Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2023

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2023.

 • 2023-01-25

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.9. Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2023, Dnr 0901/22

  Regeringens årliga beslut om ändringar av riksnormen för försörjningsstöd samt riktvärden för boendekostnader innebär för 2023 en höjning med 8,6 procent för de personliga och gemensamma hushållskostnaderna. De ökade kostnaderna till följd av normökningen bedöms rymmas inom socialnämndernas ekonomiska ramar enligt beslutad budget 2023.
  Efter att Socialstyrelsen slutade fördela höjningen på riksnormens olika delposter 2011 har Göteborgs Stad själva gjort en fördelning av de olika kostnadsposterna. Dessa ursprungsvärden har sedan räknats upp utifrån den årliga beslutade riksnormen. Stadsledningskontoret har inför 2023 valt att se över denna modell och i stället utgå från Konsumentverkets referensvärden. Konsumentverkets referensvärden grundar sig på de senaste pris- och konsumtionsundersökningarna i samhället, därför bedömer stadsledningskontoret att det är rimligt att utgå från dessa värden.

  Justering av riktvärdena gällande kostnader utanför riksnormen i form av höjda boendekostnader behöver också fastställas. Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat använda Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittskostnad för Storgöteborg som vägledning för skälig boendekostnad. Stadsledningskontorets bedömning är att riksnorm för beräkning av försörjningsstöd och riktvärden för boendekostnader för år 2023 är rimliga att använda vid beslut om försörjningsstöd i Göteborg.

  V, MP, S särskilt yttrande C vill i ett tilläggsyrkande ge socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost och socialnämnden Sydväst i uppdrag att skyndsamt tillse att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd under 2023.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V, MP och S efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollanteckning Emmyly Bönfors (C)

  Yttrande C

  Yttrande SD

  2.1.13. Förslag på åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom Göteborgs Stad för att motverka välfärdsbrott, Dnr 0123/22

  I kommunfullmäktiges budget för 2022 får kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott. Stadsledningskontoret har utrett behov av utökad samordning och samverkan för att motverka välfärdsbrott kopplat till ekonomiskt bistånd, ersättning för personlig assistans, hemvårdsbidrag, hemtjänst enligt LOV och bostadsanpassningsbidrag. Stadsledningskontorets utredning visar att arbetet med att motverka välfärdsbrott pågår inom samtliga förvaltningar som stadsledningskontoret har haft dialoger med inom ramen för utredningen.

  Stadsledningskontoret förslår att kommunstyrelsen beslutar att ge Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst i uppdrag att inrätta särskilda funktioner med uppdrag att utreda felaktiga utbetalningar och samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden. Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet mot välfärdsbrott enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Kommunfullmäktiges uppdrag förklaras därmed fullgjort.

  S, V och MP vill i ett yrkande ge socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst i uppdrag att införa ett förstärkt arbetssätt för att utreda felaktiga utbetalningar och samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden. Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet mot välfärdsbrott med särskilt fokus på att motverka felaktiga utbetalningar av hemvårdsbidrag. Grundskolenämnden och förskolenämnden får i uppdrag att införa ett förstärkt arbetssätt för att motverka felinskrivningar av barn och elever.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 - 6. Tilläggsyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.1.14. Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation, Dnr 0128/22

  Kommunstyrelsen fick i kommunfullmäktiges budget för 2022 uppdraget att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation. I uppdraget ingick även att se över användandet av egna resurser för en mer restriktiv konsultanvändning samt hur kommunikation kan organiseras i staden för att nå ett mer effektivt resursutnyttjande och få en mer ändamålsenlig kommunikation.

  Stadsledningskontoret har utrett vad som driver administrationen i staden och redovisar i en rapport möjliga vägar framåt för hur den kan minska i staden som helhet. Rapporten ska ses som ett kunskapsunderlag inför beslut som kan komma att påverka hur mängden administration utvecklas i staden. Rapporten berör till exempel styrning, ledning och samordning, balansen mellan tillit och kontroll, samt vikten av att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

  En del av det som kommit fram i utredningen kommer stadsledningskontoret arbeta vidare med inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Andra delar ligger i nämnders och styrelsers ordinarie verksamhetsansvar. För vissa frågor behövs politiskt ställningstagande kring inriktningar, ambitionsnivåer och prioriteringar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkand4t från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande V, S och MP

  2.1.15. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2023, Dnr 0985/22

  I 2023 års lokalförsörjningsplan har stadsledningskontoret valt att fokusera på lokalkostnadsutvecklingen som den enskilt största utmaningen för staden. Stadsledningskontoret redovisar även en uppföljning av de utmaningar som identifierades i föregående års lokalförsörjningsplan samt återrapporterar status i och förslag till hantering av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. När det gäller frågan om en lokalförsörjning i balans redovisar stadsledningskontoret i detta tjänsteutlåtande en övergripande och sammanfattande bedömning för de nämnder som har omfattande lokalbehov. En fullständig redogörelse redovisas i bifogad lokalförsörjningsplan samt i respektive nämnds lokalbehovsplan.

