Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2017

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2017.

Beslut i notisform från kommunstyrelsens möten 2017

Välj datum i listan för att läsa om besluten.

Beslut i notisform är en snabb sammanfattning som publiceras direkt efter kommunstyrelsens möten. Vill du läsa mer ingående om de olika ärendena eller läsa protokollet från mötet, kan du göra det på sidan Handlingar och protokoll.

En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2017-12-13

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2017 del 1, Dnr 0937/17

  Stadsledningskontoret har i årets tredje uppföljningsprognos justerat upp det samlade prognostiserade resultatet 2017 för koncernen Göteborgs Stad (förvaltningar och bolag) till 2 350 miljoner kronor. 1950 miljoner kronor av dessa avser kommunen, och det är en ökning med cirka 400 miljoner kronor jämfört med augustirapporten. Ökningen beror på överskott i facknämnderna och högre reavinster än vad som bedömdes i augusti.

  Från januari till oktober har koncernen investerat 6,5 miljarder kronor.  För helåret 2017 beräknas investeringarna uppgå till 9 miljarder, en ökning med 1,4 miljarder kronor jämfört med 2016.  Men trots den kraftiga ökningen är siffran under den budgeterade investeringsvolymen för 2017 vilket främst beror på att stora projekt förskjutits i tid.

  På personalområdet har inga stora förändringar skett jämför med i augusti. Staden har fortsatt svårt att rekrytera personal och sjukfrånvaron är oförändrat hög jämfört med samma period förra året.

  Stadens personalvolym ökar i och med ökad volym verksamhet, men inte i samma omfattning som 2016. Personalomsättningen ligger på en oförändrat hög nivå jämfört med 2016.

  Stadsledningskontoret bedömer också att det finns risk för ökad rörlighet hos stadsdelarnas stödfunktioner i samband med bildandet av de nya grundskole- och förskolenämnderna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Utredning av avgränsningar, krav och ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV i daglig verksamhet, Dnr 0606/17

  Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat att införa valfrihetssystem inom daglig verksamhet från och med den 1 januari 2019. Det innebär att brukaren utifrån sina förutsättningar kan välja var hen ska ha sin dagliga verksamhet – inom någon av Göteborgs Stads utförare eller en privat utförare. Hur det här ska gå till beskrivs i en utredning som omfattar avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning till utförare.
   
  Idag har Göteborg höga kostnader för daglig verksamhet jämfört med andra kommuner. När valfrihetssystem enligt LOV införs kommer man att i förväg behöva ange vilken ekonomisk ersättning som utförare ska få. I utredningen föreslår stadsledningskontoret att ersättningen ska ligga 10 procent under stadens nuvarande kostnadsnivå. Det skulle innebära att kostnaderna sänks med nästan 60 miljoner kronor. Detta innebär en stor omställning för de utförarverksamheter som idag har en hög kostnadsnivå.

  Kraven och kostnadsnivåerna kommer att specificeras i ett så kallat förfrågningsunderlag som arbetas fram under våren. För att hålla tidplanen och ha utförare godkända innan den 1 januari 2019 kommer förfrågningsunderlaget behöva beslutas i kommunfullmäktige senast juni 2018.

  Kommunstyrelsen beslutade att utan eget ställningstagande skicka tjänsteutlåtande och utredningen på remiss till samtliga stadsdelsnämnder, social resurs nämnd, nämnden för Intraservice, nämnden för Konsument och Medborgarservice, nämnden för Inköp och Upphandling, samt Trafiknämnden med begäran om yttrande senast 2018-03-02

  Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2018, dnr 1304/17

  Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stad medverkar i Västsvenska Arenan under Almedalsveckan 2018, 1-8 juli. Västsvenska Arenan startades 2012 och är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren, Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Syftet är att gemensamt lyfta regionala frågor i den nationella debatten och att öka synligheten för Västsverige i Almedalen.

  Syftet med Göteborgs Stads medverkan i Västsvenska Arenan 2018 är att kraftsamla kring de mest aktuella frågorna för Göteborg och Västsverige och lyfta dem till en nationell politisk nivå. Dessutom handlar det om att visa upp Göteborgs Stads och Västsveriges arbete inom områden som är nationella utmaningar och där regionen ligger i framkant.

  Inriktningen för Göteborgs Stads aktiviteter på den Västsvenska Arenan 2018 föreslås vara: sociala frågor och folkhälsa, miljö, klimat och energi samt infrastruktur och transport.

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 11-2 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Reservation Martin Wannholt

  Utredning Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, Dnr 1209/16

  Stadsledningskontoret har, tillsammans med en extern konsult, utarbetat en rapport som beskriver kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. En utgångspunkt är att den förändrade demografin i Sverige medför allt fler äldre i förhållande till antalet personer i arbetsför ålder, vilket kommer att förändra de ekonomiska förutsättningarna för Sveriges kommuner.

  Rapporten bygger på en rad antaganden och beskriver olika möjliga scenarier för Göteborgs Stads del. Slutsatsen är att Göteborgs Stad på sikt kommer att få ett strukturellt gap mellan intäkter och kostnader. Åtgärder behöver vidtas för att hantera den strukturella problematiken.  Några exempel på möjliga åtgärder presenteras i rapporten.

  Stadsledningskontorets bedömning är att åtgärderna dels handlar om politiska prioriteringar, dels om att effektivisera arbetet inom kommunen. Dessutom är staten sannolikt är en viktig del i problemets lösning. Storleken på statsbidrag och statens krav på kommuner kommer att bli en mycket viktig faktor för kommuners ekonomi framöver, skriver stadsledningskontoret.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkande från S, MP, V
  Yrkande S, MP och V
  Yrkande M, L och KD
  Yttrande SD

  Yrkande om kartläggning av kränkningar och mobbning

  M, L och KD vill kartlägga förekomsten av mobbning och kränkande behandling i skolorna i Göteborg. Kartläggningen ska sedan ligga till grund för åtgärder mot mobbning.

  Bakgrunden är en rapport från Center för Skolutveckling som vars resultat tyder på att det skett en ökning av såväl antalet utsatta för mobbning som antalet som utsätter andra elever för mobbning. Undersökningen har pågått i fem år och avser årskurs 4-6 i Göteborg.

  M, L och KD vill enligt yrkandet ge stadsledningskontoret i uppdrag att utarbeta metoden och uppdraget ska ske i samverkan med Center för skolutveckling och i samarbete med relevanta aktörer.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD.
  Yrkande MP, S, V

  Yrkande från S, M, MP, V, L och KD om förnyelse av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier

  S, M, Mp, V, L och KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att stärka insatserna mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna i Göteborgs Stad.

  Ett förslag till åtgärdspaket ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 7 mars 2018. Ärendet kommer upp till kommunstyrelsen den 13 december.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L, KD
  Votering 12-1 i ordningsfråga
  Reservation SD
  Protokollsanteckning A-S Hermansson (S)
  Protokollsanteckning M Wannholt

  Motion av Kalle Bäck (KD) om att ge Göteborgs elever sovmorgon genom senare skolstart, Dnr 0841/17

  I motionen förslås att utbildningsnämnden ska genomföra ett försök med senare start av skoldagen på minst två frivilliga gymnasieskolor, samt att ge kommande grundskolenämnd i uppdrag att genomföra motsvarande projekt på minst två högstadieskolor. Utgångspunkten är forskning om ökat sömnbehov och morgontrötthet i tonåren och insatser där en något senare start har gett förbättrade elevresultat och högre närvaro. Försöken ska utvärderas ett år efter starten.
  M, L skriver i ett yrkande att motionen ska anses besvarad då möjligheten till sovmorgon redan finns och är ett beslut som rektor äger tillsammans med sin personal. När skolan nu övergår till en central nämnd så har det varit en viktig riktlinje att överlämna så mycket ansvar och befogenheter som möjligt till rektorerna.

  S, MP, V skriver i ett yrkande att motionen ska anses besvarad.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V

  Sverigeförhandlingen – Överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm – Göteborg, Dnr 1018/15

  Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen har gemensamt tagit fram ett förslag till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag.

  Överenskommelsen innebär inget ekonomiskt åtagande för Göteborgs stad utan är innebär att parterna ser att syftet med utbyggnaden är att öka kapaciteten i järnvägssystemet, att knyta samman storstadsregionerna att bidra till regionförstoring samt att underlätta konkurrenskraftig tågtrafik och hållbart resande.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades omedelbart justerat.
  Yttrande L, M, KD

  Övriga ärenden

  Redovisning av uppdrag att fortsatt utreda hur överförmyndarnämnden och nämnden för konsument- och medborgarservice kan organiseras, Dnr 1335/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Avgifter för tillsyn av tobaks- och alkoholförsäljning samt beslut om avgifter för tillsyn av försäljning av e-cigaretter, Dnr 1459/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter, Dnr 1404/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 9-3  om ärendets avgörande idag i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande SD
  Protokollsanteckning Martin Wannholt
  Lars Hansson (SD) deltog ej i beslutet

  Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation, Dnr 1203/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, S, V

  Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget hösten 2017

  Punkt 1.2 i yrkande från S, MP och V bordlagt till den 10 januari 2018
  Bifall till punkt 1 och 4 i yrkande från M, L och KD
  Bifall till punkt 2 i yrkande från M, L och KD
  Votering 6-7
  Avslag på punkt 3 i yrkande från M, L och KD
  Votering 7-6
  Avslag på punkt 1 i yrkande från SD
  Votering 9-3
  Återstående punkter i yrkande från SD avslås
  Votering 12-1
  Återstående punkter i yrkande från S, MP och V bifalles

  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige
  Protokollsanteckning MP
  Protokollsanteckning V
  Reservation SD

  Framställan från Västra Göteborg om att få använda eget kapital under 2018, Dnr 0019/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag/annat
  Yttrande MP, S, V

  Ersättningsbelopp 2018 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde, Dnr 0070/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Omedelbar justering
  Yttrande SD

  Ersättningsbelopp för perioden 1/1 - 30/6 2018 för kommunal verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde, Dnr 0038/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande SD

  Information om arbetet med nya resursfördelningsmodeller för förskolenämnd och grundskolenämnd, Dnr 0383/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Förbud mot alkoholförtäring på lekplatser, Dnr 0128/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Information om konsekvenser av förändrat uppdrag för Nämnden för Intraservice avseende digitaliseringsverksamheten, Dnr 0316/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från Martin Wannholt om att anpassa projektet med tidsbegränsade bostäder i Askim utifrån dagens förutsättningar

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yttrandet från MP, S, V om att yrkandet från Martin Wannholt ska anses besvarat.
  Yttrande MP, S, V

  Projektavtal - byggnation av Västlänken, Dnr 1346/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Tilläggsyrkande från Martin Wannholt avslogs efter votering 11-2
  Protokollsanteckning Martin Wannholt
  Reservation Martin Wannholt

  Yrkande från MP, S, V, M, L och KD om Internationella Skolan i Göteborgsregionen (ISGR)

  Kommunstyrelsen beslutade efter i enlighet med yrkandet från MP, S, V, M, L, KD

  Remiss från Finansdepartementet - En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77), Dnr 1398/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Remiss från Socialdepartementet - Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer - Ds 2017:49 (S2017/05543/FST), Dnr 1366/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall, Dnr 1375/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Slutrapport - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen, Dnr 0998/16
  24 januari

  Göteborgs Stads handlingsplan 2018-2019 för genomförande av Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023, Dnr 1580/17
  24 januari

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16
  24 januari

  Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation, dnr 1454/14
  24 januari

  Antagande av detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, dnr 1409/17
  10 januari

  Göteborg Energi ABs investering ”Fjärrkyla Älvstaden” (beslut KS 29 november) - Nu fråga om yrkanden om Rosenlundsverket
  24 januari

  Redovisning av Higab:s uppdrag om effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborg Stadshus AB:s lokalkluster, Dnr 1661/15
  10 januari

  Förslag till bokslutsberedning för Stadshus AB-koncernen 2017, dnr 1593/17
  10 januari

  Yrkande från Martin Wannholt om ny detaljplan för Skeppsbron
  24 januari

  Punkt 1.2 i yrkande från S, MP och V om kompletterande budget hösten 2017
  10 januari

  Kulturnämndens hemställan avseende beslut om Göteborgs Stads framtida medfinansiering av Göteborg Wind Orchestra, Dnr 1062/17
  24 januari

  Förslag till omprövning av ställningstagande avseende kaféverksamhet i kvarteret Högvakten, Dnr 1425/17
  24 januari

  Yrkande från Martin Wannholt angående långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet – mer naturvetenskap i Göteborgs Stad
  24 januari

  Samarbetsavtal Västsverige växer - operativa gruppen kommunikation, Dnr 1475/17
  24 januari

  Yrkande om åtgärdsplan för Skeppsbron
  24 januari

  Yrkande från kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) angående organisering av spårvägstrafiken
  10 januari

  Motion av Helene Odenjung (L) om att ändra serveringstiderna, Dnr 1084/17
  24 januari

  Motion om att säkerställa parkeringsplatser i centrala staden, Dnr 0844/17
  24 januari

  Motion om att starta projektet "Måltidsvänner" för att minska undernäring och ensamhet bland äldre, Dnr 1019/17
  10 januari

   

 • 2017-11-29

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Mandolingatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, dnr 1410/17

  Planförslaget gör det möjligt att bygga upp till 600 nya lägenheter i kvartersstruktur och genom på- och tillbyggnad på befintliga skivhus samt verksamheter i entréplan. Cirka 420 bostäder planeras att färdigställas inom BoStad2021. Länsstyrelsen har gett dispens för att ta ner cirka 30 stycken biotopskyddade träd.

  Behovet av förskola och grundskola tillgodoses inte i planen, utan har lyfts till en annan ännu inte påbörjad plan. Länsstyrelsen bedömer att planen kan komma att prövas när det gäller hur den påverkar Västerleden som är ett riksintresse för kommunikation. Göteborgs Stad har tecknat avtal om åtgärder som ska minska den negativa påverkan på Västerleden. Arbete pågår också med en åtgärdsvalsstudie för Södra Mellanstaden.

  Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, S, V

  Fjärrkyla Älvstaden - Göteborg Energi hemställer till kommunfullmäktige om investering, dnr 1009/17

  Styrelsen i Göteborg Energi AB har fattat beslut om att investera 450 miljoner kronor i att bygga fjärrkyla i Älvstaden.  Fjärrkyla är ett storskaligt system för kylning, som bland annat kan användas för luftkonditionering eller för kylrum och liknande. Fjärrkyla ersätter i så fall lokalt eldrivna kylsystem och ger sammantaget en lägre energiförbrukning, vilket ligger i linje med Göteborgs Stads miljöpolitik och klimatmål. Det alternativ som Göteborg Energi gått vidare med handlar om att bygga en ledning under älven så att en ringledning skapas. En så pass stor ekonomisk investering kräver ett godkännande av kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret ställer sig bakom Göteborg Energis investeringsbeslut.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 i enlighet med stadsledningskontorets förslag om investeringen. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Samtliga yrkanden nedan bordlades till den 13 december:
  MP, S och V vill i ett tilläggsyrkande att Stadshus AB får i uppdrag att utreda konsekvenserna av en flytt av Rosenlundsverket ur ekonomiskt-, geografiskt-, miljö- och stadsbyggnadsperspektiv.

  L, M och KD vill i ett yrkande att Stadshus AB och Göteborg Energi får i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar för en avveckling av Rosenlundsverket.
  Tilläggsyrkande Martin Wannholt
  Tilläggyrkande SD  
  Yttrande L, KD

  Marknadsanpassning av boendeparkeringstaxorna, dnr 1080/17

  Trafiknämnden fick i budget 2017 i uppdrag att ta fram en modell för att marknadsanpassa taxorna och stimulera till ökad parkering på kvartersmark. Trafiknämnden har tagit fram ett förslag på att årligen höja samtliga boendeparkeringstaxor med konsumentprisindex + 2%. Detta förslag har antagits av nämnden.

  Taxorna för boendeparkering ligger i de allra flesta fall långt under vad det kostar att parkera i närliggande parkeringsanläggningar. Detta gör att många väljer att parkera på gatorna fastän det finns lediga platser på kvartersmark.

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar trafiknämndens förslag och att uppdraget förklaras fullgjort.

  S, MP, V föreslår i ett yrkande att boendeparkeringstaxorna höjs med 2,5 procent varje år.

  L föreslår i ett yrkande att boendeparkeringstaxorna höjs med 2 procent varje år.
  Yrkande SD

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-6 och ordförandens utslagsröst i enlighet med yrkandet från S, MP, V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning KD

  Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun, dnr 1383/14

  Stadsledningskontoret har gjort en översyn av det som kallas Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun och de lokala ordningsföreskrifter som ingår i den för att säkerställa att innehållet är korrekt. Den nuvarande lokala ordningsstadgan antogs i sin grundform 1995, efter det har en del ändringar skett men ingen samlad genomgång. Tanken med justeringarna är att göra ordningsföreskrifterna mer tillämpbara för allmänhet och myndigheter, inte minst för polismyndigheten. Det har även tagits fram ett enhetligt och tydligt kartmaterial för några av föreskrifterna.

  Platser att jämföra med offentlig plats (3 §)

  För att anpassa förslaget till SKL:s normalförslag och den uppbyggnad som övriga kommuner använder sig av föreslås en uppdelning i fyra olika området: friluftsområden mm, begravningsplatser, badplatser respektive lekplatser.

  Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning och skjutning med handeldvapen med mera (7 §)

  Stadsledningskontoret anser att någon ytterligare reglering kan vara önskvärd, men att den bör ske i samverkan med myndigheterna och förslår ingen justering i dagsläget.

  Förtäring av alkohol (9 §)

  Föreskriften ändras så att även andra jästa alkoholdrycker med alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent omfattas av förbudet. Även justering av några zoner föreslås.

  Insamling av pengar (10 §)

  Ändringen föreslås förtydliga att föreskriften gäller aktiv insamling av pengar på offentlig plats.

  Hundar (17 §)

  Paragrafen föreslås kompletteras så att hundförbud även gäller för Fiskebäcksbadet och att hundförbudszonen utökas vid Härlandatjärn och Askimsbadet. Med förslaget innebär det att 7 av kommunens 24 badplatser har hundförbud mellan 1 maj–15 september.

  S, MP, V vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag dels 1, att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av vad som skulle krävas för att införa begränsningar av användande av fyrverkerier. Dels 2, att stadsledningskontoret återkommer med en redovisning av vad som skulle krävas för att kunna häva eller begränsa badförbudet i Göta älv.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt efter votering 8-5  bifall till beslutssats 1 i tilläggsyrkandet från S, MP, V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Tilläggsyrkande från M att infoga lydelsen att ”passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden i området Gustaf Adolfs torg – Brunnsparken – Nordstan - Kanaltorget – Nils Ericssonterminalen – Resecentrum avslogs.
  Tilläggsyrkande SD avslogs
  Yttrande L
  Yttrande KD

  Göteborgsförslaget

  Göteborgsförslag 477 för beslut - Spara Valhallabadet för framtiden, dnr 1416/17

  Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad ska bevara den del av Valhallabadet som består av 25-metersbassängen med den unika mosaikväggen och hopptornet. Förslagsställaren menar att en ny stor simarena med olympiska mått kan byggas på annan plats i Göteborg.

  M, L, KD yrkar att ärendet inte ska utredas vidare

  V, MP vill i ett yrkande bereda Göteborgsförslaget vidare och vill att Valhallas framtid utreds för att klargöra kostnader och alternativa sätt för att bevara badet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från L, M, KD.
  Lars Hansson (SD) deltog inte i beslutet.
  Yttrande KD
  Yttrande L

  Övriga ärenden

  Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Sannegården 734:9 samt del av Rödjan 727:18 till Göteborg Energi AB

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Redovisning av partistöd för 2016

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen

  Votering 9-3 angående ärendets avgörande idag.
  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 4-5 i enlighet Göteborgs Stadshus AB:s förslag i tjänsteutlåtandet. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Reservation V
  Protokollsanteckning Martin Wannholt

  Vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) för 2018

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande V, S, MP

  Ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Tilläggsyrkande V avslogs
  Reservation V
  Tilläggsyrkande från SD avslogs efter votering 12-1
  Yttrande L, M, KD

  Ersättningsbelopp fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor 2018

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet förklarades omedelbart justerat
  Yttrande L, M, KD

  Interkommunal ersättning 2018 inom stadsdelssektorns utbildningsområde inklusive ISGR, Kannebäcksskolans döv- och hörselklasser och för barn på Snäckans förskola Bronsåldersgatan 82 förskola)

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Helene Odenjung (L) och Kristina Tharing (M) deltog ej i beslutet pga jäv

  Översyn av inköp- och upphandlingsnämndens reglemente samt stadens policy och riktlinje för inköp och upphandling

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande SD

  Information om samordning av redovisning inom stadsdelssektorn samt förskole- och skolnämnden

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  Utseende av representant i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Yasmine Posio Nilsson (V)

  Kommunstyrelsen beslutade att utse Mauno Päämaa (V)

  Åtgärdsplan mot kostnader för tomma platser för ensamkommande barn samt förslag till plan för utredning över mottagandet av nyanlända

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 enligt stadsledningskontorets förslag.
  Reservation SD
  Yttrande M, KD, L

  Yrkande från Martin Wannholt angående bättre kontroll och uppföljning av resor i kommunstyrelsen och på stadsledningskontoret

  Kommunstyrelsen beslutade att avslå yrkandet enligt yrkande från S, MP, V
  Protokollsanteckning KD

  Yrkande från MP angående arvodesberedningen

  Kommunstyrelsen beslutade att avslå yrkandet.
  Yttrande V
  Yttrande S

  Remiss från Energimyndigheten och Naturvårdsverket - Kommunal tillstyrkan av vindkraft

  Yrkande L, M, KD
  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 5-7 enligt yrkandet från L, M, KD
  Protokollsanteckning Martin Wannholt
  Protokollsanteckning MP

  Remiss från Finansdepartementet - Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

  Yrkande M, L, KD
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 i enlighet med yrkandet från M, L, KD

  Remiss från Socialdepartementet - Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47)

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 6-7 enligt yrkandet från M, L, KD
  Yrkande SD
  Yttrande S, MP, V

  Bordlagda ärenden

  Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter
  13 december

  Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation, dnr 1454/14
  13 december

  Antagande av detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, dnr 1409/17
  13 december

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet
  10 januari 2018

  Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation
  13 december

  Redovisning av Higab:s uppdrag om effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborg Stadshus AB:s lokalkluster
  13 december

  Information om konsekvenser av förändrat uppdrag för nämnden för Intraservice avseende digitaliseringsverksamheten
  13 december

  Samarbetsavtal Västsverige växer - operativa gruppen kommunikation
  13 december

  Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2018, dnr 1304/17
  13 december

  Yrkande från Martin Wannholt om att anpassa projektet med tidsbegränsade bostäder i Askim utifrån dagens förutsättningar
  13 december

  Projektavtal - byggnation av Västlänken
  13 december

  Utredning Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, dnr 1209/16
  13 december

  Yrkande angående kartläggning av kränkningar och mobbning
  13 december

  Motion av David Lega (KD) om upphandling av undervisningsstöd till den avgiftsfria simundervisningen
  13 december

  Motion av Kalle Bäck (KD) om att ge Göteborgs elever sovmorgon genom senare skolstart
  13 december

  Remiss från Socialdepartementet - Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall
  13 december

 • 2017-11-22

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Antagande av detaljplan för bostäder vid Långströmsgatan, en del av BoStad2021, dnr 1411/17

  Detaljplanen gäller området mellan Långströmsgatan och Långströmsparken i Svartedalen på Hisingen. Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 480 bostäder, huvudsakligen bostadsrätter, i fem till åtta våningar på Långströmsgatan och på ytor som idag är parkering. Syftet med planen är att omvandla Långströmsgatan till ett mer stadsmässigt stråk. Förslaget innebär också att huvudgatan och den inre matargatan slås ihop och att nya parkeringar ordnas i två- eller treplans parkeringshus i norra delen av området. Planen medger också att den befintliga förskolan vid Långströmsparken byggs ut från tre till sex avdelningar. I planerna finns också ett nytt torg med minst 300 kvadratmeter lokaler i bottenplan.

  Länsstyrelsen har granskat detaljplanen och påpekar att marken behöver säkras för översvämning och dessutom behöver förorenad mark saneras.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande S, V, MP

  Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 - 2026, dnr 1377/17

  Idag fastställde kommunstyrelsen Göteborgs Stads program för jämlikt Göteborg. Programmet, som har tagits fram av social resursnämnd, innehåller fyra målområden med tillhörande strategier:

  • Skapa god start och goda uppväxtvillkor
  • Skapa förutsättningar för arbete
  • Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer
  • Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit

  Syftet med programmet är att, utifrån målet att Göteborg Ska vara en jämlik stad, peka ut viktiga målområden som Göteborgs Stads verksamheter ska samlas kring för att tillsammans bidra till att minska skillnaderna i livsvillkor i staden.

