Beslut i notisform 2022

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2022.

 • 2022-11-30

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-11-30

 • 2022-11-23

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.2. Regionalt samverkansavtal - Digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård, Dnr 0814/22

  Kommunfullmäktige har att ta ställning till regionalt samverkansavtal för digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Beslut behöver fattas innan utgången av 2022. Avtalet gäller i tre år från undertecknande. Idag finns ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och regionens kommuner om hjälpmedel. För att utöka det så att det även omfattar digitala hjälpmedel behövs ett nytt samverkansavtal. Avtalet omfattar bland annat utgångspunkter för samverkan, roller, ansvar samt modell för initial finansiering. Initialt ska medverkande parter betala en engångskostnad om 10 kronor per invånare för att finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av den gemensamma strukturen för att tillhandahålla digitala hjälpmedel, vilket för Göteborgs Stad innebär cirka 6 miljoner kronor. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden kommer att finansiera den initiala engångskostnaden för stadens räkning under förutsättning att kostnaden belastar 2022 års resultat. Stadsledningskontoret ser positivt på detta. Stadsledningskontoret är positiva till intentionerna med det föreslagna samverkansavtalet och bedömer att det kan bidra till en bättre försörjning av digitala hjälpmedel inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

  Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stad kan ingå i samverkan för digitala hjälpmedel och att avtalet bör godkännas. En berörd nämnd behöver ta ansvar för att förvalta samverkansavtalet gentemot regionen, i samverkan med övriga berörda nämnder. Arbetet med utifrån samverkansavtalet behöver också samordnas inom staden. Stadsledningskontoret föreslår att äldre- samt vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att förvalta avtalet i samverkan med berörda nämnder.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.6. Genomförandebeslut Torslanda tvärförbindelse, Dnr 0994/22

  En tvärförbindelse i Torslanda är framför allt en åtgärd för att kunna lösa delar av den ohållbara trafiksituationen som råder i Torslandaområdet. Det skapar förutsättningar för ett mer hållbart resande, ökad tillgänglighet och skapar förutsättningar för både den planerade och den spontana bebyggelseutvecklingen.

  Trafiknämnden föreslår att projektering startar efter att detaljplanen tillstyrkts av byggnadsnämnden inför beslut i kommunfullmäktige, men innan detaljplanen vunnit laga kraft. Detta för att komprimera genomförandetiden.

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett genomförande enligt trafiknämndens förslag.

  MP, S, V och C föreslår i ett tilläggsyrkande att bättre framkomlighet för kollektivtrafik, cykel och gång - samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter - säkerställs och genomförs i samband med genomförandet av Torslanda tvärförbindelse.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, S, V och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, Dnr 0327/22

  Åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjöld boulevard innebär att pröva förutsättningarna för att omvandla den kommunala Dag Hammarskjöldsleden till boulevard, från Järnbrott i söder till Linnéplatsen i norr. Syftet är dels att visa vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma en boulevard, där både trafiklösningar och stadsutveckling har hanterats. Dels är det att utvärdera i vilken utsträckning en omdaning till boulevard i detta stråk bidrar till hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. För att möjliggöra en omvandling till boulevard och stadsutveckling krävs åtgärder som ligger utanför stadens rådighet. För att realisera hela stadsutvecklingen enligt översiktsplanens geografiska inriktning för Högsbo-Frölunda krävs också åtgärder i ett tidsperspektiv bortom år 2035. Järnväg mellan Kungsbacka och Haga station via Järnbrott är en potentiell nyckel för detta område och staden som helhet.

  Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget att genomföra en åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard ska förklaras fullgjort. Stadsledningskontoret föreslår också att Göteborgs Stad avvaktar med fortsatt utredning av Dag Hammarskjölds boulevard.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D, M och L avslogs efter votering 6 – 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande S, V och MP

  Yttrande KD

  Yttrande SD

  2.1.11. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, Dnr 0469/22

  I kommunfullmäktiges budget 2022 fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på en plan för ett hållbart livsmedelsystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv. I rapporten redovisar miljöförvaltningen hur Göteborgs Stad kan bidra till att göra livsmedelssystemet i Göteborg mer hållbart. Rapporten presenterar rekommendationer som kompletterar det som redan görs idag, och utgår från områden där staden har direkt rådighet och där stadens egna verksamheter kan ta ytterligare steg. Många rekommendationer bedöms även bidra direkt eller indirekt till att öka den lokala matproduktionen. Den viktigaste rekommendationen bedömer stadsledningskontoret vara att upprätta en samarbetsfunktion i staden. Det är också viktigt att besluta om en definition om lokalproducerad mat.

  Stadsledningskontoret föreslår att den definition av lokalproducerad mat som görs i rapporten godkänns, och att kommunfullmäktiges uppdrag i miljö- och klimatnämnden förklaras fullgjorda.

  MP, S och V vill i ett tilläggsyrkande ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för stadens jordbruksmark för att långsiktigt stärka livsmedelsförsörjningen.

  M, L, C, D, särskilt yttrande KD vill i ett tilläggsyrkande att arbetet lokala livsmedelsproducenter ska utredas för att bli sammanhållet och effektivt. Dessutom ska översiktsplanen få ett tematiskt tillägg gällande lokal livsmedelsförsörjning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandena från M, L, C och D samt enligt tilläggsyrkandet från MP, S och V efter votering 5 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.23. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030, Dnr 0561/22

  Styrelsen i Göteborg & Co AB godkände vid sitt styrelsemöte 19 september 2021 förslaget till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030 och överlämnade det till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni i år att återremittera ärendet till Göteborg & Co AB för att hämta in remissvar från arbetstagarorganisationerna Unionen och Hotell och restaurangfacket. Göteborg & Co konstaterar att pandemin har fått globala effekter för besöksnäringen. Trender inom digitalisering och förändring av konsumtions- och resmönster har förstärkts. Förändringarna bedöms vara långsiktiga vilket kan föranleda behov av en översyn och revidering för att anpassa programmet till nya förutsättningar för utvecklingen av destinationen och besöksnäring under programperioden.

  Programförslaget har remissbehandlats i berörda nämnder och styrelser samt näringslivsorganisationer och andra berörda. Göteborg & Co förslår att programmets benämning ändras till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030. Som skäl till ändringen anges främst att destinationsutveckling som begrepp omfattar ett bredare perspektiv där besöksnäring, samhällsutveckling, stadsutveckling, besökarperspektiv och invånarperspektiv är delar i en helhet.

  Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030 antas och att Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030 upphör att gälla.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 5 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från V deltog inte i beslutet.

  Yttrande MP och V

  Yttrande D, M, L och KD

  Övriga ärenden

  2.1.4. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021, Dnr 0001/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.5. Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2023, Dnr 0001/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.7. Hemställan från Idrotts- och föreningsnämnden beträffande råd om implementering av budgetuppdraget att genomföra upphandlingar av drift i den kommunala gymverksamheten, Dnr 1071/22

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 6 - 6 med ordförandens utslagsröst om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från S, V och MP deltog inte i beslutet

  Yttrande M, D, L och KD

  2.1.13. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice, Dnr 1062/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.14. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads inköp- och upphandlingsnämnd, Dnr 1061/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.22. Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag, Dnr 0977/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkande M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Yttrande KD

  2.1.25. Yrkande från D om skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D.

  Yttrande SD

  2.1.26. Yrkande från S, MP och V om förlängning av de rättighetsbaserade råden, dnr

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, MP och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, D, L och KD

  2.1.27. Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD om fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, L och D efter votering 6 – 7.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  Yttrande SD

  Yttrande C

  Yttrande V, MP och S

  2.1.28. Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024 - 2025m, Dnr 0068/22

  Kommunstyrelsen biföll budgetförslaget från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation M, D och L

  Reservation SD

  Reservation C

  Yttrande Henrik Munck (-)

  2.2.2. Återrapportering av uppdraget att överlämna driften av Bergums fritidslantgård till en förening, Dnr 0499/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, M, L, D och C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1. Tilläggsyrkandet från C avslogs efter votering 11 – 1.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  2.2.5. Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023, Dnr 0809/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutspunkterna 2 och 3 i stadsledningskontorets förslag. Beslutspunkt 1 bordläggs till den 30 november 2022.

  3.3. Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga en sporthall i Backa, Dnr 0588/22

  Motionen återtagen av motionären.

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande utredning om införandet av en mer kostnadseffektiv myndighetsutövning, Dnr 0129/22

  30 november

  2.1.3. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att inventera stadens projekt, Dnr 0126/22

  30 november

  2.1.8. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

  30 november

  2.1.9. Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023-2026, Dnr 0762/22

  30 november

  2.1.12. Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0387/22

  14 december

  2.1.15. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för Intraservice, Dnr 1060/22

  30 november

  2.1.16. Yrkande från D om att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd, dnr

  30 november

  2.1.17. Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika, dnr

  30 november

  2.1.18. Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023, Dnr 0696/22

  30 november

  2.1.19. Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023, Dnr 0775/22

  30 november

  2.1.20. Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023, Dnr 1053/22

  30 november

  2.1.21. Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror, Dnr 0990/22

  30 november

  2.1.24. Yrkande från D om förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

  Yrkande V och MP

  30 november

  2.2.1. Återrapportering av undersökning av framdrift i arbetet med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, Dnr 1038/22

  30 november

  2.2.6. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023, Dnr 0050/22

  30 november

  3.1. Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FN-dagen flagga för det internationella Göteborg, Dnr 0589/22

  30 november

  3.2. Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster, Dnr 0423/22

  Yttrande M, L och KD

  30 november

  2.2.3. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, Dnr 0700/22

  30 november

  2.2.4. Yrkande från D angående att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner, dnr

  30 november

  3.4. Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält, Dnr 0503/22

  30 november

  3.5. Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026, Dnr 0497/22

  30 november

  3.6. Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter, Dnr 0495/22

  30 november

  3.7. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, Dnr 0381/22

  30 november

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-11-23

 • 2022-11-09

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Göteborgs Stads riktlinje om representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla, dnr 0508/22

  I kommunfullmäktiges årliga översyn av styrande dokument 2020 identifierades behov av en samlad översyn av stadenövergripande styrande dokument som rör frågor om mutor, jäv, bisyssla, representation och gåvor för att dessa bättre ska styra och leda i det dagliga arbetet. En ny riktlinje har tagits fram för att sammanföra och uppdatera de styrande dokument som tidigare har gällt för dessa frågor.

  Genom en samlad styrning av likartade frågor ska riktlinjen bli mer ändamålsenlig för verksamheten. I riktlinjen tydliggörs att den gäller för alla medarbetare och förtroendevalda i Göteborgs kommunfullmäktige, nämnder och styrelser samt stiftelser där Göteborgs Stad är stiftare eller förvaltare. För Göteborgs Stads delägda bolag ska riktlinjen beaktas i största möjliga mån. I de delar av riktlinjen som inte omfattar alla framgår detta av riktlinjen.

  Förändringarna består bland annat av uppdateringar i förhållande till förändrad lagstiftning inom området, förenklade och förtydligande skrivningar, anpassningar till styrnivån riktlinje samt införandet av en representationskommitté som ska hantera övergripande representationsfrågor och samordning mellan nämnder och styrelser.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.15. Utredning av organisering av skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem, dnr 1270/21

  Intentionen är att möjliggöra trygga resor till och från fritidshemmet och minska antalet myndighetskontakter för vårdnadshavarna. Enligt lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och Göteborgs Stads program för full delaktighet, har personer med funktionsnedsättning rätt till utbildning på lika villkor som andra. Stadsledningskontorets bedömning är att resor till och från fritidshemmet kan organiseras inom grundskolenämnden genom ett frivilligt åtagande att erbjuda skolskjuts, utöver skollagens krav.

  Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem, förklaras fullgjort.

  MP, V, S, C och D vill i ett tilläggsyrkande ge trafiknämnden och grundskolenämnden i uppdrag att förändra organisationen till 2023 i enlighet med utredningen. Flytt av kostnadsposten tas i partiernas budgetberedning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från MP, V, S, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.2. Remittering av Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, dnr 1668/20

  Kommunstyrelsen återremitterade i maj i år ärendet till stadsledningskontoret som nu haft dialoger med berörda förvaltningar och gjort revideringar av handlingsplanen.

  Stadsledningskontoret bedömer att det reviderade förslaget på handlingsplan, tillsammans med andra styrande dokument inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande området, kommer att bidra till att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg.

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen remitterar stadsledningskontorets förslag till handlingsplan till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, grundskolenämnden, förskolenämnden samt idrotts- och föreningsnämnden.

  D, M, L, särskild yttrande KD föreslår i ett yrkande en förändring av lydelsen i den första insatsen till att inkludera samverkan med civilsamhället.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och KD.

  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  2.1.6. Hemställan från Göteborg Energi AB om att lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB, dnr 0838/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, D, L och KD

  2.1.7. Redovisning av kulturnämndens uppdrag om avgifter för konferenslokaler med mera, dnr 0838/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.9. Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående fastställande av skattesats för år 2023, dnr

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, D och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.22. Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024–2025, 0068/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt budgetförslaget från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  Ledamöterna från M, L och KD deltog inte i beslutet

  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet

  Ledamoten SD deltog inte beslutet

  2.2.3. Val av ledamot Göteborgs Stads trygghetsråd i stället för Erik Nord (-). Emelie Kullmyr (-) har föreslagits till ny ledamot, dnr

  Valdes Emelie Kullmyr (-)

  2.2.5. Återrapportering av fördjupad lägesbild av Västlänken, dnr 0722/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 3 om ärendets avgörande idag.

  Reservation D

  Reservation SD

  2.2.8. Yrkande från D om att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning och kostnadskalkyl för att staden ska kunna erbjuda kostnadsfria resor med Västtrafik under lågtrafik, för personer med sjukersättning med en omfattning på minst 50 procent, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D

  Yttrande M, L och KD.

  2.2.9. Fullmakt för yttrande till mark- och miljööverdomstolen avseende detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, dnr 1639/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

  3.5. Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att minska Göteborgs engagemang i banker som stödjer fossil verksamhet, Dnr 0494/22

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande S

  3.6. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att införa stadsdelsmammor, Dnr 0618/22

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, D, L och KD

  Yttrande S

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41), dnr 0898/22 R

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande S, V och MP

  4.2 Remiss från Kulturdepartementet - Vår demokrati - värd att värna varje dag (SOU 2022:28), dnr 0924/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler, dnr 0387/22

  23 november

  2.1.3. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice, dnr 1062/22

  23 november

  2.1.4. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads inköp- och upphandlingsnämnd, dnr 1061/22

  23 november

  2.1.5. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för Intraservice, dnr 1060/22

  23 november

  2.1.8. Yrkande från D om att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd, dnr

  23 november

  2.1.10. Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika, dnr

  23 november

  2.1.11. Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023, dnr 0696/22

  23 november

  2.1.12. Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023, dnr 0775/22

  23 november

  2.1.13. Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023, dnr 1053/22

  23 november

  2.1.14. Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror, Dnr 0990/22

  23 november

  2.1.16. Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag, Dnr 0977/22

  23 november

  2.1.17. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030, dnr 0561/22

  23 november

  2.1.18. Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

  23 november

  2.1.19. Yrkande från D om skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg, dnr

  23 november

  2.1.20. Yrkande från S, MP och V om förlängning av de rättighetsbaserade råden, dnr

  23 november

  2.1.21. Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD om fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak, dnr

  23 november

  2.2.1. Redovisning av uppdrag om Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge, dnr 0583/22

  30 november

  2.2.4. Yrkande från D om att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner, dnr

  23 november

  2.2.6. Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023, Dnr 0809/22

  23 november

  2.2.7. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023, Dnr 0050/22

  23 november

  3.1. Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga en sporthall i Backa, dnr 0588/22

  23 november

  3.2. Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält, dnr 0503/22

  23 november

  3.3. Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026, dnr 0497/22

  23 november

  3.4. Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter, dnr 0495/22

  23 november

  3.7. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, Dnr 0381/22

  23 november

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-11-09

 • 2022-11-02

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.8. Revidering av reglementen för socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd, dnr 1073/22

  Kommunfullmäktige beslutade den 15 september i år om verksamhetsövergång för insatsen “kontaktperson för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning” från socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum till nämnden för funktionsstöd.

  Stadsledningskontoret återkommer i detta ärende med förslag på reviderade reglementen där ansvaret för utförarverksamheten “kontaktperson för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning” förtydligas. Stadsledningskontoret bedömer att förslag till revideringar i kapitel 2 i respektive reglementen förtydligar ansvaret för utförarverksamheten kontaktperson för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Övriga ärenden

  2.1.6. Avgiftsreglering vid godkännandeprövning av fristående verksamhet, dnr 0810/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Yttrande D

  2.2.4. Yrkande från D, M, L särskilt yttrande KD om att öka tryggheten på våra kommunala badplatser, dnr

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M och L

  Yttrande KD

  3.6. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att ta bort egenavgiften för skyddat boende, dnr 0610/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP och S efter votering 6 - 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  4.1. Remiss från Miljödepartementet - Slutbetänkande Rätt för klimatet, En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21), dnr 0824/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.2. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Rapporten Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11), dnr 0793/2

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6.

  4.3. Remiss från Socialdepartementet - Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten, dnr 0874/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  4.4. Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå, dnr 0847/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Genomförandebeslut Torslanda tvärförbindelse, dnr 0994/22

  23 november

  2.1.2. Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023, dnr 0696/22

  9 november

  2.1.3. Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023, dnr 0775/22

  9 november

  2.1.4. Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023, dnr 1053/22

  9 november

  2.1.5. Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror, dnr 0990/22

  9 november

  2.1.7. Utredning om organisering av skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem, dnr 1270/21

  9 november

  2.1.9. Hemställan från idrotts- och föreningsnämnden om råd om implementering av budgetuppdraget att genomföra upphandlingar av drift i den kommunala gymverksamheten, dnr 1071/22

  23 november

  2.1.10. Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag, dnr 0977/22

  9 november

  2.1.11. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, dnr 0581/21

  23 november

  2.1.12. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030, dnr 0561/22

  9 november

  2.1.13. Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023-2026, dnr 0762/22

  23 november

  2.1.14. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

  30 november

  2.1.15. Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, dnr 0327/22 

  23 november

  2.1.16. Yrkande från D om förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

  9 november

  2.1.17. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, dnr 0469/22

  23 november

  2.1.18. Yrkande från D om skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg, dnr

  9 november

  2.1.19. Yrkande från S, MP och V om förlängning av de rättighetsbaserade råden, dnr

  9 november

  2.1.20. Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD om fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak, dnr

  9 november

  2.2.1. Återrapportering av uppdraget att överlämna driften av Bergums fritidslantgård till en förening, dnr 0499/20

  23 november

  2.2.2. Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023, dnr 0809/22

  9 november

  2.2.3. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023, dnr 0050/22

  9 november

  2.2.5. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, Dnr 0700/22

  23 november

  2.2.6. Yrkande från D om att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning och kostnadskalkyl för att staden ska kunna erbjuda kostnadsfria resor med Västtrafik under lågtrafik, för personer med sjukersättning med en omfattning på minst 50 procent, dnr

  9 november

  3.1. Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) om krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster, dnr 0423/22

  23 november

  3.2. Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026, dnr 0497/22

  9 november

  3.3. Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter, dnr 0495/22

  9 november

  3.4. Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att minska Göteborgs engagemang i banker som stödjer fossil verksamhet, dnr 0494/2

  9 november

  3.5. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att införa stadsdelsmammor, dnr 0618/22

  9 november

  3.7. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, dnr 0381/22

  9 november

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-11-02

 • 2022-10-19

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan i stadsdelen Älvsborg, Dnr 0998/22

  Detaljplanen syfte är att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter för friliggande villor eller parhus. För att kunna nå de nya fastigheterna behöver befintlig gata förlängas upp till området. Planområdet är beläget vid Nya Varvet och naturområdet Stora Billingen. Passagemöjlighet till angränsande naturmarksområde ska bibehållas.

  Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.2. Delårsrapport augusti, dnr 0070/22

  Delårsrapport augusti 2022 belyser frågor både utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt uppföljning av kommunfullmäktiges budget med fokus på ekonomi, personal (HR) och kommunfullmäktiges budgetmål.

  Delårsrapporten inleds med en beskrivning av de omvärldsförändringar och utmaningar som påverkar Göteborgs Stad framöver. Staden likt hela kommunsektorn står inför utmaningar de kommande åren. Detta beror framför allt på den ekonomiska utvecklingen med höjda räntor, inflation och eskalerande energipriser. Stadens utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet är också en försvårande faktor. Kriget i Ukraina fortsätter och påverkar livsmedelsförsörjningen samt destabiliserar läget i Europa och världen i stort. Därefter följer en sedvanlig delårsrapport för augusti med fokus på väsentlig styrinformation så som avvikelser, läget inom personal med fokus på kompetensförsörjningen och kommunens ekonomi.

  Resultatet per augusti för den kommunala koncernen uppgår till 4,3 miljarder kronor vilket är 2,1 miljarder högre än budget. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till cirka 3,3 miljarder kronor vilket skulle innebära en positiv avvikelse mot budget med cirka 1,8 miljarder. För bolagen uppstår en positiv avvikelse främst på grund av realisationsvinster. När det gäller kommunen är det framför allt ökade skatteintäkter som bidrar till överskottet.

  Även om koncernens ekonomiska utveckling är positiv för året finns stora ekonomiska utmaningar framåt för både kommunen och bolagen. Hög inflation och stigande räntor förväntas leda till en lågkonjunktur 2023 och att läget på arbetsmarknaden svalnar av. År 2023 räknar Sveriges kommuner och regioner, SKR, med en skatteunderlagstillväxt på 3,7 procent samtidigt som kostnadsutvecklingen inom kommunal verksamhet bedöms till 5,8 procent. Det vill säga en urholkning av skatteunderlaget med drygt två procent. Det finns även en risk för minskad lönsamhet för flera av bolagen kommande år till följd av inflation och högre marknadsräntor och i flera fall svårighet att kunna kompensera sig fullt ut med prisökningar.

  M, L, C, D, S, V, MP, särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande at utdelningskravet på 220 miljoner kronor från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2022 under förutsättning att ett positivt balanskrav uppnås. Om förutsättningarna skulle förändras och leda till ett negativt balanskravsresultat, ska krav på en nödvändig nivå på utdelning ställas för att täcka ett eventuellt negativt balanskravsresultat och arbetas in i stadens kommande bokslut.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  2.1.7. Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023–2026, Dnr 0617/21

  Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget fyra uppdrag gällande digitalisering och it:

  • Ta fram en digitaliseringsstrategi för Göteborgs Stad.
  • Ta fram en it-strategi för Göteborgs Stad.
  • Utreda lämplig organisation för att möta stadens framtida digitaliseringsbehov.
  • Ta fram en ny styr-, finansierings- och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

  Kommunfullmäktige antog i september 2020 Göteborgs Stads policy för digitalisering och it samt en struktur för uppföljning samt digital mognad och förmåga genom verktyget Dimios. I november 2021 beslutade kommunfullmäktige om styr-, finansierings- och samordningsmodell i form av en riktlinje. Detta ärende svarar mot uppdragen att ta fram en digitaliseringsstrategi och en it-strategi.

  Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-15 att remittera Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025 till ett antal nämnder och bolagsstyrelser. Planen har i vissa delar justerats efter de synpunkter som har skickats in. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser tillstyrker planen.

  Planen innehåller ett övergripande mål samt fyra målområden. De är kopplade till ett antal inriktningar och nyttor som ska nås med stöd av planen. Det övergripande målet handlar om att Göteborgs Stads digitaliseringsarbete ska bidra till att boende, besökare, näringsliv samt medarbetare får en ökad kvalitativ och likvärdig digital service som de upplever skapar värde. Det handlar också om att värna demokratin och öka delaktigheten för dem vi är till för genom att balansera innovation och effektivitet samt intern och extern nytta. Målet berör också öppna och tillgängliga data, vilka bidrar till en effektiv användning av stadens resurser och ger förutsättningar för en innovativ och hållbar stad.

  Kommunstyrelsen beslutade 27 april i år enligt återremissyrkandet från S, D, M, L, C, V och MP, särskilt yttrande KD, att ge stadsledningskontoret i uppdrag att komplettera ärendet med en analys av stadens digitaliseringsplan utifrån ett dataskydds- och informationssäkerhetsperspektiv, ge förslag på åtgärder som syftar till att skapa en likvärdig och god förmåga att arbeta systematiskt med dataskydd och informationssäkerhet, samt ta fram förslag på hur ett ändamålsenligt och stadengemensamt dataskydd kan organiseras.

  Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025 har i och med återremissen kompletterats med en analys och insatser som ska säkerställa tillämpning och systematiskt arbete med informationssäkerhet. Planperioden har ändrats till att gälla 2023-2026. En förstärkning av skrivningar om bland annat informationssäkerhet har även skett i Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning. Stadsledningskontoret har för avsikt att under våren 2023 genomföra och återkomma till kommunstyrelsen med en fördjupad utredning med förslag på hur ett ändamålsenligt och stadengemensamt dataskydd kan organiseras.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.9. Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt återrapportering av miljö och klimatprogrammets strategier, Dnr 0703/22

  I samlingsärendet återrapporteras uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. I rapporten finns fyra uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd och som återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En nämnd har behandlat återrapportering av två uppdrag i juni 2022. Stadsledningskontoret bedömer att de två uppdragen inte är fullgjorda. I samlingsärendet finns även en rapportering om uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande MP och V

  2.1.12. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025, Dnr 1669/20

  I budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta områden 2025. Stadsledningskontoret redovisar i detta ärende ett reviderat förslag till handlingsplan. Handlingsplanen har förstärkts med en insats inom arbetsmarknadsområdet och en insats som rör fritidshem. Målgruppen har vidgats åldersmässigt och handlingsplanen har nu en tydligare inriktning mot alla barn i utsatta områden även om fokus ligger på grundskoleåldern. Stadsledningskontoret instämmer i det flera remissinstanser framfört, att det behöver finnas ett långsiktigt perspektiv i arbetet med att vända utvecklingen i stadens utsatta områden.

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till stadsledningskontoret för att omarbetas i enlighet med yrkande från M, L, C och särskilt yttrande från KD. Stadsledningskontoret har genomfört revideringar av handlingsplanen. Fyra insatser som syftar till arbete och självförsörjning för föräldrar i särskilt utsatta områden har tillkommit. Ett nytt fokusområde inom stadsutveckling innehållande tre insatser har tillkommit. Med de revideringar som har gjorts bedömer stadsledningskontoret att beslutspunkterna i återremissyrkandet har omhändertagits.

  Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget förklaras fullgjort, och att handlingsplanen för att inga områden ska särskilt vara utsatta 2025 antas.

  D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att planens insatser för värdeskapande stadsutveckling omformuleras för att få skarpare formuleringar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Reservation SD

  2.1.15. Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst, Dnr 0161/22

  Ärendet handlar om revideringar i förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) samt förändringar i ansvar när det gäller fortsatt hantering av förfrågningsunderlaget. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har gjort en hemställan till kommunfullmäktige gällande revideringar av förfrågningsunderlaget. Stadsledningskontoret har också tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsnämnden reviderat ersättningsmodellen. Stadsledningskontoret föreslår en ersättning som utgår från beviljad tid på 454 kronor per timme till Göteborgs Stads hemtjänst respektive 461 kronor per timme till privata utförare i 2021 års kostnadsnivå. Den högre ersättningen för privata utförare är momskompensation. Stadsledningskontoret föreslår att Ö-tillägget om 17 procent av timersättningen ska vara oförändrat. Det ersättningsbelopp som ska gälla från och med 2023-04-01 beslutas i samband med kommunfullmäktiges budget.

  M, L, C och D (särskilt yttrande KD) föreslår i ett återremissyrkande att:

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med äldre samt vård- och omsorgsnämnden se över indelningen av geografiska primärområden för hemtjänstens utförare så att Långedrag och Fiskebäck tillhör ett primärområde på fastlandet och Södra skärgården utgör ett eget primärområde.

