Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2017

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2017.

Beslut i notisform från kommunstyrelsens möten 2017

Välj kommunstyrelsemöte

Välj datum i listan för att läsa om besluten.

Beslut i notisform är en snabb sammanfattning som publiceras direkt efter kommunstyrelsens möten. Vill du läsa mer ingående om de olika ärendena eller läsa protokollet från mötet, kan du göra det på sidan Handlingar och protokoll.

En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

2017-04-19

Beslut i notisform 2017-04-19

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Begäran hos länsstyrelsen om överlåtelse av tillsynsansvar till miljö- och klimatnämnden, dnr 1418/16

Miljö- och klimatnämnden vill ta över ansvaret för tillsynen när det gäller ett antal miljöstörande verksamheter. Det gäller Volvo Personvagnar, Göteborg City Airport, SMA Helicopter Rescue, MVG Miljöåtervinning och Tagene avfallsupplag. I dag har länsstyrelsen ansvaret för tillsynen enligt miljöbalken. Miljö- och klimatnämnden anser dock att den har kompetens och erfarenhet av liknande tillsynsärenden. Nämnden vill också ta över tillsynen för Delsjöarna och Kallebäcks källa. Bedömningen är att det blir en ökad effektivitet om kommunen har tillsynen över alla aktuella vattenskyddsområden. Stadsledningskontoret ställer sig bakom miljö- och klimatnämndens begäran och föreslår att förändringen sker från och med januari 2018.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Riktlinje för utformande av inkluderande dokument – enkäter, blanketter och formulär, dnr 0586/16

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinje som dels beskriver hur Göteborgs Stad bör använda sig av inkluderande språkbruk gällande kön och könsidentitet, dels hur enkäter, blanketter och formulär bör utformas när det gäller frågor om kön och könsidentitet.

Formuleringar som grundar sig i normativa antaganden kan uppfattas exkluderande. Kategoriserande och stereotypa formuleringar bör därför undvikas. När det gäller enkäter är förslaget att dela upp könsfrågan i två frågor – en om juridiskt kön och en om hur personen identifierar sig. Att fråga om juridiskt kön behövs för att kunna göra könsuppdelad statistik. När det gäller blanketter och formulär – som ofta är obligatoriska att fylla i – ska inte fler uppgifter efterfrågas än vad ändamålet kräver. Kön och könsidentitet ska alltså bara efterfrågas när det är relevant och könsidentitet bara i statistiksyfte. Uppgiften ska avidentifieras.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. SD reserverade sig mot beslutet.
Yrkande: SD

Yrkande om överenskommelse om samverkansuppdrag med Förvaltnings AB Framtiden

Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, trafiknämnden och kommunala bostadskoncernen Framtiden har för avsikt att teckna en överenskommelse om ett samverkansuppdrag. M, L och KD skriver i ett yrkande att det föreslagna avtalet kulle ge Framtiden två fördelar jämfört med andra aktörer. Dels skulle Framtiden få förmånen att själva hantera en större del av planarbetet, dels skulle bolagets planer prioriteras framför andra byggaktörers planer. Om avtalet tecknas i nuvarande form kommer det kraftigt att påverka vem som kommer att få bygga i Göteborg under de kommande åren, skriver alliansen i sitt yrkande och föreslår att nu gällande prioriteringsriktlinjer för start av planer ska fortsätta gälla och att eventuella nya arbetssätt också ska kunna användas av andra aktörer

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yttrande: MP, S och V

Uppdrag att kartlägga anmälningar till skolinspektionen om kränkande behandling, dnr 0997/16

Under 2015 tog Skolinspektionen emot 4 035 anmälningar om missförhållanden i fristående och offentlig utbildning, varav 318 rörde en förskola eller skola i Göteborg. Antalet anmälningar har ökat varje år sedan 2009 då Skolinspektionen bildades. Göteborgsanmälningarna har under den tiden utgjort 7- 8 procent av de totala antalet, vilket innebär en överrepresentation i förhållande till barn- och elevantalet. Ökningstakten av antalet anmälningar har dock avtagit mer i Göteborg än för riket som helhet. Anmälningar till Skolinspektionen handlar oftast om grundskolan. Göteborg ligger över riksgenomsnittet avseende anmälan per elev i grundskolan.

De flesta anmälningarna i Göteborgs Stad rör kränkande behandling, särskilt stöd, skolplikt/rätt till utbildning samt tillsynsansvaret för barn eller elever. Stadsdelsnämndernas rutiner för att ta emot, utreda och vid behov vidta åtgärder vid anmälningar om kränkande behandling granskades i den pågående regelbundna tillsynen. Skolinspektionen fann inga brister för skolformerna förskola, grundskola och grundsärskola, men brister när det gäller fritidshem. Bristerna handlade om att det inte klart framgick vilken verksamhet som avsågs och att rapporteringen till ansvarig nämnd inte skedde kontinuerligt. Alla berörda stadsdelsnämnder har ändrat sina rutiner för att komma tillrätta med de påtalade bristerna.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Revidering av positionspapper för ICLEI - Local Governments for Sustainability, dnr 1820/16

Stadsledningskontoret anser att Göteborgs Stad fortsatt ska vara medlem i den internationella miljöorganisationen, ICLEI – Local Governments for Sustainability. Efter att ha gjort en utvärdering och översyn av stadens engagemang i ICLEI bedömer stadsledningskontoret att medlemskapet ska återgå till att vara normalt, istället för passivt medlemskap. Ett normalt medlemskap gör att Göteborgs Stad kan delta på mer aktivt, få större inflytande och mer utbyte av medlemskapet. Under åren 2013-2016 har Göteborgs Stad gjort flera olika aktiviteter som har koppling till ICLEI, bland annat arbetet med årets klimastad 2015 och klimatmötet i Paris 2015. Även Celsius-projektet, som arbetar med fjärrvärme- och fjärrkyla, har samverkat med ICLEI.

Stadsledningskontoret betonar att ICLEI:s styrkor bland annat är att det är en världsomspännande organisation och att den har en nära koppling till FN. Ett deltagande i ICLEI ger möjlighet till verksamhetsutveckling och erfarenhetsutbyte inom miljöområdet.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
Återremissyrkande: SD

Principer för hantering av betydande investeringsprojekt, dnr 0494/17

Stadsledningskontoret anser att besluts- och uppföljningsprocesser kopplat till enskilda betydande investeringsprojekt i Göteborgs Stad behöver stärkas. Utgångspunkten är att betydande projekt ska omfattas av enskilda inriktnings- och genomförandebeslut samt att projektansvar och uppföljningsansvar för dessa projekt ska pekas ut. Syftet är att skapa förutsättningar för en stärkt politisk styrning och prioritering i tidigare skeden än idag, öka transparensen, stärka ett hela-staden-perspektiv och tydligare definiera gemensam målbild och ekonomiska ramar.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
Yrkande: SD
Yttrande: L, M och KD

Yrkande om att se över krisberedskap och förebyggande åtgärder

S, M, MP, V, L och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag undersöka om det finns behov av att ytterligare förstärka den generella krisberedskapen i Göteborg. Detta mot bakgrund av terrordådet i Stockholm den 7 april. De sex partierna skriver bland annat att dådet var en vidrig attack mot det öppna och demokratiska samhället och att tankarna först och främst går till offren och deras anhöriga. Men att det i ett längre perspektiv är viktigt att dra lärdomar av det inträffade. Erfarenheterna från dådet bör kunna utnyttjas till att förbättra såväl krishanteringsförmågan som det förebyggande arbetet, skriver partierna. De vill även att trafiknämnden, i samverkan med berörda nämnder, bolag och relevanta externa aktörer, undersöker om det finns behov av att i Göteborg vidta specifika åtgärder för att förebygga och förhindra attentat av den typ som genomfördes i Stockholm.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.
Yrkande: S, M, MP, V, L och KD
Yttrande: SD

Motion om att inrätta funktioner för att motverka kränkningar på nätet, dnr 1505/16

Kalle Bäck, KD, Kristina Palmgren, L, och Christina Hjort Bröndt, M vill i en motion att Göteborgs Stad inrättar en samordnande funktion för grundskolans kuratorer när det gäller att motverka kränkningar på nätet. Enligt förslaget ska den placeras vid Center för skolutveckling. Samordnaren ska fungera som stöd för kuratorerna, bland annat när det gäller introduktion för nyanställda, kompetensutbildning, handledning och nätverksmöten. Samordnaren bör också bevaka aktuell forskning, juridik, metoder och uppdragsbeskrivningar i styrdokument. Hen ska också arbeta med att ta fram arbetsformer och rutiner för samverkan med socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin med flera för att skapa jämlikhet över staden.

Stadsdelsnämnderna Örgryte-Härlanda och Angered avstyrker, liksom utbildningsnämnden. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker.

KD, M och L skriver i ett yrkande att motionen är angelägen och att den pekar på att kränkningar på nätet växt med oroväckande hastighet under senare år. Genom att stärka dem som dagligen arbetar med eleverna så stärks också arbetet mot mobbning och kränkningar på nätet. Alliansen vill tillstyrka motionen.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från KD, M och L. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Två yrkanden: ett från MP, S, V och ett från KD, M, L

Motion om inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar, dnr 1242/16

Axel Josefson och Hampus Magnusson, M, vill i en motion att trafiknämnden ska få i uppdrag att inventera behovet och ta fram en plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar. Många äldre fastigheter saknar parkeringsmöjligheter för cykel och det saknas även säkra cykelparkeringar i anslutning till köpcentrum, kulturevenemang och kollektivtrafikknutpunkter.

Trafiknämnden och Göteborgs Stads parkeringsbolag avstyrker motion och hänvisar bland annat till att det redan gjorts en inventering och att en vägledning till fastighetsägare håller på att tas fram. Vidare finns ett cykelprogram för Göteborgs Stad som reglerar vem som har ansvar för att det finns tillräckligt med cykelparkering. Allmännyttiga bostadskoncernen Framtiden är positiv till motionen och svarar att de vore bra att samordna arbetet med cykelparkeringar inom staden.

S, M, MP, V, L och KD besvarar motionen genom att föreslå att bolag och förvaltningar ska få i uppdrag att inventera behovet och ta fram en plan för utbyggnad av säkra cykelparkeringar utifrån trafikkontorets vägledning.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

Motion om ökad integration och åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16

Maria Rydén och Hampus Magnusson, M, vill i en motion att Göteborgs Stad jobbar annorlunda och med kraftfulla integrationsåtgärder för att bryta bidragsberoende och utanförskap. De föreslår att stadsdelarna, likt Solna och Helsingborg, ska införa utredare med uppgift att motverka felaktiga utbetalningar av försörjningsbidrag och bidragsfusk. Vidare vill de att jobbsatsningar genomförs i nära samverkan med socialsekreterare och de nyinrättade handläggartjänsterna. Dessutom vill de att det ska krävas en obligatorisk motprestation för att få försörjningsstöd, till exempel att delta i en jobbsatsning eller motsvarande efter en individuell bedömning.

Motionen har gått på remiss till stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum och Västra Hisingen. Samtliga är negativa till införa utredare med uppgift att motverka felaktiga utbetalningar, men ställer sig positiva till de två andra förslagen.

Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen. Den första beslutssatsen – att införa bidragskontrollanter – gick igenom efter votering (7-6). Motionens första beslutssats ställdes därefter mot liberalernas första beslutssats och röstsiffrorna blev 5-1. Motionens övriga beslutssatser gick igenom efter votering (7-6). Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. V reserverade sig mot besluten.
Två yrkanden: ett från S, MP, V och ett från L
Protokollsanteckning: Ulf Kamne

Remiss från länsstyrelsen om kameraövervakning av Göteborgs Centralstation, dnr 0739/17

Jernhusen har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd för fortsatt kameraövervakning på Göteborgs Centralstation. Ändamålet med kameraövervakningen är att förebygga brott, verka avskräckande samt bidra till polismyndighetens möjligheter att i efterhand utreda brott. Syftet är att minska riskerna för såväl Centralstationens infrastruktur som resenärer, personal och besökare. På Centralstationen skedde förra året 5 359 ingripanden varav polis tillkallades i 480 fall. Jernhusen vill montera kamerorna i väntsalar på Centralstationen. Övervakning ska ske mellan klockan 05 och 01 och materialet kommer att lagras i 30 dagar

Göteborgs Stad har fått möjlighet att yttra sig om ärendet. Stadsledningskontoret anser att kameraövervakning är motiverad eftersom syftet är att förebygga och utreda brott. Övervakningsintresset väger i detta fall tyngre än intresset för den enskildes integritet.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Övriga ärenden

Framställan till kommunfullmäktige om justering av arvoden och schablonisering av omkostnadsersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn, dnr 0545/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. SD reserverade sig mot beslutet.
Yrkande: SD

Wilhelm Röhss donationsfond - utdelningsförslag 201, dnr 0703/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Avstämning ersättningar 2016 till fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde, dnr 0070/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Svar på revisionens granskningsrapport om kameraövervakning, dnr 0623/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Partnerstadsavtal och handlingsplan Shanghai – nu fråga om mindre justering av avtalet, dnr 0758/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet
Yrkande: SD

Årlig översyn av styrande dokument, dnr 0742/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
Återremissyrkande: SD

Remittering av förslag till samverkansavtal och reglemente för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, dnr 0655/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Utseende av representant för Eurocities miljöforum i stället för Derya Tumayer (MP)

Kommunstyrelsen beslutade att utse Ulf Kamne, MP.

Samrådsunderlag avseende rambudget för revision av Göteborgsregionens kommunalförbund 2018, dnr 0589/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2017-2019 och budget för 2018 för Göteborgsregionens kommunalförbund, dnr 0590/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Handlingsplan avseende stärkt styrning av exploateringsekonomin, dnr 1050/14

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: L, M och KD

Utseende av representant i Fiskekommunerna i stället för Derya Tumayer (MP)

Kommunstyrelsen beslutade att utse Eva Ternegren, MP.

Motion av Staffan Levinsson (SD) om att utreda trafiksituationen vid Åkareplatsen, dnr 1428/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-1) att avstyrka motionen med hänvisning till trafiknämnden. Martin Wannholt deltog inte i beslutet. SD reserverade sig. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) angående att ansöka om tillstånd om kameraövervakning dygnet runt i alla stadsdelar i Göteborg, dnr 0374/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen. SD reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande: M, L och KD

Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Oasen Utbildningscenter AB (31-2017:1014), dnr 0567/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från MP, S och V.
Yrkanden: MP, S och V
Yttrande: SD

Yttrande över remiss från Västra Götalandsregionen gällande Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022, dnr 0619/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remiss - Energikommissionens betänkande - Kraftsamling för framtidens energi, dnr 0381/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: L

Remiss från Näringsdepartementet - Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering, dnr 0342/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
Yttrande: SD

Bordlagda ärenden

Byggnadsnämndens taxa 2018, dnr 0721/17
(3 maj)

Reviderade reglementen för överförmyndarnämnden samt nämnden för konsument- och medborgarservice utifrån sammanslagning av förvaltningsorganisationer, dnr 1334/16
(3 maj)

Yrkande från SD angående revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnder
(3 maj)

Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget vintern 2017
(3 maj)

Förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), dnr 0606/17
(3 maj)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag avseende huvudmannaskap för Internationella vetenskapsfestivalen, dnr 1369/16
(3 maj)

Redovisning av stadsledningskontorets uppdrag att utreda om det finns hinder att bedriva internationella förskolor med engelskspråkig inriktning, dnr 0705/17
(17 maj)

Sverigeförhandlingen - Inriktning slutlig förhandling av avtalsförslag för storstadsåtgärder, dnr 1018/15
(3 maj)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utföra en översyn för att identifiera lämpliga offentliga platser där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning, dnr 0789/16
(3 maj)

Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs trafiknämnd, dnr 1904/16
(3 maj)

Fördelning av nya statliga ersättningar för ensamkommande barn, dnr 0731/17
(3 maj)

Yrkande från M, L och KD angående översyn av strategi för stöd till sociala företag
(3 maj)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att kartlägga storleken och sammansättningen på barngrupperna i förskolan, dnr 1051/16
(3 maj)

Bokslutsberedning avseende 2016, dnr 0043/17
(3 maj)

Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg, dnr 1383/16
(3 maj)

Motion av Helene Odenjung (L) om att ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade barn, dnr 1549/16
(3 maj)

Motion av Kristina Tharing (M) angående en översyn av skolornas säkerhet, dnr 0436/17
(3 maj)

Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att arbeta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg, dnr 1240/16
(3 maj)

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stödja omställningen av fordonsflottan, dnr 1385/16
(3 maj)

2017-04-05

Beslut i notisform 5 april 2017

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Tid och genomförandeplan för etablering av förskolenämnd och grundskolenämnd, dnr 0383/17

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2017 att förskolan och grundskolan ska föras över från stadsdelsnämnderna till två nya centrala skolnämnder. Uppdraget handlar om att bilda en ny grundskolenämnd/förvaltning och en ny förskolenämnd/förvaltning. Organisationsförändringen bygger i sin tur på skolutredningen som föreslog förstärkningar inom styrning och ledning av skolverksamheten, med syftet att öka elevernas lärande och kunskapsresultat. Målet är att nå ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen.

Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag på hur förändringen ska genomföras och föreslår en tidplan. Målet är att de två nya nämnderna och förvaltningarna formellt ska träda i kraft 1 juli 2018. Två tillfälliga nämnder behöver dock finnas på plats redan i augusti eller september 2017. Dessa nämnder ska inte ta över driften av verksamheterna utan behövs för att fatta formella beslut under uppbyggnadsfasen. Det finns en rad faktorer som påverkar tidplanen. En handlar om att hitta nya lokaler till de två skolförvaltningarna. Det är en fördel om förvaltningarna huserar i gemensamma lokaler, enligt stadsledningskontoret. En annan stor fråga handlar om hur de anställda inom dagens förskola, grundskola samt stadsdelarna berörs. Stadsledningskontoret bedömer att de förskolelärare, lärare och rektorer och övriga grupper som är direktknutna till skolornas arbete, till exempel elevhälsa och verksamhetsspecifika specialister, enbart kommer att byta organisationstillhörighet. Innan övriga tjänster i de nya förvaltningarna kan besättas behöver förvaltningarnas struktur finnas klara och uppdragsbeskrivningar tas fram. Ett omfattande HR-arbete med såväl rekryteringar som omställningar av personal inom Göteborgs Stad är att vänta. Enligt stadsledningskontorets förslag bör rekryteringen av två förvaltningschefer påbörjas så fort som möjligt av stadsdirektören. Stadsledningskontorets genomförandeplan innehåller även en riskanalys och förslag till modell för hur de ekonomiska ramarna för de nya nämnderna ska beräknas.

S, M, MP, V, L och KD ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag och vill i ett yrkande att stadsledningskontoret återkommer med en konkretiserad tid- och genomförandeplan under arbetets gång. Områden som särskilt behöver belysas är bland annat frågan om lokaler och arbetet med elevhälsan. För att hantera personal- och bemanningsfrågorna i samband med omorganisationen behöver det ske en kraftsamling inom HR-området. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på hur dessa frågor ska hanteras. De sex partierna vill vidare att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utse en särskild rekryteringsgrupp, som stadsdirektören ska samråda med när det gäller uppdraget att rekrytera två nya förvaltningschefer. Det är den särskilda rekryteringsgruppen som ska föreslå nya chefer och det är de tillfälliga, interimistiska, nämnderna som fattar beslut.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

2017-03-29

Beslut i notisform 29 mars 2017

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Årsredovisning för Göteborgs Stad, dnr 0043/17

Göteborgs Stads samlade resultat för 2016 uppgick till 2,3 miljarder kronor. Bolagens resultat står för cirka 1,3 miljarder kronor och den skattefinansierade delen av den kommunala verksamheten står för ett resultat på 938 miljoner kronor. Totalt omsätter koncernen Göteborgs Stad – förvaltningar och bolag – cirka 53 miljarder kronor.

Ett antal finansiella nyckeltal visade positiv utveckling under 2016. Resultatet bidrog starkt till hög egenfinansiering av årets investeringar. En längre tid av positiva resultat har förstärkt det egna kapitalet och ökat koncernens soliditet, vilket ger ökade förutsättningar att möta till exempel framtida konjunkturförändringar. Skuldsättningsgraden har minskat över en längre tid vilket bidrar till minskad finansiell risk.

Det strukturella resultatet i den skattefinansierade delen av kommun - när poster av engångskaraktär räknas bort – uppgick till 502 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag. De ekonomiska marginalerna som krympt under ett antal år stärktes därmed, men bedöms fortsatt vara låga med tanke på de finansiella utmaningar Göteborgs kommun står inför. Enligt kommunallagen får den skattefinansierade delen av kommun inte gå med förlust, utan behöver över tid ett överskott för att bland annat finansiera investeringar.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Detaljplan för entrébyggnad inom stadsdelen Lorensberg, dnr 0453/17

Ett förslag till ny detaljplan för ytan utanför biografen Göta vid Götaplatsen har tagits fram av byggnadsnämnden. Den ska göra det möjligt att bygga ut i markplan framför biografen. Det ska ske genom en ny entrébyggnad och i de nya lokalerna ska det bland annat rymmas restaurang och café. I dag ägs marken av kommunen, men ska enligt förslaget säljas till fastighetsägaren Wallenstam. Det nya planförslaget ingår som en del i arbetet med upprustningen av Kungsportsavenyn och Götaplatsen. Syftet är att vitalisera området och skapa fler attraktiva mötesplatser. Götaplatsen klassas som riksintresse för kulturmiljövård och den förslagna detaljplanen ställer därför höga krav på gestaltning och arkitektoniska utformning. Stadsledningskontoret ställer sig bakom förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Översiktsplan Mölndalsåns dalgång, dnr 0310/17

Stadsbyggnadskontoren i Göteborgs Stad och Mölndals stad har gemsamt arbetar fram strategier för stadsutvecklingen utefter Mölndalsvägen/Göteborgsvägen och kringliggande områden. Utvecklingsområdet omfattar Mölndalsåns dalgång mellan Örgrytemotet och Åbromotet. Den största delen av utvecklingsdelarna finns inom Mölndals stad. Inom Göteborgsdelen inbegriper den föreslagna markanvändning 3000 - 4000 nya bostäder, 60 000- 80 000 kvadratmeter nya verksamhetslokaler och 1500-2000 nya arbetsplatser. I samråd och granskning har frågor som rör människors hälsa lyfts fram – bland annat frågor kring luftkvalité och buller, högt vatten och skyfall i dalgången och utformning av grönområden. Enligt byggnadsnämnden i Göteborgs Stad behöver dessa frågor bakas in i de påbörjade och kommande detaljplanearbetena i staden. Stadsledningskontoret föreslår att den fördjupade översiktsplanen antas.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Uppdraget att ytterligare utreda arbetet med fler vattenposter i staden, dnr 1338/16

Kretslopp- och vattennämnden planerade ursprungligen att bygga hundra nya vattenposter - tio vattenposter i varje stadsdel - under 2017. I samband med beslut om va-taxa 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att avbryta utbyggnaden. Kommunfullmäktige ville dock att frågan om antalet vattenposter skulle utredas ytterligare. Kretslopp- och vattennämnden har därefter återkommit med ett nytt beslut, som innebär att förvaltningen ska få i uppdrag att bygga cirka tjugo nya vattenposter under år 2017 och att dessa ska utvärderas ihop med de cirka 25 vattenposter som redan finns i Göteborg. Stadsledningskontoret bedömer att en utökning av tjugo vattenposter under år 2017 är att betrakta som en utbyggnad i en begränsad omfattning och tillåtligt enligt lagen om allmänna vattentjänster. Innan en fortsatt större utökning görs bör även en förnyad juridisk och ekonomisk bedömning göras.