  Social resursnämnd har i Göteborgs Stads budget 2018 fått uppdraget att konkretisera programmet i en plan för Jämlikt Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  SD reserverade sig mot beslutet.
  Yttrande L och M

  Sverigeförhandlingen – avtal storstadsåtgärder, dnr 1018/15

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om ett storstadsavtal mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen. Syftet är att skapa förutsättningar för fler bostäder, en förstärkt arbetsmarknad och ett hållbart resande.

  I avtalet ingår den nya linbanan över Göta älv, nytt spårvägs- och citybusstråk över eller under älven mellan Linnéplatsen-Lindholmen-Brunnsbo, ny citybuss med egen körbana i Backastråket, att Lindholmen och Vårväderstorget knyts samman med citybuss, samt åtta nya cykelstråk i Göteborg. Slutligt beslut om avtal med Sverigeförhandlingen tas av kommunfullmäktige den 23 november Satsningarna har prioriterats ur arbetet med Målbild Koll 2035 – ett förslag till hur kollektivtrafiken i göteborgsområdet ska se ut i framtiden.

  Den statliga medfinansieringen är drygt 3,2 miljarder kronor, som kopplas till ett bostadsåtagande för Göteborgs Stad på totalt 45 680 färdigställda bostäder till och med år 2035. Avtalen innebär att Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen delar lika på resterande investering för att genomföra de fyra kollektivtrafiksatsningarna. Detta innebär att Göteborgs Stad i avtalet åtar sig att finansiera 1,89 miljarder kronor till kollektivtrafikobjekten samt 181 miljoner kronor till cykelstråken.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  SD deltog ej i beslutet, reservation Martin Wannholt. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande Martin Wannholt
  Yttrande SD

  Yrkande om samverkan med Polisen för fler trygghetskameror

  M, L och KD vill i ett yrkande att kommunstyrelsen inleder förhandlingar med Polisen för att för att ta fram en gemensam plan för kameraövervakning i Göteborg. Partierna hänvisar till situationen i de särskilt utsatta områdena och konstaterar att vanliga göteborgare inte ska begränsas i sin handlings- och rörelsefrihet av ett fåtal kriminella. Med hänvisning till en pågående samverkan mellan Malmö Stad och polismyndigheten vill M, L och KD att staden inleder en liknande dialog med Polismyndigheten. Syftet är att ta fram en gemensam plan för operatörsövervakade kameror. Partierna skriver att yrkandet kompletterar det uppdrag som kommunfullmäktige tidigare beslutat om.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-6 och ordförandens utslagsröst att avslå yrkandet i enlighet med yrkandet från S, MP, V.
  S, MP, V yrkar avslag på yrkandet från M, L, KD
  Yrkande SD
  Reservation SD ang motförslag i huvudvoteringen

  Redovisning av uppdrag för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen, dnr 0538/16

  Göteborgs Stads verksamheter har en ansträngd situation utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och sjukskrivningstalen har ökat under de senaste fyra åren. I samband med beslut om uppföljningsrapport 3 2015 fick stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med ett åtgärdspaket i syfte att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen inom Göteborgs Stad. I delrapporteringen 2017-08-23 paragraf 557 prioriterades två utvecklingsområden med tillhörande åtgärdsförslag.

  • Att bidra till hållbara arbetsplatser och verksamheter i Göteborgs Stad genom strategiskt arbetsmiljöarbete.
  • Att med fokus på hälsa utveckla kunskaper, metoder och redskap som bidrar till att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i stadens verksamheteter.

  Dessa tillsammans med personalutskottets förslag och tilläggsyrkande antogs som inriktning på det fortsatta arbetet. I planen konkretiseras, tidssätts och fördelas ansvaret för de föreslagna åtgärderna. Med denna redovisning förklaras uppdraget fullgjort.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Yrkande om att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS i Göteborgs Stad

  M, L och KD vill kartlägga hur många personer i Göteborgs stad som fått sin personliga assistans enligt LSS indragen, eller nekad vid sin första ansökan till Försäkringskassan. Partierna föreslår i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra denna kartläggning. M, L och KD föreslår också att det görs en redovisning av vilka insatser kommunen nu erbjuder som konsekvens av den nekade/förändrade assistansen samt vad det medfört för konsekvenser för den enskilde. M, L och KD vill också att Stadsledningskontoret redovisar de ekonomiska konsekvenser som indragen eller nekad personlig assistans medfört för Göteborgs stad

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från L, M, KD
  Yttrande S, MP, V

  Yrkande angående att högtidlighålla Black ribbon day i Göteborg

  M, L och KD vill ge stadsledningskontoret i uppgift att utreda hur Göteborgs Stad kan högtidlighålla Black Ribbon Day, den internationella minnesdagen för att hedra offren för stalinism, nazism och andra totalitära regimer. Partierna föreslår i yrkandet att Göteborgs Stad på ett värdigt sätt ska uppmärksamma denna dag årligen med start 23 augusti 2018. Att minnesdagen firas den 23 augusti beror på att det var detta datum år 1939 som Molotov-Ribbentrop-pakten, som delade upp de östra delarna av Europa mellan nazister och stalinister, skrevs under.

  S, MP, V vill i ett yrkande avslå M, L, KD:s yrkande om att högtidlighålla Black ribbon day med hänvisning till att FN:dagen är en etablerad dag som tydligt går i demokratins och de mänskliga rättigheternas tecken, mot all form av förtryck och totalitära styren

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 att tillstyrka yrkandet från M, L, KD

  Motion om att samla ansvaret för biblioteksverksamheten hos kulturnämnden, dnr 0627/17

  Kristina Tharing (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och Kalle Bäck (KD) vill i en motion att kulturnämnden tar över ansvaret för biblioteksverksamheten. I dag är biblioteksverksamhet delad mellan kulturnämnden och stadsdelarna. Kulturnämnden har ansvar för Stadsbiblioteket samt 300m² och stadsdelarna ansvarar för stadsdelsbiblioteken samt resursbiblioteken.
  Motionärerna menar att om kulturnämnden får ansvar för all biblioteksverksamhet, så samlas kompetensen vilket ökar flexibiliteten och möjligheter att driva utveckling. Det skulle också kunna ge bättre förutsättningar att genomföra en framtida biblioteksstrategi.

  Samtliga remissinstanser avstyrker. Kulturnämnden skriver att det vore olyckligt att rycka ur biblioteksverksamheten utan att ha helhetsbilden för den framtida stadsdelsnämndsorganisationen. Stadsdelsnämnderna Lundby, Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg avstyrker. Stadsdelsnämnden Lundby skriver bland annat att bibliotekens funktion som mötesplats har ökat under senare år och att det lokala inflytandet garanteras bäst i dagens organisation. I övrigt betonas bland annat att det inte i nuläget är lämpligt att göra en separat utredning för biblioteksverksamheten.

  S, MP, V skriver i ett yrkande att frågan om stadsdelsbibliotekens organisatoriska hemvist bör hänskjutas till utredningen av SDN-organisationen som redan är tillsatt av kommunstyrelsen och anser att motionen är besvarad med hänvisning till SDN-utredningen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-7 att tillstyrka motionen.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Övriga ärenden

  Avfallstaxa för 2018

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande MP, S, V

  Tilldelning av uppgift om ansvar enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  Nytt reglemente för Göteborgs lokalnämnd

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 6-7. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Permutation i Stiftelsen Per och Alma Olssons fond för Göteborgs folkskolor

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Remittering av förslag till reglemente för social resursnämnd

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Reservation SD
  Yrkande SD

  Val av representant i Romska rådet i stället för Anna Kindahl (KD) som avsagt sig

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Tobias Sandell (KD)

  Val av representant i referensgruppen för ungdomsfullmäktige i stället för Anna Kindahl (KD) som avsagt sig

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Ida Rydh (KD)

  Redovisning av uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på rutiner så barn får möjlighet till förskola även när vårdnadshavare inte betalt avgiften

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6-6 och ordförandens utslagsröst att återremittera ärendet i enlighet med yrkandet från MP, S, V. Martin Wannholt avstod från att rösta.
  Yrkande MP, S, V

  Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande MP

  Motion av David Lega (KD) om att samordna ansökningar av bidrag till civilsamhällets organisationer

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7-6 att avslå motionen med hänvisning till yttrande från idrotts- och föreningsnämnden.
  Yttrande KD

  Remiss från Socialdepartementet - Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer (Ds 2017:39)

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Remiss från Justitiedepartementet - Promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Bordlagda ärenden

  Antagande av detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, dnr 1409/17
  (29 november 2017)

  Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen
  (29 november 2017)

  Fjärrkyla Älvstaden - Göteborg Energi hemställer till kommunfullmäktige om investering, dnr 1009/17
  (29 november 2017)

  Vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) för 2018
  (29 november 2017)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en utredning om sammanslagning av de fyra samordningsförbunden i Göteborg till en enhet
  (29 november 2017)

  Marknadsanpassning av boendeparkeringstaxorna, dnr 1080/17
  (29 november 2017)
   
  Ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag
  (29 november 2017)
   
  Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun, dnr 1383/14
  (29 november 2017)

  Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation
  (29 november 2017)

  Redovisning av Higab:s uppdrag om effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborg Stadshus AB:s lokalkluster
  (29 november 2017)

  Projektavtal - byggnation av Västlänken
  (29 november 2017)

  Åtgärdsplan mot kostnader för tomma platser för ensamkommande barn samt förslag till plan för utredning över mottagandet av nyanlända
  (29 november 2017)

  Yrkande från Martin Wannholt angående långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet – mer naturvetenskap i Göteborgs Stad
  (13 december 2017)

  Utredning Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, dnr 1209/16
  (29 november 2017)

  Yrkande från Martin Wannholt angående bättre kontroll och uppföljning av resor i kommunstyrelsen och på stadsledningskontoret
  (29 november 2017)

  Yrkande angående kartläggning av kränkningar och mobbning
  (29 november 2017)

  Yrkande från MP angående Arvodesberedningen
  (29 november 2017)

  Remiss från Socialdepartementet - Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47)
  (29 november 2017)

  Göteborgsförslag 477 för beslut - Spara Valhallabadet för framtiden, dnr 1416/17
  (29 november 2017)

 • 2017-11-08

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Antagande av detaljplan för bostäder vid Valskvarnsgatan inom stadsdelen Sannegården i Göteborg, en del av BoStad2021, dnr 1291/17

  Med detaljplanen kan cirka 250 bostäder byggas i en del av Eriksberg. Det handlar om ett punkthus på 24 våningar, ett flerbostadshus på 12 våningar och ett parkeringshus som medger byggrätt på flerbostadshus med tre våningar ovanpå. I byggnadernas bottenvåningar möjliggörs cirka 550 kvadratmeter lokalyta för centrumverksamhet. Detaljplanen innebär att Eriksbergs silo, som ingått i Juvelkvarnens verksamhet, rivs.

  Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.
   
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Återremissyrkande: SD
  Yttrande: MP, S och V

  Antagande av detaljplan för bostäder och förskola vid Merkuriusgatan inom stadsdelen Bergsjön, en del av BoStad2021, dnr 1167/17

  Detaljplaneförslaget innebär att cirka 300 lägenheter, varav cirka 90 hyresrätter och cirka 210 bostadsrätter kan byggas vid Merkuriusgatan. De byggs i form av lamellhus, punkthus och mindre flerbostadshus.

  I förslaget ingår även att en ny förskola om 6 avdelningar byggs och ersätter den befintliga förskolan med 2 avdelningar. Denna plan ingår i BoStad2021, som innebär att 7000 nya bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion ska vara färdigställda 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: SD

  Yrkande angående Göteborg stads arbete med FN:s globala mål för hållbar utveckling

  Sverige har tillsammans med flera andra nationer ställt sig bakom FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Det är varje kommuns ansvar att arbeta vidare med målen lokalt. Eftersom de globala hållbarhetsmålen ligger i linje med flera av stadens styrdokument, exempelvis stadens lokala miljömål, jämlikt Göteborg och stadens budget, finns en risk för dubbelarbete.

  MP, S och V skriver i yrkandet att stadsledningskontoret, i samverkan med berörda nämnder och bolag, bör ges i uppdrag att återkomma med förslag på hur staden på ett systematiskt sätt kan integrera hållbarhetsmålen i ordinarie arbete och uppföljningssystem.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet.
  Yrkande: SD
  Reservation: SD

  Förutsättningar för att inrätta ett sjuk- och vårdhem, dnr 1075/16

  Stadsledningskontoret har tillsammans med Västra Götalandsregionen utrett möjligheten att starta och driva ett gemensamt finansierat sjuk- och vårdhem med geriatrisk inriktning. Slutsatsen är att det inte är juridiskt möjligt att driva en verksamhet med mer än en vårdgivare. Hälso- och sjukvården är ett komplext system, som styrs av lagar och författningar och med speciella krav inom bland annat dokumentation/journaler, juridik, revision med mera.

  Stadsledningskontoret och koncernkontoret Västra Götalandsregionen bedömer att kommunstyrelsen i Göteborg och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd bör stödja redan pågående insatser och befintliga projekt, som syftar till att om möjligt undvika slutenvård för multisjuka äldre.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Tilläggsyrkande: M och KD
  Yttrande: MP, S och V

  Övriga ärenden

  Ändring av kommunstyrelsens delegation gällande fordringsbevakning och inkasso i Göteborgs Stad, dnr 1311/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Försäljning av fastigheten Lerum Ryd 1:79, Lerums kommun, dnr 1351/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-2 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: SD
  Reservation: SD

  Hemställan från Göteborgs Stadsteater AB om kommunfullmäktiges ställningstagande till utökat koncernbidrag på grund av ombyggnation m.m. dnr 1322/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 att bifalla beslutssats 1 i stadsledningskontorets förslag. Beslutssats 2 i stadsledningskontorets förslag bordläggs tillsvidare.
  Yrkande: SD
  Reservation:SD

  Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet, dnr 1298/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Reglemente och samverkansavtal för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, dnr 0655/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad, dnr 0832/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads Uppföljningsrapport 2 2017, dnr 0936/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förslag till hantering av uppdraget att ta fram åtgärder och återkomma med åtgärdsplan utifrån lägesbilden över brukarnas delaktighet och inflytande över verksamheten inom boende med särskild service, dnr 1309/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Utseende av ledamot i arvodesberedningen i stället för Joakim Larsson (MP) som avsagt sig.

  Kommunstyrelsen utsåg Ethel Sjöberg, MP, till ny ledamot.

  Hantering av Göteborg Stads deltagande i Fossilfritt Sverige, dnr 1086/16

  Bifall till yrkande från MP, S och V. Ledamöterna från M, L, KD och SD deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: MP, S och V
  Yrkande: M, L och KD

  Yrkande från M, L och KD angående rutiner för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet efter votering (6-7).
  Yrkande: S, MP och V

  Yrkande från M, L och KD om att utreda Reepaluutredningens konsekvenser för Göteborgs Stad

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet efter votering (6-7).
  Yttrande: S, MP och V

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att få fler utländska byggaktörer att etablera sig i Göteborg, dnr 0433/17

  Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande.
  Yttrande: S, MP och V
  Yttrande: SD

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att sänka produktionskostnaderna för nybyggnation, dnr 1384/16

  Kommunstyrelsen beslutade att bifalla yrkandet från MP, S och V
  Yrkande: KD och L
  Yrkande: MP, S och V
  Yttrande: MP, S och V
  Yttrande: SD

  Utseende av ny representant i Göteborgs Stads HBTQ-råd i stället för Anna Kindal (KD) som avsagt sig

  Kommunstyrelsen beslutade att utse Martin Kurzwelly (KD)

  Dnr 1292/17 - Ärendet utgår. Flyttat till sammanträdet den 10 januari 2018

  Antagande av detaljplan för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021
  Anteckningar

  Bordlagda ärenden

  Marknadsanpassning av boendeparkeringstaxorna, dnr 1080/17
  Yrkande: SD
  (22 november)

  Ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag, dnr 1232/17
  Yrkande: SD
  Tilläggsyrkande: Martin Wannholt
  (22 november)

  Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB, dnr 1331/16
  Yttrande: KD
  (22 november)

  Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun, dnr 1383/14
  Tilläggsyrkande: SD
  (22 november)

  Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026, dnr 1377/17
  Yrkande: SD
  (22 november)

  Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation, dnr 1203/16
  (22 november)

  Nytt reglemente för Göteborgs lokalnämnd, dnr 1283/16
  Yrkande: SD
  Yrkande: MP, S och V
  (22 november)

  Redovisning av Higab:s uppdrag om effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborg Stadshus AB:s lokalkluster, dnr 1661/15
  Yrkande: M, L och KD
  (22 november)

  Sverigeförhandlingen – avtal storstadsåtgärder, dnr 1018/15
  Yttrande: SD
  (22 november)

  Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation, dnr 1454/14
  Yrkande: SD
  (29 november)


  Yrkande från M, L och KD angående Samverkan med Polisen för fler trygghetskameror
  Yrkande: SD
  (22 november)

  Redovisning av uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på rutiner så barn får möjlighet till förskola även när vårdnadshavare inte betalt avgiften, dnr 0574/17
  (22 november)

  Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018, dnr 1214/17
  (22 november)

  Utredning Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, dnr 1209/16
  (22 november)

  Yrkande från L, M och KD om att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS i Göteborgs Stad
  (22 november)

  Yrkande från Martin Wannholt angående bättre kontroll och uppföljning av resor i kommunstyrelsen och på stadsledningskontoret
  (22 november)

  Yrkande från M, L och KD angående kartläggning av kränkningar och mobbning
  (22 november)

  Yrkande från M, L och KD angående högtidlighålla Black Ribbon Day i Göteborg
  (22 november)

  Motion av David Lega (KD) om att samordna ansökningar av bidrag till civilsamhällets organisationer, dnr 0756/17
  (22 november)

  Motion av Kristina Tharing (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och Kalle Bäck (KD) om att samla ansvaret för biblioteksverksamheten hos kulturnämnden, dnr 0627/17
  Yrkande: M, L och KD
  Yttrande: SD
  (22 november)

  Remiss från Justitiedepartementet - Promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37), dnr 1165/17
  Yrkande: SD
  (22 november)

 • 2017-10-18

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Investeringsbeslut för Kvilleleden och gator i Backaplan, dnr 0596/17

  Kvillemotet och anslutande gator i östra delen av Backaplan behöver byggas om. Orsaken är att Backaplan ska byggas ut, vilket i sin tur är en del av att förverkliga Älvstaden. Dessutom kommer Marieholmstunneln, som nu håller på att byggas, att leda till ändrade trafikströmmar. Projektet innebär att gator i östra delen av Backaplan byggs om, två nya undergångar under Bohusbanan skapas och nya kopplingar görs till det statliga vägnätet i ett nytt Kvillemot. Projektet att bygga om Kvillemotet och gator runt Backaplan är delfinansierat av Västsvenska paketet och beräknas kosta totalt 768 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. Med en medfinansiering från Västsvenska paketet om cirka 318 miljoner kronor blir stadens åtagande i projektet 450 miljoner kronor. Utöver det här ska även en ny station för pendeltåg i Brunnsbo byggas, finansierad av statliga medel.

  S bifaller tjänsteutlåtandet men vill i ett yrkande bland annat också ge trafiknämnden i uppdrag att studera lösningar som kan öka tryggheten och minska Kvilleledens och Bohusbanans barriäreffekter. Man vill också att trafiknämnden utreder om Lillhagsvägen nedanför Arödsberget skulle kunna bli bussgata som förbinder Brunnsbo och Lillhagen.

  Votering 10-3 beträffande ärendets bordläggning.
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag efter votering 9-1
  Reservation SD
  Bifall till beslutssats 2,3 och 5 i yrkande från S
  Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) deltar ej i beslutet
  Bifall till beslutsats 4 i yrkande från S
  Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt, Lars Hansson (SD) samt representanterna från M, L och KD deltar ej i beslutet
  Protokollsanteckning M, L och KD
  Reservation V
  Protokollsanteckning/Yttrande MP
  Protokollsanteckning Martin Wannholt

  Översyn av Boplats Göteborg, dnr 0958/16

  Stadsledningskontoret har gjort en översyn av Boplats Göteborg och föreslår en ny inriktning. Boplats Göteborg bör enligt förslaget bli ett helägt kommunalt bolag där samtliga lägenheter förmedlas efter kötid till dem som uppfyller fastighetsägarens krav. Genom att kötiden blir avgörande för samtliga lägenheter ökar förutsägbarheten och transparensen i förhållande till de bostadssökande. Enligt förslaget ska Boplats få en mer förmedlande roll – en uppgift som hittills helt legat hos fastighetsägaren. Vidare ska verksamheten i huvudsak finansieras via en årlig köavgift. Syftet är att Boplats Göteborg ska vara en samlad marknadsplats för hyresbostäder och där fastighetsägarna ska kunna använda sig av Boplats för förmedling av lägenheter utan kostnad. Eftersom bostadsmarknad och arbetsmarknad har starka kopplingar är förslaget att det ska vara möjligt för Boplats att ta förmedlingsuppdrag även från andra kommuner inom den regionala arbetsmarknadsregionen.

  Ärendet har varit på remiss hos Boplats Göteborg AB och fastighetsnämnden, som båda kommit in med ett antal synpunkter. Stadsledningskontoret står dock fast vid sin bedömning och föreslår bland annat att Stadshus AB – koncernbolaget för samtliga kommunala bolag inom Göteborgs Stad – börjar förhandla med övriga delägare i Boplats Göteborg om att köpa deras aktier. Dessutom föreslår stadsledningskontoret att Boplats Göteborg AB ska återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på hur hög köavgiften ska vara.

  S bifaller i ett yrkande tjänsteutlåtandet men vill också ge Stadshus AB uppdraget att i samverkan med Boplats Göteborg föreslå en modell där fastighetsägare med hyresrätter som inte annonserar sina bostäder på Boplats Göteborg ändå får möjlighet att finnas med på Boplats Göteborgs webbplats med kontaktuppgifter och presentation av sin verksamhet. I yrkandet vill man också ge Stadshus AB i uppdrag att göra en marknadsmässig värdering av Boplats Göteborgs källkod.

  Återremissyrkande SD
  Votering 12-1 beträffande ärendets avgörande idag
  Reservation SD
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkande från S efter votering 10-2
  Reservation V
  Yttrande MP och V
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige

  Fjärrkyla Älvstaden - Göteborg Energi hemställer till kommunfullmäktige om investering, dnr 1009/17

  Styrelsen i Göteborg Energi AB har fattat beslut om att investera 450 miljoner kronor i att bygga fjärrkyla i Älvstaden.  Fjärrkyla är ett storskaligt system för kylning, som bland annat kan användas för luftkonditionering eller för kylrum och liknande. Fjärrkyla ersätter i så fall lokalt eldrivna kylsystem och ger sammantaget en lägre energiförbrukning, vilket ligger i linje med Göteborgs Stads miljöpolitik och klimatmål. Det alternativ som Göteborg Energi gått vidare med handlar om att bygga en ledning under älven så att en ringledning skapas. En så pass stor ekonomisk investering kräver ett godkännande av kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret ställer sig bakom Göteborg Energis investeringsbeslut.

  MP, S och V vill i ett tilläggsyrkande att Stadshus AB får i uppdrag att utreda konsekvenserna av en flytt av Rosenlundsverket ur ekonomiskt-, geografiskt-, miljö- och stadsbyggnadsperspektiv.

  Martin Wannholt vill i ett tilläggsyrkande att innan ytterligare investering i fjärrkyla genomförs i Rosenlundsverket, ska en alternativ placering utredas. Det bör även utredas om Lindholmens fjärrkylsproduktionsanläggning kan flytta in till en ny produktionsanläggning.

  L, M och KD vill i ett yrkande att ärendet återremitteras till Göteborg Energi för att ta fram en kalkyl för miljönyttan av fjärrkyleinvesteringen utifrån Energimyndighetens beräkningssätt och för att ta fram en utökad ekonomisk riskbedömning av fjärrkyleinvesteringen. Dessutom föreslås Stadshus AB och Göteborg Energi få i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar för en avveckling av Rosenlundsverket.

  Återremissyrkande SD
  Votering 6-7 beträffande ärendets återremiss
  Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret i enlighet med yrkande från L, M och KD efter votering 6-1
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Martin Wannholt
  Protokollsanteckning MP
  Yttrande SD

  Yrkande angående avveckling av Vårt Göteborg som papperstidning

  M, L och KD föreslår att utgivningen av Vårt Göteborg i pappersform ska upphöra från och med årsskiftet 2017/2018. De skriver i sitt yrkande att människor 2017 i än högre grad får information genom nätet. Samtidigt har den ekonomiska situationen för Göteborgs Stad försämrats ytterligare. Det finns starka skäl för att se över och ta bort onödiga kostnader. Att en kommun delar ut ett pappersbundet magasin till samtliga hushåll fyra gånger om året är inte till nytta varken för medborgare eller miljö. Det är dags att anpassa Stadens informationskanaler efter människors konsumtionsmönster. Det är tid att tillvarata de rika möjligheter som dagens informationsteknik medger. Det är hög tid att ta ansvar för Stadens tuffa ekonomiska situation och kapa uppenbart onödiga kostnader. Det är dags att avveckla Vårt Göteborg som pappersutgåva.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkande från M, L och KD efter votering 6-7
  Yrkande S, MP, V
  Yttrande SD
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige

  Förslag på hur dialogdagar av och med ungdomsfullmäktige kan genomföras utan att det föranleder ökade kostnader, dnr 1151/17

  Kommunstyrelsen har beslutat att dialogdagar är en form som ungdomsfullmäktige och politiska representanter ska ha som forum. Stadsledningskontoret har utrett hur sådana dialogdagar kan genomföras utan att det leder till ökade kostnader.
   
