Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2018

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2018.

Beslut i notisform från kommunstyrelsens möten 2018

Beslut i notisform är en snabb sammanfattning som publiceras direkt efter kommunstyrelsens möten. Du kan även prenumerera på kommunstyrelsens handlingar inklusive beslut i notisform.

Vill du läsa mer ingående om de olika ärendena eller läsa protokollet från mötet, kan du göra det på sidan Handlingar och protokoll.

En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

Välj sammanträdesdatum för att läsa om besluten.

 • 2018-12-19

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Utvärdering av program för insyn och uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare under perioden 2016 – 2018, Dnr 1024/18

  Kommunfullmäktige antog i november 2016 ett program för insyn och uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare. I beslutet ingick att göra en utvärdering under hösten 2018. Stadsledningskontoret har nu utvärderat programmet och följt upp hur det efterlevs. Utvärderingen har fokuserat på om nämnder och styrelser har tagit fram de planer för uppföljning och insyn som programmet kräver.

  Stadsledningskontorets bedömning är bland annat att det inte behövs några större förändringar av innevarande program men att det behöver bli tydligare och ha fokus på uppföljning av de privata utförare som fysiskt möter invånare/brukare. Allmänhetens möjligheter till insyn behöver också stärkas och formerna för detta behöver utvecklas.
  Stadsledningskontoret har tillsammans med förvaltningen för inköp och upphandling implementerat programmet i stadens verksamheter, och bedömer att det behövs fortsatt dialog för att öka förståelsen och att programmet får genomslag i verksamheterna.

  Stadsledningskontoret återkommer första kvartalet 2019 med förslag på revidering av program för mandatperioden 2019–2022.
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Redovisning av inkomna Göteborgsförslag, Dnr 1663/18

  Ett Göteborgsförslag är en idé eller ett förslag från medborgarna till stadens politiker och infördes i januari 2017 som en del i att öka göteborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. Nämnden för konsument- och medborgarservice har lämnat en redovisning över inkomna Göteborgsförslag per den 30 oktober 2018.

  Sammanställningen visar att 525 Göteborgsförslag blivit publicerade till och med den 30 september 2018. Av dessa har 83 nått gränsen på 200 underskrifter, vilket krävs för att ett förslag ska lämnas till ansvarig nämnd. Av de 83 har 45 behandlats av Göteborgs Stads nämnder och styrelser. 34 Göteborgsförslag är på väg eller håller på att behandlas. Flest förslag har lämnats till trafiknämnden, följt av park- och naturnämnden och idrotts- och föreningsnämnden.

  Redovisningen visar också att tre av de inkomna förslagen har genomförts fullt ut, 16 genomförs delvis och ett stort antal väntar fortfarande på beslut.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Information om fullgjort uppdrag att revidera miljöprogrammets handlingsplan, Dnr 1838/16

  I stadens budget för 2016 fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att revidera handlingsplanen till miljöprogrammet. Handlingsplanen innehåller sammanlagt 189 åtgärder som ska verka för att nå stadens tolv miljömål. Åtgärderna är en konkretisering av miljöprogrammets övergripande åtgärdsstrategier och hur dessa bidrar till måluppfyllnad.

  Miljö- och klimatnämnden informerar genom detta ärende kommunstyrelsen om den reviderade handlingsplanen till miljöprogrammet, Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018–2020.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande L, M, KD

  Redovisning av uppdrag att kartlägga det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning och karaktär i Göteborg, Dnr 0680/16

  Kommunstyrelsen fick våren 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att kartlägga det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret kom i sin beredning av ärendet fram till att akademin är en lämplig utförare. Forskare från bland annat Örebro universitet har nu släppt den rapport som är resultatet av kartläggningen.
  Rapporten heter ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Stockholm och Malmö 2017 - 2018” och består av tre delar.

  En sammanfattande del av både den kvalitativa och den kvantitativa studien, en kvalitativ del som redovisar de tre städernas intervjustudier ihop och en kvantitativ del. Slutsatser och rekommendationer arbetas in i den plan för Göteborgs Stads arbete på området som nu revideras efter remissrunda. Planen förväntas börja gälla från 2019 och kartläggningen utgör kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande L, M och KD
  Yttrande S
  Yttrande V, MP

  Utredning av möjligheten att uppmärksamma Veterandagen i Göteborg, Dnr 0677/17

  Kommunstyrelsen fick i februari 2017 i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheten att uppmärksamma Veterandagen i Göteborg.

  Stadsledningskontoret föreslog i mars i år hur Göteborgs Stad skulle kunna uppmärksamma veterandagen den 29 maj. Firandet planerades därefter tillsammans med Försvarsmakten vid Göteborgs garnison, Polismyndigheten i Västra Götaland och Föreningen Fredsbaskrarna. 300–400 personer deltog i ceremonin och både veteraner och anhöriga har framfört sitt tack till Göteborgs Stad.

  Kommunfullmäktige sa den 22 november också ja till att uppföra ett veteranmonument i Göteborg, med finansiering från Charles Felix Lindberghs donationsfond för försköning av staden.

  Stadsledningskontoret föreslår nu i sin utredning att kulturnämnden får ansvaret för Veterandagen och att ett tillägg i reglementet görs för att tydliggöra ansvaret. Stadsledningskontoret lyfter också att kommunstyrelsen bör överväga att utöka kulturnämndens budgetram med 500 000 kronor för 2019 och framåt, så att planeringen av Veterandagen 2019 inte stoppas av ekonomiska skäl.

  S vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret utreder inrättandet av en funktion i staden som kan anordna/samordna lokalt förankrade evenemang, samt att föreslå en lämplig organisatorisk placering.

  L, M, KD vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret säkerställer stadens genomförande av Veterandagen för år 2019.

  Ärendet återremitterades till stadsledningskontoret i enlighet med yrkandet från S.

  Yttrande MP och V

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2018, del 1, Dnr 0937/18

  Koncernen Göteborgs Stads resultat var den siste oktober drygt 2,75 miljarder kronor, vilket är högre än jämfört med periodens budgeterade resultat på 1, 8 miljarder. Enligt prognosen väntas koncernens resultat för hela 2018 bli cirka 1,9 miljarder. Det är 100 miljoner kronor bättre än prognosen från augusti och beror främst på lägre kostnader i kommunens nämnder.

  Prognosen för kommunen Göteborgs Stad visar ett resultat på 1 550 miljoner kronor, vilket är drygt 100 miljoner mer jämfört med augustiprognosen. Det beror främst på ett ökat överskott i nämnderna. Kommunens totala resultat består dels av reavinster på 835 miljoner, dels av 810 miljoner kronor i utdelning från Stadshus AB. Det strukturella resultatet, alltså ej inräknat de ovannämnda reavinsterna, utdelningen och engångsposter på minus 168 miljoner kronor, väntas bli 73 miljoner kronor.

  Bolagens prognosticerade resultat är cirka 1 240 miljoner kronor vilket är cirka 200 miljoner under budget.
  Koncernen Göteborgs Stad investerade under januari-oktober för 7,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 miljard jämför med samma period 2017. Både nämnder och bolag redovisar en ökad investeringstakt och den förväntas öka också under resten av 2018.  Totalt för 2018 väntas koncernen Göteborgs Stad investera för 10,6 miljarder vilket är 1,7 miljarder mer än 2017. Både nämnder och bolag räknar med väsentligt ökade investeringsvolymer jämfört med tidigare år. Bland nämnderna är det framför allt lokalnämnden och trafiknämnden som står för ökningen. Bland bolagen ökar Framtidenkoncernen mest.  Men trots att investeringsvolymerna ökar kraftigt så ligger de klart under årets budget vilket framför allt beror på att projekt förskjutits i tid, det gäller både nämnder och bolag.

  På personalområdet redovisas inga stora förändringar jämfört med augustirapporten.  Förvaltningarnas personalvolym räknat i arbetad tid till och med oktober har ökat med en halv procent jämfört med samma period 2017.  Ökningen är markant lägre jämfört med de senaste åren och den minskade ökningstakten finns inom flera stora verksamhetsområden. De flesta nämnder rapporterar om fortsatta svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare.

  Sjukfrånvaron för stadens förvaltningar var i oktober 8,5 procent vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period förra året. Detta är den lägsta sjukfrånvaron i oktober sedan 2015.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Förhandlingar med Polismyndigheten för att upprätta överenskommelse om gemensam plan för kameraövervakning i Göteborg, Dnr 0840/18

  Stadsledningskontoret har tillsammans med Polismyndigheten tagit fram ett förslag till överenskommelse. Syftet är att ange ramarna för ett samarbete för kamerabevakning i Göteborgs Stad. I överenskommelsen regleras parternas ansvarsområden och åtaganden i samarbetet.

  Förslaget till överenskommelse om kamerabevakning anger vilka övergripande förhållningssätt som parterna ska ha gentemot varandra och vilken metod som stadsdelarna och lokalpolisområdena ska använda för att identifiera vilka platser där kamerabevakning kan bli aktuellt. Parterna tar därefter gemensamt fram en handlingsplan för kamerabevakningen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utredning av möjligheter och konsekvenser för att ta bort biståndsbedömningen för hemtjänstutövning för alla över 75 år, Dnr 0711/18

  Stadsledningskontoret fick i mars i år i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna för att ta bort biståndsbedömningen för hemtjänst för alla över 75 år.

  Den 1 juli 2018 började en ny bestämmelse gälla i socialtjänstlagen, om förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre. Bestämmelsen innebär handläggning utan behovsprövning, så kallad förenklat beslutsfattande. Bestämmelsen är frivillig för kommunerna att använda. Tanken är att förenkla för den enskilde och öka möjligheterna till delaktighet.

  Lagen anger inte vad som avses med äldre personer, genom till exempel en åldersgräns. Kommunerna får själva bestämma i sina riktlinjer för handläggning om vilken ålder som kan vara vägledande vid handläggningen av olika typer av ärenden om ansökningar om hjälp och stöd till äldre.

  Stadsledningskontorets utredning beskriver konsekvenser och möjligheter vid ett eventuellt borttagande av biståndsbedömningen för hemtjänst. Utredningen beskriver på en övergripande nivå de konsekvenser ett borttagande av biståndsbedömningen skulle ha för biståndshandläggningen, rättssäkerheten och genomförandet.  I utredningen beskrivs också vilka konsekvenser förenklat beslutsfattande får för den enskilde.

  Vid ett eventuellt införande behöver staden ta fram gemensamma riktlinjer. Stadsledningskontorets bedömning är att det behövs en fördjupad utredning inför detta. Stadsledningskontoret bedömer också att rambesluten i Attraktiv hemtjänst i så fall behöver utvärderas samtidigt.

  S vill i ett yrkande att stadsledningskontoret går vidare med en fördjupad utredning om riktlinjer vid en borttagen biståndsbedömning för hemtjänst för alla över 75 år, och att stadsledningskontoret utvärdera rambesluten i attraktiv hemtjänst.

  KD, M, L vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret gör en djupare ekonomisk konsekvensanalys ur ett Göteborgsperspektiv. Utredningen ska innehålla hur ett borttagande av biståndsbedömningen kan bidra till en ökad trygghet för äldre. Utredningen ska också beskriva möjligheten till besparingar och en beskrivande jämförelse och analys av andra kommuner där en förenklad handläggning har inneburit minskat kostnader.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 – 7 i enlighet med yrkandet från KD, M, L att återremittera ärendet till stadsledningskontoret.

  Yttrande V och MP

  Övriga ärenden

  Tilläggsyrkande från L, M och KD beträffande redovisning av uppdraget att utreda möjligheten att uppmärksamma Veterandagen i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med tilläggsyrkande från L, M, KD

  Bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshus AB, Dnr 1700/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Fördelning av medel enligt uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2019, Dnr 0019/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag till fördelning av medel. Yrkandena från L, M, KD samt V, MP bordlades till den 16 januari.

  Upphävande av godkännande av samarbetsavtalet för Kommunikation Västsverige växer, Dnr 1674/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Förordnande av politiska sekreterare

  Valdes Mathias Bred (M), Susanne Wirdemo (M),  Emma Dolderer (C) och Kristoffer Filipsson (C)

  Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures, Dnr 0544/08

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11 - 2 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från L, M och KD om att säkerställa att personer med funktionshinder kan avlägga sin röst rättssäkert och i förenlighet med valhemligheten

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från L, M, KD.

  Motion av Martin Wannholt (M) om att införa arvode i stället för lön för förtroendevalda med heltidsuppdrag i Göteborgs Stad, Dnr 0522/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 8-5 i enlighet med yrkandet från MP, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande S

  Remiss från Riksdagens ombudsmän JO - Begäran om upplysningar och yttrande, Dnr 1366/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 - 7 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades omedelbart justerat.
  Yttrande V, MP

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019 – 2023, Dnr 0445/14
  9 januari

  Redovisning av uppdraget att ge ut sociala obligationer, Dnr 0347/18
  16 januari

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17
  16 januari

  Göteborgs Stad i Almedalen 2019, Dnr 1691/18
  16 januari

  Förlängning av samarbetsprojektet KOLV, Dnr 1058/18
  16 januari

  Göteborgs Stads Lokalförsörjningsplan 2019, Dnr 1424/18
  16 januari

  Överföring av biblioteken i kultur- och stadsdelshus, Dnr 1648/18
  16 januari

  Motion av Helene Odenjung (L) om att införa trygghetsvakter i Göteborg, Dnr 0523/18
  16 januari

 • 2018-12-12

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Genomförande av Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken (återremitterat från kommunfullmäktige 2018-11-22), Dnr 1864/17

  Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen beslutade i mars i år om en gemensam avsiktsförklaring för hur spårvägstrafiken ska organiseras framöver. De två parterna tog fram två avtal för att avsiktsförklaringen ska kunna genomföras:

  • Ett huvudavtal som slår fast hur Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ska samarbeta kring spårvägstrafiken från 1 januari i 2020 och minst till 31 december 2034. Avsiktsförklaringen medför att bland annat aktier, fastigheter och leasingavtal ska överlåtas till Västra Götalandsregionen. Avtal om trafikering och banavgift ska också tecknas.
  • Ett principavtal som närmare ska fastställa principerna som berörda bolag och förvaltningar ska följa vid dessa avtalsförhandlingar. 

  Huvudavtalet och principavtalet godkändes i kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige i juni 2018. Berörda bolag och nämnder fick i uppdrag att senast i november 2018 återkomma till kommunfullmäktige med förslag till sådana avtal som skulle tas fram i enlighet med Huvudavtalet och Principavtalet. 

  Stadsledningskontoret fick uppdraget att samordna och återrapportera till kommunfullmäktige när samtliga uppdrag är genomförda. I detta tjänsteutlåtande redovisar stadsledningskontoret de förhandlingar som genomförts och bakgrunden till de beslut som kommunstyrelsen föreslås fatta. 

  Förslaget innebär att kommunstyrelsen också beslutar om ny organisering av spårvägen inom Göteborgs Stadshus AB, så att ett nyinrättat bolag, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, får uppdraget att tillsammans med Västtrafik inrätta ett ägarråd som ska utgöra ett samrådsforum för det gemensamma ägandet av GSAB.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag från den 21 november. Ärendet går tillbaka för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande V

  Uppdrag att förankra näringslivsfrågorna i kommunstyrelsen, Dnr 1333/16

  Kommunstyrelsen fick 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att, i dialog med Business Region Göteborg AB, fortsatt undersöka möjligheterna att skapa tydligare förankring av näringslivsfrågorna i kommunstyrelsen och att utveckla samarbetet med Göteborgsregionen kring relevanta områden inom BRG:s uppdrag. I samma beslut fick kommunstyrelsen också i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stadshus AB ta fram ett nytt ägardirektiv för BRG, och att tillsammans med BRG ta fram ett näringslivsstrategiskt program för Göteborgs Stad. 

  Uppdraget att ta fram ett nytt ägardirektiv är genomfört och antogs av kommunfullmäktige i december 2017. Arbetet med att ta fram det näringslivsstrategiska programmet är också avslutat, programmet antogs av kommunfullmäktige i mars 2018.

  Under 2018 pågår arbetet att ta fram handlingsplaner för de strategiska utvecklingsområdena i programmet. Programmet har en tydlig regional förankring då det tagits fram i nära samarbete med Göteborgsregionen, GR, samt med regelbundna återkopplingar till medlemskommunerna i GR.

  Dessa beslut sammantaget, med efterföljande aktiviteter, har på ett tydligt sätt bidragit till att skapa en tydligare förankring av näringslivsfrågorna i kommunstyrelsen samt förtydligat och utvecklat samarbetet med GR i näringslivsfrågor och stadsledningskontoret anser därmed att uppdragen fullgjorts.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Utformning av jubileumsåret 2021, Dnr 1082/11

  År 2021 fyller Göteborg 400 år. Göteborg & Co har sedan 2013 haft uppdraget att driva arbetet med hur jubileet ska firas och föreslår nu program och budget för 400-årsjubileet. 

  Tidigt i processen formulerades avsikten med Göteborgs 400-årsjubileum var att skapa en ännu bättre stad för sina invånare. Tanken var också att de insatser man väljer att genomföra idag ska ge bestående värden och avtryck så att göteborgarna kan fortsätta dra nytta av jubileumsarbetet även lång tid efter att firandet är över. På så sätt blir firandet av staden långt mycket mer än bara en fest.

  Med utgångspunkt i förslaget till jubileumsårets utformning vill Göteborg & Co AB att kommunfullmäktige säkerställer en budget om 100 miljoner kronor för jubileumsåret 2021. Göteborg & Co bedömer också att det krävs 20 miljoner kronor under år 2020 för att kunna förverkliga uppbyggnaden av förslaget.

  Göteborg & Co AB kommer enligt ordinarie rutiner också att inkomma till kommunstyrelsen med en utvecklad jubileumsplan för 2019–2020 i februari 2019. I den handlingen redovisas hur de 10 miljoner kronor som kommunfullmäktige anslagit för jubileumsarbetet 2019 kommer att nyttjas, både när det gäller planering och aktiviteter.  Stadsledningskontoret stöder förslaget från Göteborg & Co. 

  M, L, KD vill i ett yrkande att jubileumsåret genomförs enligt förslaget men att kostnaderna ska hanteras inom det tidigare fastlagda taket om 100 miljoner kronor.

  S vill i ett yrkande tilldela Göteborg & Co ytterligare 10 miljoner för år 2020 för att planera för jubileumsåret enligt förslaget. 

  V, MP vill i ett yrkande avsätta sammanlagt 150 miljoner kronor till jubileumsårets genomförande och att planeringen kan genomföras enligt förslaget.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 4-6 i enlighet med yrkandet från M, L, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige. 
  Lars Hansson (-) deltog inte i beslutet.

  Inriktning för stadsledningskontorets uppdrag att tillsätta en Amandakommission, Dnr 1257/18 

  Stadsledningskontoret fick i våras i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsätta och samordna en ”Amandakommission”. Detta för att säkerställa att Göteborgs Stad i framtiden inte brister i sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck med utgångspunkt i den lagstiftning och de mänskliga rättigheter som är tillämpliga på området.

  Namnet Amandakommission kommer från ett ärende där en kvinna giftes bort vid unga år och tio år senare förlorade vårdnaden om sina barn till den man hon tvingats gifta sig med. I detta fall är det tydligt att en rad fel är begångna. Utifrån denna händelse ska en extern kommission tillsättas och utreda de brister som finns i Göteborgs Stads rutiner. För att få en heltäckande bild behöver utredningen gå igenom flera ärenden och både yrkesverksamma och andra personer som möter utsatta behöver höras. Stadsledningskontoret kommer att samordna kommissionens arbete som förväntas pågå under nästa år.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utvärdering av Göteborgs Stads filmsatsning 2014, Dnr 1049/18

  Kulturnämnden beslutade 2017 att utvärdera hur Göteborgs Stads filmsatsning hittills fallit ut jämfört med målen och strategierna i den ursprungliga handlingsplanen.  Kulturnämnden har identifierat ett antal förslag till förändringar som nämnden vill få i uppdrag att verkställa. Nämnden vill också att kommunstyrelsen ska bevaka ett eventuellt uppförande av ett Filmens Hus i Göteborg och att kommunstyrelsen för en dialog med Västra Götalandsregionen i denna fråga.

  Kulturnämnden har med utgångspunkt i utvärderingen beslutat att fem särskilda inriktningar bör ligga till grund för stadens filmsatsning från 2019 och fyra år framåt:

  • Stärk den strategiska dialogen mellan regionala parter och Göteborgs Stad.
  • Ny fördelning av ekonomiska medel inom ramen för filmsatsningen, där det årliga bidraget på 5,5 miljoner kronor till Film i Väst uteblir.
  • Förtydliga kulturnämndens ansvarsområde och kulturförvaltningens uppdrag.
  • Förstärk Lindholmen Science parks arbete med innovation, utveckling och kluster.
  • Fokus på Lindholmen som geografisk utvecklingszon för film och rörlig bild.

  Stadsledningskontoret menar att det är kulturnämnden som ska föra dialog med Västra Götalandsregionen kring samverkan mellan staden och regionala parter och av planeringen för ett Filmens hus. Om planerna på ett Filmens hus blir konkreta får kulturnämnden göra en bedömning om det skulle gynna stadens filmutveckling att vara en part i detta. Om kulturnämnden värderar att staden behöver fatta ett inriktningsbeslut om Filmens Hus, ska det fastställas av kommunfullmäktige efter förslag från kulturnämnden.

  M, L, KD vill i ett yrkande avslå kulturförvaltningens hemställan om att omfördela medel under 2019 så att Film i Väst får sitt bidrag på 5,5 miljoner kronor. De vill också att kulturnämnden för en dialog med Västra Götalandsregionen om bidraget till Film i Väst från 2020 och framåt.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 4-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD
  Yttrande S
  Martin Wannholt deltog inte i beslutet.

  Polismyndighetens beslut att avslå ansökan om förordnande av ordningsvakter enligt § 3 LOV (1980:578) för tjänstgöring på fyra platser inom Vallgraven

  Stadsledningskontoret har begärt att få använda ordningsvakter på fyra platser innanför Vallgraven:
  Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg, Kanaltorget och Kronhusparken. 

  Men Polisen, som fattar beslut i sådana ärenden, har avslagit ansökan. Polisen bedömer att det i detta fall saknas stöd i lagen och att det idag inte finns ett sådant behov av ordningshållande som motiverar ordningsvakter. 

  Stadsledningskontoret kommer att överklaga Polismyndighetens beslut.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  Redovisning av uppdrag att införa ett nytt gruppledararvode och att kommunalråd och biträdande kommunalråd ska få arvode i stället för lön, Dnr 1461/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag med viss justering. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Daniel Bernmar (V), David Lega (KD), Marina Johansson (S), Jonas Attenius (S), Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt, Karin Pleijel (MP), Shahbaz Khan (S) och Axel Josefson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

  Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 1457/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS - förslag till förändring av förfrågningsunderlag, Dnr 0606/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 - 7 enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yrkande från S, M, MP, V, L och KD om justering av kommunstyrelsens reglemente samt val av kommunalråd

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Anmälan om mottagna donationer, Dnr 0227/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Tilläggsyrkande från S, M, MP, V, L, KD om Motionsförfarande 2019 till Stiftelsen Olof och Carolines Wiijks fond, Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och Stiftelsen Renströmska fonden

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Yrkande från V och MP om justering av reglementet för Göteborgs Stads pensionärsråd

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Förordnande av politiska sekreterare

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslagen från respektive parti.

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att förbjuda religiösa utrop på offentlig plats i Göteborgs kommun, Dnr 1054/18

  Kommunstyrelsen beslutade att avslå motionen. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt, Dnr 1433/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Näringsdepartementet - Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial (SOU 2018:51), Dnr 1380/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L KD

  Utbildningsdepartementets remiss - Betänkandet Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11), Dnr 1400/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Revidering av miljöprogrammets handlingsplan, Dnr 1838/16
  19 december

  Kartläggning av det hedersrelaterade våldets och förtryckets omfattning och karaktär i Göteborg, Dnr 0680/16
  19 december

  Uppmärksammande av Veterandagen i Göteborg, Dnr 0677/17
  19 december

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2018, del 1, Dnr 1082/11
  19 december

  Genomlysning av hur regelverket för resor vid kommunstyrelsen och stadsledningskontoret fungerar i praktiken, Dnr 1495/17
  16 januari

  Arbetssätt och initial finansiering för projekt ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet, d nr 1149/18
  16 januari

  Förlängning av samarbetsprojektet KOLV, Dnr 1058/18
  19 december

  Göteborgs Stads Lokalförsörjningsplan 2019, Dnr 1424/18
  19 december

  Utredning av möjligheterna och konsekvenserna för att ta bort biståndsbedömningen för hemtjänstutövning för alla över 75 år, Dnr 0711/18
  19 december

  Överföring av biblioteken i kultur- och stadsdelshus, Dnr 1648/18
  19 december

  Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures, Dnr 0544/08
  19 december

  Yrkande från L, M och KD om att säkerställa att personer med funktionshinder kan avlägga sin röst rättssäkert och i förenlighet med valhemligheten
  19 december

  Motion av Axel Darvik (L) och Piotr Kiszkiel (L) om att ombilda lägenheter och bygga nya bostäder i Göteborgs förorter, Dnr 0942/18
  16 januari

  Motion av Helene Odenjung (L) om att införa trygghetsvakter i Göteborg, Dnr 0523/18
  19 december

  Motion av Martin Wannholt (M) om att införa arvode i stället för lön för förtroendevalda med heltidsuppdrag i Göteborgs Stad, Dnr 0522/18
  19 december

  Remiss från Riksdagens ombudsmän JO - Begäran om upplysningar och yttrande, Dnr 1366/18
  19 december

 • 2018-11-28

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag, Dnr 1473/18

  Nämnden för konsument- och medborgarservice har i en skrivelse till kommunstyrelsen begärt att riktlinjerna för Göteborgsförslaget ska revideras. Göteborgsförslaget är ett lokalt verktyg för demokratiutveckling och innebär att medborgarna, boende, besökare och företagare kan lämna förslag på hur staden kan utvecklas till stadens politiker genom ett digitalt system.

  En utvärdering av Göteborgsförslaget som nämnden för konsument- och medborgarservice gjort 2018 visar bland annat att det behövs tydligare regler för intern hantering och en större samsyn kring hur nämnder och förvaltningar ska hantera förslagen.

  Stadsledningskontoret stöder nämndens begäran och bedömer att nämnden för konsument- och medborgarservice bör ta fram tydligare riktlinjer och övergripande anvisningar för att säkerställa en likvärdig och effektiv hantering av Göteborgsförslagen i stadens alla nämnder och bolag.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Samverkansavtal för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille, Dnr 1439/18

  Göteborgs Stad samverkar idag med Västra Götalandsregionen, Mölndals Stad och Partille kommun i det politiska forumet Stadstrafikforum kring stadsplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafikutveckling.

  Kommunfullmäktige beslutade den 22 november om huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen om spårvägstrafikens framtida organisering (dnr 1864/17). Då fick stadsledningskontoret också i uppdrag att tillsammans med Västra Götalandsregionen, Mölndals stad och Partille kommun ta fram förslag på hur Stadstrafikforum ska organiseras i fortsättningen.

  Stadsledningskontoret föreslår nu bland annat att forumet ska ta fram förslag till fyraåriga handlingsplaner och prioriteringar för hur stadstrafiken ska utvecklas. Handlingsplanerna är ett led i att planera och prioritera bland de investeringar som föreslås i Målbild Koll2035.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Daniel Bernmar deltog inte i beslutet.

  Utredning av tvärprofessionella mottagningsteam i hemtjänsten, Dnr 0435/17

  Utifrån en motion av David Lega (KD) och Kalle Bäck (KD) om att införa hemtagningsteam i hela Göteborgs Stad fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda tvärprofessionella team. Stadsledningskontoret har i utredningen valt att använda begreppet Trygg hemgång och har arbetat fram två alternativa modeller till genomförande (A och B) av Trygg hemgång:

  A. Genomförandet av Trygg hemgång sker inom ordinarie hemtjänst och blir en del av den konkurrensutsatta hemtjänsten.

  B. Trygg hemgång är i en separat verksamhet.

  Båda modellerna är förenliga med valfrihetssystemet enligt LOV, men kommer att få konsekvenser i form av högre krav i förfrågningsunderlaget (modell A) eller att den enskilde väljer utförare av sin hemtjänst först efter Trygg hemgång (modell B).

  Båda modellerna innebär kostnadsökningar för Göteborgs Stad. För modell A beräknas kostnadsökningen bli cirka 15 miljoner kronor och för modell B mellan 35 och 40 miljoner kronor.

  Stadsledningskontoret bedömer att stadsdelsnämnderna behöver prioritera finansiering av Trygg hemgång långsiktigt om Göteborgs Stad väljer att införa Trygg hemgång.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande KD, M, L
  Yttrande V, MP

  Samordning av samverkansgrupp och redogörelse för valets genomförande i förhållande till identifierade risker, Dnr 0799/18

  Kommunstyrelsen behandlade i juni 2018 en riskanalys inför de allmänna valen i september.  Stadsledningskontoret fick då i uppdrag att samordna en samverkansgrupp och återkomma med en redovisning av hur valet genomfördes i relation till de identifierade riskerna.

  Samverkansgruppen har bestått av ett antal av Göteborgs Stads förvaltningar samt polisen, länsstyrelsen och räddningstjänsten. Gruppen skulle ta fram en gemensam lägesbild inför valet och föreslå eventuella åtgärder. Stadsledningskontoret bedömer att arbetet har fungerat bra och planerar att återuppta samverkan inför Europaparlamentsvalet 2019.

  De risker som hade identifierats var ett lågt och ojämlikt valdeltagande, att vissa grupper skulle hindras att rösta, familjeröstning, antidemokratiska yttringar, hat och hot, otillbörlig påverkan, extremistgruppers påverkan och valfusk.
  I uppföljningen av hur valet genomfördes konstaterar stadsledningskontoret att det gick förhållandevis lugnt till, i relation till de identifierade riskerna. Valdeltagandet ökade i Göteborg, framförallt i de områden som tidigare haft lägst valdeltagande. Antalet anmälningar och rapporter om antidemokratiska yttringar, hot och våld och otillbörlig påverkan var lägre än befarat och extremistgrupper bedöms ha haft liten påverkan på valets genomförande. Stadsledningskontorets bedömning är också att det inte har skett någon samordnad systematisk påverkan för att förmå individer att inte rösta. Antalet anmälningar om valfusk skiljer sig inte från tidigare val.

  Trots ett lugnt genomförande av valet 2018 ser stadsledningskontoret, tillsammans med samordningsgruppen, att det är viktigt att fortsätta arbetet med att fördjupa kunskapen om Sveriges valsystem och demokrati i Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utredning av möjligheten att införa en friskvårdstimme för anställda i Göteborgs Stad, Dnr 1440/15

  Stadsledningskontoret fick i september 2015 i uppdrag att utreda möjligheten att införa friskvårdstimme för anställda inom Göteborgs Stad. Utredningen visar att det finns praktiska svårigheter att ta ut friskvårdstimme när verksamheten medger. Detta har också framkommit i pilotstudien riktad mot fysisk aktivitet och hälsa på betald arbetstid inom hemtjänsten. Cirka hälften av den tid som var avsatt kunde nyttjas. Om också medarbetare som arbetar direkt med brukare/elever/klienter ska kunna nyttja friskvårdstimmen bedöms en ökad lönekostnad till cirka 175 miljoner kronor.

  Stadsledningskontorets bedömning är att sjukfrånvaron inte kommer att minska i någon nämnvärd omfattning. Om syftet är att stärka medarbetares hälsa eller öka attraktiviteten som arbetsgivare bör andra insatser prioriteras ur såväl ekonomiskt som mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Till exempel kompetensutvecklingsinsatser eller arbetsgivarförmåner i form av friskvårdsbidrag som ligger närmare skatteverkets tak.

  V och MP vill i ett yrkande att stadsledningskontoret tar fram förslag på hur friskvårdstimmen kan användas för att göra klimatsmarta val vid resa till och från jobbet för medarbetarna i Göteborgs Stad.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Säkerställande av att stadens utbildningsinsatser kring hedersproblematik sker i samarbete med den nationella samordnaren mot hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 1256/18

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag säkerställt att relevanta utbildningar och kompetenshöjande insatser genomförs i samarbete med den nationella samordnaren mot hedersförtryck. Stadsledningskontorets genomgång visar att Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck inom Dialoga vid social resursförvaltning, har haft ett pågående samarbete med den nationella samordnaren ända sedan uppdraget startade. Samarbetet sker både kring strategiska frågor och utbildningsinsatser.

  Stadsledningskontoret samarbetar med den nationella samordnaren kring utbildningsinsatser kopplat till planen för hedersrelaterat våld och förtryck som nu är ute på remiss.  Man samarbetar också inför det gemensamma seminariet under MR-dagarna, den årligt återkommande nationella konferensen om mänskliga rättigheter.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande L, M, KD

  Processägarskapet för kommunfullmäktiges mål 2017 om att osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra, Dnr 1037/18

  Kommunstyrelsen utsågs i kommunfullmäktiges budget för 2017 till processägare för det prioriterade målet ”osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra” (lönemålet). Stadsledningskontoret ska leda och samordna arbetet utifrån ett hela-staden-perspektiv.

  Grundläggande för lönemålet är att det finns organisatoriska förutsättningar och struktur för att det ska slå igenom. Arbetet har genomförts inom ramen för ordinarie arbete med lönebildning samt budget och uppföljning. Måluppföljningen hanteras också i ordinarie uppföljningsprocess för 2018.