M, L och KD vill i ett yrkande att kretslopp- och vattennämnden ska avbryta arbetet med att bygga ut fler vattenposter i Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande: M, L och KD
Yttrande: SD

Yrkande om ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år

V och MP lämnar i ett yrkande förslag på hur Göteborgs Stads förvaltningar och styrelser ska förhålla sig ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år. Partierna föreslår bland annat att ungdomarna ska få fortsätta sin skolgång och bo kvar i närmiljön till dess att beslutet har vunnit laga kraft, att ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd som fyller 18 år ska få bo kvar i kommunen och fortsätta sin skolgång till dess att ett värdigt alternativ kan erbjudas, att staden ska samverka med frivilligorganisationer när det gäller att få fram boenden och sysselsättning för ensamkommande barn utan stadigvarande boende, att stadsdelsnämnderna aktivt ska arbeta för att utveckla fler boendealternativ för de ensamkommande ungdomar som har ringa vård- eller omsorgsbehov och att kommunstyrelsen ska inleda en dialog med migrationsverket för att möjliggöra att ungdomarna kan bo kvar i Göteborg.

KD, L och M vill avslå förslagen från V och MP. Istället föreslår de i ett yrkande att stadsledningskontoret, Migrationsverket och andra berörda aktörer inom ramen för gällande ansvarsfördelning ska möjliggöra boende i närheten av etablerade sociala nätverk. Dessutom vill alliansen att Göteborgs Stad aktivt ska arbeta för att asylsökande som fyllt 18 eller bedömts äldre ska ha möjlighet att upprätthålla kontakt med befintliga nätverk såsom godemän/stödpersoner.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) att avslå yrkandet från V och MP. Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-1) i enlighet med beslutssatserna 2 och 3 i yrkandet från KD, L och M – S, MP och V deltog inte i det beslutet. V och MP reserverade sig.

Yrkanden: KD, L och M
Två yttranden: ett från S och ett från SD

Positionspapper gällande EU-kommissionens åtgärdspaket ”Ren energi för alla i Europa”, dnr 0557/17

2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett omfattande åtgärdspaket när det gäller ren energi för alla i Europa. Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till positionspapper, det vill säga förslag på stadens ståndpunkter när det gäller tre av direktiven i åtgärdspaketet - energieffektiviseringsdirektivet, direktivet om byggnaders energiprestanda och direktivet för förnybar energi. Positionspappret ska användas i kommunikationen med EU-institutioner i syfte att påverka förhandlingsprocessen. Positionerna har tagits fram i samarbete med Bostadsbolaget, Framtiden, Gothenburg European Office, Göteborg Energi, lokalförvaltningen och miljöförvaltningen. Generellt välkomnar Göteborgs Stad ambitionerna med EU-kommissionens revision av direktiven och förslaget om bindande mål på EU-nivå på 30 procent energieffektivisering och 27 procent förnybar energi till 2030.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr 1532/15

Stadsledningskontoret har utrett arbetsformerna för ungdomsfullmäktige och föreslår en rad förändringar. En nyhet i förslaget är att den som kandiderar själv ska kunna välja i vilken stadsdel han eller hon vill kandidera. På motsvarande sätt ska den som röstar kunna välja i vilken stadsdel hen vill lägga sin röst. Stadsledningskontoret vill att stadsdelarna ska skapa tydligare strukturer för ungt inflytande och göra starkare kopplingen mellan klassråd/elevråd, ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige. Utbildningsnämnden bör enligt förslaget utse en samordnare för valet till ungdomsfullmäktige på samma sätt som stadsdelarna har gjort. Syftet är att mer aktivt marknadsföra ungdomsfullmäktige bland gymnasieskolorna.

Dessutom föreslår stadsledningskontoret nya former av dialogmöten mellan politikerna och ungdomsfullmäktige och att ungdomsfullmäktige får större möjlighet att flexibelt besluta över sin egen budget, den så kallade initiativpotten. På sikt ser stadsledningskontoret också att stadens satsning på e-demokrati lösningar kommer att kunna gynna ungdomsfullmäktige. Effekterna av de lagda förslagen bör utvärderas efter tre genomförda val till ungdomsfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade att anteckna utredningen om ungdomsfullmäktiges arbetsformer. Yrkandet från S, MP och V avslogs efter votering (7-6).
Yrkande: S, MP och V

Information om förstudie för nytt världslitteraturhus, dnr 0416/16

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg planerar att starta ett världslitteraturhus och i en tidigare förstudie presenterades ett par olika alternativ. I båda alternativen rekommenderades en placering vid Gamlestads torg. Östra Göteborg har nu gjort en fördjupad förstudie och vill hyra in lokaler på 1 356 kvadratmeter från fastighetsägaren Platzer. En hyrestid på tio år skulle ge en total hyreskostnad på cirka 40 miljoner kronor. Utöver det beräknas driften av världslitteraturhuset uppgå till 10, 7 miljoner kronor per år, varav stadsdelsnämnden Östra Göteborg kan bidra med 5,7 miljoner.

Stadsledningskontoret konstaterar att finansieringsfrågan får hanteras i budgetarbetet för 2018. Vidare påtalar stadsledningskontoret att det kan vara så att inhyrningen av lokalen behöver upphandlas eftersom den aktuella fastigheten ännu inte är byggd. Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, skulle det kunna betraktas som ett byggentreprenadkontrakt, vilket alltid måste upphandlas. Samtidigt finns ingen alternativ fastighet om världslitteraturhuset ska ligga vid just Gamlestads torg, vilket tidigare utredningar förordat. Sammantaget gör stadsledningskontoret bedömning är att stadsdelsnämnden Östra Göteborg kan gå vidare och begära att lokalsekretariatet hyr in den aktuella lokalen.

Kommunstyrelsen beslutade att anteckna informationen.
Två yttranden: ett från KD, L, M och ett från SD

Redovisning av frågeställningar kring yttre hemtjänst, dnr 0462/15

Mellan 2012 och 2014 pågick ett försök med att så kallad yttre hemtjänst inom stadsdelen Västra Hisingen. Med yttre hemtjänst – eller yttre service - menas hjälp med trädgårdsskötsel, snöröjning och liknande. Arbetsuppgifterna sköttes av personer med funktionsnedsättning och skapade därmed sysselsättning för denna grupp. Pilotprojektet väckte frågan om yttre service skulle kunna erbjudas på liknande sätt till samtliga äldre som bor i småhus. Stadsledningskontoret har utrett en rad frågeställningar kring detta och konstaterar att kommunen har laglig möjlighet, men ingen skyldighet, att erbjuda yttre service. Samtidigt kan äldre köpa sådana tjänster på den öppna marknaden via skattereduktion för hushållsnära tjänster, så kallat RUT-avdrag. I framtiden kommer det också att bli möjligt att köpa tilläggstjänster av externa utförare av hemtjänst. Stadsledningskontoret pekar på att det finns en risk att konkurrensen på den öppna marknaden snedvrids om staden erbjuder servicetjänster för äldre utöver det kommunala ansvaret.

M, L och KD skriver i ett yrkande att frågan som gäller om den dagliga verksamheten kan utvecklas och skapa meningsfulla arbetsuppgifter genom yttre hemtjänst/service inte har besvarats. Alliansen föreslår att ärendet skickas tillbaka till stadsledningskontoret för att utreda frågan vidare.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
Yrkande: M, L och KD
Yttrande SD

Yrkande om förskola för barn till föräldrar som inte betalar förskoleavgift

Cirka tio barn per år i Göteborg blir avstängda från sin förskoleplats på grund av att föräldrarna inte betalat avgifterna till förskolan. MP, S och V vill att stadsledningskontoret ska återkomma med förslag på en lösning för att barnen fortsatt ska få tillgång till förskolans verksamhet även när vårdnadshavare inte betalat avgifterna. Förskolan är numera en integrerad del i det svenska utbildningssystemet och det är olyckligt att barn drabbas av att föräldrarna inte har klarat av att betala avgiften, skriver de röd-gröna partierna i sitt yrkande.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S och V.
Yttrande: M, L och KD

Strandskyddsbeslut i Göteborgs kommun, dnr 0370/17

Länsstyrelsen i Västra Götaland fattade i januari 2017 beslut om ett nytt strandskydd för Göteborgs kommun. Arbetet med nya strandskyddsområden har pågått under flera år och Göteborgs Stad och länsstyrelsen har tidigare stått långt ifrån varandra när det gäller principer för strandskyddets utformning och specifika gränsdragningar. När länsstyrelsens senaste beslut kom överklagade stadsledningskontoret beslutet för att få tid för en politisk behandling av ärendet. Men stadsledningskontoret föreslår nu att överklagan ska återkallas. Motiveringen är att länsstyrelsens nya beslut om strandskydd i stort stämmer överens med Göteborgs översiktsplan och att behovet av långsiktigt stabila gränser är stort. De områden som eventuellt skulle bli svårare att bebygga är ännu inte utredda i detalj.

KD, M och L skriver i ett yrkande att de inte delar stadsledningskontorets bedömning att överklagandet ska återkallas. Bristerna i länsstyrelsens resonemang och avvägningar är av vikt. För södra skärgården riskerar beslutet att innebära att en våt filt läggs över framtida utveckling.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från KD, M och L.
Yrkande: KD, M och L

Motion om att stärka detaljhandeln i Göteborg, dnr 0656/16

Axel Josefson och Hampus Magnusson, M, vill i en motion att Göteborgs Stad ska ta fram en handelsstrategi som gör det möjligt för handeln att växa. Vidare vill de att förbudet att bygga nya köpcentrum ska bort, att kollektivtrafiken till olika köpcentrum ska bli bättre, att det ska byggas fler parkeringsplatser vid köpcentrumen och att parkeringsavgifterna ska anpassas så att de stödjer handelns utveckling.

Flera remissinsatser - byggnadsnämnden, trafiknämnden, Business region Göteborg (BRG) och Göteborgslokaler – ställer sig positiva till att ta fram en handelsstrategi. Byggnadsnämnden, BRG och P-bolaget är positiva till förslaget att förbättra kollektivtrafiken.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att tillstyrka motionen med hänvisning till alliansens yttrande i byggnadsnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yttrande: L

Övriga ärenden

Göteborgs Stads uppföljningsrapport 4 2016, dnr 0938/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Revidering av reglemente, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, dnr 1030/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande: SD

Revidering av reglemente för utbildningsnämnden, dnr 1029/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande: SD

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB, dnr 0849/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Yrkande från SD angående reglemente för Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avslå yrkandet från SD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande: S, MP och V

Rapport avseende Göteborgs Stads systematiska brandskyddsarbete, dnr 0493/12

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Utseende av representant i styrgruppen för politikerutbildningen i stället för Anna Sibinska (MP)

Kommunstyrelsen beslutade att utse Ulf Karlsson, MP.

