Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2018

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2018.

Beslut i notisform från kommunstyrelsens möten 2018

Välj kommunstyrelsemöte

Välj datum i listan här ovanför för att läsa om besluten.

Beslut i notisform är en snabb sammanfattning som publiceras direkt efter kommunstyrelsens möten. Vill du läsa mer ingående om de olika ärendena eller läsa protokollet från mötet, kan du göra det på sidan Handlingar och protokoll.

En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

2018-03-21

Beslut i notisform 21 mars 2018

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2018-03-07

Beslut i notisform 7 mars 2018

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Detaljplan för bostäder, påbyggnad och verksamheter vid Danska vägen i stadsdelen Lunden, Dnr 0329/18

Detaljplanens syfte är fortsatt stadsutveckling längs Danska vägen för att bidra till att knyta ihop Redbergsplatsen med Sankt Sigfrids plan. Planen gör det möjligt att bygga antingen cirka 130 - 160 bostäder eller 130 bostäder, 120 hotellrum och kontor. Dessutom skapas byggrätter för verksamheter i bottenvåningarna på cirka 750–1000 kvadratmeter. Detta görs dels genom att bygga på befintliga hus, dels genom ett nybyggt flerbostadshus.

Vid nybyggnation kommer sju-åtta stora ekar och andra värdefulla lövträd att fällas vilket förändrar stadsbilden och påverkar naturvärden negativt. Om byggplanerna genomförs kommer nya träd att planteras i den intilliggande Lundenskogen som kompensation för de träd som tas ner.

De synpunkter som kommit in vid samråd och granskning handlar bland annat om hög exploatering, påverkan på stadsbilden och negativ påverkan av att träd kommer att fällas. Fortsatt brist och stor efterfrågan av skol- och förskoleplatser och kollektivtrafikens kapacitet.

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande meddelat att planen kan komma att prövas för att det på ett tillfredställande sätt måste visas på hur riskerna för översvämning eller erosion, risk för översvämning av utryckningsväg för räddningstjänst och för bergras/blocknedfall ska lösas. Stadsledningskontoret ser att frågor som tillgång till skola/förskola och kollektivtrafik inte är helt lösta och behöver följas och bevakas om planen genomförs.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 december 2017 att utesluta detaljplanens södra del som omfattar ett boende med särskilt stöd, gång- och cykelstråk och utbyggnad av skola. Denna del ingår alltså inte i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
Yttrande MP, S, V
Yttrande KD, M, L

Antagande av Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille, Dnr 1065/17

Målbilden Koll2035 är en gemensam målbild för Göteborg, Partille och Mölndal och beskriver hur kollektivtrafiken behöver utvecklas fram till år 2035 för att kunna locka fler att resa kollektivt och för att kollektivtrafiknätet ska kunna hantera ett ökande antal resenärer. Målbild Koll2035 är ett viktigt planeringsunderlag för stadens fortsatta samhälls- och bebyggelseplanering samt det pågående arbete med en ny översiktsplan för Göteborg. Målbilden är sedan tidigare beslutad i Mölndals stad och Partille kommun.

I beslutet att anta Målbilden Koll2035 ger kommunstyrelsen samtidigt trafiknämnden i uppdrag att för Göteborgs Stads del leda arbetet med att prioritera och kostnadsberäkna de föreslagna åtgärderna.

För utförligare information om innehållet i Målbild Koll2035:

Målbild Koll2035 Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

Bildande av den ideella föreningen Citysamverkan, Dnr 1851/17

Park- och naturnämnden, byggnadsnämnden och trafiknämnden föreslår att Göteborgs Stad bildar en ideell förening tillsammans med Avenyn Paradgatan i Göteborg AB, Innerstaden i Göteborg AB och Nordstans samfällighetsförening.

Det finns idag ett samverkansavtal mellan Trygg vacker stad och två av föreningarna. Parterna bedömer att bildandet av en ideell förening som utökas med en förening kan renodla och utveckla arbetet till strategiska frågor som är gemensamma mellan staden. fastighetsägare och handel. Syftet är att på ett hållbart sätt utveckla Göteborgs stadskärna och dess attraktionskraft för både göteborgare och turister, och att attrahera människor och företag till regionen. Det långsiktiga målet ska vara att skapa en ökad samhällsnytta för både medlemmarna och Göteborgs invånare.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
Yttrande V

Remisssvar till Justitiedepartementet om utvidgat hinder att erkänna utländska barnäktenskap (SOU 2017:96), Dnr 1952/17

Justitiedepartementet utreder ett starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv i Sverige. Göteborgs Stad har nu fått möjlighet att ha synpunkter på den del som handlar om Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap. Utredningen föreslår att hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap bör utvidgas till att också gälla där parterna inte har någon anknytning till Sverige, om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Utredningen har övervägt att generellt inte erkänna utländska barnäktenskap, men kommit fram till att det är för långt att gå när båda parter är vuxna när de kommer till Sverige. Det kan också vara i konflikt med Europakonventionens bestämmelse om rätt till privat- och familjeliv. Utredningen bedömer också att man bör behålla den undantagsbestämmelse som finns om att godkänna barnäktenskap om det finns ”synnerliga skäl”.

Göteborgs Stad stödjer förslagets övergripande mål att barn ska skyddas från att ingå äktenskap men tycker att det bör övervägas om en möjlighet till undantag i form av synnerliga skäl verkligen behövs.

Yrkande från (L), (M) och (KD) innebär ett alternativt remissvar som menar att även undantagsregeln om synnerliga skäl ska tas bort så att inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige. Likaså ska äktenskap som ingåtts under tvång aldrig erkännas.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från L, M, KD.
Yttrande S, MP, V

Göteborgsförslaget

Konsekvenser mm av Göteborgsförslag 422 - Fria kollektivtrafikresor för fritidselever på skollov, Dnr 1833/17

Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag beskrivit de ekonomiska konsekvenserna av förslaget, hur stor andel av barnen som går på fritids och hur fritidsverksamheter i skolan idag löser fritidsresor med eleverna.

Fritidselever i årskurs 1 - 4 kan redan idag kostnadsfritt åka kollektivt under terminstid, inklusive sport-, påsk- och höstloven, på vardagar fram till klockan 19. Kortet gäller inte jul- och sommarlov.