  2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med äldre samt vård- och omsorgsnämnden se över ö-tilläggets storlek och föreslå en lämplig ökning av det extra tillägget på timersättningen, för att möjliggöra valfrihet även för omsorgstagare boende i Södra skärgården.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C och D efter votering 7 - 6.

  Yttrande KD

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.17. Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om drogförebyggande arbete, Dnr 0115/22

  I kommunfullmäktiges budget 2022 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att uppdatera policyn kring drogbekämpning för en nollvision mot droger, i samarbete med berörda nämnder. Kommunstyrelsen har också fått i uppdrag att intensifiera arbetet med informationskampanjer och användandet av narkotikahundar i samarbete med polis i stadens skolor. Dessutom har kommunstyrelsen fått i uppdrag att pröva möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester för att därefter utvärdera effekter och upplevelsen av dessa i stadens skolor. Stadsledningskontoret bedömer att befintliga dokument ger tillräcklig styrning. I staden finns ett pågående informationsarbete mot droger som kan skilja sig åt mellan olika skolor. Användning av narkotikahundar i samverkan med polis bedöms som svår att intensifiera utifrån polisens resurser. Ur ett juridiskt perspektiv bedömer stadsledningskontoret att det är möjligt att införa frivilliga slumpmässiga drogtester i stadens skolor under förutsättning att frivilligheten säkerställs.

  Stadsledningskontoret föreslår att uppdragen därmed ska förklaras fullgjorda.

  S vill i ett tilläggsyrkande ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att mäta narkotikaanvändning genom ett antal skolors avloppsvatten.

  Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 5 – 7 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Reservation SD

  Yttrande KD

  Yttrande V och MP

  Yttrande V

  Yttrande MP

  Yttrande D

  Övriga ärenden

  2.1.5. Hemställan från Göteborg Energi AB om att ställa ut moderbolagsgaranti till Göteborg Energi Din El AB, Dnr 0969/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Yrkande från D om ökat skydd för Göteborgs park- och naturområden, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3.

  Yttrande M, L och KD

  Yttrande S

  Yttrande MP och V

  2.1.14. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, Dnr 0951/22 R

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, D, S, V, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  2.1.19. Yrkande från D om att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D.

  Yttrande S

  Yttrande SD

  2.1.21. Yrkande från D om uppdrag till Göteborg Energi AB för att hantera den förestående energikrisen, dnr

  Kommunstyrelsen godkände att yrkandet återtogs.

  2.1.22. Yrkande från MP, V och S m energieffektivisering och utökad energi- och klimatrådgivning, dnr

  Kommunstyrelsen godkände att yrkandet återtogs.

  2.1.23. Yrkande från SD om att Romska rådet ska ta avstånd från parallella rättssystem i form av Romani Kris, dnr

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S och D efter 8 – 4 i huvudvotering.

  Reservation V

  2.1.24. Yrkande från M, L, C, D, S, V, MP särskilt yttrande KD om åtgärder kopplade till energiförsörjningen, dnr

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Yttrande SD

  2.2.3. Hemställan från arvodesberedningen till kommunstyrelsen om att göra en utredning om digital hantering av arvoden, Dnr 0988/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, D, C, S, V och MP.

  Yttrande KD

  2.2.7. Yrkande från D om beredning av Ungdomsfullmäktiges motion om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 – 6.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande S

  Yttrande C

  2.2.8. Förordnande av politisk sekreterare för SD för tiden 2022-11-01—12-31, dnr

  Beslut: Emma Yllivallo Altenhammar

  3.3. Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige, Dnr 0496/22

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande D

  3.4. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om textning av kommunfullmäktiges webbsändning, Dnr 0613/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn, Dnr 0820/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 - 1.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Bordlagda ärenden

  2.1.3. Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag, Dnr 0977/22

  2 november

  2.1.4. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

  2 november

  2.1.6. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030, Dnr 0561/22

  2 november

  2.1.8. Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023-2026, Dnr 0762/22

  2 november

  2.1.10. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

  2 november

  2.1.13. Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, Dnr 0327/22

  2 november

  2.1.16. Yrkande från D om förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

  2 november

  2.1.18. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, Dnr 0469/22

  2 november

  2.1.20. Yrkande från D om skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg, dnr

  2 november

  2.1.25. Reviderat yrkande från S, MP och V om förlängning av de rättighetsbaserade råden, dnr

  2 november

  2.1.26. Reviderat yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD om fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak, dnr

  2 november

  2.2.1. Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023, Dnr 0809/22

  2 november

  2.2.2. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023, Dnr 0050/22

  2 november

  2.2.4. Återrapportering av fördjupad lägesbild för Västlänken, Dnr 0722/22

  2 november

  2.2.5. Yrkande från D om att öka tryggheten på våra kommunala badplatser, dnr

  2 november

  2.2.6. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, Dnr 0700/22

  2 november

  3.1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att ta bort egenavgiften för skyddat boende, Dnr 0610/22

  2 november

  3.2. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, Dnr 0381/22

  2 november


  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-10-19

 • 2022-10-05

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.2. Detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén i Lundbyvassen och Lindholmen, dnr 0968/22

  Byggnadsnämnden beslutade 2022-08-23 att föreslå kommunfullmäktige att en anta detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén. Detaljplanen ska möjliggöra spårburen kollektivtrafik mellan Hisingsbron och Lindholmen, korta ner restider och möta ökade resemängder. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.3. Inriktning för arbetet med trygghetspunkter i Göteborgs Stad, Dnr 1382/21

  Stadsledningskontoret har utrett Göteborgs Stads behov av att införa trygghetspunkter, i samverkan med förvaltningar, bolag och Räddningstjänsten Storgöteborg. På en trygghetspunkt ska boende och besökare vid långvariga elavbrott eller andra större kriser få information och grundläggande behov tillgodosedda. Det innebär vatten, mat, värme och i särskilda fall någonstans att sova.

  Stadsledningskontoret föreslår att stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra en projektering kring trygghetspunkter, med förslag på lokaler, kostnadsberäkningar för investeringar och fastighetsanpassningar och en tidplan.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.1.4. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om investering i ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna, Dnr 0808/22

  Syftet med den nya färjeterminalen är en omlokalisering av Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminaler till Arendal och därmed flytt från Masthuggskajen och Majnabbe. Totalt beräknas investeringen i en ny färjeterminal uppgå till 2,5 miljarder kronor för Göteborgs Hamn AB. Investeringarna i nya åtgärder för färjeterminalen och färdigställande av Arendal 2 beräknas uppgå till 1,4 miljarder kronor.

  Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Hamn AB:s hemställan om en fortsatt investering om 1,4 miljarder kronor för upprättandet av ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna tillstyrks.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.8. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående, dnr 1412/21

  I samband med aktualitetsprövningen 2020 såg stadsledningskontoret att det fanns behov att revidera Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående för att öka följsamheten till riktlinjen för styrande dokument och gällande lagstiftning. Stadsledningskontoret genomförde revideringen i samarbete med representanter från äldre samt vård och omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för funktionsstöd. Revideringen handlade framför allt om att texter kortats ner, flyttats eller formulerats om och innebär inte någon ytterligare ambitionshöjning.

  Kommunstyrelsen beslutade i maj 2022 att återremittera ärendet till stadsledningskontoret för att komplettera förslaget med den nationella strategin för anhörigstöd med tillhörande underlag och ta hänsyn till detta underlag i revideringen. Som del i uppdraget har stadsledningskontoret även tagit in synpunkter på förslag till reviderad riktlinje från förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Grundskoleförvaltningen framförde att riktlinjen behöver vara konkret i beskrivningen av när och hur eleven ska bistås med att kontakta sin skola för att beskriva sin situation. Stadsledningskontoret har i sitt förslag beskrivit samverkan mellan nämnder och bedömer att detta räcker men att en sådan konkret beskrivning som grundskoleförvaltningen efterfrågar däremot lämpar sig i en anvisning eller rutin.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Central medborgarbudget i Göteborgs Stad, Dnr 1320/21

  Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 8 punkt 4, att ge nämnden för konsument- och medborgarservice i uppdrag att utreda hur en central medborgarbudget ska kunna utformas och inrättas. Medborgarbudget är ett processorienterat arbetssätt som genomförs i flera förutbestämda steg. Syftet är att involvera medborgarna i prioriteringen av kommunala resurser som påverkar deras dagliga liv.

  Nämndens beslutade förslag innebär att kommunfullmäktige föreslås avsätta medel för central medborgarbudget under perioden 2023–2030 samt att nämndens budgetram utökas för att hantera uppdraget. Den föreslagna processen kommer att inkludera flera av stadens nämnder och styrelser beroende på temat för medborgarbudgeten. Nämnden hemställde även om ett uppdrag att ta fram styrande dokument med riktlinjer för central medborgarbudget.

  Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 att skicka redovisningen av uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice gällande central medborgarbudget i Göteborgs Stad på remiss till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt till äldre samt vård- och omsorgsnämnden och till nämnden för funktionsstöd.

  Två av remissinstanserna avstyrker förslaget om central medborgarbudget. Av de fyra nämnder som tillstyrker förslaget är det tre som har angett förbehåll för sitt beslut. Remissvaren visar att medborgarbudget kan vara ett sätt att stärka demokratin och medborgarnas möjligheter till delaktighet. Remissvaren visar även att det finns ett antal frågeställningar som bör lösas innan en central medborgarbudget initieras.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Yttrande D

  2.1.12. Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021, Dnr 0600/22

  Enligt Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021, antagen av kommunfullmäktige 2021-02-25, ska handlingsplanen följas upp och redovisas i kommunstyrelsen under första halvåret 2022. Inköp och upphandlingsförvaltningen har, i samarbete med stadsledningskontoret och Intraservice, tagit fram en samlad uppföljning av handlingsplanen. En majoritet av stadens förvaltningar och bolag har svarat att de har genomfört aktiviteterna eller genomfört dem delvis. Flera av aktiviteterna är ännu inte fullt genomförda. Inköp och upphandlingsnämnden ser skäl att fortsatt fokusera på frågorna och att följa arbetet framåt. Därmed rekommenderar inköp- och upphandlingsförvaltningen att handlingsplanen förlängs till och med 2023 samt att en ny uppföljning av handlingsplanen genomförs under planperioden och återredovisas till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret instämmer i inköp och upphandlingsnämndens bedömning.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.23. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst, Dnr 0162/22

  2022-01-12 fick stadsledningskontoret i uppdrag från kommunstyrelsen att i samverkan med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd arbetat fram förslag till reviderade riktlinjer för hemtjänst. Förslaget innebär att vid beslut om hemtjänst i form av rambeslut ges en cirka tid per månad för att tillgodose bedömda behov och målsättningar. Insatsbeslut fattas precis som inom nuvarande riktlinjer om den enskilde önskar eller handläggaren bedömer. Riktlinjerna förtydligar handläggarens och utförarens ansvar att följa upp.

  Stadsledningskontoret bedömer att revideringarna leder till att de förutsättningar som följde med uppdraget uppfylls. Dessa var: 

  • rambeslut,
  • den enskilde ska ha möjlighet att styra sina insatser samtidigt som medarbetare ges utrymme att forma insatserna utifrån sin profession och kompetens för att tillgodose de behov som den enskilde har,
  • minska administrationen,
  • flexibelt för den enskilde,
  • mindre fokus på tid och mer på behov.

  I nuvarande förfrågningsunderlag för lagen om valfrihetsystem (LOV) inom hemtjänst är riktlinjerna för hemtjänst beskrivna detaljerat. Därav behöver förändringar i förfrågningsunderlag och reviderade riktlinjer för hemtjänst hållas samman tidsmässigt. Stadsledningskontoret bedömer att en lämplig tidpunkt för att de reviderade riktlinjerna ska gälla från är 2023-04-01.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.1.26. Utredning av om personalförmåner kan anses utgöra en del av arbetsutövandet, Dnr 0276/22

  Ärendet kring harmonisering av personalförmåner i Göteborgs Stad har varit under behandling under flera år. Kommunfullmäktige fattade beslut 2022-01-27 i ärendet som innebar att harmoniseringen inom staden ska definieras som att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare i stadens förvaltningar och bolag, men att utbudet av personalförmåner får variera mellan olika förvaltningar och bolag. Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att utreda huruvida förmåner som kan anses utgöra en del i arbetsutövandet kan undantas eller jämkas vid harmonisering av förmånsnivå, samt fastställa vilka sådana förmåner som avses.

  I utredningen framkommer att det kan förekomma förmåner som kan anses utgöra en del av arbetsutövandet såsom Västtrafikkort, lunchsubvention och parkeringsplats. Förmånen ska då ha ett nära samband med arbetsutövandet och nyttjandet av förmånen ska vara frekvent och stadigvarande.

  Bedömningen av om en förmån kan anses utgöra en del i arbetsutövandet ska ske restriktivt i respektive förvaltning och bolag.

  Det är inte aktuellt med jämkning av förmåner som kan anses utgöra en del av arbetsutövandet. Då dessa förmåner inte är att betrakta som personalförmån så ska de helt undantas från harmoniseringen av förmånsnivå.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från V, MP och S deltog inte i beslutet.

  Yttrande V och MP

  2.2.1. Uppdrag om det pågående arbetet med att hantera gränssnittsproblematiken mellan de sex socialnämnderna, dnr 0585/22

  Stadsledningskontoret redovisar i ärendet kommunstyrelsens uppdrag 2022-05-18 § 446 att i samverkan med socialnämnd Hisingen, socialnämnd Sydväst, socialnämnd Nordost, socialnämnd Centrum, nämnden för funktionsstöd samt äldre samt vård- och omsorgsnämnden återkomma med en rapport kring det pågående arbetet med att hantera gränssnittsproblematik nämnderna emellan.

  Under hösten 2021 gav direktörerna för de sex berörda förvaltningarna i uppdrag åt en särskild utredare att göra en nulägesbeskrivning av problembilden gällande de gränsområden för samarbete som nämnderna har idag. Utredaren överlämnade sin rapport i april 2022 och resultatet fungerar som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet i förvaltningarna. Direktörerna har utifrån de identifierade problemen prioriterat ett antal insatser. En samverkansgrupp för gränssnittsproblematik har skapats med ansvar för att arbeta med problemen. Gruppens sammansättning och uppdrag har tydliggjorts och en processledare har tillsatts som har till uppdrag att arbeta som samordnare och ge stöd till gruppen. Regelbundna avstämningar med direktörerna kommer att ske under hösten.

  Rapporten beskriver de problem som identifierats och stadsledningskontoret bedömer åtgärderna som adekvata och omfattande. Några ytterligare insatser föreslås inte. Arbetet med att säkra kvaliteten för den enskilde måste dock ha hög prioritet och bedrivas långsiktigt. Stadsledningskontoret kommer att följa utvecklingen inom ramen för ordinarie uppföljning.

  S, V och MP vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att bjuda in chefer alternativt direktörer från berörda förvaltningar till kommunstyrelsen för en informationspunkt om hanteringen av gränssnittsproblematiken. Informationen skall redogöra för de förslag till lösningar som är på gång samt för eventuella behov av ytterligare politiska beslut för att komma till rätta med problematiken.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1 samt bifall till tilläggsyrkande från S, V och MP

  Reservation SD

  Övriga ärenden

  2.1.5. Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, Dnr 0448/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.6. Förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård, Dnr 0447/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.7. Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024, Dnr 0813/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.1.10. Överlämnande av allmänna handlingar inom verksamhetsområdena Vård och omsorg samt Inköp, Dnr 0278/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.14. Yrkande från D och S om att nöjesparken Liseberg inte ska avyttras, dnr

  Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.15. Utredning om förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter, Dnr 1690/20

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.1.16. Kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap av Göteborgs kajer, Dnr 0132/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  2.1.18. Hemställan från nämnden för demokrati och medborgarservice om Göteborgs Stads medverkan i Leader 2023–2027, Dnr 0806/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.20. Hemställan från grundskolenämnden om utbetalning av bidrag till Föreningen Framstegsskolan, Dnr 0907/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation V och MP

  Yttrande M, L, C, KD och D

  Yttrande S och D

  Yttrande V och MP

  2.1.25. Samordning av Göteborgs Stads kontakter med breddidrottens föreningar, dnr 1272/21

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från V, MP och S avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.33. Yrkande från D, M, L, C särskilt yttrande KD om att tillåta uteserveringar under vintersäsongen 2022/2023, dnr

  Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Yttrande V

  Yttrande MP

  Yttrande S

  2.2.2. Remittering av utredning av riktvärde för antal medarbetare per chef i Göteborgs Stad, dnr 1137/21

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande V, MP och S

  2.2.4. Val av ledamot och suppleanter i Göteborgs Stads Pensionärsråd - PRO:s representanter, dnr

  • Ledamoten Ingela Ekholm (-) har avsagt sig. Nuvarande suppleanten Birgitta Ljungström Bengtsson (-) har föreslagits till ny ledamot. Till ny suppleant har Ann Trygg (-) föreslagits.
  • Suppleanten Solvig Sjöholm (-) har avsagt sig. Till ny suppleant har Viking Slottner (-) föreslagits. 

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

  2.2.7. Yrkande från D, M, L och C särskilt yttrande KD om uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet, dnr

  Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från D, M, L och C

  Yttrande KD

  Yttrande S

  Yttrande S

  Yttrande V

  2.2.8. Yrkande från V och MP om att utreda potentialen för ökad produktion av biogas i Göteborg, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP.

  Yttrande S

  Yttrande SD

  2.2.9. Yrkande från D angående Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), dnr

  Kommunstyrelsen godkände att yrkandet återtogs.

  2.2.11. Yrkande från D och S om uppföljning av uppdraget till Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, dnr

  Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från D och S.

  2.2.12. Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Ann-Marie Merta (L) som avsagt sig från 1 november 2022, dnr

  Valdes Ann-Sofie Lagerstedt (L)

  3.3. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet, dnr 0188/22

  Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande V och MP

  Yttrande S

  Yttrande D

  4.1. Remiss från Finansdepartementet - Godstransporter på väg - vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13), dnr 0672/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

  4.2. Remiss från Socialdepartementet - Ett utvidgat utreseförbud för barn, dnr 0687/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

  4.3. Remiss från Socialdepartementet - Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37), dnr 0794/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D och S.

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt återrapportering av miljö och klimatprogrammets strategier, Dnr 0703/22

  19 oktober

  2.1.9. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, dnr 0905/21

  19 oktober

  2.1.13.Yrkande från D om ökat skydd för Göteborgs park- och naturområden, dnr

  19 oktober

  2.1.17. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025, Dnr 1669/20

  19 oktober

  2.1.19. Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, dnr 0327/22

  19 oktober

  2.1.21. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr 0951/22

  19 oktober

  2.1.22. Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst, Dnr 0161/22

  19 oktober

  2.1.24. Yrkande från D om förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

  19 oktober

  2.1.27. Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag för drogförebyggande arbete, Dnr 0115/22

  19 oktober

  2.1.28. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, Dnr 0469/22

  19 oktober

  2.1.29. Yrkande från D om att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas, dnr

  19 oktober

  2.1.30. Yrkande från D om skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg, dnr

  19 oktober

  2.1.31. Yrkande från D om uppdrag till Göteborg Energi för att hantera den förestående energikrisen, dnr

  19 oktober

  2.1.32. Yrkande från MP och V angående energieffektivisering och utökad energi- och klimatrådgivning, dnr

  19 oktober

  2.1.34. Yrkande från SD om att Romska rådet ska ta avstånd från parallella rättssystem i form av Romani Kris, dnr

  19 oktober

  2.2.3. Återrapportering av fördjupad lägesbild av Västlänken, dnr 0722/22

  19 oktober

  2.2.5. Yrkande från D om att öka tryggheten på kommunala badplatser, dnr

  19 oktober

  2.2.6. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, Dnr 0700/22

  19 oktober

  2.2.10. Yrkande från D om beredning av Ungdomsfullmäktiges motion om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga, dnr

  19 oktober

  3.1. Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige, dnr 0496/22

  19 november

  3.2. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om textning av kommunfullmäktiges webbsändning, Dnr 0613/22

  19 november

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-10-05

 • 2022-09-21

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.2.6. InRiktas utvärdering av införandet av LOV i hemtjänsten, dnr 1364/21

  Kommunstyrelsen gav 2021-03-31 stadsledningskontoret i uppdrag att anlita en extern part för att utvärdera införandet av valfrihetssystemet LOV i hemtjänsten. Stadsledningskontoret fick i samband med att rapporten redovisades i uppdrag att tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO) återkomma med förslag på åtgärder, undantaget rekommendationen att se över tillämpningen av ickevalsalternativ, samt bedöma behovet av kompletterande mål och uppföljning utifrån rapportens rekommendationer och föreslagna åtgärder.

  Stadsledningskontoret anser att befintliga rutiner för val av utförare är tillräckliga och det framkommer ingen annat än att den generellt sett efterlevs av biståndshandläggarna. Stadsledningskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden kompletterar nuvarande uppföljning med Socialstyrelsens fråga i brukarenkäten ”andelen brukare som svarar att de fått välja utförare”. Upphandling av ett nytt planerings- och uppföljningssystemet (PluGo) pågår. Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att flertalet av frågeställningarna inom rapportens rekommendationer är omhändertagna inom projektet för upphandling. Tyngdpunkten i detta avser Göteborgs Stads hemtjänst. De privata utförarna har inte givits möjlighet att delta på samma förutsättningar. Stadsledningskontoret anser att ÄVO borde i detta utvecklingsarbete och upphandling bjudit in privata utförare till dialog, samt att det är något förvaltningen även behöver beakta i andra frågeställningar rörande LOV hemtjänst. ÄVO har haft fokus på gemensamma arbetssätt. Stadsledningskontoret bedömer att de arbeten som är genomförda och pågående omhändertar synpunkterna inom rekommendationen Arbeta strukturerat med förbättringar för att minska variation i verksamheten.

  Möjligheten för myndighetsutövningen att på ett optimalt sätt kunna följa upp enskildas biståndsbeslut och den tid som utgör underlag för ersättning till utförare och avgifter till enskilda har i dagsläget ingen lösning. Denna fråga har under en längre tid varit aktuell och stadsledningskontoret anser att det angeläget att frågan snarast finner en lösning.

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag och avslog tilläggsyrkandet från S, V och MP efter votering 7 – 6.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande MP

  Yttrande SD

  5.1. Göteborgsförslag [12620] för beslut – Valhallabadet, dnr 0934/22

  I Göteborgsförslaget 12620 vill förslagsställaren att Valhallabadet ska bevaras och rustas upp i stället för att rivas, då det är en populär mötesplats och en folkkär byggnad. Det är även en byggnad med stort kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde.

  Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2022 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan. Vid sammanträdet redovisades också idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad. Kommunfullmäktige beslutade att förklara uppdraget fullgjort.

  M, L, C, D, S och V (särskilt yttrande KD) föreslår i ett yrkande att Göteborgsförslaget om Valhallabadet inte bereds vidare. Däremot utesluter man inte att på ett eller annat sätt bevara delar av Valhallas kulturhistoriska värden, förutsatt att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

  Kommunstyrelsen beslutade att inte bereda Göteborgsförslag 12620 vidare enligt yrkandet från M, L, C, D, S och V efter votering 11 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  5.2. Göteborgsförslag [12607] för beslut - Inrätta ett slumpvis utvalt medborgarråd för klimat och miljö, dnr 0876/22

  I Göteborgsförslaget 12607 vill förslagsställaren inrätta ett slumpvis utvalt medborgarråd för klimat och miljö. Syftet är att medborgarrådet ska ta fram förslag till åtgärder som leder till att stadens koldioxidutsläpp minskar i den takt som behövs för att vi ska leva upp till Parisavtalet.

  Stadsledningskontoret bedömer att om ett oberoende och slumpvis utvalt medborgarråd ska skapas ska arbetet organiseras av miljö- och klimatnämnden. Detta utifrån miljö- och klimatnämndens ansvar enligt reglementet – att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling – och i linje med andra uppdrag inom klimatområdet.

  Enligt uppdrag från kommunfullmäktige beslutade miljö- och klimatnämnden vid sitt sammanträde den 24 maj 2022 att inrätta ett klimatråd med ledamöter från akademin. Rådets uppdrag är att analysera hur klimatmålen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Miljö- och klimatnämnden ska avrapportera sitt arbete skriftligt en gång per år.

  M, L och C (särskilt yttrande KD) skriver i ett yrkande att Göteborgs Stad nyligen har inrättat ett klimatråd med ledamöter från akademin. Att inrätta ytterligare råd inom klimatområdet som ska föreslå åtgärder för att minska stadens klimatutsläpp riskerar att göra arbetet mindre effektivt.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 – 1 att inte utreda Göteborgsförslag 12607 vidare. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabeth Lann (KD)

  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  2.1.6. Överlämnande av allmänna handlingar i samband med verksamhetsöverföring av instrumentförråd från kulturnämnden till grundskolenämnden, dnr 0833/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.12. Yrkande från S och MP om att införa Gårdstensmodellens arbetssätt i Bostadsbolaget

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S och MP. 

  2.1.16. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030, dnr 0472/21

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt bifall till beslutssatserna i tilläggsyrkande från D, M, L, C och S samt tilläggsyrkande från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Reservation SD

  Protokollsanteckning Henrik Munck (-)

  2.1.18. Yrkande från S och D angående omröstning om Konstmuseets tillbyggnad

  Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.23. Reviderat yrkande från M, L, C, S, V, D och MP särskilt yttrande KD angående Avtal med Västra Götalandsregionen om gemensam finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från M, L, C, S, V, D och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  2.2.1. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, dnr 0196/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.2. Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, dnr 0891/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

  2.2.4. Yrkande från V, S och MP angående privata stränder och badföreningar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, S och MP efter votering 7 – 6.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Protokollsanteckning Jörgen Fogelklou (SD)

  Protokollsanteckning Henrik Munck (-)

  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.5. Redovisning av uppdrag att säkerställa systematik för fortlöpande och kontinuerlig uppföljning av HVB-hem, dnr 1155/21

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande D

  2.2.7. Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkande från M, L och C efter 5 – 5 i huvudvotering med ordförandens utslagsröst.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  3.2. Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd, dnr 0214/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Yttrande KD

  Yttrande MP och V

  3.3. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler, dnr 0213/22

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande V

  Yttrande D

  Yttrande SD

  4.1. Remiss från Miljödepartementet - Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck, dnr 0683/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  4.2. Remiss från Socialdepartementet - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten (SOU 2022:11), dnr 0629/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  4.3. Remiss från Socialdepartementet av betänkandet (SOU 2022:22) Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram, dnr 0769/22

  Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter, dnr 1690/20

  5 oktober

  2.1.2. Kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap av Göteborgs kajer, dnr 0132/22

  5 oktober

  2.1.3. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025, dnr 1669/20

  5 oktober

  2.1.4. Hemställan från nämnden för demokrati och medborgarservice avseende Göteborgs Stads medverkan i Leader 2023–2027, dnr 0806/22

  5 oktober

  2.1.5. Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, dnr 0327/22

  5 oktober

  2.1.7. Hemställan från grundskolenämnden om utbetalning av bidrag till Föreningen Framstegsskolan, dnr 0907/22

  5 oktober

  2.1.8. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr 0951/22

  5 oktober

  2.1.9. Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst, dnr 0161/22

  5 oktober

  2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst, dnr 0162/22

  5 oktober

  2.1.11. Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

  5 oktober

  2.1.13. Redovisning av uppdrag att samordna Göteborgs Stads kontakter med breddidrottens föreningar, dnr 1272/21

  5 oktober

  2.1.14. Utredning om personalförmåner kan anses utgöra en del av arbetsutövandet, dnr 0276/22

  5 oktober

  2.1.15. Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om drogförebyggande arbete, dnr 0115/22

  5 oktober

  2.1.17. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, dnr 0469/22

  5 oktober

  2.1.19. Yrkande från D angående att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas

  5 oktober

  2.1.20. Yrkande från D angående skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg

  5 oktober

  2.1.21. Yrkande från D angående uppdrag till Göteborg Energi för att hantera den förestående energikrisen

  5 oktober

  2.1.22. Yrkande från MP och V angående energieffektivisering och utökad energi- och klimatrådgivning

  5 oktober

  2.1.24. Yrkande från D angående att tillåta uteserveringar under vintersäsongen 2022/2023

  5 oktober

  2.1.25. Yrkande från SD om att Romska rådet ska ta avstånd från parallella rättssystem i form av Romani Kris

  5 oktober

  2.2.3. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, Dnr 0700/22

  5 oktober

  2.2.8. Yrkande från D angående uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet

  5 oktober

  2.2.9. Yrkande från V och MP angående att utreda potentialen för ökad produktion av biogas i Göteborg

  5 oktober

  2.2.10. Yrkande från D angående Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

  5 oktober

  2.2.11. Yrkande från D angående beredning av Ungdomsfullmäktiges motion om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga

  5 oktober

  2.2.12. Yrkande från D angående uppföljning av Uppdrag till Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden

  5 oktober

  3.1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet, dnr 0188/22

  5 oktober

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-09-21

 • 2022-08-17

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen i stadsdelen Sörred i Göteborg, Dnr 0679/22

  Byggnadsnämnden beslutade 2022-06-21 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred, med anledning av att den är av stort allmänt intresse.

  Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Hisingen, cirka åtta kilometer nordväst om Göteborgs centrum. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggrätt för verksamheter. Volvo Cars AB och Northvolt AB har bildat ett gemensamt bolag med avsikt att etablera en ny batterifabrik inom området. Detaljplanen medger uppförande av byggnader för industriverksamhet och ger möjlighet för en maximal exploatering om cirka 350 000 kvadratmeter.

  I planarbetet har avvägningar mellan olika intressen gjorts. Den samlade bedömningen är att stadens intresse för att i ett strategiskt fördelaktigt läge utöka ett befintligt verksamhetsområde och i längden skapa möjlighet för ett utökat näringsliv och en rad nya arbetstillfällen, väger högt.

  Länsstyrelsen bedömer i granskningsskedet med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kan komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

  Under vår-sommaren 2022, innan detaljplanen går upp för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kommer kompletterande naturvärdesinventeringar att utföras. Detta innebär att planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen kommer att behöva bytas ut mellan byggnadsnämndens tillstyrkande och kommunstyrelsens sammanträde.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande MP och V

  Protokollsanteckning Henrik Munck (-)

  2.2.3. Rapport från utvärderingen av organisationsförändring förskola och grundskola, Dnr 0498/22

  Med anledning av omfattningen på, konsekvenserna av och intentionerna för organisationsförändringen av förskola och grundskola fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen 2018-02-07 att återkomma med en plan för följeforskning och utvärdering av organisationsförändringarna. I samråd med Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet, tog stadsledningskontoret fram ett förslag till plan för utvärderingen som kommunstyrelsen ställde sig bakom 2018-06- 13. Utvärderingsledaren, professor Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan, återkommer nu med slutrapport från utvärderingen av hur kvalitet och likvärdighet i förskolan och grundskolan förändrats i förhållande till utgångsläget 2018, och vilken betydelse de nya förskole- och grundskoleorganisationernas styrning haft för den utvecklingen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.6. Beredning av yrkande från D och S angående extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur, Dnr 0372/22

  Kommunstyrelsen gav i mars 2022 stadsledningskontoret i uppdrag att bereda ett yrkande från S och D om att tillsätta en extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur.

  Tidigare rapportering visar att det inte råder tystnadskultur över en hel förvaltning eller bolag men att det förekommer i varierande omfattning och på olika nivåer. I beredningsärendet redovisar stadsledningskontoret tre alternativa tillvägagångssätt för att öka kunskapen om sambandet mellan ledningens eventuella roll och förekomsten av tystnadskulturer:

  1. Tillsätt en extern granskning av konsult, i likhet med tidigare uppdrag.

  2. Tillsätt en extern utvärdering med akademin.

  3. Avvakta pågående arbete och utgå från uppföljningen av det.

  Stadsledningskontorets bedömning är att en extern utvärdering med akademin har bäst förutsättningar att bidra med ny kunskap samtidigt som den kan ske metodiskt, systematiskt och långsiktigt med respekt för andra uppdrag inom området.

  M, L, C särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med akademin utföra en extern utvärdering i enlighet med ”Alternativ 2” i tjänsteutlåtandet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter huvudvotering 5–5 med ordförandens utslagsröst.

  Yttrande KD

  Reservation SD

  Övriga ärenden

  2.1.2. Bemyndigande att genomföra förvärv av fastigheterna Sörred 8:2, Lexby 3:13 och Sörred 7:3, Dnr 0799/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.3. Förbundsfullmäktiges förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Dnr 0664/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.6. Revidering av Göteborgs Stads regler för attest, Dnr 0735/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.12. Yrkande från MP och V om Konstepidemin

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Protokollsanteckning L, M, C och KD

  Protokollsanteckning D

  2.2.1. Remittering av Göteborgs Stads regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, Dnr 1452/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.2. Val av länsstyrelsens representant i Göteborgs Stads trygghetsråd istället för Lena Malm, Annika Lidström har föreslagits

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

  2.2.5. Hemställan från miljö- och klimatnämnden om att stadens politiska representanter i Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd samt Mölndalsåns vattenråd från 2023 ska utses av miljö- och klimatnämnden, Dnr 1317/21, 1318/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S och D.

  Yttrande KD

  Yttrande V

  Ledamöterna från V och MP deltar inte i beslutet.

  2.2.7. Samråd kring Tolkförmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025, Dnr 0627/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Reservation SD

  3.3. Motion av Jenny Broman (V) och Daniel Bernmar (V) om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborgs Stad, Dnr 0194/22

  Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  3.4. Motion av Jenny Broman (V) och Jesper Berglund (V) om att ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan erbjuda avgiftsfri frukost på alla skolor, Dnr 0191/22

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande S

  Yttrande D

  4.1. Remiss från Finansdepartementet - Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12), Dnr 0505/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Reservation V

  4.2. Remiss från Finansdepartementet - Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14), Dnr 0471/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.4. Central medborgarbudget i Göteborgs Stad, Dnr 1320/21

  5 oktober

  2.1.5. Samordning av Göteborgs Stads kontakter med breddidrottens föreningar, Dnr 1272/21

  21 september

  2.1.7. Utredning av om personalförmåner kan anses utgöra en del av arbetsutövandet, Dnr 0276/22

  21 september

  2.1.8. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om drogförebyggande arbete, Dnr 0114/22, 0115/22

  21 september

  2.1.9. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030, Dnr 0472/21

  21 september

  2.1.10. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, Dnr 0469/22

  21 september

  2.1.11. Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021, Dnr 0600/22

  5 oktober

  2.1.13. Yrkande från S och D angående omröstning om Konstmuseets tillbyggnad

  21 september

  2.1.14. Yrkande från D angående ökat skydd för Göteborgs park- och naturområden

  5 oktober

  2.1.15. Yrkande från D angående att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas

  21 september

  2.1.16. Yrkande från D och S angående att nöjesparken Liseberg inte ska avyttras

  5 oktober

  2.2.4. Redovisning av uppdrag utifrån InRiktas utvärdering av införandet av LOV inom hemtjänst, Dnr 1364/21

  21 september

  2.2.8. Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

  21 september

  2.2.9. Yrkande från D angående uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet

  21 september

  2.2.10. Yrkande från D angående att öka tryggheten på våra kommunala badplatser

  5 oktober

  2.2.11. Yrkande från V och MP angående att utreda potentialen för ökad produktion av biogas i Göteborg

  21 september

  2.2.12. Yrkande från D angående Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

  21 september

  3.1. Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd, Dnr 0214/22

  21 september

  3.2. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler, Dnr 0213/22

  21 september

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-08-17

 • 2022-06-15

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030, Dnr 0561/22

  Styrelsen i Göteborg & Co AB (Göteborg & Co) har vid styrelsemötet 2022-04-21 beslutat godkänna förslag till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030 samt överlämna det till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2018-02-22 att anta Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030 och uppdrog åt Göteborg & Co att vid behov återkomma med förslag på anpassningar eller förändringar av programmet. Göteborg & Co konstaterar att pandemin har fått globala effekter för besöksnäringen. Trender inom digitalisering samt förändring av konsumtions- och resmönster har förstärkts. Förändringarna bedöms vara långsiktiga vilket kan föranleda behov av en översyn och revidering för att anpassa programmet till nya förutsättningar för utvecklingen av destinationen och besöksnäring under programperioden.

  Programförslaget har remissbehandlats i berörda nämnder och styrelser, samt näringslivsorganisationer och andra berörda, under perioden 2021-10-11 till 2022-02-01. Göteborg & Co förslår att programmets benämning ändras till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030. Som skäl till ändringen anges främst att destinationsutveckling som begrepp omfattar ett bredare perspektiv där besöksnäring, samhällsutveckling, stadsutveckling, besökarperspektiv och invånarperspektiv är delar i en helhet.

  S vill i ett yrkande att ärendet återremitteras till Göteborg & Co för att inhämta remissvar från arbetstagarorganisationerna Unionen och Hotell- och restaurangfacket.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Henrik Munck (-)

  2.1.5. Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, Dnr 0199/22

  I samlingsärendet återrapporteras uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som getts i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns sexton uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd/styrelse och som återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I rapporten finns även en årsrapport om Göteborgs Stads EU-arbete, rapportering om genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt en lägesrapport över ett pågående uppdrag till trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden om gaturenhållning och synpunktshantering.

  V och MP vill i ett tilläggsyrkande ge idrotts- och föreningsnämnden, socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost och socialnämnden Sydväst i uppdrag att inleda förberedelser för att starta verksamhet för utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i form av fritidsbanker i de fyra stadsområdena i januari 2023, enligt förslaget på organisation i utredningen.

  S och D vill i ett yrkande att socialnämnderna Hisingen, centrum, nordost och sydväst får i uppdrag att komplettera befintlig rutin med att berörd förvaltning alltid skall göra en anmälan till polismyndigheten vid misstanke om att ett barn blivit fört ur landet av hedersrelaterade skäl

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V och MP samt tilläggsyrkandet från S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.6. Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, Dnr 0457/22

  Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-10 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att uppdatera den tidigare genomförda utredningen av facknämndernas organisation inom stadsutvecklingsområdet. Kommunstyrelsen behandlade stadsledningskontorets redovisning av uppdraget 2021-11-10. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2021-11-25 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en förändring av stadens organisation som innebär att fyra nya nämnder inrättas vid årsskiftet 2022/2023. Kommunfullmäktiges beslut innebär samtidigt att byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden upphör vid samma tidpunkt. Detta ärende innehåller förslag till namn på de nya nämnderna inom stadens organisation för stadsutveckling samt förslag på reglementen för dessa nämnder. Stadsledningskontoret föreslår namn för de nya nämnderna:

  • Nämnd med ansvar för fysisk planering föreslås benämnas samhällsbyggnadsnämnden.
  • Nämnd med ansvar för exploatering föreslås benämnas exploateringsnämnden.
  • Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark föreslås benämnas stadsmiljönämnden.
  • Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader föreslås benämnas nämnden för stadsfastigheter.

  S, D, M, L, C, särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande bland annat att:

  1. Nämnd med ansvar för fysisk planering enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd. Nämndens reglemente ändras i enlighet med det nya namnet för stadsbyggnadsnämnden.

  2. Nämnd med ansvar för exploatering enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads exploateringsnämnd.

  3. Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads stadsmiljönämnd. 4. Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd. Nämndens reglemente ändras i enlighet med det nya namnet för stadsfastighetsnämnden.

  M, L, C, D, särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande bland annat att reglemente för Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd, i enlighet med yrkandet angående reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, antas med följande tillägg i kapitel 2: § 29 Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd består av 11 ledamöter och 6 ersättare.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, L, C och KD efter 9 – 3 i huvudvotering samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C, D och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.7. Fördjupad analys av kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter, Dnr 1362/21

  I kommunfullmäktiges budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga kommunal verksamhet som konkurrerar med privat näringsliv. Vid stadsledningskontorets återrapportering av uppdraget 2021-10-27 fick stadsledningskontoret kompletterande uppdrag att göra en fördjupad analys med efterföljande kartläggning av nuvarande kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter samt en redovisning över på vilka verksamheter som idag bedrivs i kommunal regi och bidrar till osund konkurrens som kan utföras av externa aktörer.

  Utredningen har sammanställt och redovisat samtliga nämndernas intäkter på sammanlagt 2,3 mdkr för år 2021. Eftersom begreppet ”osund konkurrens” inte framgår av lagstiftningen har stadsledningskontoret använt sig av Svenskt Näringslivs definitioner. Utifrån denna definition har ett antal verksamheter identifierats i utredningen. Av dessa bedömer stadsledningskontoret att det finns två verksamheter som eventuellt även kan ifrågasättas utifrån lagstiftningen. Det handlar då om park- och naturnämndens relativt stora försäljning av markskötsel samt idrott- och föreningsnämndens gym. De sistnämnda är befriade från moms, vilket i sig kan medföra en påverkan av konkurrensen på marknaden.

  Utifrån Svenskt Näringsliv allra snävaste definitioner bidrar samtliga stadens bolag till osund konkurrens genom att de finns. Stadsledningskontoret har därför, tillsammans med Stadshus, bedömt att det behövs fler parametrar för att analysera stadens bolag. Den påverkan ett av stadens bolag har på en fungerande marknad behöver vägas mot det bidrag samma bolag ger till göteborgarna, något denna utredning inte har kunnat göra. Stadsledningskontoret bedömer att det finns få verksamheter som kan ifrågasättas ur det legala perspektivet men har hittat några områden som kan behöva utredas vidare utifrån denna risk.

  M, L, C, D, särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande bland annat att: Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret att genomföra en fördjupad analys med efterföljande kartläggning av nuvarande kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter, förklaras ej fullgjort.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C, D och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande S

  2.2.1. Remittering av förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation, Dnr 1107/21

  Kommunstyrelsen gav 2021-08-18 stadsledningskontoret i uppdrag att fortsätta utredningen kring stadens krigsorganisation, med inriktningen krigsorganisation med i huvudsak ordinarie nämndstruktur. Kommunfullmäktige antog 2021-10-28 Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap, som bland annat slår fast att nämnder och styrelser inom stadens krigsorganisation ska ta fram beredskapsplaner för höjd beredskap. I tjänsteutlåtandet lämnar stadsledningskontoret förslag på en reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap, inklusive en bilaga om Göteborgs Stads krigsorganisation. Krigsorganisationen föreslås bestå av ordinarie nämnders och styrelsers krigsorganisationer med tillhörande beredskapsplaner, och ett antal tillkommande resursfunktioner. Syftet är att använda stadens samlade resurser på bästa sätt, stärka stadens förmåga att värna liv och hälsa och att upprätthålla samhällets funktionalitet.

  Stadsledningskontoret föreslår att ärendet skickas på remiss till samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad och till förbundsstyrelsen i Räddningstjänsten Storgöteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.7. Utredning av möjliga lösningar för fortsatt bete för korna i Välens naturreservat, Dnr 0184/22

  Kommunstyrelsen gav 2022-01-26 stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med park- och naturförvaltningen, fastighetskontoret, miljöförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen samt andra relevanta aktörer, utreda möjliga lösningar för fortsatt bete för korna i Välens naturreservat. I första hand under hela året och i andra hand under delar av året. Park och naturförvaltningen har tidigare bedömt det som angeläget att ändra till säsongsbete (endast bete sommarhalvåret), och att det ekonomiska stöd som går till Västra Frölunda Naturvårdsförening ska upphöra för att uppnå likabehandling i enlighet med kommunallagen.

  Stadsledningskontoret redovisar i ärendet vad som framkommit i kontorets utredning av uppdraget. Stadsledningskontorets bedömning är att den möjliga lösningen för att korna fortsatt får beta i Välen är att vinterbete upphör och att föreningen accepterar det nya arrendeavtalet.

  Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget därmed ska förklaras fullgjort.

  D, S, V och MP föreslår i ett yrkande att gällande avtal med Västra Frölundas Naturvårdsförening förlängs till den 1 oktober 2023. Nämnden med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark får hantera frågan i framtiden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, V och MP

  2.2.8. Undertecknande av European circular cities declaration, Dnr 0620/22

  Göteborgs Stads Leasing AB föreslår att kommunstyrelsen undertecknar European circular cities declaration för stadens räkning. European circular cities declaration syftar till att påskynda omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi och tydliggör städers och regioners viktiga roll i det cirkulära omställningsarbetet. Undertecknandet av deklarationen innebär att staden antar den gemensamma visionen för en cirkulär stad och tio åtaganden. De flesta av dessa åtaganden är del av eller en fortsättning av ett pågående arbete med cirkulär ekonomi i staden. Bedömningen är också att deklarationen har potential att generera flera mervärden i stadens arbete. Göteborgs Stads Leasing AB föreslår att de får uppdraget att ansvara för samordning och rapportering av deklarationen, utan att extra resurser tillskjuts. Stadsledningskontoret ställer sig bakom Leasing AB:s förslag till att Göteborgs Stad undertecknar European circular cities declaration.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1.

  Reservation SD

  Övriga ärenden

  2.1.2. Verksamhetsövergång för kontaktpersoner för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning från socialnämnderna till nämnden för funktionsstöd, Dnr 0560/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.8. Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D efter 5 – 5 i huvudvotering med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande SD

  2.1.9. Yrkande från D angående information om familjeplanering till kvinnor i utsatta områden

  Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från D efter 8 – 3 i huvudvotering. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 6 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Elisabet Lann (KD) deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD

  2.1.11. Yrkande från MP och V angående kartläggning av PFAS risker för exponering och spridning

  Kommunstyrelsen avslog ärendet från MP och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C, KD, S och D

  2.1.12. Yrkande från D angående förtydligande av de satsningar i samband med Delårsrapport mars 2022 som ska ses som långsiktig

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter 4 – 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från MP och V deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning MP och V
  Reservation D

  2.1.14. Yrkande från SD angående anslutning av externa aktörer till stadens parkeringsledningssystem

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C, KD, S och D

  2.1.15. Yrkande från SD angående grundskolenämnden och bristerna i skolornas säkerhets- och trygghetsarbete

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet frånSD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande D

  2.1.17. Yrkande från D angående att förbjuda spelreklam på stadens reklamplatser Tidigare behandling

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L, C och KD. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.18. Yrkande från SD angående hur kan Göteborgs stad öka vårdnadshavares skolengagemang och delaktighet i områden med låga skolresultat

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Yttrande D
  Yttrande S

  2.2.2. Redovisning av uppdrag att skyndsamt utreda ett förbud för anlöp i Göteborgs hamn för fartyg från och till ryska hamnar via Göteborgs hamn, ryskägda fartyg samt fartyg som seglar under rysk flagg, Dnr 0419/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD
  Yttrande V och MP

  2.2.3. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 3974-22 avseende laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om att upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg, Dnr 0373/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i handläggningen av ärendet p g a jäv
  Omedelbar justering

  2.2.10. Samverkansavtal om folkhälsoinsatser mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunstyrelsen Göteborgs Stad 2023-2025, Dnr 0546/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.13. Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av beslut om reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund - nu fråga om fullmakt, Dnr 1043/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.14. Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas säkerhets- och trygghetsarbete, Dnr 0364/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S, D, V och MP

  2.2.15. Remittering av förslag om att ändra i lokal ordningsföreskrift 17 § med inriktningen att genomgång för kopplade hundar på gång- och cykelvägar över Askimsbadet och Näsetbadet tillåts året om, Dnr 0269/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S och yttrande KD

  Yttrande SD

  2.2.16. Yrkande från V och MP angående priserna i kollektivtrafiken

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP.
  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande SD

  2.2.18. Val av ledamot i Göteborgs Stads HBTQ-råd rådet i stället för Eva Jansson (M)

  Beslut: Johnny Bröndt (M)

  3.3. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att anpassa avgifter för parkering och parkeringstillstånd och revidera Göteborgs Stads parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan, Dnr 0193/22

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  3.4. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att stärka Elevhälsan för att upptäcka våld mot barn och unga, Dnr 0189/22

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  3.5. Motion av Bettan Andersson (V) och Erik Norén (V) om att öka möjligheterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet att delta i föreningslivet, Dnr 0190/22

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  3.6. Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras, 0192/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, S och D samt tilläggsyrkande från M, L, C och KD.

  4.1. Remiss från Finansdepartementet - En effektivare upphandlingstillsyn, Dnr 0429/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.3. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, Dnr 0469/22

  17 augusti

  2.1.4. Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021, Dnr 0600/22

  17 augusti

  2.1.10. Yrkande från MP och V angående Konstepidemin

  17 augusti

  2.1.13. Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

  21 september

  2.1.16. Yrkande från S och MP om att införa Gårdstensmodellens arbetssätt i Bostadsbolaget

  21 september

  2.1.19. Reviderat yrkande från S och D angående omröstning om Konstmuseets tillbyggnad

  17 augusti

  2.2.4. Rapport från utvärderingen av organisationsförändring förskola och grundskola 0498/22

  17 augusti

  2.2.5. Redovisning av uppdrag att säkerställa systematik för fortlöpande och kontinuerlig uppföljning av HVB-hem, Dnr 1155/21

  21 september

  2.2.6. Redovisning av uppdrag utifrån InRiktas utvärdering av införandet av LOV inom hemtjänst, Dnr 1364/21

  17 augusti

  2.2.9. Hemställan från miljö- och klimatnämnden om att stadens politiska representanter i Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd samt Mölndalsåns vattenråd från 2023 ska utses av miljö- och klimatnämnden, Dnr 1317/21, 1318/21

  17 augusti

  2.2.11. Beredning av yrkande från D och S angående extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur, Dnr 0372/22

  17 augusti

  2.2.12. Samråd kring Tolkförmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025, Dnr 0627/22

  17 augusti

  2.2.17. Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

  17 augusti

  2.2.19. Yrkande från D angående uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet

  17 augusti

  3.1. Motion av Jenny Broman (V) och Daniel Bernmar (V) om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborgs Stad, Dnr 0194/22

  17 augusti

  3.2. Motion av Jenny Broman (V) och Jesper Berglund (V) om att ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan erbjuda avgiftsfri frukost på alla skolor, Dnr 0191/22

  17 augusti

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-06-15

 • 2022-06-01

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.6. Uppdrag till Göteborgs Stads nämnder och styrelser med anledning av massflyktsdirektivet och komplettering i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande, Dnr 0522/22

  En föreslagen ändring i Lag om mottagande av asylsökande med flera (LMA), innebär att Migrationsverket får möjlighet att ge kommuner ansvar att ordna boenden för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd på grund av massflyktsdirektivet. Eftersom det är ett nytt kommunalt uppdrag finns det inte reglerat i nämnders och bolagsstyrelser befintliga reglementen och ägardirektiv. Kommunfullmäktiges beslut om ett tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv gör det möjligt för berörda nämnder och bolagsstyrelser att utföra de uppdrag som föreslås.

  Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret fördelas på några av stadens nämnder och styrelser. Socialnämnd Sydväst föreslås få samordningsansvaret för att anordna boende. Det krävs samtidigt att andra nämnder och styrelser bidrar i arbetet för att Göteborgs Stad ska klara den utmaning det innebär att på kort tid ta fram hållbara boendeplatser för ett stort antal människor. Det kan till exempel röra sig om stöd till äldre eller funktionsnedsatta i boendena. Stadsledningskontoret bedömer att den föreslagna ansvarsfördelningen på berörda nämnder och bolagsstyrelser tar om hand det nya kommunala ansvaret att anordna boende för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

  Stadsledningskontoret förslår att:

  Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att samordna anordningen av boende för tillfälligt skyddsbehövande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA). I uppdraget ska ingå att:

  • Tillhandahålla boendeplatser för målgruppen.
  • Vara stadens kontakt gentemot Migrationsverket i frågor som rör boende för tillfälligt skyddsbehövande.
  • Ta emot avisering om anvisning av tillfälligt skyddsbehövande från Migrationsverket.
  • Samverka med idéburna organisationer och övriga civilsamhället i arbetet med att tillhandahålla boendeplatser för målgruppen.

  Fastighetsnämnden får i uppdrag att:

  • Bidra med boendelösningar till socialnämnd Sydväst.
  • Bidra med särskilda boendealternativ för hushåll med särskilda behov av anpassat boende av medicinska skäl.
  • Bistå med juridisk kompetens inom hyresjuridik.

  Lokalnämnden får i uppdrag att bidra med boendelösningar till socialnämnd Sydväst i form av lokaler som lämpar sig för boende.

  • Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att ta fram lägenheter som kan lämnas till fastighetsnämnden eller socialnämnd Sydväst för att i vissa fall användas som boende för tillfälligt skyddsbehövande.

  Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att bistå med nödvändiga insatser i de fall tillfälligt skyddsbehövande på grund av funktionsnedsättning bedöms ha behov av detta i det anordnade boendet, om det inte faller under annan huvudmans ansvar.

  Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att bistå med nödvändiga insatser i de fall tillfälligt skyddsbehövande på grund av ålder bedöms ha behov av detta i det anordnade boendet, om det inte faller under annan huvudmans ansvar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.2.6. Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan, Dnr 0116/22

  Lägesbilden har inte identifierat någon tystnadskultur som råder över en hel förvaltning eller bolag. Den har bidragit till en djupare och mer nyanserad bild över förekomst av otillåten påverkan och tystnadskulturer och dess orsaker i Göteborgs Stad. Lägesbilden visar att det förekommer inslag av tystnadskulturer, i varierande omfattning, i olika förvaltningar och bolag samt att det finns flera orsaker till att det förekommer och upprätthålls.

  Det finns därför inte en tystnadskultur utan flera. I lägesbilden framkommer också att det finns grader av tystnad där det ibland är svårt att bedöma om det är tystnad av individuella skäl eller förekomst av en tystnadskultur. Oavsett grad av tystnad och var den tagit fäste så ger det stora konsekvenser, både på individ- och organisationsnivå.

  Lägesbilden bekräftar att otillåten påverkan är en orsak till tystnadskultur samt påtalar sambandet mellan kunskap om otillåten påverkan och möjligheten att identifiera ett påverkansförsök. Analysen visar även att de förvaltningar som genomfört ett metodiskt arbete med att motverka otillåten påverkan, genom bland annat kunskapshöjande åtgärder och riskidentifiering, även har identifierat ytterligare orsaker till tystnadskulturer i sina verksamheter. Att motverka otillåten påverkan är således ett sätt att lyfta frågan om tystnadskulturer. Lägesbilden ger även kunskap om andra bakomliggande orsaker till den tystnad som har identifierats, men visar samtidigt att grunderna till att det förekommer individuell tystnad och tystnadskultur skiljer sig åt beroende på geografiskt område och verksamhet. Detta innebär att de åtgärder som behöver genomföras för att motverka orsakerna till tystnadskultur behöver vara anpassade utifrån verksamhetens karaktär och grundproblematik. Mest kritiskt är det för myndighetsutövande verksamheter i socioekonomiskt svaga områden. Tystnadskulturer är dock inte enbart ett fenomen som kan begränsas till dessa verksamheter. Förekomsten påverkar allt från enskilda medarbetare till samhället i stort.

  Tystnadskulturer bidrar till ett arbete som inte är rättssäkert, opartiskt eller neutralt vilket innebär risker för dem som påverkas av kommunens verksamheter. Det är även ett hot mot demokratin och tilliten till samhällets funktioner.

  Att bryta utvecklingen och skapa goda förutsättningar för medarbetare och chefer att bedriva ett effektivt arbete med nytta för stadens invånare är ett långsiktigt åtagande. Insatserna måste genomsyra hela organisationen, från högsta politiska ledning till varje berörd medarbetare för att ge resultat. För att bygga en organisation med en organisationskultur som är fri från tystnadskultur, och med ett ledarskap som bygger på respekt, lyhördhet och tillit, krävs en organisation där chefen har förutsättningar att vara en närvarande ledare och i sin tur skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Att arbeta med att utveckla ledarskapet förutsätter att det parallellt pågår ett arbete med att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Forskning, liksom stadens interna undersökningar, visar att många chefer är pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

  Göteborgs Stad ska fortsätta driva frågor och utveckla arbetet mot otillåten påverkan och tystnadskulturer i de nationella nätverken. I nätverken ska staden också lyfta behov av nationella åtgärder och insatser för att motverka de bakomliggande orsakerna till tystnadskulturer.

