uppdraget att göra en renoveringsplan för stadens äldreboenden. Stadsdelen har inom ramen för sitt resursnämndsuppdrag Äldreboendesamordningen, tillsammans med lokalförvaltningen och stadsledningskontoret sammanställt en plan för renovering av stadens befintliga äldreboenden. Syftet med planen är att samordna verksamhetens behov av äldreboendelägenheter och lokalförvaltningens underhållsplan. Planen fokuserar på perioden 2018 - 2022 och pekar ut sex äldreboenden där utredningar och åtgärder är påbörjade.  I planen görs en samlad bedömning av prioritetsordningen ur ett tekniskt perspektiv, ett verksamhetsperspektiv och ett lokalstrategiskt perspektiv. Eftersom både verksamhetsmässiga behov och tekniska förutsättningar förändras över tid rekommenderas ett fortsatt samarbete med årliga avstämningar och uppdateringar, för att på bästa sätt erbjuda bra lokaler och bostäder.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande S

  Övriga ärenden

  Inplacering i arvodesgrupp för Göteborgs Stads kollektivtrafik AB, GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB, Dnr 0519/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Uppskjutet införande av taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, Dnr 0373/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Överföring av biblioteksverksamhet - justering av ekonomiska ramar och reglementen samt överlämning av allmänna handlingar och arkiv, Dnr 0329/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 - 4 i enlighet med yrkandet från V, MP, S. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige. 
  Yttrande SD

  Yrkande från MP och V med anledning av rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?”

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 3 – 5 att avslå yrkandet. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning KD

  Samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020 - 2023 samt rambudget för 2020 för GR, Dnr 0535/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från S avslogs. 
  Protokollsanteckning KD

  Klassificeringsstruktur för kommunstyrelsen – En del i processbaserad arkiv- och informationshantering, Dnr 1547/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Framställan till kommunstyrelsen om godkännande att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för inköp av luvtröjor med logotyp till ledamöter och ersättare, Dnr 0520/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg gällande integrerade verksamheter, Dnr 1338/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Översyn av arbetsvärderingsverktyget BAS (Bordlagt i personalutskottet 19 december 2018), Dnr 1289/17

   Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 om ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Protokollsanteckning KD

  Yrkande från SD om att bjuda in Transportindustriförbundet mfl till en hearing om godstrafiken i och runt Göteborg med kommunstyrelsen

  Yrkandet återtogs

  Yrkande från SD om Göteborg och återvändande IS-terrorister, ställningstagande

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 1 – 12 att avslå yrkandet. 
  Protokollsanteckning KD

  Val av vice ordförande i personalberedningen

  Valdes Jenny Broman (V).

  Förordnande av politiska sekreterare för S för tiden 2019-04-04--09-30

  Valdes Sofia Kodelja Ruben Malmström Gustav Öberg

  Förordnande av vik. politisk sekreterare för M för tiden 2019-04-29--12-31

  Valdes Louise Isberg. 

  Remiss från Länsstyrelsen - Översyn av naturreservatet Änggårdsbergen i Göteborg och Mölndal, Dnr 1582/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande från V. Tilläggsyrkandet från SD avslogs.
  Protokollsanteckning KD

  Bordlagda ärenden

  Uppföljningsrapport 4, 2018, Dnr 0938/18 
  10 april

  Modell för hur antalet bostadsförvaltande bolag kan bli färre, Dnr 0337/19 
  8 maj

  Antagande av översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvämningsrisker, Dnr 1647/18 
  10 april

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17 / Dnr 1586/17
  10 april

  Utvärdering av hemlöshetsplanen 2015–2018, förslag om förlängning och uppdrag att ta fram en ny plan, Dnr 0468/19 
  10 april

  Årlig översyn av styrande dokument 2018, Dnr 0110/18
  10 april

  Utredning av förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 0395/19 
  10 april

  Verkställande av stadens äldreboendeplan som säkrar äldreboendeplatser fram till 2035, Dnr 0405/19
  10 april

  Färdplan Älvstaden version 2019, Dnr 0878/18 
  10 april

  Bokslutsberedning avseende 2018, Dnr 0043/19
  10 april

  Hemställan från kulturnämnden med begäran att få använda eget kapital, Dnr 0499/19
  10 april

  Uppföljning av Göteborgs Stads mottagande av nyanlända 2015 – 2017, Dnr 1175/17 
  10 april

  Inriktning för Göteborgs Stads deltagande i Eurocities, dnr 0330/19 
  10 april

  Inriktning för Göteborgs Stads partnerstad Lyon, Dnr 1497/18 
  10 april

  Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2019, Dnr 0331/19 
  10 april

  Samordning och övergripande planering av älvkantsskydd, Dnr 1471/18
  10 april

  Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD angående arbetsgrupp för utvecklad samverkan mellan staden och regionen kring kulturinstitutionerna i Göteborg, dnr
  10 april

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD) om att ompröva frågan om ett lokalt tiggeriförbud, Dnr 0326/19
  10 april

  Motion av Axel Darvik (L) och Helene Odenjung (L) om en finansieringsplan för kollektivtrafiken, Dnr 1361/18
  8 maj

  Motion av Axel Darvik (L) och Piotr Kiszkiel (L) om att ombilda lägenheter och bygga nya bostäder i Göteborgs förorter, Dnr 0942/18
  10 april

  Handlingar och protokoll

   

 • 2019-03-13

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Inriktningsbeslut för stadsutveckling på Backaplan, ett delområde i Älvstaden, Dnr 1760/18

  Inom området Backaplan är nu både detaljplane- och planprogramarbetet inne i slutskedet. Parallellt med programarbetet har en ekonomisk förstudie tagits fram och resulterat i förslag på åtgärder. Dessa har arbetats in i planprogrammet med hänsyn till ekonomi, kvalitet och genomförbarhet. Planprogrammet och den ekonomiska förstudien har gett djupare kunskap om förutsättningarna för exploatering inom Backaplan och utgör underlag till fastighetsnämndens förslag till inriktningsbeslut.

  Inom programområdet föreslås cirka 7000 bostäder, varav 5000 i den östra delen och 2000 i den västra delen. Området får också totalt cirka 140 000 kvadratmeter ytor för handel. Den nya bebyggelsen föreslås få formen av kvartersstad med tydliga gränser mellan privat/halvprivat och offentligt, gata och gård. Området får en blandning av bostäder och verksamheter, där fördelningen föreslås variera i olika delar så att delområdena får olika identitet och karaktär.

  Eftersom planprogrammets inriktning för Backaplan visar på stora kommunala investeringar och att ramavtalet innebär åtaganden för flera kommunala förvaltningar under lång tid är fastighetsnämndens bedömning att kommunfullmäktige behöver ta beslut om inriktning för Backaplans fortsatta stadsutveckling.

  Stadsledningskontoret delar fastighetsnämndens bedömning och föreslår därför att kommunfullmäktige fattar beslut om Backaplans fortsatta stadsutveckling i enlighet med detta inriktningsbeslut. Ett godkänt inriktningsbeslut för Backaplan är en förutsättning för kommande beslut om planprogram och detaljplaner.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande SD

  Göteborgs Stads policy för service, Dnr 0637/17

  Återremitterat från KF 2019-02-21. Ärendet kommer att kompletteras med ett protokollsutdrag från kommunfullmäktige.
  Göteborgs Stad är en stor serviceorganisation. Nämnder och styrelser tillhandahåller tjänster inom allt från bostäder, miljö, förskola och grundskola, vård och omsorg, vattenförsörjning, kommunikationer och stadsplanering med mera. Servicen vid utförandet av dessa tjänster har mycket stor påverkan på hur boende, besökare och företagare upplever kvaliteten på tjänsten som helhet och i förlängningen förtroendet för Göteborgs Stads förmåga att leverera tjänster och utföra uppdrag.

  Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en servicepolicy för Göteborgs Stad. Arbetet har gjorts i samarbete med förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Förslaget till policy har varit ute på remiss hos ett urval av nämnder och styrelser vilka ställer sig positiva till den.

  Bakgrund till att ta fram en policy för service är att skapa en gemensam grund för serviceuppdraget och vägledning i arbetet med att skapa goda serviceupplevelser. Policyn omfattar gemensam syn och vägledande principer för service. Syftet är att stärka Göteborgs Stads servicekultur och förmåga att skapa förtroende för stadens tjänster, uppdrag och organisation.

  V vill i ett yrkande från den 6 februari avslå policyn

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 5 - 7 i enlighet med yrkandet från V från den 6 februari. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige. 