  Den lönepolitiska målbilden och lönepolitiska visionen anger inriktningen för stadens lönepolitik för att förändra lönerelationer och göra lönerna mer jämställda och konkurrenskraftiga. Arbetet kräver förändringar till förmån för vissa yrkesgrupper, främst inom vård, omsorg och undervisning. Att ta fram en mer utvecklad stadenövergripande analys av lönestrukturen och en övergripande handlingsplan ska bidra till mer jämställda löner.

  Stadsledningskontoret ska utifrån dialoger med berörda parter stärka lärandet genom bättre stöd för samordnat lärande. Stadsledningskontoret ska också bidra till att skapa fler former och arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De årliga strategiska dialogerna med representanter för kommunledning och respektive nämnd och förvaltning är här ett viktigt instrument.

  Ett särskilt förhandlingsråd med bland andra representanter för förvaltningsledningarna har etablerats under 2018. Tillsammans med de fackliga organisationerna pågår också dialog för att utveckla ett nytt uppföljningsverktyg som ska öka transparensen kring kartläggning och analys.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Delrapport – utredning av stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr 0988/17

  Inför att skola och förskola skulle bli egna nämnder fick stadsledningskontoret i juni 2017 uppdraget att utreda två spår för hur stadsdelarna kan organiseras: hur aktuella verksamheter i stadsdelarna kan organiseras i centrala nämnder och förutsättningarna för en bibehållen struktur med stadsdelsnämnder. Utredningen genomförs i två faser och projektet har lämnat en delrapport till kommunstyrelsen utifrån genomförd första fas.

  Utredningens övergripande syftet är att belysa organisationsformens betydelse när det gäller att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv styrning och ledning av berörda verksamheter. En slutsats är att båda organisationsalternativen har sina för- och nackdelar och därför finns inget givet bästa alternativ. Vilka målsättningar som bedöms vara viktigast och vilket av organisationsalternativen som bäst stödjer en utveckling i den riktningen är det som bör avgöra val av organisation.

  Enligt stadsledningskontorets bedömning stödjer en organisering i stadsdelar tydligare en utveckling när det gäller frågor kring medborgarinflytande/lokaldemokrati och områdesutveckling. Utveckling inom områden som likvärdighet i service och kompetensförsörjning stöds tydligare inom en organisering i centrala nämnder. För flera andra målsättningar som transparens, jämlikhet och effektivt användande av resurser görs bedömningen att det finns tydliga för- och nackdelar med båda organisationsalternativen. Förutsättningar till utveckling inom dessa områden finns därmed i liknande omfattning inom båda alternativen.

  Förutom att en organisation med centrala nämnder innebär att stadsdelsnämnderna upphör, gör stadsledningskontoret bedömningen att det samma gäller för social resursnämnd med nuvarande uppdrag.

  S, M, MP, V, L och KD vill i ett gemensamt yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att gå vidare i utredningens andra fas med inriktning mot en organisering i centrala nämnder och återkomma till kommunstyrelsen med rapport. Rapporten bör särskilt ta fasta på följande:

  a) Stadens beredskap att upprätthålla en samlad kunskap om lokala förhållanden.
  b) Fördjupning kring befolkningsansvar och belysa de insatser som görs utifrån befolkningsansvaret inom ramen för dagens stadsdelsnämnder.

  I yrkandet föreslår man också att kommunstyrelsen utser en politisk referensgrupp med syfte att följa arbetet med utredningen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L, KD samt tilläggsyrkande från Martin Wannholt.

  Yttrande MP

  Övriga ärenden

  Begäran från Allmänna Hjälpföreningen om godkännande av stadgeändring, Dnr 1375/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yrkande från Martin Wannholt med direktiv för att häva erforderliga avtal och stoppa Västlänken

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Martin Wannholt reserverade sig mot beslutet.

  Ägardirektiv, bolagsordning och organisatorisk placering för Boplats Göteborg AB, Dnr 1411/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Redovisning av kretslopp och vattennämndens uppdrag om anläggningsavgiften, Dnr 1325/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande MP, V
  Yttrande S

  Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå, Dnr 0348/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av uppdrag att följa upp nämndövergripande samverkan, Dnr 1151/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att besvara kvarvarande frågeställningar avseende yttre hemtjänst, Dnr 0462/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Stadsdelsnämndernas resultat- och kostnadsutveckling 2012-2018 samt ekonomiska förutsättningar 2019, Dnr 1640/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S

  Justitiedepartementets remiss - Remittering av betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65), Dnr 1389/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Socialdepartementets remiss av slutbetänkande Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m m (SOU 2018:53), Dnr 1355/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS - förslag till förändring av förfrågningsunderlag, Dnr 0606/17
  12 december

  Redovisning av uppdrag för projekt Skeppsbron, Dnr 1859/17
  19 december

  Utredning av möjligheten att uppmärksamma Veterandagen i Göteborg, Dnr 0677/17
  12 december

  Förslag till utformning av jubileumsåret 2021, Dnr 1082/11
  12 december

  Förlängning av samarbetsprojektet KOLV, Dnr 1058/18
  12 december

  Göteborgs Stads Lokalförsörjningsplan 2019, Dnr 1424/18
  12 december

  Utredning av möjligheterna och konsekvenserna för att ta bort biståndsbedömningen för hemtjänstutövning för alla över 75 år, Dnr 0711/18
  12 december

  Överföring av biblioteken i kultur- och stadsdelshus, Dnr 1648/18
  12 december

  Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures, Dnr 0544/08
  12 december

  Utvärdering av Göteborgs Stads filmsatsning 2014, Dnr 1049/18
  12 december

  Tilläggsyrkande från S, MP och V angående Motionsförfarande 2019 till Stiftelsen Olof och Carolines Wiijks fond, Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och Stiftelsen Renströmska fonden
  12 december

  Yrkande från V och MP om justering av reglementet för Göteborgs Stads pensionärsråd
  12 december

  Motion av Helene Odenjung (L) om att införa trygghetsvakter i Göteborg, Dnr 0523/18
  12 december

  Motion av Martin Wannholt (M) om att införa arvode i stället för lön för förtroendevalda med heltidsuppdrag i Göteborgs Stad, Dnr 0522/18
  12 december

  Remiss från Riksdagens ombudsmän JO - Begäran om upplysningar och yttrande, Dnr 1366/18
  12 december

 • 2018-11-21

  Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen om organisering av spårvägstrafiken

  Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen beslutade i mars i år om en gemensam avsiktsförklaring för hur spårvägstrafiken ska organiseras framöver. De två parterna tog fram två avtal för att avsiktsförklaringen ska kunna genomföras:

  • Ett huvudavtal som slår fast hur Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ska samarbeta kring spårvägstrafiken från 1 januari i 2020 och minst till 31 december 2034. Avsiktsförklaringen medför att bland annat aktier, fastigheter och leasingavtal ska överlåtas till Västra Götalandsregionen. Avtal om trafikering och banavgift ska också tecknas.
  • Ett principavtal som närmare ska fastställa principerna som berörda bolag och förvaltningar ska följa vid dessa avtalsförhandlingar.

  Huvudavtalet och principavtalet godkändes i kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige i juni 2018. Berörda bolag och nämnder fick i uppdrag att senast i november 2018 återkomma till kommunfullmäktige med förslag till sådana avtal som skulle tas fram i enlighet med Huvudavtalet och Principavtalet.

  Stadsledningskontoret fick uppdraget att samordna och återrapportera till kommunfullmäktige när samtliga uppdrag är genomförda. I detta tjänsteutlåtande redovisar stadsledningskontoret de förhandlingar som genomförts och bakgrunden till de beslut som kommunstyrelsen föreslås fatta.

  Förslaget innebär att kommunstyrelsen också beslutar om ny organisering av spårvägen inom Göteborgs Stadshus AB, så att ett nyinrättat bolag, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, får uppdraget att tillsammans med Västtrafik inrätta ett ägarråd som ska utgöra ett samrådsforum för det gemensamma ägandet av GSAB.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Övriga ärenden

  Förslag till budget 2019 och flerårsplaner 2020-2021

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 4-5 i enlighet med yrkandet från M, L och KD samt tilläggsyrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande S

  Yrkande från M, V, L, MP och KD angående resurser till partiernas förfogande

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 angående ärendets avgörande idag i enlighet med yrkande från M, V, L, MP, KD efter votering 6-7. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande S

  Länk till handlingar och protokoll

 • 2018-11-14

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Försening av övergång av taxa och ersättningsmodell till utförd tid inom hemtjänst, Dnr 1598/18

  Kommunfullmäktige har beslutat om en ny taxa som innebär att enskilda med hemtjänst i ordinärt boende ska betala taxa utifrån den tid som utförs. Detta gäller från 1 januari 2019.

  I förfrågningsunderlaget för hemtjänst, också beslutat av kommunfullmäktige, anges att utföraren får ersättas för beviljad tid till och med 31 december 2018. Därefter kommer ersättning utgå från utförd tid.

  För att övergången till den nya avgiftsmodellen ska bli möjlig krävs en ny integration mellan de två verksamhetssystemen Treserva och PluGo som hanterar planering och uppföljning av hemtjänst i Göteborgs Stads äldreomsorg.

  Nämnden för Intraservice beslutade den 24 oktober 2018 att informera kommunstyrelsen om sin bedömning att den nödvändiga integrationen mellan verksamhetssystemen inte med säkerhet kommer att fungera till 1 januari 2019. Stadsledningskontoret bedömer att detta utgör skäl till att skjuta både på hemtjänstavgift som utgår för utförd tid och ersättning till hemtjänstens utförare för utförd tid till 1 maj 2019.

  För ersättning till utförare föreslås samma ersättningsmodell som den som nu gäller till och med 30 april 2019. Timersättningen räknas upp med 2,6 procent i index till 2019 års nivå, vilket innebär en ersättning på 404 kronor per timma för Göteborgs Stads hemtjänst. För privata utförare blir ersättningen 410 kronor per timma inklusive momskompensation. Stadsledningskontoret förslår att nuvarande avgift för hemtjänst i ordinärt boende ska gälla fram till och med 30 april 2019.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande L, M, KD.

  Investeringsbeslut för projekt ”Alelyckan ultrafilter och dricksvattenkemikalier”, Dnr 1443/18

  Kretslopp och vatten vill att kommunfullmäktige godkänner en investering på sammanlagt 900 miljoner kronor i 2018 års prisnivå för en ny ultrafilteranläggning och anläggningar för dricksvattenkemikalier i en ny byggnad på Alelyckans vattenverk.

  Riskanalyser visar att kompletteringar av dricksvattenförsörjningen i Göteborg i form av en ultrafilteranläggning i Alelyckan skulle ge både tillräcklig marginal mot vattenburna sjukdomsutbrott och säkrare dricksvattenleveranser. Ultrafilter ger bland annat en kraftfull förbättring av den så kallade mikrobiologiska barriärverkan. Ultrafilteranläggningen ska enligt förslaget installeras i en ny byggnad där bland annat också en ny kalkanläggning och doseringspunkter för övriga dricksvattenkemikalier ska ingå.

  Stadsledningskontoret tillstyrker Kretslopp och vattens förslag då investeringen följer nämndens långsiktiga investeringsplaner, åtgärden möter också identifierade risker för Göteborgs vattenförsörjning. Stadsledningskontoret bedömer att det är ett stort och viktigt investeringsprojekt som behöver kommunfullmäktiges godkännande.

  Kretslopp och vattennämnden önskar att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan senast den 20 december för att man dels ska kunna ta den nya pilotanläggningen i drift under vintern (kallt råvatten), dels för att undvika en försenad tidplan med ökade kostnader.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande S

  Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på åtgärder samt en åtgärdsplan för att öka brukarnas delaktighet och inflytande i boende med särskild service, Dnr 1309/17

  Stadsledningskontoret fick i november 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på åtgärder för att öka brukarnas delaktighet och inflytande i bostäder med särskild service. Totalt handlar det om 1 400 personer fördelade på 210 bostäder.

  Förslaget utgår från tidigare kända problem med att det är svårt för verksamheterna att rekrytera rätt kompetens, det är brist på nära arbetsledning och svårt att upprätthålla kunskap om metoder, dokumentation, teknik och kommunikationsstöd.

  Stadsledningskontorets bedömning är att åtgärderna i förslaget behöver tas om hand i en gemensam handlingsplan för att effektivisera organisation och bemanning och stärka kompetensen. Arbetet ska leda till att förbättra arbetsmiljön, stärka yrkesområdets attraktionskraft och använda de ekonomiska resurserna mer effektivt. Stadsledningskontoret lyfter även att särskilda insatser behöver göras inom digitaliserings- och välfärdsteknikområdet.

  L, M, KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja arbetet i enlighet med tjänsteutlåtandet och ta fram en riktad handlingsplan för digitaliseringsåtgärder och införande av välfärdsteknik. Stadsledningskontoret ska återredovisa arbetet till kommunstyrelsen den 31 maj 2019.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt till yrkandet från L, M, KD
  Yttrande S
  Yttrande V, MP

  Utredning av en funktion på stadsledningskontoret med tydligt ansvar för att genomföra omställningar och omplaceringar, Dnr 0922/18

  Stadsledningskontoret fick i maj 2018 i uppdrag att utreda en funktion med placering på stadsledningskontoret med tydligt ansvar för att genomföra omställningar och omplaceringar.

  Arbetet med omställning och rehabilitering sker i huvudsak redan idag enligt intentionerna i kommunstyrelsens utredningsuppdrag. Stadsledningskontoret bedömer att det vore olyckligt att särskilt lyfta ut chefens ansvar för omställning och rehabilitering för genomförande vid en central funktion. Ansvaret för rehabilitering måste finnas kvar hos närmaste chef och omställningsarbetet ska i huvudsak hanteras på förvaltningsnivå anser stadsledningskontoret.

  Stadsledningskontorets ansvar är att stödja kommunstyrelsens ledning och samordning av stadens övergripande ledningsprocesser, verkställa och utföra uppdrag från kommunstyrelsen samt ge råd och stöd till stadens förvaltningsledningar. Detta innebär att Område HR behöver säkerställa kvalificerad specialistkompetens på övergripande kommungemensam nivå, med mycket goda kunskaper inom de olika HR-områdena.

  Om en central funktion inrättas vid stadsledningskontoret skulle dess huvudsakliga uppgift bli att genom rådgivning, stöd och uppföljning kvalitetssäkra en likartad och rättssäker rehabiliterings- och omställningsprocess. Före beslut om uppsägning eller överenskommelser om avslutande av anställning skulle fortsättningsvis alltid krävas samråd med stadsledningskontoret. Nya utbildningsinsatser för stadens chefer i rehabilitering och omställning är en nödvändig åtgärd för att säkerställa en ny och förbättrad rehabiliteringsprocess.

  S, MP, V vill i ett yrkande att uppdraget att inrätta en central funktion bör fortsätta – men att den modell som nu ska utredas bör skilja sig från den tidigare på två sätt. En centralt samordnande funktion vid omplacering och omställning ska inte förändra arbetsgivaransvaret, det ska ligga kvar hos den enskilda förvaltningen. Uppdraget ska också omfatta en utredning om var en sådan funktion bör ligga.

  M, L, KD skriver i ett yrkande att det är av stor vikt att funktionen inte fastnar i utredningar och att den naturliga placeringen av stadsövergripande frågor är hos stadsledningskontoret. Partierna vill därför uppdra åt stadsledningskontoret att utreda en funktion med placering på stadsledningskontoret med tydligt ansvar för att genomföra omställningar och omplaceringar.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 8-5 i enlighet med yrkandet från S, MP, V

  Övriga ärenden

  Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa, Dnr 1527/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Redovisning av partistöd för 2017, Dnr 0001/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Revideringar i Reglementet för ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad (ERF-G), Dnr 1461/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, V, L, MP, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Martin Wannholt deltog inte i beslutet.
  Lars Hansson (-) deltog inte i beslutet

  Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2019, Dnr 1396/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Hemställan från SDN Norra Hisingen om att få använda eget kapital 2018, Dnr 0019/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD

  Hemställan från SDN Majorna-Linné om att få använda eget kapital 2018, Dnr 0019/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 i enlighet med yrkandet från M, L, KD.

  Hemställan från Västra Göteborg om att få använda eget kapital under 2018, Dnr 0019/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandena från M, L, KD samt MP, V

  Motion av Axel Josefson (M) om att samordna utveckling och implementering av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen, Dnr 1055/18

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen med hänvisning till yttrandena från stadsdelsnämnderna och nämnden för Intraservice.

  Bordlagda ärenden

  Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 1457/18
  12 december

  Ägardirektiv, bolagsordning och organisatorisk placering för Boplats Göteborg AB, Dnr 1411/18
  28 november

  Förslag till utformning av jubileumsåret 2021, Dnr 1082/11
  28 november

  Genomförande av Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen för organisering av spårvägstrafiken, Dnr 1864/17
  21 november

  Utredning av tvärprofessionella mottagningsteam i hemtjänsten, Dnr 0435/17
  28 november

  Redovisning av kretslopp och vattennämndens uppdrag om anläggningsavgiften, Dnr 1325/17 28november
  Utvärdering av Göteborgs Stads filmsatsning 2014, Dnr 1049/18
  28 november

  Säkerställande av att stadens utbildningsinsatser kring hedersproblematik sker i samarbete med den nationella samordnaren mot hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 1256/18
  28 november

  Processägarskapet för kommunfullmäktiges mål 2017 om att osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra, Dnr 1037/18
  28 november

  Delrapportering av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr 0988/17
  28 november

  Tilläggsyrkande från S, MP och V angående Motionsförfarande 2019 till Stiftelsen Olof och Carolines Wiijks fond, Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och Stiftelsen Renströmska fonden
  28 november

 • 2018-11-07

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Hantering av avgifter för utlämnande av allmänna handlingar i Göteborgs Stad, dnr 1858/17

  När ärendet om ny taxa för utlämnande av kopior, utskrifter och avskrifter behandlades i kommunstyrelsen i maj 2018 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda om det går att digitalt sekretessmarkera uppgifter i handlingar. Anledningen var att ett förfarande där handlingar skrivs ut för att kunna sekretessmarkeras och sedan skannas in för att kunna skickas digitalt framstår som omodernt och tidskrävande. Efter att ha utrett frågan skriver stadsledningskontoret i ett tjänsteutlåtande att en befintlig programvara har en tilläggsprodukt med den funktionalitet som krävs för digital sekretessmarkering.

  Stadsledningskontoret bedömer att sekretessmarkeringen med hjälp av tilläggsprodukten kan göras digitalt med bibehållen säkerhet. Digital sekretessmarkering innebär dock inte någon tidsmässig effektivisering.

  Abonnemangskostnaden för tilläggsprodukten är 140 euro per år och användare. På grund av denna kostnad och eftersom även digital sekretessmarkering innebär arbetstid för handläggning anser stadsledningskontoret att en avgift enligt Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar ska tas ut även om sekretessmarkeringen sker digitalt.

  Stadsledningskontoret konstaterar också att taxan inte omfattar de föreningar och stiftelser som enligt offentlighets- och sekretesslagen ska jämställas med myndigheter. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar förslaget till en reviderad taxa. Denna taxa ska kunna vara tillämplig för Göteborgs Stads samtliga myndigheter och bolag, föreningar eller stiftelser som ska jämställas med myndigheter. Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Martin Wannholt deltog inte i beslutet

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 2 2018, Dnr 0936/18

  Stadsledningskontoret har i årets andra uppföljningsprognos räknat upp koncernen Göteborgs Stads (förvaltningar och bolag) samlade resultat för 2018 till 1 800 miljoner kronor. Det är en höjning av prognosen med 200 miljoner kronor jämfört med prognosen i våras.

  Av de 1800 miljonerna gäller 1430 miljoner kommunen Göteborgs Stad (bolag ej inräknade) och då ingår utdelning från Stadshus AB på 810 miljoner kronor. Stadens bolag prognostiserar ett resultat på cirka 1 275 miljoner kronor, innan avdrag för utdelning.

  Stadsledningskontoret bedömer att kommunens strukturella resultat för 2018 blir minus 227 miljoner kronor att jämföra med förra årets strukturella resultat som blev plus 537 miljoner kronor.

  Mellan januari och augusti har koncernen Göteborgs Stad investerat för 5,9 miljarder kronor vilket är en ökning med 1,1 miljarder jämfört med samma period 2017. För hela 2018 beräknas investeringarna uppgå till 11,1 miljarder kronor (8,9 miljarder 2017) vilket är 2,6 miljarder lägre än vad som budgeterades vid årets ingång. Detta beror framförallt på att projekt har förskjutits i tid.

  På personalområdet har sjukfrånvaron minskat med 0,4 procentenheter jämfört med samma period 2017, det är den lägsta augustisiffran sedan 2014. Personalvolymen ökar inte i samma takt som tidigare. Kompetensförsörjning och arbetsmiljö är fortsatt de mest prioriterade frågorna rapporterar både förvaltningar och bolag. Dessa båda faktorer påverkar varandra då svårigheten att rekrytera och behålla personal påverkar arbetsmiljön och vice versa.
  Stadsledningskontoret gör med ett undantag samma bedömning av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges budgetmål som i årsredovisningen för 2017. Undantaget är målet ”Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka” där stadsledningskontoret bedömer att måluppfyllelsen har ändrats från ”viss” till ”god” vilket beror på att det har skapats fler kanaler för inflytande. De positiva effekterna av detta syns till exempel i den senaste SOM-undersökningen. När det gäller budgetmålet ”Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre” så är stadsledningskontorets bedömning att bostadsbristen inte har minskat och göteborgarnas bostadsbehov som helhet inte tillgodoses bättre idag än vid föregående bedömning. Trots ökat bostadsbyggande i Göteborg medför befolkningsökningen att byggandet hittills inte varit tillräckligt.

  MP, S och V vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att från och med uppföljningsrapport 4 2018 utöka redovisningen av uppdrag utanför kommunfullmäktiges budget så att den också redovisar faktiska resultat av lagda uppdrag, inklusive beskrivningar av varför vissa uppdrag inte kommer att genomföras under innestående år.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, S, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV, oktober 2018, Dnr 1452/18

  Stadsledningskontorets enhet för kontrakt och uppföljning har gjort en första uppföljning utifrån ”Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018 – 2019”. Enligt planen ska uppföljning rapporteras till kommunstyrelsen tre gånger per år.

  Sex nya privata utförare av hemtjänst i Göteborgs Stad har följts upp. Resultatet visar att utförarna bedriver en verksamhet som till största delen uppfyller de krav som har följts upp. De fel och brister som har konstaterats förklaras till största delen av att utförarna är i uppstart av sin verksamhet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Språklig kompetensutveckling för anställda inom förskolan och pedagogisk omsorg

  Stadsledningskontoret fick i juni 2018 i uppdrag av kommunstyrelsen att säkerställa att anställda inom förskolan och pedagogisk omsorg erbjuds den språkliga kompetensutveckling de behöver för sitt uppdrag. Dessa insatser är prioriterade och finns beskrivna i förskoleförvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2018 under rubrikerna ”Att undervisa flerspråkiga barn och elever” och ”Yrkesspråk”.

  Bland annat kommer en kurs i yrkesspråk erbjudas barnskötare med svenska som andraspråk. Utbildningen ska ge fördjupade kunskaper i svenska och då med fokus på yrkesspråket. Utbildningen ger också redskap för hur man arbetar språkutvecklande på förskolan med konkreta aktiviteter.

  Att anställda inom förskolan och pedagogisk omsorg erbjuds språklig kompetensutveckling ska ses som kommunstrategisk kompetensutveckling och stadsledningskontoret bedömer att det bör rymmas inom kommunstyrelsens kompetensanslag. Stadsledningskontoret har i samverkan med förskoleförvaltningen prioriterat denna insats i det underlag som ligger till grund för beslut om kompetensanslaget.

  Det är förskolenämnden som ansvarar för kompetensutveckling av personalen i förskolan och stadsledningskontoret bedömer att förskoleförvaltningen kommer att följa upp språkliga kompetensutvecklingsinsatser i sina ordinarie uppföljningar.

  Kommunstyrelsen beslutade  i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Förskola för barn till föräldrar som inte betalar avgiften, Dnr 0574/17

  Stadsledningskontoret fick i mars 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag på rutiner så att barn får möjlighet till förskola även när vårdnadshavare inte betalt avgiften. I och med omorganisationen, där den nya förskolenämnden tagit över ansvaret för förskolan, föreslår stadsledningskontoret att uppdraget överförs från kommunstyrelsen till förskolenämnden för vidare hantering.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Återrapportering av den generella krisberedskapen i Göteborgs Stad, Dnr 1472/18

  Terrorhändelser är en ny riskkategori i Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalyser. Det framgår av stadsledningskontorets återrapportering av stadens generella krisberedskap. Bakgrunden är ett uppdrag från kommunstyrelsen att lyfta fram beredskapen för att hantera terrorhändelser och terrorhot. Därför lyfts denna riskkategori fram i det pågående arbetet med att utveckla stadens krisberedskap. På motsvarande sätt är terrorrelaterade händelser en risk som förvaltningar och bolag har att ta ställning till i arbetet med sina lokala risk- och sårbarhetsanalyser.

  Av återrapporteringen framgår också bland annat att:

  • 37 av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag planerar att genomföra krisövningar under 2018,
  • stadsledningskontoret har initierat ett säkerhetsnätverk riktat till säkerhetschefer eller motsvarande inom stadens förvaltningar och bolag. Fokus ska ligga på kompetenshöjande åtgärder inom det systematiska säkerhetsarbetet,
  • stadsledningskontorets avdelning Samhällsskydd och beredskap ingår i en regional arbetsgrupp som ska ta fram en ”Aktörsgemensam beredskapsplan för hantering av attentat i publik miljö”.

  MP, S och V vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att under 2019 genomföra en övning där stadens centrala krisledningsnämnd ingår. MP, S och V vill också ge stadsledningskontoret i uppdrag att säkerställa att alla stadens verksamheter följer övnings- och utbildningsplanen i “Riktlinje för hantering av säkerhetsrisker”.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från MP, S, V

  Utvärdering av Göteborgs Stads handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor, Dnr 0361/18

  På uppdrag i budget 2018 har stadens handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor och finskt förvaltningsområde från 2014 utvärderats genom enkäter och intervjuer. Samtliga stadsdelar och fem målansvariga fackförvaltningar har fått enkäterna och deltagit i utvärderingen. De nationella minoriteterna har varit delaktiga under hela processen. De har varit med och utformat enkäterna och frågeunderlaget, lämnat synpunkter på enkätresultaten och blivit intervjuade om hur de upplever stadens arbete med minoritetsfrågor.

  Resultatet från utvärderingen visar att det är svårt att mäta måluppfyllelsen då målformuleringarna i handlingsplanerna är vaga. Det finns ett stort tolkningsutrymme i planerna, både i lagstiftning och måluppfyllelse. Det är också stor skillnad mellan stadsdelarna och de olika verksamheterna beroende på kunskap och kompetens om minoritetsfrågor. Det skiljer också i hur aktivt man arbetar med frågorna. Utvärderingen visar att frågor som rör nationella minoriteter är lågprioriterade. Det beror oftast på bristande kännedom om rättigheterna och kommunens skyldigheter inom organisationen, men även på grund av låg efterfrågan från minoriteterna på kommunens service och tjänster.

  S, MP och V vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att, med anledning av ny lagstiftning från 2019, redovisa beredskap och eventuella behov av insatser för kunskap och implementering. Partierna lyfter också behovet av att revidera handlingsplanerna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från S, MP, V.

  Övriga ärenden

  Kretslopp och vattennämndens förslag till vatten- och avloppstaxa (VA-taxa), Dnr 1495/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Överföring av uppdrag till grundskolenämnden avseende riktlinjer för skolnärvaro och elevhälsa, Dnr 1447/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Utdelning ur Stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond, Dnr 0690/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Mariya Voyvodova (S) deltog inte i handläggningen av ärendet p g a jäv

  Kartläggning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken, Dnr 1494/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande till Mark- och miljödomstolen för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan inom stadsdelen Sannegården - Nu fråga om fullmakt, Dnr 1874/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag efter viss justering. Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

  Utredning av förutsättningar för och fördelar med att staden ansöker om medlemskap i ECCAR, Dnr 1020/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från V, S, MP

  Göteborgs Stads tjänsteplan för kommungemensamma interna tjänster 2019–2021, Dnr 0014/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Val av ny ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor istället för AnnCharlotte Gyllenram (-)

  Valdes Hertbert Månsson (-)

  Motion av Ann Catrine Fogelgren (L) om att införa byggaktörsdrivna detaljplaner, Dnr 0479/18

  Kommunstyrelsen tillstyrker efter votering 6-7 motionen med hänvisning till fastighetsnämndens yttrande. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  Remiss från Näringsdepartementet - Betänkandet En utvecklad översiktsplanering, Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46), Dnr 1272/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Näringsdepartementet - Betänkandet En utvecklad översiktsplanering, Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46), Dnr 1273/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 6-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD

  Remiss från Finansdepartementet - Tillitsdelegationens betänkande Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47), Dnr 1290/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från L, M, KD. 
  Yttrande V

  Bordlagda ärenden

  Investeringsbeslut Alelyckan – anläggning för ultrafilter och dricksvattenkemikalier, Dnr 1443/18
  14 november

  Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen för organisering av spårvägstrafiken, Dnr 1864/17
  14 november

  Samverkansavtal för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille, Dnr 1439/18
  28 november

  Utredning av tvärprofessionella mottagningsteam i hemtjänsten, Dnr 0435/17
  14 november

  Revideringar i Reglemente för ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad (ERF-G), Dnr 1461/18
  14 november

  Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslaget, Dnr 1473/18
  28 november

  Redovisning av kretslopp och vattennämndens uppdrag om anläggningsavgiften, Dnr 1325/17
  14 november

  Yrkande från Martin Wannholt med direktiv för att häva erforderliga avtal och stoppa Västlänken
  28 november

  Åtgärdsplan för att öka brukarnas delaktighet och inflytande i boende med särskild service, Dnr 1309/17
  14 november

  Arbetssätt och initial finansiering för projekt ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”, Dnr 1149/18
  12 december

  Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2019, Dnr 1396/18
  14 november

  Hemställan från SDN Norra Hisingen om att få använda eget kapital 2018, Dnr 0019/18
  14 november

  Framställan från SDN Majorna-Linné om att få använda eget kapital 2018, Dnr 0019/18
  14 november

  Hemställan från Västra Göteborg om att få använda eget kapital under 2018, Dnr 0019/18
  14 november

  Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att införa en friskvårdstimme för anställda i Göteborgs Stad, Dnr 1440/15
  28 november

  Redovisning av uppdrag att utreda en funktion med placering på stadsledningskontoret som får ett tydligt ansvar för att genomföra omställningar och omplaceringar, Dnr 0922/18
  14 november

  Delrapportering av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr 0988/17
  14 november

  Tilläggsyrkande från S, MP och V angående Motionsförfarande 2019 till Stiftelsen Olof och Carolines Wiijks fond, Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och Stiftelsen Renströmska fonden
  14 november

  Motion av Martin Wannholt (M) om att införa arvode i stället för lön för förtroendevalda med heltidsuppdrag i Göteborgs Stad, Dnr 0522/18
  28 november
   

 • 2018-10-17

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Revidering av investeringsbeslut för nedsänkning och överdäckning av Götaleden E45, Dnr 0697/18

  Området runt Centralstationen är idag det mest tillgängliga i regionen och får med Västlänkens stationer en ytterligare förstärkt tillgänglighet. Samtidigt är den nya och lägre Hisingsbron en viktig del av förutsättningarna för att utveckla staden kring Göta älv och kring Centralen.

  Med anledning av att den nya lägre Hisingsbron ska byggas, som del av åtgärderna inom Västsvenska paketet, behöver E45 sänkas. Efter beslut om inriktningsförändring i kommunfullmäktige 2014 beslutade kommunstyrelsen 2015 om att genomföra överdäckning för att möjliggöra en stadsutveckling ovanpå leden.

  Nedsänkningen och överdäckningen bekostas till största delen av Göteborgs Stad och beräknas uppgå till ungefär 2.5 miljarder. Åtgärderna finansieras delvis av Västsvenska paketet och planerad exploatering på och kring överdäckningen.
  Trafiknämnden har hemställt till kommunfullmäktige om en revidering av projektbudgeten för trafiknämndens del av projektet, E45 dels på grund av kostnadsfördyringar men också på grund av redovisningstekniska justeringar. Stadsledningskontoret ställer sig därför bakom trafiknämndens förslag om att lyfta beslut om reviderad projektbudget till kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Muddring och utbyggnad av kaj i Fiskebäcks hamn, Dnr 0861/16

  Fiskebäcks hamn är hemmahamn för ett antal större fiskebåtar men ett djupgående som gör att de inte kan komma in i hamnen. Sedan många år ligger de därför Frihamnen när de är i Göteborg. Frihamnen är under omstrukturering och kommer inom några år vara ett exploateringsområde och fiskebåtarna måste därför hitta en ny hamnplats.

  Nio fiskefartyg med Fiskebäck som hemmahamn kan idag inte gå in i hamnen. Några av dem är så stora att det inte är aktuellt att gå in i Fiskebäcks hamn även om den skulle muddras.

  I april 2016 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för att muddra Fiskebäcks hamn till ett djup på åtta meter för att förbättra möjligheterna för fiskerinäringen att använda Fiskebäcks hamn för sin verksamhet.