  Dialogdagarna bör vara flexibla och utgå från ungdomsfullmäktigeledamöternas frågor, önskemål och behov. Stadsledningskontoret bedömer att dialogdagar utan svårigheter kan finansieras inom stadsledningskontorets ram eller med stöd av ungdomsfullmäktiges initiativpott utan att större kostnader tas i anspråk. Därtill finner stadsledningskontoret flera exempel på tidigare framgångsrika dialoger som varit betydelsefulla för forumet. Dialogdagar kräver dock ett större vuxenstöd och politiskt deltagande.

  S, MP och V bifaller i ett yrkande stadsledningskontorets förslag men vill också lägga till i ungdomsfullmäktiges övergripande uppgifter att ungdomsfullmäktige och politiska representanter ska ha en mötesplats i form av flexibla dialogdagar som utgår från ungdomarnas önskemål och behov. Man vill också stryka formuleringarna om att kommunstyrelsen ska utse en politisk referensgrupp för ungdomsfullmäktige.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S, MP och V

  Yrkande angående insatser mot den organiserade brottsligheten på hyresmarknaden

  S, MP och V föreslår i ett yrkande att stadsledningskontorets välfärdsavdelning tillsammans med kunskapscentrum mot organiserad brottslighet får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att bekämpa den organiserade brottsligheten på hyresmarknaden, i samverkan med Polisen, Förvaltnings AB Framtiden, stadsdelsförvaltningar, social resursförvaltning, Hyresgästföreningen och andra relevanta aktörer.

  M, L och KD vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda Fastighetsägarnas delaktighet i Göteborgs Stads arbete med att utveckla metoder mot den organiserade brottsligheten på hyresmarknaden.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP och V efter votering 11-2
  Bifall till beslutsats 1 i tilläggsyrkande från M, L och KD.
  Bifall till beslutsats 2 i tilläggsyrkande från M, L och KD efter votering 6-7
  Reservation MP
  Protokollsanteckning MP
  Reservation V
  Protokollsanteckning V
  Protokollsanteckning Martin Wannholt
  Yttrande S, MP och V

  Yrkande om fördelning av statligt kommunbidrag till insatser för asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

  I somras tillkännagav regeringen att de skulle ge ett tillfälligt statligt kommunbidrag i höständringsbudgeten i syfte att stödja ensamkommande som hinner fylla 18 år under asylprocessen. För Göteborgs Stad handlade det då om 10,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade i september att dessa pengar skulle hanteras via social resursförvaltning.

  Nu väljer regeringen att utöka satsningen i det slutgiltiga förslaget till höständringsbudget 2017 och i ordinarie budget för 2018. Om budgeten går igenom så handlar det för Göteborgs Stads del om att ytterligare 10,8 miljoner (totalt 21,6 miljoner kronor) kommer att utbetalas redan i december 2017 och senare 10,8 miljoner kronor under 2018.

  I yrkandet föreslår S att de tillkommande medlen, utöver de 10,8 miljoner kronorna som kommunstyrelsen redan fattat beslut om, ska fördelas till stadsdelsnämnderna. Fördelningen ska vara proportionerlig utifrån hur många i målgruppen som varje nämnd har ansvar för. Pengarna ska endast gå till åtgärder för den aktuella målgruppen. Stadsdelsnämnderna ska i första hand använda pengarna till att täcka kostnader, som inte täcks av Migrationsverket.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S efter huvudvotering 10-2
  Protokollsanteckning L

  Övriga ärenden

  Reglering av ansvar mellan nämnder – styrprinciper för ekonomi och bemanning, dnr 0383/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige

  Hemställan från Göteborg Energi AB om avyttring av Partille Energi AB, dnr 1268/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande SD

  Miljö- och klimatnämndens revidering av bilaga till miljöbalkstaxan 2018, dnr 1308/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Hemställan från stadsdelsnämnden Lundby till kommunfullmäktige om deltagande i individutskottets sammanträden på distans, dnr 0790/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP och V efter votering 12-1
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige
  Reservation SD

  Inhyrning av lokaler för central förskoleförvaltning och grundskoleförvaltning, dnr 0383/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Beslutades om omedelbar justering
  Yttrande V

  Tidplan för uppdraget att utreda SDN-sektorernas organisation, dnr 0988/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande SD

  Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder efter Skolinspektionens kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Göteborgs kommun, dnr 1084/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande SD

  Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att införa utmaningsrätt i Göteborg, dnr 1518/16

  Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen efter votering 6-7

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Klimatanpassningsutredningens betänkande Vem har ansvaret? (SOU 2017:42), dnr 0993/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54), dnr 1103/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag efter votering 12-1
  Reservation SD
  Yttrande SD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51), dnr 1087/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag efter votering 12-1
  Reservation SD
  Yttrande SD

  Remiss från Socialdepartementet - Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen - SOU 20107:43, dnr 1054/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Tilläggsyrkande från KD avslogs
  Yttrande KD

  Remiss från Justitiedepartementet - Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61), dnr 1111/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L och KD efter votering 6-7
  Tilläggsyrkande från M avslogs efter votering 8-5
  Yttrande SD

  Remiss från Näringsdepartementet - Boverkets rapport Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner, dnr 1020/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Bordlagda ärenden

  Nytt reglemente för Göteborgs lokalnämnd, dnr 1283/16
  8 november

  Redovisning av Higab:s uppdrag om effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborg Stadshus AB:s lokalkluster, dnr 1661/15
  8 november

  Sverigeförhandlingen – avtal storstadsåtgärder, dnr 1018/15
  8 november

  Redovisning av uppdraget att göra en översyn av stadens facknämndsorganisation, dnr 1454/14
  8 november

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 2 2017, dnr 0936/17
  8 november

  Hantering av Göteborg Stads deltagande i Fossilfritt Sverige, dnr 1086/16
  8 november

  Utredning Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, dnr 1209/16
  8 novemberv

  Förutsättningar att inrätta ett sjuk- och vårdhemsboende, dnr 1075/16
  8 november

  Yrkande från M, L och KD angående rutiner för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  8 november

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att få fler utländska byggaktörer att etablera sig i Göteborg, dnr 0433/17
  8 november

  Motion om att sänka produktionskostnaderna för nybyggnation, dnr 1384/16
  8 november

  Motion om att samla ansvaret för biblioteksverksamheten hos kulturnämnden, dnr 0627/17
  8 november

  Remiss från Länsstyrelsen - Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen, dnr 0932/17
  25 oktober

  Länk till handlingar och protokoll

 • 2017-10-04

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Förslag på namn för en ordinarie förskolenämnd och en ordinarie grundskolenämnd i Göteborgs Stad, dnr 0788/17

  Stadsledningskontoret föreslår att de nya skolnämnderna i Göteborg ska heta Göteborgs förskolenämnd och Göteborgs grundskolenämnd. I dagsläget finns två tillfälliga, interimistiska nämnder. Reglementet för de nya nämnderna väntas under våren 2018 och nämnderna ska formellt träda i kraft 1 juli 2018. Att slå fast nämndernas ordinarie namn redan nu är nödvändigt för att bland annat kunna genomföra förändringar i IT-systemen. Beslut om namn behöver fattas senast under november månad 2017.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Detaljplan för verksamheter vid Traneredsvägen inom stadsdelen Rud, dnr 1168/17

  Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram en ny detaljplan för verksamheter vid Traneredsvägen inom stadsdelen Rud. Området ligger i utkanten av ett större grön- och rekreationsområde i Påvelund. Syftet med nya detaljplanen är att avstycka en verksamhetsfastighet för att kunna uppföra en byggnad för höglager, kontorsutrymme och en hämtbutik till befintlig verksamhet vid Traneredsvägen. I detaljplanen ingår också att bland annat skapa en vändplan som ökar framkomligheten till återvinningsstationen i området och ökar trafiksäkerheten.

  Stadsledningskontoret ställer sig bakom detaljplanen. Den ligger i linje med att stärka Göteborgs Stads näringsliv och bidrar till att det ska vara enklet att driva företag i Göteborg. Utbyggnaden ger det lokala företaget möjlighet att bli kvar i stadsdelen och utveckla sin verksamhet. Intrånget i grön- och rekreationsområdet är begränsat.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023, dnr 1244/15

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till program för Göteborgs Stads innovationsarbete 2018-2023. Programmet innehåller målbild och mål för Göteborgs Stads innovationsarbete samt en modell för hur Göteborgs Stad ska arbete med innovationsobjekt. Fem huvudstrategier för innovationsarbetet pekas ut.

  • Fokusera innovationskraften
  • Driva innovationssamarbetet i samverkan
  • Utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg som stärker innovationsförmågan
  • Odla en innovationsfrämjande organisationskultur
  • Organisera Göteborgs Stads innovationsarbete

  Innovationsprogrammet har tagits fram i samarbete mellan en rad förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad och har varit på remiss hos samtliga av stadens nämnder och styrelser samt Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Följeforskare följer arbetet med innovationsprogrammet. Följeforskningen sker i samverkan med Handelshögskolan, Kommunforskning i Väst och Mistra Urban Futures.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: L, M och KD

  Handlingsplan för hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och förenklas (återremiss), dnr 1404/15

  Stadsledningskontoret tog hösten 2016 fram förslag på en handlingsplan för hur lärarnas administrativa arbetsuppgifter kan minska och förenklas och föreslog åtgärder som borde prioriteras i det fortsatta arbetet. Kommunstyrelsen ville utreda ärendet vidare och stadsledningskontoret fick i uppdrag att bland annat utreda och definiera skillnaderna mellan dokumentation och administration.

  Slutsatsen är att det finns administrativa uppgifter som enbart kan göras av lärare. Det handlar om sådant som rör undervisning, till exempel dokumentation av sitt eget och elevernas arbete och bedömning av elevernas kunskaper. Även planering och efterarbete av undervisning hör hit. Utöver det finns det administrativa uppgifter som inte nödvändigtvis måste göras av lärare, till exempel dokumentation av extra anpassningar, skriva åtgärdsprogram, konflikthantering, mobbingförebyggande arbete, mentorskap, individuell schemaläggning, vissa föräldrakontakter, närvarostatistik, skriva protokoll, hantering av Västtrafikkort, hantering av nycklar och elevskåp med mera.

  För att komma framåt i arbetet med att minska och förenkla lärarnas administrativa arbetsuppgifter föreslår stadsledningskontoret vissa kommuncentrala åtgärder. Dessa bör hanteras av den kommande nya grundskoleförvaltningen och omfattar bland annat årshjul, definition av lärarnas arbetsuppgifter och kompetensutveckling. Utöver detta finns åtgärder som bör hanteras på rektorsnivå och åtgärder som har med förenklade rutiner, digitalisering och IT-stöd att göra.

  L, M och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret ska få i uppdrag att återkomma med information angående lärarfackens anmälan enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a§ samt en analys kring arbetet med att implementera de lokala handlingsplanerna i stadsdelarna.  De vill också att stadsledningskontoret ska få i uppdrag att kartlägga rektors arbetsmiljö i grund- och gymnasieskolan.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande: M, L och KD
  Yttrande: MP, S och V

  Göteborgsförslaget

  Via Göteborgsförslaget kan medborgare lämna förslag till politikerna i Göteborg. Alla förslag som efter 90 dagar fått minst 200 röster behandlas av ansvarig nämnd.

  Göteborgsförslag 496 - Återkommunalisera verksamheten i Göteborgs hamn

  Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad ska köpa tillbaka Göteborgs hamns stuveriverksamhet från APM Terminals.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) att inte bereda ärendet vidare.
  Två yrkanden: ett från V och ett från M, L och KD
  Yttrande: S

  Göteborgsförslag 422 – Fria kollektivtrafikresor för fritidselever på skollov, dnr 1142/17

  Förslagsställaren vill att kollektivtrafikkorten även ska gälla under skollov för elever som vistas på fritids.
  S, MP och V föreslår i ett yrkande att stadsledningskontoret under höstan ska bereda förslaget genom att ta fram ett enklare underlag. Underlaget ska bland annat beskriva ekonomiska konsekvenser av förslaget, hur stor andel av barnen som går på fritids samt hur fritidsverksamheter i skolan idag löser fritidsresor med eleverna.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att bereda ärendet vidare.
  Två yrkanden: ett från S, MP, V och et från M, L och KD

  Övriga ärenden

  Göteborg Energi AB:s hemställan avseende dotterbolaget Sörred Energi AB:s elnät och elnätsverksamhet, dnr 1057/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. SD deltog inte i beslutet.
  Yttrande: SD

  Motionsförfarande 2018 till Stiftelsen Olof och Caroline Wijksfond, Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och Stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond, dnr 1183/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Årssammandrag 2016 för anknutna stiftelser och gåvor, dnr 1017/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads riktlinjer för Nyttorealisering, dnr 0448/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Martin Wannholt deltog inte i beslutet.

  Revidering av valdistrikten och fastställande av valkretsar inför de Allmänna valen 2018 och valet till EU-parlamentet 2019, dnr 1131/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (9-4) i enlighet med valnämndens förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: S

  Förlängning av samarbetsavtal avseende projektorganisation Götalandsbanan, dnr 0550/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2018, dnr 0106/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Översyn av taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet - beslut enligt SoL samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, dnr 0931/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från SD bordlades.
  Yrkande: SD

  Tilläggsyrkande från M, L och KD angående remiss från GR - Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje vid utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård)

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S och MP.
  Yrkande: V, S och MP

  Motion av Staffan Levinsson (SD), Lars Hansson (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD) om att minska antalet stadsdelsnämnder, dnr 0336/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till SDN Centrum. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yttrande: KD

  Motion av Björn Tidland (SD) om justering i reglementen för Göteborgs Stad, dnr 0837/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från V, S och MP. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Två yrkanden: ett från V, S, MP och ett från SD

  Motion av Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M) och Magnus Nylander (M) om att ta fram en strategi för marktilldelning, dnr 0700/17

  Kommunstyrelsen beslutade att anse motionen besvarad i enlighet med yrkandet från L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: L och KD

  Remiss från Länsstyrelsen - Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020, dnr 0878/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Regeringskansliet - Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning - SOU 2017:44, dnr 1045/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Justitiedepartementet - Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd - SOU 2017:41, dnr 1056/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Kulturdepartementet - Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87), dnr 0948/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande: M, L och KD
  Två yttranden: ett från S, MP, V och ett från SD

  Remiss från Kulturdepartementet - Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60), dnr 1081/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande: M, L och KD
  Två yttranden: ett från S, MP, V och ett från SD

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Förslag ändrade bestämmelser vattenmiljö och vattenkraft (M2017/01639/R), dnr 1052/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: MP, S och V

  Bordlagda ärenden

  Investeringsbeslut för Kvilleleden och gator i Backaplan, dnr 0596/1
  (18 oktober)

  Hemställan från stadsdelsnämnden Lundby till kommunfullmäktige om deltagande i individutskottets sammanträden på distans, dnr 0790/17
  (18 oktober)

  Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB, dnr 0958/14
  (18 oktober)

  Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden”, dnr 1009/17
  (18 oktober)

  Yrkande från M, L och KD angående avveckling av Vårt Göteborg som papperstidning
  (18 oktober)

  Utredning Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, dnr 1209/16
  (18 oktober)

  Stadsledningskontorets förslag på hur dialogdagar av och med ungdomsfullmäktige kan genomföras utan att det föranleder ökade kostnader, dnr 1151/17
  (18 oktober)

  Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för att i samarbete med Västra Götalandsregionen inrätta ett sjuk- och vårdhem, dnr 1075/16
  (18 oktober)

  Yrkande från S, MP och V angående insatser mot den organiserade brottsligheten på hyresmarknaden
  (18 oktober)

  Yrkande från M, L och KD angående rutiner för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  (18 oktober)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att sänka produktionskostnaderna för nybyggnation, dnr 1384/16
  (18 oktober)

  Motion av Kristina Tharing (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och Kalle Bäck (KD) om att samla ansvaret för biblioteksverksamheten hos kulturnämnden, dnr 0627/17
  (18 oktober)

 • 2017-09-20

  Här publicerar vi här en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Utredning av förutsättningar för att etablera ett Grants Office (kontor för extern finansiering), dnr 1330/16

  Stadsledningskontoret har utrett om det finns förutsättningar att inrätta ett kontor för extern finansiering – ett Grants Office – på stadsledningskontoret i Göteborgs Stad. Med extern finansiering menas möjlighet till EU-finansiering och finansiering från andra externa aktörer på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Grants Office ska enligt förslaget se till att existerande finansieringsmöjligheter utnyttjas optimalt, att inga aktörer i staden i onödan konkurrerar med varandra om samma resurser och att externa resurser alltid används i relevanta och långsiktigt hållbara satsningar. Uppdraget handlar bland annat om att vara strategiskt rådgivare till Göteborgs Stads förvaltningar, nämnder och styrelser när det gäller externa finansieringsmöjligheter och att säkra god kvalitet på ansökningarna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Revidering av program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice, dnr 1151/15

  Stadsledningskontoret föreslår en revidering av Göteborgs Stads program för utveckling av service till boende, besökare och företagare 2017-2020.  Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument ska ett program innehålla konkreta mål och indikatorer. Ursprungligt program saknade detta vilket omöjliggjort för staden att följa upp utvecklingen av service på en stadenövergripande nivå. Därför föreslås ett antal justeringar, bland annat med konkretiserade mål för hur boende, besökare och företagare upplever servicen och bemötandet.

  Nämnden för Konsument- och medborgarservice ska följa upp indikatorerna årligen på stadenövergripande nivå. Detta kommer att ske via omvärlds- och medborgarundersökningar, insiktsmätningen övriga brukar- eller nöjd kundmätningar samt webbplatsundersökningar kopplade till Göteborgs Stads digitala kanaler.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Handläggningsregler för hanteringen av begäran om utlämnande av allmän handling, dnr 1431/16

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag på riktlinjer och en handlingsplan för utlämning av allmänna handlingar. Göteborgs Stads samtliga nämnder, förvaltningar och bolag är skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen, som bland annat innebär att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen är en del av grundlagen och ingår i tryckfrihetsförordningen, TF. Stadsledningskontoret föreslår en rutin, som konkret anger hur en begäran om utlämnande av allmän handling ska hanteras. I rutinen framgår det vem som initialt ska hantera en förfrågan samt vad som ska göras om begäran inte kan tillmötesgås. Syftet med dokumentet är att säkerställa att samtliga verksamheter i staden är väl införstådda med lagstiftningen på det aktuella området och vikten av att en begäran hanteras på ett korrekt sätt. 

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen, dnr 0998/16

  Stadsledningskontoret har tagit fram fyra olika förslag på var ersättningsarenor för Scandinavium och Lisbergshallen kan placeras. Uppdraget var att hitta placeringar inom det så kallade evenemangsomorådet, från Svenska Mässan i söder till Ullevi i norr.  En dialogprocess ägde rum under våren, med bland annat medborgardialoger och dialoger med föreningar, det lokala näringslivet och byggintressenter. Stadsledningskontoret föreslår att två av de fyra alternativen ska utredas vidare. Det handlar om en placering söder om Valhallagatan och en placering norr om Valhallagatan. Båda dessa alternativ bedöms ge störst total nytta.

  Placeringen söder om Valhallagatan innebär att ersättningsarenor för Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla A-sporthall placeras i samma kvarter som Svenska Mässan. Det innebär att Valhallabadet, Valhalla sporthallar, Wallenstamshallen och Scandinavium rivs. Det här alternativet kan skapa god integration med Svenska Mässan, men det blir trångt i området och byggförutsättningarna är komplicerade och sannolikt kostnadsdrivande. I det här alternativet går det att exploatera området norr om Valhallagatan, med bland annat bostäder, kontor och nöjesverksamhet.

  En placering norr om Valhallagatan, vid dagens Valhalla IP, innebär goda möjligheter att integrera de tre arenorna med varandra. Däremot tappas den direkta kontakten med Svenska Mässan. I det här alternativet kan hela eller delar av Valhallabadet bevaras.  Det finns också stora möjligheter att exploatera området söder om Valhallagatan – med bland annat bostäder, kontor och nöjesverksamhet. Bedömningen är att det här alternativet har minst risk att drabbas av oförutsedda kostnader och förseningar. Valhallagatans förskola och Valhalla IP behöver rivas och omlokaliseras, men kostnaderna för detta är relativt låga. För att arenorna ska smälta in i området och inte helt ta över helhetsintrycket från den relativt låga bebyggelsen i Gårda ställs höga krav på en inkluderande arkitektur och att arenorna placeras relativt nära Burgårdsparken.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.  Jonas Ransgård och Helene Odenjung deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. MP avstod från att rösta.
  Två yrkanden: ett från MP och ett från Martin Wannholt
  Två yttranden: ett från V och ett från KD

  Yrkande om tillsättande av vetenskapliga råd med uppgift att stödja utveckling inom förskola, grundskola och gymnasium

  MP, S och V vill i ett yrkande att Göteborgs Stad inrättar två vetenskapliga råd, ett för förskola och ett för grund- och gymnasieskola. Bakgrunden är skolutredningen och förskoleutredningen som lyfter fram tre övergripande förstärkningsområden som skolan och förskolan behöver fortsätta att utveckla för att uppnå förbättrade skolresultat. De tre förstärkningsområdena är: undervisningens kvalitet, styrning och ledning, samt ökad likvärdighet.

  De vetenskapliga råden ska enligt förslaget utgöra bollblank och stöd för de kommande nämnderna och förvaltningsledningarna och bidra till att organisationerna har en vetenskaplig förankring med utgångspunkt i de utpekade förstärkningsområdena. De rödgröna partierna vill att stadsledningskontoret efter samråd med akademin återkommer till kommunstyrelsen med ett preciserat förslag till utformning av de vetenskapliga råden.

  M, L och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret i samverkan med Center för skolutveckling ska få i uppdrag att utreda hur ett vetenskapligt stöd på bästa sätt kan stödja utvecklingen och arbetet i stadens nya nämnder för förskola och grundskola samt utbildningsnämnden.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande: M, L och KD

  Motion om att inrätta en kretsloppspark i södra Göteborg, dnr 0699/17

  Axel Darvik (L), Maria Berntsson (KD) och Mats Brodefors (M) föreslår i en motion att en ny kretsloppspark ska inrättas i södra Göteborg. De vill att den nya anläggningen ska utgå från samma koncept som Alelyckan. Ett förslag kan vara att utveckla Högsbo återvinningscentral till kretsloppspark, om det är möjligt med tanke på stadsutvecklingen i området.  Alelyckan drivs tillsammans med Stadsmissionen och därför skulle synpunkter behöva inhämtas från dem för bästa möjliga resultat. Berörd stadsdel samt Returhuset ska också vara en naturlig part i diskussionerna, skriver motinärerna.

  Motionen har varit på remiss hos byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kretslopp och vattennämnden samt stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo. De är positiva och flera hänvisar i sina svar till att det redan pågår ett arbete med att inrätta en ny kretslopppark i södra Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst att anse motionen besvarad med hänvisining till kretslopp och vattennämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion om åtgärder för att stoppa narkotikan i skolan, dnr 0628/17

  Christina Hjort Bröndt (M) vill i en motion att Göteborgs Stad i samverkan med polisen ska genomföra återkommande, oanmälda genomsökningar av stadens gymnasieskolor med narkotikahund. Motionen har varit på remiss hos utbildningsnämnden, social resursnämnd och stadsdelsnämnden Centrum. Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden Centrum avstyrker motionen och hänvisar bland annat till att det redan finns ett systematiskt drogförebyggande arbete i gymnasieskolorna. Social resursnämnd svarar med ett yttrande som säger att narkotikasök med hund kan vara en pusselbit för att motverka droger i gymnasieskolan, men att det är en resursfråga för polisen.

  Kommunstyrelsen beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till utbildningsnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av om fler platser i äldreomsorgen, dnr 0668/17

  Maria Rydén (M) föreslår i en motion att stadsdelnämnderna ska få i uppdrag att ta hem färdigbehandlade personer från akutsjukvården, betala vård- och omsorgsplatser istället för att betala omsorgsplatser på akutsjukhus, ordna fram fler platser inom särskilda boende för äldre med somatisk och demensinriktning, säkerställa att vård- och omsorgsplatser inte står tomma oavsett regi och att säkerställa att det är den enskilde eller dennes utsedde företrädare som tackar ja eller nej till en plats.

