Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2018

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2018.

Beslut i notisform från kommunstyrelsens möten 2018

Välj kommunstyrelsemöte

Välj datum i listan för att läsa om besluten.

Beslut i notisform är en snabb sammanfattning som publiceras direkt efter kommunstyrelsens möten. Vill du läsa mer ingående om de olika ärendena eller läsa protokollet från mötet, kan du göra det på sidan Handlingar och protokoll.

En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

2018-01-10

Beslut i notisform 10 januari 2018

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2017 del 2 Dnr 0937/17

I 2017 års tredje uppföljningsrapport har stadsledningskontoret följt upp äldreomsorgen inom Göteborgs Stad. Länk till uppföljningsrapport 3-2017 för Göteborgs Stad

Hemtjänsten utvecklas i önskad riktning, men det finns fortfarande arbete att göra för att nå önskade målbilder med Attraktiv hemtjänst. Antalet personer som väntar på att flytta till äldreboende är fortfarande högt. Minst en tredjedel av de som väntar tackar nej till erbjudande. Ett arbete med att ta reda på orsaker till detta är påbörjat i verksamheten. Bland annat behövs fler värdighetsgarantier riktade till äldreboende. Stora förändringar kommer att ske inom äldreomsorgen nästa år. Valfrihetssystem enligt LOV i hemtjänsten och en ny samverkanslag för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård införs. En risk är den svåra rekryterings- och bemanningssituationen som gäller de flesta yrkesgrupper inom området. Även inom hälso- och sjukvården finns stora svårigheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Brister i arbetet med basal inkontinensutredning kvarstår, piloter för att pröva nya metoder pågår. God tillgång på läkare, som beskrivs i mobil närvård och hemsjukvårdsläkare bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet för såväl patienter som personal.

I uppföljningen av äldreomsorgen ingår också en kvalitetsrapport där resultatet för hela Göteborg är i princip samma som föregående år:

Hemtjänst

Flertalet äldre är nöjda med sin hemtjänst. Det gäller såväl helhetsbedömning som förtroende för personal och att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras samt med att bo hemma med hemtjänst. De förbättringsområden som finns på en hela-staden-nivå är andelen genomförandeplaner, brukarnas upplevelse av att kunna påverka vilka tider som personalen kommer på och information om tillfälliga förändringar. Flera stadsdelsnämnder skriver att man inför arbetssätt för att ta reda på vad brukarna förväntar sig och vill gällande olika frågeställningar. Detta sker genom dialogmöten med brukare och anhöriga eller genom att enhetschefer regelbundet träffar brukare. När det gäller medarbetare är den höga sjukfrånvaron ett område som behöver fortsatt arbetas vidare med.

Äldreboende

Flertalet äldre är nöjda med sitt äldreboende. Det gäller såväl helhetsbedömning som förtroende för personal, upplevelse av att äldreboendet är tryggt och personalens bemötande. Brukarnas nöjdhet med aktiviteter och verksamhetens erbjudande om aktiviteter är generellt sett även i år ett förbättringsområde. Andra förbättringsområde är nöjdhet med mat och upplevelse av måltiderna som trevliga, utevistelse, synpunktshanteringen och inkontinensutredningar. Väntetiden mellan ansökan om särskilt boende till erbjudande har ökat för fjärde året I rad. När det gäller medarbetare är den höga sjukfrånvaron ett område som behöver fortsatt arbetas vidare med.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Antagande av detaljplan för bostäder med mera i nordöstra Gårdsten inom stadsdelen Gårdsten, en del av BoStad2021) Dnr 1828/17

Planförslaget gör det möjligt att bygga upp till 400 nya bostäder och radhus, varav 200 är en del av BoStad2021. Planen innebär en mer varierad bostadsbebyggelse och tillför området upplåtelseformer som i dag inte finns i form av bostadsrätter och eventuellt äganderätt. Detaljplanen innebär också att en ny F-3 skola för cirka 300 elever kan byggas.

Planen innefattar omläggning av Gårdstensvägen, ny busshållplats vid skolan, ny gång- och cykelväg och en gångbana utmed Kryddvägen. Planförslaget överensstämmer inte med översiktsplanen eftersom delar av de nya bostäderna kommer att byggas på ett utpekat grön- och rekreationsområde. Men byggnadsnämnden har i detta fall prioriterat bostadsbyggandet. Länsstyrelsen bedömer att planen kan komma att prövas när det gäller markstabilitet och samordning av vattenledningar vid Keillers damm.

Delar av denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Votering 11-2 angående ärendets avgörande idag
Protokollsanteckning Martin Wannholt
Yrkande Martin Wannholt
Yttrande MP, S, V
Yttrande L, M, KD

Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum inom stadsdelen Gårdsten, en del av BoStad2021, Dnr 1827/17

Gårdstens centrum får enligt förslaget till ny detaljplan 250-300 nya bostäder med nya verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Den nya bebyggelsen sker i form av lamellhus, punkthus och radhus på flera platser kring Gårdstens centrum. Muskotgatan vid Gårdstens centrum stängs av för att ge plats åt en större torgyta med service och verksamheter. Planförslaget innebär att Gårdstensvägen ges en mer stadsmässig karaktär och knyts till den nya torgbildningen. Det befintliga bostadsbeståndet i området består främst av hyresrätter. Den nya bebyggelsen planeras huvudsakligen som bostadsrätter och eventuellt äganderätter. Inom planområdet planeras det också för åtta bostäder med särskild service.

Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Votering 11-2 angående ärendets avgörande idag
Yttrande MP, S, V
Yttrande L, M, KD
Protokollsanteckning Martin Wannholt

Antagande av detaljplan för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, Dnr 1292/17

Byggnadsnämnden har godkänt en plan för bostäder inom Högsbohöjd, men eftersom det handlar om ett så stort tillskott av bostäder, cirka 700 lägenheter, behöver planen även tas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen innebär att ytor vid nuvarande Pennygången, som idag används för markparkering, bebyggs med flerbostadshus i 4-8 våningar samt att ytan närmast Högsboleden bebyggs med en byggnad i 8 våningar. Nästan alla bostäder i området är i dag hyresrätter, nybebyggelsen gör det möjligt med större blandning. Cirka 100 av de nya bostäderna planeras att vara smålägenheter, förslagsvis studentlägenheter.

Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021. En mindre del ligger dock avtalsmässigt utanför BoStad2021 och har en senare byggstart.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Votering 12-1 angående ärendets avgörande idag.
Yttrande L, M, KD

Antagande av detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, Dnr 1409/17

Med detaljplanen kan cirka 430 bostäder byggas inom stadsdelen Järnbrott. Syftet med planen är att förtäta med bostäder och skapa en tryggare och mer stadsmässig bebyggelse. Det handlar om tre bostadskvarter med parkeringshus och nya gång- och cykelvägar längs med Nymilsgatan och norra delen av Marconigatan. För att det ska bli möjligt att bygga på platsen behöver 60 träd tas ned. Dessa kommer att ersättas med nya.

Boende i området är negativa till mer förtätning och anser att det räcker med planerna för Flatås Park och Nymilsgatan.

Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Votering 11-2 om ärendets avgörande idag
Protokollsanteckning Martin Wannholt
Yttrande MP, S, V
Yttrande L, M, KD

Yrkande om insatser för att stärka Göteborgs Stads arbete mot antisemitism

Göteborgs Stads arbete mot antisemitism behöver intensifieras och ges ett särskilt fokus under lång tid framöver. Det skriver S, M, MP, V, L och KD i ett yrkande. Bakgrunden är ett ökat antal hatbrott och i synnerhet attacken mot synagogan och NMR:s demonstration i september. Göteborgs Stad arbetar idag på flera olika sätt för att stärka de mänskliga rättigheterna. I yrkandet nämns stadens institution Levande historia, handlingsplanen för nationella minoriteter och en kommande plan mot rasism. Men S, M, MP, V, L och KD vill nu förstärka arbetet och ger stadsledningskontoret i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på åtgärder. Förslagen bör enligt yrkandet tas fram i samverkan med representanter för judiska församlingen och stadens interreligiösa råd.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L, KD
Yttrande SD

Övriga ärenden

Genomförandeavtal för ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg Dnr 1933/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) deltog ej i beslutet.
Protokollsanteckning Martin Wannholt
Yttrande SD

Antagande av ändring av detaljplan för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg, Dnr 0793/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) deltog ej i beslutet.
Protokollsanteckning Martin Wannholt
Yttrande SD

Information om förstudie nya lokaler för Göteborgs konsthall, Dnr 1359/15

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation och gåvor, Dnr 0664/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018, Dnr 0001/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yttrande Martin Wannholt

Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen, Dnr 1414/17

Ärendet utgår

Redovisning av Higab:s uppdrag om effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborg Stadshus AB:s lokalkluster, Dnr 1661/15

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-6 och ordförandens utslagsröst i enlighet med yrkandet från V, S, MP. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
SD deltog ej i beslutet

Förslag till bokslutsberedning för Stadshus AB-koncernen 2017, Dnr 1593/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag inklusive bilaga 2 ang Got Event AB. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Lars Hansson (SD) och Martin Wannholt deltog ej i beslutet ang bilaga 2
Yttrande KD
Reservation SD

Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget hösten 2017 avseende punkt 1.2

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V ang punkt 1.2. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, Dnr 1900/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Yttrande SD

Yttrande till Mark- och miljödomstol, nu fråga om fullmakt, Dnr 1291/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

Reviderat yrkande från kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) angående organisering av spårvägstrafiken

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-1 i enlighet med yrkanden från ordförande.
Yttrande V

Förlängning av stadssekreterare (S)

Ruben Malmström (S) till och med 28 februari 2018

Förlängning av förordnande av stadssekreterare (S)

Kristina Körnung till och med 31 december 2018

Motion av David Lega (KD) om upphandling av undervisningsstöd till den avgiftsfria simundervisningen, Dnr 0910/17

Motionen avslogs efter votering 7-6 med hänvisning till yttrande från idrotts- och föreningsnämnden.

Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd (S2017/06357/FST), Dnr 1499/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Yttrande SD

Remiss från Transportstyrelsen - Upprättande av CTR vid Säve flygplats; TSL 2017-6967, Dnr 1884/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Bordlagda ärenden

Nytt reglemente för Göteborgs kulturnämnd, Dnr 0591/17
24 januari

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet, Dnr 1439/16
7 februari

Direktiv för uppdraget att utreda SDN-sektorernas organisation, Dnr 0988/17
24 januari

Yttrande över överklagande om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält, Dnr 0484/09
24 januari

Yrkande från V, S och MP om att skicka remissen om LOV i daglig verksamhet till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor
24 januari

Motion om att starta projektet ”Måltidsvänner” för att minska undernäring och ensamhet bland äldre, Dnr 1019/17
24 januari

Redovisning av uppdraget till stadsledningskontoret att beskriva konsekvenser m.m. av Göteborgsförslag 422 - Fria kollektivresor för fritidsresor på skollov, Dnr 1833/17
24 januari

Här kan du läsa alla handlingar och protokoll från kommunstyrelsen 2018-01-10