  Stadsledningskontorets utredning visar att det går att fördjupa farleden till Fiskebäcks hamn, till en uppskattad kostnad på cirka 200 miljoner kronor. Stadsledningskontoret förslår också att fastighetsnämnden som hamnägare får i uppdrag att utveckla Fiskebäcks hamn genom att fördjupa farleden och bygga ut kajerna.

  V och Mp vill i ett yrkande att stadsledningskontoret utreder alternativ till Fiskebäcks hamn för fiskebåtarna med större djupgående, eftersom konsekvenserna för miljön och kostnaderna för muddringen blir för stora.

  S skriver i ett yrkande att satsningen bör vara större än att muddra och bygga ut kajer, och föreslår att stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Business region Göteborg, Göteborgs Hamn, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, trafiknämnden och miljö- och klimatnämnden ta fram ett förslag på en helhetslösning där även näringslivet involveras.

  M, L och KD tillstyrker stadsledningskontorets förslag och yrkar att fastighetskontoret i tillägg ska söka samfinansiering av muddring och utbyggnad av kajer med näringslivet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt: I votering mellan yrkande från S mot M, L och KD - bifall till yrkande från M, L och KD enligt votering 4-7. Efter votering 7-2 bifall till yrkandet från M, L och KD. Yrkandet från MP och V avslogs efter votering 11-2.

  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Martin Wannholt.

  Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019 - 2023, Dnr 0955/17

  Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017 att ett HR-program skulle tas fram för att möta stadens kompetensförsörjningsbehov. Under arbetets gång har programmet bytt namn till Program för attraktiv arbetsgivare för att bättre spegla syftet. Programmet sträcker sig mellan 2019 - 2023 och lyfter fram tre mål med tillhörande strategier för att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen i staden.

  Målen och strategierna kan sammanfattas med att:

  • Styrning och ledning av verksamheten ska fokusera på stadens grunduppdrag och medarbetarnas och chefernas förutsättningar för att skapa en verksamhet med goda resultat som väcker stolthet.
  • Arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet ska förbättras och förenklas för att främja medarbetarnas hälsa och underlätta för sjukskrivna medarbetare att komma tillbaka i arbete.
  • Arbetet för att på lång sikt försörja Göteborgs Stad med kompetens ska intensifieras genom en tydligare samordning och mer långsiktighet.

  Göteborgs stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinjer behöver revideras för att stödja intentionerna i programmet samt för att uppdateras i enlighet med ny lagstiftning.

  S, MP, V vill i ett yrkande i personalutskottet att förslaget också skickas på remiss till Göteborgs stads olika råd - HBTQ-rådet, rådet för funktionshinderfrågor, Sverigefinska rådet och rådet för den nationella minoriteten romer.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med personalutskottets förslag med viss justering.

  Kartläggning av rektorers arbetsmiljö i grund- och gymnasieskolan, Dnr 1424/17

  Stadsledningskontoret fick i oktober 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att kartlägga rektorers arbetsmiljö i grund- och gymnasieskolan. Kartläggningen visar att det finns skillnader i faktiska och upplevda arbetsmiljöfaktorer mellan grundskolan och gymnasieskolan. Här kan den nya grundskoleförvaltningen dra fördel av utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete sedan flera år. De områden som särskilt bör prioriteras inom grundskolan är hur kränkningar och hot- och våldssituationer uppstår och vilka åtgärder som kan minimera detta. Detta ska inte accepteras som en del av rektors (eller annan medarbetare i Göteborgs stad) vardag. Faktorer som kan stärka rektorernas inflytande över sin egen arbetssituation bör prioriteras. Det administrativa stödet och specialiststödet bör utvecklas och anpassas efter varje enskild rektors förutsättningar. De eventuella åtgärder som denna kartläggning medför är upp till den nya grundskolenämnden och utbildningsnämnden (för gymnasieskolan) att ansvara för inom ramen för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
   
  L, M och KD skriver i ett yrkande att stadsledningskontorets kartläggning blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med att förbättra rektorernas arbetsmiljö i stadens skolnämnder och vill därför att kartläggningen översänds till Grundskolenämnden respektive Utbildningsnämnden.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från M, L, KD.
  Yttrande MP, S, V

  Göteborgsmodell för att motverka svart arbetskraft, Dnr 0317/16

  Stadsledningskontoret fick i januari 2016 i uppdrag att säkerställa att Göteborgs Stads förvaltningar och bolag inte upphandlar svartjobb. M, KD och L hade i ett yrkande efterfrågat en Göteborgsmodell mot svartjobb och ville att stadsledningskontoret skulle samverka med berörda parter i frågan. Bakgrunden till uppdraget var de goda resultat som projektet Rena byggen uppvisat fram tills det avslutades 2013. Även i andra kommuner genomfördes liknande projekt för att minska inslaget av svartjobb i kommunerna. De rutiner och arbetssätt som togs fram inom projektet gällde bland annat kontroll av leverantörer. Dessa rutiner arbetades in i det som nu är Gemensam byggprocess och som alla verksamheter i staden följer. 2016 undertecknades också en överenskommelse mellan Skatteverket och Göteborgs Stad med syftet att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för Göteborgs Stad att anlita seriösa företag och därmed minska risken för osund konkurrens. Samarbetet innebär att Skatteverket får möjlighet att så tidigt som möjligt under upphandlingsprocessen bidra med kunskap och stöd i bedömningen av leverantörer. Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget från kommunstyrelsen omhändertagits genom att stadens verksamheter arbetar på ett strukturerat sätt och därmed försöker förebygga svartjobb. 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  Motionsförfarande 2019 till Stiftelsen Olof och Carolines Wiijks fond, Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och Stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 1420/18

  Kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Tilläggsyrkandet från S, MP och V bordlagt till 7 november.

  Muddring och utbyggnad av kaj i Fiskebäcks hamn, Dnr 0861/16

  Kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt: I votering mellan yrkande från S mot M, L och KD - bifall till yrkande från M, L och KD enligt votering 4-7.  Efter votering 7-2 bifall till yrkandet från M, L och KD.  Yrkandet från MP och V avslogs efter votering 11-2.

  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Martin Wannholt.

  Yrkande från MP, S och V angående klimatpåverkan från Göteborg stads tjänsteresor, Yrkande M, L och KD

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet beslutssats 1 och 2 i yrkande från MP, S och V. Beslutslutssats 3 i yrkande från MP, S och V avslogs efter votering 6 - 7.

  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM, Dnr 0707/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande över EU:s öppna samråd om samspelet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen, Dnr 1335/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från M, L och KD angående åtgärder för ökad trygghet i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L, KD efter votering 11-2 om beslutssats 2.
  Yttrande V
  Yttrande S

  Förändrat ansvar för att utse ledamöter i Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet, Dnr 0992/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 – 7 i enlighet med yrkandet från L, M, KD

  Yrkande från MP, S, M, V, L och KD om lokalnämndens framställan om kommuncentral kompensation

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott i stället för Ulf Kamne (MP) som avsagt sig

  Valdes Karin Pleijel (MP)

  Val av ny ledamot i Ideella föreningen Citysamverkan i stället för Anna Sibinska (MP) som avsagt sig

  Valdes Emmali Jansson (MP).

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att införa tillståndsplikt för tiggeri enligt Eskilstunamodellen, Dnr 1222/18

  Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen.

  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande S, MP, V

  Motion av Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) om att inleda samverkan inspirerad av BID (Business Improvement District), Dnr 0625/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 4-7 att tillstyrka motionen med hänvisning till fastighetsnämndens yttrande.

  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Remiss från Justitiedepartementet - Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20), Dnr 1250/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag med viss justering.

  Remiss från Justitiedepartementet - En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54), Dnr 1262/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster, (SOU 2018:34), Dnr 1178/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Kulturdepartementets remiss - Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57), Dnr 1240/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande L, M, KD
  Yttrande S, MP, V

  Remiss från Göteborgsregionen - Revidering av riktlinjer för Västbus - Samverkan för barn och ungas bästa, Dnr 1053/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 2 2018, Dnr 0936/18
  7 november

  Redovisning av kretslopp och vattennämndens uppdrag om anläggningsavgiften, Dnr 1325/17
  7 november

  Motionsförfarande 2019 till Stiftelsen Olof och Carolines Wiijks fond, Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och Stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 1420/18
  7 november: Tilläggsyrkandet från S, MP, V

  Hemställan från Västra Göteborg om att få använda eget kapital under 2018, Dnr 0019/18
  7 november

  Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att införa en friskvårdstimme för anställda i Göteborgs Stad, Dnr 1440/15
  7 november

  Utredning av en funktion på stadsledningskontoret med tydligt ansvar för att genomföra omställningar och omplaceringar, Dnr 0922/18
  7 november

  Utvärdering av Göteborgs Stads handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor, Dnr 0361/18
  7 november

  Delrapportering av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr 0988/17
  7 november

  Motion av Ann Catrine Fogelgren (L) om att införa byggaktörsdrivna detaljplaner, Dnr 0479/18
  7 november

  Remiss från Finansdepartementet - Tillitsdelegationens betänkande Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47), Dnr 1290/18
  7 november

 • 2018-10-03

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads plan för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Dnr 1011/18

  Social resursnämnd har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till plan för Göteborgs stads arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2019 - 2022. Planen är framtagen i samverkan med olika aktörer i stadens verksamheter och representanter för civilsamhällets organisationer. Det övergripande målet med planen är att Göteborgs Stads verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. Tidigare har ett övergripande arbete på SRHR-området saknats i staden, även om det finns ett pågående arbete med till exempel jämställdhet, hbtq-frågor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

  För att bättre täcka in hela SRHR-området ska nu staden också bland annat:

  • Stärka det förebyggande arbetet mot sexuellt våld
  • Säkerställa en god sex- och samlevnadsundervisning
  • Ge relevant information om SRHR till de som möter stadens verksamheter
  • Stärka samverkan mellan verksamheter som ger stöd, rådgivning och vård inom SRHR-området
  • Ta hänsyn till SRHR-aspekter i utformandet av lokaler

  Förslaget har varit på remiss och planen har omarbetats utifrån inkomna synpunkter. Planen ersätter det befintliga programmet och inriktning gällande hiv/STI-frågor i Göteborgs Stad (KF 2009-12-03).
   
  V vill i ett yrkande att förslaget återremitteras och för att perspektivet om anti-rasistisk HIV-prevention samt hur staden ska arbeta med det ska belysas ytterligare i planen.

  Kommunstyrelsen i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Uppdrag att följa arbetet med pågående åtgärder och förberedelser för att förbättra processen kring utskrivningsklara patienter, Dnr 1229/17

  Sedan oktober 2017 har Äldreberedningen på kommunstyrelsens uppdrag följt arbetet med vilka åtgärder och förberedelser som pågår i staden för att förbättra processen kring utskrivningsklara patienter utifrån de nya riktlinjerna om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

  Stadsledningskontoret har inventerat vilka åtgärder som pågår i stadsdelarna för att förbereda inför förändringarna, samverkan med vårdcentralerna samt vilka farhågor som finns.

  Exempel på det som görs är att stadsdelarnas vårdplaneringsteam bokar och genomför vårdplaneringar tidigt i processen. SKYPE används för att ha vårdplaneringsmöten med sjukhus och enskilda för att göra processen effektivare. Verksamheterna förbereds på att enskilda kan komma hem till ordinärt boende, äldreboende eller korttidsenhet på helger och röda dagar om planering (SIP) är gjord. Samverkan med vårdcentralerna sker genom NOSAM som är den samverkansgrupp som har fokus på individ. Stadsledningskontoret bedömer att de arbeten som pågår i samverkan mellan huvudmännen och de förberedelser som pågår inom stadsdelsförvaltningarna ger goda förutsättningar för att lyckas med förändringarna.

  Stadsledningskontoret har i tidigare ärenden till kommunstyrelsen om förslag till överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, bedömt att den nya modellen för betalningsansvar totalt ger en kostnadsökning för staden på cirka 15 miljoner kronor. Den ökade kostnaden beror på ett högre dygnspris. Genom att möjliggöra tidig hemgång för utskrivningsklara patienter kan kommunen påverka kostnaderna.

  Den föreslagna ekonomiska modellen för betalningsansvar ställer fortsatt stora krav på samverkan inom kommunens enheter för myndighetsutövning och den kommunala hälso- och sjukvården samt mellan kommunen och VGR, i både sluten- och öppen vård. Stadsledningskontoret har svårt att bedöma vad förändringsarbetet innebär i ökade personalkostnader.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Göteborgsförslaget

  Göteborgsförslag 642 - Extern granskning Göteborgs Stads utbetalda avgångsvederlag, Dnr 1046/18

  Förslagsställaren vill att det tillsätts en extern granskning av Göteborgs Stads utbetalda avgångsvederlag.

  Stadsledningskontoret fick den 28 mars i år i uppdrag av kommunstyrelsen att redovisa samtliga fall av utköp av personal 2017 samt orsaker till detta. Redovisningen ska också innehålla en analys av vad som har bidragit till det aktuella resultatet. Redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsens personalutskott den 22 augusti 2018.
  M, L, KD föreslår i ett yrkande att förslaget inte behöver beredas vidare då det är omhändertaget genom stadsledningskontorets uppdrag.

  S, MP, V föreslår i ett yrkande att kommunstyrelsen antecknar förslaget och att Göteborgsförslag nr 642 bereds inte vidare.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V
  Yttrande S, MP, V

  Övriga ärenden

  Förslag att flytta ansvaret för bidragsgivning till studieförbunden i Göteborg, Dnr 1121/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Överlåtelse av Brandbåt II från Göteborgs Stad till stiftelsen Göteborgs Maritima centrum, Dnr 1023/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Ny förbundsordning och justering av reglementet för förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Dnr 1061/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Fiskenäringens utveckling i Göteborg, Dnr 1323/17

  Yrkande V, MP

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Svar på EUs öppna samråd om strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU, Dnr 1291/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Tidplan för uppföljningsprocessen 2019, Dnr 0106/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av uppdraget att redogöra för åtgärder för hög forskningskvalitet och hög svarsfrekvens i kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 1251/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Val av ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott i stället för Jonas Ransgård (M) som avsagt sig

  Valdes Axel Josefsson (M)

  Motion av Maria Rydén (M) om att göra det lättare att hitta information om äldreomsorg och äldrefrågor, Dnr 1390/15

  Yrkande M, L, KD
  Kommunstyrelsen i enlighet med yrkandet från M, L, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Betänkandet Ekologisk kompensation, SOU 2017:34, Dnr 0868/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22), Dnr 0990/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M
  Yttrande MP

  Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37), Dnr 1156/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Muddring och utbyggnad av kaj i Fiskebäcks hamn, Dnr 0861/16
  17 oktober

  Yrkande från MP, S och V angående klimatpåverkan från Göteborg stads tjänsteresor
  17 oktober

  Yrkande från M, L och KD angående åtgärder för ökad trygghet i Göteborg
  17 oktober

  Delrapportering av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation, dnr 0988/17
  17 oktober

  Förändrat ansvar för att utse ledamöter i Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet, Dnr 0992/18
  17 oktober

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att införa tillståndsplikt för tiggeri enligt Eskilstunamodellen, Dnr 1222/18
  17 oktober

  Motion av Martin Wannholt (M) om att införa arvode i stället för lön för förtroendevalda med heltidsuppdrag i Göteborgs Stad, Dnr 0522/18
  7 november

  Motion av Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) om att inleda samverkan inspirerad av BID (Business Improvement District), Dnr 0625/18
  17 oktober

  Motion av Ann Catrine Fogelgren (L) om att införa byggaktörsdrivna detaljplaner, Dnr 0479/18
  Yttrande KD
  17 oktober

  Remiss från Göteborgsregionen - Revidering av riktlinjer för Västbus - Samverkan för barn och ungas bästa, Dnr 1053/18
  17 oktober

  Här kan du ta del av handlingarna till kommunstyrelsens möte

 • 2018-09-19

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019–2023, Dnr 0688/18

  Göteborgs Stad har skyldighet att ha en aktuell bullerkartläggning och ett åtgärdsprogram för att minska de negativa hälsoeffekter som buller kan ha. Miljö- och klimatnämnden har tagit fram ett förslag till Göteborg Stads Åtgärdsprogram mot buller för åren 2019–2023 för beslut i kommunfullmäktige. Programmet ersätter nuvarande Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2014–2018. Programmet syftar till att reducera effekterna av trafikbuller från väg- och spårtrafik då det är den absolut dominerande källan till omgivningsbuller i Göteborg

  Programmet är indelat i åtta åtgärdsområden för att möjliggöra goda ljudmiljöer i staden och för att förbättra kunskapen om buller inom staden. De åtta åtgärdsområdena är

  • ljudmiljön i parker och grönområden
  • utemiljön vid förskolor och grundskolor
  • bullerskyddsåtgärder i bostadsområden
  • buller från kollektivtrafik
  • tyst sida
  • skärmar och vallar
  • stadsplanera för goda ljudmiljöer
  • bullerkartläggning

  Stadsledningskontoret ser positivt på ambitionsnivån i åtgärdsprogrammet som ger ett helhetsgrepp på stadens bullerproblematik och att det på ett tydligt vis synliggör de problem som buller kan orsaka och höjer kunskapsnivån inom stadens verksamheter.

  MP, S, V vill i ett tilläggsyrkande ge Stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med resultatet från den planerade utvärderingen av “Åtgärdsprogrammet för buller 2019-2023” för att ge kommunstyrelsen möjlighet till medskick inför framtagandet av nästa program.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, S, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Inriktningsbeslut för förstudien om en magasinslösning för kulturnämndens samlingar, Dnr 0856/12

  Försöken att hitta en långsiktigt hållbar magasinslösning för stadens fyra museer; Göteborgs Stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs Konstmuseum och Röhsska museet, har pågått under många år. Lokalsekretariatet har utrett ärendet och föreslår att ett magasin för kulturnämndens samlingar ska byggas för att ge plats åt samtliga de föremål som inte i dagsläget visas vid något av stadens museer.

  Lokalsekretariatet föreslår också att fastighetskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på lämplig mark för ett sådant magasin, som bör ligga utanför centrala staden men i nära anslutning till kollektivtrafik och goda logistikmöjligheter.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Reviderad riktlinje för intraprenader inom äldreomsorgen, Dnr 0715/16

  Utvärderingen ”Från bra till bättre... Utvärdering av försöket med intraprenader i Göteborgs Stad” har gjorts av FOU-Väst på uppdrag av stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo. Slutsatserna är att nuvarande regelverk i stort sett fungerar bra, men att det behöver justeras på någon punkt.

  Utvärderingen återrapporterades till kommunfullmäktige den 14 september förra året och då fick stadsledningskontoret i uppdrag att se över gällande regler för intraprenader inom äldreomsorgen med utgångspunkt från utvärderingens förslag.

  Stadsledningskontoret fick också i uppdrag att organisera kunskapsspridning och informationssatsning om intraprenad i stadsdelsförvaltningarna.

  Stadsledningskontoret föreslår att de långsiktiga reglerna för ekonomisk uppföljning behöver förtydligas och att intraprenaderna behöver ingå i det stadengemensamma styrnings- och uppföljningssystemet.

  Utifrån ny riktlinje för styrdokument har stadsledningskontoret klassificerat styrdokumentet som en riktlinje. För att etablera kunskapsspridning och informationssatsning i staden föreslår stadsledningskontoret att seminarium arrangeras för intresserade verksamheter.

  L, M, KD vill i ett yrkande avslå stadsledningskontorets förslag om intraprenaders möjlighet att välja bort stadengemensamma verksamhetssystem som hr-funktion och bemanningsenhet och förslag om att riktnivåerna för eget kapital som används för stadsdelarnas resursnämndsuppdrag även ska gälla för intraprenader. Partierna vill också avslå riktmärket om att 70 procent av de tillsvidareanställda inom verksamheten ska vara positiva till intraprenad. I övrigt bifall till stadsledningskontorets förslag.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 - 7 i enlighet med yrkandet från L, M, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yttrande V, S, MP

  Revidering av program för e-samhälle, Dnr 1047/18

  Kommunfullmäktige antog hösten 2014 program för Göteborgs Stads väg mot e-samhället för perioden 2015–2020. Programmet anger inriktning för stadens arbete med digitalisering. Den övergripande målbilden är att den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet.

  Den 14 september 2017 gav kommunfullmäktige nämnden för Intraservice i uppdrag att från 1 januari 2018 ansvara för och driva Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete. För att kunna fullgöra uppdraget bedömer nämnden för Intraservice att nuvarande program för e-samhället måste revideras och att bredbandsstrategin anpassas till nya nationella krav och blir en del av stadens program för e-samhälle. Bredbandsstrategin är en grundläggande förutsättning i arbetet med att nå den övergripande målbilden.

  Ett reviderat förslag på program ska tas fram i nära samverkan med nämnden för konsument- och medborgarservice men också tillsammans med övriga nämnder och styrelser inom Göteborgs stad.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  Försäljning av kvarteren Lejonet, Cedern och Eken i Gårda till Botrygg Göteborg AB, Dnr 1236/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande S

  Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk, Dnr 1095/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Revidering av stadsdelsnämndernas fasta arvoden, Dnr 1183/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Nytt reglemente för Göteborgs trafiknämnd, Dnr 1904/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, L, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0319/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Ansökan om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden,m Dnr 1345/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande till Mark- och miljödomstolen, nu fråga om fullmakt, Dnr 0661/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

  Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 7509–18, laglighetsprövning enligt kommunallagen, Dnr 1289/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Uppdrag att ta fram avsiktsförklaring gällande personer med missbruk och beroende mellan Göteborgs Stad och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG), Dnr 1338/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Samråd Tolkförmedling Väst - Budget och verksamhetsplan 2019 – 2021, Dnr 1199/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

  Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och utskott, Dnr 1318/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Information om uppföljning av säkerhet, Dnr 0103/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Försäljning av fastigheten Alingsås Västerbodarna 1:440, Dnr 1000/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Tillämpningsanvisning OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda), Dnr 0086/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Ann-Sofie Hermansson (S), Mariya Voyvodova (S), Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S), Lars Hansson (-), Karin Pleijel (MP), Shahbaz Khan (S), Axel Josefson (M) och Ingrid Andreae (S) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

  Yrkande från S angående översyn av stadens rutiner och riktlinjer för jäv i förhållande till mellankommunala organisationer

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S.

  Uppdrag om att återkomma med plan för genomförande samt kostnader för arbetet mot sexuella trakasserier, Dnr 1860/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 - 7 att återremittera beslutspunkt 1 i yrkandet från S, MP, V till stadsledningskontoret och att avslå beslutspunkt 2 i samma yrkande.

  Utvärdering av resultatet av genomförda ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i Lövgärdet, Eriksbo och Tynnered, Dnr 0983/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  yttrande M, L, KD

  Motion av Maria Rydén (M) om att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg, Dnr 1391/15

  Motionen anses besvarad hänvisning till yttrande från Göteborgs Stadshus AB.

  Motion om att införa en funktionshinderombudsman, Dnr 1811/17

  Kommunstyrelsen biföll motionen efter votering 6 - 7. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande KD, M och L

  Remiss från Regeringskansliet - Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25), Dnr 1036/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Justitiedepartementets remiss - Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29), Dnr 1247/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Näringsdepartementet - Förslag till förordning om gemensamma bestämmelser och finansiella regler för ett antal fonder och särskilda bestämmelser för målet europeiskt territoriellt samarbete, Dnr 1248/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Samråd om ombyggnad och förstärkning av lokalnätet i Göteborgs södra skärgård, Dnr 1268/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Fiskenäringens utveckling i Göteborg, Dnr 1323/17
  3 oktober

  Muddring och utbyggnad av kaj i Fiskebäcks hamn, Dnr 0861/16
  3 oktober

  Yrkande från Martin Wannholt med direktiv för att häva erforderliga avtal och stoppa Västlänken
  7 november

  Göteborgs Stads plan för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Dnr 1011/18
  3 oktober

  Yrkande från MP, S och V angående klimatpåverkan från Göteborg stads tjänsteresor, Dnr
  3 oktober

  Tidplan för uppföljningsprocessen 2019, Dnr 0106/18
  3 oktober

  Redovisning av uppdraget att redogöra för åtgärder för hög forskningskvalitet och hög svarsfrekvens i kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 1251/18
  3 oktober

  Yrkande från M, L och KD angående åtgärder för ökad trygghet i Göteborg, Dnr
  3 oktober

  Delrapportering av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr 0988/17
  3 oktober

  Förändrat ansvar för att utse ledamöter i Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet, Dnr 0992/18
  3 oktober

  Motion av Martin Wannholt (M) om att införa arvode i stället för lön för förtroendevalda med heltidsuppdrag i Göteborgs Stad, Dnr 0522/18
  3 oktober

  Motion av Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) om att inleda samverkan inspirerad av BID (Business Improvement District), Dnr 0625/18
  3 oktober

  Motion av Ann Catrine Fogelgren (L) om att införa byggaktörsdrivna detaljplaner, Dnr 0479/18
  3 oktober

  Göteborgsförslag 642 - Extern granskning Göteborgs Stads utbetalda avgångsvederlag, Dnr 1046/18
  3 oktober

  Här kan du ta del av handlingarna från kommunstyrelsens möte

 • 2018-08-22

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Överenskommelse och gemensam riktlinje vid utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård, Dnr 0939/17

  Göteborgsregionens förbundsstyrelse, GR, har rekommenderat medlemskommunerna att anta förslag till överenskommelse och riktlinje för in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter utskrivning. Överenskommelsen gäller från den 25 september 2018 till 30 november 2020 och har sin grund i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017 - 2020.

  Samverkan vid utskrivning ska stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning. Parterna är överens om att personer som inte längre behöver slutenvårdens resurser ska kunna skrivas ut på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar enskilda är kvar inom slutenvården ska minska.

  Förslag på överenskommelse och ekonomisk modell har tidigare varit på remiss i Göteborgs Stad och beslutats av kommunstyrelsen den 20 september 2017 och 25 april 2018. Kommunstyrelsen har också godkänt en tillfällig överenskommelse för 1 januari till 24 september 2018. Stadsledningskontorets bedömning är att Göteborgs Stad fått gehör för de synpunkter som framförts i tidigare remissomgångar.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck, en del av BoStad2021, Dnr 1033/18

  Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 1 800 bostäder och cirka 20 000 kvadratmeter verksamheter som förskolor, kontor och centrumlokaler i sydvästra Kallebäck. 830 av de planerade bostäderna ingår i satsningen BoStad2021. 

  Bland de inkomna synpunkterna handlar de allvarligaste invändningarna om buller, luftmiljö, riskfrågor och riksintresset för E6. Länsstyrelsen befarar negativ påverkan på E6 och att det måste säkerställas att framtida järnvägsprojekt kan genomföras. Länsstyrelsen tar dessutom upp risker för farligt godsolyckor, buller och miljökvalitetsnormer för luft. Byggnadsnämndens bedömer att de inkomna synpunkterna nu är omhändertagna och säkerställda i planhandlingar och tecknande avtal. Stadsledningskontoret konstaterar att tillskottet av de planerade bostäderna kommer att öka bristen på förskole- och grundskoleplatser i området och stadsdelen. Stadsledningskontorets bedömning är att det inom planen går att bygga tio förskoleavdelningar med tillhörande utemiljöer, resterande behov av förskoleplatser kan lösas utanför planen förutsatt att tomtmark säkras för detta. Fastighetsnämnden behandlade den 21 maj ett ärende om planbesked för en ny F-3 skola med plats för 300 elever. Denna skola kan på sikt utvidgas till F-6 skola för 570 elever.

  Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande då den har stort allmänintresse och avviker från översiktsplanen som anger verksamhetsområde i den norra delen av området.

  BoStad2021 är en satsning för att bygga 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion. Bostäderna ska vara klara till år 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, S, V

  Detaljplan för kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön, Dnr 0921/18

  Detaljplanen gäller ett område vid Rymdtorget för att bygga ett nytt kulturhus. Planen innehåller bland annat också utvecklade möjligheter för stadsliv, ny utökad förskola på Tellusgatan, större kapacitet för busstrafiken med fler hållplatslägen och en förstärkt entré till Rymdtorget och Bergsjön.

  Byggnadsnämnden beslutade den 24 april 2018 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen då den har stort allmänt intresse. Planen är ett första steg i att utveckla Rymdtorget från knutpunkt till tyngdpunkt med utgångspunkt i Göteborgs Stads strategi för utbyggnadsplanering och trafikstrategi för en nära storstad. 
  Finansieringen av kulturhuset hanteras i ett separat ärende till kommunstyrelsen under våren 2018.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Reviderade riktlinjer för individuellt ekonomiskt bistånd, Dnr 1302/17

  Stadsledningskontoret har på kommunfullmäktiges uppdrag reviderat stadens riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd för handläggning av boendebistånd. De nya riktlinjerna ska förtydliga hur socialtjänsten ska agera i frågor som rör utredning av andrahandsboenden och vilka underlag som ska ligga till grund för myndighetsbeslut. Stadsledningskontoret har också valt att justera riktlinjerna för hur staden ska hantera asylsökande som håller sig gömda i syfte att hindra att beslut om av- eller utvisning kan verkställas. Dessa personer omfattas enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) av Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Nödbistånd enligt socialtjänstlagen till denna grupp föreslås istället prövas utöver kommunens skyldighet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige
  Martin Wannholt deltog ej i beslutet.
  Protokollsanteckning Martin Wannholt

  Upphandling av nytt lånecykelsystem - undantag från sponsringspolicyn Dnr 0976/18

  Göteborgs Stads nästa lånecykelsystem ska till största delen finansieras av en kombination av användaravgifter, kommunala medel, reklamintäkter (markupplåtelseavgift) och annan finansiering. Det beslutade trafiknämnden den 15 december 2017. ”Annan finansiering” innebär i det här fallet bland annat reklam på cyklar och stationer. Trafiknämnden tycker att det är mest lämpligt att gå vidare med sponsring i begränsad omfattning, till exempel i en app och på en liten yta på cyklarna. Då kan varumärket Styr & Ställ bibehållas samtidigt som det finns möjligheter till intäkter för Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret instämmer i trafiknämndens bedömning.

  MP, V vill i ett yrkande återremittera ärendet till trafiknämnden för att förtydliga bland annat varför det behövs ett undantag från sponsringspolicyn och omfattningen på det konkreta sponsringsutrymmet och vad det innebär för dem som rör sig i stadsrummet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Martin Wannholt deltog ej i beslutet

  Valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS - förslag till reviderad tidplan, Dnr 0606/17

  Stadsledningskontoret föreslår ny tidplan för införande av valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom daglig verksamhet till den 1 april 2019. 

  Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2017 om utredning och tidplan. Den beslutade tidplanen innebär att enskilda ska kunna välja utförare av daglig verksamhet från den 1 januari 2019. Men då kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen den 17 maj i år angående kostnadsnivåerna i ersättningsmodellen så håller inte den beslutade tidplanen. Stadsledningskontoret bedömer att införandet behöver senareläggas tre månader.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S, MP, V
  Yttrande KD, M, L

  Gemensam policy och riktlinje för avhopparverksamhetens genomförande, Dnr 0952/18

  Stadsledningskontoret har tagit fram förslag på hur stadens avhopparverksamhet kan stärkas och utvecklas. Dels föreslås en policy för Göteborgs Stads arbete med avhoppare, dels en reviderad riktlinje. I förslaget till policy finns bland annat mål som går att följa upp.

  Den reviderade riktlinjen innehåller flera förslag till förändringar:

  • Åldersgränsen på minst 18 år tas bort och med avhopp menas avhopp från kriminellt gäng, organiserad brottslighet, miljö präglad av våldsbejakande extremism och kriminella parallella samhällsstrukturer.
  • Bemanningen av avhoppartelefonen flyttas till social resursnämnd
  • Bedömningen av avhopparens motivation ska göras av den handläggande socialnämnden, även om särskild hänsyn måste tas till samverkande myndigheters rekommendationer och bedömningar
  • Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet på stadsledningskontoret ska - utöver stadenövergripande ledning, uppföljning och utveckling kring arbetet med avhoppare - fortsättningsvis involveras i arbetet med särskilda avhopparärenden. 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Göteborgs Stads arbete med civilt försvar, Dnr 1846/16

  Totalförsvaret är benämningen på all den samhällsviktiga verksamhet som ska bedrivas i Sverige i händelse av krig. Detta innebär att civilt försvar och militärt försvar tillsammans är totalförsvaret. Frågan kring totalförsvaret och civilt försvar har under de senaste åren blivit aktuell igen efter att det säkerhetspolitiska läget har förändrats och den bedömda hotbilden har ökat. I slutet på 2017 talade försvarsberedningen i sin rapport om vikten av att gå från krismedvetenhet till krigsmedvetenhet. Försvarsberedningen talade även, i samband med att rapporten presenterades, om att vi nu står inför en samhällsreform. Regeringen har därefter givit Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ett uppdrag att främja och utveckla en sammanhängande planering av totalförsvaret.

  Avdelningen för samhällsskydd och beredskap beskriver nu i ett tjänstutlåtande hur Göteborgs Stad ska möta uppdraget kring civilt försvar i fortsatt arbete. Stadens arbete föreslås organiseras i ett projekt, ”Civilt försvar” med start 1 september 2018 och avslut 31 december 2019. Projektet ska verka under den inventerings- och uppstartsperiod som behövs för det kommande långsiktiga stadenövergripande arbetet med civilt försvar. Vid projektets utgång övergår arbetet med civilt försvar till ordinarie verksamhet i förvaltningar, bolag och förbund.