Göteborgs Stads plan för jämställdhet, dnr 0445/14

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt tilläggsyrkandet från S, MP och V. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering (8-5).
Två tilläggsyrkanden: ett från S, MP, V och ett från SD

Yrkande från KD angående samordning mellan GR kommunerna rörande bidrag till civilsamhällets organisationer

David Lega, KD, återtog ärendet.

Motion av David Lega (KD) om att utreda inrättandet av ett exploateringskontor för att få ett samlat grepp om stadens stadsbyggnad, dnr 1390/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att avstyrka motionen med hänvisning till fastighetsnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Motion av Björn Tidland (SD) m fl om ett personalstrategiskt program för Göteborgs Stad – En handlingsplan i fyra dimensioner, dnr 1131/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till byggnadsnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yttrande: SD

Motion av Maria Rydén (M) om att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade att skicka ärendet på remiss till Stadshus AB. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Remiss - Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning, dnr 1867/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Två yttranden: ett från L och ett från KD, M

Bordlagda ärenden

Tid och genomförandeplan för etablering av förskolenämnd och grundskolenämnd, dnr 0383/17
(5 april)

Yrkande från M, L och KD angående överenskommelse om samverkansuppdrag med Förvaltnings AB Framtiden
(19 april)

Samrådsunderlag avseende rambudget för revision av Göteborgsregionens kommunalförbund 2018, dnr 0589/17
(19 april)

Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2017-2019 och budget för 2018 för Göteborgsregionens kommunalförbund, dnr 0590/17
(19 april)

Handlingsplan avseende stärkt styrning av exploateringsekonomin, dnr 1050/14
(19 april)

Principer för hantering av betydande investeringsprojekt, 0494/17
(19 april)

Yrkande från M, L och KD angående översyn av strategi för stöd till sociala företag
(19 april)

Utseende av representant i styrgruppen för politikerutbildningen i stället för Helen Engholm (V)
(3 maj)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att kartlägga storleken och sammansättningen på barngrupperna i förskolan, dnr 1051/16
(19 april)

Bokslutsberedning avseende 2016, dnr 0043/17
(19 april)

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stödja omställningen av fordonsflottan, dnr 1385/16
(19 april)

Motion av Kalle Bäck (KD), Kristina Palmgren (L) och Christina Hjort Bröndt (M) om att inrätta funktioner för att motverka kränkningar på nätet, dnr 1505/16
(19 april)

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar, dnr 1242/16
(19 april)

Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16
(19 april)

2017-03-15

Beslut i notisform 15 mars 2017

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Samordning av stadens omvärlds- och intressebevakning av EU-policy, dnr 1324/16

Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag på hur den övergripande samordningen av stadens EU-arbete ska organiseras och hur arbetet ska struktureras för att det ska bli tydligt för alla. Förslaget går bland annat ut på att stadsledningskontoret ska tillsätta en rådgivande kommitté - ett advisory board – som knyts till Göteborgs Stads Brysselkontor, Gothenburg European Office. Brysselkontoret ska i samråd med den rådgivande kommittén ta fram en årlig handlingsplan när det gäller vilka frågor som bör bevakas utifrån Göteborgs Stads intressen. De ska även ansvara för omvärlds- och intressebevakningen gentemot EU:s institutioner. Arbetet med att svara på remisser från EU bör dessutom integreras med den ordinarie ärendehanteringen inom Göteborgs Stad.

S, MP och V vill i ett yrkande att stadsdirektören får i uppdrag att tillsätta ett advisory board, som ska inkludera två-tre representanter från fack- och stadsdelsförvaltningarna. Vidare vill de rödgröna partierna att även Stadshus AB ska delta i arbetet med att ta fram en årlig stadenövergripande handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, MP och V. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande: S, MP och V

Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik, dnr 1241/16

Stadsledningskontoret och Västra Götalandsregionen har tidigare utrett om det skulle vara möjligt för Göteborgs Stad att ta över ansvaret för all spårvagnstrafik. Det skulle i så fall ske genom att befogenheten att ansvara för spårvagnstrafiken skulle överföras från Västra Götalandsregionen till Göteborgs Stad enligt lagen om kollektivtrafik. Regiondirektören fick i februari 2017 i uppdrag att förhandla fram ett sådant avtal. Stadsledningskontoret föreslår nu att stadsdirektören får i uppdrag att förhandla för Göteborgs Stads räkning och att kommunstyrelsens arbetsutskott utses som politisk styrgrupp för arbetet.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Lars Hansson, SD, deltog inte i beslutet.
Två yttranden: ett från M, KD, L och ett från SD

Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar, dnr 1477/16

Idrotts- och föreningsnämnden har gjort en genomgång av befintliga sim- och badanläggningar i Göteborg och konstaterar att flertalet av stadens anläggningar är gamla, slitna och i stort behov av upprustning. De flesta anläggningarna kan inte längre fullt ut användas utifrån det ursprungliga syftet. Dessutom är driftskostnaderna höga.
En strategi för om- och nybyggnation av sim- och badanläggningarna har utarbetats av idrotts- och föreningsförvaltningen. Enligt förslaget ska Valhallabadet ersättas med ett nytt centralbad och stå klart i mitten av 2020-talet. Vidare föreslås att det under den kommande 20-årsperioden ska byggas ett områdesbad i Majorna/Linné och lokalbad i Kortedala/Bergsjön och i Torslanda/Björlanda. Dessutom ska Askims simhall ersättas med en ny anläggning med byggstart 2020. Även Lundbybadet ska byggas till och Frölundabadet ska totalrenoveras och byggas ut.

Frågan om ett eventuellt nytt centralbad som ersätter Valhallabadet har hög aktualitet. Den har en tydlig koppling till arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för evenemangsområdet och därför föreslår stadsledningskontoret att ärendet ska lösas ut separat och relativt snabbt. Stadsledningskontoret föreslår vidare att övriga förslag i strategin hanteras i det ordinarie budgetarbetet för en samlad politisk värdering och prioritering.

V, S och MP vill i ett yrkande att lokalsekretariatet ska få i uppdrag att genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt centralbad, utan att begränsa sig till de möjliga placeringar som idrotts- och föreningsnämndens strategi för sim och badanläggningar identifierar. Dessutom vill de rödgröna partierna att strategin ska hanteras i den ordinarie budgetberedningen för en samlad politisk värdering och prioritering.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från V, S och MP.
Yrkande: V, S och MP
Två yttranden: ett från M, L, KD och ett från KD

Yrkande om säker rekryteringsprocess för förvaltnings- och bolagschefer och tillfälliga chefslöner

M, L och KD vill att kommunstyrelsens personalutskott ska se över regelverket kring tillsättning och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer och ta fram förslag på rutiner för tillfälliga chefslöner där stadsdirektören fastställer lön. I dag är det den ansvariga nämnden/styrelsen som fattar anställningsbeslutet. Men många nämndpresidier saknar erfarenhet av sådan här rekrytering, skriver allianspartierna. De anser att det bör övervägas om kommunstyrelsen eller stadsdirektören bör överta rollen istället, i nära samråd med den berörda nämnden/styrelsen. Dessutom bör personalutskottet se över lönesättningen i samband med att en person tillfälligt blir chef. Alliansen skriver att deras uppfattning är att lönejusteringen ska gälla tillfälligt. Vidare föreslår de att personalutskottet ska utvärdera dagens riktlinjer för rekrytering och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
Yttrande: V, S och MP

Motion om att flytta kommunal verksamhet till områden utanför stadens centrala delar, dnr 1218/16

Catarina Pettersson och Marie-Louise Bergström, Vägvalet, vill i en motion att stadsledningskontoret ska utreda vilka kommunala verksamheter som kan flyttas utanför stadens centrala delar. Uppdraget bör bland annat innefatta en handlingsplan och en redogörelse av ekonomiska konsekvenser.

Motionen har varit ute på remiss. Byggnadsnämnden och fastighetsnämnden avstyrker, bland annat med hänvisning till att arbetsmarknaden är konkurrensutsatt och för att lyckas rekrytera personal från hela regionen behöver verksamheterna ligga tillgängligt. Lokalnämnden och Business Region Göteborg, BRG, tillstyrker förslaget. BRG betonar att det vore positivt att skapa arbetstillfällen i segregerade och socioekonomiskt svaga områden.

S, MP och V föreslår i ett yrkande att kommunstyrelsen i de olika översyns- och omställningsprocesser som nu pågår ska fästa särskild vikt vid möjligheterna att placera verksamhetslokaler i andra stadsdelar än de mest centrala.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, MP och V. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande: S, MP och V
Yttrande: L, M och KD

Övriga ärenden

Årsrapport Keillers Park 2016, dnr 0507/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Avstämning ersättningar 2016 fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, dnr 0071/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remittering av förslag till reglemente för Lokalnämnden, dnr 1283/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Utseende av två ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd

i stället för:
a) Kaj Heino som avlidit
b) Ellie Nordfelt som avsagt sig

Kommunstyrelsen beslutade att utse Inti Chavez Peres och Andréa Thibaus.

Yrkande från SD om att avsluta Göteborgs Stads inblandning i Angereds kamelcenter

SD drog tillbaka ärendet.

Motion av David Lega (KD) om att utbilda ledande politiker och tjänstemän i företagandets villkor, dnr 388/16

Kommunstyrelsen beslutade besvara motionen med hänvisning till BRG:s remissvar. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Remiss från Näringsdepartementet - Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon, dnr N2016/07396/MRT, dnr 1866/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: SD
Yttrande: L, M och KD

Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69), dnr 1497/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: SD

Remiss från Kulturdepartementet - Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92), dnr 0495/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: KD, M och L

Bordlagda ärenden

Tid och genomförandeplan för översyn av Göteborgs Stads för- och grundskolor, dnr 0383/1
(29 mars)

Yrkande från V och MP om ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år
(29 mars)

Yrkande från SD angående reglemente för Göteborgs Stad
(29 mars)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att kartlägga storleken och sammansättningen på barngrupperna i förskolan, dnr 1051/16
(29 mars)

Göteborgs Stads plan för jämställdhet, dnr 0445/14
(29 mars)

Strandskyddsbeslut i Göteborgs Kommun, dnr 0370/17
(22 mars)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om att utreda ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr 1532/15
(29 mars)

Information om förstudie för nytt världslitteraturhus, dnr 0416/16
(29 mars)

Bokslutsberedning avseende 2016, dnr 0043/17
(29 mars)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att besvara kvarvarande frågeställningar avseende yttre hemtjänst, dnr 0462/15
(29 mars)

Yrkande från MP, S och V om förskola för barn till föräldrar som inte betalar förskoleavgift
(29 mars)

Yrkande från KD angående samordning mellan GR kommunerna rörande bidrag till civilsamhällets organisationer
(29 mars)

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg, dnr 1241/16
(29 mars)

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar, dnr 1242/16
(29 mars)

Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16
(29 mars)

2017-03-01

Beslut i notisform 1 mars 2017

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Moderna Göteborg, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del III, dnr 1857/16

Byggnadsnämnden har tagit fram ett kunskapsunderlag när det gäller bebyggelsen i Göteborg under perioden 1955-1975. Programmet - Moderna Göteborg, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del III - lyfter fram kvaliteter och specifika karaktärsdrag i byggandet under denna tid. Byggnationen under rekordåren, i miljonprogrammet, utmärks av stor skala. Därför ingår även strukturer och stadsplanetänkande i den byggnadshistoriska bedömningen. Moderna Göteborg är inget styrande dokument och anger inte vad som ska bevaras, utan är ett komplement till befintligt kulturmiljöprogram. Stadsledningskontoret betonar att informationen ska ses som ett viktigt planeringsunderlag i stadsutvecklingen. Programmet visar på de kulturvärden som finns och att förändringar bör grundas på motiverade beslut.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Riskfördelning mellan Göteborgs Stad och Västtrafik avseende skiljedomsförfarande och process kring spårvagn M32, dnr 1929/16