  S, V och MP föreslår i ett yrkande att uppdraget till lokalnämnden enligt nedan från KF 2022-05-19 §17 justeras på följande sätt, från: ”Lokalnämnden får i uppdrag att under 2022 ta fram och redovisa en strategi för hur nämndens produktionskostnader kan minska enligt förslag 4 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. I strategin ska särskilt möjligheten till konceptuellt byggande beaktas.” till: ”Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att under 2023 redovisa hur nämndens produktionskostnader kan minska enligt förslag 4 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. I uppdraget att redovisa hur kostnader kan minskas ska även ta hänsyn till andra perspektiv som livscykel, hållbarhet och driftkostnad. Stadsfastighetsnämnden ska också redovisa hur den ökade ambitionsnivån inom ekologisk hållbart byggande kan kombineras med minskade kostnader. I arbetet ska även möjligheten till konceptuellt byggande beaktas.”

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande C

  Övriga ärenden

  2.1.7. Hemställan från Gryaab AB angående inriktningsbeslut för kapacitetsutveckling vid Ryaverket, Dnr 1172/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande MP, S och V

  2.1.8. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Stadshus AB samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, Dnr 1119/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.1. Information om arbetet med risk- och sårbarhetsanalys samt kommande plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar, Dnr 1334/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.2. Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar, referensgrupper med mera, Dnr 1334/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag samt tilläggsyrkandet från S, V och MP. Val till Citysamverkan bordlades till 8 februari.

  2.2.4. Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av den kommunala bolagssektorn utifrån osund konkurrens, Dnr 1362/21

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag, enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 – 6.

  Protokollsanteckning Emmyly Bönfors ©

  Yttrande KD

  3.2. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Abdullahi Mohamed (MP) om stöd till unga att lämna en kriminell livsstil, Dnr 0797/22

  Motionen återtogs av motionärerna.

  3.3. Motion av Stina Svensson (FI), Helena Norin (MP) och Gertrud Ingelman (V) om en miljö- och klimatanpassad avgiftsmodell för båtplatser och uppläggningsplatser, Dnr 0706/22

  Motionen återtogs av motionärerna.

  3.5. Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i Kollektivkörfält, Dnr 0503/22

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter huvudvotering 8 – 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande MP, S, V och C

  4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38), Dnr 0975/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Redovisning av Higab AB:s uppdrag angående hantering av utbildningsfastigheter med Göteborgs universitet som dominerande hyresgäst, Dnr 1115/22

  8 februari

  2.1.2. Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden om att tillsätta en operativ styrgrupp för att utreda förändringar av Tre Stiftelsers uppdrag och göra en förnyad bedömning av överenskommelser med Göteborgs Stad, Dnr 1274/22

  8 februari

  2.1.3. Nya avgifter för färdtjänstresor, Dnr 1198/22

  8 februari

  2.1.4. Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, Dnr 1542/21

  8 februari

  2.1.5. Yrkande från SD angående anstånd med betalning av kommunala avgifter, dnr

  8 februari

  2.1.6. Översyn av regler för ekonomisk planering budget och uppföljning, Dnr 0756/22

  8 februari

  2.1.10. Yrkande från L och D angående särskild satsning för att bekämpa hedersförtryck inom folkgruppen romer, dnr

  8 februari

  2.1.11. Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag för Älvstranden Utveckling AB, Dnr 1683/20

  8 februari

  2.1.12. Göteborgs Stads policy för samnyttjan och samlokalisering av kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0337/22

  8 februari

  2.1.16. Yrkande från MP, S och V angående revidering av reglemente för stadsmiljönämnden och stadsbyggnadsnämnden avseende ansvar för inrättande av naturreservat, dnr