  Problemen är komplexa vilket även påverkar det förändringsarbete som måste ske långsiktigt och i hela organisationen, men med fokus på verksamheter med störst risk. Förekomsten av tystnadskultur går inte att stoppa med en självklar åtgärd utan flera insatser måste genomföras samtidigt. I föreliggande ärende redovisar stadsledningskontoret åtgärder som handlar om tydlighet och struktur, genom redan införda åtgärder kring möjligheter att anmäla tips om oegentligheter och förbättrade incidentrapporteringssystem.

  Handlingsplanens insatser ska bidra till tydligare styrning och strukturer för lokalt och centralt samarbete. Genom kompetenshöjande åtgärder kan tystnadskulturer uppmärksammas, åtgärdas och förebyggas. För att redan genomförda, och de i handlingsplanen föreslagna, åtgärderna ska ha effekt krävs att staden fortsätter arbetet med en organisationskultur som präglas av öppenhet och respekt samtidigt som chefer ges förutsättningar att vara närvarande ledare. Samtliga av dessa åtgärder är en förutsättning för att staden ska kunna säkerställa trygga arbetsplatser samt hög och likvärdig service till de vi är tillför.

  V och MP vill i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen remitterar stadsledningskontorets förslag till Göteborgs stads handlingsplan mot tystnadskultur till de fackliga organisationer som är representerade i den centrala samverkansgruppen (CSG) samt till de som ingår i koncernfackliga rådet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V och MP.

  Reservation SD

  Övriga ärenden

  2.1.2. Hemställan från socialnämnd Centrum om förändring i reglementet gällande ekonomiskt bistånd till begravningskostnader, Dnr 0080/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande D

  2.1.3. Redovisning av uppdrag om hur äldreombudsmannens arbete och iakttagelser kontinuerligt kan delges kommunstyrelsen samt äldre vård och omsorgsnämnden, Dnr 1465/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.4. Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, Dnr 0413/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt arvodesberedningens förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.8. Yrkande från MP och V angående socialt förebyggande brobyggare

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter huvudvotering 9 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD och D
  Yttrande S

  2.1.10. Yrkande från D angående kostnader för Göteborgs Stad när projekt Västlänken försenas

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter huvudvotering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning V och MP
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande MP och V
  Yttrande S

  2.1.11. Yrkande från S om att låta Liseberg återuppta en historisk tradition

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.13. Yrkande från D om att bevara och utveckla Slottskogsobservatoriet

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S efter huvudvotering 4 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1. 22. Yrkande från MP och V angående inrättande av Regnbågshus

  Yrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S
  Yttrande D

  2.2.2. Hemställan från trafiknämnden om bemyndigande att förhandla om avtal gällande tillköp av avgiftsfri färjetrafik i Göta älv, Dnr 0504/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.3. Komplettering gällande ansökan om ändring av föreskrifter avseende stiftelsen Hilda Henriques fond, Dnr 0902/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Omedelbar justering

  2.2.4. Val av två ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd i stället för Danial Moeeni Taghavi (-) och Andreas Hernbo (-) som avsagt sig

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

  2.2.7. Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om sanktioner införs mot eller från Kina

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 3

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  2.2.8. Yrkande från SD om att införa temporärt stopp för asyl- och anhöriginvandring, med undantag för ukrainska flyktingar under massflyktsdirektivet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter 10 – 3 i huvudvotering.

  2.2.10. Yrkande från V och MP om att Göteborgs stad ska motverka att ansluta LNG-terminalen till stamnätet för import av fossilgas

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 10 – 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.2.11. Yrkande från S och D angående lägesbild om trygghetssituationen i Rannebergen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S och D efter votering 7 – 6.

  Yttrande M, L, C och KD

  2.2. 12. Yrkande från S och D angående ersättning för sommarpersonal

  Ärendet återtaget

  2.2. 14. Yrkande från V och MP angående bemanningssituation en under sommaren

  Ärendet återtaget

  2.2.15. Yrkande från M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD angående fördjupad lägesbild av Västlänken

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S, V och MP.

  Reservation SD
  Yttrande KD


  16. Yrkande från D angående dialog mellan Trafikverket och kommunstyrelsen om projekt Västlänkens problem

  Ärendet återtaget

  3.3. Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi, Dnr 1352/21

  Kommunstyrelsen tillstyrkte den första beslutssatsen i motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  4.1. Remiss från riksdagens socialutskott - Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU, Dnr 0343/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Yttrande M, L, C och KD

  4.2. Remiss från Justitiedepartementet - Viktigt meddelande till allmänheten - en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1), Dnr 0349/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Reservation SD

  4.3. Remiss från Socialdepartementet - Slutbetänkande Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6), Dnr 0394/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Reservation SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, Dnr 0199/22

  15 juni

  2.1.5. Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, Dnr 0457/22

  15 juni

  2.1.7. Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter, Dnr 1362/21

  15 juni

  2.1.9. Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge15 juni

  2.1.12. Yrkande från D angående information om familjeplanering till kvinnor i utsatta områden

  15 juni

  2.1. 14. Yrkande från MP och V angående Konstepidemin

  15 juni

  2.1. 15. Yrkande från MP och V angående kartläggning av PFAS risker för exponering och spridning

  15 juni

  2.1. 16. Yrkande från D angående förtydligande av de satsningar i samband med Delårsrapport mars 2022 som ska ses som långsiktiga

  15 juni

  2.1. 17. Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

  15 juni

  2.1. 18. Yrkande från SD angående anslutning av externa aktörer till stadens parkeringsledningssystem

  15 juni

  2.1. 19. Yrkande från SD angående grundskolenämnden och bristerna i skolornas säkerhets- och trygghetsarbete

  15 juni

  2.1. 20. Yrkande från S och MP om att införa Gårdstensmodellens arbetssätt i Bostadsbolaget

  15 juni

  2.1. 21. Yrkande från D angående att förbjuda spelreklam på stadens reklamplatser

  15 juni

  2.2.1. Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas säkerhets- och trygghetsarbete

  15 juni

  2.2.5. Remittering av förslag om att ändra i lokal ordningsföreskrift 17 § med inriktningen att genomgång för kopplade hundar på gång- och cykelvägar över Askimsbadet och Näsetbadet tillåts året om, Dnr 0269/22

  15 juni

  2.2.9. Yrkande från V och MP angående priserna i kollektivtrafiken

  15 juni

  2.2. 13. Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

  15 juni

  3.1. Motion av Bettan Andersson (V) och Erik Norén (V) om att öka möjligheterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet att delta i föreningslivet, Dnr 0190/22

  15 juni

  3.2. Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras, Dnr 0192/22

  15 juni

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-06-01

 • 2022-05-18

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.3. Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att omförhandla del av genomförandeavtal för Götaleden, Dnr 0445/22

  Fastighetsnämnden har inkommit med en hemställan om att få kommunfullmäktiges bemyndigande att omförhandla en del av genomförandeavtal för Götaleden. I genomförandeavtalet anges att då Götatunneln är avstängd, ska gatorna närmast älven temporärt tillåta körning i två filer vid färd i västlig riktning och en fil i östlig riktning. Avtalet bör omförhandlas för att endast ett körfält i vardera riktning ska erbjudas för omledningstrafik när Götatunneln är avstängd.

  Stadsledningskontoret delar programledningen för Centralenområdet och fastighetsnämndens bedömning att en omförhandling bör genomföras. Syftet är att minska antalet omledningsfiler i västlig riktning för att göra det möjligt att stadens planerade stadsutveckling kan genomföras.

  Stadsledningskontoret föreslår att fastighetsnämnden bemyndigas omförhandla del av genomförandeavtalet för Götaleden. Inriktningen är att det ska finnas ett körfält öppet i västlig riktning vid Götatunnelns avstängning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Delårsrapport mars 2022, Dnr 0069/22

  Delårsrapport mars 2022 överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Rapporten har fokus på väsentlig styrinformation, övrig uppföljning samt övergripande utveckling av ekonomi och personal. Rapporten syftar till att belysa frågor både utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt en uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utifrån ett bredare perspektiv. Delårsrapporten inleds med en beskrivning av de omvärldsförändringar och utmaningar som påverkar Göteborgs Stad. För 2022 belyses särskilt Rysslands invasion av Ukraina och dess påverkan på staden och dess verksamheter. Därefter följer en sedvanlig delårsrapport för mars med fokus på väsentliga avvikelser, personal och ekonomi.

  Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt svårbedömd. Det är flera faktorer som bidrar till det där effekter från pandemin allt jämt finns kvar och nya osäkerheter har uppkommit med kriget i Ukraina. Resultatet för koncernen per mars uppgår till 1 217 miljoner kronor vilket är 710 miljoner bättre än budget. Både kommunen och bolagen redovisar positiva avvikelser mot budget för perioden. Resultatet är även högre än motsvarande period föregående år då utfallet per mars uppgick till 875 miljoner kronor. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till 3 120 miljoner kronor, vilket skulle innebära ett resultat som är 1 551 miljoner högre än budget. Bolagens bedömning för helåret innebär ett resultat om 1 266 miljoner kronor vilket är cirka 200 miljoner högre än budget, där Göteborg Energi AB uppvisar störst resultatförbättring.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, D, L, C och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  M, D, L, C (särskilt yttrande KD) föreslår i ett yrkande bland annat att: Nya ofördelade skattemedel enligt ny skatteprognos genererar drygt 440 miljoner kronor. Dessa medel inte budgeterade och kan därmed användas för att förstärka verksamheten under året. Skattemedlen fördelas tillfälligt för 2022 enligt nedanstående:

  1. Socialnämnderna tilldelas förstärkningar för 2022 enligt nedanstående fördelning. Eventuell permanent justering sker genom ordinarie budgetprocess.

  a. Socialnämnd Centrum 29 mnkr

  b. Socialnämnd Hisingen 40 mnkr

  c. Socialnämnd Nordost 56 mnkr

  d. Socialnämnd Sydväst 25 mnkr

  2. Socialnämnd Hisingen och socialnämnd Nordost får i uppdrag att se över och stärka kompetensutveckling och det psykologiska stöd som ges socialsekreterare så de kan känna sig trygga i att fatta beslut. För detta ändamål tillförs 5 mnkr till socialnämnd Hisingen och 5 mnkr till socialnämnd Nordost.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

  Reservation S

  Reservation V och MP

  2.1. 12. Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, Dnr 1542/21

  Enligt trafiknämndens reglemente ansvarar trafiknämnden för trafiken i Göteborgs södra skärgård. Trafiknämnden gav 2021-02-11 trafikkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård. Trafiknämnden fattade 2021-12-16 beslut om förslag till ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård. Ett kompletterande beslut togs av trafiknämnden 2022-03 25, Komplettering förslag till ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, där det klargjordes när taxan skulle träda i kraft samt hur uppräkning av taxan skulle ske. I det kompletterande beslutet beskriver trafiknämnden vilka konsekvenser beslutet får för näringsidkare och näringsliv, vilka de ekonomiska konsekvenserna för trafiknämnden blir om inte förslaget blir beslutat och ett förtydligande kring revideringen av specialtaxor.

  I nämndens beslut ingår också förslag till årlig justering av taxan med konsumentprisindex (KPI) samt att kommunfullmäktige föreslås delegera till trafiknämnden att besluta om denna årliga justering.

  Trafikverket beviljade tidigare Göteborgs Stad statsbidrag för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård enligt förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning. Trafikverket fattade senare beslut om att statsbidraget till staden skulle avvecklas eftersom det enligt förordningen endast kunde utgå bidrag till färjeleder som drivs av enskilda. Detta innebär att staden inte kommer att få fortsatt statligt stöd för att bedriva frakttrafiken. 2019 påbörjades nedtrappningen av bidraget med 1/3 per år. Trafikverket avvecklade således statsbidraget stegvis och bidraget upphörde helt 2021.

  Målet med den nya taxan är att återställa täckningsgraden till 30 procent som den var 1997 och att utforma en enhetlig fordonstaxa i skärgården. Fraktintäkterna består idag av cirka 1/3 godsfärja och 2/3 fordonsfärja. Någon indexuppräkning av taxan har inte gjorts sedan 1997. Enligt prisjusteringsförslaget på ny taxemodell från trafiknämnden indexuppräknas godstaxan med konsumentprisindex (KPI) från 1997 vilket medför att priserna justeras upp med 30,6 procent.

  Fordonstaxan är i dagsläget destinationsberoende och prissättningen utgår från Saltholmen medan frakttrafiken sedan många år tillbaka utgår från Fiskebäck. I nuvarande taxekonstruktion finns det flera olika alternativ som främjar att ta flera bilar snarare än det motsatta. Detta justeras i och med det nya taxeförslaget.

  M, L, C, S (särskilt yttrande KD) vill i ett yrkande ärendet återremitteras till trafiknämnden för att inhämta och redogöra för fler alternativa scenarier gällande täckningsgrad av den nya taxan för frakttrafiken samt utreda och redogöra för hur en ny taxa succesivt kan implementeras över tid med målsättningen att undvika allt för stor kostnadsutveckling uppstår direkt vid införandet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C, S och KD.

  2.1.13. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022 - 2026, Dnr 0355/20

  Stadsledningskontoret har utifrån beslut och yrkande förtydligat uppföljningen av Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026 genom fler indikatorer och nyckeltal. Stadsledningskontoret har lagt till skrivningar och reviderat/lagt till strategier utifrån en analys av parallella samhällsstrukturers påverkan på otrygghet och brottslighet, liksom de risker det medför i form av otillåten påverkan och tystnadskulturer. Stadsledningskontoret har genomfört de definierade revideringarna samt förtydligat skrivningar för att därigenom öka förväntan på aktivitet från stadens förvaltningar och bolag.

  Stadsledningskontorets bedömning är att de tillagda skrivningarna tydliggör programmets relevans för att motverka otillåten påverkan och tystnadskulturer och visar en riktning för vad staden ska prioritera för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Stadsledningskontorets bedömning är att beslutspunkterna och inriktningen i återremissyrkandet samt i beslut 2021-09-15, § 666 har omhändertagits.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Övriga ärenden

  2.1.1. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Dnr 0467/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.2. Tolkförmedling Väst årsredovisning och revisionsberättelse för 2021, Dnr 0493/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.5. Överlämnande av allmänna handlingar och arkiv i ny organisation för stadsutveckling, Dnr 0482/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.8. Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att sälja marken som arrendeupplåts till Stora Varholmens havsbadskoloni, Dnr 0295/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Yrkande från V och MP om att rädda Café Fluss i Frihamnen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  Yttrande M, L och KD

  Yttrande D och S

  2.1.14. Yrkande från V och MP om gratis mensskydd i skolan

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter 7 – 5 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Yttrande M, L och KD

  Yttrande S

  2.1.15. Yrkande från V och MP om verktyg för skolor för att stärka lärare och elever i att agera mot rasism

  Kommunstyrelsen avslog ärendet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, KD och D

  Yttrande MP och V

  2.1.16. Yrkande från SD om möjligheter att stoppa bygget av en eller flera stationer inom projektet Västlänken

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Yttrande M, L och KD

  Yttrande S

  2.1.17. Yrkande från V och MP angående import av rysk fossilgas till Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C, S och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Yttrande SD

  2.1.19. Yrkande från S och D om att bevara den svenska modellen och förhindra utnyttjande av massflyktingar på Göteborgs arbetsmarknad

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S och D efter 7 – 5 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L och KD

  2.1.20. Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående parkeringsplatser vid fritidsanläggningar och naturområden

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C, S och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2. 3. Yrkande från MP och V angående uppföljning av effekterna av omorganisationen från stadsdelsnämnder till facknämnder med fokus på organisatoriska mellanrum som leder till att människor inte får det stöd de har rätt till

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från MP och V, S och D

  3.1. Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om en lägre maxgräns på uppdrag för frivilliga överförmyndare och ställföreträdare samt certifiering av gode män, Dnr 1428/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  4.1. Remiss från Kulturdepartementet - Slutbetänkande Rätt mottagare- Granskning och integritet (SOU 2021:99), Dnr 0165/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Reservation SD

  4.2. Remiss från Justitiedepartementet - En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2), Dnr 0308/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande M, L och KD

  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.4. Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, Dnr 0457/22

  1 juni

  2.1.6. Uppdrag till Göteborgs Stads nämnder och styrelser med anledning av massflyktsdirektivet och komplettering i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande, Dnr 0522/22

  1 juni

  2.1.7. Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter, Dnr 1362/21

  1 juni

  2.1.9. Yrkande från MP och V angående socialt förebyggande brobyggare

  1 juni

  2.1.18. Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

  1 juni

  2.1.21. Yrkande från D angående kostnader för Göteborgs Stad när projekt Västlänken försenas

  1 juni

  2.1.22. Yrkande från S om att låta Liseberg återuppta en historisk tradition

  1 juni

  2.1.23. Yrkande från D angående information om familjeplanering till kvinnor i utsatta områden

  1 juni

  2.1.24. Yrkande från D om att bevara och utveckla Slottskogsobservatoriet

  1 juni

  2.2.1. Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan, Dnr 0116/22

  1 juni

  2.2. 2. Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om sanktioner införs mot eller från Kina

  1 juni

  2.2. 4. Yrkande från SD om att införa temporärt stopp för asyl- och anhöriginvandring, med undantag för ukrainska flyktingar under massflyktsdirektivet

  1 juni

  2.2.5. Yrkande från V och MP angående priserna i kollektivtrafiken

  1 juni
  2.2.6. Yrkande från V och MP om att Göteborgs stad ska motverka att ansluta LNG-terminalen till stamnätet för import av fossilgas

  1 juni

  2.2.7. Yrkande från S angående lägesbild om trygghetssituationen i Rannebergen

  1 juni

  3.2. Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi, Dnr 1352/21

  1 juni

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-05-18

 • 2022-05-04

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.2. Hemställan från Göteborg & Co AB om utökat kommunbidrag för EM i fotboll för damer 2025, Dnr 0433/22

  EM är Europas största idrottsevenemang för damer, både vad gäller medial uppmärksamhet och turistekonomisk omsättning. Bolaget Göteborg & Co ber nu om utökat kommunbidrag eftersom det i evenemangsfonden inte finns finansiering för fotbolls-EM för damer 2025.

  Stadsledningskontoret föreslår att Göteborg & Co beviljas utökat kommunbidrag under förutsättning att Göteborg tilldelas evenemanget. Det extra anslaget omfattar:

  • 1 miljon kronor för år 2023
  • 4,5 miljoner kronor för år 2024
  • 19,5 miljoner kronor för år 2025

  Stadsledningskontoret förutsätter att Göteborg & Co i god tid innan man lämnar in bindande anbud gör en konsekvensanalys utifrån kompletterande information:

  • Hämta in konsekvensbedömning inklusive bedömning av ekonomiska risker från berörda styrelser och nämnder. I första hand trafiknämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, Higab AB och Got Event AB.
  • Styrelsens granskning och bedömning av avtalet med UEFA inklusive bedömning av juridiska och ekonomiska risker.
  • Redovisning av konsekvenser med hänsyn till lagen om offentlig upphandling.
  • Bedömning av vilka upphandlingar som behöver göras och planering för dessa.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande SD

  2.1.13. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående, Dnr 1412/21

  I aktualitetsprövningen 2020 såg stadsledningskontoret behov för revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående. Detta för att öka följsamheten gentemot stadens riktlinje för styrande dokument och gällande lagstiftning.

  Revideringen genomfördes i samarbete med representanter från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för funktionsstöd. Genom att korta ner, flytta eller formulera om texter bedömer stadsledningskontoret att riktlinjen bättre bidrar till en ändamålsenlig styrning och följsamhet till aktuell lagstiftning och Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument. Revideringen medför inte någon ytterligare ambitionshöjning jämfört med gällande riktlinje och lagstiftning.

  S, M, L, C, D, V och MP (särskilt yttrande KD) vill i ett yrkande återremittera ärendet till stadsledningskontoret för att representanter från förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen tillsammans ska beakta dessa förvaltningars synpunkter på revideringen av riktlinjen De vill också att stadsledningskontoret kompletterar under rubriken Nationella föreskrifter och vägledningar med Nationell strategi för anhörigstöd och tillhörande underlag. Dessa ska också beaktas inom ramen för revideringen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S, M, L, C, D, V och MP.

  Yttrande KD

  2.1.15. Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2021, Dnr 0328/22

  Göteborgs Stads funktionshindersombudman har på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges uppdrag lämnat in sin första årsrapport. Rapporten synliggör livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning utifrån kopplingar till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rapporten beskriver ett antal områden som kommunfullmäktige bör känna till och ett förslag på åtgärd. Förslaget i rapporten handlar om stadsplaneringen och hur begreppet universell utformning kan bli en bärande del i den. Om förslaget genomförs kan det förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det kan också stärka stadens arbete med att nå målen i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026.

  Stadsledningskontoret bedömer att funktionshindersombudsmannens rapport 2021 motsvarar förväntningarna på uppdraget om att en gång per år lämna en rapport om funktionshindersombudsmannens verksamhet. Stadsledningskontoret anser också att funktionshindersombudsmannen genom rapporten uppmärksammar kommunstyrelsen på brister och åtgärder inom stadens verksamhetsområden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande SD

  2.1.16. Upphävande av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl med undantag av serveringstider, Dnr 1649/20

  Miljö- och klimatnämnden har beslutat om reviderad riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl och hemställer till kommunfullmäktige om att upphäva nu gällande riktlinje med undantag för de av kommunfullmäktige fastställda serveringstiderna. Nuvarande riktlinje har beslutats av kommunfullmäktige, varför fullmäktige har att besluta om upphävande av dessa för att de den nya riktlinjen ska börja att gälla.

  Göteborgs Stads nya riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl innehåller information och reglering gällande serveringstillstånd och tillstånd för folkölsförsäljning inklusive kontrollen av dessa, samt serveringstider. Riktlinjen ska skapa en förutsägbar, effektiv och rättssäker handläggning. De näringsidkare som vill ansöka om serveringstillstånd ska ges en översiktlig bild av alkohollagens bestämmelser samt kunna skapa sig en bild av om en tänkt etablering är möjlig. De som redan är innehavare av ett serveringstillstånd ska kunna skapa sig en bild av hur tillsynen bedrivs.

  Miljö- och klimatnämnden har enligt sitt reglemente i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen gällande tillstånd, registrering, tillsyn, kontroll och administrativa ingripanden enligt alkohollagen. Detta ger nämnden mandat att besluta om riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl.

  Då kommunfullmäktige beslutat om den nu gällande riktlinjen, bedömer stadsledningskontoret att kommunfullmäktige bör besluta att denna ska upphävas så att den nya kan träda i kraft, med undantag för beslutet om serveringstider som fortsatt ska gälla.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 4 – 6 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation D
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.17. Överenskommelse för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040, Dnr 0424/22

  Göteborgs Stad, Öckerö kommun, Västra Götalandsregionen och Trafikverket har i samverkan tagit fram Överenskommelse om färdplan för förbättrade förbindelser Öckerö–Göteborg bortom 2040. Överenskommelsen är resultatet av en dialog mellan parterna och ett utredningsarbete inom Åtgärdsvalsstudie väg 155 som Trafikverket genomfört på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

  Parterna har enats kring gemensamma utgångspunkter och intentioner för fortsatt planering och samverkan. Syftet är att fastställa en gemensam inriktning och stegvis process som bidrar till en långsiktigt hållbar tillgänglighet i stråket mellan Öckerö och Göteborg. Med stråket avses väg 155, väster om Gossbydal och via de statliga färjelinjerna Hönö- respektive Björköleden till Öckerö kommun. Men den långsiktiga inriktningen kan vid behov utökas med kapacitetshöjande åtgärder också utanför stråket.

  Parterna har en gemensam vilja och ser det som ett gemensamt ansvar att i samverkan kraftsamla kring åtgärder med syfte att uppnå en tydlig och bestående omställning av resvanor inom ramen för befintligt transportsystem. Stadsledningskontoret ser positivt på överenskommelsen som skapar förutsättningar att genom en stegvis utveckling och utbyggnad åstadkomma en hållbar tillgänglighet i stråket mellan Öckerö och Göteborg på såväl kort och medellång sikt som långt bortom 2040.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande MP och V
  Yttrande D

  2.1.18. Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

  Sedan 2012 finns riktlinjer för att förebygga avhysning av hushåll med barn. Det saknas dock riktlinjer som gäller alla hushåll som riskerar att avhysas. I Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 har stadsledningskontoret fått i uppdrag att ta fram riktlinjer som omfattar alla hushåll som riskerar att avhysas, inte enbart för hushåll med barn.

  Ett förslag till reviderad riktlinje har arbetats fram där målgruppen har utvidgats till att gälla samtliga hushåll. Innehållet har omstrukturerats och utgår från varje styrelses och nämnds ansvar. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till reviderad riktlinje sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser för synpunktsinhämtning.

  Kommunstyrelsen remitterar, utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och förslag till reviderad riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, nämnden för funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, fastighetsnämnden, nämnden för konsument- och medborgarservice och Förvaltnings AB Framtiden, för yttrande.

  M, L, C, D, S, V, MP, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, enligt bilaga 14 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas efter att meningen ”I arbetet med barnfamiljer måste hänsyn tas till barnets situation och nedanstående frågor kan ingå som en del i en barnkonsekvensanalys:” på sidan 4 ersätts med ”Barnfamiljer ska särskilt prioriteras i arbetet med att förebygga avhysningar och i detta arbete måste hänsyn tas till barnets situation och nedanstående frågor kan ingå som en del i en barnkonsekvensanalys.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  2.1.19. Ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda, Dnr 1538/21

  Byggnadsnämnden beslutade i december 2021 att föreslå kommunfullmäktige att anta översiktsplan för Göteborg. Till översiktsplanen hör också fördjupade inriktningar för centrala Göteborg (Innerstaden) och för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden.

  Planen har tagits fram under ledning av stadsbyggnadskontoret och genom medverkan från flera förvaltningar och bolag. Dialog har även förts med berörda myndigheter, grannkommuner och representanter från näringslivet och akademin. En särskild dialog har genomförts med barn och unga.

  Planen består av två delar; en markanvändningskarta och en planbeskrivning. I planbeskrivningen finns kapitel som beskriver planens utgångspunkter, den övergripande utvecklingsstrategin samt översiktsplanens inriktningar såväl tematiskt som geografiskt. Till översiktsplanen hör även ett utställningsutlåtande och en hållbarhetsbedömning.

  Den övergripande inriktningen i planförslaget är en nära, sammanhållen och robust stad. Planen tar höjd för en fortsatt hög utbyggnadstakt i Göteborg som möjliggör en befolkningsökningstillväxt på 250 000 nya invånare.

  Byggnadsnämnden beslutade i december 2021 att föreslå kommunfullmäktige att anta översiktsplan för Göteborg. Till översiktsplanen hör också fördjupade inriktningar för centrala Göteborg (Innerstaden) och för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden.

  Planen har tagits fram under ledning av stadsbyggnadskontoret och genom medverkan från flera förvaltningar och bolag. Dialog har även förts med berörda myndigheter, grannkommuner och representanter från näringslivet och akademin. En särskild dialog har genomförts med barn och unga.

  Planen består av två delar; en markanvändningskarta och en planbeskrivning. I planbeskrivningen finns kapitel som beskriver planens utgångspunkter, den övergripande utvecklingsstrategin samt översiktsplanens inriktningar såväl tematiskt som geografiskt. Till översiktsplanen hör även ett utställningsutlåtande och en hållbarhetsbedömning.

  Den övergripande inriktningen i planförslaget är en nära, sammanhållen och robust stad. Planen tar höjd för en fortsatt hög utbyggnadstakt i Göteborg som möjliggör en befolkningsökningstillväxt på 250 000 nya invånare.