65 spårvagnar i Göteborg av modellen M32 Sirio har levererats av italienska företaget Ansaldobreda. Vagnarna har haft stora brister, bland annat problem med rost och de har av säkerhetsskäl tagits ur trafik i olika omgångar för att repareras. Trafiknämnden har tecknat flera tilläggsavtal med Ansaldobreda där företaget förbundit sig att åtgärda bristerna. Men Ansaldobreda har inte levt upp till åtagandena när det gäller att komma till rätta med rosten och därför beslöt trafiknämnden i augusti 2015 att häva avtalet på grund av avtalsbrott. Det skedde efter samråd med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Den juridiska processen sker via ett skiljedomsförfarande och dom väntas i april 2017. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har enats om att dela på eventuella kostnader i enligt principen 50/50.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: SD

Översyn av stadens modell för föreningsbidrag, dnr 1434/15

Stadsledningskontoret har genomfört en översyn av stadens modell för föreningsbidrag. Den visar att samordningen i staden är bristfällig och att den e-tjänst som finns är inte transparent och användarvänlig. Det är inte alltid tydligt varför bidrag avslås eller beviljas och ibland är handläggningstider långa. Kriterierna behöver bli mer likvärdiga och inkluderande. En ny nationell e-tjänst, som flertalet av landets kommuner står bakom, håller på att tas fram och den ska omfatta ansökan, beslut, uppföljning och lokalbokning. Stadsledningskontoret föreslår att en ny modell för föreningsbidrag ska tas fram och att det fortsatta arbetet ska ledas av stadsledningskontoret. Arbetet ska ske tillsammans med bland annat civilsamhället – föreningar, nätverk, trossamfund med flera – och kopplas ihop med de nya riktlinjerna för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till föreningsverksamhet. Arbetet hänger också ihop med uppdragen att skapa en förmedlingstjänst och en hyresmodell för föreningsverksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från SD

Översyn av organisation för föreningen Göteborgspriset för hållbar utveckling, dnr 0540/16

Göteborgspriset för hållbar utveckling är ett internationellt pris som delats ut sedan hösten 2000. Prissumman är på en miljon kronor och priset drivs idag som en ideell förening. Medlemmar är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och tio partnerföretag. Stadsledningskontoret har gjort en översyn av Göteborgsprisets framtida organisation och föreslår att organisationsformen även fortsatt ska vara en ideell förening, men att föreningen bland annat bör inrätta ett samlat kansli med en verksamhetsledare för att öka effektiviteten. Utredningen föreslår också tre möjliga hemvister för kansliet - Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, Businessregion Göteborg eller Göteborg & Co.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering (12-1).
Tilläggsyrkande: SD

Medarbetarenkätens resultat avseende gruppen anställda som inte anser sig vara varken kvinna eller man, dnr 1247/15

I Göteborgs Stads medarbetarenkät finns möjlighet att kryssa för man, kvinna eller annat i rutan för könstillhörighet. Cirka två procent svarar annat och den här gruppen har klart lägre resultat än gruppen kvinnor och män inom samtliga områden. Personerna finns spridda på många olika arbetsplatser i Göteborgs Stad och därför är det svårt att få en tydlig bild av problemen. Stadsledningskontoret har frågat hur förvaltningarna och bolagen arbetar med uppföljningen av medarbetarenkäten ur ett hbtq-perspektiv och flera svarar att de behöver öka sin hbtq-kompetens och integrera detta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inom ramen för Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska en större studie göras bland stadens medarbetare. Syftet är att undersöka hur hbtq-personer har det på arbetsplatsen. Studien ska även redovisa förslag på förbättringar.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Två yttranden: ett från M, L, KD och ett från SD

Stadens deltagande i Europride 2018, dnr 1536/16

Sommaren 2018 firas Europride för första gången i Stockholm och Göteborg. Festivalen börjar i Stockholm i slutet av juli för att sedan fortsätta till Göteborg. Här sammanfaller den med kulturkalaset och den stora avslutande prideparaden blir lördag 18 augusti. Det är organisationerna Stockholm Pride och West Pride som står som arrangörer. Göteborgs Stad, som sedan starten av West Pride har varit en part i festivalen, ska enligt stadsledningskontorets förslag aktivt engagera sig inför och under Europride 2018. Olika aktiviteter och arrangemang kring mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna ska ordnas runt om i staden, med start i början av 2018. Enligt förslaget ska stadsledningskontoret ha ett samordningsuppdrag för stadens deltagande inför och under Europride. Övriga förvaltningar och bolag ska medverka utifrån sin specifika kompetens.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: SD

Yrkande angående internationella förskolor med engelskspråkig inriktning

L, M och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda om det finns hinder för att bedriva internationella förskolor med engelskspråkig inriktning och i så fall återkomma med förslag på hur dessa skulle kunna avhjälpas.

Bakgrunden är att regelverket kring internationella förskolor tolkas olika i olika kommuner. När det gäller grundskolan och gymnasieskolan finns det ett tydligt regelverk som borde vara tillämpbart även när det kommer till förskolan, skriver alliansen. I Göteborg finns det sju förskolor med engelskspråkig inriktning fördelat på tre stadsdelar.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från L, M och KD.
Två yttranden: ett från MP, S, V och ett från SD

Övriga frågor

Verksamhetsområde 2017 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster, dnr 0393/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunens ansvar för städning enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 4 §, dnr 1019/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Yttrande: SD

Utbetalning av kommunalt partistöd 2017, dnr 0001/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Lars Hansson, SD och Martin Wannholt deltog inte i beslutet.

Inhyrning av lokaler för ny grundskola vid Angeredsvinkeln 27, dnr 1083/15

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: M, L och KD

Redovisning från social resursnämnd på kommunstyrelsens återremiss gällande komplettering av avgiftsöversyn för Familjerådgivningen, Respons alkoholrådgivning, Kriscentrum för män, Kriscentrum för kvinnor samt KAST, dnr 0531/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: SD

Avsägelse av uppdrag för Stiftelsen Bostäder åt blinda, dnr 0944/15

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remittering av Göteborgs Stads innovationsprogram 2017-2022, dnr 1244/15

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt tilläggsyrkandet från S, MP och V. Innovationsprogrammet ska även skickas på remiss till Chalmers och Göteborgs universitet.
Tilläggsyrkande: S, MP och V

Yrkande från M om att avbryta arbetet med temporära bostäder samt hemställa till regeringen om justering av bosättningslagen

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (8-5) att avslå yrkandet från M.
Två yttranden: ett från L och KD samt ett från SD

Motion av Mats Mattsson (SD) om att utreda förutsättningar för odlingslotter och djurlotter, dnr 1009/16

Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen med hänvisning till stadsdelsnämnden Angereds yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Motion av Kristina Palmgren (L) om möjlighet till sopsortering och återvinning i Slottsskogen, dnr 0962/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (8-5) att avstyrka motionen med hänvisning till park- och naturnämndens yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från SD

Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Det Stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66), dnr 1810/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: MP, S och V
Yttrande: M, L och KD

Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77), dnr 1833/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från MP, S och V avslogs efter votering (7-6) och yrkandet från L avslogs efter votering (12-1).
Två yrkanden: ett från MP, S, V och ett från L
Fyra yttranden: ett från L, M, KD, ett från L, ett från S och ett från MP, V

Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Vissa skollagsfrågor, del 4, dnr 1809/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83), dnr 1879/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
Två yrkanden: ett från M, L, KD och ett från SD

Remiss från Justitiedepartementet - En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82), dnr 1936/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Två yrkanden: ett från M, L, KD och ett från SD
Två yttranden: ett från M, L, KD och ett från SD

Remiss från Socialdepartementet - Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43), dnr 1931/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: SD

Remiss från Miljö- och energidepartementet - Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99), dnr 1394/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från SD

Remiss från Trafikverket - Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan, Samrådshandling för val av lokalisering, dnr 1818/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remiss från Räddningstjänstförbundet Storgöteborg - Förslag till ny beräkningsmodell för medlemsavgiften, dnr 0349/17

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.
Två yrkanden: ett från S, M, MP, V, L, KD och ett från SD

Bordlagda ärenden

Förslag till nytt reglemente för Göteborgs Kretslopp och vattennämnd, dnr 0466/16
(8 mars)

Förslag till nytt reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16
(8 mars)

Samordning av stadens omvärlds- och intressebevakning av EU-policy, dnr 1324/16
(15 mars)

Yrkande från M, L och KD angående överenskommelse om samverkansuppdrag med Förvaltnings AB Framtiden
(29 mars)

Yrkande från V och MP om ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år
(15 mars)

Bokslutsberedning avseende 2016, dnr 0043/17
(15 mars)

Yrkande från SD om att avsluta Göteborgs Stads inblandning i Angereds kamelcenter, dnr 0561/17
(15 mars)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att besvara kvarvarande frågeställningar avseende yttre hemtjänst, dnr 0462/15
(15 mars)

Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar – den fortsatta beredningen, dnr 1477/16
(15 mars)

Yrkande från MP, S och V om förskola för barn till föräldrar som inte betalar förskoleavgift
(15 mars)

Yrkande från M, L och KD om säker rekryteringsprocess för förvaltnings- och bolagschefer och tillfälliga chefslöner
(15 mars)

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar, dnr 1242/16
(15 mars)


Motion av Catarina Pettersson (VägV) och Marie-Louise Bergström (VägV) om att flytta kommunal verksamhet till områden utanför stadens centrala delar, dnr 1218/16
(15 mars)

Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16
(15 mars)

2017-02-08

Beslut i notisform 8 februari 2017

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Processägarskap för målen om mänskliga rättigheter och jämställdhet 2017, dnr 1480/16

Stadsledningskontoret är så kallad processägare för stadens mål när det gäller mänskliga rättigheter, den strukturella könsdiskrimineringen och osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Med det menas att stadsledningskontoret ska ha en aktiv roll när det gäller att leda och samordna arbetet med dessa frågor inom Göteborgs Stad. Målet är att frågorna ska genomsyra samtliga verksamheter och att arbetet ska ske strukturerat och genom samverkan mellan förvaltningar och bolag. Under 2017 och 2018 ska arbetet när det gäller mänskliga rättigheter och jämställdhet genomföras i fyra faser, enligt stadsledningskontorets förslag. De fyra faserna är: fokus på kontinuitet, etablera struktur och organisation för samverkan och dialog, skapa arenor för lärande samt att öka kunskapsnivån och handlingsförmågan. Stadsledningskontoret återkommer med förslag på hur arbetet med lönemålet ska gå vidare.

Kommunstyrelsen beslutade att anteckna redovisningen.

Översyn av facknämndsorganisationen – fas 2, dnr 1454/14

Stadsledningskontorets översyn av stadens fackförvaltningar är på väg in i fas två. Under denna fas ska en fördjupad beskrivning och analys av ett begränsat antal organisationsalternativ göras. Utifrån två olika yrkanden i kommunstyrelsen i december i fjol har stadsledningskontoret gjort en samlad beskrivning över vilka organisationsalternativ som kommer att utredas. Dessutom finns en beskrivning av arbetssättet. Organisationsalternativen ska konkretiseras och prövas i en utvärderingsmatris. Därefter ska några organisationsalternativ prövas gentemot en konkret situation eller ett konkret uppdrag. Översynen i fas två ska vara genomförd i juni 2017.