  Motionen har varit på remiss hos tre stadsdelsnämnder och Göteborgs Stads pensionärsråd.  Centrum och Askim-Frölunda-Högsbo avstyrker och hänvisar till att förvaltningen redan arbetar aktivt med att skapa fler platser i äldreomsorgen. Örgryte-Härlanda avstyrker och hänvisar bland annat till äldreomsorgsplanen för 2017-2020 och att det finns ett uppdrag som handlar om att förbättra processerna kring korttidsvård och äldreboende. Göteborgs Stads pensionärsråd är positivt inställd men skriver att rådet inte har kompetens att ta ställning till samtliga delar i motionen.

  V, S och MP skriver i ett yrkande att det i Göteborgs Stad redan pågår arbeten som ligger i linje med motionens intentioner och föreslår därmed att motionen ska anses besvarad.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst att tillstyrka yrkandet från V, S och MP. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: V, S och MP

  Övriga ärenden

  Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Göteborg o Co Träffpunkt AB (under namnändring), dnr 1896/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt personalutskott, dnr 1118/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L och KD.  Kommunfullmäktige fattar beslut om sammanträdestider för fullmäktige.
  Två yrkanden: ett från M, L, KD och ett från V

  Information om samlad placerings- och inköpsfunktion för Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder (SPINK), dnr 1128/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Tolkförmedling Väst - Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för samråd, dnr 1060/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Uppdrag Älvstaden, dnr 1658/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (5-1) i enlighet med yrkandet från MP och S. M, L, KD, Martin Wannholt och SD avstod från att rösta.
  Återremissyrkande: SD
  Två yrkanden: ett från MP och S samt ett från V

  Yrkande från S, MP och V angående mål- och inriktningsdokument för kommunstyrelsen 2018

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP och V. Tilläggsyrkandet från M, L och KD avslogs efter votering (7-6).
  Tilläggsyrkande: M, L och KD

  Val av ordförande i kommunstyrelsens personalutskott i stället för Tord Karlsson (S) som avsagt sig

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Jonas Attenius (S).

  Utseende av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Anna Sibinska (MP)

  Kommunstyrelsen beslutade att utse Eva Ternegren (MP).

  Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21), dnr 0992/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Justitiedepartementet - Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen (Ju2017/05728/L6), dnr 1082/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Justitiedepartementet - Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25), dnr 1085/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och efter votering (7-6) i enlighet med tilläggsyrkandet från M, L och KD.
  Tilläggsyrkande: M, L och KD
  Yttrande: SD

  Remiss från Finansdepartementet - Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38), dnr 0949/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst  i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD avstod från att rösta.
  Tre yttranden: ett från S, MP, V, ett från L, M, KD och ett från SD

  Bordlagda ärenden

  Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation, dnr 1454/14
  (18 oktober)

  Investeringsbeslut för Kvilleleden och gator i Backaplan, dnr 0596/17
  (4 oktober)

  Göteborgs Stads riktlinjer för Nyttorealisering, dnr 0448/15
  (4 oktober)

  Revidering av valdistrikten och fastställande av valkretsar inför de Allmänna valen 2018 och valet till EU-parlamentet 2019, dnr 1131/17
  (4 oktober)

  Hemställan från stadsdelsnämnden Lundby till kommunfullmäktige om deltagande i individutskottets sammanträden på distans, dnr 0790/17
  (4 oktober)

  Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023, dnr 1244/15
  (4 oktober)

  Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB, dnr 0958/14
  (4 oktober)

  Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden”, dnr 1009/17
  (4 oktober)

  Översyn av taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet - beslut enligt SoL samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, dnr 0931/17
  (4 oktober)

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och förenklas, dnr 1404/15
  (4 oktober)

  Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för att i samarbete med Västra Götalandsregionen inrätta ett sjuk- och vårdhem, dnr 1075/16
  (4 oktober)

  Tilläggsyrkande från M, L och KD angående remiss från GR - Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje vid utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård)
  (4 oktober)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att sänka produktionskostnaderna för nybyggnation, dnr 1384/16
  (4 oktober)

  Motion av Kristina Tharing (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och Kalle Bäck (KD) om att samla ansvaret för biblioteksverksamheten hos kulturnämnden, dnr 0627/17
  (4 oktober)

  Motion av Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M) och Magnus Nylander (M) om att ta fram en strategi för marktilldelning, dnr 0700/17
  (4 oktober)

  Göteborgsförslag [422] för beslut - Fria kollektivresor för fritidselever på skollov, dnr 1142/17
  (4 oktober)

 • 2017-09-06

  Här publicerar vi här en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg, dnr 1083/17

  Byggnadsnämnden föreslår att en fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg ska tas fram.  Nämnden begär att få uppdraget av kommunfullmäktige, som också ska fastställa inriktningen på arbetet.

  I dagsläget pågår en omfattande stadsutveckling i centrala Göteborg, med flera olika detaljplaner i komplexa områden. Stadsledningskontoret delar uppfattningen att en fördjupad översiktsplan behöver göras för att kunna ta ett samlat grepp på frågorna och effektivisera stadsutvecklingen i centrala staden.  Den fördjupade översiktsplanen ska utgå från den gällande kommunövergripande översiktsplanen och fokusera på transportsystemet, riksintressen, gemensamma ställningstaganden för centrala Göteborg som helhet och hur centrala staden ska förhålla sig till den omgivande staden. En viktig fråga handlar om hur kollektivtrafiken genom centrala Göteborg ska struktureras. Arbetet med den fördjupade översiktsplanben ska ske i dialog med näringsliv, akademi och allmänheten. Konsekvensbeskrivningar av hållbarhetsaspekterna ska göras kontinuerligt under arbetsprocessen.

  M, L och KD ställer sig bakom byggnadsnämndens inriktning för ny fördjupad översiktsplan men med ett tillägg som handlar om att skapa bättre samexistens för trafiken, till exempel genom att arbeta mer med separering av olika trafikslag, och säkra att det fortsatt finns en god möjlighet till parkering i centrala Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: M, L och KD

  Fördjupad översiktsplan för Dag Hammarskjöldsleden, dnr 0997/17

  Byggnadsnämnden föreslår att en fördjupad översiktsplan för Dag Hammarskjöldsleden ska tas fram.  Nämnden begär att få uppdraget av kommunfullmäktige, som också ska fastställa inriktningen på arbetet.
   
  I en förstudie från 2015 skissas på att förvandla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard med bebyggelse på båda sidor, med det överordnade målet att bygga en tät och grön stad. För att lyckas med förvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden behöver nya avvägningar göras, bland annat när det gäller frågor som berör klimatanpassning, regional och lokal infrastruktur, kulturmiljö samt regionala och lokala behov. Den fördjupade översiktsplanen ska även säkerställa kollektivtrafiken enligt kollektivtrafikprogrammet för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille, Koll 2035. Stadsledningskontoret ställer sig positivt till en fördjupad översiktsplan. Arbetet ska ske i dialog med näringsliv, akademi och allmänheten. Konsekvensbeskrivningar av hållbarhetsaspekterna ska göras kontinuerligt under arbetsprocessen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. SD avstod från att rösta.
  Två yrkanden: ett från M, L, KD och ett från SD
  Yttrande: S, MP och V

  Yrkande angående överföring av kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

  S, MP och V föreslår i ett yrkande att enheten kunskapscentrum mot organiserad brottslighet överförs från stadsledningskontoret till social resursnämnd från och med januari 2018 och att stadsledningskontoret omgående får i uppdrag att genomföra den uppföljning av avhopparverksamheten vid kunskapscentrum mot organiserad brottslighet som riktlinjerna specificerar.

  M, L och KD vill avslå yrkandet från S. De föreslår att stadsledningskontoret får i uppdrag att utvärdera Göteborgs Stads avhopparverksamhet utifrån gällande riktlinjer och vid behov återkomma till kommunstyrelsen med förslag på reviderade riktlinjer. Stadsledningskontoret föreslås även få i uppdrag att följa upp hur Kunskapscentrum har utvecklat sin resultatuppföljning och jämföra resultatet av hittillsvarande avhopparverksamhet med motsvarande verksamheter i Stockholm och Malmö.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande: M, L och KD

  EU-handslag i Västsverige, dnr 1037/17

  Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stad medverkar i ett västsvenskt EU-handslag den 29 september 2017. Ett EU-handslag är regeringens initiativ att tillsammans med lokal och regional nivå i Sverige öka kunskaperna om EU och att skapa bättre förutsättningar för invånarna att delta i EU-arbetet och påverka beslut inom EU. Genom ett EU-handslag med regeringen kan Göteborgs Stad delta i att sprida kunskap om EU och bidra till att den lokala och regionala nivån blir mer delaktig i EU:s lagstiftningsprocess.

  Vid EU-handslaget 29 september kommer EU-minister Ann Linde, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad, förbundsstyrelsens ordförande i Göteborgsregionens Kommunalförbund och regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen att delta.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: SD
  Två yttranden: ett från M, L, KD och ett från V, MP

  Yrkande om oberoende utredning av stadens ombildningar till bostadsrätt

  Martin Wannholt vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en utvärdering av de ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter som gjordes i Tynnered, Eriksbo och Lövgärdet för över tio år sedan. Martin Wannholt vill att en externt upphandlad oberoende utredning ska göras och att finansieringen om möjligt bör ske med medel från Förvaltnings AB Framtiden. Enligt yrkandet ska utvärderingen göras utifrån flera perspektiv; socialt, ekonomiskt och tekniskt. En analys av social rörlighet och sammansättning, kvarboende hyresgästers situation och effekter på hela området föreslås liksom en utvärdering av den tekniska förvaltningen av fastigheterna.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från Martin Wannholt.

  Yrkande om kompletterande budget augusti 2017: Tillfälligt statligt kommunbidrag till insatser för asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

  I december 2017 kommer Göteborgs Stad att få ett statligt kommunbidrag på 10,8 miljoner kronor som ska gå till insatser för asylsökande ensamkommande som fyller 18 år. (S) föreslår i ett yrkande att social resursnämnd omgående får två miljoner kronor för att under hösten genomföra aktiviteter. Senare ska resten av totalsumman, 8,8 miljoner kronor, föras över. Det ska ske när det erforderliga beslutet om höständringsbudgeten har tagits. En större del av totalsumman bör social resursnämnd fördela som föreningsbidrag till de ideella aktörer som bedöms vara lämpliga för ändamålet, enligt förslaget från S. En mindre del av totalsumman kan användas för att på andra vis främja målgruppens intressen, till exempel genom att stärka samverkan med Migrationsverket, tillfälligt utöka Integrationscentrums verksamhet eller understödja stadsdelsnämndernas arbete med målgruppen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (10-2) i enlighet med yrkandet från S. V och MP reserverade sig mot beslutet. SD avstod från att rösta.
  Två yrkanden: ett från V, MP och ett från SD
  Två yttranden: ett från M, L, KD och ett från SD

  Motion om pilotprojekt för högteknologiska toaletter, dnr 0629/17

  Ann Catrine Fogelgren (L) vill i en motion att Göteborgs Stad startar ett pilotprojekt på några utvalda äldreboenden kring högteknologiska toaletter. Dessutom vill hon att installation av högteknologiska toaletter ska erbjudas vid bostadsanpassning och att högteknologiska toaletter bör ingå i ramprogrammet för lokalutformning av äldreboenden i Göteborgs Stad. Ann Catrine Fogelgren (L) skriver i motionen att högteknologiska toaletter underlättar för äldre att bevara sin integritet och självständighet när det gäller den personliga hygienen och att boende på vård- och omsorgsboende kan klara större delen av toalettbesöken själva utan hjälp från personal.

  Motionen har varit på remiss hos en rad förvaltningar. Stadsdelsnämnderna Norra Hisingen, Örgrytre-Härlanda och Västra Hisingen är positiva till förslagen. Fastighetsnämnden tar inte ställning när det gäller pilotprojektet eller om högteknologiska toaletter bör ingå i ramprogrammet, men avstyrker förslaget att högteknologiska toaletter ska ingå i bostadsanpassning. Däremot anser fastighetsnämnden att nya äldreboende ska byggas med högteknologiska toaletter. Lokalnämnden är positiv till pilotprojektet men tar inte ställning till motionens övriga delar. Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor och Göteborgs Stads Pensionärsråd är ställer sig bakom motionen.

  S, M, MP, V, L och KD föreslår i ett yrkande att berörda nämnder får i uppdrag att som ett pilotprojekt installera högteknologiska toaletter på några utvalda äldreboenden samt i ordinärt boende för personer med funktionsnedsättning.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

  Göteborgsförslaget

  Via Göteborgsförslaget kan medborgare lämna förslag till politikerna i Göteborg. Alla förslag som efter 90 dagar fått minst 200 röster behandlas av ansvarig nämnd.

  Göteborgsförslag 190 - Tillsätt en kommission, Västlänken, dnr 0924/17

  Förslagsställaren vill att Göteborgs politiker tillsätter en oberoende kommission som ska granska projektet Västlänken.
  S, M, MP, V, L och KD skriver i ett yrkande bland annat att Västlänken har genomgått en rigorös prövningsprocess av oberoende parter. Partierna ser därför inget skäl att ytterligare granskningskommission tillsätts utöver de omfattande oberoende granskningar och prövningar som sker av projekt Västlänken.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.
  Två yrkanden: ett från S, M, MP, V, L och KD och ett från SD
  Yttrande: SD
  Protokollsanteckning: Martin Wannholt

  Göteborgsförslag 240 - Offentlig debatt om Västlänken – IRL, dnr 0923/17

  Förslagsställaren anser att Göteborgarna förtjänar en öppnare dialog om projekt Västlänken och föreslår därför att staden arrangerar en öppen debatt.

  S, M, MP, V, L och KD skriver i ett yrkande bland annat att Västlänken och Västsvenska paketet varit aktuella frågor i två valrörelser, 2010 och 2014, och att en rad politiska debatter har anordnats i ämnet och i olika konstellationer. Partierna föreslår att förslaget avslås.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. SD reserverade sig mot beslutet.
  Två yrkanden: ett från S, M, MP, V, L och KD och ett från SD
  Yttrande: SD
  Protokollsanteckning: Martin Wannholt

  Göteborgsförslag 248 - Öppen hearing om Västlänken och alternativen, dnr 0922/17

  Förslagsställaren vill att Göteborgs politiker arrangerar en öppen debatt om projektet Västlänken och andra alternativ.
  S, M, MP, V, L och KD skriver i ett yrkande bland annat att Västlänken och Västsvenska paketet varit aktuella frågor i två valrörelser, 2010 och 2014, och att en rad politiska debatter har anordnats i ämnet och i olika konstellationer. Partierna föreslår att förslaget avslås.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. SD reserverade sig mot beslutet.
  Två yrkanden: ett från S, M, MP, V, L och KD och ett från SD
  Yttrande: SD
  Protokollsanteckning: Martin Wannholt

  Göteborgsförslag 323 - Samtalsmottagning för barn, förlängd elevhälsa, dnr 0962/17

  Förslagsställaren vill att en samtalsmottagning för barn och deras föräldrar ska starta i samband med den nya grundskoleförvaltningen. Samtalsmottagningen ska enligt förslaget utgöra ett komplement till det förebyggande och hälsofrämjande arbete som bedrivs på skolorna av elevhälsan.

  Stadsledningskontorets bedömer att frågan om elevhälsans organisering samt dess samverkan med andra aktörer, såsom hälso- och sjukvården, främst är en fråga för den kommande ansvariga grundskoleförvaltningen och nämnden. Den så kallade genomförandeorganisationen, som arbetar med att skapa en ny förskolenämnd och en ny grundskolenämnd, har i uppdrag att utreda och analysera elevhälsan.  Utredningen kommer att fungera som underlag för kommande beslut.

  Kommunstyrelsen beslutade att inte bereda ärendet vidare.
  Två yttranden: ett från MP, S, V och ett från L, M, KD

  Göteborgsförslag 325 – minska ofrivillig skolfrånvaro, så kallat hemmasittande, dnr 0964/17

  Förslagsställaren föreslår att ett centralt team inrättas med uppdrag att samla kompetens runt ofrivillig skolfrånvaro, både för grund- och gymnasieskolan. Stöd från det centrala teamet ska vara tvingande för den enskilda skolan. Teamet ska även arbeta med att bygga och utveckla föräldrastöd och med kartläggning och information om vilket stöd utsatta elever och familjer kan få.

  Stadsledningskontoret skriver att en hög kvalitet på undervisningen, en god fysisk och psykisk arbetsmiljö och stöd från omgivningen är grundförutsättningar för ett framgångsrikt närvaroarbete i skolan. Att främja skolnärvaron ingår i satsningen Jämlikt Göteborg och rapporten ”Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborg Stad” har nyligen tagits fram. Inom utbildningsförvaltningen pågår en satsning för att utveckla elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Samtliga gymnasieskolor ska också ta fram lokala planer för att främja skolnärvaron. Den kommande grundskoleförvaltningen kommer också att arbete med att öka skolnärvaron.
  MP, S och V vill att förslaget ska skickas vidare till utbildningsnämnden för ställningstagande.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S och V.
  Yrkanden: ett från MP, S och V
  Yttrande: L, M och KD

  Övriga ärenden

  Fastighetsnämndens begäran om att bemyndigas att förvärva fastigheten Göteborg Gullbergsvass 11:9, dnr 0995/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: L

  Utdelning ur jubileumsgåvorna för Göteborgs Stads arbetare och tjänstemän, dnr 0911/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Revidering av riktlinjer för anknutna stiftelser avseende den löpande förvaltningen, dnr 0502/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande över Trafikverkets hemställan om undantag från järnvägsförordningens bestämmelser för att genomföra omstrukturering av järnvägsanläggningar i Göteborgsområdet med anledning av utbyggnad av Olskroken till planskildhet, dnr 1010/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Martin Wannholt deltog inte i beslutet.
  Yttrande: SD

  Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, dnr 0318/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Uppdrag till stadsledningskontoret att upprätta förslag till skrivelse till regeringen med hemställan om reformering av kameraövervakningslagen så att människors behov av trygghet ges ökad betydelse vid tillståndsgivning samt med anledning av därav remissvar över kamerabevakningslagen (SOU 2017:55), dnr 0789/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-0) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. S, MP och V avstod från att rösta.
  Yttrande: S, MP och V

  Beslut om inriktning CELSIUS fas 2, dnr 0556/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: Martin Wannholt
  Yttrande: V, S och MP

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, dnr 1900/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med återremissyrkandet från MP, S och V.
  Återremissyrkande: MP, S och V
  Yttrande: SD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49), dnr 1007/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Justitiedepartementet - Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33), dnr 0999/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från V, S och MP.
  Yrkande: V, S och MP

  Remiss från GR - Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje vid utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård, dnr 0939/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Andra beslutssatsen i tilläggsyrkandet bordlades till 20 september.
  Tilläggsyrkande: M, L och KD

  Remiss från Länsstyrelsen - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020, dnr 0777/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Länsstyrelsen angående kameraövervakning för rovdjursinventering, dnr 0462/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Räddningstjänsten - Förtydligande av ny beräkningsmodell för medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg med infasning 2019-2021, dnr 1018/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: SD

  Remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet - Förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37), dnr 0947/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Tre yttranden: ett från S, MP, V, ett från L, M, KD och ett från SD

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023, dnr 1244/15
  (20 september)

  Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB, dnr 0958/14
  (20 september)

  Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden”, dnr 1009/17
  (20 september)

  Sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt personalutskott, dnr 1118/17
  20 september)

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och förenklas, dnr 1404/15
  (20 september)

  Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för att i samarbete med Västra Götalandsregionen inrätta ett sjuk- och vårdhem, dnr 1075/16
  (20 september)

  Redovisning av uppdrag att skapa stadenövergripande handläggningsregler för hanteringen av begäran om utlämnande av allmän handling, dnr 1431/16
  (20 september)

  Delrapportering - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen, dnr 0998/16
  (20 september)

  Uppdrag Älvstaden, dnr 1658/15
  (20 september)

  Yrkande från MP, S och V om tillsättande av vetenskapliga råd med uppgift att stödja utveckling inom förskola, grundskola och gymnasium
  (20 september)

  Motion av Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M) och Magnus Nylander (M) om att ta fram en strategi för marktilldelning, dnr 0700/17
  (20 september)

  Motion av Jonas Ransgård (M) och Christina Hjort Bröndt (M) om åtgärder för att stoppa narkotikan i skolan, dnr 0628/17
  (20 september)

  Motion av Maria Rydén (M) om fler platser i äldreomsorgen, dnr 0668/17
  (20 september)

  Remiss från Finansdepartementet - Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38), dnr 0949/17
  20 september)

  Remiss från GR - Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje vid utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård, dnr 0939/17 Tilläggsyrkande: M, L och KD
  Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga andra beslutssatsen i tilläggsyrkandet från M, L och KD.
  (20 september)

 • 2017-08-23

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Etablering av en interimistisk nämnd för förskolan och en interimistisk nämnd för grundskolan, dnr 0788/17

  Stadsledningskontoret föreslår att två tillfälliga nämnder bildas, en för förskolan och en för grundskolan. Bakgrunden är att ansvaret för och driften av förskolan och grundskolan ska tas över av nya centrala nämnder istället för att som i dag ingå i stadsdelsnämndernas verksamhet. De två nya ordinarie nämnderna – Göteborgs Stads förskolenämnd och Göteborgs Stads grundskolenämnd – ska träda i kraft 1 juli 2018.

  Under tiden föreslås att två tillfälliga, interimistiska, nämnder bildas. Nämndernas uppdrag blir att fatta de formella beslut som är nödvändiga för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt få de nya organisationerna på plats. Bland annat ska de anställa förvaltningschefer, ta fram styrdokument och besluta om detaljbudget. Däremot ska de inte bedriva eller ansvara för någon verksamhet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige

   

  Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst - förslag till förfrågningsunderlag, dnr 1255/15

  V och S begärde under kommunfullmäktiges möte 15 juni 2017 att ärendet som handlade om valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten skulle skickas tillbaka till kommunstyrelsen. Partierna vill utreda om det skulle gå att ställa krav på att de privata utförarna ska vara idéburna, icke-vinstdrivande eller sociala företag. Dessutom vill de utreda om det går att kräva att utförarna ska ha kollektivavtal och erbjuda avtalsförsäkringar samt att ingen anställd ska tvingas arbeta delade turer.

  Stadsledningskontoret redogör med anledning av återremissen i en skrivelse för hur lagen om valfrihetssystem (LOV) är uppbyggd, för EU:s grundläggande principer och för EU-domstolens praxis.

  Bakgrunden är att valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV, ska införas inom hemtjänsten i Göteborgs Stad. Detta enligt ett tidigare beslut i kommunfullmäktige. För den enskilda ger det en möjlighet att välja utförare, antingen Göteborgs Stads hemtjänst eller hemtjänst från en privat utförare. Valfrihetssystemet innebär fri etableringsrätt för privata utförare som uppfyller de krav som stadens ställer i det så kallade förfrågningsunderlaget. En privat utförare kan vara ett företag, stiftelse, organisation eller förening.

  Stadsledningskontoret presenterade i maj i år ett förslag till förfrågningsunderlag, som beskriver de krav som såväl de privata utförarna som Göteborgs Stads egen hemtjänst ska leva upp till. Kraven utgår från de EU-rättsliga grundprinciperna och målet är att den enskilde ska ha möjlighet att välja olika typer av utförare och att även små företag ska kunna ansöka om att bli utförare.

  I ett valfrihetssystem enligt LOV har kommunen två roller. I den ena rollen kommer Göteborgs Stad att vara huvudman och ytterst ansvarig för all hemtjänst, oavsett vem som utför tjänsten. Det innebär att biståndsbedömningen även i fortsättningen ska göras av kommunen. Det innebär också att Göteborgs Stad kommer att godkänna och teckna kontrakt med privata utförarna. Göteborgs Stad ska lämna information om samtliga leverantörer av hemtjänst på ett sakligt, jämförbart och lättbegripligt sätt. För brukare som inte kan eller vill välja kommer det att finnas ett så kallat icke-valsalternativ. De två första åren ska det den enligt förslaget vara kommunala hemtjänsten. Avgift för hemtjänst är densamma, oavsett vem som utför den.

  Enligt den ursprungliga planen skulle brukarna välja utförare under senhösten 2017 och valfrihet i hemtjänsten skulle starta i januari 2018. Den tidplanen håller inte längre utan starten kommer att förskjutas med minst tre månader.