  S, D, V och MP vill i ett yrkande att under rubriken "Gestaltad livsmiljö" i del 2 infoga följande mening som inledning: "Den övergripande inriktningen för Göteborgs stadsbyggande ska vara den bebyggelsestruktur som beskrivs i "Göteborgs utvidgade innerstad" med utgångspunkt i den traditionella kvartersstadens form och yttre gestaltning."

  Kommunstyrelsen beslutade enligt efter votering 7 - 6 om propositionsordningen (reservation Daniel Bernmar (V)) enligt yrkandet från S, D, V och MP. Tilläggsyrkandet från M, L och C avslogs efter votering 4 - 8. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.20. Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

  Kommunfullmäktige gav i budget 2021 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2021 att remittera förslaget till handlingsplan till ett antal nämnder och styrelser samt externa aktörer. Stadsledningskontoret redovisar i ett reviderat förslag till handlingsplan.

  Revideringen utgår från inkomna remissvar. Stadsledningskontoret har beaktat och värderat synpunkterna från remissinstanserna som består av nämnder, styrelser och externa intressenter. Samtliga nämnder och styrelser har tillstyrkt förslaget på handlingsplan. De synpunkter som inkommit berör framför allt att insatserna är otydliga gällande syfte, innehåll och ansvar.

  Stadsledningskontorets bedömning är att det nya förslaget omhändertar flertalet av de synpunkter som inkommit i remissvaren. Handlingsplanen har ett tydligare fokus på indikerade insatser riktade till målgruppen. Samtliga insatser har förtydligats gällande syfte, innehåll och ansvar. Vikten av samordning och samverkan har förstärkts i några av insatserna. Stadsledningskontoret bedömer att det reviderade förslaget på handlingsplan, tillsammans med andra styrande dokument inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande området, kommer att bidra till att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg.

  D, M, L och C vill återremittera ärendet till stadsledningskontoret som får i uppdrag att bland annat uppdatera handlingsplanen under ”Fokusområde 1: Insatser riktade till målgruppen som är gängkriminell eller riskerar att rekryteras till kriminalitet” med ytterligare en insats som avser socialförvaltningarnas kontinuerliga närvaro vid förskolor och skolor med särskilda behov för att på plats arbeta med de som riskerar att rekryteras till kriminalitet eller som redan är del av ett kriminellt nätverk.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från D, M, L och C.

  Reservation S
  Reservation V
  Reservation MP
  Yttrande KD

  2.2.1. Remittering av förslag till Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering, Dnr 0337/22

  Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering av kommunala verksamhetslokaler är det tredje och avslutande styrande dokumentet i Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020 - 2026.

  I nuläget saknas formell styrning från kommunfullmäktige för samnyttjan och samlokalisering. Den föreslagna riktlinjen ska ange ramarna för hur stadens nämnder och styrelser förväntas agera när det gäller samnyttjan och samlokalisering. För att kunna ta fram riktlinjen på bästa sätt behövdes ett brett anslag för att skapa förutsättningar att nå målen. Både förvaltningar och bolag i staden har därför deltagit i arbetet.

  Stadsledningskontorets bedömning är att förslaget till riktlinje gör det möjligt att utveckla stadens lokalplaneringsstruktur, för att bättre säkerställa stadens långsiktiga försörjning av kommunala verksamhetslokaler.

  Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering skickas ut på remiss till nämnder och styrelser under rubriken ”Remissinstanser och remisstid”.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  5.1. Göteborgsförslag [9463] om sommaraktivitetskort till ungdomar, Dnr 1356/21

  I Göteborgsförslag (9463) föreslås att Göteborgs Stad gratis ska erbjuda ett sommaraktivitetskort till barn och unga i åldern 13 till 19 år. Kortet ska erbjudas, utan behovsprövning, och ska fritt kunna användas att gå på olika aktiviteter så som Liseberg, laserdom, biografer, badhus, bowling, ridning, paddel, escaperoom, trampolinpark, golf med mera.

  När kommunstyrelsen behandlade Göteborgsförslaget 2021-12-15 beslutades att det skulle göras en juridisk bedömning av om förslaget kan genomföras inom den kommunala kompetensen. Den allmänna kommunala kompetensen skapar en ram för vilka verksamheter som en kommun får ägna sig åt och lägga kommunens ekonomiska resurser på. Den kommunala kompetensen regleras av kommunallagen.

  Förslagsställarna anger en meningsfull fritid som anledning för att ekonomiskt gynna åldersgruppen unga. Även om intentionen är god bedömer stadsledningskontoret att det inte är ett tillräckligt skäl som krävs för att frångå likabehandlingsprincipen, främst i förhållande till alla andra barn och unga som har motsvarande behov. Värdet av det föreslagna sommaraktivitetskortet, så som det beskrivs, kommer att kosta mycket utifrån alla de olika aktiviteter som kortet fritt ska ge inträde till. Kortets värde kan rimligtvis uppskattas till flera tusen kronor. Det finns en rad andra grupper i samhället som är isolerade och kan ha minst lika stort behov av att aktiveras utanför hemmet men som inte har några ekonomiska möjligheter till motsvarande aktiviteter. Stadsledningskontoret bedömer att förslaget inte ryms inom den allmänna kommunala kompetensen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 3.

  Övriga ärenden

  2.1.3. Redovisning av 2021 års ägardialoger för regionala bolag, Dnr 0468/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.4. Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2022, dnr 0084/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet.

  2.1.5. Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 0082/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet.

  2.1.6. Utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond, Dnr 0083/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet.

  2.1.21. Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande D

  2.1.22. Yrkande från D angående att politiker ska ha möjlighet att direkt kontakta tjänstemän för att få information

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter 7 – 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Axel Josefson (M)
  Yttrande V och MP
  Yttrande SD

  2.1.23. Yrkande från V, MP och S angående att slopa konsertavgiften på Liseberg

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C, KD och D

  2.2.6. Bokslutsberedning för 2021, Dnr 0009/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.
  Yttrande KD

  2.2.7. Yttrande över Länsstyrelsens prövning av antagande av detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt. Nu fråga om fullmakt, dnr 1471/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Protokollsanteckning Karin Pleijel (MP)
  Omedelbar justering

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Delårsrapport mars - Staden, Dnr 0069/22

  18 maj

  2.1.7. Yrkande från V och MP om gratis mensskydd i skolan

  18 maj

  2.1.8. Yrkande från V och MP om verktyg för skolor för att stärka lärare och elever i att agera mot rasism

  18 maj

  2.1.9. Yrkande från SD om möjligheter att stoppa bygget av en eller flera stationer inom projektet Västlänken

  18 maj

  2.1.10. Yrkande från V och MP angående import av rysk fossilgas till Göteborg

  18 maj

  2.1.11. Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

  18 maj

  2.1.12. Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, Dnr 1542/21

  18 maj

  2.1.14. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026, Dnr 0355/20

  18 maj

  2.1. 24. Yrkande från S om att bevara den svenska modellen och förhindra utnyttjande av massflyktingar på Göteborgs arbetsmarknad

  18 maj

  2.1. 25. Yrkande från D angående parkeringsplatser vid fritidsanläggningar och naturområden

  18 maj

  2.2.2. Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om sanktioner införs mot eller från Kina

  18 maj

  2.2.3. Yrkande från MP och V angående uppföljning av effekterna av omorganisationen från stadsdelsnämnder till facknämnder med fokus på organisatoriska mellanrum som leder till att människor inte får det stöd de har rätt till

  18 maj

  2.2.4. Yrkande från SD om att införa temporärt stopp för asyl- och anhöriginvandring, med undantag för ukrainska flyktingar under massflyktsdirektivet

  18 maj

  2.2.5. Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan, Dnr 0116/22

  18 maj

  3.1. Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om en lägre maxgräns på uppdrag för frivilliga överförmyndare och ställföreträdare samt certifiering av gode män, Dnr 1428/21

  18 maj

  3.2. Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi, Dnr 1352/21

  18 maj

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-05-04

 • 2022-04-27

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken, Dnr 0281/22

  Miljö- och klimatnämnden har hemställt till kommunfullmäktige om en reviderad taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken, som en anpassning till gällande lagstiftning på området samt andra behov av anpassningar av gällande taxa. Taxan föreslås börja gälla från och med 2023. Förslaget till reviderad taxa innebär förtydliganden om vad som menas med förhöjda avgifter och en utökad avgift för prövning av enskilda avlopp för fastigheter med flera bostäder. Timavgift enligt taxan justeras med index till år 2023.

  Kommunfullmäktige har gett nämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med att implementera efterhandsdebitering inom taxeområdet. Nämnden avser att lämna förslag på ny taxa inför år 2024 i slutet av 2022. Enligt stadens anvisning för hantering av taxor och avgifter ska nämnden i möjligaste mån inkomma med förslag om förändring av taxor i god tid innan stadsledningskontorets överlämnande av förutsättningar till budget till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden inkommer sent med förslag till ny taxa men bedömer att det beror på omständigheter som nämnden inte råder över.

  Stadsledningskontorets bedömning är att taxan kan beskrivas i förutsättningar för budget. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens använt en indexuppräkning av timavgiften med två procent till år 2023. Motsvarande index är nästan tre procent i slutet av februari 2022 och kan kommas att ändras igen till oktober 2022.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.12. Ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor, Dnr 1324/20

  Stadsledningskontoret redovisar kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2020-09-10 beslutspunkt 4 om att ta fram en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor till grund för den nya planen. Då det i uppdraget även ingick att undersöka villkoren för HBTQ-personer inom utbildningsförvaltningens och grundskoleförvaltningens verksamheter, har stadsledningskontoret valt att dela upp uppdraget i två separata rapporter:

  • en uppdaterad rapport om hbtqi-personers livsvillkor i Göteborg (Hbtqi+personers livsvillkor i Göteborg 2021)
  • en rapport om villkor för hbtqi-personer inom utbildningsförvaltningens och grundskoleförvaltningens verksamheter (”Det är ingen temadag att vara hbtq – det är man året om” - Rapport om unga hbtqi-personers villkor i skolan)

  För att få en uppdatering av hur livsvillkoren för hbtqi-personer förändrats utifrån de temaområden som redovisades i hbtq-rapporten Normbrytande liv från 2014 och få en extern genomlysning av Göteborgs Stads arbete, genomfördes en upphandling och Antidiskrimineringsbyrån Väst tilldelades uppdraget. Utifrån sin granskning, lämnar Antidiskrimineringsbyrån 32 rekommendationer för Göteborgs Stad fortsatta arbete. Uppdraget att fram en första lägesbild av unga hbtqi-personers villkor i skolan genomfördes av stadsledningskontoret. Utifrån rapportens resultat och analys lämnar stadsledningskontoret 12 framåtsyftande rekommendationer.

  M, L, C, S, D, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att komplettera rapporten HBTQ-personers livsvillkor, baserat på otrygghet och diskriminering, för att få ett tydligare och mer precist underlag inför framtagandet av en ny HBTQ-plan. Rapporten ska ge ett detaljerat underlag över vilka grupper som är särskilt utsatta samt särskilt otrygga platser. Fokus ska vara på frågor där det finns kommunal rådighet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande från M, L, C, S och D.
  Yttrande KD

  2.1.16. Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025, Dnr 0617/21

  Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget fyra uppdrag gällande digitalisering och it:

  • Ta fram en digitaliseringsstrategi för Göteborgs Stad.
  • Ta fram en it-strategi för Göteborgs Stad.
  • Utreda lämplig organisation för att möta stadens framtida digitaliseringsbehov.
  • Ta fram en ny styr-, finansierings- och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

  I juni 2020 redovisades förslag på Göteborgs Stads policy för digitalisering och it samt en struktur för uppföljning samt digital mognad och förmåga genom verktyget Dimios. I november 2021 beslutade kommunfullmäktige om styr-, finansierings- och samordningsmodell i form av en riktlinje. Detta ärende svarar mot uppdragen att ta fram en digitaliseringsstrategi och en IT-strategi.

  Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-15 att remittera Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025 till ett antal nämnder och bolagsstyrelser. Planen har i vissa delar justerats efter de synpunkter som har skickats in. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser tillstyrker planen.

  Planen innehåller ett övergripande mål samt fyra målområden. De är kopplade till ett antal inriktningar och nyttor som ska nås med stöd av planen. Det övergripande målet handlar om att Göteborgs Stads digitaliseringsarbete ska bidra till att boende, besökare, näringsliv samt medarbetare får en ökad kvalitativ och likvärdig digital service som de upplever skapar värde. Det handlar också om att värna demokratin och öka delaktigheten för dem vi är till för genom att balansera innovation och effektivitet samt intern och extern nytta. Målet berör också öppna och tillgängliga data, vilka bidrar till en effektiv användning av stadens resurser och ger förutsättningar för en innovativ och hållbar stad.

  S, D, M, L, C, V, MP, särskilt yttrande KD, vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret kompletterar ärendet med en analys över stadens digitaliseringsplan utifrån ett dataskydds- och informationssäkerhetsperspektiv. Partierna vill också ha förslag på åtgärder som syftar till att skapa en likvärdig och god förmåga att arbeta systematiskt med dataskydd och informationssäkerhet, samt förslag på hur ett ändamålsenligt och stadengemensamt dataskydd kan organiseras.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S, D, M, L, C, V och MP.
  Yttrande KD

  2.1.21. Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan, Dnr 1109/20

  Kommunfullmäktige gav i juni 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan. Syftet med planen var att öka den kommuncentrala styrningen samt höja kompetensen och ambitionsnivån inom område barnrätt.

  Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att remittera förslaget till barnrättsplan till ett urval av nämnder och styrelser, kommunstyrelsens råd, Ungdomsfullmäktige samt externa aktörer. Av de 29 inkomna remissvaren är det fyra som avstyrker förslaget till plan. Vid genomgången av remissvaren framkommer att barnrättsplanen upplevs innehålla relevanta och ambitiösa insatser som bedöms bidra till att barns rättigheter stärks. Planens mål och insatser bedöms genomförbara. Flera remissinstanser bedömer dock att planen behöver ett tydligare fokus på barn i utsatta situationer för att säkerställa lika rättigheter till varje barn. Remissinstanserna efterfrågar även stöd i implementeringen av plan och barnbokslut. Stadsledningskontoret har utifrån remissvaren gjort förtydliganden och revideringar i förslaget till barnrättsplan. Revideringarna syftar till att tydliggöra att rättigheterna i konventionen ska tillförsäkras varje barn, oavsett barnets eller vårdnadshavarens behov och förutsättningar, samt till att stödja det operativa arbetet med planen i nämnder och styrelser.

  Stadsledningskontorets bedömning är att en stadenövergripande barnrättsplan med föreslagen inriktning ger ett tydligt fokus på barns individuella rättigheter och på de områden som kommunen kan påverka. Planen väntas ge positiva effekter på barn och ungas egen upplevelse av delaktighet och nöjdhet med fritid, utbildning, hälsa och trygghet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Återremissyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation V
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.5. Kompensatoriska åtgärder i rutinen för nödbistånd till boende, Dnr 1636/20

  Sektorcheferna för individ- och familjeomsorg samt funktionshinder beslutade i maj 2019 om en omarbetad rutin för nödbistånd till boende. I augusti 2019 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa vilka konsekvenser den förändrade rutinen har lett till med fokus på barnfamiljer i hemlöshet. Stadsledningskontoret redovisade uppdraget till kommunstyrelsen den 15 april 2020.

  Därefter gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa vilka åtgärder stadsdelsförvaltningarna har genomfört utifrån de rekommendationer om kompensatoriska åtgärder som lämnats i stadsdelsförvaltningarnas egen uppföljning av rutinen. Detta uppdrag redovisades 9 december 2020. Som ett nästa steg fick stadsledningskontoret i uppdrag att också återkomma med en redovisning av effekterna av de kompensatoriska åtgärderna för kommande år.

  Stadsledningskontoret bedömer att de åtgärder som vidtagits utifrån de lämnade rekommendationerna i stort omhändertagit de negativa konsekvenser som framkommit i tidigare uppföljningar. Samtidigt återstår vissa utvecklingsområden som respektive socialförvaltning fortsatt behöver följa och utveckla inom ramen för det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Arbetet måste bedrivas långsiktigt och utvecklingsarbetet kan aldrig anses vara färdigt. Det måste ständigt följas upp och utvärderas av ansvariga nämnder och leda till förbättringar som utvecklar arbetet framåt.

  D vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en muntlig redovisning om:

  • I vilken grad befintliga rutiner med boendecoachning fungerar och hjälper hemlösa invånare till eget boende i och utanför Göteborg.
  • Vilka kontrollfunktioner som används för att undvika missbruk av nuvarande system.
  • Hur våldsutsatta kvinnor med barn kan få tillgång till bostad i närområdet, alternativt att våldsutövaren erbjuds en annan bostad.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D
  Yttrande S

  2.2.7. Utredning av insatser som används i socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang, Dnr 1062/21

  I rapporten redogörs för de identifierade svårigheter och upplevda brister som beskrivits i de dialoger som genomförts inom ramen för utredningen. De identifierade svårigheterna och upplevda bristerna som beskrivs förekommer i olika omfattning inom olika verksamheter.

  Uppdrag, arbetssätt och förutsättningar skiljer sig åt. Det finns behov av utveckling inom följande områden: Förtroende och tillit, En ändamålsenlig och effektiv arbetsprocess och handläggning, Verksamheter, insatser och metoder för målgruppen, Kunskap och kompetens, Verksamhetens omfattning, Styrning, samordning och samverkan samt Otillåten påverkan.

  I ärendet föreslås inga stadenövergripande åtgärder då de insatser och åtgärder som föreslås i angränsande handlingsplaner om utsatta områden, gängkriminalitet och tystnadskultur samt kommunfullmäktiges budgetuppdrag får anses utgöra den stadenövergripande styrningen av arbetet med ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i gängkriminalitet. Därutöver bedömer stadsledningskontoret att det är nödvändigt att varje nämnd utifrån sitt uppdrag, sina egna förutsättningar och behov prioriterar det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet. Rapporten bör utgöra en bas för det fortsatta strategiska arbetet i nämnderna. Arbetet behöver bedrivas i samverkan med övriga berörda nämnder och styrelser.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 5 - 3.
  Reservation SD
  Yttrande D
  Yttrande MP och V

  Övriga ärenden

  2.1.3. Kulturnämndens möjligheter att överta ansvar för konst i kommunens verksamhetslokaler, Dnr 0698/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabeth Lann (KD)

  2.1.6. Revidering av bolagsordning för Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 0412/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.7. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om fusion av Platzer Syd Fastighets AB, Dnr 0404/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Daniel Bernmar (V) deltog inte i handläggningen av ärendet p g a jäv

  2.1.11. Kompletterande uppföljning december 2021, Dnr 0264/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande MP och V
  Yttrande S
  Yttrande SD

  2.1.13. Antagande av detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg, 0318/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 11 - 2. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.18. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande M, L, C, V, MP, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.20. Yrkande från V och MP om bostad som rättighet och att förändra socialtjänstens arbete med hemlöshet

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.1.22. Yrkande från MP och V om att avbryta pågående planarbete för fler skjutbanor i Delsjöområdet

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S
  Yttrande KD

  2.2.2. Rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun för 2022, Dnr 0420/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 0426/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.6. Redovisning av uppdrag om socialtjänstens insatser i hedersrelaterade ärenden och samverkan med kvinnojourer samt placering i SiS-hem, Dnr 1363/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet från S, MP, V, M, L, C och D. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 1.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.2.8. Yrkande från V, MP och S angående åtgärder för minskad trängsel för resenärer i kollektivtrafiken

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP och S efter votering 7 - 6
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.9. Yrkande från D angående hantering av utökat uppdrag för Nämnden för demokrati och medborgarservice

  Yrkandet återtaget
  Protokollsanteckning D

  2.2.10. Val av ersättare i Göteborgs Stads råd funktionshinderfrågor istället för Sophia Nilsson (MP) som valts till ledamot

  Beslut: Elias Ytterbrink (MP)

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Från delar till helhet - En reform för samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93), Dnr 1502/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C och KD

  4.2. Remiss från Justitiedepartementet - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1), Dnr 0206/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  4.3. Remiss från Trafikverket - Granskning inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0347/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD
  Yttrande D

  4.4. Trafikverket - Järnvägsplan Brunnsbo Station, underrättelse om granskning av plan, Dnr 0397/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, Dnr 1542/21

  4 maj

  2.1.4. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående, Dnr 1412/21

  4 maj

  2.1.5. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026, Dnr 0355/20

  4 maj

  2.1.8. Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2021, Dnr 0328/22

  4 maj

  2.1.9. Upphävande av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl med undantag av serveringstider, Dnr 1649/20

  4 maj

  2.1.10. Överenskommelse för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040, Dnr 0424/22

  4 maj

  2.1.14. Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

  4 maj

  2.1.15. Antagande av ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda, Dnr 1538/21

  4 maj

  2.1.17. Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

  4 maj

  2.1.19. Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

  4 maj

  2.1.23. Yrkande från D angående att politiker ska ha möjlighet att direkt kontakta tjänstemän för att få information

  4 maj
  2.1.24. Yrkande från V och MP angående att slopa konsertavgiften på Liseberg

  4 maj
  2.1.25. Yrkande från S om att bevara den svenska modellen och förhindra utnyttjande av massflyktingar på Göteborgs arbetsmarknad

  4 maj
  2.1.26. Yrkande från D angående parkeringsplatser vid fritidsanläggningar och naturområden

  4 maj
  2.2.1. Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan, Dnr 0116/22, ,198/21, 1199/21, 0116/22, 1200/21, 1093/21

  4 maj

  2.2.4. Bokslutsberedning avseende 2021, Dnr 0009/22

  4 maj

  3.1. Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi, Dnr 1352/21

  4 maj

  5.1. Göteborgsförslag [9463] för beslut - Sommaraktivitetskort till ungdomar, Dnr 1356/21

  4 maj

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-04-27

 • 2022-04-06

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Göteborgs Stads årsredovisning för 2021, Dnr 0263/21

  Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året. Därefter följer fyra avsnitt där det första är förvaltningsberättelsen som syftar till att ge en övergripande bild av kommunens verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen, det vill säga kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund tillsammans.

  I det andra avsnittet, årsbokslutet, redovisas Göteborgs Stads resultat och ekonomiska ställning genom de sammanställda räkenskaperna som omfattar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

  Avsnitt tre, ekonomisk och finansiell rapportering, innehåller driftredovisning, investeringsredovisning och en redovisning av de stiftelser som staden förvaltar.

  I fjärde avsnittet lämnas en fördjupad redovisning för utvecklingen av kommunfullmäktiges övergripande mål och verksamhetsmål.

  Kommunstyrelsen ska årligen pröva och besluta om den verksamhet som bedrivits av Göteborgs Stads aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Av stadens ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag framgår att varje styrelse årligen ska redovisa om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. Sammanställningen visar att respektive bolag, inklusive Göteborg Stadshus AB, bedömt att de bedrivit sin verksamhet i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet

  Yttrande V och MP.

  2.1.6. Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning, Dnr 1316/19

  Enligt Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023 har kommunstyrelsen och nämnden för kretslopp och vatten i uppdrag att ta fram en riktlinje för nödvattenförsörjning. Dricksvatten brukar kallas vårt viktigast livsmedel och är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Det förekommer situationer när det inte går att använda vatten från det vanliga vattenledningsnätet. Då behöver vattnet distribueras till konsumenter på annat sätt, exempelvis i tankar. Detta kallas för nödvatten. För att hantera en sådan situation är planering och prioritering nödvändigt.

  Riktlinjen för nödvattenförsörjning syftar till att:

  • Fastställa inriktning och prioritetsordning för nödvattenförsörjning.
  • Klargöra ansvarsområden och arbetsfördelning vid nödvattenförsörjning.
  • Effektivt kunna hantera en allvarlig störning av dricksvattenförsörjningen så att konsekvenserna minskar för den enskilde och samhället.

  Riktlinjen är inte ett praktiskt stöd vid hantering av händelser. För detta ska varje nämnd och styrelse ta fram sin egen planering baserat på riktlinjen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Utredning av förutsättningarna för att samordna planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen, Dnr 1691/20

  Kommunfullmäktige gav i december 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samarbete med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden samt andra berörda nämnder och styrelser utreda förutsättningarna för att samordna planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen. Utredningen ska ske samplanerat med processen för den nya översiktsplanen. Uppdraget har genomförts dels genom intervjuer och i dialog med nyckelpersoner på berörda förvaltningar och bolag, dels genom en genomlysning och fördjupad analys av styrande dokument inom strategisk stadsplanering.

  Stadsledningskontoret bedömer att det finns förutsättningar för samordning av styrande dokument inom området. Det finns ett antal dokument som kan ses över och samordnas för att få en mer sammanhållen styrning. Stadsledningskontoret bedömer vidare att översiktsplanens mål och inriktningar behöver brytas ner och konkretiseras i en plan för genomförande, samt att trafiknämndens och park- och naturnämndens uppdrag att uppdatera trafikstrategin och grönstrategin ska hanteras genom att pågående arbete utgör underlag inför ny organisation för stadsutveckling (NOS 2023), utan beslut om uppdaterade styrande dokument.

  Kontoret föreslår även en struktur för styrande dokument inom området, som innebär en förflyttning från många stadenövergripande planerande styrande dokument till få program och planer på staden-nivå, som i sin tur kan följas av (handlings-/verksamhets-) planer på nämnd-/styrelsenivå.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.11. Göteborgs Stads energiplan 2022 - 2030, Dnr 0201/22

  Miljö- och klimatnämnden föreslog i januari i år kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads Energiplan 2022-2030. Energiplanen utgår från Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 och de utmaningar som Göteborg som samhälle och Göteborgs Stad som organisation står inför - för att klara omställningen till ett hållbart energisystem. En utgångspunkt i framtagandet av planen har varit att ta fram åtgärder som sätter fokus på Göteborgs Stads egen energiproduktion och energianvändning men som även innefattar Göteborgs Stads påverkan, och möjlighet till påverkan, på övriga samhället. Energiplanens åtgärder med målår och ansvarig utförare konkretiserar vad som ska uppnås och när.

  Stadsledningskontoret bedömer att åtgärder som föreslås i förslaget till energiplan är viktiga för Göteborgs Stads första fas i arbetet med att nå målen i stadens miljö- och klimatprogram och för att bibehålla en trygg, säker och hållbar energiförsörjning i Göteborg. Kontoret föreslår att Göteborgs Stads Energiplan 2022–2030 antas och följs upp enligt det som framgår i planen.

  Stadsledningskontoret ser behov att besluta om uppdateringar och skärpningar av energiplanen för att syfte och mål ska uppnås. Kontorets bedömning är att potentialskattning är ett fortsatt viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med uppföljning och revidering av energiplanen. Vidare bedömer stadsledningskontoret att det är angeläget att alla berörda nämnder och styrelser tar aktiv del i arbetet med planen där Göteborg Energi AB har en speciellt viktig roll, både med nuvarande plan och i arbetet med kommande uppdaterade versioner av planen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.13. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

  Förslaget till riktlinje innebär att kommunfullmäktige genom styrande nyckeltal definierar ramarna och utgångspunkterna vid planering av kommunala verksamhetslokaler inom Göteborgs Stad. Ansvaret för att definiera funktioner och funktionssamband för stadens verksamhetslokaler genom att upprätta och fastställa ett ramprogram föreslås överföras från kommunstyrelsen till stadens nämnder. Förslag till Göteborgs stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler har skickats för yttrande till totalt 23 remissinstanser.

  En central och bärande del i riktlinjen är nämnders och styrelsers ansvar för att utforma kvalitativa och ändamålsenliga verksamhetslokaler och att hitta gemensamma vägar och funktionella kompromisser inom riktlinjens ramar. Målsättningen är att eventuella målkonflikter i huvudsak ska lösas mellan berörda nämnder och styrelser och bara i undantagsfall beredas i kommunstyrelsen för beslut om prioritering. I ärendet konstateras utifrån flera olika perspektiv att det är svårt och många gånger inte möjligt, inte bara i Göteborg, utan i alla Sveriges kommuner att kunna erbjuda kommunal service på exakt samma sätt i alla delar av kommunen. I ärendet bemöter stadsledningskontoret särskilt de remissinstanser som har avstyrkt förslaget till riktlinje, tillstyrkt med fördjupade kommentarer samt en av de som har lämnat rekommendationer.