  8 februari

  2.1.17. Yrkande från C angående nattladdning för elbilar, dnr

  8 februari

  2.1.18. Yrkande från SD angående redovisning av åtgärder och aktiviteter till följd av den problematiska platsbristen hos SiS, dnr

  8 februari

  2.1.19. Yrkande från M, D, L och KD angående kartläggning av rasism, dnr

  8 februari

  2.2.3. Struktur och tidplan för uppföljning 2023, Dnr 0485/22

  8 februari

  2.2.5. Yrkande från S, V och MP angående behovet av ny stambana mellan Göteborg och Borås, Dnr 1362/21

  8 februari

  3.1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv, Dnr 0675/22

  8 februari

  3.4. Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FNdagen flagga för det internationella Göteborg, Dnr 0589/22

  8 februari

  Handlingar till kommunstyrelsen 2023-01-25

 • 2023-01-11

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.8. Årlig översyn av styrande dokument 2022, Dnr 0044/22

  Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument ska stadsövergripande styrande dokument årligen aktualitetsprövas. Syftet med aktualitetsprövningen är att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig styrning som är tydlig för nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag att förhålla sig till. I årets aktualitetsprövning hanteras ett flertal förslag på justeringar relaterade till ny organisation för stadsutveckling. Justeringarna innebär att stadens styrande dokument motsvarar ansvarsförhållanden utifrån ny organisationen. Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att föreslagna justeringar av styrande dokument, tillsammans med de justeringar som beslutas på delegation av stadsdirektör, säkerställer att stadsövergripande styrande dokument är aktuella.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.4. Redovisning av uppdrag om Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge, Dnr 0583/22

  Stadsledningskontoret har berett yrkanden om krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. I ärendet lämnar stadsledningskontoret förslag på hur de uppdrag som är föreslagna i yrkandena kan hanteras. Det gäller skjutbanor och skytteanläggningar, livsmedelsförsörjning och behov av lokal jordbruksmark, skyddsrum, krislåda till hemmet, försörjningsberedskap och lokal förnybar energiproduktion.

  Det gäller bland annat ett yrkande från S och D om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att, i nära samverkan med fastighetsnämnden och Försvarsmakten, utreda långsiktigt möjliga placeringar för fler skjutbanor och skytteanläggningar utöver redan planerade sådana.

  Stadsledningskontoret skriver att i allt planarbete måste staden väga in olika behov av rekreationsanläggningar. Det är dock svårt att hitta lämpliga platser för skjutbanor och skytteanläggningar i staden. Detta konstateras i översiktsplanen och bekräftas genom den lokaliseringsstudie som genomförts i anslutning till arbetet med detaljplanen för Kallebäck 752:23. Stadsledningskontoret bedömer att ett uppdrag i enlighet med yrkandet, inte kommer att leda fram till någon annan slutsats än den som är redovisad i översiktsplanen.

  Ett likalydande yrkande kommer från S och D respektive V och MP. I det ges Socialnämnden nordost i uppdrag att utreda hur staden kan stötta personer som uppbär försörjningsstöd eller har mycket låga inkomster vid införskaffande av krislåda till hemmet i enlighet med rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Stadsledningskontoret skriver att höjda ambitioner kring informationssatsningar är ett led i att skapa en ökad medvetenhet kring hemberedskap. Samtidigt påverkas människors möjligheter att förbereda sig även av andra faktorer, däribland ekonomiska förutsättningar. Den enskildes förmåga och beredskap påverkar samhällets möjligheter att klara av en kris. En utredning i enlighet med yrkandet kan, utöver att bidra till en mer likvärdig hemberedskap, även ge staden bättre förutsättningar att som helhet hantera en kris.

  S, V och MP vill i ett yrkande bland annat ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en inriktning och en ansvarsfördelning för skydd av civilbefolkningen i ett krisläge. I uppdraget ingår att ta fram förslag på åtgärder som bedöms vara prioriterade vad gäller skydd av civilbefolkningen och totalförsvarsanläggningar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 – 6.

  Yttrande M, D, L och KD

  Yttrande KD

  2.2.5. Återrapportering för undersökning av framdrift i arbetet med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, Dnr 1038/22

  Stadsledningskontoret har inhämtat information avseende framdrift i uppdraget med att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden. Inga personalparkeringar gjorts avgiftsfria hittills. Stadsledningskontorets bedömning är att arbetet med uppdraget att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden innebär ett antal negativa konsekvenser som ännu inte är utredda. Om kommunstyrelsen vill gå vidare med uppdraget bedömer stadsledningskontoret att arbetet bör samordnas för att säkerställa framdrift. Parkeringsbolaget är bäst lämpad att ha samordningsansvaret, utifrån deras övergripande uppdrag att samordna och bedriva parkering inom Göteborgs Stad.
  Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen förklarar uppdraget fullgjort.