  Reviderad investeringsram för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet, Dnr 921/13. Återremitterat från KS 2019-02-06, § 86 

  Kommunfullmäktige gav i juni Higab AB i uppdrag att genomföra en om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet för kulturnämndens räkning till en total investeringskostnad på 100 miljoner kronor exklusive externa bidrag

  Efter genomförd projektering har Higab AB konstaterat att investeringsramen för om- och tillbyggnaden behöver utökas till 136 miljoner kronor, exklusive externa bidrag, för att kunna genomföras i enlighet med tidigare beslutad inriktning. En utökad investeringsram påverkar även direkt kulturnämndens hyreskostnader vilket innebär att nämnden har begärt en utökad driftram om totalt 10,9 miljoner kronor per år.

  Sjöfartsmuseet Akvariet stängdes för besökare i september 2018 och är till stora delar redan tömt som en förberedelse inför ombyggnationen. Om projektet ska kunna genomföras inom beslutad investeringsram krävs i praktiken en kraftig bantning av ytor och funktioner. Tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet med den nya akvariedelen helt placerad under mark är i enlighet med de planbestämmelser som gäller för fastigheten.  Något annat utförande av tillbyggnaden är alltså inte möjlig i syfte att minska kostnader. De åtgärder som rör huvudbyggnaden måste genomföras för att lokalerna långsiktigt ska kunna användas för museiverksamhet. 

  Stadsledningskontoret bedömer att om- och tillbyggnaden bör genomföras trots att projektet blir betydligt dyrare än vad som först angivits som investeringsram. 

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 5 om ärendets avgörande idag och efter huvudvotering 9 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L och C.

  Detaljplan för handel, bostäder med mera vid Skra Bro i Björlanda, Dnr 1743/18

  Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan för bostäder vid Skra bro i Björlanda. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till ett centrumområde med cirka 600 nya bostäder i form av flerbostadshus, gårdshus, kedjehus och handels- och kontorsytor, äldreboende och boende med särskild service. Bebyggelsen beräknas i två till fem våningar som ska utformas i samklang med omgivande natur- och kulturlandskap.  Detaljplanen har översänts till kommunfullmäktige av byggnadsnämnden för att planen innebär påverkan på allmänt intresse eftersom befintligt strandskydd tas bort inom del av detaljplanen.

  Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och att den därför kan komma att prövas om den antas. Förutsättningar gällande markens stabilitet och risker för översvämning behöver kartläggas. Detaljplanen uppfyller inte miljökvalitetsnormerna för vatten samt upphäver strandskyddet i strid med gällande bestämmelser.  

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag att anta detaljplanen. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande MP, V
  Yttrande SD 

  Detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen i Askim, Dnr 1742/18 

  Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan som innehåller möjlighet att bygga flerbostadshus om totalt 1950 kvadratmeter, samt en vårdbyggnad på totalt 1700 kvadratmeter, vid Fjordvägen i Askim.

  Flerbostadshusen, med cirka 16 lägenheter, ska komplettera utbudet av boendeformer i området. Vårdbyggnaden ska kunna inrymma lokaler där Stiftelsen Änggårdens Hospice verksamhet kan bedrivas då de måste flytta sin verksamhet från Lillhagsparken. Höjden på byggnaderna beräknas till en till två våningar. Placering av byggnaderna är anpassade för att utsiktsmöjlighet och siktlinjer över landskapet mot havet till viss del blir kvarstående sett från Gamla Säröbanan och för omkringliggande bebyggelse.

  Byggnadsnämnden har översänt detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande då den strider mot gällande översiktsplan. 

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande SD
  Martin Wannholt (D) deltog inte i handläggningen pga jäv
  Reservation D
  Reservation SD

  Resor till och från daglig verksamhet - planering för överföring av ansvar samt ramjustering, Dnr 0606/17 

  Kommunfullmäktige beslutade i maj förra året att alla resor till och från daglig verksamhet skulle samlas inom en organisation. Trafiknämnden fick i uppdrag att göra en fördjupad utredning kring om de skulle ta över helhetsansvaret för resorna från stadsdelsnämnderna i samband med att Valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet enligt LSS införs den 1 april 2019. 

  I sin utredning lyfter trafiknämnden att de har svårt att uppskatta kostnadsnivån för resorna och därför förordar en ramjustering inför 2020. Trafiknämnden har inte gjort någon egen ekonomisk beräkning med förslag på till ramjustering. 
  Baserat på stadsdelsnämndernas kostnader för resor till och från daglig verksamhet föregående år bedömer stadsledningskontoret att en rimlig nivå vore att överföra 48,8 miljoner kronor från stadsdelsnämndernas befolkningsram till trafiknämnden, vilket motsvarar en helårseffekt på 65 miljoner kronor.

  Stadsledningskontoret delar inte trafiknämndens uppfattning att budget- och kostnadsansvar för resorna tas över först i budget 2020. Stadsledningskontorets bedömning är att kostnadsansvaret bör följa ansvaret för utförandet av resorna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande S
  Yttrande V, MP

  Utvärdering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Dnr 1616/18 

  Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-11 § 14 om Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. I tjänsteutlåtandet anges att programmet ska gälla tills vidare och utvärderas i samverkan med intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet. Utvärderingen ska göras mandatperiodens fjärde år och utgöra underlag till beslut om revidering.

  Under 2018 har stadsledningskontoret utvärderat programmet med fokus på måluppfyllelse, kännedom om programmet, hur väl syftet uppfyllts, arbetsprocess, samverkan och relevans till andra styrande dokument. Stadsledningskontoret har använt sig av enkäter riktade till stadens nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag samt workshops med representanter från intresseorganisationer inom funktionshinderområdet. Stadsledningskontoret bedömer att resultatet från utvärderingen ger en indikation på hur programmet har använts och hur väl syfte och mål har uppnåtts. 
  Stadsledningskontorets analys visar bland annat att arbete pågår inom alla rättighetsområden men i varierande grad. Utvärderingen visar också att programmet kan utvecklas, framför allt vad gäller kännedom om programmet, sättet att mäta måluppfyllelse och relevans till andra styrande dokument. 

  Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Stadsledningskontorets uppdrag att utvärdera Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning antecknas.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkande från M, L, C (särskilt yttrande KD), tilläggsyrkandet från V, MP samt tilläggsyrkandet från S. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  M, L, C (särskilt yttrande KD) vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera programmet, bland annat utifrån mänskliga rättigheter och riksdagens nationella mål för funktionshinderpolitiken, samt utreda hur ett strategiskt samarbete kan utformas för att underlätta för fler människor med funktionsnedsättning att få anställning i Göteborgs Stad. 

  V, MP vill i ett tilläggsyrkande ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet revidera programmet utifrån utvärderingen; undersöka om det finns data i Folkhälsomyndighetens enkät ”Hälsa på lika villkor” som kan bidra till uppföljningen i staden; se över om och hur nuvarande uppföljning kan förbättras i syfte att öka kunskapen i staden; och att stadsledningskontorets tjänsteutlåtande kring utvärdering av programmet antecknas.

  S vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret i samband med revidering av programmet säkerställer att stadens nämnder och styrelser har kännedom om programmet och vilket ansvar de har för genomförandet.

  Lokala åtgärder för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt, Dnr 1463/18 

  I kommunfullmäktiges budget 2017 fick miljö och klimatnämnden i uppdrag att utreda vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet från FN:s konferens COP21. Utredningen skulle tydliggöra vilka möjliga åtgärder som kommunen råder över och bland annat omfatta en kartläggning av vilka produkter som ger störst klimatnytta att byta ut till fossilfritt, samt hur Göteborgs Stads fordonsflotta ska kunna bli fossilfri. Uppdraget skulle genomföras i samverkan med trafiknämnden, lokalnämnden och upphandlingsnämnden. 
  Utredningen resulterade i en rapport, 2018:13 Fossilfritt Göteborg – Vad krävs?, som godkändes av miljö- och klimatnämnden den 27 november 2018. Rapporten var ute på remiss hos flera nämnder och styrelser mellan maj och oktober 2018 och justeringar har gjorts utifrån inkomna svar.  

  Miljöförvaltningen har beräknat en utsläppsbudget för Göteborgs Stad baserat på befintlig forskning. Bedömningen är att 1,5-gradersmålet kräver minskningar på cirka 30 procent per år. Skillnaden till 2-gradermålet är stor men även denna målsättning kräver stora utsläppsminskningar. Bedömningen är att, för att hålla temperaturökningen under 2 grader bör utsläppen minska cirka 8 procent per år. Miljö och klimatnämnden har tagit fram förslag på 85 åtgärder inom 15 områden som biltrafik, energieffektivisering, förnybart, inköp, livsstil och koldioxidlagring. Mängden visar på den bredd och omfattning som omställningen kräver. Utredningen har inte identifierat åtgärder som enskilt minskar en stor andel av utsläppen av växthusgaser.