  V och S vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att noggrant bereda och utreda ärendet enligt det beslut som kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2017.  De två partierna skriver att stadsdirektören informerar i ett informellt PM om sin syn på frågeställningarna, men att skrivelsen inte innehåller något utredande eller analyserande underlag.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet fån V och S.
  Yrkande: V och S

   

  Förslag till Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende, dnr 1344/14

  Social resursnämnd har tagit fram ett förslag på en plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende 2018-2020. Eftersom blandmissbruk är vanligt och ökar, omfattar planen missbruk och beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller andra liknande medel som varaktigt och påtagligt påverkar människors liv och vardag. Planen anger färdriktning, strategiska utvecklingsområden och mål kring vad som ska uppnås. Arbetet handlar bland annat om att göra målgruppens behov synliga, säkra att stöd och insatser präglas av helhetssyn och likabehandling, att stärka brukarens ställning och att utveckla samarbetet inom staden och även med andra aktörer, till exempel hälso- och sjukvården. Planen har tagits fram i nära samverkan med representanter från Göteborgs Stad och andra berörda myndigheter samt brukar- och idéburna organisationer. Stadsledningskontoret ställer sig bakom planen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

   

  Ny översiktsplan för Göteborg, dnr 0888/17

  Byggnadsnämnden ska ta fram en ny översiktsplan för Göteborg, i enlighet med budgeten för 2017.  Nämnden begär att få uppdraget av kommunfullmäktige, som också ska fastställa inriktningen på arbetet.

  Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som anger en långsiktig vision och målbild för bebyggelseutveckling, hushållning med naturresurser och utvecklingen av den fysiska miljön i övrigt. Nuvarande översiktsplan för Göteborg är från 2009. Sedan dess har plan- och bygglagen förändrats samtidigt som Göteborgs Stad har tagit fram flera strategiska dokument som rör stadsutveckling. Det finns även ny kunskap inom flera områden som berör stadsutveckling, bland annat hur städer planeras för social hållbarhet och hur städer kan skyddas mot översvämningar och klimatförändringar. Dessutom har olika regionala strategier uppdaterats.

  Stadsledningskontoret anser att även den nya översiktsplanen ska ha den täta och gröna staden som huvudinriktning. En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stadsutveckling ska ske genom att Göteborg byggs tätare så att fler invånare får möjlighet till ett enkelt vardagsliv, med gångavstånd till kollektivtrafik och service. Arbetet med nya översiktsplanen ska sträva mot att lösa strukturella problem och fokusera på geografiska delområden och tematiska frågor. Konsekvensbeskrivningar av hållbarhetsaspekterna ska göras kontinuerligt under arbetsprocessen. Arbetet, som bedöms ta flera år, ska ske i dialog med näringsliv, akademi och allmänheten.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: M, L och KD

  Detaljplan för bostäder vid Munspelsgatan inom stadsdelen Rud i Göteborg, dnr 1001/17

  Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram en ny detaljplan inom stadsdelen Rud, som ligger intill stjärnhusen i närheten av Frölunda Torg. Området har god tillgång till kollektivtrafik, handel och service. Syftet är skapa en tryggare och mer stadsmässig bebyggelse längs med Lergöksgatan på ytor som idag huvudsakligen används för parkering. Enligt förslaget ska det byggas cirka 500 lägenheter i byggnader på mellan fem och nio våningar. Ett punkthus mellan stjärnhusen kan bli 16 våningar. Det blir i huvudsak bostadsrätter.

  I samråd och granskning har synpunkter kommit in som handlar om närrekreation, påverkan på träd, människors hälsa och säkerhet, dagvattenhantering, avfallshantering, kulturmiljön, markmiljön och störningar från bensinstation och buller. Många synpunkter har kunnat hanteras genom att justera detaljplanen, men inte alla. Till exempel anser kulturnämnden att nya byggnader kring stjärnhusen inte bör vara högre än tre-fyra våningar. Byggnadsnämnden bedömer dock att de mervärden som skapas av tillskottet av fler lägenheter är betydande. Länsstyrelsen och Trafikverket har bland annat synpunkter på hur Västerleden påverkas, vilket är en fråga som parallellt hanteras inom den pågående Åtgärdsvalsstudien Södra Mellanstaden. Åtgärdsvalsstudien handlar om att ta ett samlat grepp om vägtrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik i den sydvästra delen av Göteborg.

  Stadsledningskontoret ställer sig bakom detaljplanen. Den stämmer väl överens med Göteborgs Stads strategi för utbyggnadsplanering och bidrar till att bygga bort bostadsbristen. En fråga som behöver följas upp handlar om hur fler bostäder i området kommer att påverka behovet av kommunal service, till exempel förskola och grundskola.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

   

  Detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda, dnr 1066/17

  Byggnadsnämnden föreslår i en ny detaljplan att tre nya byggnader på cirka 30-40 våningar uppförs i Gårda. Sammanlagt blir det 100 000 kvadratmeter kontors- och verksamhetslokaler, med möjlighet till kommersiell verksamhet i bottenplan och en torgyta i anslutning till Fabriksgatan. I en av byggnaderna, som klarar luftkvalitetsnormen, planeras också för bostäder. Enligt den nya planen ska Fabriksgatan rätas ut, mellan Drakegatan och Ullevigatan. Länsstyrelsen ansåg först att planen inte kunde godkännas, då de planerade byggnaderna ligger nära E6/E20 med mycket trafik och farligt gods. Dessutom ansåg länsstyrelsen att området inte är lämpligt för människor att bo i, med tanke på bland annat luftkvaliteten och buller. Byggnadsnämnden har lyssnat på länsstyrelsen kritik och justerat detaljplanen, vilket bland annat lett till att andelen bostäder blivit färre.

  Syftet med nya detaljplanen är att förtäta staden i centrala lägen och skapa fler kontor och verksamhetsytor, som kan ge fler arbetsplatser. Till viss del bidrar planen även till att bygga bort bostadsbristen. Stadsledningskontoret ställer sig bakom den föreslagna detaljplanen, men betonar att vissa frågor måste följas upp under arbetets gång.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

   

  Brukarnas delaktighet och inflytande över verksamheten inom boende med särskild service, dnr 0889/17

  Stadsledningskontoret har tagit fram en lägesbild över brukarnas delaktighet och inflytande över verksamheten inom bostad med särskild service. Det har gjorts genom att bland annat studera brukarenkäter och kvalitetsrapporten för individ- och familjeomsorg och funktionshinderverksamheten. Sammantaget visar granskningen att det finns brister när det gäller de boendes möjlighet till delaktighet, integritet och inflytande. Till stor del handlar det om svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet. Personalstatistik visar också på hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning, vilket leder till brister i kontinuiteten.

  Stadsledningskontoret anser att möjligheterna för brukarna att lämna synpunkter på verksamhetens kvalitet och utförande behöver förbättras.  Dessutom behöver systematiken i uppföljningen av brukarnas synpunkter på verksamheten utvecklas.

  S, MP och V samt L, M och KD föreslår i två separata yrkanden att stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder utifrån problembeskrivningen.

  Kommunstyrelsen beslutade att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder utifrån problembeskrivningen.
  Två yttranden: ett från S, MP, V och ett från L, M, KD

   

  Förslag till fortsatt inriktning för arbetet med att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen inom Göteborgs Stad, dnr 0538/16

  Göteborgs Stad har problem med hög sjukfrånvaro. Såväl bolag som fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar rapporterar om hög arbetsbelastning med få möjligheter till återhämtning, vilket ger en upplevelse av stress.

  Stadsledningskontoret har i uppdrag att arbeta fram förslag på hur arbetsmiljön kan bli bättre. Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningar och bolag samt de fackliga organisationerna och syftet är att ta ett samlat grepp kring arbetsmiljöproblemen. En nulägesanalys har gjorts och utifrån den föreslår stadsledningskontoret två prioriterade områden att jobba vidare med. Dels handlar det om att skapa hållbara arbetsplatser genom strategiskt arbetsmiljöarbete med fokus på bland annat ledning och styrning, dels om att fokusera på metoder och redskap för att öka hälsan och förebygga problem.

  Inom dessa båda områden finns en rad olika förslag, bland annat tydligare uppföljning av hälso- och miljöarbetet, riktade utbildningar, metodstöd tillchefer för att axla arbetsmiljöansvaret, ekonomiska hälsopotter och att begreppet hälsa införs i rekryteringsarbetet. Ett förslag till handlingsplan ska vara klar i november 2017 och arbetet ska starta vid årsskiftet 2017/18.S, MP och V vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att utveckla metodstöd för att förvaltningar och bolag ska kunna göra en analys och bedömning av chefers förutsättningar att axla arbetsmiljöansvaret i förhållande till resurser och se över förutsättningarna för att första linjens chefers befogenheter följer deras ansvar.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och i enlighet med tilläggsyrkandet från S, MP och V.
  Tilläggsyrkande: S, MP och V

   

  HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande, dnr 0955/17

  Stadsledningskontoret föreslår att arbetet med att ta fram ett HR-program för perioden 2019-2023 ska sätta igång. Ett sådant program behövs för att kunna driva ett långsiktigt strategiskt personalarbete i Göteborgs Stad. Syftet är bland annat att prioritera mål och strategier för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Göteborgs Stad har stora rekryteringsbehov under flera år framöver och i sin roll som arbetsgivare har staden ett stort ansvar för att skapa ett mer jämlikt Göteborg. Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats med rättvisa och trygga villkor. Cheferna ska få rätt organisatoriska förutsättningar för att lyckas och arbetsmiljöarbetet ska inriktas på att främja hälsa och förebygga ohälsa. Stadsledningskontoret ber kommunstyrelsen om ett igångsättningsbeslut för att påbörja arbetet med HR-programmet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: ett från S, MP och V

   

  Processägarskap om att osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra, dnr 1480/16

  Ett prioriterat mål i Göteborgs Stads budget för 2017 är att osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. Stadsledningskontoret är ansvarig processägare för målet och ska samordna arbetet inom hela staden. En utgångspunkt är att arbetet ska rymmas inom Göteborgs Stads lönepolitiska inriktning. Den innebär att Göteborgs Stad ska ha konkurrenskraftiga löner för att attrahera arbetskraft samt att det är prioriterat att höja lönerna inom traditionellt kvinnodominerande yrken – som vård, omsorg, socialtjänst och undervisning.

  Arbetet med att motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska ske inom tre områden: struktur och organisation för dialog och genomförande, arenor för lärande samt kunskap genom insatser, stöd, samordning och uppföljning. Vilka exakta aktiviteter som ska genomföras ska stadsledningskontoret löpande redovisa till kommunstyrelsen, närmast i november 2017.

  S, MP och V vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en översyn av arbetsvärderingsverktyget BAS, samt ta fram förslag på andra verktyg. Översyn ska påbörjas innan årsskiftet 2017/2018 och avrapporteras i maj 2018. Personalutskottet ska kontinuerligt informeras om hur arbetet fortskrider.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och i enlighet med tilläggsyrkandet från S, MP och V.
  Yrkande: S, MP, V

   

  Tillköp av linje 55 ElectriCity, dnr 0826/17

  Trafiknämnden föreslår att den eldrivna busslinjen 55 mellan Chalmers och Lindholmen ska fortsätta till och med 2020. Buss 55 drivs i dag inom samarbetet ElctriCity, som pågår fram till och med 1 juli 2018. Linjen utgör en testarena för bland annat nya hållplatslösningar, trafiklednings­system, säkerhetskoncept, uppkopplad teknik och system för energi­försörjning och energilagring. Över 1,5 miljoner resenärer har hittills åkt med linjen. Trafiknämnden vill fortsätta att driva busslinjen som en testarena i ytterligare tre år, fram till och med 2020. Då kan tekniken för ökad trafiksäkerhet utvecklas vidare och synpunkter från resenärer, förare och kringboende utvärderas under en längre tid. Kostnaden på cirka 6,8 miljoner kronor per år för att fortsätta med busslinjen ska delas lika mellan Göteborgs Stad och Västtrafik.

  Stadsledningskontoret ser positivt på att förlänga busslinjen, som syftar till att driva på utvecklingen mot en mer hållbar och tillgänglig kollektivtrafik. Bedömningen är att Västtrafik sannolikt tar över busslinjen som en del i den ordinarie trafiken efter 2020.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

   

  Yrkande angående kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborg

  S och MP vill i ett yrkande att stadsledningskontoret i samverkan med social
  resursförvaltning ska få i uppdrag att ta fram en plan för stadens arbete mot hedersförtryck. Enligt förslaget ska arbetet ske parallellt med en planerad kartläggning av hedersförtryckets utbredning och karaktär i Göteborg. Förtryck i hederns namn är ett exempel på förtryck som drabbar många olika grupper, inte minst unga, kvinnor och hbtq-personer. Att motarbeta detta handlar om att värna individens grundläggande mänskliga fri- och rättigheter gentemot förtryckande strukturer, oavsett om dessa finns inom familjen eller i det omgivande samhället, skriver de två partierna.

  L, M och KD vill i ett yrkande att social resursnämnden i samverkan med stadsledningskontoret ska påbörja arbetet med att ta fram en strategisk plan för hur stadens verksamheter ska arbeta för att förebygga, effektivisera och stärka överförandet av kunskap om hederskultur. Dessutom vill de att stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska förstärka elevhälsan, kompetensutveckling inom socialtjänsten samt bilda nätverk i staden. Vidare vill de att stadsledningskontoret i samverkan med Swedavia och Landvetter flygplats får i uppdrag att hitta metoder för att förhindra och förebygga barnäktenskap/bortgifte utomlands.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst i enlighet med första beslutssatsen i yrkandet från S och MP, samt i enlighet med andra och tredje beslutssatsen i yrkandet från L, M och KD.
  Tre yrkanden: ett från S, MP, ett från M, L, KD och ett från V

   

  Motion om att införa hemtagningsteam i hela Göteborgs Stad, dnr 0435/17

  David Lega och Kalle Bäck, KD, vill i en motion att Göteborgs Stad tillsammans med Västra Götalandsregionen inför hemtagningsteam i hela kommunen. Hemtagningsteam ska underlätta hemgången från sjukhus till det egna boendet. Bland annat kan personal hjälpa till vid ankomsten till bostaden och hantera överlämningen till rehabiliteringsteam, ordinarie hemtjänst eller till egenvård med stöd av primärvården. Hemtagningsteam skulle öka tryggheten och minska risken för snar återinläggning.

  Stadsdelsnämnderna Norra Hisingen och Östra Göteborg samt Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor  och Göteborgs Stads pensionärsråd är positiva till förslaget. Norra Hisingen har redan komhem-team och Östra Göteborg startar under året med team för trygg hemgång. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo avstyrker och hänvisar till att de haft mottagningsteam, men ersatt det med mottagningsombud. Både Askim-Frölunda-Högsbo och Östra Göteborg påtalar att det i förslaget till förfrågningsunderlag när det gäller valfrihetssystem inom hemtjänsten, LOV, står att samtliga utförare ska kunna ta emot brukare direkt efter sjukhusvistelse.

  S, M, MP, V, L och KD vill i ett yrkande besvara motionen med att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda vilka förutsättningar och hinder som finns för att inrätta tvärprofessionella mottagningsteam i hemtjänsten i Göteborgs Stad, samt belysa hur ett sådant team skulle vara förenligt med LOV (lagen om valfrihetssystem). Stadsledningskontoret ska enligt förslaget även definiera vilka kompetenser som bör ingå i ett tvärprofessionellt mottagningsteam och även utreda om organisationen för tvärprofessionella hemtagningsteam lever upp till de krav som ställs i den nya lagen, Samverkan vid utskrivning sluten hälso- och sjukvård.

  Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

   

  GÖTEBORGSFÖRSLAGET

  Via Göteborgsförslaget kan medborgare lämna förslag till politikerna i Göteborg. Alla förslag som efter 90 dagar fått minst 200 röster behandlas av ansvarig nämnd.

   

  Göteborgsförslaget 253 - öppenhet och tillgänglighet av offentliga handlingar, dnr 0925/17

  Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad begränsar användandet av e-postadresser som inte tillhandahålls av staden för politiker och tjänstemän inom kommunen samt att all e-post ska gå via Intraservice för att öka transparensen. Förslaget innefattar även synpunkter på att lagringsutrymmet i förtroendevaldas/tjänstemäns e-postbrevlådor bör öka, önskemål om att kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda och tjänstemän ska listas på kommunens hemsida och att alla ska ha en @goteborg.se-adress.

  Stadsledningskontoret anser att förslaget, om det ska beredas vidare, bör remitteras till nämnden för Intraservice för synpunkter.

  Kommunstyrelsen beslutade att inte bereda ärendet vidare.

   

  Göteborgsförslag 100 - Kostnadsredovisning för temporära boenden, dnr 0853/17

  Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad redovisar samtliga kostnader som samtliga nämnder och bolag haft för projektet som har med temporära modulhus att göra. Dessutom föreslås att Göteborgs Stad ska redovisa beräknade kostnader för att ersätta hyresförlusten samt samtliga drifts-,  underhålls- och avvecklingskostnader för samtliga tilltänkta modulhus.

  Stadsledningskontoret bedömer att det innebär en hel del merarbete att följa just denna typ av kostnader för stadens nämnder och styrelser. Konkurrensen är stor om vad som är ändamålsenligt att särskilt följa upp.  Om sådana kostnadsuppföljningar ska göras, bedömer stadsledningskontoret att de får arbetas in stadens ordinarie uppföljningsprocess.

   (L) och (KD) vill inte gå vidare med förslaget utan hänvisar till att de förväntar sig att uppföljning görs som sig bör i den ordinarie uppföljningsprocessen samt i budgetprocessen. De skriver att det var rimligt att kommunen prövade att ta fram temporära bostäder i den akuta situation som uppstod hösten 2015.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (8-5) i enlighet med yrkandet från L och KD.

  Två yrkanden: ett från M och ett från L, KD

   

  ÖVRIGA ÄRENDEN:

  Göteborgs Hamn AB:s fusion av dotterbolaget Göteborg Arendal 764:725 AB, dnr 0989/17
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
   

  Delägarskap och förvärv av aktier i Inera AB, dnr 0953/17
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
   

  Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Sannegården 734:9 samt del av Rödjan 727:18 till Göteborg Energi AB, dnr 0791/17
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med återremissyrkandet från MP, S och V. Återremisstyrkande: MP, S och V

   

  Förslag till ny kommungemensam intern tjänst - organisation för dataskyddsombud enligt EU:s dataskyddsförordning, dnr 0854/17
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

   

  Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för
  Åsa Granbom- Jonsson (-) och Madelien Wollnik Larsson (-). Margareta Elmberg (-) och Dennis Bokedal (-) har föreslagits.

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Margareta Elmberg och Dennis Bokedal.

   

  Servicepolicy för Göteborgs Stad, dnr 0637/17
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Tre yttranden: ett från S, MP, V, ett från KD, M, L och ett från SD

   

  Yrkande från MP, S och V om kompletterande budget våren 2017
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S och V.
  Yrkanden: ett från M, L och KD

   

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35), dnr 0873/17
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S och V.
  Yrkande: MP, S och V
  Yttrande: MP och S

   

  Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5), dnr 0845/17
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

   

  Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpleskatteområdet (SOU 2017:27), dnr 0804/17
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

   

  Remiss från Länsstyrelsen - Översyn och revidering av vissa riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län (500-10188-16), dnr 0943/17
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

   

  Remiss från Länsstyrelsen - Ansökningar om kameraövervakning, Göteborg Stads Parkering AB, dnr 0994/17
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

   

  BORDLAGDA ÄRENDEN:

  Uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram ett förslag på en fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg , dnr 1083/17 (6 september)

   

  Uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden, dnr 0997/17 (6 september)

   

  Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden, dnr 1009/17 (6 september)

   

  Sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt personalutskott, dnr 1118/17 (6 september)

   

  Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB, dnr 0958/14 (6 september)

   

  Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för att i samarbete med Västra Götalandsregionen inrätta ett sjuk- och vårdhem, dnr 1075/16 (6 september)

   

  Redovisning av uppdrag att skapa stadenövergripande handläggningsregler för hanteringen av begäran om utlämnande av allmän handling, dnr 1431/16 (6 september)

   

  Delrapportering - Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen, dnr 0998/16 (6 september)

   

  Beslut om inriktning CELSIUS fas 2, dnr 0556/17 (6 september)

   

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, dnr 1900/16 (6 september)

   

  Uppdrag Älvstaden, dnr 1658/15 (6 september)

   

  Yrkande från Martin Wannholt angående en oberoende utredning av stadens ombildningar till bostadsrätt (6 september)

   

  Yrkande från MP, S och V om tillsättande av vetenskapliga råd med uppgift att stödja utveckling inom förskola, grundskola och gymnasium (6 september)

   

  Yrkande från S om kompletterande budget augusti 2017: Tillfälligt statligt kommunbidrag till insatser för asylsökande ensamkommande som fyller 18 år Göteborg (6 september)

   

  Motion av Maria Rydén (M) om fler platser i äldreomsorgen, dnr 0668/17 (6 september)

   

  Motion av Ann Catrine Fogelgren (L) om ett pilotprojekt med högteknologiska toaletter, dnr 0629/17 (6 september)

   

  Remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet - Förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37), dnr 0947/17 (6 september)

   

  Göteborgsförslag [325] för beslut - Minska ofrivillig skolfrånvaro, så kallat hemmasittande, dnr 0964/17 (6 september)

   

  Göteborgsförslag [323] för beslut - Samtalsmottagning för barn, förlängd elevhälsa, dnr 0962/17 (6 september)

   

  Göteborgsförslag 190 - Tillsätt en kommission, Västlänken, dnr 0924/17 (6 september)

   

  Göteborgsförslag 240 - Offentlig debatt om Västlänken – IRL, dnr 0923/17 (6 september)

   

  Göteborgsförslag 248 - Öppen hearing om Västlänken och alternativen, dnr 0922/17 (6 september)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 2017-06-14

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunfullmäktiges möte.

  Förslag till budget 2018 och flerårsplaner 2019-2020

  S, MP och V har lagt ett budgetförslag för 2018. En av de större satsningarna sker inom förskola och skola. 50 miljoner kronor ska 2018 gå till att minska barngrupperna i förskolan. 2019 satsas 60 miljoner kronor och 2019 70 miljoner kronor. Dessutom ska 15 miljoner kronor gå till att höja lönerna för rektorer och förskolechefer.

  Andra satsningar är:

  • Jämlikt Göteborg, som är en satsning på att minska skillnader i livsvillkor och hälsa bland boende i Göteborg, får totalt 27,2 miljoner kronor. 10 miljoner går till jobbsatsningar för nyanlända, 6 miljoner till en ny utvecklingsenhet inom socialtjänsten och 5 miljoner till jämlikhetsinsatser i utsatta områden.
  • Tryggare Göteborg får totalt 18,5 miljoner, varav 8 miljoner kronor satsas på längre öppettider på bibliotek, fritidsgårdar och ungdomsverksamheter.
  • Området friskare arbetsliv får 28 miljoner kronor, varav 20 miljoner går till olika projekt för att skapa ett hållbart arbetsliv och sänka sjuktalen. Dessutom föreslås slopad karensdag vintertid för förskolepersonal samt sänkt arbetstid för nattarbete. Tillsammans går 17,5 miljoner kronor till dessa båda satsningar.
  • Miljö- och klimatsatsningar uppgår till 16, 3 miljoner kronor, varav 10 miljoner går till att nå ett fossilfritt Göteborg. Även 2019 satsas 10 miljoner kronor och 2020 höjs summan till 15 miljoner kronor.
  • Dessutom går 3 miljoner till en specialistgrupp som ska hantera skyfall och klimatförändringar.
  • Satsningar inom stadsutveckling uppgår till 18 miljoner kronor och går bland annat till behålla den höga byggtakten för bostäder.
  • Äldreomsorgen förstärks med 15 miljoner kronor, som i huvudsak ska gå till särskilda demensteam.
  • Området, mänskliga rättigheter, jämställd och demokrati får 21 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor går till ett nytt familjecenter för utsatta EU-medborgare och papperslösa personer.

  Dessutom föreslår de rödgröna partierna besparingar på 55 miljoner kronor. Det ska genom effektivare inköpsprocesser, rationaliseringar inom it och mindre administration. Bland investeringarna finns förslag på att satsa 80 miljoner kronor på investeringar som syftar till att nå ett fossilfritt Göteborg.

  Totalt är Göteborgs Stads budget, exklusive de kommunala bolagen, på knappt 32 miljarder kronor. Merparten – cirka 24 miljarder – går till stadsdelarnas löpande utgifter som bland annat handlar om förskola, skola och äldreomsorg och till de två nya nämnder som ska ta över ansvaret för förskola och skola den 1 juli 2018. Skattesatsen föreslås bli oförändrad, 21,12 kronor.

  M, L och KD vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret tillförs 6 900 000 kronor för LOV-enheten under 2018 och framåt, samt att stadsledningskontoret tillförs 850 000 kronor för projektledare för LOV inom daglig verksamhet under 2018.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst i enlighet med yrkandet från S, MP och V. Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med tilläggsyrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Tre yrkanden: ett från S, MP, V, ett från M, L, KD och ett från SD
  Tilläggsyrkande: M, L och KD

  Återrapportering och utvärdering av intraprenader som driftsform inom äldreomsorgen, dnr 0715/16

  Två äldreboenden i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, Gerdas Gård och Granlidens äldreboende, drivs sedan drygt tre år som intraprenader. Även gruppboendet Kvartetten för funktionshindrade i samma stadsdel drivs som en intraprenad. Det är en driftsform som betyder att omsorgsboendena fortfarande är i kommunal regi men att personalen har ökat självstyrande och bland annat själva förfogar över det ekonomiska resultatet. Intraprenaderna startade som ett försök 2013 och stadsledningskontoret har nu låtit utvärdera verksamheten tillsammans med stadsdelen.