  Stadsledningskontoret föreslås ansvara för projektet, med deltagare även från andra förvaltningar, bolag och förbund.

  S, V, MP föreslår i ett yrkande att stadsledningskontoret i det fortsatta arbetet med civilt försvar inkluderar beredskap för effekter av klimatförändringarna.

  M, L, KD föreslår i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret utreder och återkommer med förslag på en utvecklad krisledningsorganisation med ett politiskt tillsatt utskott under kommunstyrelsen.

  S yrkar att stadsledningskontoret i det fortsatta arbetet med civilt försvar inkluderar hot mot demokratin i framtagandet av säkerhetsskyddsanalyser. 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandena från S, V, MP samt S. Tilläggsyrkande från M, L, KD avslogs.
  Yttrande S, MP, V

  Trafiknämndens rapport om krisberedskap och förebyggande åtgärder, Dnr 1021/18

  Efter terrordådet i Stockholm i april 2017 lades ett tvärpolitiskt yrkande i kommunstyrelsen om att undersöka om den generella krisberedskapen i Göteborg behöver förstärkas ytterligare. Partierna ville också att trafiknämnden i samverkan med berörda nämnder, bolag och relevanta externa aktörer skulle undersöka om särskilda åtgärder behöver vidtas för att förebygga och förhindra attentat.

  Trafiknämnden har nu återkommit med en rapport som beskriver de åtgärder som trafikkontoret planerar. Bland dessa åtgärder nämns olika hinder på Kungsgatan, Vallgatan, området kring Synagogan på Stora Nygatan och Östra Larmgatan, Götaplatsen, Harry Hjörnes plats samt Magasinsgatan. Man kommer också att tillsammans med polisen titta på behovet av tillfälliga åtgärder vid större evenemang. 

  S, MP, V vill i ett yrkande att trafiknämnden snarast påbörjar arbetet med konkreta förbyggande åtgärder i stadsmiljön. Partierna vill också ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med trafiknämnden och byggnadsnämnden ta fram riktlinjer för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer.

  M, L, KD föreslår i sitt yrkande att stadsledningskontoret utreder hur en central samordningsfunktion för förebyggande åtgärder kan organiseras. I yrkandet vill partierna också att stadsledningskontoret utreder hur man i stadsplaneringsprocessen kan arbeta in förebyggande åtgärder och att trafiknämnden ser över platser utanför centrala staden där det finns ett behov av att förebygga och förhindra attentat.

  Yttrande S 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt till yrkande från S, MP, V beslutsats 2 i yrkandet från M, L och KD. Beslutsats 1 i yrkandet från M, L och KD avslogs efter votering 8-5
  Yttrande S

  Övriga ärenden

  Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2017, Dnr 0999/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Årssammandrag 2017 för anknutna stiftelser och gåvor, Dnr 1129/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Avstående från att utse revisor och suppleant för revisor i Robert och Martina Kjellströms stiftelse, Dnr 1128/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Ny förbundsordning till ett gemensamt samordningsförbund i Göteborg, Dnr 1439/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Kompensation till förtroendevalda som fått sänkt bruttopension, Dnr 1173/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Hemställan från styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB om utökat koncernbidrag för ombyggnation, Dnr 1322/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med beslutssats 1 i stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från MP, S, V. Ann Catrine Fogelgren deltog ej i handläggningen av ärendet pga jäv.
  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Upphävande av prioritetsordning vid ansökan till förskoleklass och grundskola, Dnr 1297/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Byggnadsnämndens taxa 2018, Dnr 0721/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 5 - 8 i enlighet med yrkandet från L, M, KD, MP. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, Dnr 0998/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S, V.  Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Utredning av försäljning av fastigheterna Styrsö 3:183 och Röd 135:1 Dnr 1661/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Principer för långsiktigt hållbar hyressättning Dnr 1281/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med återremissyrkandet från V, S, M, MP, L, KD

  Översyn av Göteborgs Stads policy och riktlinjer för inköp och upphandling samt av reglemente för nämnden för inköp och upphandling Dnr 1432/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt till tilläggsyrkandet från MP, S, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande L

  Revidering av ersättningsregler för enskild och fristående verksamhet inom utbildningsområdet, Dnr 0472/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Upphävande av Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, Dnr 1296/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Upphävande av Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, Dnr 1295/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Samverkansavtal för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionen, Dnr 1000/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Fastighetsnämndens lägesrapportering om trygghetsboende och utvärdering av regelverket, Dnr 0980/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S

  Hantering av Tillväxtverkets samt Delegationen mot segregation (Delmos) statsbidrag för att minska och motverka segregation, Dnr 1168/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av förslag av Göteborgs Stads policy för service, Dnr 0637/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Revidering av Göteborgs Stads kommunikationsprogram 2020 – 2023, Dnr 1094/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Ny kommunal och regional avfallsplan, Dnr 1192/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Översyn av stadens arbete med fristadsförfattare, Dnr 1483/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Genomförande av processägarskap för målen om mänskliga rättigheter och jämställdhet våren 2018, Dnr 1038/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Handlingsplan för särskild begåvade barn, Dnr 1042/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Inriktningsdokument för kommunstyrelsens anknutna stiftelser Dnr 0847/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, S, V

  Motion av Kristina Palmgren (L) om förstärkt säkerhet i spårvagnstunnlar Dnr 0478/18 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V

  Remiss från Näringsdepartementet - Vägen till självkörande fordon - introduktion (SOU 2018:16)

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från justitiedepartementet - EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, Dnr 1184/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Försvarsdepartementet - Betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26), Dnr 0967/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Länsstyrelsen - Grön infrastruktur, Dnr 0959/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Havs- och vattenmyndigheten - Förslag till havsplaner för Sverige, Dnr 0651/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads plan för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Dnr 1011/18
  19 september

  Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019–2023, Dnr 0688/18
  19 september

  Inriktningsbeslut för förstudien om en magasinslösning för kulturnämndens samlingar, Dnr 0856/12
  19 september

  Nytt reglemente för Göteborgs trafiknämnd, Dnr 1904/16 
  19 september

  Reviderad riktlinje för intraprenader inom äldreomsorgen Dnr 0715/16 
  19 september

  Yrkande från MP, S och V angående klimatpåverkan från Göteborg Stads tjänsteresor, dnr
  19 september

  Försäljning av fastigheten Alingsås Västerbodarna 1:440, Dnr 1000/16
  19 september

  Tillämpningsanvisning OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda), Dnr 0086/18
  19 september

  Revidering av Göteborgs Stads program för e-samhälle, Dnr 1047/18
  19 september

  Yrkande från S angående översyn av stadens rutiner och riktlinjer för jäv i förhållande till mellankommunala organisationer, dnr
  19 september

  Delrapport – utredningen av stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr 0988/17
  19 september

  Förändrat ansvar för att utse ledamöter i Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet, Dnr 0992/18
  19 september

  Uppdrag om att återkomma med plan för genomförande samt kostnader för arbetet mot sexuella trakasserier Dnr 1860/17 
  19 september

  Utvärdering av resultatet av genomförda ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i Lövgärdet, Eriksbo och Tynnered, Dnr 0983/17
  19 september

  Motion av Ann Catrine Fogelgren (L) om att införa byggaktörsdrivna detaljplaner, Dnr 0479/18
  19 september

  Motion av David Lega (KD) om att utreda möjligheterna att införa en funktionshinderombudsman, Dnr 1811/17
  19 september

  Göteborgsförslag 642 - Extern granskning Göteborgs Stads utbetalda avgångsvederlag, Dnr 1046/18
  19 september

  Här kan du ta del av handlingarna från kommunstyrelsens möte

 • 2018-06-20

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunfullmäktiges möte.

  Förslag till förfrågningsunderlag - valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS (Återremitterat från KF 2018-05-17 § 8), Dnr 0606/17 

  Kommunfullmäktige beslutade 26 januari 2017 att införa valfrihetssystem enligt LOV i daglig verksamhet från och med den 1 januari 2019. Det innebär att brukaren utifrån sina förutsättningar kan välja var hen ska ha sin dagliga verksamhet – inom någon av Göteborgs Stads utförare eller en privat utförare.

  Stadsledningskontoret har återkommit till kommunstyrelsen med utredning om avgränsningar, krav, ekonomisk ersättning till utförare samt svar från remissinstanser och grundläggande principer för ekonomisk ersättningsmodell.  Dessa utgör grunden för förslag till förfrågningsunderlag.
   
  Förfrågningsunderlaget innehåller de krav som ställs på utförare som vill ansluta sig till valfrihetssystemet. Stadsledningskontoret har beskrivit verksamheten som konkurrensutsätts samt krav i fem kapitel; allmän orientering, administrativa krav/bestämmelser, krav på utförare, krav på tjänsten och kontraktsvillkor. LSS som en rättighetslag ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Det innebär att tydliga krav måste ställas i ett förfrågningsunderlag för att säkerställa god kvalitet i den dagliga verksamheten.

  Förfrågningsunderlagets grund är samma som förfrågningsunderlaget för hemtjänst då lagen om valfrihetssystem gäller oberoende av insats. Det som skiljer är de specifika krav som hör till insatsen daglig verksamhet.
   
  Kommunfullmäktige återremitterade den 17 maj ärendet till kommunstyrelsen enligt punkt 4 i yrkande från S och V, om att stadsledningskontoret ska återkomma med en fördjupad analys och konsekvensbeskrivning av vad den föreslagna kostnadsnivån innebär för stadens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade i övrigt om bifall enligt stadsledningskontorets förslag.

  S, MP, V skriver i ett yrkande att frågeställningarna i återremissen från 17 maj inte är besvarade på ett tillfredsställande sätt och vill återremittera ärendet en gång till för en noggrann och fördjupad analys och en konsekvensbeskrivning av vad den föreslagna kostnadsnivån skulle innebära för stadens verksamheter.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 - 7 om ärendets avgörande idag i enlighet med återremissyrkandet från S, MP, V
  Yttrande KD, M, L

  Insatser för att stärka Göteborgs Stads arbete mot antisemitism, Dnr 0312/18

  Efter höstens händelser av antisemitisk karaktär har stadsledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag hur Göteborgs Stads arbete mot antisemitism kan stärkas. Arbete måste intensifieras och vara långsiktigt skriver stadsledningskontoret. Åtgärdsförslaget består av två delar med tyngdpunkt på kunskapshöjande, främjande och förebyggande insatser. Genom utbildning, kunskap och möten kan man medvetandegöra fördomar och motbevisa stereotypiska föreställningar. Det är också viktigt att skolpersonal kan identifiera trakasserier när det förekommer, har samsyn och vet vad de ska göra enligt rutiner och riktlinjer. Utifrån de behov som finns ska föreläsningar och fortbildning erbjudas för ett mer strukturerat och långsiktigt kunskapslyft.

  En central fråga är vilka verktyg lärare och rektorer behöver för att kunna ta svåra samtal och konflikter i skolan och för att kunna bemöta intolerans och antidemokratiska yttringar. Stadsledningskontoret ser ett behov av samordning, att paketera och presentera aktuellt material för att göra det mer överskådligt. Ett nätverk bör skapas som kan inspirera och stärka lärarna i deras arbete.

  Flera framgångsrika modeller och metoder som redan pågår bör få stöd för att ge förutsättningar till utveckling och spridning. Arbetet pågår med att ta fram en kommunal handlingsplan mot rasism som kommer att ha ett bredare perspektiv på hur staden ska arbeta mot olika former av rasism.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande KD, L, M
  Yttrande MP

  Remissversion av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2019 - 2022, Dnr 1316/17

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag samverkat med social resursförvaltning för att ta fram en plan för Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet har skett parallellt med kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck som pågår i Göteborg, Stockholm och Malmö under 2017 och 2018. Syftet är att utveckla och stärka Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, för att tillgodose alla göteborgares - särskilt barn och ungas - rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.

  Planen har tre delmål och tre utgångspunkter som ska vara vägledande för hur den ska implementeras. De tre utgångspunkterna är mänskliga rättigheter och lagstiftning; intersektionalitet; och normmedvetenhet. De tre delmålen fokuserar på främjande och förebyggande insatser, stöd till individer i hederskontext och stöd till yrkesverksamma.

  För att få in ytterligare synpunkter vill stadsledningskontoret skicka ut förslaget på remiss till ett antal nämnder, styrelser, råd, civilsamhälleorganisationer och externa aktörer enligt en lista som bifogas tjänsteutlåtandet.

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande L, M, KD

  Riskanalys med anledning av allmänna val 9 september 2018, Dnr 0799/18

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag gjort en riskanalys inför valet 2018. Sverige har ett säkert valsystem med minimala möjligheter till valfusk, men analysen visar att det finns andra risker kopplade till årets val. Dessa bedöms vara ett lågt och ojämlikt valdeltagande, att vissa grupper hindras att rösta, påverkan från extremistgrupper, desinformation och annan otillbörlig påverkan.

  Stadsledningskontorets bedömning är att Göteborgs Stads samlade kompetens har förutsättningar att hantera de identifierade riskerna, men att samordningen kan bli bättre. Stadsledningskontoret föreslår därför att en särskild samverkansgrupp bildas inför årets val och samordnas av stadsledningskontoret. Gruppen ska ta fram aktuella lägesbilder, kunna vidta adekvata åtgärder och ha beredskap för de identifierade riskerna.

  Valnämnden har också gjort en risk- och sårbarhetsanalys inför valet, dnr 1091/18. Valnämndens perspektiv har beaktats i stadsledningskontorets riskanalys.

  V, S, MP vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret återkommer efter valet med en redogörelse för hur valet genomfördes i förhållande till den framtagna riskanalysen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V, S, MP.

  Tidplan och inriktning för fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0977/18

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram ett förslag på tidplan och inriktning för fortsatt utredning av facknämndernas organisation. Förslaget innebär att arbetet görs i fyra delutredningar tillsammans med berörda förvaltningar. De fyra föreslagna delområdena är:

  • Idrott och föreningsnämndens uppdrag att bygga, förvalta och underhålla olika typer av idrottsanläggningar 
  • Lokalsekretariatets ansvarsområden
  • En strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet med placering direkt under kommunstyrelsen
  • Fastighetsnämndens förvaltnings- och underhållsuppdrag

  Om alla fyra delutredningar kan hanteras parallellt bedöms de kunna vara klara inom sju till nio månader. Utvecklingen inom andra pågående utrednings- och förändringsuppdrag och förmågan att snabbt knyta lämplig utredningskompetens till respektive delutredning kan dock påverka tidplanen. Om det blir nödvändigt att prioritera så bedömer stadsledningskontoret att delutredningarna av en strategisk planeringsfunktion samt lokalsekretariatets ansvarsområden är mest angelägna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  Göteborgs Hamn AB:s strategi för logistikfastigheter samt ändring av bolagsstyrelse och bolagsordning för Scandinavian Distripoint AB, Dnr 0996/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Fastställande av kulturnämndens avgifter, Dnr 0894/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Avveckling av dialogforum mellan Göteborgs Stad och fristående grundskolor, Dnr 1005/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Årlig översyn av styrande dokument, Dnr 0110/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Pliktleveranser av elektroniskt material till Kungliga biblioteket, Dnr 0381/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 1071/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Göteborgs Stads deltagande i “Knowledge and Innovation Community” (KIC) inom urban mobilitet, Dnr 1093/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande V

  Kretslopp och vattennämndens hemställan om att få använda eget kapital 2018 för VA-verksamheten, Dnr 0019/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med hemställan från Kretslopp- o vattennämnden

  Förlängning av avtal med Västra Götalands-regionen om patientnämndsverksamhet, Dnr 1113/18  

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från S, MP, V om hantering av taxor och avgifter i budgetberedningen

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V

  Avslut av projekt ”Införa valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten”, Dnr 0961/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande KD, M, L

  Information om pågående arbete angående lokalförsörjningsplan och program för lokalförsörjning, Dnr 1006/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, S, V

  Yttrande från valnämnden med anledning av allmänna val den 9 september, Dnr 1091/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Förslag till hantering av uppdraget att ta fram rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, Dnr 0950/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandena från KD, M, L och V, S, MP

  Yrkande MP, S, V - Kompletterande budget våren 2018

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S, V

  Yrkande S om svenska språket i förskola och pedagogisk omsorg

  Yttrande MP, V
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S

  Val av vikarierande politisk sekreterare KD 1/8 – 9/9

  Valdes Tobias Sandell

  Utbildningsdepartementets remiss - delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9), Dnr 0860/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17), Dnr 0857/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Utbildningsdepartementets remiss - Betänkandet Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring, SOU 2018:19, Dnr 0926/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Socialdepartementets remiss - Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (Ds 2018:17), Dnr 1041/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Bordlagda ärenden

  Byggnadsnämndens taxa 2018, Dnr 0721/17
  22 aug

  Ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, Dnr 0998/18
  22 aug

  Reviderade riktlinjer för individuellt ekonomiskt bistånd, Dnr 1302/17
  22 aug

  Nytt reglemente för Göteborgs trafiknämnd, Dnr 1904/16
  22 aug

  Yrkande från Martin Wannholt med direktiv för att häva erforderliga avtal och stoppa Västlänken
  19 sept

  Utredning av försäljning av fastigheterna Styrsö 3:183 och Röd 135:1, Dnr 1661/15
  Yrkande S, MP, V
  22 aug

  Upphandling av nytt lånecykelsystem - undantag från sponsringspolicyn, Dnr 0976/18
  22 aug

  Reviderad riktlinje för intraprenader inom äldreomsorgen, Dnr 0715/16
  22 aug

  Principer för långsiktigt hållbar hyressättning, Dnr 1281/16
  22 aug

  Översyn av Göteborgs Stads policy och riktlinjer för inköp och upphandling samt av reglemente för nämnden för inköp och upphandling, Dnr 1432/16
  22 aug

  Förändrat ansvar för att utse ledamöter i Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet, Dnr 0992/18
  22 aug

  Genomförande av processägarskap för målen om mänskliga rättigheter och jämställdhet våren 2018, Dnr 1038/18
  22 aug

  Handlingsplan för särskild begåvade barn, Dnr 1042/18w
  22 aug

  Uppdrag om att återkomma med plan för genomförande samt kostnader för arbetet mot sexuella trakasserier, Dnr 1860/17
  22 aug

  Trafiknämndens rapport om att se över krisberedskap och förebyggande åtgärder, Dnr 1021/18
  22 aug

  Utvärdering av resultatet av genomförda ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i Lövgärdet, Eriksbo och Tynnered, Dnr 0983/17
  22 aug

  Inriktningsdokument för kommunstyrelsens anknutna stiftelser, Dnr 0847/18
  22 aug

 • 2018-06-13

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsen möte.

  Utvärdering av elevhälsan, Dnr 1069/15

  Elevhälsan i Göteborgs Stad har fått bättre förutsättningar att vara likvärdig och rättssäker och i första hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Genom processkartläggning och utveckling av it-systemet har rektorer och skolor har fått bättre verktyg för att leda och arbeta i elevhälsan.

  Det visar den utvärdering som stadsledningskontoret gjort på kommunfullmäktiges uppdrag från 2014. Slutsatserna i utvärderingen bygger till stor del på resultaten från en enkät som gått ut till samtliga medarbetare inom elevhälsan.
  Elevhälsan har på senare år utvecklats och förändrats, bland annat genom processorienterad verksamhetsutveckling, upphandling av it-stöd för dokumentation och den kommande överföringen från stadsdelarna till grundskoleförvaltningen. Stadsledningskontoret avvaktade med att göra utvärdering till dess att flera av de pågående insatserna var avslutade.
  Under 2011 och 2012 följdes elevhälsan upp genom regelbunden tillsyn av Skolinspektionen, stadsrevisionen och stadsledningskontoret. Stadsrevisionen konstaterade till exempel att eleverna i Göteborg har tillgång till elevhälsa och att skolorna har utvecklade strukturer för arbetet med att stödja enskilda elever. Den samlade bilden var att mycket är bra, men att det fanns brister i kvalitet och uppföljning. Utgångspunkten i den utvärdering som stadsledningskontoret gjort nu har varit att ta reda på om det skett någon förändring sedan 2012.

  Stadsledningskontorets slutsats är att de senaste årens utvecklingsinsatser delvis haft avsedd effekt, men att verksamheten behöver fortsätta utvecklas på några områden.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, S, V
  Yttrande KD, L, M

  Göteborgs Stads riktlinjer inom äldreomsorgen, Dnr 0722/17

  Stadsledningskontoret har gjort en översyn av riktlinjerna för äldreomsorg i Göteborgs Stad.  Ärendet innehåller riktlinjer för dagverksamhet enligt socialtjänstlagen, kontinuerlig vak/tillsyn, särskilt boende och korttidsplats enligt socialtjänstlagen samt prioriteringsordning och ansvarsförhållande mellan stadsdelsnämnderna. 
  Nuvarande riktlinjer är ursprungligen från 2006 och har kontinuerligt reviderats för att anpassas till aktuell situation inom området. Den struktur som dessa riktlinjer är skrivna i har bedömts behöva moderniseras för att anpassar till de nationella vägledningar som har tillkommit samt till Välfärdens processer med sitt digitala användningssätt.
   
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

  Kommunfullmäktige antog under 2014 en ny detaljplan för Skeppsbron med huvudsyftet att förena staden med vattnet och hela en trasig stadsbild. Efter att detaljplanen antogs har fortsatta studier visat att utbyggnad av allmän plats respektive byggande av P-garage innebär avsevärt högre kostnader än tidigare beräkningar.

  Kommunfullmäktige gav i början av året kommunstyrelsen i uppdrag att göra en genomlysning av stadsomvandlingen på Skeppsbron för att hitta möjliga förändringar som förbättrar ekonomin.

  Genomlysningen har resulterat i ett antal förslag till förändringar som skulle ge en bättre ekonomi i exploateringen på Skeppsbron, till exempel att det planerade badet utgår, förändrad upplåtelseform till bostadsrätter samt att den så kallade Triangeltomten får ny detaljplan.

  S, MP och V yrkar på återremiss och ger stadsledningskontoret i uppdrag att vidare se över möjligheterna till att förbättra ekonomin i projektet.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 8 - 5 om ärendets avgörande idag samt votering 6 - 2 om motiv till återremissen i enlighet med återremissyrkandet f rån S, MP, V. 

  Översyn av stadens modell för föreningsbidrag, Dnr 0704/17

  Föreningsbidrag hanteras av flera av Göteborgs Stads förvaltningar samt bolag. Då de nuvarande riktlinjerna för bidragshantering upplevs som otydliga och svåra att tillämpa har stadsledningskontoret under 2017 efter uppdrag från kommunstyrelsen lett arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till stadengemensam modell för föreningsbidrag till civilsamhället. Riktlinjerna kommer att skapa en grund för likvärdig hantering av ansökan, beslut och uppföljning. Samtidigt föreslår stadsledningskontoret att idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att samordna staden arbete med föreningsbidrag, eftersom en större samordning behövs.

  För att en förening ska kunna få bidrag, enligt de nya riktlinjerna, gäller följande grundläggande kriterier:

  • Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer samt ta ställning för demokratin som samhällssystem. 
  • Föreningen ska verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och deltagande oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 
  • Föreningen ska ta avstånd från diskriminering, kränkningar och våld. 
  • Föreningen får inte ha en uppmuntrande attityd eller bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till alkohol, tobak eller andra droger. 
  • Föreningen ska ha lokal anknytning och bidraget ska komma göteborgarna till gagn. 
  • Den verksamhet som föreningen söker bidrag för ska ha allmänintresse och vara öppen för alla om inte sakliga och godtagbara skäl finns för undantag. 
  • Den verksamhet som föreningen söker bidrag för ska inte vara partipolitisk eller religiös. 
  • Föreningen ska ha av medlemmar godkända stadgar, en ansvarig styrelse och revisor. 

  V, M, MP, L, KD vill i ett yrkande ha svar på ett antal frågeställningar och vill därför att stadsledningskontoret skickar tjänsteutlåtandet på remiss till samtliga stadsdelsnämnder, idrotts- och föreningsnämnden, social resursnämnd samt kulturnämnden. Man vill också att stadsledningskontoret skickar tjänsteutlåtandet på remiss till föreningslivet.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 5 i enlighet med yrkandet från V, M, MP, L, KD. Yttrande KD, M, L
  Yttrande L, M, KD

  Metod för att kartlägga mobbning och kränkande behandling i Göteborgs Stads skolor, Dnr 1498/17

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till metod för att kartlägga förekomsten av mobbning och kränkande behandling i Göteborgs skolor. Förslaget har tagits fram i samverkan med Center för skolutveckling och grundskoleförvaltningen och bygger på en modell som tillämpas i Gävle kommun. Den innebär bland annat att alla elever får svara på en webbaserad enkät två gånger per år, att resultaten lämnas till respektive rektor och att rektorerna får stöd i analysarbetet av en förvaltningscentral funktion. Stadsledningskontoret föreslår att ärendet nu överlämnas till Göteborgs Stads grundskolenämnd för fortsatt hantering.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande MP, S, V
  Yttrande M, KD, L

  Avtal mellan Göteborgs Stad och Universeum läsåret 2018/19, Dnr 0826/16

  Förslaget till avtal med Universeum för elever och pedagoger läsåret 2018/19 i kommunala och fristående grund- och grundsärskolor i Göteborg innebär att lärare får ökad möjlighet att använda Universeum för elevernas lärande och egen kompetensutveckling. Målsättningen är att detta på sikt ska ge en ökad måluppfyllelse för eleverna i Göteborgs skolor.
  Universeum är Nordens största Science Center som varje år besöks av mer än en halv miljon barn, ungdomar och vuxna. Universeums uppdrag är att påverka barns och ungdomars attityder till naturvetenskap och teknik positivt med målet att få dem att känna lust och nyfikenhet inför dessa ämnen. Förhoppningen är att väcka ett intresse som leder till vidare studier och yrkesverksamhet inom dessa områden. Verksamheten på Universeum ska vila på vetenskaplig grund och bygga på interaktivitet så långt det är möjligt.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

  Yttrande till miljö- och energidepartementet över Försvarsmaktens yttrande beträffande överklagande om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält, Dnr 0484/09

  Försvarsmakten har sökt ett tillstånd för Göteborgs skärgårdsskjutfält. Göteborgs Stad har flera gånger tidigare framfört att den volym som Försvarsmakten vill ha tillstånd för är oacceptabel.  Ett årligt tillstånd för 1 350 000 skott finkalibrig ammunition samt handgranater med mera inverkar kraftigt på både naturen och möjligheten att utveckla bostäder och friluftsliv på öarna i södra skärgården.

  Den 24 januari i år lämnade Göteborgs Stad ett yttrande över Försvarsmaktens kompletterande analys av miljöaspekterna. Kommunstyrelsen anser att verksamheten antingen ska upphöra helt, eller att den begränsas genom betydligt mer omfattande villkor än de som föreslagits hittills. Försvarsmakten menar att kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten bör upphöra är anmärkningsvärd efter riksdagens och regeringens beslut om Försvarsmaktens inriktning, organisation och verksamhet. Försvarsmakten menar också att frågan om bebyggelseutveckling regleras i plan- och bygglagen, och förutsätter en fördjupad översiktsplan där de olika intressena redovisas och avvägs.

  Göteborgs Stad noterar att Försvarsmakten fortsätter hävda att frågan om bebyggelse regleras i PBL och att en lämplig avvägning kan göras genom fördjupningar av översiktsplanen för Göteborg.  Men det finns redan fördjupningar av översiktsplanen för Brännö, Styrsö och Donsö som pekar ut nya bebyggelseområden, och där man med den önskade skjutverksamheten riskerar att inte kunna bygga. Det blir allt svårare att behålla en levande skärgård. Göteborgs Stad ser därför ingen anledning att förändra de tidigare framförda kraven.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Göteborgsförslaget

  Göteborgsförslag 617: Bidrag till extern oberoende granskning av Göteborgs Stad, Dnr 0972/18

  Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad ska bidra med 100 000 kronor till Skattebetalarnas förening för en planerad granskning av ”Göteborgs Stads slöseri med skattepengar”.

  Stadsledningskontorets bedömning är att om ärendet bereds vidare så bör det omfatta en utredning av om det är förenligt med bland annat kommunallagen och Göteborgs Stads styrande dokument att stödja skattebetalarnas förening så som föreslås.

  M, L, KD föreslår i ett yrkande att förslaget inte bereds vidare. Granskningen har finansierats av Skattebetalarnas förening och frivilliga donationer. Föreningen har ej äskat om medel från Göteborgs Stad och granskningen är redan genomförd. Göteborgsförslaget om finansiering är därmed överspelat.

  S, MP, V anser i ett yttrande att förslaget inte ska beredas vidare. Göteborgs stad har en fungerande stadsrevision med det specifika uppdraget att granska kommunstyrelsens, nämndernas, samordningsförbundens samt de kommunala bolagens verksamhet för att säkerställa att deras respektive uppdrag genomförs effektivt och ändamålsenligt.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yttrandet från S, MP, V

  Övriga ärenden

  Revidering av stadens lokala miljökvalitetsmål, Dnr 1865/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, S, V

  Reviderad investeringsram för Bergsjöns kulturhus, Dnr 1171/12

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Lars Hansson ( - ) deltog ej i beslutet
  Yttrande M

  Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Dnr 1032/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Förslag till budget 2019 och flerårsplaner 2020 - 2021 

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 6 - 5 i enlighet med budgetförslag från S, samt efter votering 5 - 8 till tilläggsyrkande från M, L, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Martin Wannholt deltog inte i beslutet.
  Lars Hansson (-) deltog inte i beslutet.

  Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter, Dnr 1947/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, KD

  Utvärderingsplan pågående organisationsförändring, Dnr 0533/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att planera för ett genomförande av en utvidgad och mer formaliserad struktur för arbetet med Skolfam, Dnr 0315/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018–2022, Dnr 0859/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av uppdraget att utreda förutsättningarna för att begränsa användningen av fyrverkerier, Dnr 0325/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av uppdraget att utreda Reepaluutredningens konsekvenser för Göteborgs Stad, Dnr 1497/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, KD

  Västsvensk EU-konferens 2019, Dnr 0970/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, KD
  Lars Hansson ( - ) deltog ej i beslutet.

  Ansökan iCapital Award 2018 EU:s pris för Europas innovationshuvudstad

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, KD

  Framställan om att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för att utöka ungdomsfullmäktiges delegation vid ett erfarenhetsutbyte i Japan med en ytterligare ledamot/ersättare, Dnr 1027/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Framställan om att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för att anordna en mötesplats och aktivitet, Wellpapp Wonderland 2018, på kulturkalaset, Dnr 1028/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Ramprogram för bostäder med särskild service (BmSS), Dnr 1900/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av uppdrag om möjlighet till ett begränsat badförbud i Göta älv, Dnr 0331/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S, V och yrkandet från L, M, KD

  Yrkande från V, S och MP om det internationella nätverket "European coalition against racism"

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S, MP

  Redovisning av uppdrag att ta fram åtgärder mot den organiserade brottsligheten på hyresmarknaden, Dnr 1302/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 6 - 7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD 

  Val av ombud inför bildade av Ideella föreningen Citysamverkan och ordinarie föreningsstämma samt representant i föreningens valberedning b) Utseende av sex ledamöter i Ideella föreningen Citysamverkan

  a) Valdes Marina Johansson (S)
  b) Valdes: Shahbaz Khan (S), Axel Josefson (M), Anna Sibinska (MP), Johan Svensson (V), Ann Catrine Fogelgren (L) samt Åsa Hartzell (M)

  Bokslutsberedning 2017 Dnr 0043/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S, V

  Motion av Martin Wannholt om att utöka naturreservatet i Delsjöområdet, Dnr 0461/18

  Motionen avstyrks efter huvudvotering 6-5 med hänvisning till yttrande från MP, S, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att utreda möjligheterna att starta en egnahemsrörelse, Dnr 1812/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 6 - 7 i enlighet med yrkande från M, L, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Remiss från Trafikverket - Åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019 - 2023, Dnr 0866/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren, Dnr 0791/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

  Remiss från Socialdepartementet - Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11, Dnr 0963/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

  Finansdepartementets remiss - Betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering (SOU 2018:14), Dnr 0781/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

  Bordlagda ärenden

  Fastställande av kulturnämndens avgifter, Dnr 0894/18
  20 juni

  Redovisning av uppdraget att utreda försäljning av fastigheterna Styrsö 3:183 och Röd 135:1, Dnr 1661/15
  20 juni

  Upphandling av nytt lånecykelsystem - undantag från sponsringspolicyn, Dnr 0976/18
  20 juni

  Reviderad riktlinje för intraprenader inom äldreomsorgen, Dnr 0715/16
  20 juni

  Förslag till förfrågningsunderlag - valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS (Återremitterat från KF 2018-05-17 § 8), Dnr 0606/17
  20 juni

  Detaljplan för kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön, Dnr 0921/18
  22 aug

  Principer för långsiktigt hållbar hyressättning, Dnr 1281/16
  20 juni

  Översyn av Göteborgs Stads policy och riktlinjer för inköp och upphandling samt av reglemente för nämnden för inköp och upphandling, Dnr 1432/16 
  20 juni

  Delrapportering av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation, Dnr 0988/17
  22 aug

  Avslut av projekt ”Införa valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten”, Dnr 0961/18
  20 juni

  Information om pågående arbete angående lokalförsörjningsplan och program för lokalförsörjning, Dnr 1006/18
  20 juni

  Riskanalys med anledning av allmänna val 9 september 2018, Dnr
  20 juni

  Yttrande från valnämnden avseende hemställan från kommunstyrelsen med anledning av allmänna val den 9 september
  20 juni

  Tidplan och inriktning för fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0977/18 
  20 juni

  Förslag till hantering av uppdraget att en rapport ska tas fram om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, Dnr 0950/18
  20 juni

  Yrkande från MP, S och V - Kompletterande budget våren 2018, Dnr
  20 juni

  Yrkande från S angående svenska språket i förskola och pedagogisk omsorg, Dnr
  20 juni

  Motion av Kristina Palmgren (L) om förstärkt säkerhet i spårvagnstunnlar, Dnr 0478/18  
  22 aug

  Här kan du ta del av handlingarna från kommunstyrelsens möte

 • 2018-05-23

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan i Sävenäs och Delsjön, en del av BoStad2021, Dnr 0948/18

  Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder och en F-9-skola samt bygga ut befintlig förskola och boenden med särskild service. Det innebär ett tillskott av cirka 260 bostäder med hyres- och bostadsrätter i olika byggnadsformer och verksamhetslokaler längs Smörslottsgatan. Dessutom ska gång- och cykelvägar byggas ut för att öka tillgängligheten till Härlanda tjärn och Delsjöområdet. 