  M, L, C, D (särskilt yttrande KD) vill i ett yrkande att miljö- och klimatnämnden reviderar Göteborgs klimatstrategiska program utifrån målet om 1,5-graders uppvärmning i samband med revidering av miljöprogrammet.

  MP, V vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret tillsammans med miljö- och klimatnämnden i samverkan med övriga nämnder och bolag återkommer under 2019 med förslag på genomförande av åtgärder i utredningen Fossilfritt Göteborg – vad krävs? utifrån prioriteringen:

  A. Åtgärder som enligt rapporten innebär stor klimatnytta (effekt >1000 ton koldioxidekvivalenter/år) till ingen/liten kostnad (<5 miljoner/åtgärd) och full rådighet i staden bör kunna prioriteras omgående. 

  B. Åtgärder som enligt rapporten innebär stor klimatnytta (effekt >1000 ton koldioxidekvivalenter/år) till ingen/liten kostnad (<5 miljoner/åtgärd) där staden visserligen inte har helt egen rådighet, men ett stort ansvar tillsammans med andra aktörer bör även dessa kunna prioriteras omgående.

  C. Enligt rapporten mer kostnadsdrivande åtgärder men med stor klimatnytta (effekt >1000 ton koldioxidekvivalenter/år), behöver för att nå 1,5gradersmålet prioriteras i det framtida budgetarbetet. 

  SD vill i ett tilläggsyrkande ge Göteborg Energi i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att förse fjärrvärmenätet med koldioxidfri energi, att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning av en stad utan raffinaderier som kan förse staden med fjärrvärme, att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning av en stad utan sopförbränning som kan förse staden med fjärrvärme, att ta fram en åtgärdsplan för att försörja stadens fjärrvärmenät med överskottsvärme från Ringhals kärnkraftverk, samt att ta fram en åtgärdsplan för att försörja stadens fjärrvärmenät med energi kopplat till solkraft kombinerat med energilagring via batterier, bränsleceller eller jordvärme

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 4 om ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt efter votering 7 - 3 i enlighet med tilläggsyrkandet från M, L, C. Tilläggsyrkande från SD avslogs efter votering 9 - 1. Tilläggsyrkande från MP, V avslogs efter votering 6 - 3. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C
  Yttrande SD

  Lokalförsörjning och förvaltning - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0343/19 

  Kommunstyrelsen fattade i juni 2018 beslut om att fortsatt utreda fyra av delförslagen som stadsledningskontoret överlämnade i och med facknämndsöversynens slutrapport. I tjänsteutlåtandet återrapporteras utredningarna kring två av delförslagen och dessutom berörs en mindre del av uppdraget kring lokalsekretariatets ansvarsområde.

  Det ena förslaget avser en överföring av idrotts- och föreningsnämndens nuvarande uppdrag att bygga och förvalta olika typer av idrotts- och fritidsanläggningar. Det andra handlar om en överföring av fastighetsnämndens förvaltande uppdrag när det gäller mark och byggnader av olika slag.

  När det gäller lokalsekretariatets ansvarsområden föreslår stadsledningskontoret en överföring av ett antal mer operativa uppgifter från kommunstyrelsen till lokalnämnden. Beträffande delutredningarna kring idrotts- och föreningsnämndens och fastighetsnämndens uppdrag gör stadsledningskontoret bedömningen att konsekvenserna av ett genomförande inte längre innebär nyttor i tillräcklig omfattning för att väga upp de förväntade kostnaderna. Därmed föreslår stadsledningskontoret att idrotts- och föreningsnämnden samt fastighetsnämnden kvarstår med sina nuvarande reglementen och uppdrag.  

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande V, MP 

  Övriga ärenden

  Yrkande från V om byte av arbetsgivarorganisation för Göteborgs Hamn AB, Dnr 921/13

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 att avslå yrkandet. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Gemensam beredning av stadens taxor och avgifter, Dnr 1138/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yrkande från S om handlingsplan för ett fossiloberoende lokalt transportsystem till 2030, Dnr 0427/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 9 - 3 i enlighet med yrkandet från M, L, C, D (särskilt yttrande KD) samt yrkandet från MP, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C 
  Yttrande MP, V 
  Yttrande SD

  Yrkande från D angående inrättande av ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen, Dnr 0360/19 

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 7 - 3 i enlighet med yrkandet från M, L, C, S. 

  Reservation MP, V 
  Yttrande D 

  Yrkande från V och MP om behovsbedömningen i daglig verksamhet, Dnr 0478/19

  Kommunstyrelsen beslutade enlighet med yrkandet från yrkandet från V, MP

  Yttrande M, L, C 
  Yttrade SD
  Yttrande S

  Hantering av uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2019 om justeringar avseende 2019, Dnr 1746/18  (Beslutspunkt 3 i stadsledningskontorets förslag bordlagt 2019-02-27, Omr 2.2.8, A Josefson)

  Kommunstyrelsen biföll efter votering 5 - 3 punkt 3 i stadsledningskontorets förslag. 

  Yttrande M, L, C, KD

  Yrkande från M, V, L, MP och C särskilt yttrande KD angående stöd till Gothenburg Film Studios,

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkande från M, V, L, MP, C med viss justering. Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

  Yrkande från V och MP om att Göteborgs Stad ska ansöka om att bli en UNESCO City of Literature, dnr  
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, MP, M, L, C. 

  Protokollsanteckning S 

  Val av ledamot i kommunstyrelsen arbetsutskott i stället för Ann-Sofie Hermansson (S) som avsagt sig

  Valdes Marina Johansson (S)

  Remiss från Justitiedepartementet - Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, Dnr 0458/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 9 – 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Hemställan från Göteborg Energi AB gällande förslag till justering av Göteborgs Stads regler för användande av e-post, Dnr 1419/18 

  27 mars

  Färdplan Älvstaden version 2019, Dnr 0878/18 

  27 mars

  Överföring av biblioteksverksamhet - justering av ekonomiska ramar och reglementen samt överlämning av allmänna handlingar och arkiv, Dnr 0329/19 

  27 mars

  Samlad planering för renovering av stadens äldreboenden, Dnr 1702/18 

  27 mars

  Yrkande från M, L, C (särskilt yttrande KD) angående arbetsgrupp för utvecklad samverkan mellan staden och regionen kring kulturinstitutionerna i Göteborg

  27 mars

  Motion av Axel Darvik (L) och Piotr Kiszkiel (L) om att ombilda lägenheter och bygga nya bostäder i Göteborgs förorter, Dnr 0942/18 

  27 mars

  Remiss från Länsstyrelsen - Översyn av naturreservatet Änggårdsbergen i Göteborg och Mölndal, Dnr 1582/18

  27 mars

  Länk till handlingar och protokoll från mötet

 • 2019-02-27

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Avgifter för färdtjänstresor och månadskort år 2020, Dnr 1765/18

  Trafiknämnden beslutade i december 2018 att avgifterna för färdtjänstresor och månadskort ska höjas för 2020. Trafiknämnden utgår från förändringar i taxiindex och för en enkelresa med färdtjänst inom Göteborg motsvarar förslaget en höjning av egenavgiften med cirka 2 kronor jämfört med 2019. Enligt förslaget ska avgifterna för färdtjänstens månadskort också fortsatt följa Västtrafiks priser för motsvarande kort. Den avgiftsram som trafiknämnden föreslår innebär ett påslag på Västtrafiks avgifter för månadskort med fem procent.

  Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Avgifter för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort fastställs i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt att trafiknämnden kan fastställa de slutgiltiga beloppen för månadskort 2020 i nivå med Västtrafiks avgifter.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Utredning av möjligheterna att etablera ett Ungdomens Hus i centrala Göteborg, Dnr 0366/18

  Stadsledningskontoret har efter ett uppdrag i budget 2018 utrett möjligheterna att etablera ett Ungdomens Hus i centrala Göteborg. Utredningen har skett i samverkan med flera av stadens verksamheter som riktar sig till ungdomar.
  Stadsledningskontoret konstaterar att det pågår mycket bra verksamhet riktad till unga och där ungas olika initiativ kan tas tillvara. Det de unga efterfrågar är dels information om stadens resurser och lokaler för att underlätta för dem att skapa verksamhet, evenemang och inflytande, men också vägledning till ungdomsmottagning och arbetsförmedling. Utredningen visar att det som bäst skulle komplettera befintliga verksamheter är någon form av ungdomskontor med lättillgänglig och relevant information till unga.