  Stadsledningskontoret kommer att bemöta vad kontoret uppfattar som kärnan i inkomna remissvar. Utifrån vad som framkommer i detta ärende har stadsledningskontoret reviderat förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal.

  D, S, M, L, C (särskilt yttrande KD) vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att a. att remittera föreslagen riktlinje till de nämnder som avstyrkte remissversionen av riktlinjen (dvs. förskolenämnden, lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden samt park- och naturnämnden) för inhämtande av nya synpunkter och nytt ställningstagande.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från D, S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  2.1.14. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling, Dnr 0145/22

  Nämnden för inköp och upphandling har inkommit med förslag till reviderad riktlinje för inköp och upphandling. Beslut om ändringar i riktlinjen ska fattas av kommunfullmäktige. Ett förslag till en omarbetad riktlinje har varit på remiss i ett antal nämnder och bolagsstyrelser inom staden, och inkomna synpunkter har hanterats av förvaltningen för inköp och upphandling.

  På initiativ från, och i samverkan med, stadsledningskontoret har riktlinjen också, efter remissrundan, omarbetats med fokus på struktur, läsbarhet och tydlig ansvarsfördelning för att motsvara de krav som idag ställs på ett styrande dokument i Göteborgs Stad. Vidare har det gjorts tillägg i förslaget till riktlinje utifrån uppdrag i budget 2021 att nämnden för inköp och upphandling, tillsammans med kommunstyrelsen, ska tydliggöra nämndens uppföljande roll i upphandlingsprocessen i styrande dokument. Det har även arbetats in delar av den av kommunfullmäktige beslutade ”Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021” för att säkra kontinuiteten i stadens arbete inom inköp.

  Stadsledningskontoret gör bedömningen att den omarbetade riktlinjen, i jämförelse med nuvarande riktlinje, ger en tydligare styrning inom området inköp och upphandling. Ansvarsfördelningar framgår tydligare i den omarbetade riktlinjen, och riktlinjen bedöms vara väl avvägd till innehåll och struktur.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.1.18. Lärdomar av det omställningsarbete och de digitaliserade arbetssätt som har skett med anledning av pandemin, Dnr 0758/21

  Kommunfullmäktige gav i april 2021 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda vilka lärdomar som kan dras utifrån omställningsarbetet och de digitaliserade arbetssätt som användes under pandemin, främst inom social- och funktionshinderområdet. I uppdraget ingick också att föreslå vilka delar som kan implementeras i ordinarie arbetsprocesser, i syfte att säkerställa ökad brukarkvalitet, förbättrade arbets- och uppföljningsprocesser samt en förbättrad arbetssituation i stadens verksamheter.

  I rapporten från utredningen presenteras bland annat sex områden för staden och berörda förvaltningar att omhänderta, utreda vidare och utveckla:

  • Fortsatt utveckling av digitala mötesformer och arbetssätt för professionella.
  • Fortsatt utveckling av digitala mötesformer och arbetssätt för och med brukare och anhöriga.
  • Fortsatt kompetenshöjning för medarbetare och chefer vad gäller digitala redskap och arbetssätt.
  • Fortsatt arbete för att öka den digitala jämlikheten för brukare och invånare i Göteborgs Stad.
  • Fortsatt arbete för att stärka Göteborgs Stad som attraktiv arbetsgivare Stadsledningskontoret Fortsatt utveckling av stadens och förvaltningarnas krisberedskap.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.21. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

  Kommunfullmäktige gav i september 2020 idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden ta fram en mer detaljerad förstudie och underlag som möjliggör för ett genomförandebeslut, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut i mars 2020, i vilket Gullbergsvass angavs som huvudalternativet.

  När idrotts- och föreningsnämnden återrapporterade uppdraget beslutade kommunfullmäktige i september förra året att återremittera ärendet till nämnden för att komplettera förstudien med en genomlysning av alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet. Nämnden fick också i uppdrag att komplettera förstudien med en jämförande studie med planerade eller nyligen byggda badhus i andra kommuner. Ärendet är en sammanfattning av idrotts- och föreningsnämnden återrapportering av återremissen.

  Nämnden konstaterar inledningsvis att priser och kostnader på byggmarknaden har ökat sedan den tidigare förstudien presenterades för kommunfullmäktige vilket påverkar byggprojektkostnaden, oavsett lokalisering. I den fördjupade förstudien som redovisades i februari 2021 fanns en markant skillnad i tidsaspekten för detaljplanen mellan Gullbergsvass, Heden och Ringön. Det fanns då en möjlighet att inkludera ett centralbad i Gullbergsvass i ett nära förestående planarbete. Detta skulle kunna medföra projektstart två år tidigare i jämförelse med de två andra alternativen. Tidsaspekten för planprocesser bedöms nu vara likvärdig och har lyfts ur kalkylen som kostnadspåverkande. Kostnaderna uppstår fortfarande och förändras beroende på val av placering och prioritering av detaljplaner.

  Placeringen i evenemangsområdet bedöms positiv utifrån platsens allmänt kända läge och identitet som idrotts- och evenemangsområde. Samtidigt behöver förutsättningarna beaktas utifrån ett helhetsperspektiv. Om centralbadet ges det fotavtryck som den här utredningen avser får det konsekvenser på planer för bebyggelse med kvartersstad, med i huvudsak bostäder. Det i sin tur kan påverka uppdraget Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet med minskade exploateringsintäkter i form av färre byggrätter.

  Om båda uppdragen ska rymmas på området rekommenderas att de planeras som en helhet. Om centralbadet ska ingå i evenemangsområdet medför det att färdigställande av en ny arena förskjuts med ett år utifrån antagandet att det nya centralbadet måste stå klart innan det gamla rivs. Det medför även minskade exploateringsintäkter på cirka 750–1000 miljoner kronor samt försvårar möjligheten till att bygga blandstad i området. Å andra sidan möjliggör det exploateringsintäkter och blandstad på någon av de andra utredda lokaliseringarna.

  I en kostnadsjämförelse mellan ett nytt centralbad i Göteborg baserat på kravställning om funktionalitet, ytkrav och layout har en jämförelse gjorts med fyra badhus i Mölndal, Kungsbacka, Varberg och Linköping, varav två är nyligen färdigställda och två kommer att färdigställas under 2022 - 2023. Med riskpåslaget inkluderat hamnar kostnaden för ett nytt centralbad på cirka 57 000 kr per kvadratmeter, vilket är 20 procent högre än Linköping som är närmast jämförbart avseende funktionalitet och storlek. Kungsbacka är det exempel som skiljer sig mest från övriga fyra med en betydligt lägre totalkostnad.

  Kostnaden för grundläggning i Göteborgsprojektet ligger mycket högt i jämförelsen. En placering i ett mer gynnsamt läge där grundläggningen kan utföras med betongpålar kan medföra en kostnadsreduktion om cirka 100 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 3 500 kronor per kvadratmeter.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 11 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Grith Fjeldmose (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv

  Yttrande M, S, D, V, L och C

  Yttrande SD

  2.1.22. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

  Kommunstyrelsen gav i februari 2021 stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur evenemangsområdet kan utvecklas. I uppdraget ingår också att ta fram en projektplan för hur arbetet med stadsutveckling inom evenemangsområdet ska organiseras. Förslaget ska inkludera finansiering, placering och utbyggnad av arenor.

  Stadsledningskontorets förslag innebär att en ny multiarena placeras söder om Valhallagatan. Här ryms även sporthallarna, ersättningen av Lisebergshallen samt en potentiell expansionsyta för Svenska Mässan. Ytorna norr om Valhallagatan omvandlas enligt förslaget till kvartersstad och ett skolkvarter för att möta behovet av fler grundskoleplatser.

  Baserat på den kunskap och erfarenhet som är tillgänglig i nuläget har stadsledningskontoret gjort initiala kalkyler för områdets utveckling. Kalkylerna kommer att utvecklas i takt med att arbetet fortgår. Det exploateringsöverskott som uppstår vid försäljning av byggrätter möter inte de investeringsbehov som finns för utbyggnad av arenaparken. Det behövs därför tillkommande finansiering för att genomföra områdets utbyggnad.

  M, S, D, V, L, C vill i ett yrkande bland annat att:

  Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, Higab AB och Got Event AB:

  • Planera för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet enligt tjänsteutlåtandet, men med placering av arenan på Scandinaviums tomt.
  • Parallellt utreda en om- och tillbyggnad av Scandinavium. Utgångspunkten är en konkurrenskraftig modern arena.
  • Beakta utredningen (Slutrapport – Ny Arena och stadsutveckling i evenemangsområdet) som föreslår en placering av en ny arena på Valhallabadets tomt i det fortsatta arbetet.

  Byggnadsnämnden får i uppdrag att:

  • Ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra en ny arena med annex och sporthallar i anslutning till arenan söder om Valhallagatan.
  • Skyndsamt ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan.
  • I samverkan med kommunstyrelsen, skyndsamt ta fram ett planprogram utifrån den fördjupade förstudien om ett nytt centralbad parallellt med framtagandet av en detaljplan för ett nytt centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan.

  Kommunstyrelsen får i uppdrag att:

  • I samverkan med berörda nämnder och bolag, återkomma med en uppdaterad förkortad tidplan, där det är möjligt, för att påskynda arbetet med en ny arena och ett nytt centralbad.
  • Komplettera befintlig inriktning för en ny arena med placering av ett centralbad norr om Valhallagatan mot Burgårdsparken.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, S, D, V, L och C efter votering 11 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Grith Fjeldmose (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)/Yttrande KD

  Yttrande SD

  2.2.4. Utredning av hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem, Dnr 1270/21

  Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-30 i enlighet med en motion av miljöpartiet att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem. I uppdraget ingick även ansvar och finansiering för att utgöra underlag till budgetprocessen 2023. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har målgruppen avgränsats till att omfatta elever med fritidshemsplacering i skolformerna förskoleklass, grundskola och grundsärskola som på grund av bestående funktionshinder har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

  Utredningen visar att det inte bör vara oförenligt med likställighetsprincipen att koppla elevers möjlighet att beviljas skolskjuts till och från fritidshem till förekomsten av en funktionsnedsättning som påverkar förmågan att transportera sig. Trots att det är möjligt att hantera resor till och från fritidshemmet som skolskjuts visar utredningen att det finns en gränsdragningsproblematik i förhållande till ordinarie skolskjuts. Utredningen pekar på att det inte med bestämdhet går att säga den presenterade organisationen skulle innebära en upplevd förbättring för varje enskild elev och vårdnadshavare. Stadsledningskontoret gör bedömningen att det är möjligt att hantera skolskjuts till och från fritidshem inom grundskoleförvaltningens nuvarande skolskjutsorganisation under förutsättning att det sker en utökning av administrativ tjänst och budgetkompensation. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att remittera tjänsteutlåtande med bilagd rapport till berörda nämnder för yttrande med svarstid senast 2022-05-25.

  M, L, C, D, S, V, MP (särskild yttrande KD) föreslår i ett yrkande att stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och rapport om utredning av hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem, remitteras till nämnden för funktionsstöd.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, D, S, V och MP

  Yttrande KD

  2.2.9. Uppdrag och analys av varför det finns osakliga löneskillnader inom arbetsvärderingsverktyget BAS, Dnr 1244/21

  Vid kartläggning av likvärdiga arbeten utifrån diskrimineringslagens krav blir det tydligt att det finns löneskillnader mellan olika sektorer och yrkesgrupper i stadens förvaltningar. Yrkesgrupper inom sektorn vård och omsorg samt i viss mån utbildning ligger lägre i lönenivå jämfört med likvärdiga yrkesgrupper inom administrativ och teknisk sektor.

  Samma mönster, där kvinnor och män till stor del arbetar i olika yrken med olika lönelägen, kan ses på arbetsmarknaden i stort. Den främsta förklaringen till löneskillnader inom samma BAS-intervall är således det historiska arv där yrken inom vård, omsorg och utbildning har varit kvinnodominerade och haft en lägre lönenivå. I förvaltningarnas arbete med att utjämna löneskillnaderna är både målbilden för stadens lönenivåer och de ekonomiska förutsättningarna viktiga redskap. För personalintensiva verksamheter inom vård, omsorg och utbildning, där en hög andel av de totala kostnaderna utgörs av personalkostnader, innebär utjämning av de osakliga löneskillnaderna stora utmaningar och krav på effektinhämtning. Vid kalibreringar av förvaltningarnas arbetsvärderingar och vid jämförelser mellan likvärdiga arbeten finns det inget som tyder på att det skulle vara lättare för mansdominerade yrken att få högre poäng i BAS-systemet.

  Information om ärendet har presenterats på personalberedningens möte den 1 februari 2022 och information kring lönebildningsfrågor sker också löpande under året.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Yttrande D

  Yttrande V, MP och

  Övriga ärenden

  2.1.5. Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att sälja marken som arrendeupplåts till Stora Varholmens havsbadskoloni, Dnr 0295/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.7. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18, Dnr 1507/21

  Bifall till stadsledningskontorets förslag beträffande beslut av kommunstyrelsen för egen del. Stadsledningskontorets förslag i övrigt överlämnas till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

  2.1.17. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Dnr 1457/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet

  Yttrande KD

  Yttrande SD

  2.1.19. Uppdrag till trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkering AB angående bättre laddmöjligheter för elbilar under kvälls- och nattetid

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L, C, D och S samt MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  2.1.20. Redovisning av uppdrag att utvärdera parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0387/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 11 – 2 samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C och S efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  Yttrande MP och V

  2.1.23. Yrkande från S angående att bevara Göteborgs levande gator och stråk

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C, KD och D

  2.1.24. Yrkande från D angående information till Göteborgs Stads alla anställda med anledning av tystnadskulturen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  2.1.25. Yrkande från MP och V angående satsningar på fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande S

  Yttrande D

  Yttrande SD

  2.1.26. Yrkande från V och MP om att riva upp beslutet att begränsa EBO

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från M, L, C och D efter 6 - 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande KD

  2.1.28. Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser, Dnr 0425/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandena från M, L, C, D och S samt M, L, C, D, S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  2.2.5. Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2022, Dnr 0177/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, S och D

  Reservation V

  Reservation SD

  Yttrande KD

  Yttrande D

  2.2.6. Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Ella Turta (-) som avsagt sig

  Beslut: Emma Isoherranen (-)

  2.2.7. Redovisning av uppdrag att ta fram gemensamt underlag för fortsatt genomförande av arbetsrehabiliteringens hemvist, Dnr 1458/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 9 – 1.

  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet

  Reservation SD

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande V och MP

  2.2.10. Yrkande från MP och V om att avsluta import av ryskt fossilbränsle via Göteborgs hamn

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L och C

  Yttrande KD

  2.2.11. Val av ersättare i Göteborgs Stads funktionshinderråd i stället för Jenny Broman (V)

  Beslut: Finn Hellman (V)

  2.2.14. Förlängning av förordnande av politisk sekreterare för D

  Beslut: Mattias Arvidsson (D) 2022-05-01—2022-12-31

  3.1. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar och företag i Göteborg, Dnr 1297/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande S

  Yttrande SD

  4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85), Dnr 1496/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 1.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  4.2. Remiss från Försvarsdepartementet - Slutbetänkande - Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering SOU 2021:103, Dnr 0110/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.3. Remiss från VästKom - Samverkansavtal digitala hjälpmedel, Dnr 0168/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.4. Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag inför rambudget 2023, Dnr 0313/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Kompletterande uppföljning december 2021, Dnr 0264/21

  27 april

  2.1.3. Redovisning av uppdrag att ta fram en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor, Dnr 1324/20

  27 april

  2.1.4. Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg, Dnr 0318/22

  27 april

  2.1.8. Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

  27 april

  2.1.9. Ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda, Dnr 1538/21

  27 april

  2.1.12. Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025, Dnr 0617/21

  27 april

  2.1.15. Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

  27 april

  2.1.16. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

  27 april

  2.1.27. Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

  27 april

  2.1.29. Yrkande från V och MP om bostad som rättighet och att förändra socialtjänstens arbete med hemlöshet

  27 april

  2.1.30. Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan, Dnr 1109/20

  27 april

  2.1.31. Yrkande från MP och V om att avbryta pågående planarbete för fler skjutbanor i Delsjöområdet

  27 april

  2.2.1. Bokslutsberedning avseende 2021, Dnr 0009/22

  27 april

  2.2.2. Redovisning av uppdrag gällande de kompensatoriska åtgärderna i rutinen för nödbistånd till boende, Dnr 1636/20

  27 april

  2.2.3. Redovisning av uppdrag om socialtjänstens insatser i hedersrelaterade ärenden och samverkan med kvinnojourer samt placering i SiS-hem, Dnr 1363/21

  27 april

  2.2.8. Redovisning av uppdrag att utreda insatser som används i socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang, Dnr 1062/21

  27 april

  2.2.12. Yrkande från V och MP angående åtgärder för minskad trängsel för resenärer i kollektivtrafiken

  27 april

  2.2.13. Yrkande från D angående hantering av utökat uppdrag för Nämnden för demokrati och medborgarservice

  27 april

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-04-06

 • 2022-03-23

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Detaljplan för polishus vid Exportgatan i Backa, Dnr 0263/22

  Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett nytt polishus vid Tingstadsmotet i Backa med underjordiskt garage för utryckningsfordon och en teknikvåning längst upp. I planen ingår också fler utfarter mot Exportgatan, ny placering av busshållplats och en dagvattenanläggning för allmän platsmark. Dessutom ska planen möjliggöra framtida utveckling av området med verksamheter och kontor.

  De synpunkter som kom in vid samråd handlade främst om dagvatten och skyfall, risker kopplat till farligt gods, förorenad mark och att projektet inte når Göteborgs Stads mål om gröna ytor på allmän plats. De yttranden som kom in vid granskningen handlar om att klargöra vilka fasader som behöver byggas i obrännbart material, och att göra en riskbedömning för ånginträngning i byggnaden.

  I samrådet bedömde Länsstyrelsen att frågor om hälsa och säkerhet eller risken för olyckor måste lösas på ett tillfredsställande sätt.

  Byggnadsnämnden anser att detaljplanen kan antas med de kompletterade utredningar och ändringar som gjorts efter granskning. Detaljplanen har efter tillstyrkande av byggnadsnämnden översänts till kommunfullmäktige för antagande på grund av att den strider mot gällande översiktsplan. Stadsledningskontoret delar byggnadsnämndens bedömning om att planen kan antas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  2.1.4. Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk, Dnr 0140/22

  Miljö- och klimatnämnden har hemställt till kommunfullmäktige om en ny gemensam taxa för nämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk, som en anpassning till gällande lagstiftning på området. Taxan föreslås börja gälla från och med 1 januari 2023.

  Förslaget på ny taxa innebär att all debitering för planerad kontroll av verksamheter ska göras efter att kontrollen är utförd. I den taxa som gäller nu debiteras livsmedelsverksamheter i förskott för planerad kontroll med en schablonavgift. Taxan för livsmedelsverksamhet har succesivt anpassats till efterhandsdebitering. Nämnden bedömer att övergången till efterhandsdebitering inte kommer att få någon väsentlig påverkan på ekonomin för verksamhetsutövarna eller för nämnden.

  Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden har föreslagit en indexjustering av gällande timavgift med två procent till år 2023 men att PKV i december 2021 har gått upp med tre procent. Det är möjligt att PKV kommer ändras igen till oktober. Då efterhandsdebitering är en ny taxekonstruktion för livsmedelsverksamheter bedömer stadsledningskontoret att det är lämpligt att miljöförvaltningen följer taxans ekonomiska konsekvenser.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.16. Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och vattennämnden samt fastighetsnämnden samt återrapportering av program och planer, Dnr 1433/21

  Samlingsärendet handlar om återrapportering av uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som getts i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns ett uppdrag till kretslopp och vattennämnden och ett uppdrag till fastighetsnämnden, båda dessa uppdrag har förklarats fullgjorda av respektive nämnd. Rapporten behandlar även ett uppdrag till kretslopp och vattennämnden, uppdraget föreslås avslutas då nämnden bedömer efter gjord utredning att uppdraget inte kan genomföras. I rapporten finns även en halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019 - 2023, en halvtidsuppföljning av Göteborgs tre planer inom mänskliga rättighetsområdet, en deluppföljning av Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 - 2026 samt en utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2019-2022.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande SD
  Yttrande MP och V
  Yttrande V och MP

  2.1.17. Samlad bild av det våldspreventiva arbetet i Göteborgs Stad, Dnr 0534/21

  Stadsledningskontorets redovisning på uppdraget från kommunfullmäktige i maj 2021 innehåller en samlad bild av det våldspreventiva arbetet inom de fyra regionala socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd, äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen, grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, Förvaltnings AB Framtiden samt arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen.

  Stadsledningskontorets utredning visar att det genomförs många olika typer av insatser i staden som är både förebyggande och akuta. Majoriteten av de förebyggande insatserna rör kompetensutveckling och utbildning, medan närmare hälften av insatserna fördelas mellan brukarinsatser, insatser till medborgare, metodutveckling och insatser inom HR. Det finns utvecklingsbehov i stadens arbete, framför allt riktat till särskilt utsatta grupper. Stadsledningskontoret bedömer att identifierade utvecklingsområden till större delen bör kunna hanteras inom ramen för stadens plan mot våld i nära relation.

  Utredningen visar på stora skillnader i fördelningen av resurser mellan förebyggande och akuta insatser. Stadsledningskontoret bedömer att detta är förväntat då stöd och skydd när våldet är ett faktum är kostsamt. Stödinsatser är i allra högsta grad nödvändigt. Redovisningen innehåller även exempel på resursförstärkning som framkommit i dialoger med förvaltningarna under utredningen. Resultat ur ett individperspektiv har inte kunnat redovisas då det föreligger svårigheter att beräkna antalet individer som nås av de förebyggande insatserna, jämfört med de akuta, samt värdera effekten av de förebyggande insatserna fullt ut.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C, KD och D
  Yttrande V och MP

  2.1.18. Uppdrag att stödja idéburna verksamheter inom delningsekonomin att kunna söka bidrag, Dnr 0594/21

  Kommunstyrelsen gav i april förra året stadsledningskontoret i uppdrag, enligt yrkande från MP, V, och S, att återkomma med en redovisning om vilka hinder som finns för idéburna aktörer inom delningsekonomi att vara verksamma och att kunna söka kommunala bidrag, EU-bidrag eller andra relevanta bidrag samt återkomma med förslag på åtgärder.

  Stadsledningskontoret har genomfört en utredning utifrån uppdraget med en generell genomlysning av delningsekonomi på olika nivåer samt identifierar hinder och föreslår lösningar. Hinder är identifierade över samordning av bidragsgivande nämndernas anvisningar, utformning på stadens web och bidragsystem samt kompetens inom den ekologiska dimensionen. Stadsledningskontoret föreslår utifrån dessa hinder lösningar i form av olika kompletterande uppdrag till stadens nämnder. Stadsledningskontorets förslag innebär att möjligheten att beviljas bidrag inom den ekologiska dimensionen kan leda till att konkurrensen mellan ansökningar kommer att öka i förhållande till dagens medel för föreningsbidrag i stadens nämnder.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.20. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025, Dnr 1669/20

  Kommunstyrelsen har enligt Göteborgs Stads budget 2021 ett stärkt fokus på stadens utsatta och särskilt utsatta områden med ambitionen att dessa områden ska vara avförda från polisens lista år 2025. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025.

  Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2021 att remittera förslag till handlingsplan till ett antal nämnder och styrelser, kommunstyrelsens råd och externa aktörer.

  Stadsledningskontorets bedömning är att det nya förslaget omhändertar ett flertal av de synpunkter som inkommit. Handlingsplanen har förstärkts med en insats inom arbetsmarknadsområdet och en insats som rör fritidshem. Målgruppen har vidgats åldersmässigt och handlingsplanen har nu en tydligare inriktning mot alla barn i utsatta områden även om fokus ligger på grundskoleåldern.

  Uppdraget att ta fram en handlingsplan för att staden inte ska ha några utsatta områden 2025 omhändertar det kortsiktiga perspektivet. Parallellt måste ett mer långsiktigt arbete pågå inom och i samverkan mellan stadens nämnder och styrelser samt med andra aktörer.

  M, L, C vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret bland annat tar fram insatser och indikatorer för arbete och självförsörjning riktade till föräldrar med ekonomiskt bistånd. Insatserna ska syfta till att hjälpa föräldrar att snabbt nå självförsörjning för att undvika långvarigt behov av bistånd. Insatserna ska vara en del av Fokusområde 1: Barns och ungas uppväxtvillkor.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L och C efter votering 7 - 6. Återremissyrkande från S avslogs efter votering 7 - 5. Återremissyrkande från V, MP och S avslogs efter votering 7 - 6. Återremissyrkande från D avslogs efter votering 10 - 2. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande MP

  2.2.6. Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen, Dnr 1859/17

  Kommunfullmäktiges gav i november 2020 fastighetsnämnden i uppdrag att redovisa en analys av stadens totala exploateringsverksamhet i relation till underskottet i Skeppsbroplanen. Fastighetsnämndens bedömning är att återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag om Skeppsbroplanen bör ske efter återrapporteringen av ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, för att säkerställa en god kvalitet i föreslagna lösningar. Nämnden bedömer samtidigt att stadens totala exploateringsekonomi, sett över en tioårsperiod, kan bära Skeppsbrons ekonomiska underskott utifrån en övergripande bild.

  Stadsledningskontoret konstaterar att det framkommer inget beräknings- eller analysunderlag som utgör underlag till detta ställningstagande i nämndens handling. Stadsledningskontoret ser att kommunfullmäktiges uppdrag inte fullt ut besvarats i fastighetsnämndens redogörelse 2021-12-13 § 319.

  Den ekonomiska åtgärdsplanen bör vara beslutad innan redovisning för Skeppsbron lämnas enligt fastighetsnämndens tidigare bedömningar. Stadsledningskontoret bedömer därför att fastighetsnämnden bör återkomma till kommunstyrelsen med slutlig redogörelse, efter att Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden blivit beslutad.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 11 - 2. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 8 - 5.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  2.1.5. Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund, Dnr 1043/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.14. Hantering av specialdestinerade statsbidrag som kan betraktas som generella, Dnr 0239/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.21. Redovisning av uppdrag om utvecklad ekonomistyrning avseende hyressättning av stadens verksamhetslokaler, Dnr 1240/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.22. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning till följd av ny intäktsrekommendation, Dnr 0130/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.25. Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C, KD och D

  2.1.26. Yrkande från V och MP angående att bevilja extra ledsagning i samband med allmänna val

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C, KD och D
  Yttrande S

  2.2.4. Redovisning av uppdrag om att utreda förutsättningarna för deltagande i ”Plusstäder”, Dnr 1463/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.5. Finansieringsmodell och möjlig placering av ett Västsvenskt industrihistoriskt center, Dnr 0845/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 7 – 6 i huvudvotering.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation D
  Reservation SD

  2.2.7. Yrkande från D om principiella klargöranden och ställningstaganden för transporter över vatten till Göteborgs södra skärgård

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 - 2.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD och S
  Yttrande V och MP

  2.2.8. Yrkande från D och S om extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter 5 – 5 i huvudvotering med ordförandens utslagsröst.
  Yttrande KD
  Yttrande SD
  Yttrande Henrik Munck (-)

  2.2.9. Yrkande från V om att häva partnerstadsrelation med Shanghai

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 9 – 3.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande MP

  2.2.10. Yrkande från V och MP om hemställan till socialnämnden Centrum om fördelning av bidrag till studieförbunden

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 9 - 3. Yrkandet från C avslogs efter votering 9 - 4.
  Reservation V
  Reservation Karin Pleijel (MP)
  Yttrande M, L och KD
  Yttrande S

  2.2.11. Yrkande från V och MP om utredning av socialtjänstens insatser till barn och unga

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter 10 - 3 i huvudvotering.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  3.1. Motion av Bosse Parbring (MP), Gertud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler tågförbindelser till och från Göteborg, Dnr 1296/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  3.3. Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt fossilnedrustningsavtal, Dnr 1242/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande S

  4.1. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Delrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter (I2021/02082), Dnr 1534/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda, Dnr 1538/21

  6 april

  2.1.3. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att samordna planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen, Dnr 1691/20

  6 april

  2.1.6. Göteborgs Stads energiplan 2022 - 2030, Dnr 0201/22

  6 april

  2.1.7. Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025, Dnr 0617/21

  6 april

  2.1.8. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

  6 april

  2.1.9. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling, Dnr 0145/22

  6 april

  2.1.10. Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

  6 april

  2.1.11. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

  6 april

  2.1.12. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Dnr 1457/21

  6 april

  2.1.13. Utredning av lärdomar av det omställningsarbete och de digitaliserade arbetssätt som har skett med anledning av pandemin, Dnr 0758/21

  6 april

  2.1.15. Uppdrag till trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkering AB angående bättre laddmöjligheter för elbilar under kvälls- och nattetid

  Återremitterat från kommunfullmäktige 24 februari 2022.
  6 april

  2.1.19. Utvärdering av parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0387/20

  6 april

  2.1.23. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

  6 april
  Grith Fjeldmose (V) deltog inte i beslutet p.g.a jäv.