  Över 400 synpunkter har kommit in under samråd och granskning. De handlar om påverkan på naturvärden, ökad trafik och att det behövs mer kollektivtrafik till området. Synpunkterna gäller också att detaljplanen avviker från översiktsplanen, att exploateringsgraden är för hög, att det är negativt med fler bostäder i området och att den planerade bebyggelsen bryter mot områdets karaktär.  Många anser också att platsen inte är lämplig för en skola eller förskola.

  Länsstyrelsen har haft farhågor kring skred från vattendrag och erosion, ras och lösa stenblock, men efter att ha stämt av med Statens geologiska institut har man inga kvarstående geotekniska frågor.

  Byggnadsnämnden har sänt planen till kommunfullmäktige för antagande då den bedöms vara av allmänt intresse och för att den inte helt stämmer med översiktsplanen då delar av naturområden för friluftsliv tas i anspråk för bebyggelse av skola och bostäder.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Daniel Bernmar deltog ej i beslutet på grund av jäv
  Yrkande MW

  Slutrapport - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen, Dnr 0998/16 

  Under 2017 har stadsledningskontoret utrett hur Scandinavium och Lisebergshallen kan ersättas inom evenemangsområdet. Bakgrunden är att Scandinavium inte lever upp till de krav dagens evenemang ställer och att Lisebergshallen rivs för att ge plats till bygget av Västlänken. Samtidigt har utredningen utrett hur det är möjligt att stadsutveckla området och skapa liv och rörelse även när det inte evenemang.

  Stadsledningskontoret föreslår att:

  • Arenorna placeras norr om Valhallagatan och tomterna där i dagsläget Valhallabadet, sporthallar och Scandinavium är beläget utvecklas med tyngdpunkt på ett evenemangsstödjande kommersiellt innehåll, samt kontorsfastigheter och ett inslag av bostäder.
  • Projektet rekommenderar att de framtida arenorna helt eller till dominerande del ägs av ett kommunalt bolag. 
  • Finansiering av arenorna kan genomföras antingen via lånefinansiering eller via försäljning av kommunala tillgångar. 
  • Projektet rekommenderar att samtliga arenor och hallar får en driftoperatör i privat regi.

  S, M, L, KD skriver i ett gemensamt yrkande att två nya arenor i ett mer sammanvävt och levande evenemangsstråk skulle skapa stora mervärden för Göteborg och för göteborgarna. Det handlar om att främja såväl bredd-, skol- och elitidrott som ett rikt kultur- och nöjesliv. Det handlar också om att stärka Göteborgs position som en ledande evenemangsstad, vilket i sin tur möjliggör ett stort antal arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter till välfärden.

  I allt som görs i den fortsatta processen ska göteborgarnas intressen stå i fokus. Arenorna ska planeras i ett inkluderande hela staden-perspektiv med samtliga göteborgares bästa för ögonen.

  S, M, L, KD vill i sitt yrkande att stadsledningskontoret tar fram ett komplett och detaljerat förslag till helhetslösning för hur skapandet av de två nya arenorna samt ett i övrigt utvecklat evenemangsstråk ska planeras och genomföras. I tio riktlinjer för arbetet lyfts bland annat placeringen av ett nytt centralbad norr om Valhallagatan, att verksamheten som nu bedrivs på Valhalla IP flyttas till Heden och att ett heltäckande förslag till finansieringslösning för investeringen i de två arenorna samt den övriga utvecklingen av evenemangsstråket ska tas fram.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11 - 1 om ärendets avgörande idag i enlighet med yrkandet från S, M, L, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Lars Hansson (SD) deltog ej i beslutet
  Protokollsanteckning Ulf Kamne, MP
  Protokollsanteckning Martin Wannholt

  Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2018–2022, Dnr 0445/14

  Stadsledningskontoret har efter uppdrag från kommunfullmäktige tagit fram förslag till jämställdhetsplan för Göteborgs Stad för perioden 2018 - 2022. Planen innehåller förslag på prioriterande utvecklingsområden och åtgärder utifrån ett verksamhets- och arbetsperspektiv, samt vilka som ansvarar för åtgärdernas genomförande. Planen är kopplad till den europeiska deklarationen för jämställdhet CEMR och den länsövergripande strategin ”Jämställt Västra Götaland 2014 - 2018”.

  Förslaget innehåller åtgärder för att höja den normkritiska kompetensen i Göteborgs Stad. Fokus ligger på könsnormer, jämställdhetsintegrering av styrprocesser och metodutveckling, samt stärkt samverkan, både internt i staden och med externa aktörer.
   
  Åtgärderna är indelade i följande utvecklingsområden:

  • Jämställdhetsintegrering som strategi
  • Myndighetsutövning inom socialtjänsten
  • Utbildning och arbete
  • Förebyggande arbete mot våld
  • Demokratiskt inflytande i stadsutvecklingsprocesser
  • Jämställda arbetsvillkor och jämställd kompetensförsörjning

  Jämställdhetsplanen har varit på remiss till nämnder och styrelser.  Samtliga stadsdelsnämnder, tolv facknämnder, tio bolag inom Stadshus AB och fyra av kommunstyrelsens råd har inkommit med synpunkter.

  Stadsledningskontoret föreslår också att jämställdhetsplanen ersätter Göteborgs Stads jämställdhetspolicy under 2018 - 2022. Därefter behöver ett nytt beslut tas om jämställdhetspolicyn ska revideras enligt ny lagstiftning och jämställdhetspolitiska mål. 

  S, MP, V vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret återkommer med ett reviderat förslag med mer effektinriktade indikatorer istället för indikatorer för genomförda aktiviteter.

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet i enlighet med yrkandet från S, MP, V

  Detaljplan för spårvagnshall på Ringön, Dnr 0919/18

  Detaljplanen omfattar ett område på nio hektar vid Kvillebangården på norra Ringön för att bygga en spårvagnsdepå med spårvagnshallar, verkstäder och personalutrymmen. Det blir också plats för uppställning av spårvagnar, rengöring, underhåll och service. I planen finns dessutom en lokalgata för att knyta ihop flera återvändsgator på norra Ringön.

  Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars i år om en avsiktsförklaring för spårvägstrafiken där Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter föreslås bli byggherre för Ringö-depån.  Ett genomförande- och marköverlåtelseavtal ska tecknas med Västfastigheter, men detta bedömdes inte kunna bli färdigt innan detaljplanen antogs, men då marken efter markinlösen till största delen ägs av Göteborgs Stad behövde inte avtalet vara klart innan antagande.

  En ny spårvagnsdepå är en förutsättning för att kunna utveckla spårvagnstrafiken i Göteborg, och uppfylla mål i Trafikstrategi för en nära storstad samt i kollektivtrafikprogrammet Målbild Koll2035. Samarbetsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad för bygget av spårvagnsdepån på Ringön hanteras i ett separat ärende till kommunstyrelsen den 16 maj 2018 (dnr 1368/16).

  Byggnadsnämnden beslutade den 24 april att föreslå för kommunfullmäktige att anta planen då den har stort allmänt intresse och innebär stora investeringar.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Ny organisering av spårvägstrafiken i Göteborgs stad – huvudavtal och principavtal, Dnr 1864/17

  Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad ser ett gemensamt behov av att förstärka kollektivtrafiksystemet i Göteborg, där spårvägstrafiken idag och på längre sikt är en grundförutsättning för en effektiv kollektivtrafik i Göteborgs Stad.

  Tidigare i år beslutade kommunfullmäktige och regionfullmäktige om en avsiktsförklaring som bland annat innebär att Västra Götalandsregionen köper del av Göteborgs Spårvägar AB för att underlätta direkttilldelning av spårvägstrafik. För att genomföra detta krävs ett antal avtal mellan Göteborgs Stad och VGR. För genomförandet har det tagits fram två avtal, ett huvudavtal och ett principavtal. Huvudavtalet slår fast de övergripande formerna för samarbetet mellan Göteborgs Stad och VGR för spårvägstrafiken från och med 1 januari 2020 och minst till och med 31 december 2034. Avsiktsförklaringen innebär också att ett antal överlåtelser ska ske till VGR av bland annat aktier, fastigheter och leasingavtal. Vidare ska avtal om trafikering och banavgift tecknas. Syftet med principavtalet är att närmare fastställa de principer som berörda bolag och förvaltningar har att följa vid dessa avtalsförhandlingar. Parallellt med detta arbete har fortsatta förhandlingar genomförts angående Depå Ringön och förslag till samverkansavtal, vilket kommer att behandlas separat.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar, Dnr 1858/17

  Stadsledningskontoret har sett över hur avgifter för utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras inom Göteborgs Stad. Medgivandet för en nämnd att ta ut avgift för kopiering av allmän handling är gammalt. Sedan det beslutet fattades har lagstiftningen delvis ändrats, så att kommunala bolag också omfattas av bestämmelserna. Sättet att lämna ut allmänna handlingar har också ändrats till att digitalt utlämnande är nu det vanligaste och det går enligt gällande beslut inte att ta betalt för att lämna ut handlingar digitalt.

  Stadsledningskontoret bedömer att det är rimligt att kostnaden för utlämnande av allmänna handlingar ska bäras av den som begärt ut handlingen och inte av samtliga kommuninvånare kollektivt. Förslaget innebär att samma taxa för kopior, avskrifter och utskrifter ska gälla oavsett hur handlingen lämnas ut och att taxan börjar gälla från den 1 juli 2018.
  Förslaget innebär också att kommunfullmäktiges beslut ”Medgivande för nämnd att uttaga avgift för kopiering av allmän handling” från 1981 upphävs, liksom kommunfullmäktiges beslut från 2016 om att allmänna handlingar i första hand ska lämnas ut digitalt och utan avgift.

  De föreslagna taxorna framgår av bilaga 1 i tjänsteutlåtandet Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar.

  S, V, MP vill i ett yrkande att stadsledningskontoret utreder möjligheten att sekretessmarkera handlingar digitalt. Det skulle spara mycket arbetstid och sannolikt göra det möjligt att lämna ut större andel av allmänna handlingar som begärs ut digitalt kostnadsfritt även i fortsättningen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11 - 2 i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, V, MP. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl gator i Masthugget, Dnr 0661/18

  Detaljplanen omfattar ett cirka 18 hektar stort område på Södra Älvstranden och medger byggande av cirka 1 320 bostäder men också handel, verksamheter, kontor, hotell, tre parkeringsanläggningar, vårdcentral och kommunal service - bland annat två förskolor med sammanlagt cirka tio avdelningar.

  Planen medger en tät och hög bebyggelse med maxhöjder på cirka 23 och 31 våningar, samlade runt en ny park på ungefär 6000 kvadratmeter ovanpå Götatunneln. Förslaget innehåller också läge för linbanestation och linbanetorn.

  Stadsdelen har brist på skolplatser, störst är behovet av låg- och mellanstadieplatser. Fastighetskontoret har lämnat in planbesked för en högstadieskola på Pustervikstomten, vilket löser en del av bristen på skolplatser men den täcker inte hela behovet.

  Länsstyrelsens granskningsbedömning är att om planen antas kan den komma att prövas när det gäller hälsa och säkerhet, riksintresse för kulturmiljö, stabilitet och åtgärder på de befintliga statliga trafikanläggningarna. Utifrån granskningsyttrandet har stadsbyggnadskontoret fört en dialog med länsstyrelsen om prövningsgrunderna och gjort justeringar i detaljplanen för att tillmötesgå länsstyrelsens krav.

  Byggnadsnämnden beslutade den 6 februari att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen då den innehåller ett stort antal bostäder, är av stort allmänt intresse och innebär stora ekonomiska konsekvenser för Göteborgs Stad.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, S, V

  Göteborgs Stads program för biologisk mångfald, Dnr 1060/16

  Miljö- och klimatnämnden har godkänt ett förslag till program för biologisk mångfald 2018 – 2025 och skickat det för beslut i kommunfullmäktige. Programmet syftar till att systematisera Göteborgs Stads arbete med att främja biologisk mångfald. Det innehåller tre huvudstrategier och nio delstrategier för att nå Göteborgs lokala miljömål ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker” samt ”Levande skogar”.

  Stadsledningskontoret föreslår att programmet återremitteras till miljö- och klimatnämnden som bör överväga att istället inkludera strategier för biologisk mångfald i ett kommande reviderat miljöprogram.

  MP, S, V vill i ett tilläggsyrkande att programmet för biologisk mångfald återremitteras till miljö- och klimatnämnden då det nuvarande förslaget är en kraftigt förändrad, kortfattad version av det förslag som sändes ut på remiss till stadens verksamheter under 2016. I ambitionen att följa den nya riktlinjen för styrande dokument har programmet tappat mycket av sitt ursprungliga innehåll skriver de bland annat i yrkandet. 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, S, V att återremittera ärendet till miljö- och klimatnämnden.

  Övriga ärenden

  Samarbetsavtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad för byggande av spårvagnsdepå Ringön, Dnr 1368/16 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Utdelning i stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, Dnr 0698/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande S, MP, V

  Reglementen för Göteborgs förskolenämnd, grundskolenämnd samt revidering av andra berörda reglementen, Dnr 1389/17 (Nu fråga om yrkande från MP, S, V om beslut av kommunstyrelsen för egen del) förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del i yrkande från MP, S, V bordlagt till 23 maj)

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 - 7 att avslå egen del i yrkandet från MP, S, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl gator i Masthugget, Dnr 0941/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Information om samordnad redovisning för stadsdelssektorn samt förskole- och skolnämnderna, Dnr 0983/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Förlängd giltighetstid för Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 – 2018, Dnr 0964/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Inbjudan till Göteborgs Stad att delta i samarbetet STRING samt avsluta samarbetet inom Den Skandinaviska Arenan, Dnr 0810/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av uppdraget att genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0772/17 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande L

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om kartläggning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken, Dnr 1494/17

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet i enlighet med yrkandet från L, M, KD

  Yrkande från V, S och MP om att införa en centralt samordnande funktion vid omplacering och omställning
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD

  Förordnande av politisk sekreterare för M

  Valdes Joel Wickman (M)

  Utseende av representant i styrgruppen för politikerutbildningen i stället för Sandra van Tuel (M)

  Valdes Maria Gathendahl (M).

  Socialdepartementets remiss - Översyn av grundskyddet för pensionärer - inriktning för ett nytt grundskydd (Ds 2018:8), Dnr 0772/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande KD
  Yttrande V

  Bordlagda ärenden

  Förslag till budget 2019 och flerårsplaner 2020 - 2021, Dnr 0948/18
  13 juni

  Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter, Dnr 1947/17  
  13 juni

  Göteborgs Stads riktlinjer inom äldreomsorgen, Dnr 0722/17 
  13 juni

  Översyn av Göteborgs Stads policy och riktlinjer för inköp och upphandling samt av reglemente för nämnden för inköp och upphandling, Dnr 1432/16
  13 juni

  Detaljplan för kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön, Dnr 0921/18
  13 juni

  Redovisning av uppdrag: Projekt Skeppsbron, Dnr 1859/17 
  13 juni

  Principer för långsiktigt hållbar hyressättning, Dnr 1281/16
  13 juni

  Översyn av stadens modell för föreningsbidrag, Dnr 0704/17
  13 juni

  Tidplan och inriktning för fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0977/18 
  13 juni 

  Förslag till hantering av uppdraget att en rapport ska tas fram om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, Dnr 0950/18
  13 juni

  Ramprogram för bostäder med särskild service (BmSS), Dnr 1900/17
  13 juni

  Redovisning av uppdrag om möjlighet till ett begränsat badförbud i Göta älv, Dnr 0331/18
  13 juni

  Yrkande från V och MP om att staden ska ansluta sig till det internationella nätverket "European coalition against racism"
  13 juni

  Åtgärder mot den organiserade brottsligheten på hyresmarknaden, Dnr 1302/17
  13 juni

  a) Val av ombud inför bildade av Ideella föreningen Citysamverkan och ordinarie föreningsstämma samt representant i föreningens valberedning b) Utseende av sex ledamöter i Ideella föreningen Citysamverkan

  Bokslutsberedning 2017, Dnr 0043/18 
  13 juni

  Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att utreda möjligheterna att starta en egnahemsrörelse, Dnr 1812/17 
  13 juni

  Motion av Kristina Palmgren (L) om förstärkt säkerhet i spårvagnstunnlar, Dnr 0478/18 
  13 juni

  Finansdepartementets remiss - Betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering (SOU 2018:14), Dnr 0781/18
  13 juni

  Här kan du läsa handlingar och protokoll från mötet

 • 2018-05-16

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för bostäder i Fixfabriksområdet i Kungsladugård och Sandarna, en del av BoStad2021, Dnr 0920/18

  Detaljplanen är den första etappen i Program för Fixfabriksområdet från 2016. Byggnadsnämnden beslutade den 24 april att föreslå för kommunfullmäktige att anta planen då den innehåller ett stort antal bostäder, avviker från kommunens översiktsplan och är av allmänt intresse.

  I planen ingår 1000-1100 bostäder varav 250 ingår i satsningen BoStad2021. I planen finns bland annat också plats för förskola, idrottshall, äldreboende och bostäder med särskild service. Och även nya torg, gator och gångpassager och en blandning av ny bebyggelse och vissa bevarade äldre byggnader med kulturhistoriskt värde.

  Buller från trafik och industri (vagnhallen Majorna), risker med farliga godstransporter, luftmiljö, markföroreningar och arkeologi är några av de tekniska förutsättningar som tas upp i detaljplanen. Länsstyrelsens bedömning är att planen behöver kompletteras då man befarar att riksintresset för kommunikation kan skadas påtagligt, att bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet och att det finns risk för olyckor, översvämning eller erosion. Stadsbyggnadskontoret har gjort avstämningar med Länsstyrelsen för att hantera dessa risker.

  Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Linneförrådet ligger lågt och kan få svårt att klara riktlinjerna för skyfallshantering. Ett antagande av planen innebär ett ställningstagande till att Linneförrådet undantas från Göteborgs Stads riktlinjer för skyfall.

  MP, S, V vill i ett yrkande bifalla förslaget men skriver att antalet säkerställda förskoleplatser i detaljplanen inte räcker för att trygga områdets behov. Man vill därför ge fastighetsnämnden i uppdrag att i kommande markanvisningar i området säkerställa fler förskoleplatser.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Utredning av avgränsningar, krav och ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV i daglig verksamhet, Dnr 0606/17

  Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen av kommunfullmäktige den 26 april efter ett yrkande från S. I yrkandet vill S att stadsledningskontoret återkommer med dels en fördjupad analys av varför kostnadsnivån i den föreslagna modellen för ekonomisk ersättning till utförare utformas tio procent under stadens nuvarande kostnadsnivå, dels en konsekvensanalys av att transporter centraliseras och läggs på trafiknämnden.

  Stadsledningskontorets bedömning är att stadens kostnadsnivå inte kan förklaras av ambitionsnivå eller kvalitet och att kostnadseffektiviseringar därför kan genomföras utan att kvaliteten försämras för brukarna. Bedömningen grundar sig på jämförelser med övriga kommuner.

  Stadsledningskontoret gör också bedömningen att det in nuläget inte är möjligt att genomlysa och svara på hur det nya systemet med transporter kommer att fungera i praktiken då den nya organiseringen inte har startat. Redan idag reser cirka 782 personer till och från daglig verksamhet där trafiknämnden ansvarar för resorna. Trafiknämnden skulle med ett helhetsansvar kunna organisera resorna både utifrån de enskildas behov och med en ökad samordning över staden.

  S, MP, V vill i ett yrkande att stadsledningskontoret återkommer med en grundligt utförd konsekvensanalys angående centralisering av transporter inom daglig verksamhet och med en grundligt utförd fördjupad analys till varför kostnadsnivån i den föreslagna modellen utformas 10 procent under stadens nuvarande kostnadsnivå. 

  Votering 6-7 om ärendets avgörande idag.

  Bifall till kommunstyrelsens förslag den 11 april 2018 med förtydligande enligt yrkande från KD, L, M den 26 april 2018.
  Daniel Bernmar (V) deltog inte i beslutet.

  Förslag till förfrågningsunderlag - valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS, Dnr 0606/17

  Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 att införa valfrihetssystem enligt LOV i daglig verksamhet från och med den 1 januari 2019. Det innebär att brukaren utifrån sina förutsättningar kan välja var hen ska ha sin dagliga verksamhet – inom någon av Göteborgs Stads utförare eller en privat utförare.

  Stadsledningskontoret har utrett avgränsningar, krav, ekonomisk ersättning till utförare samt svar från remissinstanser och grundläggande principer för ekonomisk ersättningsmodell.  Dessa ligger till grund för förfrågningsunderlaget som innehåller de krav som ställs på utförare som vill ansluta sig till valfrihetssystemet.

  Stadsledningskontoret har beskrivit verksamheten som konkurrensutsätts samt krav i fem kapitel; allmän orientering, administrativa krav/bestämmelser, krav på utförare, krav på tjänsten och kontraktsvillkor. LSS är en rättighetslag som ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. Det innebär att tydliga krav måste ställas i ett förfrågningsunderlag för att säkerställa god kvalitet i den dagliga verksamheten.

  Förfrågningsunderlagets grund är densamma som förfrågningsunderlaget för hemtjänst då lagen om valfrihetssystem gäller oberoende av insats. Det sedan skiljer sig åt är de specifika krav som hör till insatsen daglig verksamhet, vilket tidigare beskrivits i utredningen.

  I ett yrkande från S och V föreslås att ickevalsalternativet ska vara den kommunala verksamhet som, inom ramen för vad som är en lämplig inriktning för den enskildes behov och ligger närmast den enskildes bostad utifrån resväg.  I yrkandet föreslås också att stryka punkten som handlar om bonus i förfrågningsunderlaget samt att återremittera punkten om ersättningsmodell för att ge i uppdrag åt stadsledningskontoret att återkomma med en noggrann och fördjupad analys samt konsekvensbeskrivning av vad den föreslagna kostnadsnivån skulle innebära för stadens verksamheter enligt yrkandet. Följande krav föreslås läggas till, till de redan ställda kraven i arbetsrättsliga villkor: försäkring motsvarande avtalsförsäkringar, föräldrapenningtillägg, sjuklönetillägg, samt att tjänstepension ska betalas in även under föräldraledighet och sjukledighet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag efter voteringar:
  5-8 om beslutsats 1 i yrkande från S och V
  5-8 om beslutsats 2 i yrkande från S och V
  5-8 om beslutsats 3 i yrkande från S och V
  6-7 om beslutsats 4 i yrkande från S och V - ärendets avgörande idag. 

  Högtidlighållande av Black ribbon day i Göteborg, Dnr 1496/17

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utrett hur Göteborgs stad årligen kan högtidlighålla ”Black ribbon day” den 23 augusti. Europaparlamentet utsåg 2009 denna dag till europeisk minnesdag för att uppmärksamma alla offer för totalitära och auktoritära regimer, dagen heter formellt The European day of remembrance for victims of stalinism and nazism.

  Stadsledningskontoret föreslår att Black ribbon day 2018 genomförs som en temakväll för allmänheten på Stadsbibliotekets trappscen med tal av politiker och inbjuden föreläsare. Förslaget innebär också att utställningen ”Gulag – det farfar inte berättade”, som tagits fram av Forum för levande historia, visas för inbjudna skolklasser på Frölunda kulturhus mellan den 20 augusti och 16 september. I förslaget ingår också att ta fram en kommunikationsplan för att förklara varför Göteborgs Stad högtidlighåller Black ribbon day.

  För årets genomförande ansvarar Levande historia vid stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter. Stadsledningskontoret föreslår att man får uppdraget att återkomma med förslag på lämplig förvaltning för det fortsatta ansvaret av det årliga högtidlighållandet då Levande Historia varken har resurser eller uppdrag för att genomföra denna typ av arrangemang. Fortsatt finansiering av högtidlighållandet hänskjutes till ordinarie budgetberedning.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S, MP, V

  Plan för att säkra samverkan kring barn och elevers situation, Dnr 0383/17

  Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2017 om tid och genomförandeplan för att etablera en förskolenämnd och en grundskolenämnd. Stadsledningskontoret fick i ett yrkande från S, M, MP, V, L och KD också uppdraget att återkomma med en plan för hur Göteborgs Stad ska säkra befintliga samverkansområden. Genomförandeorganisationen för förskole- och grundskolenämnderna har tillsammans med stadsdelarna kartlagt pågående samverkansinsatser. Kartläggningen har varit underlag för att ta fram relevanta överenskommelser mellan stadsdelsförvaltningarna, förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen.

  Det finns skriftliga avtal om samverkan mellan Göteborgs Stad och VGR samt mellan Göteborgs Stad och Polisen. Dessa avtal kommer att fortsätta och kräver att de nya förvaltningarna bemannar ett antal forum, till exempel olika styr- och arbetsgrupper. Nya överenskommelser kommer att skrivas mellan stadsdelar och förskoleförvaltningen och/eller grundskoleförvaltningen för att säkra fortsatt samverkan.

  MP, S, V vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med hur man avser att följa upp nämndövergripande samverkan kopplat till förskola och skola.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, S, V

  Övriga ärenden

  Göteborgs Stads Uppföljningsrapport 1 2018, Dnr 0935/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig verksamhet och beräkningsgrunder för garantibelopp i bostäder med särskild service, Dnr 0538/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandena från S, MP, V och KD, M, L. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Reviderade riktlinjer för tillhörighet och överflyttning av ärenden inom individ och familjeomsorg samt funktionshinder, Dnr 0923/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen, Dnr 1368/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst, Dnr 0787/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

   Överenskommelse om fastighetsreglering mellan kommunens fastighet Göteborg Skogome 2:3 m.fl. och den privata fastigheten Göteborg Skogome 2:2 (Skogomeanstalten), Dnr 0839/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

   Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort 2019, Dnr 1845/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden, Dnr 0625/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt efter votering 4-9 enligt tilläggsyrkandet från KD, M, L. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yrkande MP, V
  Tilläggsyrkande KD, M, L

  Yrkande från Martin Wannholt angående pedagogiska experiment vid Kvibergsskolan

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 6-7 i enlighet med yrkandet från L, M, KD med viss justering. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, S, V

  Redovisning av uppdrag att förbättra kommunstyrelsens förutsättningar att utöva uppsiktplikt även för beslut som inte omfattas av kommunbudgeten, Dnr 1303/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utdelning ur jubileumsgåvorna till Göteborgs Stads arbetare och tjänstemän, Dnr 0911/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkande från S, MP, V

  Kvalitet i särskilt boende - Sveriges kommuner och landstings rekommendation, Dnr 0629/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Yrkande från S om Göteborgs Stads centrala arbete mot hedersförtryck och våldsbejakande extremism

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkande från L, M, KD, samt:
  efter votering 11-2 i enlighet med beslutsats 1 i yrkande från S
  efter votering 4-9 avslag på beslutsats 2 i yrkande från S
  i enlighet med beslutsats 3 i yrkande från S
  Yrkandet från MP avslogs
  Yttrande V

  Förordnande av politisk sekreterare för M

  Valdes Gustaf Göthberg fr o m 2018-05-14.

  Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från American International School of Sweden AB, dnr 36 - 2018:1215, Dnr 0854/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Finansdepartementet - Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering (Fi2018/00686/SFÖ), Dnr 0658/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads riktlinjer inom äldreomsorgen, Dnr 0722/17
  23 maj

  Översyn av Göteborgs Stads policy och riktlinjer för inköp och upphandling samt av reglemente för nämnden för inköp och upphandling, Dnr 1432/16
  23 maj

  Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2018 - 2022, Dnr 0445/14
  23 maj

  Detaljplan för kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön, Dnr 0921/18
  23 maj

  Detaljplan för spårvagnshall på Ringön, Dnr 0919/18
  23 maj

  Samarbetsavtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad för att bygga en spårvagnsdepå Ringön, Dnr 1368/16
  23 maj

  Ny organisering av spårvägstrafiken i Göteborgs stad – huvudavtal och principavtal, Dnr 1864/17
  23 maj

  Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17 
  23 maj

  Utdelning i stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, Dnr 0698/18
  23 maj

  Principer för långsiktigt hållbar hyressättning, Dnr 1281/16
  23 maj

  Översyn av stadens modell för föreningsbidrag, Dnr 0704/17
  23 maj

  Avgifter för kopior, utskrifter och avskrifter för utlämnande av allmän handling, Dnr 1858/17
  23 maj

  Reglementen för Göteborgs förskolenämnd, grundskolenämnd samt revidering av andra berörda reglementen, Dnr 1389/17. Anteckningar Förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del i yrkande från MP, S, V om namnbyte
  23 maj

  Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl gator i Masthugget, Dnr 0941/18
  23 maj

  Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl gator i Masthugget, Dnr 0661/18
  23 maj

  Redovisning av uppdrag att ta fram åtgärder mot den organiserade brottsligheten på hyresmarknaden, Dnr 1302/17
  23 maj

  a) Val av ombud inför bildande av Ideella föreningen Citysamverkan och ordinarie föreningsstämma tillika representant i föreningens valberedning. b) Utseende av sex ledamöter i Ideella föreningen Citysamverkan.
  23 maj

  Lokaliseringsstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0772/17
  23 maj

  Göteborgs Stads program för biologisk mångfald, Dnr 1060/16
  23 maj

  Kartläggning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken, Dnr 1494/17
  23 maj

  Bokslutsberedning för 2017, Dnr 0043/18
  23 maj

  Yrkande från V, S, MP om att införa en centralt samordnande funktion vid omplacering och omställning
  23 maj

  Motion av Kristina Palmgren (L) om förstärkt säkerhet i spårvagnstunnlar, Dnr 0478/18
  23 maj

  Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att utreda möjligheterna att starta en egnahemsrörelse, Dnr 1812/17
  23 maj

  Länk till handlingar och protokoll från kommunstyrelsens möte 16 maj 2018

 • 2018-05-02

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads friluftsprogram 2018–2025, Dnr 0671/18

  Park- och naturnämnden har tagit fram ett förslag till Göteborgs Stads friluftsprogram 2018–2025 som ska styra stadens arbete med friluftsfrågor. Det gäller både vardagsaktiviteter och aktiviteter som sker mer sällan och det handlar både om aktiviteter i naturen och i urbana miljöer. Målet är att Göteborg ska vara en stad med ett levande och varierat friluftsliv för alla. Hur detta mål ska nås beskrivs i sex strategier i programmet. Park- och naturnämnden får i uppdrag att två gånger mellan 2018 och 2015 följa upp hur programmets uppfyller målen.

  Nästa steg är att ta fram handlingsplaner för att genomföra de sex strategierna. Arbetet ska ledas och samordnas av park- och naturnämnden. Friluftsprogrammet kommer tillsammans Göteborgs Stads kulturprogram och det kommande styrdokumentet för biologisk mångfald att ersätta Göteborgs natur- och kulturvårdsprogram som antogs i kommunfullmäktige 1980.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Redovisning av remiss om avveckling av papperstidningen Vårt Göteborg, Dnr 0780/18

  (Återremitterat från kommunfullmäktige 7 december 2017)

  Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte den 18 oktober förra året att utgivningen av papperstidningen Vårt Göteborg skulle upphöra vid årsskiftet 2017/2018. Under behandlingen i kommunfullmäktige den 7 december beslutade fullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Syftet var att inhämta synpunkter från Göteborgs Stads pensionärsråd och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor på förslaget att lägga ned tidningen. De båda tillfrågade råden har besvarat kommunstyrelsens remiss och ställer sig i sina svar avvisande till förslaget att upphöra med utgivningen.

  M, L, KD skriver i ett yrkande att utgivningen av papperstidningen ska upphöra. Partierna anser att kostnaderna måste hållas inom rimliga ramar, vilket innebär att uppenbart onödiga eller tveksamma aktiviteter måste upphöra. Till dessa hör Vårt Göteborg.

  S, MP, V tar i sitt yrkande fasta på svaren från de båda tillfrågade råden och föreslår att papperstidningen ges ut även i fortsättningen

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan inom stadsdelen Sannegården, Dnr 1874/17

  Planen gör det möjligt att bygga nytt, bygga om och bygga på bostäder och verksamhetslokaler i Sannegården. Förslaget innehåller cirka 600 lägenheter, en förskola med fyra avdelningar och 1800 kvadratmeter verksamhetsyta i gatuplan. Den innebär också att gröna ytor blir mer sammanhängande med gångstråk genom området och att grönytor, gata och gång- och cykelvägar blir allmän plats.