I arbetet har facknämnderna delats in i olika grupperingar: utbildning och arbetsmarknad, miljö och klimat, lokalförsörjning, förvaltning och underhåll, stadsutveckling, service samt kultur och fritid.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Yrkande om att kartlägga förskolan och skolans IKT-arbete, dnr 0364/17

L, M och KD vill i ett yrkande att Center för skolutveckling får i uppdrag att kartlägga förskolan och skolans arbete med informations- och kommunikationsteknik, IKT. Målet med stadens IKT-program är att skapa en skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle. Programmet pekar ut sju viktiga strategier: modern lärmiljö, omformade processer och strukturer, sammankopplade och nätverkande lärare, möjliggörande infrastruktur, utvecklande digitala lärresurser, utvecklat kvalitetsarbete och offensivt ledarskap. Allianspartierna vill att kartläggningen ska utgå från dessa sju strategier och att den ska ligga till grund för en revidering av IKT- programmet. Kartläggningen kan även bidra till att prioritera fortsatta inköp av digitala resurser.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från L, M och KD.
Två yrkanden: ett från L, M, KD och ett från MP, S och V

Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, dnr 0365/17

L, M och KD vill i ett yrkande att Göteborgs stad ska delta i försöket med betyg från årskurs 4. Bakgrunden är att riksdagen har beslutat att genomföra en nationell försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten inleds under 2017 och högst 100 skolor kan delta i landet. Allianspartierna skriver att de gärna se att flera skolor, från olika socioekonomiska områden i Göteborg, deltar i försöksverksamheten och att stadsledningskontoret får i uppdrag att samordna deltagandet i försöksverksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från L, M och KD.
Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. V och MP reserverade sig mot beslutet.

Två yrkanden: ett från L, M, KD och ett från MP, S och V

Övriga ärenden

Plan för intern kontroll 2017 vid kommunledningen, dnr 1552/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Årsrapport 2016 för kommunledningen, dnr 0907/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Delegation av beslutanderätt i gallringsfrågor 2017, dnr 1531/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Hemställan från Göteborg Energi AB - Fusion mellan Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB, dnr 0332/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, dnr 0318/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Redovisning av kommunalt partistöd 2015, dnr 0001/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning, dnr 0949/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yttranden: L, M och KD

Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt överenskommelse psykiatri och missbruk samt ändrad avtalstid i ramavtal om läkarinsatser, dnr 0952/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Uppdragsbeskrivning angående att utreda Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, dnr 1209/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remiss - Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget, dnr 1483/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remiss - promemorian - En flexiblare ämneslärarutbildning, dnr 1512/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: KD, L och M

Remiss från Socialdepartementet - Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62, dnr 1487/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från S, MP, V

Remiss från Justitiedepartementet - betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74), dnr 1489/16

Kommunstyrelsen beslutade att översända samtliga politiska yttranden till Justitiedepartementet.
Fyra yttranden: ett från S, MP, V, ett från M, ett från KD och ett från L

Bordlagda ärenden

Förslag till nytt reglemente för Göteborgs Kretslopp och vattennämnd, dnr 0466/16
(1 mars)

Samordning av stadens omvärlds- och intressebevakning av EU-policy, dnr 1324/16
(1 mars)

Förslag till nytt reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16
(1 mars)

Förslag till bolagsordning för Higab AB, dnr 1932/16
(22 februari)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att besvara kvarvarande frågeställningar avseende yttre hemtjänst, dnr 0462/15
(1 mars)

Remittering av Göteborgs Stads innovationsprogram 2017-2022, dnr 1244/15
(1 mars)

Yrkande från L, M och KD angående Internationella förskolor med engelskspråkig inriktning, dnr 1535/16
(1 mars)

Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar – den fortsatta beredningen, dnr 1477/16
(1 mars)

2017-01-25

Beslut i notisform 25 januari 2017

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, dnr 0867/16

Göteborg var under åren 2012-2015 en av landets pilotkommuner för romsk inkludering. Arbetet med att starta ett romskt informations- och kunskapscenter pågår på förvaltningen för konsument- och medborgarservice. För att säkra ett fortsatt medskapande hållbart samråd för romsk inkludering föreslår stadsledningskontoret att ”Rådet för den nationella minoriteten romer” bildas. Enligt förslaget ska rådet bestå av en ledamot från respektive parti som är representerat i kommunstyrelsen och tio ledamöter för den romska minoriteten. Rådet ska bland annat fokusera på att förverkliga mänskliga rättigheter för nationella minoriteten romer. Dessutom är ett ömsesidigt lärande en del av rådets uppgifter. Kunskap om romernas historia, kultur och situation är viktiga grundförutsättningar i samrådet.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. SD reserverade sig mot beslutet.
Yrkande: SD

Lisebergs Jubileumsprojekt, dnr 1905/16

Som ett led i Lisbergs utvecklingsarbete och inför stadens 400-årsjubileum planerar Liseberg att anlägga en vattenpark och ett tematiserat upplevelseboende inom parken. En omfattande utredning har gjorts och satsningen handlar såväl om att bibehålla Lisebergs internationella attraktionskraft som att utveckla parken för göteborgarna. Liseberg vill genomföra projekten och även driva dem i egen regi. Investeringen beräknas uppgå till 1 947 miljoner kronor i 2016 års penningvärde. Enligt utredningen kommer 300 nya jobb och 185 000 nya hotellövernattningar att skapas. Liseberg räknar med ett årligt överskott på 60 miljoner kronor när Jubileumsprojektet är i drift. Stadsledningskontoret ställer sig bakom Lisbergs planer, men vill att Göteborgs Stads Parkeringsbolag och trafikkontoret går igenom parkerings- och infrastruktursituationen i området.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Återremissyrkande: KD
Yttrande: MP, S och V

Utredning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, långsiktig hyressättning och konsekvenser av fastighetsförsäljningar, dnr 1281/16

Kommunala fastighetsbolaget Higab föreslår att investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som belastar resultatet och som kraftigt försämrar bolagets finansiella ställning ska lämnas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande.

En annan del av Higabs uppdrag handlade om att föreslå principer för hyressättning för hela Higab-koncernen. Stadsledningskontoret föreslår att Higab arbetar vidare med förslaget om hyresprinciper återkommer med förslag på en ny hyresmodell för föreningslivet. Hyresmodellen ska syfta till att öka lokalutbudet till föreningar, öka samutnyttjandet av lokaler och säkra rimliga hyreskostnader.

Övriga principer som föreslås i Higab utredning om långsiktig hållbar hyressättning, bland annat hyressättning av koncepthus och lokaler som hyrs av staden, behöver utredas ytterligare. Detta för att bättre belysa de ekonomiska effekterna för hela staden.

S, M, MP, V, L och KD vill i ett yrkande att Higab ska ta fram en ny modell/princip för bolagets hyressättning till föreningslivet och kulturverksamheter. Vidare föreslår de sex partierna att bland annat stadsledningskontoret ska utreda om det går att skapa en kommunal likabehandlingsprincip som gör att samtliga nämnder och bolag - när de agerar som hyresvärd - behandlar alla aktörer på ett likartat vis. Dessutom vill partierna återremittera den del av uppdraget som handlar om en långsiktig hållbar hyresutveckling till Higab och stadsledningskontoret.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yrkande: S, M, MP, V, L och KD
Yttrande: SD

Flytt av spårfunktioner från Gullbergsvass, dnr 0767/16

Långsiktig stadsutvecklingen i Gullbergsvass, inklusive utbyggnad av Västlänken och Bangårdsviadukten, förutsätter att spårfunktioner flyttas från området. Göteborgs Stad och Trafikverket har gemensamt studerat möjliga nya lägen och förhandlat fram ett avtal om hur, när och vart funktionerna ska flyttas. I avtalet regleras att kombiterminalen och godsbangården i Gullbergsvass avvecklas och att Göteborgs Hamn istället bygger motsvarande anläggningar i ytterhamnarna. Trafikverket åtar sig att avveckla uppställningsspåren vid Göteborgs Central och att sälja marken till Göteborg Stad. Det är ännu inte klart var nya uppställningsspår ska placeras.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yttrande: SD

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, dnr 0698/16

Göteborgs Stad behöver en väl fungerande kommunikation för att hantera kriser som påverkar Göteborgssamhället och stadens verksamheter. Kommunikationen ska vara snabb, korrekt, trovärdig och relevant. Grunden för arbetet är att roller är väl definierade och att det finns tydliga ansvarsförhållanden. Den föreslagna riktlinjen klargör vilket ansvar varje förvaltning och varje bolag har för sin kommunikation, oavsett krisens omfattning. På samma sätt klargörs det ansvar som den centrala ledningen av kriskommunikationen har i allvarligare krislägen, krisläge 3 och 4 enligt riktlinjen för krisberedskap och krishantering.

I riktlinjen för kriskommunikation framgår också hur Göteborgs Stad samverkar med den regionala nivån och hur övning och utbildning inom kriskommunikationsområdet ska säkerställas.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yrkande: SD

Båttrafik över Göta Älv och inköp av ytterligare en skyttel, dnr 1537/16

Trafiknämnden vill att Göteborgs Stad köper in ytterligare en älvskyttel för att öka älvtrafiken. Bakgrunden är att många byggprojekt under kommande år kommer att minska framkomligheten på land. Älvtrafiken kan avlasta landtrafiken, framförallt runt Centralenområdet. 2018 ska Göteborg arrangera Volvo Ocean Race i Frihamnen, vilket innebär ett ökat resbehov över älven. Dessutom står bland annat Lindholmen inför en fortsatt förtätning, vilket också ökar behovet av kollektivtrafik.

Stadsledningskontoret ställer sig bakom satsningen och föreslår att trafiknämnden får i uppdrag att börja förhandla med Västtrafik om en finansieringsmodell. Ett förslag är att Västtrafik står för drift och underhåll och att Göteborgs stad står för ränta och avskrivning under ett antal år. Planen är att resorna med den nya älvskytteln under vissa perioder ska vara avgiftsfria, vilket i så fall ska bekostas av Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret betonar att eldrift bör vara standard för älvskyttlarna.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Celsiusprojektet och förslag på fortsatt inriktning, dnr 1907/16

Celsiusprojektet startade 2013 och har haft i uppdrag att främja utbyggnaden av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa. Projektet, som är en del av EU-initiativet Smart Cities, kommer att avslutas 31 december 2017. Göteborg har haft en ledande roll i Celsiusprojektet tillsammans med London, Rotterdam, Genua och Köln. Ett koncept för en fortsättning har arbetats fram och kallas Celsius Beyond 2017. Syftet är att fortsätta stödja europeiska städer i sin uppbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla. Stadsledningskontoret vill utreda om Göteborg även i nästa fas kan ta en ledande roll. Det skulle kunna leverera stor nytta till Göteborg, bland annat när det gäller marknadsföring, näringslivsutveckling, klimatnytta, policypåverkan och kompetensutveckling. Utgångsläget är att Celsius Beyond 2017 ska vara självfinansierat. Utöver stadsledningskontoret deltar Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Stadshus AB och Göteborgs Stads Brysselkontor i arbetet.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggandet av Västlänken och Olskroken planskildhet, dnr 1284/16

Trafikverket har ansökt om en fullständig miljöprövning hos Mark- och miljödomstolen när det gäller byggnationen av Västlänken och OIskroken planskildhet. Göteborgs Stad har ombetts att lämna in synpunkter på ansökan och stadsledningskontoret har samordnat stadens svar i ett yttrande. Överväganden rör en rad olika områden - som hälsoeffekter, barnperspektiv, tillgänglighet och trygghet i det offentliga rummet, rekreativa värden, träd, masshantering, skyddsåtgärder mot översvämningar och grundvatten.