Stadsledningskontoret är tveksamt till att införa ytterligare korttyper, ett fritidselevkort bör helst inordnas i det övriga kortsortimentet. Ur juridisk synpunkt är det tveksamt om ett kort enbart kan gälla de elever som går på fritids, det behöver omfatta samtliga mantalsskrivna elever i Göteborg i årskurs 1–4, vilket är cirka 25 000 elever.
Individuella kort till alla elever i årskurs 1 - 4 med samma kostnad som dagens fritidskort skulle kosta cirka elva miljoner kronor per år. Att låta resan, till exempel med ett elevresekort, hanteras av skolan och dess fritidsverksamhet kan minska kostnaden.

Regeringen arbetar just nu med ett förslag om statligt bidrag på 350 miljoner kronor till avgiftsfri kollektivtrafik på sommarloven för ungdomar i årskurs 6 - 9 samt första och andra året på gymnasiet.

S, MP, V skriver i ett yrkande att intentionerna och effekterna av förslaget kan uppnås redan idag och till en betydligt lägre kostnad. Detta genom att kommunen bistår med ett riktat tillskott av medel så att fritidsverksamheterna själva köper till kort för elevernas resor under sommar- och jullov när skolan är stängd men fritids öppet.

M, KD, L yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och skriver också att det i Alliansens budgetförslag ligger en särskild förstärkning till fritidshemmen på nio miljoner kronor som skulle kunna användas för att täcka utlägg för resor i de fall barnen och ungdomarna inte själva har fritidskort.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V

Övriga ärenden

Ekonomiska konsekvenser av flytten till kvarteret Högvakten, dnr 0304/18

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Göteborgs Stads handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning 2018, Dnr 0477/18

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

Ägardirektiv för Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB, Dnr 0403/18

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

Redovisning av uppdraget att göra en översyn av självdeklarationen, Dnr 0608/18

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

Förslag till inriktning av arbetet med fokus på att stärka insatserna mot sexuella trakasserier, Dnr 1860/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Yttrande KD, M, L, S, V och MP

Förordnande av stadssekreterare för M

Valdes Mathias Bred (M)

Förordnande av stadssekreterare för M

Valdes Maria Gathendahl (M)

Remiss från Näringsdepartementet - Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar, dnr N2018/00192/SUBT, Dnr 0459/18

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S, MP
Protokollsanteckning M, L, KD
Lars Hansson deltog ej i beslutet

Motion av David Lega (KD) om att utveckla företagslotsens arbete genom informationsinsatser, Dnr 1399/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7-5 i enlighet med yrkandet från Ann-Sofie Hermansson om att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrande från Business region Göteborg.
Lars Hansson deltog ej i beslutet

Bordlagda ärenden

Inriktningsbeslut för förstudien om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin, Dnr 0856/12
21 mars

Felparkeringsavgifter på allmän platsmark, Dnr 1948/17
21 mars

Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum, Dnr 1082/11
21 mars

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet, Dnr 1439/16
21 mars

Yrkande från KD och L angående utredning om förändrad biståndsbedömning gällande hemtjänst i Göteborg, Dnr
21 mars

Bokslutsberedning avseende 2017, Dnr 0043/18
21 mars

Återrapportering av den generella krisberedskapen, Dnr 0912/17
BL 21 mars

Motion av Mariah Ben Salem Dynehäll (L) om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Kødbyn/Meatpacking district, Dnr 1277/17
21 mars

Länk till handlingar och protokoll från kommunstyrelsen 7 mars 2018

2018-02-28

Beslut i notisform 28 februari 2018

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Antagande av detaljplan för bostäder vid Hovåsterrassen, inom stadsdelen Askim i Göteborg, Dnr 0330/18

Detaljplanen gäller ett cirka 1,4 hektar stort område vid Skalldalsvägen nära Hovåsmotet i Askim. Planförslaget gör det möjligt att bygga 70 - 100 lägenheter och verksamhetslokaler i flerbostadshus. Förslaget innebär också att den allmänna gångbanan Skallgången säkras, att trottoaren längs Skalldalsvägen breddas och att en ny tillfart byggs till den privata fastigheten Hovås 3:345.

Byggnadsnämnden behandlade detaljplanen i december och föreslår att den antas i kommunfullmäktige då den strider mot Göteborgs översiktsplan där området anges som grön- och rekreationsområde. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2016 och på granskning mellan den 11 oktober och 1 november 2017. Både Trafikverket och Länsstyrelsen har haft synpunkter gällande påverkan på väg 158, som är av riksintresse för kommunikation, men staden bedömer att den förväntade trafikökningen har redovisats. De allvarligaste invändningarna bland samrådsyttrandena är utöver detta Länsstyrelsens bedömning kring buller och miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten och för fisk- och musselvatten. De boende i närområdet har lämnat synpunkter på trafiksituationen, samt på påverkan och anpassning till omkringliggande bostäder och landskap. Byggnadsnämndens bedömning var att dessa synpunkter kunde beaktas genom förtydliganden och kompletteringar av planhandlingarna.

Stadsledningskontorets samlade bedömning är att detaljplanen bör antas då den svarar upp mot behovet av bostäder i staden och ligger i linje med kommunfullmäktiges budgetmål att bostadsbristen ska byggas bort och att bostadsbehoven ska tillgodoses bättre.

Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

Martin Wannholt deltog ej i beslutet

Förslag till taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet - beslut enligt SoL samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, Dnr 0931/17

Stadsledningskontoret har på uppdrag från kommunfullmäktige, 2014-03-20 §7 p.4 dnr 0665/13, utrett och föreslår en ny taxekonstruktion för trygghetslarm, för hemtjänst som utgår från utförd tid, för välfärdtekniktjänster samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

I samband med uppdraget har stadsledningskontoret sett över hela taxan för äldreomsorg samt taxan för personer 64 år och yngre gällande insatser enligt socialtjänstlagen och föreslår en gemensam taxa oavsett ålder. Stadsledningskontoret föreslår inte någon avgiftsnivå (procent av maxtaxan) för taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet avseende beslut enligt SoL, utan överlåter detta för politiskt ställningstagande.

S, Mp och V tillstyrker i ett yrkande stadsledningskontorets förslag till taxekonstruktion förutom kring punkterna kring trygghetslarm och välfärdstekniktjänster där yrkas att dagens taxekonstruktion bibehålls. Yrkandet innehåller även en förändring kring förslaget till taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet där ingen taxa för hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ska tas ut för personer över 85 år eller för personer som har beslut om hemtjänst. Yrkandet förordar att taxan fastställs till 7 procent av maxtaxan.