  2.1.24. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

  6 april
  Grith Fjeldmose (V) deltog inte i beslutet p g a jäv.

  2.1.27. Yrkande från S angående att bevara Göteborgs levande gator och stråk

  6 april

  2.1.28. Yrkande från D angående information till Göteborgs Stads alla anställda med anledning av tystnadskulturen.

  6 april

  2.1.29. Yrkande från MP och V angående satsningar på fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet

  6 april

  2.1.30. Yrkande från V och MP om att riva upp beslutet att begränsa EBO

  6 april

  2.1.31. Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

  6 april

  2.2.1. Uppdrag att ta fram gemensamt underlag för fortsatt genomförande av arbetsrehabiliteringens hemvist, Dnr 1458/21

  6 april

  2.2.2. Utredning av insatser som används i socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang, Dnr 1062/21

  6 april

  2.2.3. Redovisning av uppdrag och analys gällande varför det finns osakliga löneskillnader inom arbetsvärderingsverktyget BAS, Dnr 1244/21

  6 april

  2.2.12. Yrkande från MP och V om att avsluta import av ryskt fossilbränsle via Göteborgs hamn

  6 april

  3.2. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar och företag i Göteborg, Dnr 1297/21

  6 april

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-03-23

 • 2022-03-09

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.9. Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, Dnr 1453/20

  Fastighetsnämndens rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden återremitterades av kommunstyrelsen 2021-01-13 till fastighetsnämnden. Rapporten är en delrapportering av kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en reviderad version av Färdplan Älvstaden och är fastighetsnämndens rekommendation för en ekonomi i balans. Fastighetsnämnden har för avsikt att revidera färdplanen efter att kommunfullmäktige har beslutat om en inriktning utifrån nämndens föreslagna rekommendationer.

  Stadsledningskontoret anser att fastighetsnämndens delrapportering samt förslag till rekommendationer kan godkännas som en övergripande ekonomisk planeringsinriktning i nämndens fortsatta arbete med att revidera färdplanen Älvstaden 2020-2021. Den ekonomiska åtgärdsplanen är en övergripande och konkretiserad ekonomisk inriktning för den fortsatta planeringen och genomförandet av exploateringen inom Älvstaden. Stadsledningskontorets uppfattning är att varken fastighetsnämndens åtgärdsplan med föreslagna rekommendationer, eller en reviderad färdplan för Älvstaden, ersätter befintliga beslutsprocesser för inriktnings- och genomförandebeslut. Det utifrån att de ekonomiska inriktningarna för respektive delområde behöver aktivt värderas i förhållande till eventuella effekter på övriga hållbarhetsdimensioner och på eftersträvad nyttorealisering. Kommunfullmäktiges ställningstagande behövs kring fastighetsnämndens rekommendationer då beslutet är av principiellt för enskilda projekt eller för ett större delområdes samlade planeringsinriktning. Därmed anser stadsledningskontoret att berörda och ansvariga nämnder och styrelser fortsatt behöver återkomma till kommunfullmäktige för inriktnings- och genomförandebeslut eller för revidering av tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 6 - 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande SD

  2.1.12. Redovisning av uppdrag om hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad, Dnr 0095/22

  I februari 2020 gav kommunfullmäktige i uppdrag till nämnden för demokrati och medborgarservice att utreda hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad. Nämnden har genomfört uppdraget och redovisar förslag till hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog med intressenter tillsammans med Min Stad. Utredningen visar även vilka frågor som deltagare i befintliga paneler främst vill föra dialog kring samt vikten av att stadens förvaltningar och bolag samverkar för att skapa relevanta dialoger genom medborgarpaneler och Min Stad.

  En medborgarpanel är en grupp medborgare som bjuds in att delta i en panel för att ge förtroendevalda ett bredare underlag till beslut genom att svara på frågor, lämna synpunkter och komma med förslag och idéer. Erfarenheter från kommuner som infört medborgarpaneler visar vikten av politisk vilja och kunskap, intern förankring och en organisation anpassad för att hantera och underhålla panelen. Min Stad är en 3D-karta som ger boende, besökare och företagare möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv och göra samtidigt göra inlägg och lägga förslag på stadens utveckling. Utredningen visar på olika sätt verktyget kan utvecklas för att öka möjligheten till dialog med medborgarna genom samarbete med Min Stad. Bedömningen är att utveckling av medborgarpaneler samt samarbete och samverkan kring digitala tjänster ryms inom Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice befintliga uppdrag.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande MP och V

  Yttrande D

  2.2.5. Utredning av hur stadens synpunktshantering kan förbättras och om funktionshindersombudsmannen kan vara ett stöd på en strategisk nivå, Dnr 0849/21

  I maj 2021 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stads synpunktshantering kan förbättras och om Funktionshinderombudsmannens roll kan användas som stöttande instans på en strukturell nivå.
  Stadsledningskontorets utredning har ett hela staden-perspektiv men också ett särskilt fokus på stöd- och omsorgsverksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stadsledningskontoret har berett ärendet i samverkan med representanter från förvaltningen för funktionsstöd, Intraservice och samt förvaltningen för demokrati- och medborgarservice. Stadsledningskontoret har även fört dialog med Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.

  Utredningen visar att det finns flera pågående utvecklingsarbeten för synpunktshantering, både på stadenövergripande nivå och inom vissa nämnder. Stadsledningskontoret bedömer att stadens övergripande synpunktshantering kan förbättras genom det arbete som är startat för införandet av nytt ärendehanteringssystem, där ett kommungemensamt synpunktshanteringssystem ingår. Även det utvecklingsarbete som nämnden för funktionsstöd startat under 2021 kommer att leda till förbättringar av synpunktshanteringen som rör stöd- och omsorgsverksamheter enligt SoL och LSS för personer med funktionsnedsättning. Vidare bedömer stadsledningskontoret att Funktionshindersombudsmannen kan ha en stöttande roll på strukturell nivå, både i det stadenövergripande arbetet och i det nämndspecifika.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande MP och V

  Yttrande D

  Övriga ärenden

  2.1.2. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0196/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.4. Verksamhetsområde 2022 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster, Dnr 0195/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.5. Hemställan från socialnämnd Nordost angående förbud mot alkoholförtäring i Angeredsparken och revidering av lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun, Dnr 1332/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.16. Yrkande från S om att stoppa slöseri inom ramen för kommunfullmäktiges ombildningsuppdrag, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande D, M, L, C och KD

  Yttrande MP

  2.1.17. Yrkande från V och MP om åtgärder för att öka tilliten till socialtjänsten, dnr

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  2.1.18. Yrkande från D om mötesplatser med aktiviteter för äldre och äldresamordnare i Södra Skärgården, dnr

  Yrkandet från D återtogs

  2.1.19. Yrkande från SD angående av byggnadsnämnden nyligen beslutade nya regler för uteserveringar med uppbyggda golv och marklutning, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (D)

  Yttrande KD

  2.1.20. Reviderat yrkande från S, M, L, C, D, V, MP särskilt yttrande KD om kontanter som betalningsmetod i stadens verksamheter, dnr

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L, C, D, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C, KD och D

  Yttrande KD

  2.1.22. Yrkande från V om uppdrag till AB Framtiden om att trygga Göteborgs bostadsförsörjning

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S efter 8 – 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande MP

  2.1.23. Yrkande från V och MP om att avbryta uppdraget att neka försörjningsstöd om inte giltigt hyreskontrakt kan uppvisas

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C, KD och D

  Yttrande S

  2.1.24. Yrkande från V och MP om halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter 7 – 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.2. Samarbetsavtal för Electricity 2022–2025, Dnr 1543/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD

  2.2.3. Utseende av auktoriserad revisor och dennes suppleant i Stiftelsen för Göteborgs Studentbostäder, dnr

  Valdes Gunilla Lönnbratt, Öhrling Pricewaterhouse Coopers AB till revisor och Inger Kollberg, Öhrling PricewahterhouseCoopers AB till revisorssuppleant för räkenskapsåren 2021 och 2022

  Ärendet förklarades som omedelbart justerat

  2.2.6. Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31, dnr

  Valdes Ingrid Bergman (MP)

  2.2.7. Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig uppdraget fr o m 2022-03-31, dnr

  Valdes Max Bonnier Eklund (MP)

  2.2.8. Yrkande från S om samverkanslokal för trygghetsarbetet i centrala stan, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S

  Yttrande M, L, C, KD och D

  Yttrande V

  Yttrande MP

  2.2.11. Yrkande från S, D, M, L, C, V, MP särskilt yttrande KD om att upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg i solidaritet med det ukrainska folket

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, L, C, V och MP efter votering 10 - 1

  Reservation SD

  Protokollsanteckning D

  Yttrande KD

  2.2.13. Yrkande från V och MP om att avsluta Göteborgs Stads kopplingar till Ryssland

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 9 – 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Protokollsanteckning D

  Yttrande M, L, C, KD och S

  2.2.16. Yrkande från MP och V om att öka takten i att klimatanpassa Göteborg

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter voteing 10 – 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C, D och KD

  Yttrande S

  2.2.17. Förordnande av politisk sekreterare för D

  Beslut: Mariette Höij Risberg (D) fr o m 2022-04-04

  2.2.18. Förordnande av politiska sekreterare för M

  Beslut: Aria Nakai (M) fr o m 2022-03-14 och Anna Andersson (M) fr o m 2022-04-01

  2.2.19 Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Ali Yagoubvand (MP)

  Beslut: Sophia Nilsson (MP)

  3.2. Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om en medborgarjury för klimatet, Dnr 0923/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från V deltog inte i beslutet

  Yttrande KD

  Yttrande V

  4.1. Remiss från Kulturdepartementet - Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77), Dnr 1379/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.2. Remiss från Näringsdepartementet - Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81), Dnr 1419/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och vattennämnden samt fastighetsnämnden samt återrapportering av program och planer, Dnr 1433/21

  23 mars

  2.1.3. Samlad bild av det våldspreventiva arbetet i staden, Dnr 0534/21

  23 mars

  2.1.6. Redovisning av uppdrag om att stödja idéburna verksamheter inom delningsekonomin att kunna söka bidrag, Dnr 0594/21

  23 mars

  2.1.7. Utvärdering av parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0387/20

  23 mars

  2.1.8. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025, Dnr 1669/20 -

  23 mars

  2.1.10. Utvecklad ekonomistyrning för hyressättning av stadens verksamhetslokaler, Dnr 1240/21

  23 mars

  2.1.11. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning till följd av ny intäktsrekommendation, Dnr 0130/22

  23 mars

  2.1.13. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

  23 mars

  2.1.14. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

  23 mars

  Grith Fjeldmose (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv

  2.1.15. Yrkande från V och MP om utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa, dnr

  23 mars

  2.1.21. Yrkande från V och MP om att bevilja extra ledsagning i samband med allmänna val

  23 mars

  2.1.25. Yrkande från S om att bevara Göteborgs levande gator och stråk

  23 mars

  2.2.1. Finansieringsmodell och möjlig placering av ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center, Dnr 0845/21

  23 mars

  2.2.4. Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen, Dnr 1859/17

  23 mars

  2.2.9. Yrkande från D om principiella klargöranden och ställningstaganden för transporter över vatten till Göteborgs södra skärgård

  23 mars

  2.2.10. Yrkande från D om extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur

  23 mars

  2.2.12. Yrkande från V om att häva partnerstadsrelation med Shanghai

  23 mars

  2.2.14. Yrkande från V och MP angående hemställan till socialnämnden Centrum om fördelning av bidrag till studieförbunden

  23 mars

  2.2.15. Yrkande från V och MP angående utredning av socialtjänstens insatser till barn och unga

  23 mars

  3.1. Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt fossilnedrustningsavtal, Dnr 1242/21

  23 mars

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-03-09

 • 2022-02-23

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.8. Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan, Dnr 1109/20

  Kommunfullmäktige gav 2020-06-16 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan. Syftet med planen var att öka den kommuncentrala styrningen samt höja kompetensen och ambitionsnivån inom område barnrätt.

  Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-16, att remittera förslaget till barnrättsplan till ett urval av nämnder och styrelse, kommunstyrelsens råd, Ungdomsfullmäktige samt externa aktörer. Av de 29 inkomna remissvaren är det fyra som avstyrker förslaget till plan. Vid genomgången av remissvaren framkommer att barnrättsplanen upplevs innehålla relevanta och ambitiösa insatser som bedöms bidra till att barns rättigheter stärks. Planens mål och insatser bedöms genomförbara. Flera remissinstanser bedömer dock att planen behöver ett tydligare fokus på barn i utsatta situationer för att säkerställa lika rättigheter till varje barn. Remissinstanserna efterfrågar även stöd i implementeringen av plan och barnbokslut. Stadsledningskontoret har utifrån remissvaren gjort förtydliganden och revideringar i förslaget till barnrättsplan. Revideringarna syftar till att tydliggöra att rättigheterna i konventionen ska tillförsäkras varje barn, oavsett barnets eller vårdnadshavarens behov och förutsättningar, samt till att stödja det operativa arbetet med planen i nämnder och styrelser.

  Stadsledningskontorets bedömning är att en stadenövergripande barnrättsplan med föreslagen inriktning ger ett tydligt fokus på barns individuella rättigheter och på de områden som kommunen kan påverka. Planen väntas ge positiva effekter på barn och ungas egen upplevelse av delaktighet och nöjdhet med fritid, utbildning, hälsa och trygghet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Reservation D

  Reservation SD

  2.1.9. Utredning av förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter, Dnr 1690/20

  Stadsledningskontoret redovisar kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 till kommunstyrelsen om att i nära samarbete med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att samordna program och planer inom område folkhälsa, jämlikhet, mänskliga rättigheter inklusive funktionshinder där intentionerna i de styrande dokumenten kvarstår.

  Uppdraget föregicks av en kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att förenkla och minska antalet program samt genom det öka efterlevnaden. Uppdraget har genomförts i dialog med representanter i olika roller från förvaltningar och bolag, kommunstyrelsens råd samt ungdomsfullmäktige samt andra offentliga aktörer. Utredningen har genomfört en genomlysning av respektive program och plan som uppdraget omfattar.

  Stadsledningskontoret bedömer att det finns förutsättningar för samordning med bibehållna intentioner för uppdragets program och planer inom folkhälsa och jämlikhet, där en samordning föreslås. Stadsledningskontoret bedömer att det även finns förutsättningar för samordning, som bör göras stegvis, för att intentionerna ska kvarstå inom mänskliga rättigheter. Utredningen prövar också hur en mer långsiktig styrning kan utformas för detta område. Utmaningen blir då att bibehålla de intentioner som finns idag i stadens program och planer. Utredningen redovisar även några generella och bärande förutsättningar för framdrift i arbetet med program och planer.

  MP, V, S och D vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret skickar ärendet på remiss till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads sverigefinska råd samt till Göteborgs stads pensionärsråd, samt att stadsledningskontoret i samband med remitteringen uppmanar de aktuella råden att redovisa vad de upplever som konkreta effekter av införandet av de styrdokument som respektive råd anser sig främst berörda av.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från MP, V, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

  Ärendet är en återrapportering av ett uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2021 om att utreda hur verksamheten i Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas. Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01 att uppdraget skulle samordnas med kommunstyrelsens uppdrag om att uppdatera tidigare utredning av stadens facknämndsorganisation.

   Stadsledningskontoret beskriver i ärendet förutsättningar för en avveckling av Älvstranden Utveckling AB i sin nuvarande form. Vid ett ställningstagande att gå vidare och genomföra förändringen föreslår stadsledningskontoret att bolaget får ett mer begränsat uppdrag att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser. Bolaget föreslås även möjlighet att under vissa förutsättningar genomföra strategiska markförvärv för kommande stadsutvecklingsbehov. Det utvecklande uppdraget som Älvstranden Utveckling AB idag har föreslås att i så stor utsträckning som möjligt överföras till stadens nämndsorganisation, i första hand den nya nämnden med ansvar för exploatering som ska inrättas till årsskiftet 2022/2023. Förslaget innebär vidare att ett separat bolag tilldelas ett tidsbegränsat uppdrag att inom ett antal utpekade områden slutföra genomförande av exploateringsprojekt där det finns redan antagna detaljplaner

  S, D, M, L, MP, C särskilt yttrande KD föreslår i ett tilläggsyrkande: 1. att den fortsatta organisationsförändringen av Älvstranden Utveckling AB löpande ska avrapporteras i den politiska referensgrupp som kommunstyrelsen tillsatt med anledning av den pågående organisationsförändringen av förvaltningsstrukturen på stadsbyggnadsområdet. 2. att Älvstranden Utveckling AB, samt verksamhetsdrivande dotterbolag, fortsatt ska ha politiskt tillsatta styrelser. Inriktningen ska vara att antalet bolag med verksamhet inte ökar vid genomförandet av organisationsförändringen. 3. att Kommunstyrelsen får i uppdrag att omgående ta fram ett förslag på hur personalresurserna och de särskilda kompetenserna inom Älvstranden Utveckling AB kan tas tillvara för att undvika kompetenstapp.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, D, M, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Övriga ärenden

  2.1.5. Överlämnande av allmänna handlingar i samband med revidering av regler för kommungemensamma interna tjänster för tjänsteområde utbildning, Dnr 0109/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.7. Investeringsbeslut för ledningsutbyggnad för tekniskt vatten, Dnr 0237/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.14. Yrkande från V och MP om parkeringsanläggning Masthugget Östs framtid

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande S

  2.1.19. Yrkande från MP och S angående bildande av Biskopsbostäder

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

  Yttrande M, L, C, KD och D

  2.2.2. Utvärdering av politisk arbetsgrupp för fossilfritt Göteborg, Dnr 0685/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, S och D

  Yttrande KD

  Yttrande SD

  2.2.4. Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2022, Dnr 0004/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Ombud till årsstämma: Jeta Ibishi

  2.2.5. Information om förändringar i säkerhetsskyddslagen samt information om ny säkerhetsskyddsförordning, Dnr 1527/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.6. Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Jessica Preiman (-)

  Valdes Tiia Tupamäki (-)

  2.2.9. Yrkande från V och MP angående effekterna av slopat krav på ekologiskt kött i stadens upphandlingar

  Yrkande SD

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP

  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.10. Yrkande från S om att förelägga vårdnadshavare med vite vid skolfrånvaro

  Kommunstyrelsen yrkandet från S

  Reservation S

  Reservation SD

  Yttrande M, L, C och KD

  Yttrande V och MP

  Yttrande D

  2.2.11. Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor istället för Anna-Klara Behlin (V)

  Valdes Jenny Broman (V)

  3.1. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om fler solcellsparker, Dnr 1120/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  Yttrande V och MP

  3. 3. Motion av Urban Junevik (V) om information, tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten, Dnr 1118/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87), Dnr 1402/21

  Yrkande SD

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025, Dnr 1669/20

  9 mars

  2.1.2. Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, Dnr 1453/20

  9 mars

  2.1.3. Utvecklad ekonomistyrning för hyressättning av stadens verksamhetslokaler, Dnr 1240/21

  9 mars

  2.1.4. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning till följd av ny intäktsrekommendation, Dnr 0130/22

  9 mars

  2.1.6. Hur kan medborgarpaneler användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad, Dnr 0095/22

  9 mars

  2.1.10. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

  9 mars

  2.1.12. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

  9 mars

  2.1.13. Yrkande från V och MP om utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

  9 mars

  2.1.15. Yrkande från S angående att stoppa slöseri inom ramen för kommunfullmäktiges ombildningsuppdrag

  9 mars

  2.1.16. Yrkande från V och MP om åtgärder för att öka tilliten till socialtjänsten

  9 mars

  2.1.17. Yrkande från D angående mötesplatser med aktiviteter för äldre och äldresamordnare i Södra Skärgården

  9 mars

  2.1.18. Yrkande från SD angående av byggnadsnämnden nyligen beslutade nya regler gällande uteserveringar med uppbyggda golv och marklutning

  9 mars

  2.1.20. Yrkande från S angående kontanter som betalningsmetod i stadens verksamheter

  9 mars

  2.2.1. Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen, Dnr 1859/17

  9 mars

  2.2.3. Utredning om hur stadens synpunktshantering kan förbättras och om funktionshindersombudsmannen kan vara ett stöd på en strategisk nivå, Dnr 0849/21

  9 mars

  2.2.7. Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31

  9 mars

  2.2.8. Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig uppdraget fr o m 2022-03-31

  9 mars

  2.2.12. Yrkande från S angående samverkanslokal för trygghetsarbetet i centrala stan

  9 mars

  3.2. Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om en medborgarjury för klimatet, Dnr 0923/21

  9 mars

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-02-23

 • 2022-02-09

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt, Dnr 1471/21

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Chalmers utbyggnadsbehov över tid och öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Planförslaget omfattar även ombyggnader av stadens gator och en ändrad trafikföring där Eklandagatan förlängs till Sven Hultins gata och Engdahlsgatan blir en återvändsgata. En ny samlad busshållplats anläggs i planområdets södra del. De överväganden som är gjorda för områdets utveckling är framför allt behandlade i det planprogram som ligger till grund för planarbetet, program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala.

  Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas då den möjliggör en fortsatt utveckling av Chalmersområdet och möter upp för Chalmers utbyggnadsbehov över tid.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  2.1.9. Beaktande av utredningen om överföring av lokaler från förvaltning till bolag i utredningen av ny organisation för stadsutveckling, Dnr 1241/21

  Ärendet är en återapportering av kommunfullmäktiges uppdrag från september 2021 till kommunstyrelsen att beakta den tidigare utredningen om överföring av stadens skollokaler från förvaltning till bolag, i arbetet med en ny organisation för stadsutveckling och komplettera utredningen med möjligheter att överföra lokaler till stadens befintliga bolag.

  Stadsledningskontorets tolkning av uppdraget är att det ska baseras på den tidigare utredningens slutsatser och utifrån dessa utreda eventuella förändringseffekter av en ny organisation för stadsutveckling samt möjligheter att överföra lokaler till något av stadens befintliga rörelsedrivande bolag. Stadsledningskontoret har valt att komplettera utredningen med bedömda effekter av och på en ny styrmiljö för stadens lokalförsörjning. Den tidigare utredningen hade i uppdrag att belysa möjliga alternativ i bolagsform. Utredningen hade inte i uppdrag att belysa andra alternativ i förvaltningsform eller att belysa överföring till något av stadens befintliga bolag. En ny organisation för stadsutveckling i kombination med en ny styrmiljö för lokalförsörjningen innebär att det finns förändrade styrningsmässiga och organisatoriska förutsättningar för en ny organisation med ansvar för förvaltning och utveckling av stadens skolfastigheter. Stadsledningskontoret har i samarbete med Stadshus AB gått igenom befintliga bolag inom koncernen. Utgångspunkten har varit att titta närmare på det eller de bolag som till uppdrag och organisation bedöms ha förutsättningar att ta emot, förvalta och utveckla stadens skolfastigheter.

  Det bedöms vara möjligt att överföra stadens skolfastigheter till antingen Higab AB eller Förvaltnings AB Göteborgslokaler. Av dessa två bedöms Higab AB utifrån nuvarande uppdrag och ansvar vara det lämpligaste alternativet. Oaktat om skolfastigheterna hanteras i förvaltnings- eller bolagsform kvarstår några betydande utmaningar kopplat till organisationskultur, ekonomistyrning och fastighetsförvaltning. Dessa behöver omhändertas för att skapa förutsättningar att nå en bättre måluppfyllelse. Stadsledningskontoret avser inte att presentera förslag på hur utmaningarna ska lösas i detalj utan presenterar centrala medskick baserat på kunskaper från den tidigare utredningen. Hur en ny organisation på bästa sätt ska kunna lösa ut identifierade utmaningar behöver sedan hanteras i samband med ett genomförande och uppstart av en verksamhet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.2. Statusrapport: Plan för avveckling av Rosenlundsverket, Dnr 1517/21

  Efter ett beslut i kommunfullmäktige i oktober 2019 fick Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB i uppdrag att ta fram en färdplan som möjliggör avveckling av Rosenlundsverket till 2040–2045. Enligt uppdraget ska bolagen i sin plan fokusera på en process utan kapitalförstöring och återkomma till kommunstyrelsen med kontinuerlig uppdatering där detta är den första statusrapporten.

  Under hösten 2021 har styrelsen i Göteborg Energi haft en fördjupad dialog kring energisystemets utmaningar och möjligheter, vilket utgör kontexten för avvecklingen av Rosenlundsverket. Tidigare planerade återinvesteringar i bränslebyte och nya pannor har reviderats och i den nuvarande planen är inriktningen att avveckla Rosenlundsverket redan under första halvan av 2030-talet.

  Planen utgår från att omvärldsförutsättningarna ligger någorlunda fast under avvecklingsperioden. De främsta riskerna man ser för avvecklingen är att nya centrala produktionsplatser för fjärrkyla inte kan tillskapas och att långa handläggningstider begränsar möjligheten till etablering av ny produktion och distribution i fjärrvärme- och fjärrkylasystemen. Dessa risker bedöms som sannolika och som de risker som skulle ge störst negativ konsekvens. En annan risk är minskade leveranser av spillvärme från raffinaderierna.

  Nästa statusrapport till kommunstyrelsen är planerad att komma 2023.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 1.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation D
  Reservation SD

  Övriga ärenden

  2.1.2. Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet, Dnr 1254/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D, L, M och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet om att bifalla tilläggsyrkandet
  Yttrande KD

  2.1.7. Hemställan från nämnden för funktionsstöd till kommunfullmäktige om tilläggsavtal för leverantörer av daglig verksamhet, Dnr 0167/22

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Hemställan från Liseberg AB om avyttring av stug- och campingverksamhet, Dnr 1427/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation V
  Reservation MP
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning Henrik Munck (-)
  Yttrande KD

  2.1.12. Yrkande från MP och V angående stödåtgärder för restauranger och butiker

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.2.1. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 14038-21 avseende laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om uppdrag till Förvaltnings AB Framtiden om ombildning av hyresrätter, Dnr 0389/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Ledamöterna från S deltog inte i beslutet
  Reservation V
  Reservation MP
  Yttrande S
  Omedelbar justering.