  V, S, MP och C vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med berörda aktörer, återkomma med en kostnadsberäkning för att utreda hur en differentiering av parkeringsavgifter på parkeringsytor i nära anslutning till stadens arbetsplatser skulle kunna genomföras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avbryta uppdraget att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S, MP och C efter votering 7 – 6.

  Yttrande M, D, L och KD

  Övriga ärenden

  2.1.6. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025, dnr

  Kommunstyrelsen återremitterade efter votering 7 – 7 ärendet till stadsledningskontoret enligt yrkandet från V, MP och S 8 december.

  Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

  2.1.7. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030, dnr

  Kommunstyrelsen återremitterade efter votering 7 – 5 ärendet till stadsledningskontoret enligt yrkande från V, MP och S från den 8 december 2022.

  2.1.13. Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0387/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.15. Yrkande från D om att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd, dnr

  Yrkandet återtogs

  2.1.16. Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 11 – 2.

  Yttrande M, L och KD

  2.2.1. Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott, dnr

  Beslut:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott: Jonas Attenius (S) ordförande, Axel Josefson (M) vice ordförande, Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP).

  Kommunstyrelsens personalutskott:
  Marie Brynolfsson (V) ordförande, Anneli Rhedin (M) vice ordförande, Marina Johansson (S), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Elisabet Lann (KD).

  2.2.6. Yrkande från D, M, L särskilt yttrande KD om att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D, M och L efter votering 7 – 6.

  Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

  Yttrande V, MP och S

  Yttrande KD

  2.2.8. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för MP

  Beslut: Stina Ahlman

  2.2.9. Förordnande av politisk sekreterare för S

  Beslut: Lenita Strandberg

  3.5. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, Dnr 0381/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S och D

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Översyn av dokumentet Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning, Dnr 0756/22

  25 januari

  2.1.2. Yttrande över hemställan från Gryaab AB angående inriktningsbeslut för kapacitetsutveckling vid Ryaverket, Dnr 1172/22

  25 januari

  2.1.3. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Stadshus AB samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, Dnr 1119/22

  25 januari

  2.1.4. Riksnorm, ekonomiskt bistånd för socialtjänsten 2023, Dnr 0901/22

  25 januari

  2.1. 5. Yrkande från L och D angående särskild satsning för att bekämpa hedersförtryck inom folkgruppen romer, Dnr

  25 januari

  2.1.9. Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag för Älvstranden Utveckling AB, Dnr 1683/20

  25 januari

  2.1.10. Göteborgs Stads policy för samnyttjan och samlokalisering av kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0337/22

  25 januari

  2.1.11. Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott, Dnr 0123/22

  25 januari

  2.1.12. Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation, Dnr 0128/22

  25 januari

  2.1.14. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2023, Dnr 0985/22

  25 januari

  2.1.17. Yrkande från MP, S och V om revidering av reglemente för stadsmiljönämnden och stadsbyggnadsnämnden avseende ansvar för inrättande av naturreservat, dnr

  25 januari

  2.1.18. Yrkande från C om nattladdning för elbilar, dnr

  25 januari

  2.2.2. Struktur och tidplan för uppföljning 2023, Dnr 0485/22

  25 januari

  2.2.3. Redovisning av uppdrag om fördjupad analys av den kommunala bolagssektorn utifrån osund konkurrens, Dnr 1362/21

  25 januari

  2.2. 7. Yrkande från S, V och MP angående justering av tidigare beslut i kommunstyrelsen, dnr

  18 januari

  3.1. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Abdullahi Mohamed (MP) om stöd till unga att lämna en kriminell livsstil, Dnr 0797/22

  25 januari

  3.2. Motion av Stina Svensson (FI), Helena Norin (MP) och Gertrud Ingelman (V) om en miljö- och klimatanpassad avgiftsmodell för båtplatser och uppläggningsplatser, Dnr 0706/22

  25 januari

  3.3. Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FNdagen flagga för det internationella Göteborg, Dnr 0589/22

  25 januari

  3.4. Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält, Dnr 0503/22

  25 januari

  Handlingar till kommunstyrelsen 2023-01-11