Stadsledningskontoret är positivt till att ansökan avser en fullständig miljöprövning och betonar bland annat vikten av att bullernivåer och luftkvalitet vid utsatta förskolor och skolor bevakas. Tillgänglighet till och trygghet i det offentliga rummet behöver säkras, särskilt när det gäller barn, äldre och de som arbetar i närheten av öppna schakt. Stadsledningskontoret understryker också vikten av att i så stor utsträckning som möjligt behålla parker samt vatten- och grönområden. Detta med tanke på folkhälsoperspektivet och att sådana rekreativa värden bidrar till en positiv helhetsupplevelse för tillfälliga besökare.

Göteborgs Stad har i sitt svar även synpunkter på Trafikverkets förslag till villkor när det bland annat gäller avvikelserapportering, påverkan på träd, bostäder med särskild service, spillvatten, kvalitetsaspekter ledningsnät, flöden i ledningsnät, utsläpp från jordschakt, råvatten och dagvatten. Övervägandena rör också anslutande anläggningar och staden som fastighetsägare.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Martin Wannholt deltog inte i beslutet.
Protokollsanteckning: Martin Wannholt

Avtalsbilaga mellan Göteborgs Hamn och Stena Line Scandinavia, dnr 0443/16

En särskild avtalsbilaga har förhandlats fram mellan Göteborgs Hamn och Stena Line Scandinavia. Den reglerar hur Masthuggsterminalen ska integreras i staden och vilka åtgärder som Stena Line förbinder sig att vidta i terminalanläggningen och i färjeverksamheten. Syftet är att säkra att stadsutvecklingen i området kan fortgå som planerat. Det handlar bland annat om linbanan Järntorget-Lindholmen och pågående detaljplaner för bebyggelse i kvarteret Järnvågen och längs Första Långgatan.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: MP

Förutsättningar för samverkan mellan Svenska Balettskolan och ISGR, dnr 0996/16

Svenska Balettskolan drivs av Göteborgs Stad och är en förberedande dansarutbildning för årskurs 4-9, med riksintag. För att öka sitt elevunderlag och nå långsiktig ekonomisk bärkraft behöver Svenska Balettskolan samarbeta med en annan skola. I en tidigare utredning föreslog Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, att samverkan skulle kunna ske med Internationella skolan, ISGR. Stadsledningskontoret har utrett förutsättningarna för ett sådant samarbete. Eftersom två olika skolhuvudmän är berörda krävs det enligt nu gällande lagstiftning dispens från regeringen om Svenska Balettskolan vill köpa undervisningstimmar från ISGR. När det gäller lokaler är det fullt möjligt för Svenska Balettskolan att hyra in sig i ISGR:s lokaler, om och när ISGR flyttar till nya och större lokaler. Dansundervisning innebär dock stora och specialutformade lokaler som medför stora investeringar. Därför är det rimligt att kommunen bygger, alternativt hyr sådana lokaler i nära anslutning till ISGR:s lokaler. Stadsledningskontoret avsikt är att fortsätta utreda en samverkan mellan Svenska Balettskolan och ISGR.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: M, L och KD

Ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr1532/15

Stadsledningskontoret har utrett arbetsformerna för ungdomsfullmäktige och föreslår en rad förändringar. En nyhet i förslaget är att den som kandiderar själv ska kunna välja i vilken stadsdel han eller hon vill kandidera. På motsvarande sätt ska den som röstar kunna välja i vilken stadsdel hen vill lägga sin röst. Stadsledningskontoret vill att stadsdelarna ska skapa tydligare strukturer för ungt inflytande och göra starkare kopplingen mellan klassråd/elevråd, ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige. Utbildningsnämnden bör enligt förslaget utse en samordnare för valet till ungdomsfullmäktige på samma sätt som stadsdelarna har gjort. Syftet är att mer aktivt marknadsföra ungdomsfullmäktige bland gymnasieskolorna. Dessutom föreslår stadsledningskontoret nya former av dialogmöten mellan politikerna och ungdomsfullmäktige och att ungdomsfullmäktige får större möjlighet att flexibelt besluta över sin egen budget, den så kallade initiativpotten. På sikt ser stadsledningskontoret också att stadens satsning på e-demokratilösningar kommer att kunna gynna ungdomsfullmäktige. Effekterna av de lagda förslagen bör utvärderas efter tre genomförda val till ungdomsfullmäktige.

M, L och KD vill ett yrkande att ärendet skickas tillbaka till stadsledningskontoret för komplettering med ekonomisk kalkyl av förslagen.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet i enlighet med yrkandet från M, L och KD. efter votering (7-6).
Återremissyrkande: M, L och KD
Yrkande: S, MP och V

Motion om åtgärder för dagverksamhet för yngre personer som lider av demens, dnr 1008/16

Maria Rydén, M, vill i en motion att stadsdelsnämnderna ska få i uppdrag att säkerställa att alla personer under 65 år som lider av demens erbjuds dagverksamhet som är anpassad efter deras behov. I januari 2013 uppmärksammades kommunfullmäktige på behovet av dagverksamhet för yngre personer som lider av demens, skriver motionären och konstaterar att behovet av dagverksamhet för dessa personer kvarstår efter närmare tre års tid.

Stadsdelsnämnderna har fått ärendet på remiss. Nio stadsdelsnämnder har lämnat in svar och av dessa avstyrker fem nämnder motionen, en nämnd tar inte ställning och två stadsdelsnämnder tillstyrker motionen. De som avstryker motionen anger bland annat att det sannolikt handlar om få individer och att en inventering över hur stort behovet är skulle behöver göras först, gärna en övergripande inventering som omfattar hela staden.

S, M, MP, V, L och KD ställer sig bakom motionen och föreslår i ett gemensamt yrkande att stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda får i uppdrag att utreda behovet av korttidsenheter för dementa under 65 år.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Övriga ärenden

Uppdaterad krisledningsplan för stadsledningskontoret, dnr 1502/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
Yrkande: SD
Yttrande: M, L och KD

Västsvenska paketet – Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet, dnr 0321/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Martin Wannholt och SD deltog inte i beslutet.
Yttrande: SD
Protokollsanteckning: Martin Wannholt

Reviderade bolagsordningar för Förvaltnings AB Framtiden samt för Bygga Hem i Göteborg AB, dnr 1917/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Ägardirektiv för Higab AB, dnr 1092/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

Avsteg från finanspolicyn om valutasäkring vid inköp av spårvagnar (M33), dnr 1836/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: SD

Inhyrning av lokaler på Första Majgatan 2A för stadsdelförvaltningen Östra Göteborg, dnr 1287/14

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Utvärdering av riktlinjer för bistånd till boende, dnr 1401/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering (12-1).
Tilläggsyrkande: SD
Yttrande: M, L och KD

Utseende av representant i politisk referensgrupp för ungdomsfullmäktige i stället för Theres Börjesson (M)

Kommunstyrelsen beslutade att utse Mattias Tykesson, M.

Motion av Helene Odenjung (L), Ann Catrine Fogelgren (L), Mariya Voyvodova (S), Julia Bahner (FI), Karin Pleijel (MP), Maria Rydén (M), Bettan Andersson (V) och Matilda Granberg-Stålbert (KD) om att resa en staty till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg, dnr 0967/16

Kommunstyrelsen beslutade efter avstyrka motionen med hänvisning till kulturnämndens yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Två yrkanden: ett från L, M, KD och ett från SD
Yttrande: S, MP och V

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik [ER 2016:20], dnr 1419/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Två yttranden: ett från KD, L, M och ett från SD

Remiss - Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd, dnr 1918/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: SD
Yttrande: L och KD

Yttrande över remiss avseende kameraövervakning med drönare, dnr 0322/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: M, L och KD
Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

Bordlagda ärenden

Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning, dnr 0949/16
(8 februari)

Förslag till nytt reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16
(8 februari)

Översyn av facknämndsorganisationen - inriktning och arbetssätt i fas 2, dnr 1454/14
(8 februari)

Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar – den fortsatta beredningen, dnr 1477/16
(8 februari)

Yrkande från L, M och KD angående kartlägg förskolan och skolans IKT-arbete, dnr 0364/17
(8 februari)

Yrkande från L, M och KD angående försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, dnr 0365/17
(8 februari)

Motion av Kristina Palmgren (L) om möjlighet till sopsortering och återvinning i Slottsskogen, dnr 0962/16
(1 mars)

Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16
(8 februari)

Remiss från Justitiedepartementet - betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74), dnr 1489/16
(8 februari)

2017-01-11

Beslut i notisform 11 januari 2017

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Uppföljningsrapport 3 2016 del 2, dnr 0937/16

Uppföljningsrapport 3 fokuserar på kärnverksamheterna utbildning, individ- och familjeomsorg, funktionshinderverksamhet, kultur och fritid.

Skolinspektionen har under året genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i kommunen. Hundra skolor bedömdes ha särskilda utvecklingsbehov. Det strategiska utvecklingsarbetet har breddats och utvecklats och bedrivs inom följande tre områden: systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, kompetens och likvärdighet.

Inom individ- och familjeomsorg fortsätter behovet av försörjningsstöd att minska, i huvudsak till följd av att konjunkturen är mycket god och att arbetslösheten minskat. Det innebär att många som haft försörjningsstöd under lång tid fått jobb och blivit självförsörjande. Detta gäller särskilt ungdomar under 25 år.

En tydlig tendens inom funktionshinderverksamheten är att man allt mer använder sig av kunskapsbaserade metoder. Det i sin tur kräver kontinuerlig kunskap och kompetensutveckling hos personalen.

Kultur och fritidsverksamheternas utbud når många göteborgare. Trenden är att fler vill ta del av kultur och att besöken ökar inom de flesta områdena. Bland annat har biblioteken stärkt sin roll som mötesplats. Kultur och fritidsperspektiven har också fått en starkare ställning i plan- och exploateringsprocessen, vilket är viktigt för att nå social hållbarhet och ett jämlikt Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna rapporten till kommunfullmäktige som ett led i uppsiktsplikten.
Yttrande: L, M och KD

Förändring av volontärverksamheten, dnr 0809/16

Volontärverksamheten i Göteborgs Stad bör föras över till stadsdelsnämnderna. Det föreslår social resursnämnd, som hittills haft ansvaret. Förslaget har arbetats fram tillsammans med stadsdelarna och har varit på remiss i fyra stadsdelar. Även stadsledningskontoret stödjer förslaget. Möjligheten att anpassa volontärverksamheten till de lokala behoven ökar. Kommunfullmäktiges riktlinjer för volontärverksamheten ska fortsätta att gälla.

Att vara volontär eller frivilligarbetare innebär att man gör insatser för till exempel äldre, unga och barn. Det frivilliga arbetet är inriktat på sociala och kulturella aktiviteter. Syftet är att skapa möten och bygga sociala nätverk. Ordinarie arbetsuppgifterna får inte ingå.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, 1407/14

Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till en handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg. Planen utgår från de 22 rekommendationer som lämnades i rapporten Normbrytande liv i Göteborg - lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014.

I planen föreslås ett antal åtgärder som ska integreras i befintliga uppdrag och processer inom staden, bland annat rekommendationer kring föreningsbidrag och kartläggningen av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär. Utöver detta föreslås helt nya åtgärder. Åtgärderna är indelade i områdena: utsatthet och diskriminering, mötesplatser och inkluderande rum, föreningsliv, kommunikation och hr samt kompetens.