  Nämnden för konsument- och medborgarservice har uppdraget att samordna stadens medborgarservice och inom ramen för detta har de bland annat konstaterat att det skulle vara bra att utforma medborgarkontor som bättre svarar på ungas behov, alternativt skapa ett medborgarkontor för unga.

  Stadsledningskontoret föreslår att nämnden för konsument och medborgarservice får i uppdrag att ta fram förslag på hur ett medborgarkontor för unga skulle kunna etableras. Utredningen ska bland annat visa hur ett medborgarkontor för unga bäst stödjer ungas självorganisering, delaktighet och inflytande samt om det är en eller flera fysiska platser som behövs och vilka digitala former som är lämpliga.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande MP, V

  Möjligheter till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser, Dnr 0454/18

  Kommunfullmäktige gav i november 2017 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda de tekniska och juridiska möjligheterna till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser. Uppdraget var även att ta fram riktlinjer för distansmöten med fokus på mötesteknik- och kultur, samt belysa hur det ska fungera ur ett rättssäkert perspektiv. Dessutom innebar uppdraget att i samarbete med nämnden för Intraservice ta fram tekniska lösningar som möjliggör att distansmöten kan genomföras på ett säkert, effektivt och lämpligt sätt.

  Stadsledningskontoret har tillsammans med förvaltningen för Intraservice utrett de juridiska och tekniska förutsättningarna för distansmöten. Möjligheten till beslutsfattande på distans infördes i kommunallagen 2014 och skulle underlätta för fler personer att kombinera sina politiska uppdrag med arbets- och privatliv, men har ännu inte börjat tillämpas i någon större utsträckning. I dagsläget pågår en utredning i staden av möjligheten att använda molntjänster och stadens videokonferenstjänst ur ett sekretess- och personuppgiftsbehandlingsperspektiv. Stadsledningskontorets bedömning är att avvakta denna utredning innan det tas ställning till möjligheten till distansdeltagande. Först när de tekniska förutsättningarna uppfyller de juridiska kraven bedöms det vara aktuellt att ta fram riktlinjer för distansdeltagande för respektive nämnd.

  S, V, MP vill i ett yrkande att stadsledningskontoret, tillsammans med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för Intraservice och stadsdelsnämnden Lundby, genomför ett pilotprojekt för att möjliggöra distansmöten. Inom projektet ska deltagarna erbjudas utbildning och pilotprojekten ska utvärderas efter ett år.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från S, V, MP. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Pilotprojekt för att motverka felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd och bidragsfusk, Dnr 1763/18  

  Kommunfullmäktige beslutade i september 2018 att inrätta ett pilotprojekt i två stadsdelar för att utveckla nya former av kontroller för att ytterligare säkerställa att inga felaktiga utbetalningar sker.

  Att en felaktig utbetalning sker beror antingen på att handläggaren begår ett misstag eller att den sökande medvetet eller omedvetet lämnar felaktiga uppgifter. I pilotprojektet föreslår stadsledningskontoret att man fokuserar på att ta fram rutiner för att bättre kunna fånga upp sökanden som medvetet lämnar felaktiga uppgifter. För de andra två situationerna är stadsledningskontorets bedömning att staden redan har en god egenkontroll.

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett underlag som ska stödja socialtjänstens handläggare i deras arbete med kvalitetssäkring av sökandens inlämnade uppgifter. I stadsledningskontorets förslag står att projektet ska genomföras under nio månader och avslutas med en utvärdering och slutrapport. Projektets arbete ska till stor del baseras på befintliga register samt ett aktivt arbete för att få tillgång till uppgifter från kontroller utförda av andra myndigheter. En avgränsning för projektet är att inga kontroller ska utföras som idag utförs inom ordinarie kontrollsystem.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10-3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande S
  Yttrande SD

  Uppdrag om beredskap och eventuella behov av insatser för kunskap och implementering av ny lagstiftning nationella minoriteter, Dnr 0361/18

  Stadsledningskontorets har med anledning av ny minoritetslagstiftning från 2019 inventerat beredskap och eventuella behov av insatser för kunskap och implementering. Uppdraget från kommunstyrelsen innebar också att återkomma med förslag på hur handlingsplanerna för nationella minoritetsfrågor ska revideras.

  Stadsledningskontoret kommer i sin inventering fram till att:

  • berörda förvaltningar, det vill säga stadsdelarna, förskole- och grundskoleförvaltningen, konsument och medborgarservice och kulturförvaltningen har behov av att informera och utbilda sig inom sina verksamheter om nationella minoritetsfrågor.
  • det finns behov av ett informationspaket eller grundläggande utbildning för nyanställda.
  • det behövs rutiner och långsiktiga strategier i verksamheterna, till exempel vad gäller översättning av information, språkkurser för befintlig personal men också för rekrytering av språkkunnig personal till främst verksamheterna förskola och äldreomsorg.
  • riktlinjer för verksamheterna behöver ses över för att inkludera de nationella minoriteterna, till exempel kulturstöd.
  • behov finns av förtydliganden i vad de skärpta lagkraven konkret innebär för verksamheterna.
  • det finns behov av tjänstepersoner med fördjupad kunskap i nationella minoritetsfrågor som stöd samt nätverk i staden för att hålla frågorna levande inom sina egen verksamhet.
  • prioriterat är att ta fram en övergripande kommunikations- och implementeringsplan. Vid en revidering av handlingsplanerna från 2014 bör en dialog föras mellan berörda förvaltningar och de nationella minoritetsgrupperna.

  S vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret gör en mer systematisk sammanställning över stadens samlade beredskap och behov, man vill också ha ett mer konkret upplägg för revideringen av handlingsplanerna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S att återremittera ärendet till stadsledningskontoret.

  Yttrande SD
  Yttrande V, MP

  Överföring av biblioteken i kultur- och stadsdelshus, Dnr 1648/18

  I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att samla ansvaret för biblioteksverksamheten hos kulturnämnden. Arbetet med att överföra stadsdelsbiblioteken har påbörjats och målbilden är att överföringen ska vara klar 1 april 2019.
  I detta ärende behandlas förutsättningar för överföringen av några bibliotek, de som utgör en integrerad del i kultur- och stadsdelshus. Utredningen redogör för konsekvenser för såväl biblioteksverksamheten som övrig verksamhet inom kulturhusen eller stadsdelshusen. Ett alternativ som utredningen belyser är att hela resursnämndsuppdraget för respektive kulturhus förs över till kulturnämnden. 

  Kommunstyrelsen behöver ta ställning till:

  • om hela resursnämndsuppdraget för kulturhusen ska överföras till kulturnämnden, och i så fall
  • om detta ska gälla för samtliga kulturhus, både befintliga och planerade, eller om undantag ska göras för något av dem.

  M, L, C vill i ett gemensamt yrkande att resursnämndsuppdragen för Frölunda kulturhus och kulturhuset Kåken överförs till kulturnämnden, och att resursnämndsuppdragen för befintliga och planerade kulturhus ligger kvar hos respektive stadsdelsnämnd.

  V och MP vill i ett yrkande att beslutet om kulturhusens organisatoriska hemvist hänskjuts till den pågående SDN-utredningen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L, C

  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  Verksamhetsområde 2019 - Göteborgs Stads allmänna vattentjänster, Dnr 0342/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Struktur och innehåll för uppföljningsprocess 2019, Dnr 0336/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7-6 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP, V avslogs.

  Översyn av stadens rutiner och riktlinjer för jäv i förhållande till mellankommunala organisationer, Dnr 1323/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från S om förlängning av samarbetsprojektet KOLV

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7-6 i enlighet med yrkandet från M, L, C att avslå yrkandet från S.