  2.2.5. Yrkande M, L, C, S, D särskilt yrkande KD angående ökade incitament för samlokalisering och redovisning av driftkostnader

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S och D
  Yttrande KD

  2.2.6. Former för återrapportering från beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper till kommunstyrelsen, Dnr 1447/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandena från D och S

  2.2.7. Yrkande från V om att hemställa till Skolinspektionen att granska friskolors klädkoder

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D
  Yttrande KD

  2.2.8. Yrkande från D om att skydda Göteborgs välfärd och sjukvården i Västra Götaland och Halland från Trafikverkets kostnadsöverdrag i bygget av Västlänken

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 - 3.
  Reservation D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande MP och V
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.2.9. Yrkande från SD angående kompensation för vårdpersonal som går in och tar extra pass under hårt ansatt period

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.12. Förlängning av förordnande av vikarierande politisk sekreterare för C

  Beslut: Clara Thulin 2022-03-01--06 19, 2022-06-20--08-07 (50 procent)

  3.1. Motion av Erik Norén (V) och Jenny Broman (V) om att all missbruksrådgivning i Göteborgs Stad ska vara kostnadsfri, Dnr 1119/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S och D Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation V
  Yttrande M, L, C och KD

  3.3. Motion av Jenny Broman (V), Frida Tånghag (V), Sara Carlsson Hägglund (V) och Johan Zandin (V) om att anta en nollvision mot våld i nära relation, Dnr 0856/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  3.4. Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) om mobila dialogteam, Dnr 0974/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande S
  Yttrande D

  3.5. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om placering av nya skolor för att främja blandade elevgrupper, Dnr 1185/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C, KD och D
  Yttrande S

  3.6. Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända, Dnr 0821/21

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation S
  Reservation SD
  Yttrande MP och V
  Yttrande M, L, C och KD

  4.1. Remiss från Miljödepartementet - Promemorian En förbättrad förpackningsinsamling, nya roller för kommuner och producenter, Dnr 1353/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S

  4.2. Remiss från Socialdepartementet - Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78), Dnr 1354/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  2.1.3. Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan, Dnr 1109/20

  23 februari

  2.1.4. Utredning av förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter, Dnr 1690/20

  23 februari

  2.1.5. Begäran om bemyndigande av marköverföring mellan kretslopp och vattennämnden och fastighetsnämnden, Dnr 1392/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.6. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

  23 februari

  2.1.8. Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

  23 februari

  2.1.11. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

  23 februari

  2.1.13. Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

  23 februari

  2.1.14. Dnr Yrkande från V och MP angående parkeringsanläggning Masthugget Östs framtid

  23 februari

  2.2.3. Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31

  23 februari

  2.2.4. Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig uppdraget fr o m 2022-03-31

  23 februari

  2.2.10. Yrkande från V och MP angående effekterna av slopat krav på ekologiskt kött i stadens upphandlingar

  23 februari

  2.2.11. Yrkande från S angående att förelägga vårdnadshavare med vite vid skolfrånvaro

  23 februari

  3.2. Motion av Urban Junevik (V) om information, tillgänglighet och faciliteter vid naturreservaten, Dnr 1118/21

  23 februari

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-02-09

 • 2022-01-26

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Göteborgs Stads policy för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling (reviderad miljöpolicy för Göteborgs Stad, Dnr 1316/21

  Miljö- och klimatnämnden har identifierat att det finns behov av att uppdatera Miljöpolicyn för Göteborgs Stad för att säkerställa att den stämmer överens med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, miljöledningssystemet och kommunstyrelsens direktiv om integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete i enlighet med målen i Agenda 2030 samt återspeglar grundsatserna för stadens nya miljöstyrning.

  Initiativet till uppdateringen ligger inom ramen för miljö- och klimatnämndens uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2021 att tillsammans med kommunstyrelsen vara drivande i implementeringen av Göteborgs Stads miljöledningssystem i alla stadens verksamheter. Det är också en del av miljö- och klimatnämndens reglementsenliga uppdrag att driva och samordna stadens arbete inom hållbar ekologisk utveckling, vilket bland annat innefattar att utarbeta och underställa kommunfullmäktige styrande dokument inom området.

  I förslaget är rubrik och innehåll breddat för att tydliggöra att policyn greppar över den ekologiska dimensionen samt förhåller sig till direktiv för hållbar utveckling som helhet. Innehållet är strukturerat i fem områden: styrning, stadens roll, ansvarstagande, samspel med omvärlden och arbetsformer. Till följd av stadens nya miljöledningssystem har uppdateringen av policyn även medfört att externa krav i standarder och ramverk tillgodoses fullt ut.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.6. Fördjupad uppföljning inom kommunal hälso- och sjukvård, Dnr 0800/21

  Fördjupade uppföljningar är en del i strukturen för uppföljning i Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret ska vid några tillfällen under året ge kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fördjupade uppföljningar inom områden som är viktiga och relevanta att belysa. Stadsledningskontorets rapport Fördjupad uppföljning inom kommunal hälso-och sjukvård i Göteborgs Stad, bilaga till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, innehåller fakta om den kommunala hälso- och sjukvården, Göteborgs Stads organisering och omställningen till Nära vård.

  Stadsledningskontoret gör analyser och bedömningar och identifierar ett antal utmaningar inom arbetet med omställning till Nära vård. Stadsledningskontoret kommer att dela de bedömningar som gjorts i rapporten till äldre och vård och omsorgsförvaltningen. Syftet är att det ska vara ett underlag till Göteborgs Stads fortsatta omställningsarbete med Nära Vård.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande MP och V

  2.1.9. Redovisning av uppdrag till Göteborgs Hamn AB att utreda förvärv av kajlägen, Dnr 1346/21

  I kommunfullmäktiges budget för 2021 fick Göteborgs Hamn AB i uppdrag att utreda förvärv av kajlägen som andra bolag eller kommunen äger och ansvarar för, men som inte underhålls eller används.

  Göteborgs Hamn AB:s utredning omfattar alla kajer längs älven innanför Älvsborgsbron som ägs av Göteborgs Stad och förvaltas av park och naturnämnden, trafiknämnden, fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB. Syftet med utredningen har dels varit att undersöka möjligheterna för fler kajlägen för fartygsrörelser, dels att undersöka samordning av förvaltningen av stadens kajer.

  Göteborgs Hamn ser ett visst behov av kajlägen för så kallade ”udda fartygsrörelser” och konstaterar också att staden saknar en paradkaj. Bolaget bedömer att endast några få av de kajer som utretts är möjliga för någon form av sådan fartygsrörelse. Samtliga utredda kajer kräver också omfattande reparationer och stora reinvesteringar för att fungera. Göteborgs Hamn bedömer inte heller att någon av de utredda kajerna är kommersiellt gångbara och konstaterar därmed att ägande och/eller förvaltning av dessa inte ingår i deras uppdrag idag. Göteborgs Hamn ser sammanfattningsvis inget behov av att för egen del förvärva någon av de utredda kajerna. Bolaget pekar istället på att staden har ett behov av en samlad strategi över kajerna och vattenområdet och dess användning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice om central medborgarbudget i Göteborgs Stad, Dnr 1320/21

  Kommunfullmäktige gav i februari 2020 nämnden för konsument- och medborgarservice i uppdrag att utreda hur en central medborgarbudget ska kunna utformas och inrättas. Medborgarbudget är ett processorienterat arbetssätt som genomförs i flera förutbestämda steg. Syftet är att involvera medborgarna i prioriteringen av kommunala resurser som påverkar deras dagliga liv.

  Den 14 oktober 2021, beslutade kommunfullmäktige om nytt namn för nämnden: Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice. Nämnden har genomfört uppdraget och redovisar ett förslag till hur en process för central medborgarbudget i Göteborgs Stad kan utformas och inrättas. Utredningen visar även på olika alternativ till process för medborgarbudget. Nämndens beslutade förslag innebär att kommunfullmäktige föreslås avsätta medel för central medborgarbudget under perioden 2023-2030 samt att nämndens budgetram utökas för att hantera uppdraget. Utredningen innehåller en ekonomisk beräkning under perioden. Den föreslagna processen kommer att inkludera flera av stadens nämnder och styrelser beroende på temat för medborgarbudgeten. Nämnden hemställer även om ett uppdrag att ta fram styrande dokument med riktlinjer för central medborgarbudget.

  Medborgarbudget syftar till att stärka demokratin och öka delaktigheten i samhället. Rätt utförd bidrar den till stärkt medborgerligt engagemang och tillit. Stadsledningskontoret bedömer att nämndens utredning visar hur central medborgarbudget kan utformas och inrättas samt omhändertar stadens förutsättningar och befintlig forskning. Konsekvenserna av ett eventuellt beslut om medborgarbudget bör omhändertas i samband med stadens ordinarie budgetprocess.

  MP och V föreslår i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att skicka redovisningen av uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservices gällande central medborgarbudget i Göteborgs Stad på remiss till Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt till Äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd.

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet enligt yrkandet från MP och V.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S
  Yttrande D

  2.1.11. Samordning av arbetet mot svartkontrakt och spridning av arbetet över staden, Dnr 1673/20

  Hyreslagstiftningen har skärpts gällande oriktiga hyresförhållanden. Syftet har varit att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

  I kommunfullmäktiges budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över staden. Stadsledningskontoret har gjort en kartläggning över boenden som Göteborgs Stad förfogar över och som kan bli föremål för oriktiga hyresförhållanden.

  Analysen visar att Störningsjouren samt Gårdstensbostäder AB har det mest långtgående och fungerande arbetet gällande att motverka oriktiga hyresförhållanden. Därutöver finns andra bolag och förvaltningar i staden som också äger eller på annat sätt tillhandahåller bostäder men som saknar utvecklade arbetssätt. För att få till en likvärdig och effektiv hantering i staden bedömer stadsledningskontoret att de behöver stöd.

  Stadsledningskontorets förslag är att Förvaltnings AB Framtiden får ett övergripande ansvar för att tillhandahålla rutiner, arbetssätt och kontrollåtgärder gällande oriktiga hyresförhållanden. Beredningen har skett i dialog med Förvaltnings AB Framtiden som ställer sig bakom förslaget. I det övergripande ansvaret bör även ingå en systematisk kontrollplan och samordning av kontroller. En plan för kvalitetssäkring och uppföljning av rutinens och kontrollplanens efterlevnad bör tas fram.

  VP, MP och S vill i ett tilläggsyrkande ge Förvaltnings AB Framtiden i uppdrag att inkludera samverkan med socialnämnderna i arbetet med att tillhandahålla rutiner och samordna gemensamma kontrollåtgärder samt vara en stödfunktion mot oriktiga hyresförhållanden för de boenden som Göteborgs Stad förfogar över.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från V, MP och S avslogs efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.7. Modellering av skillnaden i driftskostnad för olika storlekar på skola och förskola, Dnr 1634/20

  Kommunstyrelsen har i ett tilläggsyrkande till Göteborgs Stads Lokalförsörjningsplan gett stadsledningskontoret i uppdrag att visa vilka skillnader det finns i driftskostnader mellan förskolor och skolor i olika storlekar. Enhetsstorleken ska även jämföras med markpris och markutnyttjande i olika lägen i staden.

  Stadsledningskontoret bedömer att det inte går att göra en jämförelse med markpris eller markutnyttjande utifrån det begränsade underlag som förskolenämnden, grundskolenämnden och lokalnämnden har kunnat ta fram avseende driftskostnader. Grundskoleförvaltningens bedömning är att skolenheter med mellan 500–1 000 elever har förutsättningar för att kunna uppnå en pedagogisk och ekonomisk effektivitet och förskoleförvaltningens underlag visar att enheter med fyra avdelningar eller fler får en bättre driftsekonomi än de mindre enheterna.

  Vad gäller markpriser i Göteborg är normalpriset i centrala lägen 20 000–30 000 kronor per kvadratmeter. Men värderingen av mark på en skolfastighet blir teoretisk eftersom den bygger på att det finns friyta som inte behöver nyttjas till skolverksamhet. Markutnyttjandet blir högre för både skolor och förskolor om enheterna är stora eftersom nödvändiga ytor för exempelvis återvinningsstationer, vändplatser och idrottshallar kan fördelas på fler.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C, KD, S och D
  Yttrande SD

  2.2.10. Redovisning av uppdrag att i samverkan med personalberedningen och berörda nämnder och bolag ta fram ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, Dnr 0553/21

  Kommunstyrelsen beslutade i mars 2021 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera parkeringsavgifter på personalparkeringar i Göteborgs Stads ytterområden. Arbetet skulle göras i samverkan med personalberedningen och berörda nämnder och bolag.

  Stadsledningskontoret bedömer att nuvarande parkeringsavgifter är skäliga och att staden därmed redan har en låg avgift för personalparkering i ytterområden. Utifrån rådande regleringar är stadsledningskontorets rekommendation att inte förändra nuvarande avgift för personalparkering.

  D och S vill i ett yrkande ge Parkeringsbolaget och andra berörda nämnder i uppdrag att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden där det finns andra parkeringsplatser (ofta på/längs gata) i området eller motsvarande lägen som är avgiftsfria för att undvika risk för förmånsbeskattning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S.
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  2.1.7. Tomträttsavgift för Emily Wijks stiftelse, Dnr 1422/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V, MP och D efter 4 – 8 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.8. Yrkande från V och MP om att säkra fritidsklubben Diamantens framtid

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D och S

  2.1.12. Yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD angående bättre laddmöjligheter för elbilar

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande V
  Ledamöterna från V deltog inte i beslutet

  2.1.13. Yrkande från V och MP angående om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S och D efter 4 - 6 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.14. Yrkande från S om att motverka oegentligheter och ombildningskonsulter

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation S
  Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet
  Yttrande D, M, L, C och KD
  Yttrande MP

  2.2.2. Yrkande från S angående hyresmodellen för verksamhetslokaler

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L, C och D.
  Yttrande KD

  2.2.3. Reviderat yrkande från MP, V S, D, M, L, C särskilt yttrande KD om utredning av placering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från MP, V, S, D, M, L och C.
  Yttrande KD

  2.2.4. Yrkande från V och MP angående ekonomiskt bistånd till personer med verkställighetsstopp som fått avslag enligt LMA

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 10 – 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.5. Yrkande från V och MP om att kartlägga fattigdomen i Göteborg

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP.
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S
  Yttrande D

  2.2.6. Yrkande från D angående avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter 10 – 3 i huvudvotering.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation D
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande V och MP
  Yttrande S

  2.2.8. Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att effektivisera kostnader och öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen, Dnr 1633/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C, KD, S och D

  2.2.9. Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att konvertera befintliga lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar över tid, Dnr 1635/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP och V och tilläggsyrkandet från S och D
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.11. Reviderat yrkande från S, MP och V angående förbättrad snöröjning

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S, MP och V.
  Reservation S
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  2.2.12. Yrkande från MP och V angående utredning gällande gravida kvinnors situation som anställda i Göteborgs Stad under pandemin

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 7 – 6.
  Yttrande KD

  2.2.13. Yrkande från V och MP angående fria resor i kollektivtrafiken för ökat valdeltagande

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 10 – 3.
  Yttrande S

  2.2.15. Yrkande från D, M, L, C, MP, V, S särskilt yttrande KD om betande djur i Välen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C, MP, V och S
  Yttrande KD

  2.2.16. Yrkande från D angående betande djur i Välen

  Yrkandet återtaget

  2.2.19. Tillsättning av direktörer

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag efter votering 10-2 om ärendets avgörande idag.
  Reservation D
  Henrik Munck (-) deltog inte i beslutet

  3.5. Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer, Dnr 0809/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D efter 7 – 6 i huvudvoterong. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  4.1. Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen, Dnr 1226/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.2. Remiss från Socialdepartementet - Promemoria om nya könstillhörighetslagen, Dnr 1360/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.3. Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 Torslanda-Öckerö, Dnr 1087/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Reservation D
  Reservation Henrik Munck (-)
  Reservation MP
  Yttrande MP och V

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

  9 februari

  2.1.3. Redovisning av uppdrag att beakta utredningen gällande överföring av lokaler från förvaltning till bolag i utredningen av en ny organisation för stadsutveckling, Dnr 1241/21

  9 februari

  2.1.4. Hemställan från Liseberg AB om avyttring av stug- och campingverksamhet, Dnr 1427/21

  9 februari

  2.1.5. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

  9 februari

  2.1.15. Yrkande från MP och V angående stödåtgärder för restauranger och butiker

  9 februari

  2.1.16. Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

  9 februari

  2.2.1. Former för återrapportering från beredningar, referensgrupper, råd och styrgrupper till kommunstyrelsen, Dnr 1447/21

  9 februari

  2.2.14. Dnr Yrkande från V om att hemställa till Skolinspektionen att granska friskolors klädkoder

  9 februari

  2.2.17. Dnr Yrkande från D om att skydda Göteborgs välfärd och sjukvården i Västra Götaland och Halland från Trafikverkets kostnadsöverdrag i bygget av Västlänken

  9 februari

  2.2.18. Yrkande från SD angående kompensation för vårdpersonal som går in och tar extra pass under hårt ansatt period

  9 februari

  3.1. Motion av Jenny Broman (V), Frida Tånghag (V), Sara Carlsson Hägglund (V) och Johan Zandin (V) om att anta en nollvision mot våld i nära relation, Dnr 0856/21

  9 februari

  3.2. Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) om mobila dialogteam, Dnr 0974/21

  9 februari

  3.3. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om placering av nya skolor för att främja blandade elevgrupper, Dnr 1185/21

  9 februari

  3.4. Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända, Dnr 0821/21

  9 februari

  Handlingar till kommunstyrelsen 2022-01-26

 • 2022-01-12

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.3. Riksnorm ekonomiskt bistånd för 2022, Dnr 1387/21

  Sveriges regering fastställer riksnormen varje år grundat på officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Denna beslutas sedan av kommunfullmäktige.

  Regeringens årliga beslut om ändringar av riksnormen innebär för 2022 att riksnormen räknas upp med 1,6 procent. De ökade kostnaderna till följd av normökningen bedöms rymmas inom socialnämndernas beslutade ramar för 2022. En sedvanlig justering av riktvärdena för kostnader utanför riksnormen i form av höjda boendekostnader behöver också fastställas. Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat använda Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittskostnad för Storgöteborg som vägledning för skälig boendekostnad.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.4. Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av ny visselblåsarlagstiftning, Dnr 0721/21

  EU-direktivet Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten gäller från och med 17 december 2021 genom en ny svensk lag. Samtidigt ändras också ett antal paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen.

  Visselblåsarverksamheten blir därmed lagreglerad och det kommer också att finnas utsedda tillsynsmyndigheter. I och med förändringarna föreslår stadsledningskontoret att ansvaret för visselblåsarfunktionen skrivs in i kommunstyrelsens reglemente. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om detta kommer stadsledningskontoret att justera numreringen på efterföljande paragrafer i kommunstyrelsens reglemente.
  Utifrån den nya lagstiftningen bedöms stadens etablerade visselblåsarfunktion i allt väsentligt uppfylla kraven som ställs på de interna kanalernas utformning, men en del anpassningar i arbetssätt och rutiner kommer att krävas för att säkerställa efterlevnad av den nya lagen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.7. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – reviderad inriktning, kompletterad och fördjupad, Dnr 1396/17

  I september 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att skicka förslaget om reviderad inriktning för personalförmåner på remiss till samtliga förvaltningar och bolag. Förslaget innebär att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare men att utbudet av personalförmåner kan variera mellan förvaltningar och bolag.

  Svarsfrekvensen var 92 procent och majoriteten (79 procent av de svarande) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag om reviderad inriktning. 34 procent av de svarande har inte tagit ställning till ersättningsnivån i förslaget medan övriga angett nivå från nuvarande 2 100 kronor per år till att höja det ekonomiska värdet med upp till 12 000 kronor per år.

  Om det blir beslut om en reviderad inriktning för personalförmåner i form av ett likvärdigt ekonomiskt värde kommer fastställandet av belopp överlämnas till budgetberedningen inför 2023. Samtliga förmåner måste följa gällande lagstiftning för skattefria personalvårdsförmåner och ligga i linje med Göteborgs Stads program, policyer och riktlinjer avseende exempelvis miljö, resor samt arbetsmiljö och hälsa. Ytterligare utredning behöver göras kring vilka förmåner som är möjliga att administrera tekniskt via förmånsportalen samt hur den reviderade inriktningen med varierade förmåner påverkar möjligheterna att använda en förmånsportal. Vid beslut om reviderad inriktning behöver även Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner revideras.

  Om det istället blir beslut om att inte revidera inriktningen för personalförmåner bör icke stadengemensamma personalförmåner avvecklas. Ett undantag är aktiviteter kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet eller kompetensutveckling, förutsatt att det är riktat mot vissa grupper under en begränsad tid. Vid resande i tjänsten ska resandet utgöra en huvuddel av uppdraget för att Västtrafikkort betalt av arbetsgivaren mot förmånsbeskattning ska beviljas. Det innebär att förmånsbeskattat Västtrafikkort som arbetsgivaren betalar ska avvecklas som generell förmån.

  I maj 2021 fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att i enlighet med yrkande från D komplettera beslutsunderlaget för en reviderad inriktning på det fortsatta arbetet kopplat till personalförmåner samt fördjupa frågan om möjlighet till variation av utbud mellan förvaltningar. I uppdraget ingick också att fortsatt bereda ärendet genom löpande avstämningar i personalberedningen. Stadsledningskontoret har genomfört löpande avstämningar på personalberedningen 15 juni, 7 september och 5 oktober 2021.

  I ett yrkande vill M, L, C, D särskilt yttrande KD att:

  • Det ekonomiska värdet gällande personalförmåner, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, hänskjuts till budgetberedningen inför 2023.
  • Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att efter fattat beslut om ekonomiskt värde avveckla personalförmåner som överstiger det fastställda ekonomiska värdet för staden. Avvecklingen ska ske inom en övergångsperiod på tre år.
  • Personalförmåner, som är framförhandlade som en lönekompensationsersättning i lokala överenskommelser i kollektivavtal, ska kunna förhandlas om till kontant bruttolön mellan arbetstagarorganisationerna och arbetsgivare.
  • Nämnden för Intraservice får i uppdrag att utreda vilka förmåner som är möjliga att administrera tekniskt via förmånsportalen samt hur den reviderade inriktningen med varierade förmåner påverkar möjligheterna att använda en förmånsportal.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda huruvida förmåner som kan anses utgöra en del i arbetsutövandet kan undantas eller jämkas vid harmonisering av förmånsnivå samt fastställa vilka sådana förmåner som avses.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka personalförmåner som ska ingå i det förvaltningsgemensamma utbudet samt revidera Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

  2.2.2. Göteborgs Stad ansluter sig till och undertecknar Borgmästaravtal 2050, Dnr 1319/21

  Miljö- och klimatnämnden rekommenderar Göteborgs Stad att underteckna Borgmästaravtal 2050 och skickar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

  Göteborgs Stad har möjlighet att signera en uppdaterad version av Borgmästaravtalet som sträcker sig fram till 2050 (CoM 2050), jämfört med att nuvarande avtal som gäller fram till 2030 (CoM 2030).

  Göteborgs Stad har sedan år 2008 varit en del av borgmästaravtalet (Covenant of mayors). CoM 2050 lanserade i april 2021 en ny version av avtalet. Det nya avtalet innehåller samma åtaganden som tidigare, undantaget att löftet om att minska utsläppen till 2030 är ersatt med ett löfte om att vara helt klimatneutrala till 2050. Avtalet innebär också att staden ska sätta mål längs vägen i linje med löftet om klimatneutralitet, engagera medborgare, näringsliv och utveckla en ”klimatpakt” med dessa samt att skapa nätverk med andra borgmästare och lokala ledare i Europa. Det finns inget sista datum för signering av CoM 2050. Avtalet för CoM 2030 löper på enligt tidigare beslut om inget nytt avtal signeras. Att signera avtalet bedöms inte innebära några ytterligare kostnader för Göteborgs Stad. Miljö- och klimatnämnden är fortsatt ansvariga för samordning och uppföljning av Borgmästaravtalet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  2.2.4. Uppdrag om biståndsbeslut, ersättningsmodell och taxa för hemtjänst, Dnr 0750/20

  Detta ärende gäller återrapportering av det uppdrag stadsledningskontoret fick efter beslut i kommunstyrelsen i mars 2020 att se över hur arbetet kopplat till Attraktiv hemtjänst kan förbättras och effektiviseras. I februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att remittera ärendet till Äldre samt vård- och omsorgsnämnden för att utreda förutsättningarna för en ersättningsmodell där biståndsbeslut fattas i form av rambeslut eller insatsbeslut och utförarnas ersättning baseras på den omsorg eller service som beviljats istället för utförd tid. Kostnaden för den enskilde däremot skulle fortsatt vara baserad på utförd tid.

  Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stads riktlinjer för hemtjänst behöver revideras. Eftersom det är svårt för handläggare att bedöma hur mycket tid som krävs exempelvis för personer med stora omsorgsbehov har modellen inneburit mycket administration. Stadsledningskontoret förordar en utveckling av modellen med rambeslut. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har bedömt att ersättningsmodellen bör förändas så att ersättning till utföraren utgår utifrån den tid som är biståndsbedömd. En förändrad ersättningsmodell och ersättningsbelopp innebär att förfrågningsunderlaget för hemtjänst behöver revideras. Beslut om förfrågningsunderlag fattas av kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret anser att konsekvensanalyserna behöver fördjupas och kompletteras inför en revidering av förfrågningsunderlaget till att principen för ersättningen är beviljad tid.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C, KD, D, V och MP

  Övriga ärenden

  2.1.2. Fastställande av antal ersättare i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022 - 2026, Dnr 1492/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.1. Hemställan av miljö- och klimatnämnden om särprofilering av gemensam energi- och klimatrådgivning i tre kommuner, Dnr 1326/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.3. Val av två ledamöter och en ersättare Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

  Ledamöterna Marianne Fagberg (-) och Mona Eriksson (-) har avsagt sig. Tord Hansson (-) och Håkan Högberg (-) valdes till nya ledamöter. Margareta Elmberg (-) har avsagt sig. Anne Leffler (-) valdes till ny ersättare

  2.2.9. Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Mathias Bred (M)

  Valdes Louise Isberg (M)

  2.2.10. Yrkande från S angående ekonomiska situationen i vissa nämnder

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C efter votering 7 – 6.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande V och MP

  2.2.14. Yrkande från S angående fortsatt kampanj för jämlik och hög vaccinationstäckning

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S
  Ledamöterna från M, L och C deltar inte i beslutet
  Ledamoten från SD deltar inte i beslutet
  Protokollsanteckning M, L, C och KD
  Yttrande V och MP

  4.1. Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland - Utkast till länets beredskapsplan för civilt försvar, Dnr 1251/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  4.2. Remiss från Socialdepartementet - Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan samtycke, Dnr 1216/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D
  Yttrande KD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Uppdrag till Göteborgs Hamn AB att utreda förvärv av kajlägen, dnr 1346/21

  26 januari

  2.1.5. Redovisning av uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice gällande central medborgarbudget i Göteborgs Stad, Dnr 1320/21

  26 januari

  2.1.6. Redovisning av uppdrag att samordna arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över staden, Dnr 1673/20

  26 januari

  2.1.8. Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående bättre laddmöjligheter för elbilar

  26 januari

  2.1.9. Yrkande från V och MP angående om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborg

  26 januari

  2.1.10. Yrkande från S om att motverka oegentligheter och ombildningskonsulter

  26 januari

  2.2.5. Redovisning av uppdrag att modellera skillnaden i driftskostnad för olika storlekar på skola och förskola, Dnr 1634/20

  26 januari

  2.2.6. Utredning av möjligheten att effektivisera kostnader och öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen, Dnr 1633/20

  26 januari

  2.2.7. Utredning av möjligheten att konvertera befintliga lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar över tid, Dnr 1635/20

  26 januari

  2.2.8. Uppdrag att i samverkan med personalberedningen och berörda nämnder och bolag ta fram ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, Dnr 0553/21

  26 januari

  2.2.11. Yrkande från S angående förbättrad snöröjning

  26 januari

  2.2.12. Yrkande från MP och V angående utredning gällande gravida kvinnors situation som anställda i Göteborgs Stad under pandemin

  26 januari

  2.2.13. Yrkande från V och MP angående fria resor i kollektivtrafiken för ökat valdeltagande

  26 januari

  3.1. Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända, Dnr 0821/21

  26 januari

  3.2. Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer, Dnr 0809/21

  26 januari

  4.3. Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 Torslanda-Öckerö, Dnr 1087/20

  26 januari

  Handlingar till kommunstyrelsen