Planen har tagits fram i nära samarbete mellan Göteborgs Stads HBTQ-råd och berörda förvaltningar och bolag. Arbetet med planen presenterades också under ett seminarium på West Pride 2016.

S, M, MP, V, L och KD påpekar i ett yrkande att Göteborg ligger långt fram när det gäller samverkan med andra aktörer, inte minst med den ideella sektorn och Västra Götalandsregionen. De sex partierna vill därför ha mer inkluderande skrivningar när det gäller detta.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Två yrkanden: ett från S, M, MP, V, L och KD samt ett från SD

Riksnorm för försörjningsstöd och boendekostnader 2017, dnr 1858/16

Regeringens årliga beslut om ändringar i riksnormen för beräkning av försörjningsstöd innebär för 2017 att en liten höjning av normen på mellan 20-40 kronor per månad för barn och unga upp till och med 20 år. För ensamstående vuxen höjs normen med 30 kronor och med 50 kronor för gifta/sambor. Normen för gemensamma hushållskostnader höjs med 10 kronor för hushåll upp till tre personer och med 20 kronor om hushållsmedlemmarna är fler.

Även riktvärdena som avser kostnader utanför riksnormen i form av höjda boendekostnader behöver justeras. Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat använda Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittskostnad för Storgöteborg som vägledning för skälig boendekostnad.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Uppdraget att fasa ut mikroplast, dnr 1237/15

I juni 2015 fick Upphandlingsbolaget i uppdrag av kommunstyrelsen att fasa ut mikroplast vid inköp av varor. Samtidigt fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra spridning av mikroplast i naturen. Stadsledningskontoret konstaterar att Upphandlingsbolaget har påbörjat utfasningen inom prioriterade produktgrupper, bland andra färger, lack, kemtekniska produkter, skolmaterial och sjukvårdsmaterial. Vissa produkter har tagits bort från sortimentet, till exempel en skrubbtvål och hobbymaterial med glitter. Men frågan är komplex och det kommer att ta tid. Det finns i dagsläget ingen klar definition av mikroplast och leverantörerna har dålig kunskap. Arbetet ska fortgå i upphandlingsnämnden, som från och med 2017 ersätter Upphandlingsbolaget. Men även andra förvaltningar och bolag behöver involveras om hela staden ska omfattas.

Miljö- och klimatnämnden har presenterat 13 förslag på åtgärder. Dessa finns med i miljöprogrammets reviderade handlingsplan, som i dagsläget finns i en remissutgåva. Det handlar om direkta åtgärder, som att utöka strandstädningen, sköta om konstgräsplaner på nytt sätt och att välja alternativa material. Andra åtgärder handlar om att höja kunskapsnivån hos bland annat trafikkontoret, Gryaab och Grefab i syfte att öka utsläppskontrollen och särskilja mikroplaster i till exempel avloppsslam, dagvattenanläggningar och vid sopning av stadens gator. Ett tredje område handlar om att utbilda kommunens anställda och idrottsföreningar med flera när det gäller materialval och hur avfall med mikroplaster ska hanteras.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Partnerskap mellan Göteborgs Stad och Nelson Mandela Bay Municipality, 1819/16

Stadsledningskontoret har tillsammans med företrädare för Nelson Mandela Bay Municipality i Sydafrika tagit fram ett förslag till förlängt partnerskapskontrakt för åren 2017-2020. Partnerskapskontraktet är en förutsättning för att i mars 2017 kunna lämna in en ansökan till Sida och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. Ansökan rör finansiering av tre treåriga projekt som ska genomföras som ett samarbeta mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay Municipality. Projektens utgångspunkt är att levnadsförhållandena i Göteborg och Nelson Mandela Bay kan förbättras genom bättre stadsutveckling och ombyggnation av befintliga stadsmiljöer. Ledordet är tillgänglighet. Möjligheter till social sammanhållning ökar när staden blir mer tillgänglig för medborgarna. En stad som är tätare har också större möjligheter att effektivt använda resurser. Målet är att skapa en mer rättvis stad.

Det första partnerskapet mellan Nelson Mandela Bay Municipality, dåvarande Port Elizabeth, och Göteborgs Stad tecknades 1999 och har därefter förlängts i omgångar.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: SD

Positionspapper för LUCI Lighting Urban Commuity International, dnr 1830/16

Göteborgs Stad har varit medlem i nätverket Lighting Urban Community, LUCI, sedan 2004. Grundtanken med nätverket är att via ljusevenemang och belysning utveckla en attraktiv och öppen stad. Julstaden Göteborg är ett exempel på offentlig belysning som bidrar till att öka invånarnas livskvalitet. Under de kommande två åren är Göteborg är invald i LUCIs ledningsgrupp Executive Commite. Målet är att positionera Göteborg som en stad i världsklass när det gäller belysning. Det är trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen som arbetar praktiskt med frågorna inom Göteborgs Stad. Internationella avdelningen på stadsledningskontoret ansvarar för att sprida information om engagemangen.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: SD

Stadens rekryteringsbehov och översyn av rekryteringsprocessen, dnr 1437/15

Stadsledningskontoret har gått igenom hur rekryteringen av arbetskraft till Göteborgs Stad fungerar och hur väl rekryteringen speglar stadens befolkning när det gäller inrikes och utrikes födda. Antalet utrikes födda bland stadens medarbetare ökade med 39 procent mellan åren 2005 och 2015. Under samma tidsperiod ökade andelen utrikes födda i befolkningen med 17 procent. Flest utrikes födda rekryteras till yrken där det krävs gymnasieutbildning, främst undersköterska och barnskötare. Till yrken där det krävs högskoleutbildning rekryteras flest utrikes födda till yrkesgrupperna lärare, förskollärare och socialsekreterare. Rekrytering av utrikes födda chefer fungerar bättre i fackförvaltningar och bolag, som oftare arbetar med nära chefsstöd. I stadsdelsförvaltningarna pågår ett arbete med att förbättra stödet runt rekryteringsprocesserna.

Stadsledningskontoret konstaterar att rekryteringsprocessen rätt använd säkerställer att rekryteringen sker utifrån kompetens och på ett icke diskriminerande sätt. Ett framgångsrikt arbetssätt kräver att processen efterlevs och att det sker en lokal samordning av rekryteringsarbetet.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Yrkande central förskoleorganisation

S, M, MP, V, L, KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda en organisation där förskolan organiseras under en central förskolenämnd. I och med att ansvaret för grundskolan lyfts från stadsdelarna, behöver förskolans organisation också formeras så att den får möjlighet att utvecklas i samverkan med grundskolan, skriver de sex partierna. De vill att stadsledningskontoret tar fram ett förslag på tidplan och genomförandeplan inklusive beskrivning av ekonomiska konsekvenser, riskanalys och överväganden kring övriga organisationsförändringar. Vidare ska stadsledningskontoret utreda en central resursfördelningsmodell för förskolan, liksom vilka funktioner och tjänster som den nya nämnden bör omfatta.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.

Utredning av styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och skolbarnomsorgen i Göteborgs Stad, dnr 1111/15

Skolutredningens uppdrag handlar om att föreslå förstärkningar inom styrning och ledning av skolverksamheten, med syfte att öka elevernas lärande och kunskapsresultat. Forskningen visar att lärarens undervisning är den enskilt viktigaste faktorn för elevens lärande och att rektorn genom sitt ledarskap har en avgörande roll i att skapa förutsättningar för utveckling av undervisningen. Skolutredningens fokus ligger på hur skolsystemet kan skapa bästa möjliga förutsättningar för läraren och rektorn att utveckla en likvärdig undervisning med hög kvalitet. Likvärdighet i det här sammanhanget betyder att alla elever skall ha tillgång till undervisning av lika god kvalitet och att inte någon elev eller grupp av elever ska misslyckas.

Utredningen har identifierat tre huvudområden där det finns behov av förstärkningar för att nå ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen. Dessa områden är: ökad kvalitet i undervisningen, tydligare ansvar, styrning och ledning och ökad likvärdighet mellan skolor. Kopplat till varje förstärkningsområde anges strategier och förslag till konkreta insatser för att uppnå önskad effekt.

Skolutredningen har dessutom identifierat ett antal områden som behöver utredas närmare om skolverksamheten ska överföras från stadsdelsnämnderna till en central skolnämnd. Att utreda och organisera en sådan överföring tillhör ett eventuellt framtida uppdrag. Det är kommunfullmäktige som slutligen avgör vilken organisation för skolverksamheten som ska gälla.

S, M, MP, V, L och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret tar fram förslag på en tidplan och en genomförandeplan. Dessa ska innehålla överväganden kring övriga organisationsförändringar i staden och en riskanalys. Genomförandeplanen ska bygga på de förstärkningsområden som skolutredningen föreslagit.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.
Tilläggsyrkande: S, M, MP, V, L och KD
Tre yttranden: ett från MP, S, V, ett från M, L, KD och ett från SD

Yrkande angående platser för ensamkommande flyktingbarn

M, L och KD vill att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en redogörelse för kostnaderna för tomma platser för ensamkommande flyktingbarn och andra grupper av nyanlända under 2016. Vidare vill allianspartierna att stadsledningskontoret redogör för risken kring att ha platser ståendes tomma under 2017 och att stadsledningskontoret tar fram en åtgärdsplan för att undvika liknande situationer i framtiden med tomma platser för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
Yttrande: SD

Övriga ärenden

Reviderade förbundsordningar för samordningsförbunden i Göteborg, dnr 1859/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd, dnr 1491/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Avstående för stiftelsen GT Barnens dag att utse ledamot och ersättare i stiftelsen Robert och Martina Kjellström, med ändring i reglemente, dnr 1286/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument, dnr 0521/15

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt beslutssats 2 i yrkandet från S, MP och V. Beslutssats 1 i yrkandet avslogs efter votering, 7-6. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yrkande: S, MP och V

Remittering av förslag om program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT), dnr 1459/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Förslag till bokslutsdispositioner för Stadshus AB-koncernen 2016, dnr 1854/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Yrkande från SD om att redovisa boendekostnader för nyanlända och asylsökande

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avslå yrkandet.

Remittering av förslag om reviderat reglemente för utbildningsnämnden, dnr 1029/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ansvar för dagvatten, dnr 1403/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: SD

Remiss från Försvarsdepartementet - En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63), dnr 1320/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
Yrkande: M, L och KD
Yttrande: SD

Remiss från Justitiedepartementet - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71), dnr 1472/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remiss från Justitiedepartementet - Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/0854/L7), dnr 1545/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från S, MP och V. Dessutom beslutade kommunstyrelsen efter votering (7-6) i enlighet med beslutssats 1 i yrkandet från M, L och KD. Beslutsssats 2 i yrkandet från M, L och KD avslogs efter votering(7-6).
Två tilläggsyrkanden: ett från S, MP, V och ett från M, L, KD
Yrkande: SD

Bordlagda ärenden

Avtal med Trafikverket om flytt av spårfunktioner från Gullbergsvass , dnr 0767/16
(25 januari)

Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning, dnr 0949/16
(25 januari)

Förslag till nytt reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16
(25 januari)

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, dnr 0698/16
(25 januari)

Godkännande av avtalsbilaga mellan Göteborgs Hamn AB och Stena Line Scandinavia AB, dnr 0443/16
(25 januari)

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för samverkan mellan Svenska Balettskolan och ISGR i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), dnr 0996/16
(25 januari)

Yrkande från L, M och KD angående Internationella förskolor med engelskspråkig inriktning
(8 februari)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om att utreda ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr 1532/15
(25 januari)