  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Daniel Bernmar (V) deltog inte i beslutet p g a jäv
  Yttrande SD

  Hantering av uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2019 om justeringar avseende 2019, Dnr 1764/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med beslutssats 1 och 2 i stadsledningskontorets förslag. Punkt 3 bordlades till 13 mars

  Yttrande SD

  Yrkanden om fördelning av medel enligt uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2019, Dnr 0019/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 4-6 i enlighet med yrkandet från S

  Protokollsanteckning M, L, C, KD
  Protokollsanteckning MP, V
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Hemställan från idrotts- och föreningsnämnden med begäran om att få använda eget kapital, Dnr 0308/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10-3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Hemställan från park- och naturnämnden med begäran om att få använda eget kapital, Dnr 0304/19

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10-3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar m m

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslag

  Yrkande från MP och V om att Göteborgs Stad ska söka värdskapet för Forum för jämställdhet 2021

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, V
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet.
  Yttrande L, M, C, KD
  Protokollsanteckning D

  Förordnande av politiska sekreterare

  Valdes Jacob Carlsson (C), Sofie Löwenmark (D), Carina Bulic (D), Yvonne Lundblad (D) 

  Motion av Martin Forsell (VägV) och Maria Berjaoui (VägV) om att införa huskurage i de kommunala fastighetsbolagen, Dnr 0521/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 4-8 i enlighet med yrkande från V, MP, S.
  Yttrande M, L, C, KD
  Yttrande SD

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att BoPlats Göteborg AB ska prioritera ungdomar som saknar fast bostad, Dnr 0956/18

  Motionen återtagen av motionärerna

  Öppet samråd EU 19-2018: Utvärdering av vattenramdirektivet och översvämningsdirektivet, Dnr 1426/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Detaljplan för handel, bostäder med mera vid Skra Bro i Björlanda, Dnr 1743/18

  13 mars

  Detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen i Askim, Dnr 1742/18 

  13 mars

  Färdplan Älvstaden version 2019, Dnr 0878/18

  13 mars

  Resor till och från daglig verksamhet - planering för överföring av ansvar samt ramjustering, Dnr 0606/17

  13 mars

  Överföring av biblioteksverksamhet - justering av ekonomiska ramar och reglementen samt överlämning av allmänna handlingar och arkiv, Dnr 0329/19 

  13 mars

  Utvärdering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Dnr 1616/18

  13 mars

  Lokala åtgärder för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt, Dnr 1463/18

  13 mars

  Lokalförsörjning och förvaltning - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0343/19

  13 mars

  Yrkande från S om handlingsplan för ett fossiloberoende lokalt transportsystem till 2030

  13 mars

  Yrkande från SD om att bjuda in Transportindustriförbundet m fl till en hearing om godstrafiken i och runt Göteborg med kommunstyrelsen

  27 mars

  Yrkande från D angående inrättande av ett Skärgårdsråd under kommunstyrelsen

  13 mars

  Yrkande från V och MP om behovsbedömningen i daglig verksamhet

  13 mars

  Motion av Axel Darvik (L) och Piotr Kiszkiel (L) om att ombilda lägenheter och bygga nya bostäder i Göteborgs förorter, Dnr 0942/18

  13 mars

  Länk till handlingar och protokoll från mötet

 • 2019-02-06

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Reviderad investeringsram för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet, Dnr 0921/13

  Higab ska på kommunfullmäktiges uppdrag bygga om och bygga ut Sjöfartsmuseet Akvariet för kulturnämndens räkning. Investeringskostnaden är 100 miljoner kronor, externa bidrag ej inräknade.

  Higab konstaterar efter projektering att investeringsramen för om- och tillbyggnaden behöver utökas till 136 miljoner kronor (externa bidrag ej inräknade) för att kunna genomföras som beslutat. En utökad investeringsram påverkar också kulturnämndens hyreskostnader vilket innebär att kulturnämnden har begärt en utökad driftram på totalt 10,9 miljoner kronor per år.

  Sjöfartsmuseet Akvariet stängdes för besökare i höstas och är till stora delar redan tömt. Om projektet ska kunna genomföras inom beslutad investeringsram krävs i praktiken en kraftig bantning av ytor och funktioner. Tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet med den nya akvariedelen helt placerad under mark är i enlighet med de planbestämmelser som gäller för fastigheten.  Något annat utförande av tillbyggnaden för att minska kostnaderna är alltså inte möjligt. Åtgärderna i huvudbyggnaden måste genomföras för att lokalerna ska kunna fortsätta användas för museiverksamhet.

  Stadsledningskontoret bedömer att om- och tillbyggnaden bör genomföras trots att projektet blir betydligt dyrare än vad som först angivits som investeringsram.

  S vill i ett yrkande återremittera ärendet till Higab och kulturnämnden för att inom en månad återrapportera till kommunstyrelsen hur arbetet hittills gått till och hur en så stor kostnadsökning kunnat uppstå samt vilka konkreta alternativ som finns för att minska kostnadsökningen. S yrkar också på att Higab ska utreda möjligheterna för att kostnadsökningen hanteras inom Higabs ordinarie verksamhetsbudget.

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till Higab och kulturnämnden enligt yrkandet från S efter votering 10 - 3. Ärendet förklarades som omedelbart justerat.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Protokollsanteckning V, MP
  Yttrande M, L, C
  Yttrande SD

  Göteborgs Stads policy för service, Dnr 0637/17

  Göteborgs Stad är en stor serviceorganisation. Nämnder och styrelser tillhandahåller tjänster inom allt från bostäder, miljö, förskola och grundskola, vård och omsorg, vattenförsörjning, kommunikationer och stadsplanering med mera. Servicen vid utförandet av dessa tjänster har mycket stor påverkan på hur boende, besökare och företagare upplever kvaliteten på tjänsten som helhet och i förlängningen förtroendet för Göteborgs Stads förmåga att leverera tjänster och utföra uppdrag.

  Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en servicepolicy för Göteborgs Stad. Arbetet har gjorts i samarbete med förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Förslaget till policy har varit ute på remiss hos ett urval av nämnder och styrelser vilka ställer sig positiva till den.

  Bakgrund till att ta fram en policy för service är att skapa en gemensam grund för serviceuppdraget och vägledning i arbetet med att skapa goda serviceupplevelser. Policyn omfattar gemensam syn och vägledande principer för service. Syftet är att stärka Göteborgs Stads servicekultur och förmåga att skapa förtroende för stadens tjänster, uppdrag och organisation. Nämnden för konsument och medborgarservice föreslås få i uppdrag att ge stöd till förvaltningar och bolag vid implementering av policyn.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 angående ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande SD

  Riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0582/17

  Personalutskottet har på kommunstyrelsens uppdrag utrett hur reglerna kring tillsättning och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer kan förändras. Personalutskottet har också tagit fram förslag på rutiner för tillfälliga chefslöner och utvärderat Riktlinjer för rekrytering och avveckling av förvaltnings och bolagschefer.

  Förslagen innebär i korthet:

  • ändrad anställningsform till tillsvidare,
  • förlängd uppsägningstid från en månad till sex månader,
  • ett avgångsvederlag på 12 månader vid ensidig uppsägning från arbetsgivaren samt skärpta skrivningar om samordning av inkomster,
  • grunden för arbetsgivarens rätt att bryta anställningsavtalet med omedelbar verkan ska utgå från motsvarande,
  • saklig grund för uppsägning eller avsked som om LAS varit tillämpligt.

  Vid tvist gällande anställningsavtalet föreslås att det slutligt prövas i svensk domstol och inte genom skiljedomsförfarande. Dessutom föreslås en förenklad modell för lönesättning av tillförordnade chefer och ett förtydligande av lönesättningsprocessen för förvaltningschefer samt bolagschefer inom Göteborgs Stadshuskoncern. Någon förändring av delegation för anställning och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer föreslås inte, utan beslutet ligger kvar på respektive nämnd eller styrelse.

  Rutiner för tillfälliga chefslöner har lagts in som en del i riktlinjerna och ett övergripande utvecklingsprogram för staden förvaltnings- och bolagschefer har arbetats fram och kommer att etableras inom kort.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Redovisning av uppdraget att ge ut sociala obligationer, Dnr 0347/18

  I stadens budget för 2018 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för staden att ge ut sociala obligationer för investeringar inom ramen för fokusområdet ”skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer”.
  Sociala obligationer är ett finansieringsinstrument som kan användas för att finansiera projekt med positiva sociala effekter. Staden har sedan tidigare gröna obligationer, som används för att finansiera projekt som ska ge positiva miljöeffekter.

  Om kommunfullmäktige vill gå vidare i frågan föreslår stadsledningskontoret att det kan ske genom att kontoret i samband med uppdateringen av ramverket för gröna obligationer också tar med ett avsnitt om sociala obligationer.
  Uppdateringen, som är en del av den löpande skuldförvaltningen och hanteras av verksamhetsområde ekonomi på stadsledningskontoret, är planerad att genomföras våren 2019.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande SD

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

  Kommunfullmäktige antog i juni 2014 en ny detaljplan för stadsutveckling på Skeppsbron, för att förena staden med vattnet och att laga en trasig stadsbild.

  I de fördjupande studierna av genomförandet framkom att utbyggnad av allmän plats, inklusive nödvändig upprustning av kajen, blir betydligt dyrare än vad som tidigare beräknats. I och med att detaljplanen är antagen är Göteborgs Stad skyldig att genomföra de åtgärder som finns i detaljplanekartan. Om detta inte genomförs har berörda sakägare rätt till ersättning från Göteborgs Stad.