  De synpunkter som kommit in på förslaget handlar bland annat om behovet av kommunal service, tillgång till bra och gröna ytor för den planerade förskolan, att den allmänna grönytan utmed Bratteråsbacken ska tas bort, parkeringslösningar och påverkan på kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen är positiv till planens inriktning men menar att den inte kan antas förrän förtydliganden gjorts bland annat om hur den påverkar riksintresset för kommunikation på E6 Lundbyleden. Länsstyrelsen påtalar också att frågan om förorenad mark och problem med stomljud behöver säkerställas i plankartan.
   
  Byggnadsnämnden har gjort fördjupade studier och bedömer att tillskottet av fler bostäder och verksamhetsytor är mer angeläget än det som framförts mot detaljplanen i samråds- och granskningsyttrandena.  De flesta synpunkter har kunnat tillgodoses. De som kvarstår handlar om kommunal service, tillgång till ytor för den planerade förskolan samt kringboende som anser att exploateringen blir för omfattande och påverkar befintliga bostäder. 
   
  Stadsledningskontoret ser att tillgång till skola och förskola och kollektivtrafik inte är helt lösta och behöver följas och bevakas vid ett genomförande.  Om planen antas innebär det också att byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och stadsdelsnämnden Lundby tillsammans får uppdraget att i samverkan med bland annat lokalsekretariatet, lösa behovet av grundskolplatser i Eriksberg.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, Dnr 1409/17

  Med detaljplanen kan cirka 430 bostäder byggas inom stadsdelen Järnbrott. Syftet är att förtäta med bostäder och skapa en tryggare och mer stadsmässig bebyggelse. Det handlar om tre bostadskvarter med parkeringshus och nya gång- och cykelvägar längs med Nymilsgatan och norra delen av Marconigatan. För att det ska bli möjligt att bygga på platsen behöver 60 träd tas ned. Dessa kommer att ersättas med nya.

  Boende i området är negativa till mer förtätning av och anser att det räcker med planerna för Flatås Park och Nymilsgatan.

  Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

  (Kommunfullmäktige återremitterade den 18 januari detaljplanen till kommunstyrelsen efter att man upptäckt en skrivning om avtal som inte stämde. Kommunstyrelsen i sin tur återremitterade den 7 februari ärendet till byggnadsnämnden som ville få tillbaka det för att göra nödvändig ändring. Byggnadsnämnden godkände ändringen och har nu återsänt detaljplan för antagande i kommunfullmäktige).

  Kommunstyrelsen tillstyrkte stadsledningskontoret förslag 2018-04-11. 2018-04-12 skickar stadsbyggnadskontoret en rättelse av betydande karaktär, varför ett nytt beslut behöver tas av kommunstyrelsen. Rättelsen är en reviderad version av samrådsredogörelsen, handlingen utgör bilaga 9 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 11-2 om ärendets avgörande idag, i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige
  Martin Wannholt deltog ej i beslutet.
  Yttrande S, MP, V

  Färdplan Älvstaden version 2018, Dnr 1658/15

  Enligt tidigare beslut om vision Älvstaden ska en årlig färdplan för arbetet med Älvstaden tas fram och beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Färdplanen ska ligga till grund för fortsatt planering av genomförandet av Älvstaden och färdplanen för 2018 är ett omfattande dokument som pekar på ett antal utvecklingsområden. För 2019 och framåt behöver färdplanen innehålla en gemensam prioritering av projekt inom Älvstaden och en bättre samordning av investeringsbeslut. Från och med denna färdplan kommer en årlig färdplan för Älvstaden att tas fram.

  Länk till handlingen Färdplan Älvstaden version 2018

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen om tillgång till förskoleplatser i Göteborgs Stad, Dnr 0509/18 

  Kommunstyrelsen gav den 7 februari 2018 stadsledningskontoret sex uppdrag som handlar om tillgången till förskoleplatser i Göteborgs Stad:

  • Analys av nuvarande och framtida situation av platsbristen inom förskolan 
  • Redovisning av och handlingsplan för förskoleplatser i lokaler med temporära bygglov
  • Inventering av hur fler förskoleplatser kan erbjudas hos fristående aktörer
  • Andra möjliga lösningar på kort och lång sikt för att motverka platsbristen
  • Förslag på hur vårdnadshavare som inte får förskoleplats inom lagstadgad tid kan få bättre kompensation än idag.
  • Analys och förslag till långsiktigt säkrad personalförsörjning inom förskolan.

  Stadsledningskontoret har analyserat nuläget och lyft fram områden som behöver beaktas i arbetet med att säkerställa att Göteborgs Stad både erbjuder förskola av god kvalitet och i den omfattning som krävs. Bland annat har en handlingsplan tagits för förskoleplatser i lokaler med temporära bygglov.
   
  Stadsledningskontoret föreslår att svaren på uppdragen överlämnas till förskolenämnden, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden för fortsatt hantering. 

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande KD, L, M

  Utredning om förskolebussar som en del av utvecklingen för en förstärkt förskoleverksamhet, där hänsyn ska tas till pedagogiska möjligheter, ekonomi och miljöpåverkan, Dnr 0355/18

  Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan ”inspirera barnen att utforska omvärlden”. En förskolebuss kan användas som verktyg för att förverkliga tanken om ett upplevelsebaserat lärande.
   
  För att kunna ta ställning till ett eventuellt införande ser stadsledningskontoret att det krävs vidare överväganden och att Göteborgs universitets studie av förskolebussen i Östra Göteborg kan vara ett bra underlag. Det bör också värderas i vilken utsträckning förskolebuss skulle kunna användas vid evakueringar i samband med ombyggnader och som komplement för att garantera tillgång till förskola inom fyra månader.
    
  Stadens förskoleverksamhet övergår i en ny förvaltning den 1 juli 2018. Därför föreslår stadsledningskontoret att utredningen överlämnas till förskolenämnden för vidare hantering.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  Utökning av Göteborgs färdtjänstområde, Dnr 1846/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Inplacering i arvodesgrupp av lekmannarevisorerna i Framtiden Byggutveckling AB, Dnr 0910/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Nytt reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, Dnr 1900/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige
  Yttrande L, KD

  Inriktningsbeslut för förstudie om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin, Dnr 0856/12

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, MP, V. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Reglementen för Göteborgs förskolenämnd, grundskolenämnd samt revidering av andra berörda reglementen, Dnr 1389/17 Yrkande MP, S, V

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och beslutssats 1 och 2 i yrkande från MP, S och V.

  Förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del i yrkande från MP, S och V bordläggs till den 16 maj 2018.

  Upphävande av policyer och riktlinjer för hantering av personuppgifter och kameraövervakning i Göteborgs Stad, Dnr 1551/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Avtal om försäljning av arrendetomter på Stiftelsen Mossbergs egendom i Alingsås, Dnr 1000/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

  Motion av Axel Darvik (L) och Ann Catrine Fogelgren (L) om att Göteborgs Stad ska avsluta sitt engagemang i LNG-terminalen, Dnr 1587/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 9-1 att avstyrka motionen. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige
  Yttrande S
  Protokollsanteckning Martin Wannholt.

  Remiss från Boverket - Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader samt förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6), föreskrifter och allmänna råd, Dnr 0744/18 och 0745/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD 

  Remiss från VGR: Förslag till ny zonstuktur för kollektivtrafiken, Dnr 0851/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 4-8 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande V
  Protokollsanteckning MP, M, L, KD

  Bordlagda ärenden

  Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort 2019, Dnr 1845/17
  16 maj

  Avgifter för kopior, utskrifter och avskrifter för utlämnande av allmän handling, Dnr 1858/17
  16 maj

  Slutrapport - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen, Dnr 0998/16 
  23 maj

  Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden, Dnr 0625/17
  16 maj

  Yrkande från Martin Wannholt angående pedagogiska experiment vid Kvibergsskolan
  16 maj

  Förslag till förfrågningsunderlag - valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS, Dnr 0606/17  
  16 maj

  Göteborgs Stads program för biologisk mångfald, Dnr 1060/16
  16 maj

  Redovisning av uppdrag att utreda högtidlighållandet av Black Ribbon Day i Göteborg, Dnr 1496/17
  16 maj 

  Plan för att säkra samverkan kring barns och elevers situation, Dnr 0383/17
  16 maj

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om kartläggning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken, Dnr 1494/17 
  16 maj 

  Utdelning ur jubileumsgåvorna till Göteborgs Stads arbetare och tjänstemän, Dnr 0911/17 (Anteckningar Aktivitet 2 om breddad kunskap och nya referensramar kring kommunal verksamhet och fackligt arbete genom studieresor i ärendet är bordlagd)
  16 maj 

  Bokslutsberedning avseende 2017, Dnr 0043/18
  16 maj 

  Yrkande från S om stadens centrala arbete mot hedersförtryck och våldsbejakande extremism
  16 maj 

  Yrkande från V, S och MP om att införa en centralt samordnande funktion vid omplacering och omställning
  16 maj 

  Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att utreda möjligheterna att starta en egnahemsrörelse, Dnr 1812/17
  16 maj

  Remiss från Finansdepartementet - Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering (Fi2018/00686/SFÖ), Dnr 0658/18
  16 maj

  Här kan du läsa handlingarna till mötet

 • 2018-04-25

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Felparkeringsavgifter på allmän platsmark, Dnr 1948/17

  Enligt lag är det Regeringen som fastställer högsta och lägsta nivå för felparkeringsavgifter, men de faktiska avgifterna som ska gälla i varje kommun bestämmer kommunfullmäktige i varje kommun. I Göteborgs Stad har felparkeringsavgifterna legat på samma nivå i tolv år, alltså sedan 2005. Stadsledningskontoret föreslår följande höjning av nivåerna:

  • 1100 kr för trafikfarliga eller -hindrande parkeringar där det är förbjudet att stanna eller parkera
  • 800 kr för trafikhindrande parkeringar på platser där det är förbjudet att parkera
  • 600 kronor för mindre trafikstörande felparkering, längre än tillåten tid eller utan giltig eller synlig biljett i fordonet.

  De nya avgifterna föreslås träda i kraft två månader efter fattat beslut i kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Godkännande att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för att ordna en konferens om ungdomars psykiska hälsa, Dnr 0826/18

  Ungdomsfullmäktige vill använda 58 000 kronor ur sin initiativpott för att anordna en konferens om ungdomars psykiska hälsa. Konferensens syfte är att sprida kunskap, öka förståelsen samt minska tabun kring psykisk ohälsa. Konferensen vänder sig till 400 skolelever från samtliga stadsdelar i staden och ska vara kostnadsfri för deltagarna och är tänkt att äga rum under andra halvan av 2018.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från V, S och MP med anledning av allmänna val 9 september

  Göteborgs Stad har varje år avsatt pengar för demokratistärkande aktiviteter i områden med lågt valdeltagande. Till exempel har en positiv effekt på valdeltagandet varit att ha vallokaler på platser nära bostaden och lokaler som invånarna känner till. Förtidsröstningslokalen i Nordstan har också varit mycket välanvänd.

  Inför årets val befarar polisen att vissa gruppers deltagande i valet kan påverkas av andra, till exempel av extremistgrupper. Och dessutom att kvinnor riskerar att hindras från att rösta.

  V, S, MP vill nu att Göteborgs Stad som anordnare av valet gör en analys och ett förebyggande arbete för att förhindra sådan påverkan. Man föreslår att stadsledningskontoret tillsammans med berörda parter gör en riskanalys och vid behov återkommer med förslag på åtgärder för att förbygga otillåten påverkan gentemot väljarna. Dessutom vill man utöka antalet lokaler för förtidsröstning, till exempel vid stora knutpunkter i stadsdelarna.

  L, M, KD vill i ett yrkande att man i riskanalysen också tar med annan otillåten påverkan som till exempel så kallad familjeröstning (att flera väljare går in bakom samma skärm för att ”rösta tillsammans”) och att valnämnden bjuder in oberoende observatörer för att granska den kommande valrörelsen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S, MP samt yrkandet från L, M, KD

  Göteborgsförslag 567 - Ge kommunhuset Traktören levande bottenvåningar, Dnr 0703/18

  Förslagsställaren vill att Göteborgs Stads byggnad Traktörens bottenvåning byggs om till lokaler för publika verksamheter för att göra kvarteret mer levande. Ett förslag är att bygga om hörnet mot Gustaf Adolfs Torg till café. Förslagsställaren föreslår också att andra verksamheter som kommunens egna, till exempel konsumentrådgivning, kan vara lämpliga i bottenvåningarna.

   Stadsledningskontoret hänvisar i sin övergripande bedömning till Lokalsekretariatets förstudie från 2014 där man undersökte förutsättningarna för att göra Traktören till ett samhällsbyggnadshus. Lokalsekretariatet skriver i sin rapport att en ombyggnad av Traktörens bottenvåning till kommersiella lokaler kan bidra till att göra Västra Nordstan mer levande men att det i så fall bör ske i samband med att hela huset byggs om. 

  Under 2017 gjordes en mindre anpassning av Traktörens entréplan vid Köpmansgatan 20 så att det nu inrymmer stadsbyggnadskontorets kundmottagning för bygglovsfrågor, vilket gör att entréplanet används mer än tidigare.

  L, M, KD vill i ett yrkande att förslaget bereds vidare i kommande utveckling av Traktören, och skriver att man gärna ser att arkaderna omvandlas till verksamhetslokaler med en flexibel utformning och med utrymme för handel i bottenplan. Förstudien av Traktören som samhällsbyggnadshus, som behandlades i kommunstyrelsen 2014 ligger förnärvarande kvar hos lokalsekretariatet. Utvecklingen av Traktören hänger ihop med ombyggnaden av kvarteret Högvakten, och kan fortsätta när stadsledningskontoret flyttat till Högvakten.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från L, M, KD.

  Göteborgsförslag [544] för beslut - Fortsätt driva Slottskogsobservatoriet, Dnr 0712/18

  Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad ska inrätta en fond för att bevara Slottsskogsobservatoriet under överskådlig tid. Förslagsställaren anser att Slottsskogsobservatoriet är en viktig resurs för skolor och för människor som är intresserade av astronomi och kan bidra till att intresset ökar för forskning och vetenskap.
  Stadsledningskontorets bedömning är att det inte är redovisningsmässigt möjligt att inrätta en fond för att bevara en verksamhet. Det pågår en utredning på kulturförvaltningen om hur långsiktigt riktat stöd till verksamheter kan hanteras utifrån kommunallagen och lagen om offentlig upphandling. Utredningen ska presenteras för kulturnämnden i slutet av april.

  Ett eventuellt stöd till observatoriet liknar andra riktade stöd och frågan om bidrag till observatoriet bör i så fall beredas av kulturnämnden efter ansökan från föreningen som driver verksamheten.

  S, V, MP skriver i ett yrkande att Slottsskogsobservatoriet bedriver en värdefull verksamhet men att verksamheten inte ska särbehandlas, föreningen måste söka verksamhetsstöd på samma villkor som andra föreningar. Samtidigt är det viktigt att verksamheter som den observatoriet bedriver inte faller mellan stolarna. Man skriver också att kommunstyrelsen inväntar översynen av Göteborgs Stads nya riktlinjer för föreningsbidrag där det är viktigt att säkerställa en sådan hantering. S, V, MP yrkar att kommunstyrelsen antecknar förslaget men att det inte ska beredas vidare.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V 
  Yttrande L, M, KD
  Yttrande Marin Wannholt

  Övriga ärenden

  Reviderat reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder, Dnr 0609/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Avfallsföreskrifter för Göteborgs Stad, Dnr 1238/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Avstämning ersättningar 2017 till fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde, Dnr 0070/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

  Ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2018, Dnr 0792/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Samverkansavtal naturbruksutbildning i Västra Götaland, Dnr 0645/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande i mål 2360/18 Jörgen Fogelklou - Göteborgs stad, Dnr 0843/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  2.2.10. Remittering av förslag om Göteborgs Stads policy för kvalitet, Dnr 0763/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Öppet samråd EU 10-2018: Samråd för att utvärdera förordningen om transport av avfall, Dnr 0529/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från MP, S, V

  Förslag på hur Göteborgs Stad på ett systematiskt sätt kan integrera hållbarhetsmålen i ordinarie arbete och uppföljningssystem, Dnr 1482/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-5 i enlighet med stadsledningskontorets förslag och yrkandet från MP, S, V

  Kulturnämndens hemställan avseende beslut om framtida finansiering av Göteborg Wind Orchestra – återremitterat ärende, Dnr 1062/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S, MP, V

  Yrkande från Martin Wannholt angående långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet – mer naturvetenskap i Göteborgs Stad

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 att avslå yrkandet
  Yrkande M, L, KD
  Yttrande L, M, KD 
  Yttrande S, MP, V

  Motion av Staffan Levinsson (SD) om att utreda om elbussar kan drivas och laddas med el från spårvägens befintliga kontaktledningar, Dnr 1589/17

  Kommunstyrelsen beslutade att avslå motionen med hänvisning till trafiknämndens yttrande. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ge kommunanställda möjlighet att ge blod på betald arbetstid, Dnr 0667/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet yrkandet från M, L, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Remiss från GR - Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje vid utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård, Dnr 0939/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) Anteckningar Korrigerat TU - Förslag till beslut har korrigerats beträffande hänvisning till bilaga, Dnr 0616/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101), S2017/07382/FST, Dnr 0471/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 
  Yttrande L 

  Bordlagda ärenden

  Reglementen för Göteborgs förskolenämnd, grundskolenämnd samt revidering av andra berörda reglementen, Dnr 1389/17
  2 maj

  Förslag till förfrågningsunderlag - valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS, Dnr 0606/17
  2 maj

  Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan inom stadsdelen Sannegården, Dnr 1874/17
  2 maj

  Antagande av detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, Dnr 1409/17
  2 maj

  Färdplan Älvstaden version 2018, Dnr 1658/15
  2 maj

  Upphävande av policies och riktlinjer för hantering av personuppgifter och kameraövervakning i Göteborgs Stad, Dnr 1551/16 
  2 maj

  Yrkande från Martin Wannholt angående pedagogiska experiment vid Kvibergsskolan
  2 maj

  Översyn av stadens modell för föreningsbidrag, Dnr 0704/17
  16 maj

  Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden, Dnr 0625/17
  2 maj

  Nytt reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, Dnr 1900/16
  2 maj

  Inriktningsbeslut för förstudien om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin, Dnr 0856/12
  2 maj

  Redovisning av uppdrag om tillgång till förskoleplatser i Göteborgs Stad, Dnr 0509/18
  2 maj

  Plan för att säkra samverkan kring barns och elevers situation, Dnr 0383/17
  2 maj

  Kartläggning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken, Dnr 1494/17
  2 maj

  Redovisning av uppdraget att genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0772/17
  16 maj

  Utdelning ur jubileumsgåvorna till Göteborgs Stads arbetare och tjänstemän, Dnr 0911/17 
  2 maj

  Bokslutsberedning avseende 2017, Dnr 0043/18
  2 maj

  Yrkande från S om stadens centrala arbete mot hedersförtryck och våldsbejakande extremism
  2 maj

  Utredning om förskolebussar som förstärkning av förskoleverksamheten (ärendet flyttat från område 2.1.3), Dnr 0355/18  
  2 maj 

  Yrkande från V, S och MP om att införa en centralt samordnande funktion vid omplacering och omställning
  2 maj

  Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att utreda möjligheterna att starta en egnahemsrörelse, Dnr 1812/17
  2 maj

  Motion av Axel Darvik (L) och Ann Catrine Fogelgren (L) om att Göteborgs Stad ska avsluta sitt engagemang i LNG-terminalen, Dnr 1587/17
  2 maj

  Remiss från VGR: Förslag till ny zonstuktur för kollektivtrafiken, Dnr 0851/18
  2 maj

 • 2018-04-11

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan i Järnbrott - del av BoStad2021, Dnr 1409/17 

  Med detaljplanen kan cirka 430 bostäder byggas inom stadsdelen Järnbrott. Syftet är att förtäta med bostäder och skapa en tryggare och mer stadsmässig bebyggelse. Det handlar om tre bostadskvarter med parkeringshus och nya gång- och cykelvägar längs med Nymilsgatan och norra delen av Marconigatan. För att det ska bli möjligt att bygga på platsen behöver 60 träd tas ned. Dessa kommer att ersättas med nya.

  Boende i området är negativa till mer förtätning av och anser att det räcker med planerna för Flatås Park och Nymilsgatan.

  Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

  (Kommunfullmäktige återremitterade den 18 jan detaljplanen till kommunstyrelsen efter att man upptäckt en skrivning om avtal som inte stämde. Kommunstyrelsen i sin tur återremitterade den 7 feb ärendet till byggnadsnämnden som ville få tillbaka det för att göra nödvändig ändring. Byggnadsnämnden godkände ändringen och har nu återsänt detaljplan för antagande i kommunfullmäktige).

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige
  Yttrande S, MP, V
  Martin Wannholt  deltog ej i beslutet.

  Detaljplan för utökning av bangård i Olskroken inom Bagaregården, Olskroken och Gullbergsvass, Dnr 0817/18

  Syftet med den nya detaljplanen är att utöka Olskrokens bangård för att bygga om spårsystemet, detta för att möjliggöra utbyggnaden av Västlänken och öka kapaciteten i järnvägssystemet.

  Olskroken är en viktig knutpunkt i det västsvenska järnvägssystemet och funktionellt sett ett av Sveriges mest komplexa järnvägssystem. Här möts Västra Stambanan från Stockholm, Norge-Vänerbanan från Karlstad och Oslo, samt Bohusbanan från Strömstad för gemensam anslutning in mot Göteborgs centralstation. I samma spårsystem ansluter också Hamnbanan från Göteborgs ytterhamnar, Västkustbanans godsspår, spår mot kombiterminal och postterminal i Gullbergsvass, samt spår mot Sävenäs rangerbangård. Många av banorna möts i samma plan och kapaciteten för passerande godståg är begränsad. 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Martin Wannholt deltog ej i beslutet

  Årsredovisning för Göteborgs Stad 2017, Dnr 0043/18

  Göteborgs befolkningstillväxt var under 2017 fortsatt hög med en ökning på 7 400 personer, vilket är något mindre än 2016.  564 039 personer bodde i Göteborg den 31 december. Göteborgs Stad är Göteborgs största arbetsgivare – i december 2017 hade staden 54 900 anställda, (en ökning med 700 sen 2016) vilket motsvarar 46 800 årsarbetare.

  I sammanställningen av stadens verksamheter för 2017 konstateras bland annat att den starka konjunkturen med låg arbetslöshet gjort att fler göteborgare kunde försörja sig själva och sina familjer på egen hand. Fler personer sökte stöd av socialtjänsten för att få hjälp att lösa sitt boende. Inom äldreomsorgen har årets främsta utmaningar varit kompetensförsörjning och processen kring utskrivningsklara från sjukhus samt anpassningar av äldreboenden.  

  Allmännyttan växlade upp sitt byggande och på stadens mark testas flera nya modeller för att främja ett socialt blandat boende. Trots bostadsbyggandet råder det fortsatt bostadsbrist och växande grupper står utanför bostadsmarknaden. Under året har planering och genomförande av en rad större infrastrukturprojekt fortsatt i hög takt. Genomförandet av Västsvenska paketet har fortsatt och planeringen för nya kollektivtrafiksatsningar tog nya steg med Sverigeförhandlingen. Planerna på Sveriges första linbana för kollektivtrafik blev allt mer konkreta.

  Göteborgs kommun redovisar för 2017 ett resultat på 2 128 miljoner kronor vilket är i stort sett samma resultat som 2016. Resultatet är främst uppbyggt av reavinster vid fastighetsförsäljning och en utdelning från bostadssektorn. Det strukturella resultatet, resultatet i driftverksamheten var 533 miljoner. Koncernen Göteborgs Stad, alltså bolagen inräknade, redovisar ett resultat på 2 369 miljoner kronor. Under året gjordes investeringar på 8,8 miljarder kronor varav kommunen står för 3, 4 miljarder och bolagen för 5,4 miljarder.  Kommunen uppfyller 2017 det lagstadgade balanskravet och har därmed uppfyllt detta krav varje år sedan det infördes år 2000.

  Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomin för 2017. Rapporten vänder sig även till externa intressenter som kreditgivare, leverantörer och andra myndigheter men också till de som bor i Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning - valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS, Dnr 0606/17

  Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat att införa valfrihetssystem inom daglig verksamhet från och med den 1 januari 2019. Det innebär att brukaren utifrån sina förutsättningar kan välja var hen ska ha sin dagliga verksamhet – inom någon av Göteborgs Stads utförare eller en privat utförare. Hur det här ska gå till beskrivs i en utredning som omfattar avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning till utförare.

  Stadsledningskontoret har skickat tjänsteutlåtande och utredning på remiss till samtliga stadsdelsnämnder, social resurs nämnd, nämnden för Intraservice, nämnden för konsument- och medborgarservice, nämnden för inköp och upphandling, trafiknämnden, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, relevanta branschorganisationer, intresseorganisationer samt relevanta fackliga organisationer med begäran om yttrande.

  Remissen gäller remissinstansernas uppfattning om hur utredningen om införande av valfrihetssystemet påverkar utifrån organisation och ekonomi. Stadsledningskontoret har ställt samman remissinstansernas svar, övervägt och bedömt synpunkterna, vilket i vissa frågor lett till en förändrad bedömning.

  KD föreslår i ett tilläggsyrkande att införandet av LOV inom daglig verksamhet om möjligt också ska omfatta verksamheter i grannkommuner, i enlighet med nedanstående.

  V, MP vill i ett yrkande återremittera beslutssats 2 i tjänsteutlåtandet till stadsledningskontoret för att göra en konsekvensutredning av förslaget och återkomma med förslag på en omräknad ekonomisk ersättningsmodell utifrån en kostnadsnivå som inte innebär nedskärningar i verksamheterna.
  S vill återremittera ärendet för att stadsledningskontoret återkommer dels med en fördjupad analys av varför kostnadsnivån i den föreslagna modellen ligger tio procent under nuvarande nivå, dels med en konsekvensanalys av den föreslagna centraliseringen av transporterna inom daglig verksamhet.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 om ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt till yrkandet från KD efter votering 5-6. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Reservation Daniel Bernmar (V)

  Utredning av hur ett vetenskapligt stöd kan stödja utvecklingen och arbetet i de nya skolnämnderna och i utbildningsnämnden, Dnr 0952/17

  Stadsledningskontoret har i samverkan med Center för skolutveckling utrett hur ett vetenskapligt stöd på bästa sätt kan stödja utvecklingen och arbetet i de nya nämnderna för grundskolan och förskolan samt i utbildningsnämnden.
  Stadsledningskontorets bedömning är att infrastruktur för ett hållbart och långsiktig vetenskapligt stöd behöver utvecklas utifrån de tre skolförvaltningarnas olika behov. Arbetet behöver dels göras inom respektive förvaltning, dels i samverkan mellan de tre.

  Inriktningen på utvecklingsarbetet bör vara att:

  • utveckla former för allsidig forskningsbevakning för att få en bred vetenskaplig grund baserad på relevant forskning inom olika discipliner
  • förtydliga förstelärares roll i arbetet med en skola på vetenskaplig grund och ge dem möjligheter till vidareutbildning för att ännu bättre kunna vara ett vetenskapligt stöd i verksamheten 
  • skapa bra förutsättningar för lektor att kunna vara en resurs i det vetenskapliga stödet 
  • säkerställa att alla förskolechefer och rektor har bra förutsättningar att kunna leda den pedagogiska verksamheten på vetenskaplig grund
  • utveckla former för styrning och ledning av skolverksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  Utredningen överlämnas till de tre nämnderna för fortsatt hantering.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  Miljö- och klimatnämndens taxor 2019, Dnr 0301/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Utdelning i Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond, Dnr 0689/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Årsrapport 2017 från styrelsen för Keillers Park, Dnr 0631/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 4 2017, Dnr 0938/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med stadsledningskontorets förslag efter ändring enligt yrkande från M, L, KD. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Tillägg till genomförandeavtal Västlänken, Dnr 1667/15 

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-1 om ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige
  Lars Hansson (-) deltog ej i beslutet.
  Protokollsanteckning Martin Wannholt 

  Framställan från Kretslopp och vattennämnden om att få använda eget kapital 2018 för VA-verksamheten, Dnr 0019/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Stimulansmedel till insatser inom psykisk hälsa området 2018–2022, Dnr 0617/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utdelning ur jubileumsgåvorna till Göteborgs Stads arbetare och tjänstemän, Dnr 0911/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med aktivitet 1 och 3 i stadsledningskontorets förslag. Aktivitet 2 i förslaget bordlagd till 25 april.

  Votering 4-9 angående hela ärendets bordläggning.

  Yttrande laglighetsprövning 14308-17 Björn Tidland ./. Göteborgs stad, Dnr 0818/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Göteborgs Stads positionspapper gällande EU:s förslag till omarbetning av direktivet om kvaliteten på dricksvatten, Dnr 0708/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från MP, S och V om Kompletterande budget vintern 2018

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD

  Utseende av representant i Partnership Management Committee i stället för Tord Karlsson (S)

  Valdes Shahbaz Khan (S)

  Utseende av ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Svetlana Lucic (S) som avsagt sig

  Valdes Susanne Sillberg Ligander (S)

  Remiss från Socialdepartementet - Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113), Dnr 0612/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Elita Education AB Dnr: 31- 2018: 1161), Dnr 0725/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från L, M, KD

  Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (dnr 31-2018:1097), Dnr 0722/18

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från L, M, KD

  Bordlagda ärenden

  Avfallsföreskrifter för Göteborgs Stad, Dnr 1238/17
  25 april

  Översyn av stadens riktlinjer för föreningsbidrag, Dnr 0704/17
  25 april

  Felparkeringsavgifter på allmän platsmark, Dnr 1948/17 
  25 april

  Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden, Dnr 0625/17 
  25 april

  Nytt reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, Dnr 1900/16
  25 april

  Inriktningsbeslut för förstudien om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin, Dnr 0856/12 
  25 april

  Redovisning av stadsledningskontorets uppdrag att återkomma med förslag på hur staden på ett systematiskt sätt kan integrera hållbarhetsmålen i ordinarie arbete och uppföljningssystem, Dnr 1482/17
  25 april

  Bokslutsberedning för 2017, Dnr 0043/18  
  25 april

  Kulturnämndens hemställan avseende beslut om framtida finansiering av Göteborg Wind Orchestra, Dnr 1062/17
  25 april

  Yrkande från Martin Wannholt angående långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet – mer naturvetenskap i Göteborgs Stad, Dnr 1062/17
  25 april

  Yrkande från S om stadens centrala arbete mot hedersförtryck och våldsbejakande extremism
  25 april

  Yrkande från V, S och MP med anledning av allmänna val 9 september, Dnr
  25 april

  Motion av Axel Darvik (L) och Ann Catrine Fogelgren (L) om att Göteborgs Stad ska avsluta sitt engagemang i LNG-terminalen, Dnr 1587/17
  25 april

  Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101), S2017/07382/FST, Dnr 0471/18  
  25 april

  Göteborgsförslag 567 - Ge kommunhuset Traktören levande bottenvåningar, Dnr 0703/18
  25 april

  Göteborgsförslag 544 - Fortsätt driva Slottskogsobservatoriet, Dnr 0712/18 
  25 april

  Här kan du läsa handlingarna till kommunstyrelsens möte 11 april 2018

 • 2018-03-28

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16

  På kommunfullmäktiges uppdrag har stadsledningskontoret, i samverkan med berörda förvaltningar och bolag, genomfört en utredning av hur parkeringssituationen vid Saltholmen/Långedrag kan förbättras och utökas.  Stadsledningskontorets bedömning är att, eftersom det krävs omfattande om- och nybyggnationer av terminalområdet och parkeringsanläggningar, så behövs stora investeringar och en ny detaljplan vilket kommer att ta flera år att genomföra. 

  Stadsledningskontoret lämnar därför förslag på åtgärder som kan göras utan att en ny detaljplan tas fram. Detta innefattar bland annat att Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att renodla befintliga parkeringsområdet för olika grupper, så att boende och verksamma inte konkurrerar om platser med besökare, att omvandla besöksplatser till platser för verksamma och boende i skärgården samt att utreda möjligheterna för större prisdifferentiering. Därtill får trafiknämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för styr- och ställcyklar i området. 

  M, L, KD vill i ett yrkande återremittera ärendet så att det följer kommunfullmäktiges beslut den 12 maj 2016 om att erbjuda boende i Södra skärgården egen parkeringsplats och att konsekvenserna av att omvandla samtliga besöksplatser för boende och verksamma i skärgården utreds och vilka kompensationsåtgärder som kan vidtas. Man vill dessutom att Parkeringsbolaget avvaktar med ytterligare prisändringar på Saltholmen/Långedrag i avvaktan på att kommunfullmäktiges uppdrag att utreda parkeringssituationen på Saltholmen Långedrag är slutfört.

  S vill i ett yrkande ge Parkeringsbolaget och Grefab i uppdrag att omvandla Grefabs platser för båtuppställning till boendeparkering på Saltholmsgatan väster om terminalbyggnaden och erbjuda ersättningsplatser för båtuppställning. Man vill också ge Parkeringsbolaget i uppdrag att utreda om det går att utöka antalet parkeringsplatser på parkeringarna på Saltholmsgatan och Vikebacken. S vill också att trafiknämnden utreder möjligheten att etablera ett lånecykelsystem i området och verkar för utökad bilpool på Saltholmen samt ser över trafiksäkerheten i området.

  Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Bifalla ordföranden Ann-Sofie Hermanssons förslag till propositionsordning. Daniel Bernmar (V) reserverade sig
  • Avslå beslutssatserna 1 - 3 i yrkandet från Martin Wannholt om återremiss efter votering 9 - 2
  • Återremittera ärendet i enlighet med beslutssats 1 i yrkande från M, L och KD efter votering 6 - 7
  • Bifalla beslutspunkterna 1 - 5 i yrkandet från S
  • Bifalla beslutssats 2 i yrkande från M, L och KD efter votering 6 - 2
  • Avslå tilläggsyrkande från Lars Hansson (-)
  • Avslå beslutssats 4 i yrkandet från Martin Wannholt efter votering 11 - 1

  Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum, Dnr 1082/11

  Göteborg & Co har sedan 2012 uppdraget att leda, samordna och kommunicera arbetet med att planera för vägen till jubileet 2021 samt själva jubileumsåret. Under Jubileumsåret 2021 ska hela Göteborg fira staden med ett avstamp i de utvecklingsinitiativ som stad, region, akademi, näringsliv och föreningar skapat. Göteborg & Co har årligen presenterat en ”Utvecklad jubileumsplan” där processen och planerade satsningar beskrivs. De 17 initiativen är:

  • Jubileumspark i Frihamnen
  • Bada mitt i stan
  • Kulturhamn Eriksberg
  • Stora Hamnkanalen
  • Tillgänglig skärgård
  • Världens bästa stad när det regnar
  • Blå och gröna stråk och oaser
  • Göteborg berättar
  • Linbana över älven
  • Side by side
  • Smart trafik
  • Göteborgs stadstriennal
  • Demokratisering och ungt inflytande
  • Saltet på Ringön
  • Popuzar
  • Det entreprenöriella Göteborg
  • Byggplatsen som arena

  Ett programarbete har startat hos Göteborg & Co AB och bolaget hemställer till kommunstyrelsen om ett inriktningsbeslut för en budget om 150-200 miljoner kronor för firandet. Extern medverkan och finansiering ska också sökas.

  M, L, KD vill i ett yrkande sätta ett tak på 100 miljoner kronor för vad jubileumsåret 2021 får kosta och hänskjuta frågan till budgetberedningen då ett konkretiserat förslag till utformning är klart. Man vill också ge Göteborg & Co AB i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ett konkret förslag på hur jubileumsåret ska utformas enligt förutsättningarna ovan.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 6 - 7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD

  Information om ansökan till Polisen enligt 3§ lagen (1980:578) om lokala ordningsvakter, Dnr 1324/17

  Kommunfullmäktige gav i september kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om tillstånd hos polisen för att få tillstånd att ha lokala ordningsvakter i området kring Gustaf Adolfs torg, Kanaltorget, Brunnsparken och möjligen även Kronhusparken. Detta för att öka tryggheten i området, inte minst kring kollektivtrafikhållplatserna. För att ansökan ska kunna lämnas in behöver operativt ansvarig organisation vara beslutad. Stadsledningskontoret föreslår i ärendet att SDN Centrum blir operativt ansvarig för ordningsvakterna samt att tiderna för den ökade bevakningen ska vara mellan klockan 11 - 23 måndag-torsdag samt söndag, och mellan 11 - 01 på fredagar och lördagar.

  S, MP, V skriver i ett yrkande att man delar stadsledningskontorets bedömning om att inkludera Kronhusparken och att SDN Centrum blir operativt ansvarig men att det är viktigt att SDN Centrum arbetar i nära samråd med social resursförvaltning och föreningen Citysamverkan. 

  Yrkande M, L och KD vill i sitt yrkande att stadsledningskontoret utreder förutsättningarna för att föreningen för Citysamverkan blir ansvarig operativ organisation och att Kronhusparken ska ingå i området.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 5 i enlighet med yrkandet från S, MP, V

  Utvärdering av Göteborgs Stads avhopparverksamhet, Dnr 1181/17

  Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utvärderat Göteborgs Stads avhopparverksamhet med utgångspunkt i gällande riktlinjer. I uppdraget ingick dels också att om nödvändigt komma med förslag på ändring av riktlinjerna, dels att följa upp hur Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet har utvecklat sin resultatuppföljning sedan utvärderingen 2013. Stadsledningskontoret skulle dessutom göra en jämförelse med avhopparverksamheterna i Stockholm och Malmö. Den rapport som nu är klar är en första delredovisning, resterande del av uppdraget redovisas senare i vår.

  Mellan 2011 och 2016 vände sig 94 män till Göteborgs Stads avhopparverksamhet och bad om hjälp. 73 av dessa har genomgått någon form av avhopparprogram. 41 procent av de som genomgått programmet har inte dömts för nya brott. Men stadsledningskontoret skriver att det är svårt att dra några säkra slutsatser för dem som genomgått programmet de senaste åren. Det krävs i regel en tidsperiod på fem år för att med större säkerhet bedöma om de varaktigt förändrat sin livsstil.

  Målgruppen för avhopparverksamheten är personer över 18 år som vill avsluta en kriminell livsstil och som har en av polisen dokumenterad tillhörighet till ett kriminellt gäng och till organiserad brottslighet, det vill säga mc-gäng, fängelsegäng eller territoriella gängkonstellationer. Personerna har vanligtvis ägnat sig åt grov brottslighet, som ger långa fängelsestraff. Det är Polisregion Väst som bedömer om personerna tillhör målgruppen och är tillräckligt motiverade för att delta.

  S, MP, V vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att, i samråd med polisen och andra relevanta aktörer, ta fram konkreta förslag på hur stadens avhopparverksamhet kan stärkas och utvecklas utifrån den bedömning som görs i utvärderingen.

  M, L , KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret återkommer med en uppdaterad gemensam policy och riktlinjer för Göteborgs Stads avhopparverksamhet, för beslut i kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt yrkandena från S, MP, V och M, L, KD

  Yrkande från KD och L angående utredning om förändrad biståndsbedömning för hemtjänst i Göteborg

  I ett yrkande föreslår KD och L att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna för att ta bort biståndsbedömningen för hemtjänst för alla över 75 år. Bakgrunden är ett lagförslag från regeringen i december 2017 som innebär att kommunerna, enligt den nya paragrafen 4 kap. 2 a § i socialtjänstlagen, får möjlighet att erbjuda hemtjänst till äldre utan en resurskrävande behovsprövning. Regeringen föreslår att denna hantering ska bli frivillig för kommunerna att tillämpa från och med 1 juli 2018. 

  V, S, MP vill i ett yrkande att yrkandet från KD och L avslås.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 - 7 i enlighet med yrkandet från KD och L.
  Yttrande M

  Återrapportering av den generella krisberedskapen, Dnr 0912/17

  Efter terrordådet i Stockholm fick stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka om krisberedskapen i Göteborg behöver stärkas. Stadsledningskontoret skriver i ett tjänsteutlåtande att krissamordningen och den generella krisberedskapen inte behöver förändras utifrån händelsen på Drottninggatan. Men kontoret konstaterar också att krisberedskapsarbete är ett ständigt pågående arbete som aldrig kan anses vara klart. Varje aktivitet i det arbetet förstärker beredskapen. Stadsledningskontoret fortsätter enligt tjänsteutlåtandet att samordna och leda stadens krisberedskapsarbete med fokus bland annat på säkerhetschefernas roller och mandat, vikten av en väg in till förvaltningar och bolag för att underlätta snabb hantering vid en kris, användandet av nationella kommunikationssystem samt prioritering av utbildning och övning. 

  S, MP vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret lyfter fram beredskapen för att hantera terrorhändelser i det pågående arbetet med att revidera stadens risk- och sårbarhetsanalyser och att stadsledningskontoret i samband med detta genomför nödvändiga övnings- och utbildningsinsatser för att kompetensen att hantera terrorismrelaterade händelser ska vara uppdaterad och tillräcklig.

  M, L, KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret utreder och återkommer med förslag på en utvecklad krisledningsorganisation med ett politiskt tillsatt utskott under kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 11 - 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt bifall till tilläggsyrkandet från S, MP
  Yrkandet från M, L, KD avslogs efter votering 7-6

  Övriga ärenden

  Nytt reglemente för Göteborgs Stads social resursnämnd, Dnr 1148/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Information om Göteborgs Stads uppmärksammande av Veterandagen 2018, Dnr 0677/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S, MP, V

  Remissvar om hemställan om utvecklingsbidrag till Stiftelsen Korsvägen för utveckling av Universeum, Dnr 0646/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationella minoritetsspråk i skolan -
  förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91), Dnr 0326/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Kulturdepartementet - Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92), Dnr 0318/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Årsredovisning för Göteborgs Stad 2017, Dnr 0043/18
  11 april

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 4 2017, Dnr 0938/17
  Yrkande M, L, KD
  11 april

  Valfrihetssystem (LOV) i daglig verksamhet - Utredning av avgränsningar, krav och ekonomisk ersättning, Dnr 0606/17
  11 april

  Tillägg till genomförandeavtal Västlänken, Dnr 1667/15
  11 april 

  Slutrapport - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen, Dnr 0998/16
  2 maj

  Nytt reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, Dnr 1900/16
  11 april

  Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden, Dnr 0625/17
  11 april

  Val av ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Svetlana Lucic (S) som avsagt sig
  11 april

  Yrkande från V, S och MP med anledning av allmänna val 9 september
  11 april

  Val av representant i Partnership Management Committee i stället för Tord Karlsson (S)
  11 april

  Här kan du läsa handlingar och protokoll från mötet

 • 2018-03-21

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Redovisning av uppdrag till stadsledningskontoret att komplettera dokumentet Riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 1302/17

  Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om en ändrad riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd som innebär att en person kan bli nekad försörjningsstöd för andrahandsboende, om det inte är godkänt av fastighetsägaren.
  Stadsledningskontoret har gjort en utredning som först visar hur en sådan förändring kan skrivas i riktlinjen. Men samtidigt bedömer stadsledningskontoret att den föreslagna förändringen inte harmoniserar med gällande rätt. I stället bedömer man att det finns ett annat alternativ för att nå syftet. Det handlar om ett förtydligande och skärpning av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd i enlighet med ett antal utredningsprinciper. Dessa principer handlar bland annat om att socialtjänsten alltid ska fråga efter ett godkänt hyreskontrakt, kontrollera antal boende på adressen och informera den sökande om att andrahandsboende utan godkännande är ett otryggt alternativ.

  S, MP V föreslår i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att förtydliga i enlighet med de utredningsprinciper som beskrivs i utredningen.

  M, L och KD föreslår i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att skärpa riktlinjen i enlighet med utredningsprinciperna samt att återkomma med en uppföljning av åtgärden.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 6-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Martin Wannholt

  Motion av Mariah Ben Salem Dynehäll (L) om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Kødbyn/Meatpacking district, dnr 1277/17

  Mariah Ben Salem Dynehäll (L) skriver i en motion att slakthusområdet i Gamlestaden har stor potential att bli Göteborgs version av Köpenhamns Kødbyn eller New Yorks Meetpacking district. Där har områden som tidigare varit eftersatta, mörka och otrygga fått ett lyft, det har skapat nya stadsdelar och stärkt näringslivet och turismen. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger Business Region Göteborg i uppdrag att samla intressenter som Higab, fastighetsbolaget Klövern och andra närliggande fastighetsägare norr om Slakthusvägen för att utveckla slakthusområdet. Gamlestaden är en stadsdel i utveckling och att bygga vidare på områdets historia och skapa en ny mötesplats- och testarena för mat och dryck skulle öka Göteborgs attraktionskraft som destination och skapa stort värde för göteborgarna.  Uppdraget till BRG skulle även omfatta att identifiera eventuell medfinansiering genom Leader eller annan EU-finansiering
  Motionen har varit på remiss hos Business region Göteborg som inte tar ställning men anser att en förstudie behöver göras. Higab avstyrker motionen i sitt remissvar med hänvisning till att bolaget redan har uppdraget att utveckla Slakthusområdet och att arbetet har inletts. Bolagets styrelse ser dock positivt på att intresset för en utveckling av området är stort och brett i staden.

  S, M, MP, V, L, KD skriver i ett gemensamt yrkande att motionen ska anses besvarad med hänvisning till den omvärldsanalys som Higab gjorde 2016. Man vill också ge Higab AB och Businessregion Göteborg i uppdrag att göra en sammanhållen förstudie för utvecklingen av Slakthusområdet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L, KD, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Övriga ärenden

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet, Dnr 1439/16

  Yrkande S MP och V
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med stadsledningskontorets förslag, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Örgryte-Härlanda - Utvärdering av äldreboendesamordningen, Dnr 1865/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S, MP

  Uppdrag om utveckling av samarbetet mellan region och kommun avseende vård och omsorg av äldre, gränslös vård i en stadsdel, Dnr 0492/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande över samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2017 - 2019 samt budget för GR och GR:s revision 2019, Dnr 0638/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Lars Hansson (-) deltog ej i beslutet

  Val av representant för Styrgruppen för Västsvenska paketet istället för Johan Nyhus (S)

  Valdes Shabaz Khan (S)

  Val av representant i Eurocities Mobility Forum i stället för Johan Nyhus (S)

  Valdes Shabaz Khan (S)

  Val av ledamot och ordförande i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Marina Johansson (S)

  Valdes Ingrid Andreae (S).

  Val av ledamot i kommunstyrelsens äldreberedning i stället för Ingrid Andreae (S)

  Valdes Marina Johansson (S).

  Ändring av sammanträdesdagar 2018

  Sammanträdet den 27 juni 2018 flyttas till den 20 juni 2018.

  Bordlagda ärenden

  Nytt reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, Dnr 1900/16
  28 mars

  Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och
  kommunen genom fastighetsnämnden, Dnr 0625/17
  28 mars

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16
  28 mars

  Felparkeringsavgifter på allmän platsmark, Dnr 1948/17
  11 april

  Inriktningsbeslut för förstudien om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin, Dnr 0856/12
  11 april

  Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum, Dnr 1082/11 
  28 mars

  Kulturnämndens hemställan avseende beslut om framtida finansiering av Göteborg Wind Orchestra – återremitterat ärende, Dnr 1062/17
  11 april

  Information angående ansökan till Polismyndigheten enligt 3§ lagen (1980:578) om lokala ordningsvakter (LOV), Dnr 1324/17
  28 mars

  Remissvar om hemställan om utvecklingsbidrag till Stiftelsen Korsvägen för utveckling av Universeum, Dnr 0646/18
  28 mars

  Utvärdering av Göteborgs Stads avhopparverksamhet, Dnr 1181/17
  28 mars

  Yrkande från S om stadens centrala arbete mot hedersförtryck och våldsbejakande extremism, dnr
  11 april

  Val av representant i Partnership Management Committee i stället för Tord Karlsson (S)
  28 mars

  Yrkande från Martin Wannholt angående långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet – mer naturvetenskap i Göteborgs Stad
  11 april

  Yrkande om utredning om förändrad biståndsbedömning för hemtjänst i Göteborg, dnr
  28 mars

  Bokslutsberedning för 2017. Reviderat tjänstutlåtande - Ändringen avser avsnitt 3.2 och har markerats med ett streck, Dnr 0043/18
  11 april

  Återrapportering av den generella krisberedskapen, Dnr 0912/17 
  28 mars

  Motion av Axel Darvik (L) och Ann Catrine Fogelgren (L) om att Göteborgs Stad ska avsluta sitt engagemang i LNG-terminalen, Dnr 1587/17
  11 april

  Remiss från Kulturdepartementet - Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92), Dnr 0318/18
  28 mars

  Göteborgsförslag nr 544 – Fortsätt driva Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0712/18
  11 april

  Här kan du läsa handlingar och protokoll från mötet

 • 2018-03-07

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för bostäder, påbyggnad och verksamheter vid Danska vägen i stadsdelen Lunden, Dnr 0329/18

  Detaljplanens syfte är fortsatt stadsutveckling längs Danska vägen för att bidra till att knyta ihop Redbergsplatsen med Sankt Sigfrids plan. Planen gör det möjligt att bygga antingen cirka 130 - 160 bostäder eller 130 bostäder, 120 hotellrum och kontor. Dessutom skapas byggrätter för verksamheter i bottenvåningarna på cirka 750–1000 kvadratmeter. Detta görs dels genom att bygga på befintliga hus, dels genom ett nybyggt flerbostadshus. 

  Vid nybyggnation kommer sju-åtta stora ekar och andra värdefulla lövträd att fällas vilket förändrar stadsbilden och påverkar naturvärden negativt. Om byggplanerna genomförs kommer nya träd att planteras i den intilliggande Lundenskogen som kompensation för de träd som tas ner.

  De synpunkter som kommit in vid samråd och granskning handlar bland annat om hög exploatering, påverkan på stadsbilden och negativ påverkan av att träd kommer att fällas. Fortsatt brist och stor efterfrågan av skol- och förskoleplatser och kollektivtrafikens kapacitet. 

  Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande meddelat att planen kan komma att prövas för att det på ett tillfredställande sätt måste visas på hur riskerna för översvämning eller erosion,  risk för översvämning av utryckningsväg för räddningstjänst och  för bergras/blocknedfall ska lösas. Stadsledningskontoret ser att frågor som tillgång till skola/förskola och kollektivtrafik inte är helt lösta och behöver följas och bevakas om planen genomförs.

  Byggnadsnämnden beslutade den 19 december 2017 att utesluta detaljplanens södra del som omfattar ett boende med särskilt stöd, gång- och cykelstråk och utbyggnad av skola. Denna del ingår alltså inte i beslutet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, S, V
  Yttrande KD, M, L

  Antagande av Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille, Dnr 1065/17

  Målbilden Koll2035 är en gemensam målbild för Göteborg, Partille och Mölndal och beskriver hur kollektivtrafiken behöver utvecklas fram till år 2035 för att kunna locka fler att resa kollektivt och för att kollektivtrafiknätet ska kunna hantera ett ökande antal resenärer. Målbild Koll2035 är ett viktigt planeringsunderlag för stadens fortsatta samhälls- och bebyggelseplanering samt det pågående arbete med en ny översiktsplan för Göteborg. Målbilden är sedan tidigare beslutad i Mölndals stad och Partille kommun.

  I beslutet att anta Målbilden Koll2035 ger kommunstyrelsen samtidigt trafiknämnden i uppdrag att för Göteborgs Stads del leda arbetet med att prioritera och kostnadsberäkna de föreslagna åtgärderna.

  För utförligare information om innehållet i Målbild Koll2035:

  Målbild Koll2035 Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Bildande av den ideella föreningen Citysamverkan, Dnr 1851/17

  Park- och naturnämnden, byggnadsnämnden och trafiknämnden föreslår att Göteborgs Stad bildar en ideell förening tillsammans med Avenyn Paradgatan i Göteborg AB, Innerstaden i Göteborg AB och Nordstans samfällighetsförening.

  Det finns idag ett samverkansavtal mellan Trygg vacker stad och två av föreningarna. Parterna bedömer att bildandet av en ideell förening som utökas med en förening kan renodla och utveckla arbetet till strategiska frågor som är gemensamma mellan staden. fastighetsägare och handel. Syftet är att på ett hållbart sätt utveckla Göteborgs stadskärna och dess attraktionskraft för både göteborgare och turister, och att attrahera människor och företag till regionen. Det långsiktiga målet ska vara att skapa en ökad samhällsnytta för både medlemmarna och Göteborgs invånare.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.
  Yttrande V

  Remisssvar till Justitiedepartementet om utvidgat hinder att erkänna utländska barnäktenskap (SOU 2017:96), Dnr 1952/17

  Justitiedepartementet utreder ett starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv i Sverige. Göteborgs Stad har nu fått möjlighet att ha synpunkter på den del som handlar om Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap. Utredningen föreslår att hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap bör utvidgas till att också gälla där parterna inte har någon anknytning till Sverige, om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Utredningen har övervägt att generellt inte erkänna utländska barnäktenskap, men kommit fram till att det är för långt att gå när båda parter är vuxna när de kommer till Sverige. Det kan också vara i konflikt med Europakonventionens bestämmelse om rätt till privat- och familjeliv. Utredningen bedömer också att man bör behålla den undantagsbestämmelse som finns om att godkänna barnäktenskap om det finns ”synnerliga skäl”.

  Göteborgs Stad stödjer förslagets övergripande mål att barn ska skyddas från att ingå äktenskap men tycker att det bör övervägas om en möjlighet till undantag i form av synnerliga skäl verkligen behövs.

  Yrkande från (L), (M) och (KD) innebär ett alternativt remissvar som menar att även undantagsregeln om synnerliga skäl ska tas bort så att inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige. Likaså ska äktenskap som ingåtts under tvång aldrig erkännas.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från L, M, KD.
  Yttrande S, MP, V

  Göteborgsförslaget

  Konsekvenser mm av Göteborgsförslag 422 - Fria kollektivtrafikresor för fritidselever på skollov, Dnr 1833/17

  Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag beskrivit de ekonomiska konsekvenserna av förslaget, hur stor andel av barnen som går på fritids och hur fritidsverksamheter i skolan idag löser fritidsresor med eleverna.

  Fritidselever i årskurs 1 - 4 kan redan idag kostnadsfritt åka kollektivt under terminstid, inklusive sport-, påsk- och höstloven, på vardagar fram till klockan 19.  Kortet gäller inte jul- och sommarlov.

  Stadsledningskontoret är tveksamt till att införa ytterligare korttyper, ett fritidselevkort bör helst inordnas i det övriga kortsortimentet. Ur juridisk synpunkt är det tveksamt om ett kort enbart kan gälla de elever som går på fritids, det behöver omfatta samtliga mantalsskrivna elever i Göteborg i årskurs 1–4, vilket är cirka 25 000 elever.
  Individuella kort till alla elever i årskurs 1 - 4 med samma kostnad som dagens fritidskort skulle kosta cirka elva miljoner kronor per år. Att låta resan, till exempel med ett elevresekort, hanteras av skolan och dess fritidsverksamhet kan minska kostnaden.

  Regeringen arbetar just nu med ett förslag om statligt bidrag på 350 miljoner kronor till avgiftsfri kollektivtrafik på sommarloven för ungdomar i årskurs 6 - 9 samt första och andra året på gymnasiet.

  S, MP, V skriver i ett yrkande att intentionerna och effekterna av förslaget kan uppnås redan idag och till en betydligt lägre kostnad. Detta genom att kommunen bistår med ett riktat tillskott av medel så att fritidsverksamheterna själva köper till kort för elevernas resor under sommar- och jullov när skolan är stängd men fritids öppet.

  M, KD, L yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och skriver också att det i Alliansens budgetförslag ligger en särskild förstärkning till fritidshemmen på nio miljoner kronor som skulle kunna användas för att täcka utlägg för resor i de fall barnen och ungdomarna inte själva har fritidskort.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V

  Övriga ärenden

  Ekonomiska konsekvenser av flytten till kvarteret Högvakten, dnr 0304/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Göteborgs Stads handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning 2018, Dnr 0477/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Ägardirektiv för Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB, Dnr 0403/18 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Redovisning av uppdraget att göra en översyn av självdeklarationen, Dnr 0608/18 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Förslag till inriktning av arbetet med fokus på att stärka insatserna mot sexuella trakasserier, Dnr 1860/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag 
  Yttrande KD, M, L, S, V och MP

  Förordnande av stadssekreterare för M

  Valdes Mathias Bred (M)

  Förordnande av stadssekreterare för M

  Valdes Maria Gathendahl (M)

  Remiss från Näringsdepartementet - Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar, dnr N2018/00192/SUBT, Dnr 0459/18 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S, MP
  Protokollsanteckning M, L, KD
  Lars Hansson deltog ej i beslutet

  Motion av David Lega (KD) om att utveckla företagslotsens arbete genom informationsinsatser, Dnr 1399/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7-5 i enlighet med yrkandet från Ann-Sofie Hermansson om att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrande från Business region Göteborg.
  Lars Hansson deltog ej i beslutet

  Bordlagda ärenden

  Inriktningsbeslut för förstudien om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin, Dnr 0856/12 
  21 mars

  Felparkeringsavgifter på allmän platsmark, Dnr 1948/17 
  21 mars

  Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum, Dnr 1082/11 
  21 mars

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet, Dnr 1439/16 
  21 mars

  Yrkande från KD och L angående utredning om förändrad biståndsbedömning gällande hemtjänst i Göteborg, Dnr
  21 mars

  Bokslutsberedning avseende 2017, Dnr 0043/18
  21 mars

  Återrapportering av den generella krisberedskapen, Dnr 0912/17 
  BL 21 mars

  Motion av Mariah Ben Salem Dynehäll (L) om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Kødbyn/Meatpacking district, Dnr 1277/17 
  21 mars 

  Länk till handlingar och protokoll från kommunstyrelsen 7 mars 2018

 • 2018-02-28

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Antagande av detaljplan för bostäder vid Hovåsterrassen, inom stadsdelen Askim i Göteborg, Dnr 0330/18 

  Detaljplanen gäller ett cirka 1,4 hektar stort område vid Skalldalsvägen nära Hovåsmotet i Askim. Planförslaget gör det möjligt att bygga 70 - 100 lägenheter och verksamhetslokaler i flerbostadshus. Förslaget innebär också att den allmänna gångbanan Skallgången säkras, att trottoaren längs Skalldalsvägen breddas och att en ny tillfart byggs till den privata fastigheten Hovås 3:345.

  Byggnadsnämnden behandlade detaljplanen i december och föreslår att den antas i kommunfullmäktige då den strider mot Göteborgs översiktsplan där området anges som grön- och rekreationsområde. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2016 och på granskning mellan den 11 oktober och 1 november 2017. Både Trafikverket och Länsstyrelsen har haft synpunkter gällande påverkan på väg 158, som är av riksintresse för kommunikation, men staden bedömer att den förväntade trafikökningen har redovisats. De allvarligaste invändningarna bland samrådsyttrandena är utöver detta Länsstyrelsens bedömning kring buller och miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten och för fisk- och musselvatten. De boende i närområdet har lämnat synpunkter på trafiksituationen, samt på påverkan och anpassning till omkringliggande bostäder och landskap.  Byggnadsnämndens bedömning var att dessa synpunkter kunde beaktas genom förtydliganden och kompletteringar av planhandlingarna.

  Stadsledningskontorets samlade bedömning är att detaljplanen bör antas då den svarar upp mot behovet av bostäder i staden och ligger i linje med kommunfullmäktiges budgetmål att bostadsbristen ska byggas bort och att bostadsbehoven ska tillgodoses bättre.

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Martin Wannholt deltog ej i beslutet

  Förslag till taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet - beslut enligt SoL samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, Dnr 0931/17

  Stadsledningskontoret har på uppdrag från kommunfullmäktige, 2014-03-20 §7 p.4 dnr 0665/13, utrett och föreslår en ny taxekonstruktion för trygghetslarm, för hemtjänst som utgår från utförd tid, för välfärdtekniktjänster samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

  I samband med uppdraget har stadsledningskontoret sett över hela taxan för äldreomsorg samt taxan för personer 64 år och yngre gällande insatser enligt socialtjänstlagen och föreslår en gemensam taxa oavsett ålder. Stadsledningskontoret föreslår inte någon avgiftsnivå (procent av maxtaxan) för taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet avseende beslut enligt SoL, utan överlåter detta för politiskt ställningstagande.

  S, Mp och V tillstyrker i ett yrkande stadsledningskontorets förslag till taxekonstruktion förutom kring punkterna kring trygghetslarm och välfärdstekniktjänster där yrkas att dagens taxekonstruktion bibehålls. Yrkandet innehåller även en förändring kring förslaget till taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet där ingen taxa för hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ska tas ut för personer över 85 år eller för personer som har beslut om hemtjänst. Yrkandet förordar att taxan fastställs till 7 procent av maxtaxan.

  M, L och KD föreslår i ett yrkande att nivån för avgift i taxan för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet avseende beslut enligt SoL fastställs till 7 procent av maxtaxan samt att förslaget till taxa för insatser som utförs av personal i hemmet till följd av trygghetslarm avslås. I övriga punkter tillstyrker de Stadsledningskontorets förslag.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 8-5 i enlighet med yrkandet från V, S, MP, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation, Dnr 1454/14 

  På Kommunstyrelsens uppdrag har stadsledningskontoret gjort en översyn av stadens facknämnders organisation och ansvarsområden. Stadsledningskontoret presenterade i augusti 2017 sin slutrapport för facknämndsöversynen. Rapporten kompletterades med ett tjänsteutlåtande som bland annat innehåller ett helhetsförslag om hur arbetet med översynen ska tas vidare. Förslaget innebär bland annat etablering av fyra nya nämnder som i stor utsträckning skulle ersätta dagens planerande och byggande nämnder.

  S, M, MP, V, L, KD föreslår i sina yrkanden att mera begränsade förändringar genomförs och att stadsledningskontoret får i uppdrag att vidare utreda lokalsekretariatets ansvar, att förändra idrott- och föreningsnämndens ansvar samt att placera ansvaret för strategisk planering direkt under kommunstyrelsen. Detta utredningsarbete ska redovisas till kommunstyrelsen senast i maj 2018.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 11-1 i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L, KD samt yrkandet från S, M, MP, V, L, KD, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Lars Hansson deltog ej i beslutet
  Yttrande L, M, KD

  Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035, Dnr 1332/16

  I september 2016 gav kommunfullmäktige stadsledningskontoret i uppdrag att, i samarbete med Business region Göteborg (BRG), ta fram ett näringslivsstrategiskt program för hela Göteborgs Stad.  Det näringslivsstrategiska programmet är framtaget i en bred dialogprocess som inkluderat företag, organisationer, akademi, regionala organ och kommuner samt stadens verksamheter. Det har fått en bred förankring även inom Göteborgs stad och det finns en beredskap att snabbt starta arbetet med att genomföra programmet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt reviderat tilläggsyrkande från M, L, KD, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Yttrande MP, S och V

  Redovisning av offentliga platser med behov av kameraövervakning, Dnr 0789/16

  Kameraövervakning på allmänna platser behövs för att öka tryggheten i Göteborg. Det anser tio av tolv tillfrågade nämnder och bolag som nu lämnat förslag på platser där kameraövervakning kan bli aktuell.

  Stadsledningskontoret fick efter ett beslut i kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadsdelsnämnderna, social resursförvaltning och Göteborgslokaler se över vilka platser som kan ha ett behov av kameraövervakning eller utökad kameraövervakning. Översynen presenteras i ett tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret. Den visar att samtliga nämnder utom Norra Hisingen och Örgryte – Härlanda ser ett behov av kameraövervakning för att förebygga och beivra brott. Flera nämnder uttrycker samtidigt en tveksamhet till effekten av kameraövervakning med hänvisning till Brottsförebyggande rådets (BRÅ) forskningssammanställning. Enligt denna är kameraövervakning främst effektiv på parkeringsplatser och det går inte att se några tydliga brottsförebyggande effekter i exempelvis stadskärnor, utsatta bostadsområden och kollektivtrafik. Flertalet nämnder betonar vikten av att pröva andra åtgärder innan kameraövervakning tillämpas och att vid en bedömning om kameraövervakning så ska en avvägning göras av den enskildes rätt till personlig integritet.

  M, L och KD vill i ett yrkande ge Stadsledningskontoret i uppdrag att inleda förhandlingar med Polismyndigheten. Syfte är att komma överens om att utveckla en gemensam plan för kameraövervakning i Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen samt efter votering 6-7 i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande S, MP, V

  Övriga ärenden

  Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster 2018, Dnr 0468/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Nytt reglemente för Göteborgs miljö- och klimatnämnd, Dnr 0615/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Ansökan från Bollebygds kommun om delägarskap i Gryaab AB, Dnr 1883/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige
  Yttrande MP, S, V 

  Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för Intraservice, Dnr 1380/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag, ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige

  Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 7 februari 2018 att bifalla yrkande från M, L och KD samt att bifalla första beslutsatsen i yrkande från MP, S och V

  Kommunstyrelsen bordlade beslutssats två i yrkandet och beslutade att denna del av yrkandet skulle behandlas i samband med ärendet om översyn av stadens facknämndsorganisation.  

  Yrkandet återtogs av MP

  Avstämning ersättningar 2017 avseende fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, Dnr 0071/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet justerades omedelbart.

  Förslag till regionalt samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion, Dnr 0831/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Hemställan från kretslopp- och vattennämnden om fondering av kapital och eget kapital/skuld till brukare från VA-verksamheten, Dnr 1890/17 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från L, M, KD 

  Val av ledamot och vice ordförande i Personalutskottet i stället för Maria Rydén (M) som avsagt sig

  Valdes Axel Josefsson (M)

  Utseende av representant i Eurocities Sociala Forumet i stället för Maria Rydén (M) som avsagt sig

  Valdes Axel Josefsson (M)

  Utseende av ledamot i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Maria Rydén (M) som avsagt sig

  Valdes Axel Josefsson (M)

  Utseende av ledamot i kommunstyrelsens Äldreberedning i stället för Maria Rydén (M) som avsagt sig

  Valdes Axel Josefsson (M)

  Utseende av representant i Partnership Management Committee i stället för Maria Rydén (M) som avsagt sig

  Valdes Axel Josefsson (M)

  Yrkande från M, MP, V, L och KD angående politiska sekreterare

  Kommunstyrelsen beslutade efter 4-8 i huvudvotering i enlighet med yrkandet från M, MP, V, L, KD
  Beslutet omedelbart justerat.
  Yttrande S

  Förordnande av stadssekreterare för (S)

  Valdes Frida Eriksson Tall (S)

  Förordnande av stadssekreterare för (S)

  Valdes Anna Ahlborg (S)

  Motion av Björn Tidland (SD) om reviderade reglementen för Göteborgs Stads stadsdels- och facknämnder, Dnr 0909/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S, MP att avslå motionen.