  En av slutsatserna är att intraprenader tycks främja en kultur där personal och chefer ser möjligheter istället för hinder. Den springande punkten handlar här om vad medarbetarna och cheferna kan ha inflytande över. Eget ansvar över ekonomin leder till att medarbetarna tänker ekonomiskt, får en större förståelse för helheten och blir mer lojala. Medarbetarna vittnar om ökad sammanhållning och gemenskap på arbetsplatsen. Intraprenaderna erbjöd generellt flera aktiviteter för brukarna, som utflykter och liknande. På Gerdas gård liksom på de andra intraprenaderna har livsvillkoren för de boende blivit bättre och brukarnöjdheten är klart högre än på andra äldreboenden i stadsdelen. Dessutom är personalkontinuiteten högre genom att personalen täcker upp för varandra i större utsträckning. En annan slutsats är, utöver det formella regelverket, att informella faktorer är viktiga för att intraprenader ska lyckas. Eldsjälar, en positiv attityd och en tillåtande förvaltningskultur behövs.

  Stadsledningskontoret konstaterar att regelverket för intraprenader i Göteborgs Stad fungerar i stort sett bra, men att utvärderingen föreslår vissa justeringar. Det handlar bland annat om att se över den ekonomiska uppföljningen och hur intraprenaderna ska förhålla sig till de beslut som stadsdelen i övrigt beslutar, till exempel regler som rör bemanning, schemaläggning och verksamhetsstyrning.

  V, S och MP vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att organisera kunskapsspridning och informationssatsning om intraprenad i stadsdelsförvaltningarna och återkomma med förslag på ett långsiktigt regelverk för intraprenadverksamhet.

  L, M och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt genomföra de justeringar i regelverket som utvärderingen föreslår samt utreda förutsättningarna för intraprenader i fler stadsdelar.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag, i enlighet med tilläggsyrkandet från L, M och KD samt i enlighet med yrkandet från V, S och MP:s två första beslutssatser. Beslutssats tre i yrkandet från V, S och MP avslogs efter votering (6-7). Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: V, S, och MP
  Tilläggsyrkanden: L, M och KD

  Förslag till riktlinjer för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad, dnr 0783/17

  Miljö- och klimatnämnden har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad. Grönytefaktorn, GYF, är ett mått på hur mycket ekosystemtjänster ett område ger, det vill säga hur gröna och blå ytor – växter och vattendrag - kan hjälpa till att hantera miljöproblem. Beroende på karaktären på området som ska exploateras sätts ett målvärde för GYF. Målet är att garantera en viss mängd gröna och blåa ytor i området.

  GYF är ett verktyg i stadsplaneringen och kan till exempel handla om grönska som fördröjer och renar dagvatten, förbättrar lokalklimat och luftkvalitet, minskar buller, erbjuder rekreationsmiljöer och biologisk mångfald. Gröna ytor kan vara växtbäddar, gröna fasader, gröna tak, större träd eller buskar. Förslag till riktlinjer för Göteborgs Stad har tagits fram tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Enligt förslaget ska Göteborgs Stad alltid tillämpa grönytefaktormetoden när kommunen själv äger marken. Om Göteborgs Stad inte äger marken bör åtgärderna frivilligt regleras i avtal. Stadsledningskontoret ser positivt på förslaget till riktlinjer för grönytefaktorer. Utvärdering av riktlinjerna efter fem år bör också innehålla ekonomiska konsekvenser.

  L, M och KD vill i ett yrkande återremittera ärendet för att förtydliga hur grönytefaktorn ska tillåtas variera mellan olika delar av staden.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med återremissyrkandet från L, M och KD.
  Återremissyrkande: L, M och KD

  Yrkande om förändringar av ungdomsfullmäktiges arbetsformer

  S, MP och V föreslår i ett yrkande ett antal förändringar när det gäller ungdomsfullmäktiges arbetsformer. De vill att stadsledningskontoret återkommer med en beskrivning av hur dialogdagar mellan politikerna och ungdomsfullmäktige kan utformas. Dessutom vill de rödgröna partierna att tre olika paragrafer i ungdomsfullmäktiges arbetsordning justeras.

  Förändringarna handlar om följande:

  • Ungdomsfullmäktige ska kunna fungera som remissinstans i frågor som rör ungdomar.
  • Ungdomsfullmäktiges presidium ska ha rätt att fatta beslut om belopp upp till 5000 kr ur initiativpotten.
  • Ledamöter och ersättare i ungdomsfullmäktige ska kunna välja att kandidera i något av de nuvarande stadsdelsnämndsområdena. Väljaren ska ha möjlighet att ange vilken stadsdel väljaren röstar i.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP och V. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Tid- och genomförandeplan för etablering av en förskolenämnd och en grundskolenämnd, dnr 0383/17

  En ny central förskolenämnd och en ny central grundskolenämnd ska bildas i Göteborg, enligt beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att förskolan och grundskolan inte längre ska organiseras inom stadsdelarna. Stadsledningskontoret har arbetat fram en konkretiserad tid- och genomförandeplan och även bildat en så kallad genomförandeorganisation. Den har i uppdrag att förbereda starten av de två nya nämnderna, som enligt planen ska träda i kraft 1 juli 2018. Förberedelserna handlar om att sätta rutiner kring styrning och ledning, organisation, bemanning, ekonomistyrning, lokalplanering, kommunikation samt nämnd- och dokumenthantering. En utgångspunkt i arbetet är de förstärkningsområden som skolutredningen föreslog för att öka kvaliteten för barns och elevers lärande. Under hösten 2017 ska två förvaltningschefer rekryteras och vara på plats före årsskiftet. Därefter ska genomförandeorganisationen successivt växla över till två tillfälliga - interimistiska - förvaltningar.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Principer för lokalisering av en förskolenämnd respektive en grundskolenämnd i Göteborgs Stad, dnr 0383/17

  I samband med att en ny förskolenämnd och en ny grundskolenämnd ska bildas i Göteborg, behöver frågan om lokaler för de två nya förvaltningarna lösas tidigt i processen. Genomförandeorganisationen, som bildats för att förbereda starten av de två nya förvaltningarna, föreslår följande principer för lokaliseringen.

  • Samlokalisering av de centrala stödfunktionerna. Det är viktigt för att öka möjligheten att utveckla ett likvärdigt och professionellt stöd till förskolechefer och rektorer. Lokalerna ska ha tillgång till goda kommunikationer, men ligga utanför den centrala stadskärnan.
  • De två nya nämnderna och deras förvaltningar kan sitta i olika lokaler. Det är viktigare att få fram lokaler till den 1 juli 2018 än att båda förvaltningarnas kontor finns på samma adress.
  • Regionala mötescentra med aktivitetsbaserade arbetsplatser bör skapas, bland annat för att behålla samverkan med olika verksamheter inom stadsdelsförvaltningarna.

  M, L och KD vill i ett yrkande att en samlokalisering av förvaltningarna i första hand bör prioriteras, men att det i andra hand kan godtas att förvaltningarna lokaliseras på olika platser om det är motiverat av tidsskäl eller andra skäl.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande: M, L och KD
  Yttrande: MP, S och V

  Ungdomsfullmäktige Cardboard Challenge på kulturkalaset, dnr 0877/17

  Ungdomsfullmäktige planerar att arrangera en gemensam aktivitet för barn och unga på årets upplaga av kulturkalaset. Idén är att skapa ett stort byggprojekt som skulle kunna slå någon form av rekord. Aktiviteten ska pågå under en dag och samla barn och unga från alla stadsdelar. Syftet är att skapa en rolig och kreativ mötesplats, med fokus på integration. Dessutom ska ett antal kringaktiviteter arrangeras, bland annat idéinsamling och frågesport. Ungdomsfullmäktige vill använda 90 000 kronor ur initiativpotten för att genomföra arrangemanget. Göteborg & Co ska stötta ungdomsfullmäktige praktiskt. Stadsledningskontoret ställer sig bakom initiativet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från MP, S och V om kompletterande budget våren 2017

  De största satsningarna i kompletteringsbudgeten från S, MP och V berör stadsdelarnas uppdrag. Flera av de satsningar som finns med i budget för 2018 föreslås starta redan under hösten 2017. Merparten av pengarna – 29,5 miljoner kronor - fördelas till stadsdelarna enligt följande:

  • Förstärkning av förskolan – 15 miljoner kronor.
  • Demensteam i hemtjänsten – 7,5 miljoner kronor.
  • Hemtagning av utskrivningsklara patienter – 5 miljoner kronor.
  • Förbättrad arbetsmiljö – 2 miljoner kronor.

  Dessutom föreslås bland annat att social resursnämnd ska få ett utökat kommunbidrag på 2 miljoner kronor för att förstärka arbetet inom Integrationscentrum Göteborg, som är en mötesplats för nyanlända, andra invandrare och svenskar.

  M, L och KD skriver i ett yrkande bland annat att ärenden med flerårseffekter bör hänskjutas till ordinarie budgetberedning. Innan stadens högsta beslutande organ har tagit beslut går det inte att fördela pengar, anser allianspartierna och föreslår att punkterna 14-17, som handlar om att tidigarelägga satsningar som hör till 2018 års budget, ska bordläggas. Punkt nummer 13 bifallas under förutsättning att kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2018 medger detta.

  För att finansiera en projektledare för LOV i daglig verksamhet under innevarande år föreslår M, L och KD att stadsledningskontoret tillförs 350 000 kronor för 2017. Finansiering för 2018 och framåt ska beslutas i stadens budget för 2018.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Två yrkanden: ett från M, L, KD och ett från SD

  Hemställan till Regeringen om trängselskatt i Marieholmstunneln, dnr 0847/17

  Stadsledningskontoret föreslår att Marieholmstunneln ska omfattas av trängselskatt och att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom Trafikverkets förslag med samma innebörd. Formellt är det regeringen som ska be riksdagen fatta ett beslut om att införa trängselskatt för denna bilpassage, enligt Lagen om trängelskatt.

  Trängselskatten i Göteborg har som målsättningar att minska trängsel, förbättra miljön och skapa intäkter till Västsvenska paketet. Hittills har trängselskatten i Göteborg bidragit till dessa målsättningar. Under 2020 ska biltunneln under Göta älv vid Marieholm öppna för biltrafik och då kommer tillgängligheten i vägsystemet att öka. Om passagen inte skulle omfattas av trängselskatt skulle biltrafiken och utsläppen öka, visar en utredning som Trafikverket, Göteborgs stad, Västtrafik och Göteborgsregionens kommunalförbund gjort. Att Marieholmstunneln omfattas av trängselskatten innebär att alla bilpassager under och över det centrala älvsnittet behandlas lika.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Martin Wannholt deltog inte i beslutet.
  Yrkande: SD

  Yrkande gällande SDN-sektorernas organisation

  S, M, MP, V, L och KD föreslår att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda konsekvenserna för stadsdelsnämnderna av att sektor skola och förskola centraliseras. Utredningen ska innehålla två spår där det första utgår från hur stadsdelarna skulle kunna organiseras utan dessa sektorer och det andra utgår från en centralisering av de verksamheter som idag ryms inom stadsdelsnämnderna.

  De sex partierna vill också att stadsledningskontoret återkommer till kommunstyrelsen med en tidsplan kring utredningen, finansieringsbehov och en konsekvensanalys. Vidare vill partierna tillsätta en politisk referensgrupp med sex ledamöter, där partirepresentationen följer kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.
  Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

  Göteborgsförslaget

  Via Göteborgsförslaget kan medborgare lämna förslag till politikerna i Göteborg. Alla förslag som efter 90 dagar fått minst 200 röster behandlas av ansvarig nämnd.

  Göteborgsförslag 32 – Gårdaalternativet, dnr 0829/17

  Förslagsställaren vill att Göteborgs politiker utreder Gårdaalternativet som ett alternativ till Västlänken.
   
  Stadsledningskontoret föreslår att förslaget avslås och skriver att en förstärkning av Göteborgs Central, som i dag är maximalt utnyttjad, utretts tidigare. Band annat har det skett i en järnvägsutredning 2007. I denna förordas Västlänken, som är en lösning med tvåspårig järnvägstunnel genom centrala Göteborg och tre nya stationer vid Centralen, Haga och Korsvägen. Västlänken fördubblar kapaciteten vid Göteborgs C och bidrar till en smidigare lokal och regional kollektivtrafik, med fler och oftare snabbare resealternativ än idag.

  Trafikverket har i dag uppdraget att bygga Västlänken och att projektet ingår i den av regeringen beslutade nationella planen för infrastruktur. Projektet är också en del av det Västsvenska paketet. Järnvägsplan för Västlänken är fastställd och prövas nu av regeringen. Kommunfullmäktige har antagit detaljplanerna för järnvägsanläggningen. Stadsledningskontoret anser därför inte att det är aktuellt att i nuläget fråga Trafikverket om de kan utreda Gårdaalternativet.

  S, M, MP, V, L och KD skriver i ett yrkande att de ser det som en oönskad placering att flytta ut Centralstationen till Gårdaberget, bort från den övriga stadsutvecklingen i centrala Göteborg. Den skulle dessutom få andra stora konsekvenser, så som en väsentlig ombyggnad av Göteborgs kollektivtrafik för att mata en station i Gårda.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-1) att avslå Göteborgsförslag nr 32 med yrkande från S, M, MP, V, L och KD. Martin Wannholt deltog inte i beslutet.
  Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

  Göteborgsförslag 38 - Fri kollektivtrafik, dnr 0825/17

  Förslagslämnaren vill att Göteborgs Stad ska införa fri kollektivtrafik för alla. Sedan 2012 är Västra Götalandsregionen ansvarig för kollektivtrafiken i regionen och är enligt lagstiftningen kring kollektivtrafikmyndighet ansvarig för prissättning i kollektivtrafiken. Det väckta förslaget ligger därför inte inom kommunens ansvarsområde. Kommuner har möjlighet att göra tillköp av trafik och anpassade rabatter, förutsatt att det går i linje med beslutat trafikförsörjningsprogram och strategier och tillköp ska avse förhållandevis begränsade ökningar av ambitionsnivå. Tillköp från kommuner ska godkännas av Västra Götalandsregionen. Att införa fri kollektivtrafik ligger inte i linje med strategier hos Västra Götalandsregionen och är inte en begränsad åtgärd och kan inte kan lösas genom ett kommunalt tillköp. Förslagsställaren hänvisas därför till Västra Götalandsregionen.

  S och MP skriver i ett yrkande att Västra Götalandsregionen (VGR) är huvudman för kollektivtrafiken i Göteborg. Frågan om att Göteborg Stad skall bekosta hela kollektivtrafiken och göra den kostnadsfri är något som ligger mycket långt från de ekonomiska möjligheter som finns idag och där Göteborg måste prioritera de ansvar som åligger kommunen.

  Kommunstyrelsen beslutade att avslå Göteborgsförslag nr 38 med yrkandet från S och MP.
  Yrkande: S och MP
  Yttrande: SD
  Protokollsanteckning: V

  Göteborgsförslag 54 – Fyrverkeriförbud, dnr 0833/17

  Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad inför ett förbud för privatpersoner att använda fyrverkerier. Stadsledningskontoret anser att förslaget måste utredas innan beslut om sådant förbud fattas.

  Kommuner får utfärda lokala ordningsföreskrifter, som ett komplement till bestämmelserna i ordningslagen. Redan i ordningslagen finns restriktioner när det gäller fyrverkerier. Frågan om att införa ytterligare begränsning i Göteborgs Stads lokala ordningsföreskrifter har utretts tidigare och kommunfullmäktige har avslagit en sådan motion, bland annat med hänvisning till svårigheten att genom en lokal ordningsföreskrift reglera när användningen av fyrverkerier ska vara tillåten. Vidare har stadsledningskontoret under 2016 genomfört en översyn av stadens lokala ordningsföreskrifter och beslut kommer att tas inom kort. Där föreslås ingen förändring när det gäller föreskriften om fyrverkerier.

  M, L och KD vill i ett yrkande att Göteborgsförslag 54 inklusive ett yttrande från allianspartierna sänds på remiss till stadsdelsnämnderna, Polismyndigheten och Räddningstjänsten Storgöteborg samt till Blå Stjärnan och Djurskyddet, samt att stadsledningskontoret beaktar remissyttrandena vid beredning av förslaget till reviderade ordningsstadgar för Göteborgs Stad.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att sända Göteborgsförslaget 54 på remiss i  enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Två yrkanden: ett från S, MP, V och ett från M, L, KD

  Göteborgsförslag 58 - Redogörelse över kostnad för tomma platser för ensamkommande, dnr 0855/17

  Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad anlitar en extern aktör som får i uppdrag att granska och redogöra för kostnaderna för tomma platser för ensamkommande flyktingbarn och andra grupper av nyanlända under 2016. Dessutom förelås att en extern aktör granskar och redogöra för riskerna kring att ha platser ståendes tomma under 2017. Vidare föreslås att en extern aktör får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden.

  Stadsledningskontoret skriver att kommunstyrelsen lagt ett liknade uppdrag på stadsledningskontoret, vilket redovisades på kommunstyrelsen möte den 3 maj 2017. Diarienummer 0553/17.

  M, L och KD skriver i ett yrkande att de anser att det underlag som finns är tillräckligt. Att anlita en extern aktör i detta skede skulle innebära merkostnader som inte är motiverade med hänsyn till redan befintligt underlag jämte nya åtgärder och tillkommande uppdrag som är beslutade av kommunstyrelsen. Dessutom finns en revisionsredogörelse samt en extern rapport från PwC 2016-08-18.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att anse Göteborgsförslag 58 besvarat med hänvisning till yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande: M, L och KD
  Yttrande: S, MP, V

  Övriga ärenden

  Årsredovisning 2016 samt prövning av ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, dnr 1543/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Byggnadsnämndens taxa 2018, dnr 0721/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med återremissyrkandet från L, M och KD
  Återremissyrkande: L, M och KD
  Yrkande: Martin Wannholt

  Interkommunal ersättning Svenska Balettskolan 1 juli 2017 till 31 december 2017, dnr 0038/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utvärdering och förslag till reviderat regelverk för kommunal subvention till trygghetsboende, dnr 0803/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel, dnr 0864/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Val av ledamöter till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, dnr 0867/16

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Toni Orsulic (M), Ewa Jablonska (L), Anna Kindal (KD) och Björn Tidland (SD). Namnen på rödgröna ledamöterna inkommer senare.

  Förslag på förändrade befogenheter gällande kommungemensamma tjänster, dnr 0316/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP och V.
  Yrkande: S, MP och V

  Förslag till ny kommungemensam intern tjänst - organisation för dataskyddsombud enligt EU:s dataskyddsförordning, dnr 0854/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med återremissyrkandet från M, L och KD.
  Återremissyrkande: M, L och KD

  Ansökan iCapital Award 2017-18, EU:s pris för Europas innovationshuvudstad, dnr 0963/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 3541-17, laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut att godkänna Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet, dnr 0321/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Martin Wannholt deltog inte i beslutet.
  Yttrande: SD

  Yttrande till Förvaltningsrätten, nu fråga om fullmakt, dnr 0954/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs miljö- och klimatnämnd, dnr 0615/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Kommunledningens svar avseende revisionsredogörelser 2016, dnr 0839/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Val av andre ersättare i styrelsen för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder i stället för Rebecca Amiri (M) som avsagt sig, dnr 21/17

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Angelika Gelin (M).

  Framställan från Social resursnämnd om att få använda eget kapital under 2017, dnr 0970/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Motion av Staffan Levinsson (SD), Mats Eriksson (SD), Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att slå ihop de kommunala bostadsbolagen, dnr 0434/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till AB Framtiden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att bygga ytterligare fyra äldreboenden i Göteborgs Stad, dnr 0437/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till stadsdelsnämnden Örgryre-Härlanda. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: M, L och KD

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD), Staffan Levinsson (SD) och Lars Hansson (SD) om att Göteborgs Stad inte ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på etnicitet, dnr 0373/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till kulturnämndens yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20), dnr 0712/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter, dnr 0735/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35), dnr 0873/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: MP, S och V
  Yttrande: L, M och KD

  Remiss från Naturvårdsverket - Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall samt icke farligt byggnads- och rivningsavfall, dnr 0680/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, (SOU 2017:22), dnr 0808/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från SD

  Remiss från Socialdepartementet - Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12), dnr 0787/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Finansdepartementet - En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30), dnr 0865/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Arkivnämnden - Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad, dnr0832/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Sannegården 734:9 samt del av Rödjan 727:18 till Göteborg Energi AB, dnr 0791/17
  (23 augusti)

  Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB, dnr 0958/14
  (23 augusti)

  Beslut om inriktning CELSIUS fas 2, dnr 0556/17
  (23 augusti)

  Yrkande från Martin Wannholt angående en oberoende utredning av stadens ombildningar till bostadsrätt
  (23 augusti)

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, dnr 1900/16
  (23 augusti)

  Uppdrag Älvstaden, dnr 1658/15
  (23 augusti)

  Servicepolicy för Göteborgs Stad, dnr 0637/17
  (23 augusti)

  Yrkande från MP, S och V om tillsättande av vetenskapliga råd med uppgift att stödja utveckling inom förskola, grundskola och gymnasium
  (23 augusti)

  Yrkande från S och MP angående planering för genomförandet av kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborg
  (23 augusti)
  Beslut om bordläggning efter votering (7-6)
  Protokollsanteckning: MW

  Motion av David Lega (KD) och Kalle Bäck (KD) om att införa hemtagningsteam i hela Göteborgs Stad, dnr 0435/17
  (23 augusti)

  Göteborgsförslag 100 - Kostnadsredovisning för temporära boenden, dnr 0853/17
  (23 augusti)

  Göteborgsförslag 190 - Tillsätt en kommission, Västlänken, dnr 0924/17
  (23 augusti)

  Göteborgsförslag 240 - Offentlig debatt om Västlänken – IRL, dnr 0923/17
  (23 augusti)

  Göteborgsförslag 248 - Öppen hearing om Västlänken och alternativen, dnr 0922/17
  (23 augusti)

 • 2017-06-07

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen, dnr 0710/16

  Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram en ny detaljplan för Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen. Här ska det enligt förslaget bli cirka 1 660 nya bostäder, cirka 105 000 kvadratmeter lokaler, grönområde och nya gator. Bostäderna kommer att variera i storlek och här ska finnas en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter och äldreboende. Inom området ska det finnas förskolor med cirka 12 avdelningar och med utemiljö på taket för vissa. Detaljplanen innehåller fyra höga ikonbyggnader med cirka 27, 36, 43 och 72 våningar. Karlatornet blir den högsta byggnaden, cirka 245 meter. Karlavagnsplatsen ingår i delområdet Lindholmen som i sin tur utgör en del av Älvstaden. Platsen kommer att bli en tät och blandad stadsbebyggelse på höjden, i åtta kvarter. Kvarteren ska inrymma lokaler för verksamheter och butiker i alla bottenvåningar. Övriga våningar kan innehålla bostäder, kontor, hotell och förskola. Parkering i området ska enligt förslaget i huvudsak ske under marknivå i garage. En särskild miljökonsekvensbeskrivning har gjorts.

  Synpunkter som kommit in i samråd och granskning handlar om att den höga bebyggelsen negativ påverkar stadsbilden. Länsstyrelsen har haft synpunkter på att riksintresset för kommunikation skadas och att bebyggelsen blir olämplig för människors hälsa och säkerhet samt att det finns risk för olyckor, översvämning och erosion. Stadsbyggnadskontoret har anpassat detaljplanen utifrån dessa synpunkter och har under hand stämt av med länsstyrelsen. Trafikverket och Göteborgs Stad har inlett en dialog om trafiken och säkerheten kring Lundbyleden, Lundbytunneln, Eriksbergsmotet och Hamnbanan i förhållande till den omgivande stadsutvecklingen.

  Byggnadsnämnden anser att detaljplanen är en del av nya Göteborg som bland annat tillåter höga hus i kluster på väl valda platser. Planförslaget blir, enligt byggnadsnämnden, ett viktigt första steg i att utveckla Lindholmen till en mer komplett stadsdel. Stadsledningskontoret ställer sig bakom detaljplanen, men skriver att det finns ett antal utmaningar i detaljplanen som behöver arbetas vidare med - bland annat bristen på större park och rekreationsområde. Det är också viktigt att Göteborgs Stad följer hur det går med förskoleverksamheten för att dra lärdom för framtiden.