  Stadsledningskontoret konstaterar att det ansvar för utbyggnad av allmän plats och för parkeringsförsörjning som Göteborgs Stad åtog sig genom att anta detaljplanen, inte går att fullgöra inom de ekonomiska ramar som då var kända.
  Genomlysningarna visar att de åtaganden Göteborgs Stad har gjort kan genomföras till en lägre kostnad, men att detta skulle innebära en klar försämring av stadsmiljön i området.

  Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att genomföra stadsutveckling i området enligt gällande detaljplan, dock med vissa justeringar för att sänka kostnaderna. Kostnadsnettot hamnar då på cirka minus 840 miljoner kronor istället för minus 1,5 miljarder.

  M, L, C, KD vill i ett yrkande att ärendet återremitteras till stadsledningskontoret som får i uppdrag att skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 3 att återremittera ärendet till stadsledningskontoret i enlighet med yrkandet från M, L, C
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Övriga ärenden

  Försäljning av del av Kärra Centrum till Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Dnr 1736/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0303/19

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Överföring av uppdrag till Grundskolenämnden avseende samordningsansvar för Toleransprojektet, Dnr 1755/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Yrkande från M, L och C om en ny modern styrning och ledning av Göteborgs stad

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 7 - 4 i enlighet med yrkandet från M, L, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, V

  Yrkande från M, L och C angående ändring av bolagsordning för Göteborg Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden samt Bygga Hem i Göteborg AB

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L, C. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Hantering av uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2019 om justeringar för 2019, Dnr 1764/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag när det gäller habiliteringsersättning för deltagande i daglig verksamhet. Övriga delar i stadsledningskontorets förslag bordlades till 27 februari.

  Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar med mera

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget men med viss justering samt efter votering 7 -3 i enlighet med yrkandet från M, L, C. Valen för Föreningen Win Win Gothenburg Sustainability Award, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor samt vakanser bordlades till 27 feb
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Yttrande S

  Motion av Helene Odenjung (L) om att Göteborgs Stad ska inleda försöksverksamhet med lärarassistenter, Dnr 0994/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 9 - 3 i enlighet med motionen. Tilläggsyrkandet från S avslogs. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
   Yttrande MP, V
  Yttrande D

  Justitiedepartementets remiss - Betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68), Dnr 1398/18

   Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Finansdepartementet: Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt (Fi2017/03315/S2), Dnr 1692/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 10 – 2 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Bordlagda ärenden

  Lokala åtgärder för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt, Dnr 1463/18
  27 februari

  Utredning om möjligheterna att etablera ett Ungdomens Hus i centrala Göteborg, Dnr 0366/18
  27 februari

  Lokalförsörjning och förvaltning - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0343/19
  27 februari

  Yrkande (S) om handlingsplan för ett fossil-oberoende lokalt transportsystem till 2030, dnr
  27 februari

  Möjligheter till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser, Dnr 0454/18
  27 februari

  Beredskap och eventuella behov av insatser för kunskap och implementering av ny lagstiftning nationella minoriteter, Dnr 0361/18
  27 februari

  Hemställan från idrotts- och föreningsnämnden med begäran om att få använda eget kapital, Dnr 0308/19
   27 februari

  Hemställan från park- och naturnämnden med begäran om att få använda eget kapital, Dnr 0304/19
  27 februari

  Yrkanden om fördelning av medel enligt uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2019, Dnr 0019/18
  27 februari

  Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar m m: Val för Föreningen Win Win Gothenburg Sustainability Award, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor samt vakanser
  27 februari

  Överföring av biblioteken i kultur- och stadsdelshus, Dnr 1648/18
  27 februari

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att Boplats Göteborg AB ska prioritera ungdomar som saknar fast bostad, Dnr 0956/18
  27 februari

  Handlingar och protokoll

 • 2019-01-30

  publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en projektbudget Genomförandebeslut för Stadsutveckling station Haga, Dnr 1518/18

  Projektet Stadsutveckling station Haga omfattar infrastruktur för buss- och spårvagnstrafik, gång-, cykel och biltrafik samt stadsmiljöåtgärder i anslutning till de stationsuppgångarna för Västlänkens station i Hagaområdet. Genomförandebeslutet behandlas nu i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samtidigt som detaljplanen för Västlänkens station Haga med omgivning (dnr 1580/18) ska antas. Investeringen bör godkännas innan detaljplanen antas då planen innebär att Göteborgs Stad gör ett åtagande för att bygga ut allmän plats.

  Trafikkontoret har parallellt med detaljplanearbetet gjort två genomförandestudier som godkändes av trafiknämnden den 28 september 2018:

  • En studie för allmän plats i anslutning till station Haga med utbyggnad av allmän plats och Göteborgs Stads anläggningar inom detaljplanens område.
  • En studie för området norr om Rosenlundsbron för de ytor som påverkas av Västlänkens schaktarbeten men som inte ingår i trafikförslaget i detaljplanenpå 660 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. De större enskilda tillkommande anläggningarna i projektet är ett underjordiskt cykelparkeringsgarage och en ny gångbro över Rosenlundskanalen. Utöver det omfattar projektet förstärkt spår- och busstrafiklösning och omdisponering och förstärkning av gång-, cykel- och markanläggningar för att göra Station Haga till en samlad bytespunkt.

  Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en projektbudget på 660 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. De större enskilda tillkommande anläggningarna i projektet är ett underjordiskt cykelparkeringsgarage och en ny gångbro över Rosenlundskanalen.  Utöver det omfattar projektet förstärkt spår- och busstrafiklösning och omdisponering och förstärkning av gång-, cykel- och markanläggningar för att göra Station Haga till en samlad bytespunkt.
   
  Beslut om investering och detaljplan bör fattas senast under första kvartalet 2019 för att få samordningsvinster med Trafikverket genom projekt Västlänken för spårvägsomläggning och bygget av cykelparkeringsgaraget. Enligt nu gällande tidplan börjar byggnation 2020 och projektet beräknas vara klart 2026.

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner trafiknämndens förslag, liksom budgeten på 660 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. Stadsledningskontoret föreslår också att trafiknämnden utses till projektansvarig med ansvar för samordning och uppföljning av hela projektet, samt att trafiknämnden får i uppdrag att fortsätta söka ytterligare extern finansiering till Stadsutveckling station Haga. Göteborgs Stad förhandlar för närvarande med Trafikverket om kostnader för återställande som förväntas ge viss medfinansiering till stadens projekt.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades som omedelbart justerat. Det går nu vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande SD

  Detaljplan för Västlänkens station Haga med omgivning i Haga, Inom Vallgraven, Pustervik och Vasastaden, Dnr 1580/18

  Planområdet sträcker sig från Rosenlundskanalen och Vallgraven i norr till Vasagatan och Handelshögskolan i söder. Området är cirka 7,7 hektar stort och ligger cirka 1,2 kilometer från Göteborgs centralstation. Planen berör riksintresse för kulturmiljövård, Göteborgs innerstad och riksintresse för kommunikation genom bygget av Västlänken.

  Detaljplanen innebär att uppgångar, vissa tekniska anläggningar för Västlänkens station Haga och offentliga rum i anslutning till dessa får byggas. Planen gör det också möjligt för Handelshögskolan att bygga nya verksamhetsytor, vilket innebär rivning av det låga tegelhuset i nordöstra hörnet av kvarteret.

  Planen innebär dessutom att Hagakyrkan, samhällsvetenskapliga biblioteket, Rosenlundsbron, Handelshögskolans höghus samt delar av Kungsparken och Haga Kyrkoplan får skydds- och varsamhetsbestämmelser. Utformningen måste också ta hänsyn till den omgivande kulturmiljön.

  Detaljplanens antagande förutsätter också ett genomförandebeslut för Göteborgs Stads åtagande att bygga ut allmän plats, detta hanteras separat i ärendet Genomförandebeslut för stadsutveckling Station Haga (dnr 1518/18).

  Kommunfullmäktige ska fatta beslut om detaljplanen då den har stor betydelse för allmänheten och påverkar riksintressen. Genomförandet av detaljplanen innebär också stor miljöpåverkan och ett stort åtagande för Göteborgs Stad när det gäller utbyggnad av allmän plats.

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplanen för Västlänkens Station Haga.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades som omedelbart justerat. Det går nu vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande SD

  Utredning av hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie fritidsverksamhet, Dnr 0357/18

  I kommunfullmäktiges budget för 2018 fanns ett uppdrag att utreda hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie fritidsverksamhet.

  Stadsledningskontoret pekar i sin utredning på ett ökat behov av samverkan mellan stadens verksamheter inom Kultur och fritid samt Funktionshinder för att säkerställa att unga med funktionshinder inkluderas genom hela kedjan – från information om stadens utbud till faktiskt genomförande. Ett helhetstänk med en fungerande kedja förväntas bidra till att den unge känner trygghet och vill delta i aktiviteten igen.