M, L och KD föreslår i ett yrkande att nivån för avgift i taxan för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet avseende beslut enligt SoL fastställs till 7 procent av maxtaxan samt att förslaget till taxa för insatser som utförs av personal i hemmet till följd av trygghetslarm avslås. I övriga punkter tillstyrker de Stadsledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 8-5 i enlighet med yrkandet från V, S, MP, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation, Dnr 1454/14

På Kommunstyrelsens uppdrag har stadsledningskontoret gjort en översyn av stadens facknämnders organisation och ansvarsområden. Stadsledningskontoret presenterade i augusti 2017 sin slutrapport för facknämndsöversynen. Rapporten kompletterades med ett tjänsteutlåtande som bland annat innehåller ett helhetsförslag om hur arbetet med översynen ska tas vidare. Förslaget innebär bland annat etablering av fyra nya nämnder som i stor utsträckning skulle ersätta dagens planerande och byggande nämnder.

S, M, MP, V, L, KD föreslår i sina yrkanden att mera begränsade förändringar genomförs och att stadsledningskontoret får i uppdrag att vidare utreda lokalsekretariatets ansvar, att förändra idrott- och föreningsnämndens ansvar samt att placera ansvaret för strategisk planering direkt under kommunstyrelsen. Detta utredningsarbete ska redovisas till kommunstyrelsen senast i maj 2018.

Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 11-1 i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L, KD samt yrkandet från S, M, MP, V, L, KD, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

Lars Hansson deltog ej i beslutet
Yttrande L, M, KD

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035, Dnr 1332/16

I september 2016 gav kommunfullmäktige stadsledningskontoret i uppdrag att, i samarbete med Business region Göteborg (BRG), ta fram ett näringslivsstrategiskt program för hela Göteborgs Stad. Det näringslivsstrategiska programmet är framtaget i en bred dialogprocess som inkluderat företag, organisationer, akademi, regionala organ och kommuner samt stadens verksamheter. Det har fått en bred förankring även inom Göteborgs stad och det finns en beredskap att snabbt starta arbetet med att genomföra programmet.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt reviderat tilläggsyrkande från M, L, KD, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

Yttrande MP, S och V

Redovisning av offentliga platser med behov av kameraövervakning, Dnr 0789/16

Kameraövervakning på allmänna platser behövs för att öka tryggheten i Göteborg. Det anser tio av tolv tillfrågade nämnder och bolag som nu lämnat förslag på platser där kameraövervakning kan bli aktuell.

Stadsledningskontoret fick efter ett beslut i kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadsdelsnämnderna, social resursförvaltning och Göteborgslokaler se över vilka platser som kan ha ett behov av kameraövervakning eller utökad kameraövervakning. Översynen presenteras i ett tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret. Den visar att samtliga nämnder utom Norra Hisingen och Örgryte – Härlanda ser ett behov av kameraövervakning för att förebygga och beivra brott. Flera nämnder uttrycker samtidigt en tveksamhet till effekten av kameraövervakning med hänvisning till Brottsförebyggande rådets (BRÅ) forskningssammanställning. Enligt denna är kameraövervakning främst effektiv på parkeringsplatser och det går inte att se några tydliga brottsförebyggande effekter i exempelvis stadskärnor, utsatta bostadsområden och kollektivtrafik. Flertalet nämnder betonar vikten av att pröva andra åtgärder innan kameraövervakning tillämpas och att vid en bedömning om kameraövervakning så ska en avvägning göras av den enskildes rätt till personlig integritet.

M, L och KD vill i ett yrkande ge Stadsledningskontoret i uppdrag att inleda förhandlingar med Polismyndigheten. Syfte är att komma överens om att utveckla en gemensam plan för kameraövervakning i Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen samt efter votering 6-7 i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från M, L och KD.
Yrkande S, MP, V

Övriga ärenden

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster 2018, Dnr 0468/18

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

Nytt reglemente för Göteborgs miljö- och klimatnämnd, Dnr 0615/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

Ansökan från Bollebygds kommun om delägarskap i Gryaab AB, Dnr 1883/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige
Yttrande MP, S, V

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för Intraservice, Dnr 1380/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 7 februari 2018 att bifalla yrkande från M, L och KD samt att bifalla första beslutsatsen i yrkande från MP, S och V

Kommunstyrelsen bordlade beslutssats två i yrkandet och beslutade att denna del av yrkandet skulle behandlas i samband med ärendet om översyn av stadens facknämndsorganisation.

Yrkandet återtogs av MP

Avstämning ersättningar 2017 avseende fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, Dnr 0071/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Ärendet justerades omedelbart.

Förslag till regionalt samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion, Dnr 0831/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Hemställan från kretslopp- och vattennämnden om fondering av kapital och eget kapital/skuld till brukare från VA-verksamheten, Dnr 1890/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från L, M, KD

Val av ledamot och vice ordförande i Personalutskottet i stället för Maria Rydén (M) som avsagt sig

Valdes Axel Josefsson (M)

Utseende av representant i Eurocities Sociala Forumet i stället för Maria Rydén (M) som avsagt sig

Valdes Axel Josefsson (M)

Utseende av ledamot i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Maria Rydén (M) som avsagt sig

Valdes Axel Josefsson (M)

Utseende av ledamot i kommunstyrelsens Äldreberedning i stället för Maria Rydén (M) som avsagt sig

Valdes Axel Josefsson (M)

Utseende av representant i Partnership Management Committee i stället för Maria Rydén (M) som avsagt sig

Valdes Axel Josefsson (M)

Yrkande från M, MP, V, L och KD angående politiska sekreterare

Kommunstyrelsen beslutade efter 4-8 i huvudvotering i enlighet med yrkandet från M, MP, V, L, KD
Beslutet omedelbart justerat.
Yttrande S

Förordnande av stadssekreterare för (S)

Valdes Frida Eriksson Tall (S)

Förordnande av stadssekreterare för (S)

Valdes Anna Ahlborg (S)

Motion av Björn Tidland (SD) om reviderade reglementen för Göteborgs Stads stadsdels- och facknämnder, Dnr 0909/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S, MP att avslå motionen.