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Promemorian Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet, Dnr 1576/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88), Dnr 1855/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101), S2017/07382/FST, Dnr 0471/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag 
  Yttrande V, S, MP

  Remiss - Översiktsplan för Öckerö kommun, Dnr 1898/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag 

  Remiss Tolkförmedling Väst: Yttrande över förslag till ny förbundsordning, Dnr 0407/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Bokslutsberedning för 2017, Dnr 0043/18
  7 mars

  Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden, Dnr 0625/17
  21 mars

  Bildande av den ideella föreningen Citysamverkan, Dnr 1851/17
  7 mars

  Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum, Dnr 1082/11
  7 mars

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet, Dnr 1439/16
  7 mars

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16
  21 mars

  Ändrade riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 1302/17
  21 mars

  Återrapportering av den generella krisberedskapen, Dnr 0912/17
  7 mars

  Motion av David Lega (KD) om att utveckla företagslotsens arbete genom informationsinsatser, Dnr 1399/17
  7 mars

  Motion av Mariah Ben Salem Dynehäll (L) om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Kødbyn/Meatpacking district, Dnr 1277/17
  7 mars

  Remiss från Näringsdepartementet - Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar, dnr N2018/00192/SUBT, Dnr 0459/18
  7 mars

  Remiss från Justitiedepartementet - Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96), Dnr 1952/17
  7 mars

  Ägardirektiv för Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB, Dnr 0403/18
  7 mars

  Redovisning av uppdraget till stadsledningskontoret att beskriva konsekvenser mm av Göteborgsförslag 422 - Fria kollektivresor för fritidsresor på skollov, Dnr 1833/17
  7 mars

  Länk till handlingar och protokoll

 • 2018-02-21

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte. Två beslutspunkter på ordinarie föredragningsmöte.

  Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen i Bö och Lunden, dnr 0328/18 

  Detaljplanen gäller Prästgårdsängen i stadsdelarna Bö och Lunden. Planen möjliggör byggande av 400 nya hyreslägenheter och 40 bostadsrätter, ny infart till Prästgårdsgatan, nytt kvarterstorg, ombyggnad av busshållplats och att Danska vägen omvandlas till en mer stadsmässig gata med verksamheter i bottenvåningarna och parkeringar längs vägen. Dessutom är tanken att binda ihop Prästgårdsängen med Redbergsplatsen och Sankt Sigfrids plan.

  De synpunkter som kommit in under samråd och granskning handlar bland annat om risk för hög exploatering i ett redan exploaterat bostadsområde, risk för skuggning, förlorad utsikt, dålig luft, buller, tillgång till p-platser och negativ påverkan på den tidstypiska 60-talsbebyggelsen. Byggnadsnämnden har gjort fördjupade studier och bedömer att de mervärden som skapas av tillskott av fler lägenheter är mer angelägna än det som framförts emot detaljplanen i samråds- och granskningsyttrandena. Flertalet synpunkter har dock kunnat tillgodoses. 

  Detaljplanen lämnas till kommunfullmäktige för antagande då den är av allmänt intresse och innebär förtätning i befintlig stadsmiljö, kräver kommunala investeringar för bland annat ombyggnad av Danska vägen, omläggning av fjärrvärmeledningar och investering i nya förskolor och skola.
  Stadsledningskontoret ser att frågor som tillgång till skola, förskola och kollektivtrafik inte är helt lösta och behöver följas och bevakas vid ett genomförande.

  Kommunstyrelsen röstade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Martin Wannholt deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.
  Yttrande MP, S och V
  Yttrande L, M och KD

  Avsiktsförklaring med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken, dnr 1864/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för behandling i kommunfullmäktige.

  Reservation Daniel Bernmar (V).
  Martin Wannholt och Lars Hansson (-) deltog inte i beslutet.

  Länk till handlingar och protokoll

 • 2018-02-07

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020, Dnr 0327/18

  Kommuner och landsting får statsbidrag för att stärka arbetet med psykisk hälsa. Dels får Göteborgs Stad pengar för att stärka sina egna insatser, dels ska man tillsammans med Västra Götaland och de 49 kommunerna ta fram en gemensam handlingsplan.

  Den länsgemensamma handlingsplanen ska förbättra och stärka arbetet för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa. Handlingsplanen är indelad i gemensamma fokusområden, mål och aktiviteter för både vuxna och barn och unga. 

  Några viktiga delar i planen är bland annat en nollvision för självmord i Västra Götaland, att personer i behov av samordnade insatser ska ha en så kallad samordnad individuell plan - SIP, att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg och att förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga.

  Som en del i bakgrunden kan nämnas att sjukskrivningar för psykisk ohälsa utgör 45 procent av sjukskrivningarna hos Försäkringskassan och att kostnaderna för psykisk ohälsa i Sverige enligt OECD uppgår till cirka 70 miljarder kronor om året.
   
  Det politiska samrådsorganet för Västra Götalandsregionen och VästKom har redan ställt sig bakom handlingsplanen. 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads handlingsplan 2018 - 2019 för genomförande av Göteborgs Stads innovationsprogram 2018 - 2023, Dnr 1580/17

  Göteborgs Stads innovationsprogram antogs av kommunfullmäktige den 19 oktober. Stadsledningskontoret har nu tagit fram ett förslag till handlingsplan för att konkretisera de insatser och aktiviteter som behöver genomföras 2018 och 2019.

  Stadsledningskontoret planerar att genomföra handlingsplanen i projektform under 2018 och detta arbete kan påbörjas under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om resursförstärkning.

  Handlingsplanen omfattar 30 insatser och berör främst Business region Göteborg, förvaltningen för inköp och upphandling, Intraservice, kommunstyrelsen, konsument- och medborgarserviceförvaltningen samt social resursförvaltning. De flesta av den 30 insatserna grundar sig till stor del på befintliga uppdrag och ligger därmed inom berörda nämnders och styrelsers befintliga budget för 2018. Fem av insatserna finansieras med pengar från Vinnova och Tillväxtverket.

  För att etablera en koordineringsfunktion/projektorganisation för att leda, samordna och följa upp det gemensamma innovationsarbete, innovationsprogrammet samt handlingsplanen behövs viss förstärkning av stadsledningskontorets ram. Med ett strategiskt och fokuserat innovationsarbete kan Göteborgs Stad samordna och prioritera sina resurser så att organisationen gör rätt saker, engagerar rätt aktörer och snabbare når önskad effekt.

  Målbilden för innovationsprogrammet är att Göteborgs Stad har ett strukturerat arbete för att driva innovation som skapar nytta för boende, besökare och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg. 

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande V

  Yrkande från M, L och KD angående tillgång till förskoleplatser i Göteborgs Stad

  M, L, KD vill i ett yrkande att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att göra en analys av pågående och framtida situation av platsbrist i förskolan. Bakgrunden är att stadsdelsförvaltningen Centrum sedan några månader inte kan erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Detta har lett till kritik från Skolinspektionen som också krävt åtgärder. Dessutom rapporterar flera stadsdelar att tillgången på förskoleplatser blir allt svårare att tillgodose.
  M, L, KD yrkar också att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag
   

  • att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av och handlingsplan för förskoleplatser i lokaler med temporära bygglov
  • att göra en inventering av hur fler förskoleplatser kan erbjudas hos fristående aktörer
  • att i samband med analysen också presentera andra möjliga lösningar på kort och lång sikt för att motverka platsbristen inom förskolan
  • att återkomma med förslag på hur vårdnadshavare som inte får tillgång till förskoleplats inom lagstadgad tid kan få bättre kompensation än idag

  MP, S, V ställer sig i ett tilläggsyrkande bakom yrkandet från M, L, KD och vill också ge stadsledningskontoret i uppdrag att dels analysera och lämna förslag på hur personalförsörjningen inom förskolan ska säkras på lång sikt, dels ta fram ett förslag på modell för beställning av pedagogiska lokaler.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L, KD och samt första beslutssatsen i tilläggsyrkandet från MP, S, V. Beslutssats 2 i tilläggsyrkandet från MP, S, V bordlades till den 28 feb.

  Yrkande angående följeforskning/utvärdering av den pågående omorganisationen av förskola och grundskola

  Den pågående omorganisationen av förskola och grundskola har stor påverkan på Göteborgs Stads verksamheter och brukare. Det är därför angeläget att ta vara på de erfarenheter och lärdomar som arbetet ger skriver MP, S, V i ett yrkande och vill ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en plan för följeforskning av omorganisationen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S, V.
  Yttrande L, M, KD

  Övriga ärenden

  Uppdaterade gemensamma miljökrav för storstäderna och Trafikverket vid upphandling av entreprenader, Dnr 0302/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, S, V

  Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0319/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborg Energi ABs hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden” (beslut KS 29 november) - Nu fråga om yrkanden gällande Rosenlundsverket

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med andra beslutssatsen i yrkande från L, M, KD och tilläggsyrkande från MP, S, V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott, en del av BoStad2021, återremitterad av kommunfullmäktige den 18 januari. Nu fråga om återremiss till byggnadsnämnden, Dnr 1409/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag att återremittera ärendet till byggnadsnämnden. 

  Kartläggning av förskolans och skolans Information och kommunikationsteknikarbete (IKT) i Göteborg, Dnr 0615/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  ElectriCity – Samarbetsavtal, Dnr 1372/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Samarbetsavtal Västsverige växer - operativa gruppen kommunikation Dnr 1475/17

  Yrkande S, MP, V
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 i enlighet med yrkandet från S, MP, V

  Förslag till riktlinjer för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad. Nu fråga om: metod för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad, Dnr 0783/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet från MP, S, V

  Utseende av representant i styrgrupp för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö (LGS) i stället för Daniel Bernmar (V) som avsagt sig

  Valdes Marie Brynolfsson (V).

  Remiss från Näringsdepartementet - En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73), Dnr N2017/06026/PBB, Dnr 1597/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning (S2017/07389/FST), Dnr 1896/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering xxx-xxx i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande L, M, KD

  Bordlagda ärenden

  Detaljplan för bostäder vid Hovåsterrassen, i stadsdelen Askim, Dnr 0330/18
  28 februari

  Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen i Bö/Lunden, Dnr 0328/18
  21 februari

  Stadens jubileumsarbete inför Göteborgs 400-årsjubileum, Dnr 1082/11
  28 februari

  Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet avseende beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, Dnr 0931/17
  28 februari

  Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation, Dnr 1454/14
  28 februari

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet, Dnr 1439/16
  28 februari

  Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035, Dnr 1332/16
  28 februari

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16
  28 februari

  Redovisning av uppdrag till stadsledningskontoret att komplettera dokumentet Riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 0673/16
  28 februari

  Återrapportering av den generella krisberedskapen, Dnr 0912/17
  28 februari

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utföra en översyn för att identifiera lämpliga offentliga platser där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning, Dnr 0789/16
  28 februari

  Hemställan från kretslopp- och vattennämnden om fondering av kapital och eget kapital/skuld till brukare från VA-verksamheten, Dnr 1890/17
  28 februari

  Motion om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Kødbyn/Meetpacking district, Dnr 1277/17
  28 februari

  Konsekvenser med mera av Göteborgsförslag 422 – Fria kollektivresor för fritidsresor på skollov, Dnr 1833/17
  28 februari

 • 2018-01-31

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Förslag till program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, Dnr 0333/18

  Göteborg & Co har tagit fram ett förslag till program för besöksnäringens utveckling. Inom arbetet med att ta fram detta program har ett målbildsarbete genomförts tillsammans med intressenter ur besöksnäringen, vilket har resulterat i den gemensamma målbilden ”2030 har turismen till destinationen Göteborg fördubblats”. För att uppnå denna gemensamma målbild och även leva upp till kommunfullmäktiges mål att öka möjligheterna för göteborgare att turista i sin egen stad har fem strategier för staden utarbetats inom programmet.

  De fem strategierna innebär att Göteborgs Stad ska:

  • verka för att säkerställa investeringar i de verksamheter som utgör motorer för besöksnäringens utveckling.
  • utarbeta långsiktigt hållbara finansieringslösningar för åtgärder som syftar till att utveckla destinationen och staden.
  • utveckla samverkansformerna för hållbar destinationsutveckling mellan såväl stadens olika delar som med näringsliv och akademi.
  • i stadsplaneringen beakta besöksnäringens behov.
  • aktivt verka för ett gynnsamt näringslivsklimat och en tryggad kompetensförsörjning.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Reservation MP

  Övriga ärenden

  Bemyndigande att förvärva fastigheten Lindholmen 6:13 av Norra Älvstranden Utveckling AB avseende detaljplan för Tekniskt gymnasium vid Kunskapsgatan, inom stadsdelen Lindholmen, Dnr 1943/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  Remittering av förslag till nytt reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder, Dnr 0609/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Reservation SD

  Remittering av förslag till reglementen för Göteborgs förskolenämnd, grundskolenämnd, utbildningsnämnd och kommunstyrelse, Dnr 1389/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Reservation SD

  Kostnader för vårens arbete med etablering av förskolenämnd och grundskolenämnd, Dnr 0383/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Interkommunal ersättning Svenska Balettskolan 2018, Dnr 0038/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag till en kommungemensam strategi för att stärka arbetet med läs- och skrivutveckling, Dnr 1413/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande L, M, KD
  Yttrande SD

  Ansökan om att Göteborgs Stad ska stå värd för MR-dagarna 2021, Dnr 1903/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttande SD

  Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Dnr 0939/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Redovisning av äldreberedningens uppdrag att återkomma med ett förslag på uppdragsbeskrivning för funktionen äldreombudsman samt organisatorisk tillhörighet inför beslut i kommunstyrelsen om införande förklaras fullgjort, Dnr 1239/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från M,L,KD

  Förslag om att ompröva stadsledningskontorets ställningstagande om kaféverksamhet i kvarteret Högvakten, Dnr 1425/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S, V samt att-sats 2 i yrkandet fr L, KD om att ge Higab i uppdrag att undersöka om det går att skapa infrastruktur i kvarteret Högvakten, så att det blir möjligt att bedriva kafé eller restaurangverksamhet på Gustaf Adolfs torg.
  Yttrande SD

  Yrkande från SD om konstnärs medverkan i Lorensbergsprojektet ”Världens bästa stad när det regnar”

  Kommunstyrelsen beslutade att avslå yrkandet från SD efter huvudvotering 6-6 med ordförandens utslagsröst i enlighet med yrkandet från S, MP, V.

  Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att minska byggkostnader, Dnr 0978/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yrkande från M, L, KD i byggnadsnämnden.
  Yttrande SD

  Remiss från Socialdepartementet - Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68), Dnr 0310/18

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande SD

  Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemorian 2017:59, Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik, Dnr 1810/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Yttrande över remiss från Trafikverket - ÅVS Göteborg och Västsverige omloppsnära uppställningsspår, Dnr 1236/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande MP, S, V

  Bordlagda ärenden

  Avsiktsförklaring med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken, Dnr 1864/17
  21 februari

  Redovisning av uppdrag till stadsledningskontoret att komplettera dokumentet Riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 1302/17
  7 februari 

  Göteborgs Stads handlingsplan 2018-2019 för genomförande av Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023, Dnr 1580/17 
  7 februari

  Göteborg Energi ABs hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden” (beslut KS 29 november) - Nu fråga om yrkanden gällande Rosenlundsverket
  7 februari 

  Hemställan från kretslopp- och vattennämnden om fondering av kapital och eget kapital/skuld till brukare från VA-verksamheten, Dnr 1890/17
  7 februari

  Yrkande från M, L och KD angående tillgång till förskoleplatser i Göteborgs Stad
  7 februari

  Motion om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs meetpacking district, Dnr 1277/17
  7 februari

 • 2018-01-24

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Motion om att ändra serveringstiderna, Dnr 1084/17

  Kommunfullmäktige beslutade 2012 att begränsa Göteborgskrogarnas öppettider till klockan tre på fredagar och klockan fem på lördagar. Helene Odenjung (L) skriver i en motion att krog- och nöjesscenen är en viktig del av destinationen Göteborg som ska vara en öppen levande stad. Helen Odenjung föreslår att senaste serveringstid i Göteborgs Stad ändras till klockan 05.00 alla dagar i veckan, och att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige reviderar Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering enligt detta förslag.

  Motionen har varit ute på remiss hos social resursförvaltning som tillstyrker, samt stadsdelsförvaltningarna Centrum och Majorna-Linné som båda vill avstyrka.

  S, M, L, KD skriver i ett gemensamt yrkande att Göteborg behöver utvecklas och stärkas som turistdestination, evenemangsstad och kvällsekonomi och att det därför är rimligt att tillåta serveringstider på fredagar till klockan 05 (lördag morgon). Denna justering av stadens riktlinjer för serveringstider ska följas och utvärderas av social resursnämnd efter två år.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 i enlighet med yrkandet från S, M, L, KD
  Yttrande SD
  Yttrande S
  Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Ann Catrine Fogelgren (L) om att starta projektet "Måltidsvänner" för att minska undernäring och ensamhet bland äldre, Dnr 1019/17

  Ann Catrine Fogelgren (L) vill att stadsledningskontoret inleder ett projekt kring konceptet måltidsvänner. Äldre ska genom stadens frivilliguppdrag kunna ansöka om en måltidsvän. Måltidsvänner arbetar ideellt men maten bjuder kommunen på. Det bör även vara möjligt att till exempel hämta mat och äta tillsammans i den äldres hem, gå till en restaurang eller träffpunkt för en måltid ihop. Projektet ska bland annat syfta till att möta ensamhet bland äldre och att måltiden blir ett positivt inslag i den äldres liv, vilket kan bidra till ökad livskvalitet.

  S, MP, V yrkar bifall till motionen med tillägget att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda vilka skattetekniska lösningar som behövs för att finansiera måltidsvännens ersättning och att två till tre nämnder därefter får i uppdrag att inleda projekt med måltidsvänner

  L, M, KD föreslår i ett tilläggsyrkande bland annat att stadsdelsnämnderna får uppdraget att inleda projektet måltidsvänner samt att äldreberedningen samordnar och utvärderar projektet.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med tilläggsyrkandet från L, M, KD samt bifall till första att-satsen i tilläggsyrkandet från V, S, MP
  Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion om att säkerställa parkeringar i centrala staden, Dnr 0844/17

  Axel Josefsson (M) med flera, skriver i en motion att Göteborgs centrum står inför stora omvandlingar i och med att stora investeringar görs i såväl infrastruktur som bostäder och verksamheter. Motionärerna anser att Göteborgs stad behöver aktivt verka för att värna det antal parkeringsplatser som finns, och samtidigt säkerställa att nya bostäder och verksamheter får tillgång till det antal parkeringsplatser de behöver. Motionen har remitterats för yttrande till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, SDN Centrum samt till Göteborgs Stads Parkering AB.

  (S), (MP), (V) skriver i ett yrkande att stadens förvaltningar och bolag aktivt jobbar med att säkerställa framkomligheten i staden under tiden då stora byggen och satsningar görs och att det görs betydande satsningar inte bara för att säkerställa tillräckligt antal parkeringsplatser utan även andra trafikslag som cykel, kollektivtrafik med mera.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V

  Övriga ärenden

  Yrkande från Martin Wannholt om ny detaljplan för Skeppsbron

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 6-6 med ordförandens utslagsröst i enlighet med yrkande från MP, S, V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Martin Wannholt avstod från att rösta

  Nytt reglemente för Göteborgs kulturnämnd, Dnr 0591/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med yrkandet från S, MP, V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande M, L, KD
  Yttrande SD

  Yrkande från KD angående framtida koncernbidrag inom Göteborgs Stadshus AB

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 att avslå yrkandet. 

  Riksnorm för beräkning av försörjningsstöd samt förändrade boendekostnader 2018, Dnr 1905/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från SD om kartläggning av behov av idrottshallar i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 att avslå yrkandet i enlighet med yrkande från KD, M, L
  Reservation SD

  Direktiv för uppdraget att utreda SDN-sektorernas organisation, Dnr 0988/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande över överklagande om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårds skjutfält, Dnr 0484/09

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 9-4i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt bifall till tilläggsyrkande från MP, S, V efter votering 7-6
  Yttrande KD

  Kulturnämndens hemställan avseende beslut om Göteborgs Stads framtida medfinansiering av Göteborg Wind Orchestra, Dnr 1062/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med återremissyrkandet från S, M, MP, V, L, KD

  Yrkande från V, S och MP om att skicka remissen om LOV i daglig verksamhet till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S, MP samt tilläggsyrkandet från KD, M, L med visst tillägg.

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035, Dnr 1332/16
  7 februari 

  2.1.2. Förslag till program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, Dnr 1332/16
  31 januari

  2.1.3. Slutrapport - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen, Dnr 0998/16 
  28 mars 

  2.1.4. Göteborgs Stads handlingsplan 2018 - 2019 för genomförande av Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023, Dnr 1580/17  
  31 januari

  2.1.5. Utredning av parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16
  7 februari

  2.1.6. Redovisning av uppdraget att göra en översyn av stadens facknämndsorganisation, Dnr 1454/14
  7 februari

  2.1.7. Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden” (beslut KS 29 november) - Nu fråga om yrkanden om Rosenlundsverket
  31 januari

  2.2.1. Förslag till riktlinjer för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad. Nu fråga om: metod för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad, Dnr 0783/17
  7 februari

  2.2.2. Redovisning av äldreberedningens uppdrag att återkomma med ett förslag på uppdragsbeskrivning för funktionen äldreombudsman samt organisatorisk tillhörighet inför beslut i kommunstyrelsen om införande förklaras fullgjort, Dnr 1239/15
  31 januari

  2.2.5. Yrkande från SD om konstnärs medverkan i Lorensbergsprojektet ”Världens bästa stad när det regnar”
  31 januari

  2.2. 8. Förslag till omprövning av ställningstagande avseende kaféverksamhet i kvarteret Högvakten, Dnr 1425/17 Yrkande L och KD
  31 januari

  2.2.10. Samarbetsavtal Västsverige växer - operativa gruppen kommunikation, Dnr 1475/17
  7 februari

  2.2.11. Yrkande från Martin Wannholt angående långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet – mer naturvetenskap i Göteborgs Stad 
  21 mars

  4.1. Yttrande över remiss från Trafikverket - ÅVS Göteborg och Västsverige omloppsnära uppställningsspår, Dnr 1236/17
  31 januari

  5.1. Konsekvenser mm av Göteborgsförslag 422 - Fria kollektivtrafikresor för fritidselever på skollov, Dnr 1833/17 
  7 februari

 • 2018-01-10

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2017 del 2 Dnr 0937/17

  I 2017 års tredje uppföljningsrapport har stadsledningskontoret följt upp äldreomsorgen inom Göteborgs Stad. Länk till uppföljningsrapport 3-2017 för Göteborgs Stad

  Hemtjänsten utvecklas i önskad riktning, men det finns fortfarande arbete att göra för att nå önskade målbilder med Attraktiv hemtjänst. Antalet personer som väntar på att flytta till äldreboende är fortfarande högt. Minst en tredjedel av de som väntar tackar nej till erbjudande. Ett arbete med att ta reda på orsaker till detta är påbörjat i verksamheten. Bland annat behövs fler värdighetsgarantier riktade till äldreboende. Stora förändringar kommer att ske inom äldreomsorgen nästa år. Valfrihetssystem enligt LOV i hemtjänsten och en ny samverkanslag för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård införs. En risk är den svåra rekryterings- och bemanningssituationen som gäller de flesta yrkesgrupper inom området. Även inom hälso- och sjukvården finns stora svårigheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Brister i arbetet med basal inkontinensutredning kvarstår, piloter för att pröva nya metoder pågår. God tillgång på läkare, som beskrivs i mobil närvård och hemsjukvårdsläkare bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet för såväl patienter som personal.

  I uppföljningen av äldreomsorgen ingår också en kvalitetsrapport där resultatet för hela Göteborg är i princip samma som föregående år:

  Hemtjänst

  Flertalet äldre är nöjda med sin hemtjänst. Det gäller såväl helhetsbedömning som förtroende för personal och att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras samt med att bo hemma med hemtjänst. De förbättringsområden som finns på en hela-staden-nivå är andelen genomförandeplaner, brukarnas upplevelse av att kunna påverka vilka tider som personalen kommer på och information om tillfälliga förändringar. Flera stadsdelsnämnder skriver att man inför arbetssätt för att ta reda på vad brukarna förväntar sig och vill gällande olika frågeställningar. Detta sker genom dialogmöten med brukare och anhöriga eller genom att enhetschefer regelbundet träffar brukare. När det gäller medarbetare är den höga sjukfrånvaron ett område som behöver fortsatt arbetas vidare med.

  Äldreboende

  Flertalet äldre är nöjda med sitt äldreboende. Det gäller såväl helhetsbedömning som förtroende för personal, upplevelse av att äldreboendet är tryggt och personalens bemötande. Brukarnas nöjdhet med aktiviteter och verksamhetens erbjudande om aktiviteter är generellt sett även i år ett förbättringsområde. Andra förbättringsområde är nöjdhet med mat och upplevelse av måltiderna som trevliga, utevistelse, synpunktshanteringen och inkontinensutredningar. Väntetiden mellan ansökan om särskilt boende till erbjudande har ökat för fjärde året I rad. När det gäller medarbetare är den höga sjukfrånvaron ett område som behöver fortsatt arbetas vidare med.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Antagande av detaljplan för bostäder med mera i nordöstra Gårdsten inom stadsdelen Gårdsten, en del av BoStad2021) Dnr 1828/17

  Planförslaget gör det möjligt att bygga upp till 400 nya bostäder och radhus, varav 200 är en del av BoStad2021. Planen innebär en mer varierad bostadsbebyggelse och tillför området upplåtelseformer som i dag inte finns i form av bostadsrätter och eventuellt äganderätt. Detaljplanen innebär också att en ny F-3 skola för cirka 300 elever kan byggas.

  Planen innefattar omläggning av Gårdstensvägen, ny busshållplats vid skolan, ny gång- och cykelväg och en gångbana utmed Kryddvägen. Planförslaget överensstämmer inte med översiktsplanen eftersom delar av de nya bostäderna kommer att byggas på ett utpekat grön- och rekreationsområde. Men byggnadsnämnden har i detta fall prioriterat bostadsbyggandet. Länsstyrelsen bedömer att planen kan komma att prövas när det gäller markstabilitet och samordning av vattenledningar vid Keillers damm.

  Delar av denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Votering 11-2 angående ärendets avgörande idag
  Protokollsanteckning Martin Wannholt
  Yrkande Martin Wannholt
  Yttrande MP, S, V
  Yttrande L, M, KD

  Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum inom stadsdelen Gårdsten, en del av BoStad2021, Dnr 1827/17

  Gårdstens centrum får enligt förslaget till ny detaljplan 250-300 nya bostäder med nya verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Den nya bebyggelsen sker i form av lamellhus, punkthus och radhus på flera platser kring Gårdstens centrum. Muskotgatan vid Gårdstens centrum stängs av för att ge plats åt en större torgyta med service och verksamheter. Planförslaget innebär att Gårdstensvägen ges en mer stadsmässig karaktär och knyts till den nya torgbildningen. Det befintliga bostadsbeståndet i området består främst av hyresrätter. Den nya bebyggelsen planeras huvudsakligen som bostadsrätter och eventuellt äganderätter. Inom planområdet planeras det också för åtta bostäder med särskild service.

  Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Votering 11-2 angående ärendets avgörande idag
  Yttrande MP, S, V
  Yttrande L, M, KD
  Protokollsanteckning Martin Wannholt

  Antagande av detaljplan för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, Dnr 1292/17

  Byggnadsnämnden har godkänt en plan för bostäder inom Högsbohöjd, men eftersom det handlar om ett så stort tillskott av bostäder, cirka 700 lägenheter, behöver planen även tas av kommunfullmäktige.

  Detaljplanen innebär att ytor vid nuvarande Pennygången, som idag används för markparkering, bebyggs med flerbostadshus i 4-8 våningar samt att ytan närmast Högsboleden bebyggs med en byggnad i 8 våningar. Nästan alla bostäder i området är i dag hyresrätter, nybebyggelsen gör det möjligt med större blandning. Cirka 100 av de nya bostäderna planeras att vara smålägenheter, förslagsvis studentlägenheter.
   
  Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021. En mindre del ligger dock avtalsmässigt utanför BoStad2021 och har en senare byggstart.
   
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Votering 12-1 angående ärendets avgörande idag.
  Yttrande L, M, KD

  Antagande av detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, Dnr 1409/17

  Med detaljplanen kan cirka 430 bostäder byggas inom stadsdelen Järnbrott. Syftet med planen är att förtäta med bostäder och skapa en tryggare och mer stadsmässig bebyggelse. Det handlar om tre bostadskvarter med parkeringshus och nya gång- och cykelvägar längs med Nymilsgatan och norra delen av Marconigatan. För att det ska bli möjligt att bygga på platsen behöver 60 träd tas ned. Dessa kommer att ersättas med nya.

  Boende i området är negativa till mer förtätning och anser att det räcker med planerna för Flatås Park och Nymilsgatan.

  Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Votering 11-2 om ärendets avgörande idag
  Protokollsanteckning Martin Wannholt
  Yttrande MP, S, V
  Yttrande L, M, KD

  Yrkande om insatser för att stärka Göteborgs Stads arbete mot antisemitism

  Göteborgs Stads arbete mot antisemitism behöver intensifieras och ges ett särskilt fokus under lång tid framöver. Det skriver S, M, MP, V, L och KD i ett yrkande. Bakgrunden är ett ökat antal hatbrott och i synnerhet attacken mot synagogan och NMR:s demonstration i september. Göteborgs Stad arbetar idag på flera olika sätt för att stärka de mänskliga rättigheterna. I yrkandet nämns stadens institution Levande historia, handlingsplanen för nationella minoriteter och en kommande plan mot rasism. Men S, M, MP, V, L och KD vill nu förstärka arbetet och ger stadsledningskontoret i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på åtgärder. Förslagen bör enligt yrkandet tas fram i samverkan med representanter för judiska församlingen och stadens interreligiösa råd.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L, KD
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  Genomförandeavtal för ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg Dnr 1933/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) deltog ej i beslutet.
  Protokollsanteckning Martin Wannholt
  Yttrande SD

  Antagande av ändring av detaljplan för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg, Dnr 0793/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) deltog ej i beslutet.
  Protokollsanteckning Martin Wannholt
  Yttrande SD

  Information om förstudie nya lokaler för Göteborgs konsthall, Dnr 1359/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation och gåvor, Dnr 0664/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Utbetalning av kommunalt partistöd 2018, Dnr 0001/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande Martin Wannholt

  Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen, Dnr 1414/17

  Ärendet utgår

  Redovisning av Higab:s uppdrag om effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborg Stadshus AB:s lokalkluster, Dnr 1661/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-6 och ordförandens utslagsröst i enlighet med yrkandet från V, S, MP. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  SD deltog ej i beslutet

  Förslag till bokslutsberedning för Stadshus AB-koncernen 2017, Dnr 1593/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag inklusive bilaga 2 ang Got Event AB.  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Lars Hansson (SD) och Martin Wannholt deltog ej i beslutet ang bilaga 2
  Yttrande KD
  Reservation SD

  Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget hösten 2017 avseende punkt 1.2

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V ang punkt 1.2. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, Dnr 1900/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande SD

  Yttrande till Mark- och miljödomstol, nu fråga om fullmakt, Dnr 1291/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

  Reviderat yrkande från kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) angående organisering av spårvägstrafiken

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-1 i enlighet med yrkanden från ordförande.
  Yttrande V

  Förlängning av stadssekreterare (S)

  Ruben Malmström (S) till och med 28 februari 2018

  Förlängning av förordnande av stadssekreterare (S)

  Kristina Körnung till och med 31 december 2018

  Motion av David Lega (KD) om upphandling av undervisningsstöd till den avgiftsfria simundervisningen, Dnr 0910/17

  Motionen avslogs efter votering 7-6 med hänvisning till yttrande från idrotts- och föreningsnämnden.

  Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd (S2017/06357/FST), Dnr 1499/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande SD

  Remiss från Transportstyrelsen - Upprättande av CTR vid Säve flygplats; TSL 2017-6967, Dnr 1884/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Bordlagda ärenden

  Nytt reglemente för Göteborgs kulturnämnd, Dnr 0591/17
  24 januari

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet, Dnr 1439/16
  7 februari

  Direktiv för uppdraget att utreda SDN-sektorernas organisation, Dnr 0988/17
  24 januari

  Yttrande över överklagande om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält, Dnr 0484/09
  24 januari

  Yrkande från V, S och MP om att skicka remissen om LOV i daglig verksamhet till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor
  24 januari

  Motion om att starta projektet ”Måltidsvänner” för att minska undernäring och ensamhet bland äldre, Dnr 1019/17
  24 januari

  Redovisning av uppdraget till stadsledningskontoret att beskriva konsekvenser m.m. av Göteborgsförslag 422 - Fria kollektivresor för fritidsresor på skollov, Dnr 1833/17
  24 januari

  Här kan du läsa alla handlingar och protokoll från kommunstyrelsen 2018-01-10