  Utöver ökad samverkan ger stadsledningskontoret i sin utredning förslag på åtgärder inom områdena kompetens, samverkan, kommunikation samt statistik och data. Stadsledningskontoret lyfter också vikten av att staden fortsatt satsar på såväl generella som riktade fritidsaktiviteter för unga med funktionsnedsättning, något som ligger i linje med den nationella funktionshinderspolitiken.

  Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  Uppdraget i kommunfullmäktiges budget 2018 om att genomföra en utredning om hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie fritidsverksamhet förklaras fullgjort.

  S vill i ett yrkande ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att vidareutveckla och förstärka samverkan med ideell sektor enligt modellen ”integrerad arena” samt säkerställa att det finns ett tydligt utpekat ansvar internt för genomförandet och en lämplig samarbetsstruktur, exempelvis IOP-avtal.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt till beslutssatsen i yrkandet från S. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C

  Arbetssätt och initial finansiering för projekt ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”, Dnr 1149/18

  Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 att ta nästa steg för att ersätta Scandinavium, Lisebergshallen, Valhalla sporthallar, Valhallabadet och Valhalla IP. Samtidigt pekade man ut en inriktning för hur evenemangsområdet som helhet ska utvecklas. Uppdraget ska genomföras i projektform där stadsledningskontoret leder arbetet.

  Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget är ett omfattande och komplicerat stadsutvecklingsuppdrag. Det kommer att ta i storleksordningen fyra år att genomföra och utöver en betydande konsultinsats kommer det att kräva en avsevärd arbetsinsats från berörda förvaltningar och bolag.

  Projektet är igång i begränsad omfattning och befinner sig i en projektplaneringsfas som bedöms kunna vara klar på sex månader efter att finansiering erhållits och den kommit igång.

  S, D, M, L, C, KD föreslår i ett gemensamt yrkande att stadsledningskontoret gör en noggrann planering av projektet under en sexmånadersperiod. Dessutom ska stadsledningskontoret med hjälp av en extern konsult göra en fördjupad analys av för- och nackdelarna med att låta projektet drivas av stadsledningskontoret eller av ett specifikt projektbolag. Man vill också se en fördjupad analys av vilka exploateringsintäkter som går att skapa inom ramen för projektet. Detta innebär exempelvis att förutsättningarna för och kring Nya Ullevi ska granskas. I yrkandet vill man också att det görs en fördjupad analys av förutsättningarna att tidigt ta ombord den privata operatör som ska svara för driften av de båda nya arenorna. I yrkandet vill man också att stadsledningskontoret så snart som möjligt återkommer med en specifik delbudget för vad förberedelsefasen – inklusive de fördjupade utredningarna kommer att kosta.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 2 i enlighet med yrkandet från S, D, M, L, C, KD.

  MP reserverade sig mot beslutet.

  Genomlysning av hur regelverket för resor vid kommunstyrelsen och stadsledningskontoret fungerar i praktiken. Dnr 1495/17

  Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en genomlysning av hur reglerna för kommunstyrelsens och stadsledningskontorets resor fungerar i praktiken.

  De brister som framkommit handlar framför allt om att det ibland inte funnits kompletta underlag till fakturan, till exempel program och deltagarförteckning. Andra exempel är att reseräkningar inte alltid har upprättats vid resor och att resekostnader i efterhand har fakturerats till rätt mottagare för fakturor med fel faktureringsadress. Stadsledningskontoret gjorde i våras också en särskild genomlysning av användningen av bonuskort vid resor i tjänsten. Få personer använder bonuskort vid tjänsteresor, men eftersom kommunledningens anseende skadas vid brister i hanteringen av bonuspoäng kommer stadsledningskontoret ändå särskilt att informera om vilka regler som gäller vid introduktion och i årliga uppföljningssamtal.

  I uppdraget ingick också att återkomma med förslag till förbättringsåtgärder. Stadsledningskontoret föreslår därför att:

  • Resepolicyn och riktlinjen för resor i tjänsten ska ingå i det årliga utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare.
  • Stadsledningskontoret gör varje månad stickprovskontroller. Kontrollerna ska dokumenteras och bristerna ska löpande återkopplas till attestanterna.
  • Kommunstyrelsens presidium beslutar om utlandsresor för kommunstyrelseledamot och för politiska tjänstemän.
  • Kommunstyrelsens ordförande attesterar resor för kommunstyrelseledamöter
  • Kommunstyrelsens vice ordförande attesterar kommunstyrelsens ordförandes resor.
  • Ansvarigt kommunalråd i kommunstyrelsen attesterar resor för politiska tjänstemän från samma parti.

  Efter kontakt med stadsrevisionen i samband med deras granskning av kommunledningens resor 2018 föreslår stadsledningskontoret också förbättringsåtgärder för kommunfullmäktiges resor:

  • Kommunfullmäktiges presidium beslutar om utlandsresor för kommunfullmäktigeledamot.
  • Kommunfullmäktiges ordförande attesterar resor för kommunfullmäktigeledamot
  • Kommunfullmäktiges vice ordförande attesterar kommunfullmäktiges ordförandes resor.

  MP, V vill i ett tilläggsyrkande att nämnden för inköp- och upphandling får uppdraget att säkerställa att stadens upphandlade resebyrå har god kunskap om stadens resepolicy och arbetar i enlighet med denna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V.

  Göteborgs Stad i Almedalen 2019, Dnr 1691/18

  Göteborgs Stad har sedan år 2012 medverkat på Västsvenska Arenan i Almedalen. Stadsledningskontoret, som samordnat stadens deltagande, överlåter nu till kommunstyrelsen att avgöra huruvida Göteborgs Stad ska delta i Almedalen 2019.

  Stadsledningskontoret redovisar utan eget ställningstagande tre alternativ som utgångspunkt för beslutet:

  1. Deltagande som part i Västsvenska Arenan

  2. Deltagande på andra arenor under politikerveckan, med bibehållet syfte för deltagande

  3. Avstå från deltagande

  Västsvenska Arenan är en samverkansplattform med syftet att gemensamt lyfta regionala frågor i den nationella debatten och att öka synligheten för Västsverige i Almedalen. Göteborgs Stad, Chalmers, Göteborgs Universitet, Västsvenska Handelskammaren, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Högskolan Väst är parter i Västsvenska Arenan.

  M, L, C, KD vill i ett yrkande bifalla alternativ 1, vilket innebär att Göteborgs Stad deltar som part i Västsvenska arenan 2019. Partierna skriver bland annat också att kostnaderna för deltagandet har ökat, vilket aktörerna i Västsvenska arenan behöver ha en dialog om.

  S skriver i ett yrkande bland annat att Almedalsveckan varit ett värdefullt forum för Göteborgs Stad. Men på grund av kraftiga kostnadsökningar och att det är oklart i vilken utsträckning arrangemangen inom Västsvenska arenan har en publik utanför Västsverige, bör synen på Almedalen omprövas. S föreslår därför att Göteborgs Stad deltar under årets Almedalsvecka men vill att stadsledningskontoret återkommer med förslag på en ny inriktning för stadens närvaro på Almedalsveckan från och med nästa år.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 7 – 3 enlighet med yrkandet från M, L, C samt andra beslutssatsen i yrkandet från S.

  Övriga ärenden

  Förändring av riksnorm försörjningsstöd 2019, Dnr 1749/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2019, Dnr 1424/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V, S, M, L, C. 

  Yttrande SD

  Yttrande M, L, C

  Förordnande av politiska sekreterare

  Valdes Annika Westh (L), Johanna Hallman (L), Jahja Zeqiraj (D), Jeta Ibishi (M) samt Erik Lindqvist (M).

  Bordlagda ärenden

  Reviderad investeringsram för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet, Dnr 0921/13
  6 februari

  Stads policy för service, Dnr 0637/17
  6 februari

  Riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0582/17
  6 februari

  Möjligheter till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser, Dnr 0454/18
  6 februari

  Redovisning av uppdraget att ge ut sociala obligationer, Dnr 0347/18
  6 februari

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17
  6 februari

  Yrkande M, L, C, KD om en ny modern styrning och ledning av Göteborgs stad
  6 februari

  Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar m m
  6 februari

  Överföring av biblioteken i kultur- och stadsdelshus, Dnr 1648/18
  6 februari

  Yrkande (D) angående inrättande av ett skärgårdsråd under kommunstyrelsen
  27 februari

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att Boplats Göteborg AB ska prioritera ungdomar som saknar fast bostad, Dnr 0956/18
  6 februari

  Motion av Martin Forsell (VägV) och Maria Berjaoui (VägV) om att införa huskurage i de kommunala fastighetsbolagen, Dnr 0521/18
  27 februari

  Motion av Helene Odenjung (L) om att Göteborgs Stad ska inleda försöksverksamhet med lärarassistenter, Dnr 0994/18
  6 februari

  Motion av Axel Darvik (L) och Piotr Kiszkiel (L) om att ombilda lägenheter och bygga nya bostäder i Göteborgs förorter, Dnr 0942/18
  27 februari

  Handlingar och protokoll från mötet

 • 2019-01-16

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Handlingar och protokoll från mötet.