Remiss från Miljö- och energidepartementet - Promemorian Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet, Dnr 1576/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88), Dnr 1855/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101), S2017/07382/FST, Dnr 0471/18

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Yttrande V, S, MP

Remiss - Översiktsplan för Öckerö kommun, Dnr 1898/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Remiss Tolkförmedling Väst: Yttrande över förslag till ny förbundsordning, Dnr 0407/18

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

Bokslutsberedning för 2017, Dnr 0043/18
7 mars

Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden, Dnr 0625/17
21 mars

Bildande av den ideella föreningen Citysamverkan, Dnr 1851/17
7 mars

Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum, Dnr 1082/11
7 mars

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet, Dnr 1439/16
7 mars

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16
21 mars

Ändrade riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 1302/17
21 mars

Återrapportering av den generella krisberedskapen, Dnr 0912/17
7 mars

Motion av David Lega (KD) om att utveckla företagslotsens arbete genom informationsinsatser, Dnr 1399/17
7 mars

Motion av Mariah Ben Salem Dynehäll (L) om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Kødbyn/Meatpacking district, Dnr 1277/17
7 mars

Remiss från Näringsdepartementet - Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar, dnr N2018/00192/SUBT, Dnr 0459/18
7 mars

Remiss från Justitiedepartementet - Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96), Dnr 1952/17
7 mars

Ägardirektiv för Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB, Dnr 0403/18
7 mars

Redovisning av uppdraget till stadsledningskontoret att beskriva konsekvenser mm av Göteborgsförslag 422 - Fria kollektivresor för fritidsresor på skollov, Dnr 1833/17
7 mars

Länk till handlingar och protokoll

2018-02-21

Beslut i notisform 21 februari 2018

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte. Två beslutspunkter på ordinarie föredragningsmöte.

Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen i Bö och Lunden, dnr 0328/18

Detaljplanen gäller Prästgårdsängen i stadsdelarna Bö och Lunden. Planen möjliggör byggande av 400 nya hyreslägenheter och 40 bostadsrätter, ny infart till Prästgårdsgatan, nytt kvarterstorg, ombyggnad av busshållplats och att Danska vägen omvandlas till en mer stadsmässig gata med verksamheter i bottenvåningarna och parkeringar längs vägen. Dessutom är tanken att binda ihop Prästgårdsängen med Redbergsplatsen och Sankt Sigfrids plan.

De synpunkter som kommit in under samråd och granskning handlar bland annat om risk för hög exploatering i ett redan exploaterat bostadsområde, risk för skuggning, förlorad utsikt, dålig luft, buller, tillgång till p-platser och negativ påverkan på den tidstypiska 60-talsbebyggelsen. Byggnadsnämnden har gjort fördjupade studier och bedömer att de mervärden som skapas av tillskott av fler lägenheter är mer angelägna än det som framförts emot detaljplanen i samråds- och granskningsyttrandena. Flertalet synpunkter har dock kunnat tillgodoses.

Detaljplanen lämnas till kommunfullmäktige för antagande då den är av allmänt intresse och innebär förtätning i befintlig stadsmiljö, kräver kommunala investeringar för bland annat ombyggnad av Danska vägen, omläggning av fjärrvärmeledningar och investering i nya förskolor och skola.
Stadsledningskontoret ser att frågor som tillgång till skola, förskola och kollektivtrafik inte är helt lösta och behöver följas och bevakas vid ett genomförande.

Kommunstyrelsen röstade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

Martin Wannholt deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.
Yttrande MP, S och V
Yttrande L, M och KD

Avsiktsförklaring med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken, dnr 1864/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

Reservation Daniel Bernmar (V).
Martin Wannholt och Lars Hansson (-) deltog inte i beslutet.

Länk till handlingar och protokoll

2018-02-07

Beslut i notisform 7 februari 2018

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020, Dnr 0327/18

Kommuner och landsting får statsbidrag för att stärka arbetet med psykisk hälsa. Dels får Göteborgs Stad pengar för att stärka sina egna insatser, dels ska man tillsammans med Västra Götaland och de 49 kommunerna ta fram en gemensam handlingsplan.

Den länsgemensamma handlingsplanen ska förbättra och stärka arbetet för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa. Handlingsplanen är indelad i gemensamma fokusområden, mål och aktiviteter för både vuxna och barn och unga.

Några viktiga delar i planen är bland annat en nollvision för självmord i Västra Götaland, att personer i behov av samordnade insatser ska ha en så kallad samordnad individuell plan - SIP, att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg och att förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga.

Som en del i bakgrunden kan nämnas att sjukskrivningar för psykisk ohälsa utgör 45 procent av sjukskrivningarna hos Försäkringskassan och att kostnaderna för psykisk ohälsa i Sverige enligt OECD uppgår till cirka 70 miljarder kronor om året.

Det politiska samrådsorganet för Västra Götalandsregionen och VästKom har redan ställt sig bakom handlingsplanen.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads handlingsplan 2018 - 2019 för genomförande av Göteborgs Stads innovationsprogram 2018 - 2023, Dnr 1580/17

Göteborgs Stads innovationsprogram antogs av kommunfullmäktige den 19 oktober. Stadsledningskontoret har nu tagit fram ett förslag till handlingsplan för att konkretisera de insatser och aktiviteter som behöver genomföras 2018 och 2019.

Stadsledningskontoret planerar att genomföra handlingsplanen i projektform under 2018 och detta arbete kan påbörjas under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om resursförstärkning.

Handlingsplanen omfattar 30 insatser och berör främst Business region Göteborg, förvaltningen för inköp och upphandling, Intraservice, kommunstyrelsen, konsument- och medborgarserviceförvaltningen samt social resursförvaltning. De flesta av den 30 insatserna grundar sig till stor del på befintliga uppdrag och ligger därmed inom berörda nämnders och styrelsers befintliga budget för 2018. Fem av insatserna finansieras med pengar från Vinnova och Tillväxtverket.

För att etablera en koordineringsfunktion/projektorganisation för att leda, samordna och följa upp det gemensamma innovationsarbete, innovationsprogrammet samt handlingsplanen behövs viss förstärkning av stadsledningskontorets ram. Med ett strategiskt och fokuserat innovationsarbete kan Göteborgs Stad samordna och prioritera sina resurser så att organisationen gör rätt saker, engagerar rätt aktörer och snabbare når önskad effekt.

Målbilden för innovationsprogrammet är att Göteborgs Stad har ett strukturerat arbete för att driva innovation som skapar nytta för boende, besökare och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yttrande V

Yrkande från M, L och KD angående tillgång till förskoleplatser i Göteborgs Stad

M, L, KD vill i ett yrkande att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att göra en analys av pågående och framtida situation av platsbrist i förskolan. Bakgrunden är att stadsdelsförvaltningen Centrum sedan några månader inte kan erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Detta har lett till kritik från Skolinspektionen som också krävt åtgärder. Dessutom rapporterar flera stadsdelar att tillgången på förskoleplatser blir allt svårare att tillgodose.
M, L, KD yrkar också att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag

  • att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av och handlingsplan för förskoleplatser i lokaler med temporära bygglov
  • att göra en inventering av hur fler förskoleplatser kan erbjudas hos fristående aktörer
  • att i samband med analysen också presentera andra möjliga lösningar på kort och lång sikt för att motverka platsbristen inom förskolan
  • att återkomma med förslag på hur vårdnadshavare som inte får tillgång till förskoleplats inom lagstadgad tid kan få bättre kompensation än idag

MP, S, V ställer sig i ett tilläggsyrkande bakom yrkandet från M, L, KD och vill också ge stadsledningskontoret i uppdrag att dels analysera och lämna förslag på hur personalförsörjningen inom förskolan ska säkras på lång sikt, dels ta fram ett förslag på modell för beställning av pedagogiska lokaler.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L, KD och samt första beslutssatsen i tilläggsyrkandet från MP, S, V. Beslutssats 2 i tilläggsyrkandet från MP, S, V bordlades till den 28 feb.

Yrkande angående följeforskning/utvärdering av den pågående omorganisationen av förskola och grundskola

Den pågående omorganisationen av förskola och grundskola har stor påverkan på Göteborgs Stads verksamheter och brukare. Det är därför angeläget att ta vara på de erfarenheter och lärdomar som arbetet ger skriver MP, S, V i ett yrkande och vill ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en plan för följeforskning av omorganisationen.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S, V.
Yttrande L, M, KD

Övriga ärenden

Uppdaterade gemensamma miljökrav för storstäderna och Trafikverket vid upphandling av entreprenader, Dnr 0302/18

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yttrande MP, S, V

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0319/18

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Göteborg Energi ABs hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden” (beslut KS 29 november) - Nu fråga om yrkanden gällande Rosenlundsverket

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med andra beslutssatsen i yrkande från L, M, KD och tilläggsyrkande från MP, S, V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott, en del av BoStad2021, återremitterad av kommunfullmäktige den 18 januari. Nu fråga om återremiss till byggnadsnämnden, Dnr 1409/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag att återremittera ärendet till byggnadsnämnden.

Kartläggning av förskolans och skolans Information och kommunikationsteknikarbete (IKT) i Göteborg, Dnr 0615/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

ElectriCity – Samarbetsavtal, Dnr 1372/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Samarbetsavtal Västsverige växer - operativa gruppen kommunikation Dnr 1475/17

Yrkande S, MP, V
Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 i enlighet med yrkandet från S, MP, V

Förslag till riktlinjer för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad. Nu fråga om: metod för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad, Dnr 0783/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet från MP, S, V

Utseende av representant i styrgrupp för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö (LGS) i stället för Daniel Bernmar (V) som avsagt sig

Valdes Marie Brynolfsson (V).

Remiss från Näringsdepartementet - En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73), Dnr N2017/06026/PBB, Dnr 1597/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning (S2017/07389/FST), Dnr 1896/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering xxx-xxx i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Yttrande L, M, KD

Bordlagda ärenden

Detaljplan för bostäder vid Hovåsterrassen, i stadsdelen Askim, Dnr 0330/18
28 februari

Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen i Bö/Lunden, Dnr 0328/18
21 februari

Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum, Dnr 1082/11
28 februari

Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet avseende beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, Dnr 0931/17
28 februari

Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation, Dnr 1454/14
28 februari

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet, Dnr 1439/16
28 februari

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035, Dnr 1332/16
28 februari

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16
28 februari

Redovisning av uppdrag till stadsledningskontoret att komplettera dokumentet Riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 0673/16
28 februari

Återrapportering av den generella krisberedskapen, Dnr 0912/17
28 februari

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utföra en översyn för att identifiera lämpliga offentliga platser där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning, Dnr 0789/16
28 februari

Hemställan från kretslopp- och vattennämnden om fondering av kapital och eget kapital/skuld till brukare från VA-verksamheten, Dnr 1890/17
28 februari

Motion om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Kødbyn/Meetpacking district, Dnr 1277/17
28 februari

Konsekvenser med mera av Göteborgsförslag 422 – Fria kollektivresor för fritidsresor på skollov, Dnr 1833/17
28 februari

2018-01-31

Beslut i notisform 31 januari 2018

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Förslag till program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, Dnr 0333/18

Göteborg & Co har tagit fram ett förslag till program för besöksnäringens utveckling. Inom arbetet med att ta fram detta program har ett målbildsarbete genomförts tillsammans med intressenter ur besöksnäringen, vilket har resulterat i den gemensamma målbilden ”2030 har turismen till destinationen Göteborg fördubblats”. För att uppnå denna gemensamma målbild och även leva upp till kommunfullmäktiges mål att öka möjligheterna för göteborgare att turista i sin egen stad har fem strategier för staden utarbetats inom programmet.

De fem strategierna innebär att Göteborgs Stad ska:

  • verka för att säkerställa investeringar i de verksamheter som utgör motorer för besöksnäringens utveckling.
  • utarbeta långsiktigt hållbara finansieringslösningar för åtgärder som syftar till att utveckla destinationen och staden.
  • utveckla samverkansformerna för hållbar destinationsutveckling mellan såväl stadens olika delar som med näringsliv och akademi.
  • i stadsplaneringen beakta besöksnäringens behov.
  • aktivt verka för ett gynnsamt näringslivsklimat och en tryggad kompetensförsörjning.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Reservation MP

Övriga ärenden

Bemyndigande att förvärva fastigheten Lindholmen 6:13 av Norra Älvstranden Utveckling AB avseende detaljplan för Tekniskt gymnasium vid Kunskapsgatan, inom stadsdelen Lindholmen, Dnr 1943/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Reservation SD

Remittering av förslag till nytt reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder, Dnr 0609/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Reservation SD

Remittering av förslag till reglementen för Göteborgs förskolenämnd, grundskolenämnd, utbildningsnämnd och kommunstyrelse, Dnr 1389/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Reservation SD

Kostnader för vårens arbete med etablering av förskolenämnd och grundskolenämnd, Dnr 0383/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Interkommunal ersättning Svenska Balettskolan 2018, Dnr 0038/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag till en kommungemensam strategi för att stärka arbetet med läs- och skrivutveckling, Dnr 1413/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Yttrande L, M, KD
Yttrande SD

Ansökan om att Göteborgs Stad ska stå värd för MR-dagarna 2021, Dnr 1903/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Yttande SD

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Dnr 0939/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Redovisning av äldreberedningens uppdrag att återkomma med ett förslag på uppdragsbeskrivning för funktionen äldreombudsman samt organisatorisk tillhörighet inför beslut i kommunstyrelsen om införande förklaras fullgjort, Dnr 1239/15

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från M,L,KD

Förslag om att ompröva stadsledningskontorets ställningstagande om kaféverksamhet i kvarteret Högvakten, Dnr 1425/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S, V samt att-sats 2 i yrkandet fr L, KD om att ge Higab i uppdrag att undersöka om det går att skapa infrastruktur i kvarteret Högvakten, så att det blir möjligt att bedriva kafé eller restaurangverksamhet på Gustaf Adolfs torg.
Yttrande SD

Yrkande från SD om konstnärs medverkan i Lorensbergsprojektet ”Världens bästa stad när det regnar”

Kommunstyrelsen beslutade att avslå yrkandet från SD efter huvudvotering 6-6 med ordförandens utslagsröst i enlighet med yrkandet från S, MP, V.

Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att minska byggkostnader, Dnr 0978/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yrkande från M, L, KD i byggnadsnämnden.
Yttrande SD

Remiss från Socialdepartementet - Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68), Dnr 0310/18

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Yttrande SD

Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemorian 2017:59, Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik, Dnr 1810/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Yttrande över remiss från Trafikverket - ÅVS Göteborg och Västsverige omloppsnära uppställningsspår, Dnr 1236/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Yttrande MP, S, V

Bordlagda ärenden

Avsiktsförklaring med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken, Dnr 1864/17
21 februari

Redovisning av uppdrag till stadsledningskontoret att komplettera dokumentet Riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 1302/17
7 februari

Göteborgs Stads handlingsplan 2018-2019 för genomförande av Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023, Dnr 1580/17
7 februari

Göteborg Energi ABs hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden” (beslut KS 29 november) - Nu fråga om yrkanden gällande Rosenlundsverket
7 februari

Hemställan från kretslopp- och vattennämnden om fondering av kapital och eget kapital/skuld till brukare från VA-verksamheten, Dnr 1890/17
7 februari

Yrkande från M, L och KD angående tillgång till förskoleplatser i Göteborgs Stad
7 februari

Motion om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs meetpacking district, Dnr 1277/17
7 februari

2018-01-24

Beslut i notisform 24 januari 2018

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Motion om att ändra serveringstiderna, Dnr 1084/17

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att begränsa Göteborgskrogarnas öppettider till klockan tre på fredagar och klockan fem på lördagar. Helene Odenjung (L) skriver i en motion att krog- och nöjesscenen är en viktig del av destinationen Göteborg som ska vara en öppen levande stad. Helen Odenjung föreslår att senaste serveringstid i Göteborgs Stad ändras till klockan 05.00 alla dagar i veckan, och att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige reviderar Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering enligt detta förslag.

Motionen har varit ute på remiss hos social resursförvaltning som tillstyrker, samt stadsdelsförvaltningarna Centrum och Majorna-Linné som båda vill avstyrka.

S, M, L, KD skriver i ett gemensamt yrkande att Göteborg behöver utvecklas och stärkas som turistdestination, evenemangsstad och kvällsekonomi och att det därför är rimligt att tillåta serveringstider på fredagar till klockan 05 (lördag morgon). Denna justering av stadens riktlinjer för serveringstider ska följas och utvärderas av social resursnämnd efter två år.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 i enlighet med yrkandet från S, M, L, KD
Yttrande SD
Yttrande S
Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Motion av Ann Catrine Fogelgren (L) om att starta projektet "Måltidsvänner" för att minska undernäring och ensamhet bland äldre, Dnr 1019/17

Ann Catrine Fogelgren (L) vill att stadsledningskontoret inleder ett projekt kring konceptet måltidsvänner. Äldre ska genom stadens frivilliguppdrag kunna ansöka om en måltidsvän. Måltidsvänner arbetar ideellt men maten bjuder kommunen på. Det bör även vara möjligt att till exempel hämta mat och äta tillsammans i den äldres hem, gå till en restaurang eller träffpunkt för en måltid ihop. Projektet ska bland annat syfta till att möta ensamhet bland äldre och att måltiden blir ett positivt inslag i den äldres liv, vilket kan bidra till ökad livskvalitet.

S, MP, V yrkar bifall till motionen med tillägget att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda vilka skattetekniska lösningar som behövs för att finansiera måltidsvännens ersättning och att två till tre nämnder därefter får i uppdrag att inleda projekt med måltidsvänner

L, M, KD föreslår i ett tilläggsyrkande bland annat att stadsdelsnämnderna får uppdraget att inleda projektet måltidsvänner samt att äldreberedningen samordnar och utvärderar projektet.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med tilläggsyrkandet från L, M, KD samt bifall till första att-satsen i tilläggsyrkandet från V, S, MP
Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Motion om att säkerställa parkeringar i centrala staden, Dnr 0844/17

Axel Josefsson (M) med flera, skriver i en motion att Göteborgs centrum står inför stora omvandlingar i och med att stora investeringar görs i såväl infrastruktur som bostäder och verksamheter. Motionärerna anser att Göteborgs stad behöver aktivt verka för att värna det antal parkeringsplatser som finns, och samtidigt säkerställa att nya bostäder och verksamheter får tillgång till det antal parkeringsplatser de behöver. Motionen har remitterats för yttrande till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, SDN Centrum samt till Göteborgs Stads Parkering AB.

(S), (MP), (V) skriver i ett yrkande att stadens förvaltningar och bolag aktivt jobbar med att säkerställa framkomligheten i staden under tiden då stora byggen och satsningar görs och att det görs betydande satsningar inte bara för att säkerställa tillräckligt antal parkeringsplatser utan även andra trafikslag som cykel, kollektivtrafik med mera.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V

Övriga ärenden

Yrkande från Martin Wannholt om ny detaljplan för Skeppsbron

Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 6-6 med ordförandens utslagsröst i enlighet med yrkande från MP, S, V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Martin Wannholt avstod från att rösta

Nytt reglemente för Göteborgs kulturnämnd, Dnr 0591/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med yrkandet från S, MP, V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Reservation SD
Yttrande M, L, KD
Yttrande SD

Yrkande från KD angående framtida koncernbidrag inom Göteborgs Stadshus AB

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 att avslå yrkandet.