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2018, del 2, Dnr 0937/18

  Uppföljningsarbetet syftar till att både tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och att följa upp kommunfullmäktiges budget och dess olika delar. Uppföljningsrapport 3 består av två olika delar. Del 1 fokuserar främst på ekonomi och personalfrågor. Del 2, har fokus på kärnverksamheterna: individ- och familjeomsorg, funktionshinderverksamhet, klimat och miljö, kultur och fritid samt näringsliv och turism.

  Årets tredje uppföljningsrapport visar bland annat att kostnaderna för socialt boende fortsätter att öka. Bostadsbristen innebär att fler personer vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp att lösa sitt boende. Antalet vårddygn för barn och unga har nästan halverats och antalet barn och unga i familjehem har minskat med 28 procent. Förändringen förklaras av färre antal ensamkommande barn och unga. Andelen göteborgare som behöver försörjningsstöd under längre eller kortare tider minskar, vilket främst är en följd av god ekonomisk konjunktur med låg arbetslöshet.

  Två kvalitetsrapporter, IFO och funktionshinderverksamhet samt Hemtjänst och äldreboende, ingår i de sammanfattande beskrivningarna och analyserna av verksamheterna. Bland annat visar kvalitetsrapporten för hemtjänst och äldreboende att väntetiden till särskilt boende, från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum, har minskat.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande S

  Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019 – 2023, Dnr 0445/14

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag (oktober 2015), tagit fram en jämställdhetsplan med förslag på prioriterade utvecklingsområden och åtgärder utifrån ett verksamhets- och arbetsperspektiv. Planen anger också vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs.

  Planen, som omfattar tidsperioden 2019 – 2023, är kopplad till den europeiska deklarationen för jämställdhet CEMR och föreslås ersätta stadens jämställdhetspolicy. Förslaget innebär också att kommunstyrelsen när planen löper ut fattar ett nytt beslut om policyn ska aktualiseras och revideras utifrån ny lagstiftning och jämställdhetspolitiska mål.

  Förslaget har varit ute på remiss hos nämnder och styrelser, för förankring och inhämtning av synpunkter på val av utvecklingsområden och åtgärder. Samtliga remissinstanser har lämnat synpunkter som nu är inarbetade i förslaget.
  Planen föreslås omfatta sex utvecklingsområden med åtgärder för att höja den normkritiska kompetensen med fokus på könsnormer, jämställdhetsintegrering av styrprocesser och metodutveckling. Planen innebär också stärkt samverkan mellan aktörer internt i staden och med externa aktörer. Åtgärderna är indelade i sex utvecklingsområden:

  • jämställdhetsintegrering som strategi
  • socialtjänstens beslutshandläggning
  • utbildning och arbete
  • förebyggande arbete mot våld
  • demokratiskt inflytande i stadsutvecklingsprocesser
  • kompetensförsörjning och arbetsvillkor

  Mer effektinriktade indikatorer har också arbetats in i planen efter att kommunstyrelsen återremitterade ärendet till stadsledningskontoret i maj i år. Indikatorerna har tagits fram i samverkan med berörda nämnder.

  V, MP ställer sig i ett yrkande bakom tjänsteutlåtandet men vill också att nämnden för konsument- och medborgarservice får ansvaret för åtgärden ”Vidareutveckla modeller för jämställd medborgardialog, där även andra diskrimineringsgrunder beaktas vid framtagandet av målgruppsanalyser”.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 1 enlighet med stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från V, MP.

  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande L, M, C
  Protokollsanteckning KD

  Rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad, Dnr 0950/18

  I kommunfullmäktiges budget 2018 beslutades om uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Rapporten ska bland annat kopplas till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. När programmet antogs av kommunfullmäktige 2015 beslutade man att utvärdering skulle ske under mandatperiodens fjärde år i samverkan med intresseorganisationerna.

  Stadsledningskontoret kommer att färdigställa sin utvärdering av programmet under första kvartalet 2019. Resultatet från utvärderingen blir en del av flera underlag till rapporten om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Stadsledningskontoret för en dialog med institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet om ett samarbete. Enligt tidplanen ska rapporten färdigställas under 2019.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  Förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg, Dnr 0159/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Överföring av Krami samt överföring av energi- och klimatrådgivning, Dnr 1720/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar med flera

  Referensgruppen för SDN-utredning utsågs enligt förslag. Övriga val bordlades till 30 januari.

  Uppdragsbeskrivning för styrgruppen för politikerutbildning, Dnr 0085/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkanden om fördelning av medel enligt uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2019, Dnr 0019/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 4 - 8 i enlighet med yrkandet från V, MP, S samt enligt beslutssatserna 2 - 4 i yrkandet från L, M.

  Yrkandena från MP, V samt S bordlades till 6 februari
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Förlängning av samarbetsprojektet KOLV, Dnr 1058/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 - 7 om ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 3

  Protokollsanteckning D
  Protokollsanteckning David Lega (KD)
  Daniel Bernmar (V) deltog inte i beslutet på grund av jäv

  Motion av Helene Odenjung (L) om att införa trygghetsvakter i Göteborg, Dnr 0523/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 3 att tillstyrka motionen med hänvisning till yttrandet från SDN Västra Göteborg samt efter votering 7 - 3 enligt yrkandet från S. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  D deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning David Lega (KD)

  Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40), Dnr 1610/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande S
  Yttrande SD

  Remiss från Socialdepartementet - Promemoria om ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård, Dnr 1704/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Finansdepartementets remiss - Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44), Dnr 1413/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Redovisning av uppdraget att ge ut sociala obligationer, Dnr 0347/18
  30 januari

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17
  30 januari

  Genomförandebeslut för Stadsutveckling station Haga, Dnr 1518/18 
  30 januari
  Protokollsanteckning D

  Antagande av detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning i Haga, Inom Vallgraven, Pustervik och Vasastaden, Dnr 1580/18
  30 januari
  Protokollsanteckning D

  Utredning av hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie fritidsverksamhet, Dnr 0357/18
  30 januari

  Arbetssätt och initial finansiering för projekt ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”, Dnr 1149/18
  30 januari

  Genomlysning av hur regelverket för resor vid kommunstyrelsen och stadsledningskontoret fungerar i praktiken, Dnr 1495/17
  30 januari

  Göteborgs Stad i Almedalen 2019, Dnr 1691/18
  30 januari

  Göteborgs Stads Lokalförsörjningsplan 2019, Dnr 1424/18 
  30 januari

  Överföring av biblioteken i kultur- och stadsdelshus, Dnr 1648/18
  30 januari

  Motion av Axel Darvik (L) och Piotr Kiszkiel (L) om att ombilda lägenheter och bygga nya bostäder i Göteborgs förorter, Dnr 0942/18
  30 januari

 • 2019-01-09

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Handlingar och protokoll från mötet.

  Inga notiser från detta möte.

  Övriga ärenden

  Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019, Dnr 0001/18

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Protokollsanteckning D

  Förordnande av politiska sekreterare

  Valdes: Björn Tidland (SD)
  Marcus Silbo (SD)
  Agneta Kjaerbeck (SD)
  Timothy Tréville (SD)
  Robin Nerell (M)
  Gabriella Toftered (L)
  Martin Jordö (FI)

  Nominering till Kommuninvest (hänskjutet från Kommunfullmäktiges valberedning 19 dec 2018

  Valdes Jonas Ransgård (M)

  Val av kommunstyrelsens arbetsutskott

  Beslut enligt förslag.

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2018, del 2, Dnr 0937/18
  16 januari

  Genomförandebeslut för stadsutveckling station Haga, Dnr 1518/18
  16 januari

  Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning i Haga - Inom Vallgraven - Pustervik och Vasastaden. Dnr 1580/18
  16 januari

  Utredning om hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie fritidsverksamhet, Dnr 0357/18
  16 januari

  Möjligheter till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser, Dnr 0454/18
  30 januari

  Överföring av Krami samt överföring av energi- och klimatrådgivning, Dnr 1720/18
  16 januari

  Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019 – 2023, Dnr 0445/14
  16 januari

  Handlingar och protokoll