Riksnorm för beräkning av försörjningsstöd samt förändrade boendekostnader 2018, Dnr 1905/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Yrkande från SD om kartläggning av behov av idrottshallar i Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 att avslå yrkandet i enlighet med yrkande från KD, M, L
Reservation SD

Direktiv för uppdraget att utreda SDN-sektorernas organisation, Dnr 0988/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Yttrande över överklagande om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårds skjutfält, Dnr 0484/09

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 9-4i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt bifall till tilläggsyrkande från MP, S, V efter votering 7-6
Yttrande KD

Kulturnämndens hemställan avseende beslut om Göteborgs Stads framtida medfinansiering av Göteborg Wind Orchestra, Dnr 1062/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med återremissyrkandet från S, M, MP, V, L, KD

Yrkande från V, S och MP om att skicka remissen om LOV i daglig verksamhet till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S, MP samt tilläggsyrkandet från KD, M, L med visst tillägg.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035, Dnr 1332/16
7 februari

2.1.2. Förslag till program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, Dnr 1332/16
31 januari

2.1.3. Slutrapport - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen, Dnr 0998/16
28 mars

2.1.4. Göteborgs Stads handlingsplan 2018 - 2019 för genomförande av Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023, Dnr 1580/17
31 januari

2.1.5. Utredning av parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16
7 februari

2.1.6. Redovisning av uppdraget att göra en översyn av stadens facknämndsorganisation, Dnr 1454/14
7 februari

2.1.7. Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden” (beslut KS 29 november) - Nu fråga om yrkanden om Rosenlundsverket
31 januari

2.2.1. Förslag till riktlinjer för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad. Nu fråga om: metod för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad, Dnr 0783/17
7 februari

2.2.2. Redovisning av äldreberedningens uppdrag att återkomma med ett förslag på uppdragsbeskrivning för funktionen äldreombudsman samt organisatorisk tillhörighet inför beslut i kommunstyrelsen om införande förklaras fullgjort, Dnr 1239/15
31 januari

2.2.5. Yrkande från SD om konstnärs medverkan i Lorensbergsprojektet ”Världens bästa stad när det regnar”
31 januari

2.2. 8. Förslag till omprövning av ställningstagande avseende kaféverksamhet i kvarteret Högvakten, Dnr 1425/17 Yrkande L och KD
31 januari

2.2.10. Samarbetsavtal Västsverige växer - operativa gruppen kommunikation, Dnr 1475/17
7 februari

2.2.11. Yrkande från Martin Wannholt angående långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet – mer naturvetenskap i Göteborgs Stad
21 mars

4.1. Yttrande över remiss från Trafikverket - ÅVS Göteborg och Västsverige omloppsnära uppställningsspår, Dnr 1236/17
31 januari

5.1. Konsekvenser mm av Göteborgsförslag 422 - Fria kollektivtrafikresor för fritidselever på skollov, Dnr 1833/17
7 februari

2018-01-10

Beslut i notisform 10 januari 2018

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2017 del 2 Dnr 0937/17

I 2017 års tredje uppföljningsrapport har stadsledningskontoret följt upp äldreomsorgen inom Göteborgs Stad. Länk till uppföljningsrapport 3-2017 för Göteborgs Stad

Hemtjänsten utvecklas i önskad riktning, men det finns fortfarande arbete att göra för att nå önskade målbilder med Attraktiv hemtjänst. Antalet personer som väntar på att flytta till äldreboende är fortfarande högt. Minst en tredjedel av de som väntar tackar nej till erbjudande. Ett arbete med att ta reda på orsaker till detta är påbörjat i verksamheten. Bland annat behövs fler värdighetsgarantier riktade till äldreboende. Stora förändringar kommer att ske inom äldreomsorgen nästa år. Valfrihetssystem enligt LOV i hemtjänsten och en ny samverkanslag för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård införs. En risk är den svåra rekryterings- och bemanningssituationen som gäller de flesta yrkesgrupper inom området. Även inom hälso- och sjukvården finns stora svårigheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Brister i arbetet med basal inkontinensutredning kvarstår, piloter för att pröva nya metoder pågår. God tillgång på läkare, som beskrivs i mobil närvård och hemsjukvårdsläkare bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet för såväl patienter som personal.

I uppföljningen av äldreomsorgen ingår också en kvalitetsrapport där resultatet för hela Göteborg är i princip samma som föregående år:

Hemtjänst

Flertalet äldre är nöjda med sin hemtjänst. Det gäller såväl helhetsbedömning som förtroende för personal och att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras samt med att bo hemma med hemtjänst. De förbättringsområden som finns på en hela-staden-nivå är andelen genomförandeplaner, brukarnas upplevelse av att kunna påverka vilka tider som personalen kommer på och information om tillfälliga förändringar. Flera stadsdelsnämnder skriver att man inför arbetssätt för att ta reda på vad brukarna förväntar sig och vill gällande olika frågeställningar. Detta sker genom dialogmöten med brukare och anhöriga eller genom att enhetschefer regelbundet träffar brukare. När det gäller medarbetare är den höga sjukfrånvaron ett område som behöver fortsatt arbetas vidare med.

Äldreboende

Flertalet äldre är nöjda med sitt äldreboende. Det gäller såväl helhetsbedömning som förtroende för personal, upplevelse av att äldreboendet är tryggt och personalens bemötande. Brukarnas nöjdhet med aktiviteter och verksamhetens erbjudande om aktiviteter är generellt sett även i år ett förbättringsområde. Andra förbättringsområde är nöjdhet med mat och upplevelse av måltiderna som trevliga, utevistelse, synpunktshanteringen och inkontinensutredningar. Väntetiden mellan ansökan om särskilt boende till erbjudande har ökat för fjärde året I rad. När det gäller medarbetare är den höga sjukfrånvaron ett område som behöver fortsatt arbetas vidare med.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Antagande av detaljplan för bostäder med mera i nordöstra Gårdsten inom stadsdelen Gårdsten, en del av BoStad2021) Dnr 1828/17

Planförslaget gör det möjligt att bygga upp till 400 nya bostäder och radhus, varav 200 är en del av BoStad2021. Planen innebär en mer varierad bostadsbebyggelse och tillför området upplåtelseformer som i dag inte finns i form av bostadsrätter och eventuellt äganderätt. Detaljplanen innebär också att en ny F-3 skola för cirka 300 elever kan byggas.

Planen innefattar omläggning av Gårdstensvägen, ny busshållplats vid skolan, ny gång- och cykelväg och en gångbana utmed Kryddvägen. Planförslaget överensstämmer inte med översiktsplanen eftersom delar av de nya bostäderna kommer att byggas på ett utpekat grön- och rekreationsområde. Men byggnadsnämnden har i detta fall prioriterat bostadsbyggandet. Länsstyrelsen bedömer att planen kan komma att prövas när det gäller markstabilitet och samordning av vattenledningar vid Keillers damm.

Delar av denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Votering 11-2 angående ärendets avgörande idag
Protokollsanteckning Martin Wannholt
Yrkande Martin Wannholt
Yttrande MP, S, V
Yttrande L, M, KD

Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum inom stadsdelen Gårdsten, en del av BoStad2021, Dnr 1827/17

Gårdstens centrum får enligt förslaget till ny detaljplan 250-300 nya bostäder med nya verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Den nya bebyggelsen sker i form av lamellhus, punkthus och radhus på flera platser kring Gårdstens centrum. Muskotgatan vid Gårdstens centrum stängs av för att ge plats åt en större torgyta med service och verksamheter. Planförslaget innebär att Gårdstensvägen ges en mer stadsmässig karaktär och knyts till den nya torgbildningen. Det befintliga bostadsbeståndet i området består främst av hyresrätter. Den nya bebyggelsen planeras huvudsakligen som bostadsrätter och eventuellt äganderätter. Inom planområdet planeras det också för åtta bostäder med särskild service.

Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Votering 11-2 angående ärendets avgörande idag
Yttrande MP, S, V
Yttrande L, M, KD
Protokollsanteckning Martin Wannholt

Antagande av detaljplan för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, Dnr 1292/17

Byggnadsnämnden har godkänt en plan för bostäder inom Högsbohöjd, men eftersom det handlar om ett så stort tillskott av bostäder, cirka 700 lägenheter, behöver planen även tas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen innebär att ytor vid nuvarande Pennygången, som idag används för markparkering, bebyggs med flerbostadshus i 4-8 våningar samt att ytan närmast Högsboleden bebyggs med en byggnad i 8 våningar. Nästan alla bostäder i området är i dag hyresrätter, nybebyggelsen gör det möjligt med större blandning. Cirka 100 av de nya bostäderna planeras att vara smålägenheter, förslagsvis studentlägenheter.

Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021. En mindre del ligger dock avtalsmässigt utanför BoStad2021 och har en senare byggstart.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Votering 12-1 angående ärendets avgörande idag.
Yttrande L, M, KD

Antagande av detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, Dnr 1409/17

Med detaljplanen kan cirka 430 bostäder byggas inom stadsdelen Järnbrott. Syftet med planen är att förtäta med bostäder och skapa en tryggare och mer stadsmässig bebyggelse. Det handlar om tre bostadskvarter med parkeringshus och nya gång- och cykelvägar längs med Nymilsgatan och norra delen av Marconigatan. För att det ska bli möjligt att bygga på platsen behöver 60 träd tas ned. Dessa kommer att ersättas med nya.

Boende i området är negativa till mer förtätning och anser att det räcker med planerna för Flatås Park och Nymilsgatan.

Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Votering 11-2 om ärendets avgörande idag
Protokollsanteckning Martin Wannholt
Yttrande MP, S, V
Yttrande L, M, KD

Yrkande om insatser för att stärka Göteborgs Stads arbete mot antisemitism

Göteborgs Stads arbete mot antisemitism behöver intensifieras och ges ett särskilt fokus under lång tid framöver. Det skriver S, M, MP, V, L och KD i ett yrkande. Bakgrunden är ett ökat antal hatbrott och i synnerhet attacken mot synagogan och NMR:s demonstration i september. Göteborgs Stad arbetar idag på flera olika sätt för att stärka de mänskliga rättigheterna. I yrkandet nämns stadens institution Levande historia, handlingsplanen för nationella minoriteter och en kommande plan mot rasism. Men S, M, MP, V, L och KD vill nu förstärka arbetet och ger stadsledningskontoret i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på åtgärder. Förslagen bör enligt yrkandet tas fram i samverkan med representanter för judiska församlingen och stadens interreligiösa råd.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L, KD
Yttrande SD

Övriga ärenden

Genomförandeavtal för ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg Dnr 1933/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) deltog ej i beslutet.
Protokollsanteckning Martin Wannholt
Yttrande SD

Antagande av ändring av detaljplan för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg, Dnr 0793/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) deltog ej i beslutet.
Protokollsanteckning Martin Wannholt
Yttrande SD

Information om förstudie nya lokaler för Göteborgs konsthall, Dnr 1359/15

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation och gåvor, Dnr 0664/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018, Dnr 0001/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yttrande Martin Wannholt

Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen, Dnr 1414/17

Ärendet utgår

Redovisning av Higab:s uppdrag om effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborg Stadshus AB:s lokalkluster, Dnr 1661/15

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-6 och ordförandens utslagsröst i enlighet med yrkandet från V, S, MP. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
SD deltog ej i beslutet

Förslag till bokslutsberedning för Stadshus AB-koncernen 2017, Dnr 1593/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag inklusive bilaga 2 ang Got Event AB. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Lars Hansson (SD) och Martin Wannholt deltog ej i beslutet ang bilaga 2
Yttrande KD
Reservation SD

Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget hösten 2017 avseende punkt 1.2

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V ang punkt 1.2. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, Dnr 1900/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Yttrande SD

Yttrande till Mark- och miljödomstol, nu fråga om fullmakt, Dnr 1291/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

Reviderat yrkande från kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) angående organisering av spårvägstrafiken

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-1 i enlighet med yrkanden från ordförande.
Yttrande V

Förlängning av stadssekreterare (S)

Ruben Malmström (S) till och med 28 februari 2018

Förlängning av förordnande av stadssekreterare (S)

Kristina Körnung till och med 31 december 2018

Motion av David Lega (KD) om upphandling av undervisningsstöd till den avgiftsfria simundervisningen, Dnr 0910/17

Motionen avslogs efter votering 7-6 med hänvisning till yttrande från idrotts- och föreningsnämnden.

Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd (S2017/06357/FST), Dnr 1499/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
Yttrande SD

Remiss från Transportstyrelsen - Upprättande av CTR vid Säve flygplats; TSL 2017-6967, Dnr 1884/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Bordlagda ärenden

Nytt reglemente för Göteborgs kulturnämnd, Dnr 0591/17
24 januari

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet, Dnr 1439/16
7 februari

Direktiv för uppdraget att utreda SDN-sektorernas organisation, Dnr 0988/17
24 januari

Yttrande över överklagande om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält, Dnr 0484/09
24 januari

Yrkande från V, S och MP om att skicka remissen om LOV i daglig verksamhet till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor
24 januari

Motion om att starta projektet ”Måltidsvänner” för att minska undernäring och ensamhet bland äldre, Dnr 1019/17
24 januari

Redovisning av uppdraget till stadsledningskontoret att beskriva konsekvenser m.m. av Göteborgsförslag 422 - Fria kollektivresor för fritidsresor på skollov, Dnr 1833/17
24 januari

Här kan du läsa alla handlingar och protokoll från kommunstyrelsen 2018-01-10