  Frågan om att skapa plats för en skola i området kommer att hanteras i en särskild detaljplan för Pumpgatan. Detaljplanen stämmer överens med stadens översiktsplanering och svarar mot budgetmålet att bygga bort bostadsbristen. I området finns god tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och service.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: M, L och KD

 • 2017-05-31

  Här publicerar vi  en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för järnvägstunnel och bostäder vid Säterigatan inom stadsdelen Sannegården i Göteborg, dnr 1375/16

  En ny detaljplan inom stadsdelen Sannegården har tagits fram av stadsbyggnadskontoret. Den omfattar en ny järnvägstunnel för Hamnbanan och nya bostäder vid Säterigatan. När Hamnbanan läggs i en tunnel innebär det att det blir plats över för en mer sammanhängande bebyggelse och att Sannegården kan knytas ihop med Lindholmen. Enligt den nya detaljplanen kan här byggas cirka 1 100 bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. Dessutom innehåller planen minst 7 000 kvadratmeter lokalyta, en eller två förskolor, parkområden och nya gator. Bebyggelsens höjd planeras till 5-7 våningar.

  Synpunkter som kom in samband med samråd och granskning handlar om att det kan finnas risker med att lägga bebyggelse nära en järnvägstunnel, med tanke på bland annat buller och säkerhet. Enligt förslaget får nu bara kontor och handel ligga närmast tunnelmynningen. Bostäder måste ligga minst 30 meter bort och skyddsåtgärder mot buller och åtgärder för att öka säkerheten kommer att behövas. Stadsledningskontoret ställer sig bakom den föreslagna planen, som ger ett stort antal nya bostäder i ett område som har god kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och nära till bland annat service.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Detaljplan för järnvägstunnel under Krokängsparken, inom stadsdelarna Bräcke och Sannegården, dnr 1376/16

  Hamnbanan, som kör gods från hela Norden till  hamnområdena i Göteborg, ska byggas ut till dubbelspår. Förslaget är att lägga dubbelspåren i en tunnel under Krokängsarken inom stadsdelarna Bräcke och Sannegården. En ny detaljplan har tagits fram av stadsbyggnadskontoret för detta ändamål. Utöver denna plan finns även ett förslag på ny detaljplan för Säterigatan (dnr 1375/16), som handlar om en annan del av Hamnbanan.

  Utbyggnaden av Hamnbanan syftar till att öka godskapaciteten och stärka en miljömässigt bra förbindelse till Göteborgs Hamn. När utbyggnaden är klar ska dagens spårområde tas bort, Planen leder till mindre buller i området och till att säkerheten blir bättre för gående och cyklister. Det innebär också att det blir plats för annan stadsutveckling och att Pölseboområdet, Västra Eriksberg och Krokängsberget kan kopplas ihop. Under byggtiden kommer det dock att uppstå en del störningar, bland annat måste gamla ekar i Krokängsparken och på Bratteråsberget tas ned. Trafikverket har lovat att plantera nytt. Även fotbollsplanen – Krokängsplan – kommer att behöva grävas upp under byggtiden. En tillfällig ersättningsplan planeras och därefter ska Krokängsplan återställas, inklusive ett nytt klubbhus. Stadsledningskontoret ställer sig bakom den föreslagna detaljplanen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Detaljplan för bostäder väster om Litteraturgatan inom stadsdelen Backa i Göteborg, dnr 0306/17

  En ny detaljplan för området väster om Litteraturgatan inom stadsdelen Backa har arbetats fram av stadsbyggnadskontoret. Här ska byggas 650-700 nya bostäder med kvarterskaraktär, en förskola och dessutom nya trafikkörfält för kollektivtrafiken och nya gång- och cykelbanor. I bottenvåningen och i markplan ska det delvis finnas plats för lokaler. Området som ska bebyggas består i dag mest av trafikytor, asfalterade parkeringsplatser och gräsmark. Längs Litteraturgatan finns många träd i rader, som behöver tas ned för att det ska gå att bygga. Länsstyrelsen har gett dispens för detta. Träden ska sedan ersättas med nya träd.

  Syftet med den nya detaljplanen är att utveckla stadsdelen genom att komplettera med fler bostäder och mer service. Litteraturgatan ska bindas samman med stråket mellan Wadköpingsgatan i söder och Backadalsgatan i norr, och även knytas närmare Selma Lagerlöfs torg. Området ska bli mer stadsmässigt, med fler mötesplatser. Gångtunnlar ska ersättas av övergångar i gatuplan för att öka tryggheten. I dag finns flest hyresrätter i området. Därför planerar det kommunala bostadsbolaget Framtiden, som är det bolag som ska bygga i området, att blanda boendeformer. Här ska även bli bostadsrätter, radhus, seniorbostäder och trygghetsbostäder. Stadsledningskontoret ställer sig bakom den föreslagna detaljplanen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: SD

  Förvärv och avyttring av bolag inom ramen för fastighetsaffären i Biskopsgården, dnr 0817/17

  Det kommunala bostadsbolaget Framtiden har beslutat att utveckla och öka tryggheten i ett antal bostadsområden i Göteborg. Norra Biskopsgården är ett av dessa och kvarteren kring Friskväderstorget ett nyckelområde för trygghets- och utvecklingsarbetet. Här är i Bostadsbolaget den dominerande ägaren, men ett av höghusen vid torget ägs idag av fastighetsägaren Willhem AB. För att effektivisera förvaltningen i området har Bostadsbolaget och Willhem AB kommit överens om en bytesaffär. I bytesaffären ingår två fastigheter som idag ägs av Bostads AB Poseidon, en fastighet som ägs av Bostadsbolaget och en fastighet som ägs av Willhem AB. För att kunna paketera fastighetsförsäljningen behöver bland annat ett nytt bolag inom Framtidenkoncernen bildas.

  Stadsledningskontoret ställer sig bakom Bostadsbolagets affärsupplägg och skriver att den ligger i linje med Framtidenkoncernens uppdrag att bidra till en aktiv fastighetsförvaltning och i samverkan med andra aktörer förädla nya och befintliga bostadsområden.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Hemställan från kulturnämnden att få genomföra om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet, dnr 0921/13

  Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och är i stort behov av upprustning, exempelvis förbättrade publikflöden, bättre tillgänglighet och förbättrad arbetsmiljö för personalen. Kulturnämnden vill göra en om- och tillbyggnation och enligt förstudien ska det bland annat bli en ny vindskyddad entré i glas som vänder sig ut mot Gamla Varvsparken. Parken kompletteras med ett nytt entréstråk och en inlastningsyta för museet. Nuvarande parkeringar längs med fasaden försvinner. Dessutom föreslås en ny och större akvariebyggnad under jord. Vidare planeras det för en ny samlingsplats för skolklasser i anslutning till entrén, en barnvagnsparkering, en ny reception med lågdel för ökad tillgänglighet, museibutik och café ut mot parken. Under ombyggnaden behöver museet stänga, preliminärt med start hösten 2018. En återinvigning planeras till oktober 2021. Under ombyggnationen planerar museet att pröva nya former för sin verksamhet, bland annat vandringsutställningar.

  Totala investeringskostnaden går på 111 miljoner kronor. För att klara hyra och ökade driftskostnader ber kulturnämnden om att budgetramen ökas med 7,3 miljoner kronor från och med 2021 och framåt. Dessutom behövs en utökad budgetram med 0,8 miljoner kronor för åren 2018 – 2020 för att hantera evakueringskostnader. Stadsledningskontoret föreslår att frågan ska hanteras i budgetberedningen för 2018 och flerårsplaner för 2019-2020.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 1 2017, dnr 0935/17

  Göteborgs Stads samlade ekonomiska resultat för 2017 väntas bli positivt, såväl i kommunsektorn som i bolagssektorn. Resultatet för bolagen spås hamna i nivå med 2016 års resultat, det vill säga runt 1 400 miljoner kronor. Det strukturella resultatet för kommunsektorn - den skattefinansierade delen av Göteborgs Stad - kommer enligt prognosen att nå ett nollresultat.

  Utvecklingen är i enlighet med kommunfullmäktiges budget och plan, men är inte hållbar på sikt. Göteborgs Stad står inför stora utmaningar när det handlar om klara en kraftig befolkningstillväxt samtidigt som gruppen äldre och gruppen yngre ökar snabbare än gruppen i arbetsför ålder. Investeringsvolymerna i staden väntas öka rejält och bedöms 2017 hamna på knappt 11 miljarder mot 7,6 miljarder föregående år.

  Under årets första tre månader minskade försörjningsstöd med drygt fem procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda fortsatte att öka, men i lägre takt än under 2016. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, men oförändrad jämfört med första kvartalet 2016. Rekryteringssvårigheterna kvarstår.
   
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: SD

  Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst - förslag till förfrågningsunderlag, dnr 1255/15

  Valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV, ska införas inom hemtjänsten i Göteborgs Stad, enligt beslut i kommunfullmäktige. För den enskilda ger det en möjlighet att välja utförare, antingen Göteborgs Stads hemtjänst eller hemtjänst från en privat utförare. Valfrihetssystemet innebär fri etableringsrätt för privata utförare som uppfyller de krav som stadens ställer i det så kallade förfrågningsunderlaget. En privat utförare kan vara ett företag, stiftelse eller förening.

  Stadsledningskontorets förslag till förfrågningsunderlag har varit på remiss hos stadsdelsnämnderna, branschorganisationer, fackliga organisationer och brukarråden. Ett nytt förslag, med ett antal justeringar, presenteras nu. Förfrågningsunderlaget beskriver krav inom fem olika delar: allmän orientering, administrativa krav, krav på utförare, krav på tjänsten samt kontraktets villkor.

  Kraven utgår från de EU-rättsliga grundprinciperna och målet är att den enskilde ska ha möjlighet att välja olika typer av utförare och att även små företag ska kunna ansöka om att bli utförare. Ett av förslagen är därför att Göteborgs Stad delats upp i 35 geografiska områden och att de privata utförarna ska kunna begränsa sin verksamhet till ett eller flera av dessa områden. De privata utförarna måste kunna ge hemtjänst mellan 6 och 23.30 enligt förslaget, medan insatser på natten fortsatt kommer att utföras av Göteborgs Stads hemtjänst. Ett annat krav, enligt förslaget, är att en majoritet av personalen i de privata utförarna ska ha omvårdnadsutbildning.

  I ett valfrihetssystem enligt LOV har kommunen två roller. I den ena rollen kommer Göteborgs Stad att vara huvudman och ytterst ansvarig för all hemtjänst, oavsett vem som utför tjänsten. Det innebär att biståndsbedömning för enskilda individer även i fortsättningen ska göras av kommunen. Det innebär också att Göteborgs Stad kommer att godkänna och teckna kontrakt med privata utförare och ansvara för att följa upp samtliga utförare av hemtjänst. I den andra rollen kommer Göteborgs Stad att vara utförare av hemtjänst och ska leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.
   
  Avgiften för hemtjänst ska vara densamma, oavsett vem som utför den. Efter att privata utförare godkänts ska Göteborgs Stad lämna information om samtliga leverantörer av hemtjänst på ett sakligt, jämförbart och lättbegripligt sätt. För brukare som inte kan eller vill välja kommer det att finnas ett så kallat icke-valsalternativ. De två första åren ska det den enligt förslaget vara kommunala hemtjänsten.

  Enligt tidplanen behöver kommunfullmäktige fatta beslut om förfrågningsunderlaget i juni 2017. Målet är att den enskilda ska kunna välja utförare av hemtjänst senhösten 2017. När förfrågningsunderlaget är beslutat ska det löpande annonseras på den nationella webbplatsen.

  M, L och KD förslår i ett tilläggsyrkande att grundersättningen för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad 2018 räknas upp till 2018 års nivå och fastställs till 400 kronor per timma. Ersättningen innefattar momskompensation med 6 kronor per timma. För kommunala utförare utgår ersättningen exklusive momskompensation, vilket ger en ersättning på 394 kronor per timma.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och efter votering (7-6) i enlighet med tilläggsyrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Återremissyrkande: V, S och MP
  Tilläggsyrkande: M, L och KD
  Yttrande: M, L och KD

  Göteborgs Stads anslutning till International Water Associations, IWA:s principer, dnr 0762/17

  Den 12-14 juni arrangerar Göteborgs Stad en internationell vattenkonferens, Embrace the Water. Kretslopp- och vattennämnden föreslår att Göteborgs Stad i samband med detta ställer sig bakom principerna för Water-Wise Cities inom ramen för International Water Association, IWA. Det finns 17 principer och målet är att hitta övergripande helhetslösningar för allt vatten i en stad. Principerna ska hjälpa lokala beslutsfattare, tjänstemän och individer att tillsammans hitta de bästa lösningarna för att hantera allt vatten i staden. Kretslopp- och vattennämnden föreslår att Göteborgs Stad ska fokusera extra på fem av principerna, bland annat att minska översvämningsrisken, skapa attraktiva vattenmiljöer och skydda vattenkvaliteten. Stadsledningskontoret ser positivt på att Göteborgs Stad ställer sig bakom IWA:s principer.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från M, L och KD om att regeringen måste ingripa i hamnkonflikten

  M, L och KD vill att regeringen ingriper i den arbetsrättsliga konflikten i Göteborgs hamn och initierar en modernisering av konfliktreglerna.  Allianspartierna skriver att Göteborgs hamn har en mycket stor betydelse för Sverige som ett exportberoende land. Nära 30 procent av utrikeshandeln passerar genom hamnen. Att logistiken fungerar är av största vikt för landets företag och därmed även för tillväxten i svensk ekonomi och för välståndet i Sverige. De tre partierna anser att det är orimligt att en konflikt tillåts blockera väsentlig infrastruktur och strypa den viktiga navelsträng som Göteborgs hamn är för regionen och för riket. De vill att kommunstyrelsen ber regeringen om att ingripa och ta initiativ till att förändra reglerna för strejkrätt i Sverige. Åtgärderna behöver vidtas skyndsamt, skriver allianspartierna.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst att avslå yrkandet med hänvisning till yttrandet från S, MP och V. SD avstod från att delta i beslutet.
  Yttrande: S, MP, V

  Åtgärdsplan för kostnader för tomma platser för ensamkommande flyktingbarn, dnr 0553/17

  Under hösten 2015 och även under 2016 kom ett stort antal ensamkommande flyktingbarn till Göteborg. Göteborgs Stad var en av landets ankomstkommuner och hade därmed skyldighet ordna boenden. Dessutom blev barn anvisade till Göteborg av Migrationsverket. Social resursnämnd öppnade därför boenden i egen regi, men också genom att teckna avtal med privata boenden och genom att hyra platser i andra kommuner. Under 2016 uppstod kostnader för tomma platser på sådana boenden på 195 miljoner konor. Social resursnämnd bedömer att Göteborg kommer att få statsbidrag som täcker den större delen av dessa kostnader.

  I dag har många boenden för ensamkommande stängts och avtal har sagts upp eller förhandlats om. Trots det kommer det att uppstå kostnader även under 2017 för tomma platser. Statsbidragen bedöms kunna täcka en del, men inte allt. Kostnader för dessa så kallade tomplatser beräknas hamna på mellan 7 och 40 miljoner kronor.

  För att undvika att en liknande situation uppstår igen behövs en rad åtgärder, bland annat en beredskapsplan som omfattar ansvar, lokaler, bemanning och samarbetsformer med civilsamhället. Dessutom behövs ett förberett samarbete med frivilliga organisationer kring särskilda insatser.

  Stadsledningskontorets bedömer att stadens förutsättningar att hantera en liknande situation har förbättrats. I dag finns till exempel en riktlinje för krisberedskap och krishantering. Erfarenheten säger också att liknande situationer sannolikt är kortvariga och kan hanteras utan att binda upp sig långsiktigt. Stadsledningskontoret betonar att Göteborgs Stad behöver sänka ambitionsnivån för omhändertagandet i liknande akuta situationer för att minimera kostnader för tomplatser.

  M, L och KD skriver i ett yrkande att åtgärdsplanen behöver konkretiseras för att liknade situationer med tomgångskostnader inte ska uppstå. De vill att den delen av ärende skickas tillbaka till stadsledningskontoret för ytterligare utredning. Dessutom vill allianspartierna att stadsledningskontoret kontinuerligt ska informera kommunstyrelsen om kostnadsutvecklingen när det gäller tomma platser och föreslå erforderliga beslut. Vidare vill de att stadsledningskontoret ska göra en samlad analys av arbetet med att ta emot anvisade flyktingar, andra grupper och ensamkommande barn och unga från 2015 och framåt. Partierna vill också att social resursnämnd ska undersöka om det går att utnyttja de tomma platserna för annan verksamhet.

  Kommunstyrelsen beslutade efter två voteringar (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande: M, L och KD
  Yttrande: SD

  Uppdrag att identifiera offentliga platser där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning, dnr 0789/16

  Stadsledningskontoret har lett en utredning som handlar om att identifiera lämpliga offentliga platser där det finns behov av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning. Det ska i så fall ske i enlighet med Göteborgs Stads policy och riktlinje för kameraövervakning.

  Stadsdelsnämnderna, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och social resursnämnd har deltagit i utredningen. Samtliga stadsdelsnämnder utom Norra Hisingen, Örgryte-Härlanda och Majorna-Linné ser ett behov av kameraövervakning. Flera nämnder påtalar att effekten av kameraövervakning är tveksam och hänvisar till Brottsförebyggande rådet, BRÅ. De beskriver också att det finns andra åtgärder som är affektiva, bland annat samarbete med polis, bostadsbolag, föreningar och näringsliv. Dessutom måste alltid hänsyn tas till den enskildes rätt till personlig integritet.

  Två stadsdelsnämnder anser att det finns ett stort behov av bland annat kameraövervakning. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beskriver till exempel Kortedala torg som en öppen marknadsplats för försäljning av narkotika och att personal på socialkontoren upplever en hotfull arbetssituation. Stadsdelsnämnden Angered anger generellt att brottsligheten och känslan av otrygghet är hög i stadsdelen och nämnden har identifierat tjugo platser där kameraövervakning kan vara rimlig. Social resursförvaltning har identifierat fyra specifika riskområden – Järntorget, Andra Långgatan, Nordstan och Lilla Bommen/GöteborgsOperan. Förvaltnings AB Göteborgslokaler föreslår flera platser där kameraövervakning skulle kunna vara ett alternativ för att öka tryggheten.

  Stadsledningskontoret skriver att det är polismyndigheten och inte kommunen som i första hand har att tillse att gator och torg utgör en trygg miljö för människor. Regeringsrätten har tidigare uttalat att det finns goda skäl som talar för att arbetsordningen mellan dessa myndigheter hålls tydlig. Stadsledningskontoret påminner också om den kritik som stadsrevisionen riktat mot kommunen, bland annat att övervakning skett utan tillstånd och att hanteringen av inspelat material inte levt upp till Datainspektionens krav. Ökad kameraövervakning medför ett ökat ansvar och ett ökat arbete så att säkerhet, granskning, förvarig, radering, underhåll med mera hanteras korrekt.

  M, L och KD vill i ett yrkande att stadsdelsnämnderna Norra Hisingen, Örgryte-Härlanda och Majorna-Linné skyndsamt fullgör uppdraget att identifiera lämpliga offentliga platser där kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning skulle behövas. Vidare vill de att fastighetsnämnden och AB Göteborgslokaler ska beräkna kostnaden för att uppföra trygghetsfrämjande kameror på utpekade platser och återkomma med förslag till genomförandeplan. Dessutom vill allianspartierna att stadsledningskontoret ska föreslå en skrivelse till regeringen med hemställan om att reformera kameraövervakningslagen, så att människors behov av trygghet får ökad betydelse vid tillståndsgivning.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med beslutssatserna ett och tre i yrkandet från M, L och KD. Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med beslutspunkt två i yrkandet från M, L och KD. V och MP reserverade sig mot besluten.
  Yrkande: M, L och KD
  Yttrande: SD

  Motion om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg, dnr 1383/16

  Jonas Ransgård, M, Helene Odenjung, L och David Lega, KD föreslår i en motion tre åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg. Första åtgärden handlar om att be polisen utse området inom Vallgraven till ett så kallat paragraf 3-område enligt lagen om ordningsvakter, vilket betyder att området kan bevakas av vakter. Den andra delen av förslaget går ut på att få till stånd en samordnad upphandling av ordningsvakter och tredje delen i förslaget handlar om att kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, park- och naturnämnden samt fastighetsägarna ska kartlägga och identifiera otrygga platser inom Vallgraven och vidta trygghetsfrämjande åtgärder.

  Motionen har varit på remiss hos en rad nämnder och bolag inom Göteborgs Stad. Byggnadsnämnden, park- och naturnämnden och stadsdelsnämnden Centrum svarar att förvaltningsöverskridande samarbeten redan sker via satsningarna Trygg, vacker stad och Trygg i Centrum. Även social resursnämnd hänvisar till det samarbete som redan finns med polisen genom modellen Trygg i Göteborg. Fastighetsnämnden och trafiknämnden är positiva till det tredje delförslaget och menar att utökad samverkan kan förbättra tryggheten. Försäkringsbolaget Göta Lejon svarar att det utifrån skadestatistik inte finns indikationer på att insatserna inom Vallgraven behöver öka. Kommunala fastighetsbolaget Higab tar inte ställning.

  M, L och KD vill i ett yrkande att Göteborgs Stad ansöker hos polismyndigheten om att göra stråken kring Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg och Kanaltorget till platser som enligt paragraf 3 kan bevakas av ordningsvakter. Dessutom vill alliansen att park- och naturnämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram som ska göra stadsmiljön inom Vallgraven tryggare, och där området Kanaltorget-Nordstan-Brunnsparken har högsta prioritet. Därmed ska motionen anses besvarad.

  Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka yrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Två yrkanden: ett från M, L, KD och ett från MP, V

  Motion om att arbeta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg, dnr 1240/16

  Hampus Magnusson och Axel Josefson, M, vill i en motion att Göteborgs Stad ska arbeta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg. En sådan strategi bör bland annat ta ställning till var olika delar av stadens fiskerinäring bör lokaliseras, hur fisket kan bevaras som en del av stadsbilden, hur ett hållbart fiske kan garanteras och hur stadens fiskerinäring kan samspela med Göteborgs besöksnäring.

  Fastighetsnämnden är positiv och skriver i sitt remissvar att den utredning som kommer att göras kring Fiskebäcks hamn blir ett underlag för strategin.  Även kommunala fastighetsbolaget Higab tillstyrker motionen och menar att en strategi för fiskenäringen kan skapa tydlighet för Fiskhamnsområdet. Byggnadsnämnden avstyrker och anser att en strategi för fiskenäringen bör ingå i den näringslivsstrategi som Business Region Göteborg, BRG, håller på att arbeta med. BRG avstår från att yttra sig och Göteborg & Co tar inte ställning.

  M, L och KD är positiva till att ta fram en strategi för fiskenäringen. De vill att ansvaret ska ligga på kommunstyrelsen och stadsledningskontoret, men att arbetet ska ske i samverkan med berörda bolag och nämnder, till exempel Business Region Göteborg, BRG, Göteborg & Co, byggnadsnämnden, trafiknämnden och fastighetsnämnden. Utredningen bör också ske i samverkan med näringsidkare i Fiskebäcks Hamn, aktörerna på Göteborgs Fiskeauktion, i Feskekörka och andra berörda parter.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att tillstyrka yrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Två yrkanden: ett från M, L, KD och et från S, MP, V

  Övriga ärenden

  Remittering av förslag till nytt reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd, dnr 0591/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Yrkande från SD om miljöteknisk markundersökning på Hult 36:1 samt Hult 37:1 innan fortsatt grundläggning får ske

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) att avslå yrkandet. SD reserverade sig mot beslutet.
  Två yttranden: ett från S, MP, V och ett från M
  Protokollsanteckning: ett från Martin Wannholt och ett från L och KD.

  Motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att äldre ska få nylagad, näringsrik och god mat genom kommunala skolor med eget kök, dnr 0432/17

  Kommunstyrelsen beslutade i huvudvoteringen (6-6) och med ordförandes utslagsröst att avstyrka motionen med hänvisning till yttrandet från MP, S och V. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: MP, S, V

  Remiss från Kulturdepartementet - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8), dnr 0691/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemoria Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor (U2017/01031/S), dnr 0654/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: MP, S och V

  Remiss från Socialdepartementet - Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106), dnr 0698/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd, dnr 0760/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remisser från Länsstyrelsen - Ansökningar från Trafikkontoret om kameraövervakning, dnr 0840/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Justitiedepartementet - Betänkande av brottsdatalag (SOU 2017:29), dnr 0822/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Förslag till budget 2018 och flerårsplaner 2019-2020
  (14 juni)

  Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Sannegården 734:9 samt del av Rödjan 727:18 till Göteborg Energi AB, dnr 0791/17
  (14 juni)

  Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB, dnr 0958/14
  (14 juni)

  Återrapportering och utvärdering av intraprenader som driftsform inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, dnr 0715/16
  (14 juni)

  Byggnadsnämndens taxa 2018, dnr 0721/17
  (14 juni)

  Förslag till riktlinjer för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad, dnr 0783/17
  (14 juni)

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd, dnr 1900/16
  (14 juni)

  Hemställan till Regeringen om revidering av Göteborgsbilagan i Lag om trängselskatt - nya betalstationer i anslutning till Marieholmstunneln, dnr 0874/17
  (14 juni)

  Kommunledningens svar avseende revisionsredogörelser 2016, dnr 0839/17
  (14 juni)

  Uppdrag Älvstaden, dnr 1658/15
  (14 juni)

  Servicepolicy för Göteborgs Stad, dnr 0637/17
  (14 juni)

  Yrkande från MP, S och V om tillsättande av vetenskapliga råd med uppgift att stödja utveckling inom förskola, grundskola och gymnasium
  (14 juni)

  Motion av David Lega (KD) och Kalle Bäck (KD) om att införa hemtagningsteam i hela Göteborgs Stad, dnr 0435/17
  (14 juni)

  Göteborgsförslag [32] för beslut – Gårdaalternativet, dnr 0853/17
  (14 juni)

  Göteborgsförslag [38] för beslut - Fri kollektivtrafik, dnr 0853/17
  (14 juni)

  Göteborgsförslag 54 – Fyrverkeriförbud, dnr 0833/17
  (14 juni)

  Göteborgsförslag 58 - Redogörelse över kostnad för tomma platser för ensamkommande, dnr 0855/17
  (14 juni)

  Göteborgsförslag 100 - Kostnadsredovisning för temporära boenden, dnr 0853/17
  (14 juni)

  Göteborgsförslag [190] - Tillsätt en kommission, Västlänken, dnr 0924/17
  (14 juni)

  Göteborgsförslag [240] - Offentlig debatt om Västlänken – IRL, dnr 0923/17
  (14 juni)

  Göteborgsförslag [248] - Öppen hearing om Västlänken och alternativen, dnr 0922/17
  (14 juni)

  Här kan du läsa alla handlingar

 • 2017-05-17

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Förslag till riktlinjer för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt, dnr 0765/17

  Miljö- och klimatnämnden har arbetat fram ett förslag till nya riktlinjer för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt för Göteborgs Stad. Det betyder att värden som går förlorade eller skadas vid en exploatering ska kompenseras. Ett exempel är när ett uppvuxet träd ersätts med flera yngre på samma plats eller när ett grönområde ersätts med skydd och skötsel av ett annat. Syftet med kompensationsåtgärder är att säkerställa att göteborgarna även i framtiden har tillgång till värdefulla natur- och rekreationsområden och andra ekosystemtjänster samtidigt som staden växer. En nyhet är att kompensationen föreslås gälla alla ekosystemtjänster, även till exempel dagvattenhantering, luftrening, bullerdämpning och lokalklimat. En bedömning av behovet av kompensationsåtgärder ska i princip göras i varje nytt detaljplaneärende. Om marken ägs av eller har markanvisats av Göteborgs Stad är det kommunen som står för kostnaden. Om marken är privatägd, står exploatören i huvudsak stå för kostnaderna genom frivilliga överenskommelser.

  Stadsledningskontoret anser att kompensationsåtgärder är i linje med stadens ambition att nå kvaliteter i stadsbyggandet och bygga en hållbar stad. Riktlinjerna är ett verktyg i det fortsatta plan- och exploateringsarbetet som ger stöd för att nå målet om att bli en tät, grön och hållbar stad samt att bland annat åstadkomma öppna och gröna lösningar för hantering av dagvatten. Utvärdering av riktlinjerna efter fem år bör också innehålla ekonomiska konsekvenser.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: M, L och KD

  Avtal mellan Göteborgs stad och Universeum 2017/18, dnr 0826/16

  Stadsledningskontoret föreslår att ett avtal tecknas mellan Göteborgs Stad och Universeum för läsåret 2017/18. Avtalet gäller fri entré alla vardagar för elever och pedagoger i årskurs 4 och 5 i kommunala och fristående grundskolor och samtliga årskurser i kommunala och fristående grundsärskolor. Genom avtalet får lärare möjlighet att använda Universeum för elevernas lärande och egen kompetensutveckling. Målsättningen är att detta på sikt ska leda till en ökad måluppfyllelse för eleverna i stadens skolor. Kostnaden för Göteborgs Stad är 1,6 miljoner kronor för läsåret 2017/2018.

  Utvärderingen av tidigare års samarbete visar att det finns stora skillnaderna i antalet besök mellan skolor och stadsdelar och att avtalet inte utnyttjats fullt ut. Ett förnyat avtal bör följas av stora informationsinsatser för att öka antalet elevbesök och för att minska skillnaderna mellan skolor och stadsdelar, anser stadsledningskontoret.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Uppdrag att utreda om det finns hinder att bedriva internationella förskolor med engelskspråkig inriktning, dnr 0705/17

  Stadsledningskontorets har utrett om det finns hinder för att bedriva internationella förskolor med engelskspråkig inriktning. Bakgrunden är att stadsdelsnämnden Majorna-Linné 2016 krävde åtgärder på tre förskolor som inte gav tillräcklig undervisning i svenska.

  Slutsatsen är att det inte finns någon möjlighet att bedriva en internationell förskola helt på engelska, enligt rättsläget som det ser ut idag. Däremot finns det inte några hinder att bedriva en förskola med engelskspråkig profil, det vill säga bedriva en verksamhet både på svenska och på engelska. Varje förskola i Sverige, oavsett vald profil, måste garantera att alla barn som är bosatta i Sverige får möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska språket. Något undantag kan inte ges enligt nu gällande skollag, konstaterar stadsledningskontoret som även rådfrågat experter på skoljuridiska frågor och haft kontakt med Skolverket.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Fördelning av nya statliga ersättningar för ensamkommande barn, dnr 0731/17

  Nya statliga ersättningar för ensamkommande barn införs från och med 1 juli 2017. Det nya ersättningssystemet utgår i huvudsak från schabloner och grundar sig på en genomsnittskostnad per barn/ungdom och dygn oavsett boendeform. Intentionen är att ensamkommande barn ska kunna bo och få anpassad omvårdnad till en lägre kostnadsnivå än vad som varit fallet tidigare.

  Stadsledningskontorets förslag till fördelning av nya ersättningar till ensamkommande barn följer i stort den inriktning som staten angett, men med undantag. När det gäller placeringar i anknytningshem föreslår stadsledningskontoret en ersättning på 900 kronor per barn och dygn, istället för som tidigare 1 350 kr per barn.  Mellanskillnaden ska främst gå till att täcka socialtjänstens ökade kostnader för utredningar och uppföljningar. En mindre del ska vid behov gå till att förstärka schablonen om 52 000 kr per barn för arvode till god man.
   
  Såväl stadsdelarna som social resursförvaltning har uttryckt önskemål om att införa ett köp/säljsystem för de boendeplatser som social resursnämnd tillhandahåller. Stadsledningskontoret rekommenderar att ett sådant system införs.

  Ytterligare en förändring är att det inte längre föreligger något behov av att social resursförvaltning samordnar placeringar av ensamkommande barn. Det innebär en återgång till att respektive stadsdelsnämnd svarar för sina placeringar av ensamkommande barn och att social resursnämnd är en av flera utförare som tillhandahåller boenden och omvårdnad för ensamkommande barn.
   
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Tre yttranden: ett från M, L, KD, ett från V, MP och ett från SD

  Kartläggning av storleken och sammansättningen på barngrupperna i förskolan, dnr 1051/16

  Skolverket kom 2016 med nya riktlinjer när det gäller barngruppernas storlek i förskolan.  För barn mellan ett och tre år är riktmärket sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Stadsledningskontoret har kartlagt storleken och ålderssammansättningen på barngrupperna i förskolan. Över lag är barngrupperna i förskolan i samtliga stadsdelar i Göteborg större än riktmärket. Det är vanligt med barngrupper på mellan 15 och 20 barn.

  Att bygga nya avdelningar för att både klara Skolverkets riktmärken och stadens befolkningsökning skulle innebära en mycket stor satsning. Det skulle behövas mellan 700 och 800 nya avdelningar fram till och med 2025. Dessutom skulle mer än 2 000 förskollärare och barnskötare behöva nyanställas.

  Stadsledningskontorets bedömning är att en sådan storskalig satsning inte är möjlig att genomföra. Dels finns en brist på lokaler och tomma ytor att bebygga, dels råder det brist på de aktuella personalgrupperna. Istället behöver arbetssättet och organisationen inom förskolan förändras. Befintliga rum och ytor på förskolorna måste utnyttjas bättre och barnen behöver delas upp i mindre grupper för olika aktiviteter, bland annat utflykter och uteaktiviteter. På så sätt skulle barnen större delen av dagen befinna sig i en mindre grupp. En ökad grundbemanning med till exempel en halv årsarbetare per avdelning skulle göra det möjligt att bilda fler grupperingar, med färre barn i varje grupp. För att kunna redovisa ett snitt på barngrupperna uppdelat på åldrar kommer ett administrativt IT-stöd att upphandlas under 2017-2018.

  KD, M och L vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att stimulera och uppmuntra fler förskolor att minska barngrupperna och arbeta efter den modell som presenteras i kartläggningen. Allianspartierna vill även att stadsledningskontoret under hösten 2017 återkommer med en rapport kring arbetet med mindre barngrupper i förskolan.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från KD, M och L.
  Två yrkanden: ett från KD, M, L och ett från MP, S, V

  Uppdrag avseende huvudmannaskap för Internationella vetenskapsfestivalen, dnr 1369/16

  Internationella vetenskapsfestivalen har ägt rum i Göteborg sedan 1997. Det finns sex huvudmän för festivalen, bland annat Göteborg & Co, Chalmers och Göteborgs universitet. Stadsledningskontoret har efter initiativ av Göteborg & Co sett över huvudmannaskapet och föreslår att Göteborgs Stad går in som ny huvudman och att utbildningsnämnden blir stadens representant. Det skulle ytterligare profilera Göteborgs Stad som en kunskapsstad. Festivalen har bland annat ett omfattande skolprogram och besöks årligen av ett stort antal barn i förskolan, elever i grundskolan och av pedagoger.
   
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Yrkande angående översyn av strategi för stöd till sociala företag

  M, L och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret ska återkomma med en redovisning över Angereds kamelcenters finansiella stöd. Alliansen vill att sociala resursnämnden ska genomföra en översyn av strategin för stöd till sociala företag som antogs år 2015 och att i denna strategi tydligt prioritera mål om att människor ska integreras i det svenska samhället.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering (11-2).
  Två yrkanden: ett från S, MP, V och ett från Martin Wannholt
  Yttrande: SD

  Yrkande om verksamheten inom boende med särskild service, BmSS

  S, MP, V vill i ett yrkande att stadsledningskontoret ska få i uppdrag att ta fram en lägesbild över brukarnas delaktighet och inflytande över verksamheten inom boende med särskild service, BmSS.

  Funktionshinderrådet och föreningen Grunden har riktat omfattande kritik mot hur verksamheten inom BmSS bedrivs när det gäller på brukarnas delaktighet och inflytande skriver de rödgröna partierna. Det är därför angeläget att genomföra en genomlysning av eventuella brister inom verksamheten och ge kommunstyrelsen en aktuell lägesbild över situationen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP och V.

  Motion om att stödja omställningen av fordonsflottan, dnr 1386/16

  Axel Josefson och Hampus Magnusson, M, vill i en motion att trafiknämnden ska få i uppdrag att ta fram en strategi med åtgärder för att stödja omställningen av fordonsflottan. De vill vidare att Göteborgs Stad ska tillskriva regeringen om att ändra regelverket för att kunna ta ut differentierade parkeringsavgifter och differentierade trängselskatteavgifter för miljöbilar.
   
  Trafiknämnden avstyrker förslaget och hänvisar till att det i budgeten för 2017 finns ett uppdrag att utreda vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för FN:s  1,5-gradersmål. I det uppdraget ingår att utreda hur stadens fordonsflotta ska kunna bli fossilfri.

  KD, M och L vill i ett yrkande att motionens förslag om att ta fram en strategi ska anses besvarad med hänvisning till att miljö- och klimatnämnden redan har ett uppdrag som handlar om att föreslå åtgärder för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt. Allianspartierna vill att Göteborgs Stad tillskriver regeringen med följande formulering: att ändra regelverket för att kunna ta ut differentierade parkeringsavgifter samt differentierade trängselskatteavgifter för miljöbilar i enlighet med den skarpaste möjliga definitionen

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att tillstyrka yrkandet från KD, M och L. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: KD, M och L
  Yttrande: SD

  Övriga ärenden

  Ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2017, dnr 0830/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Ändring av kommunstyrelsens delegation avseende ägaranknutna bolagsfrågor, dnr 0820/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Information om kulturnämndens beslut att ingå avtal med Konstakademien avseende inlån av konstverk, dnr 0846/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Bokslutsberedning avseende 2016, dnr 0043/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från V, S och MP.
  Två yrkanden: ett från V, S, MP och ett från L, M, KD

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD), Björn Tidland (SD) och Lars Hansson (SD) om att avskaffa månadsavgiften för trygghetslarm, dnr 0371/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) att avstyrka motionen med hänvisning till yrkandet från L, M och KD. SD reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: L, M och KD
  Protokollsanteckning: V

  Motion av Helene Odenjung (L) och Mariah Ben Salem Dynehäll (L) om att avveckla Hjärntorget, dnr1387/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att anse motionen besvarad med hänvisning till yrkandet från L, M och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att etablera ett pilotprojekt kring stadsplanering och modern mobilitetsteknik, dnr 1386/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-3) att anse motionen besvarad med hänvisning till yrkandet från S, MP och V i trafiknämnden. Helene Odenjung, David Lega, Martin Wannholt och Lars Hansson avstod från att rösta i huvudvoteringen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94), dnr 0540/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD
  Yttrande: L, M och KD

  Remiss från Socialdepartementet - För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4), dnr 0602/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från M, L och KD avslogs.
  Tilläggsyrkande: M, L och KD
  Yttrande: SD

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads Uppföljningsrapport 1 2017, dnr 0935/17
  (31 maj)

  Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst - Förslag till förfrågningsunderlag samt följdändringar inför införandet, dnr 1255/15
  (31 maj)

  Återrapportering och utvärdering av intraprenader som driftsform inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, dnr 0715/16
  (31 maj)

  Byggnadsnämndens taxa 2018, dnr 0721/17
  (31 maj)

  Förslag till riktlinjer för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad, dnr 0783/17
  (31 maj)

  Servicepolicy för Göteborgs Stad, dnr 0637/17
  (31 maj)

  Redogörelse för och åtgärdsplan mot kostnader för tomma platser för ensamkommande flyktingbarn, dnr 0553/17
  (31 maj)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utföra en översyn för att identifiera lämpliga offentliga platser där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning, dnr 0789/16
  (31 maj)

  Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg, dnr 1383/16
  (31 maj)

  Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att arbeta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg, dnr 1240/16
  (31 maj)

 • 2017-05-03

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, dnr 1808/16

  En ny detaljplan för Radiotorget inom stadsdelen Järnbrott har arbetats fram av stadsbyggnadskontoret. Förslaget innebär 150 nya lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter samt lokaler för exempelvis restauranger, butiker eller kiosker i bottenvåningarna på de nya husen. Detaljplanen ingår i Bostad 2021, som är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och ett antal byggföretag. Satsningen innebär att 7000 fler bostäder, utöver den vanliga bostadsproduktionen, ska stå färdiga till 2021.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd och några av synpunkterna handlar om att den nya detaljplanen påverkar Radiotorget, som är klassad som värdefull kulturmiljö. Dessutom är boende oroliga för mer skugga, sämre utsikt och att det blir mindre plats för lek och rekreation. Fler bostäder kan också leda till ökad trafik på Västerleden och även på de kommunala gatorna. En så kallad åtgärdsvalsstudie ska utreda trafiksituationen och den ska vara klar under tredje kvartalet 2017.

  Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas. Planen leder till att det skapas nya bostäder i ett attraktivt läge, med närhet till kollektivtrafik och service. Detaljplanen är i enlighet med översiktsplanen och stadsdelsprogrammet och bidrar till att bygga bort bostadsbristen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: SD

  Detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs, dnr 0406/17

  Cirka 500 nya lägenheter planeras vid Smörslottsgatan i Björkekärr, nära Östra sjukhuset. Ett förslag till nya detaljplan har tagits fram för bostadsområdet som är från 70-talet. Området ska enligt förslaget förtätas och de nya bostäderna ska i huvudsak byggas på parkeringsytor. Istället planeras garage under mark. Bostäderna ska bli en blandning av hyreslägenheter och bostadsrätter. Tanken är att skapa en mer stadsmässig bebyggelse, med lokaler för verksamheter i vissa entréplan. En nya förskola med sex avdelningar ryms i planen. De nya byggnadernas höjd och placering har anpassats för att ge en acceptabel påverkan på omkringliggande fastigheter. Enligt förslaget ska de nya bostäderna ha en tyst sida in mot gården. Detaljplanen ingår i bostadssatsningen Bostad 2021, som ska ge 7000 nya bostäder utöver ordinarie produktion fram till och med 2021. Stadsledningskontoret ställer sig bakom förslaget.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: SD

  Yrkande om kompletterande budget vintern 2017

  Några av de större satsningarna i kompletteringsbudgeten från MP, S och V omfattar följande förslag:

  Bostad 2021, som handlar om att bygga 7 000 bostäder fram till jubileumsåret, har sedan tidigare fått 15 miljoner kronor och dessa medel fördelas nu ut till fyra nämnder.

  Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo får 6 miljoner kronor extra för hospiceverksamheten.

  25 miljoner kronor går till att undanröja enkelt avhjälpta hinder i kommunens publika lokaler och på allmän plats. Pengarna går till sju nämnder, bland andra park- och naturnämnden, trafiknämnden och lokalnämnden.

  Kompletteringsbudgeten innehåller också förslag på hur vissa statsbidragen ska fördelas:

  360 miljoner kronor är statliga schablonmedel för flyktingmottagandet under 2017. Beloppet grundar sig på prognosen om 3 600 nyanlända till Göteborg under 2017 och på de cirka 3 000 nyanlända som togs emot under 2016. Pengarna går bland annat till de tio stadsdelarna, social resursnämnd, utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

  23,9 miljoner kronor går till Göteborg, som är en av åtta kommuner som tagit emot många nyanlända barn och ungdomar. Pengarna föreslås bland annat gå till förstärkt mottagande av nyanlända elever i grundskola och gymnasium samt till sommaraktiviteter för asylsökande elever i gymnasieåldern.

  43,6 miljoner föreslås gå till social resursnämnd, trafiknämnden, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden för att öka bostadsbyggandet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med det reviderade yrkandet från S, MP och V. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Reviderat yrkandet: S, MP och V
  Yttrande: SD

  Förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem inom daglig verksamhet, dnr 0606/17

  Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, ska införas inom daglig verksamhet som riktar sig till personer med funktionshinder. För den enskilde ger det en möjlighet att välja utförare, antingen daglig verksamhet i kommunal regi eller i regi av ett privat företag, stiftelse eller kooperativ. Det innebär att det blir fri etableringsrätt för alla företag som uppfyller stadens krav.

  Stadsledningskontoret har utrett förutsättningarna för att införa valfrihetsmodell inom daglig verksamhet. Utredningen följer det arbetssätt som använts för att införa LOV inom hemtjänsten och erfarenheterna därifrån ska tas till vara. Fem områden kommer att belysas i utredningen: organisation, HR-frågor samt krav på tjänstens utförande, ekonomi och ersättningsmodell, kontraktstecknande och uppföljning, it, digitalisering och kommunikation samt genomförande.

  Förfrågningsunderlaget, som beskriver Göteborgs Stads krav på utförarna, ska enligt den föreslagna tidplanen annonseras våren/sommaren 2018. Utförare ska godkännas under hösten 2018 och valfrihetsmodellen införas i januari 2019.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering (6-7).
  Tilläggsyrkande: S, MP, V
  Två yttranden: ett från KD, M, L och ett från SD

  Sverigeförhandlingen – inriktning inför slutlig förhandling av avtalsförslag, dnr 1018/15

  Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag som handlar om att förbättra kollektivtrafiken, öka bostadsbyggandet och satsa på cykelstråk i de tre storstadsregionerna. Dessutom ingår att bygga nya stambanor för höghastighetsjärnväg.

  Göteborgs Stad, Mölndals stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen är inne i en slutlig förhandlingsfas när det gäller kollektivtrafiken, bostadsbyggandet och cykelstråken. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag på inriktning inför den slutliga förhandlingen, som förväntas vara klar senast 1 juli 2017.Förhandlingen gäller kollektivtrafikåtgärder för totalt 10,2 miljarder kronor, varav 2,7 miljoner kronor är statlig medfinansiering enligt det bud som nu ligger. Sex prioriterade projekt för ny spårväg, buss och linbana ingår i satsningen, bland annat spårväg- och citybusstråk i Norra Älvstranden, linbana i Centrum, metrobuss Mölndal-Kungssten och citybuss längs Backastråket. Förhandling innefattar också en satsning på cykelstråk i Göteborg och Mölndal. Den statliga medfinansieringen i Sverigeförhandlingen är kopplad till krav på att bygga 45 200 nya bostäder i Göteborg och Mölndal till och med 2035, varav 40 500 ligger inom Göteborgs Stad.

  Stadsledningskontoret anser att den statliga medfinansieringen för närvarande är relativt låg och bedömer att det måste vara möjligt att söka ytterligare statlig finansiering. Inriktningen för den slutliga förhandlingen bör också vara att kommande avtal ska innefatta klausuler som gör det möjligt för Göteborgs Stad att vid behov ompröva och justera enskilda satsningar. Dessutom återstår att nå en överenskommelse om kostnadsfördelning mellan Göteborgs Stad, Mölndals stad och Västra Götalandsregionen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Martin Wannholt deltog inte i beslutet.
  Yttrande: S
  Protokollsanteckning: ett från Martin Wannholt och ett från Helene Odenjung

  Motion om att ta fram en handlingsplan för särskild begåvade barn, dnr 1549/16

  Helene Odenjung, L, vill i en motion att Göteborgs Stad ska ta fram en handlingsplan för hur särskilt begåvade barn ska stöttas i förskola, grundskola och gymnasieskola. Kommunala och fristående huvudmän ska bjudas in för att vara med och ta fram handlingsplanen. Center för skolutveckling ska bjuda in kommunala och fristående skolor och förskolor för att utbyta erfarenheter om hur man bäst stöttar dessa barn och elever.

  Stadsdelsnämnderna Örgryre-Härlanda och Östra Göteborg avstyrker förslaget. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg avstyrker förslaget att ta fram en handlingsplan men är positiv till att Center för skolutveckling ska bjuda in till erfarenhetsutbyte.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att avstyrka motionens första beslutssats om att ta fram en handlingsplan. Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att tillstyrka motionens andra beslutssats om erfarenhetsutbyte.  Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: L, M och KD
  Yttrande: SD

  Motion angående en översyn av skolornas säkerhet, dnr 0436/17

  Kristina Tharing, M, vill i en motion att Göteborgs Stad ska kartlägga säkerheten i grundskolan. Fokus i genomlysningen bör ligga på tillträdesmöjligheter, möjligheter att avvisa obehöriga samt handlingsplaner vid extraordinära händelser. Finns det brister ska dessa åtgärdas.

  Stadsdelsnämnderna Majorna-Linné och Östra Göteborg ställer sig positiva. Utbildningsnämnden avstår från att yttra sig men skriver i en kommentar att nämnden förutsätter att stadsdelarna i sitt arbete redan genomför ett systematiskt säkerhetsarbete.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att tillstyrka motionen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Övriga ärenden

  Ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB, dnr 0662/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag, dnr 0659/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond - utdelning 2017, dnr  0761/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Reviderade reglementen för överförmyndarnämnden samt nämnden för konsument- och medborgarservice utifrån sammanslagning av förvaltningsorganisationer, dnr 1334/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Yrkande från SD angående revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnder

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avslå yrkandet från SD.
  Yrkande: S, MP och V

  Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening - Bidrag för valda nämndemän, dnr 0656/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs trafiknämnd, dnr 1904/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Utseende av representant i styrgruppen för politikerutbildningen i stället för Helen Engholm (V)

  Kommunstyrelsen beslutade att utse Marie Brynolfsson (V)

  Motion av David Lega (KD) om att tillsätta en näringslivschef för att underlätta företagandet i Göteborg, dnr 1389/16

  Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen med hänvisning till Stadshus AB.  Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Återremissyrkande: KD

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Promemorian reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle (M2017/00723/R), dnr 0697/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Protokollsanteckning: MP, S och V

  Remiss från Justitiedepartementet - Departementspromemorian 2017:7, Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, dnr 0683/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Förslag till riktlinjer för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt, dnr 0765/17
  (17 maj)

  Förslag till riktlinjer för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad, dnr 0783/17
  (17 maj)

  Byggnadsnämndens taxa 2018, dnr 0721/17
  (17 maj)

  Redogörelse för och åtgärdsplan mot kostnader för tomma platser för ensamkommande flyktingbarn BoStad2021, dnr 0553/17
  (17 maj)

  Bokslutsberedning avseende 2016, dnr 0043/17
  (17 maj)

  Fördelning av nya statliga ersättningar för ensamkommande barn, dnr 0731/17
  (17 maj)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att kartlägga storleken och sammansättningen på barngrupperna i förskolan, dnr 1051/16
  (17 maj)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag avseende huvudmannaskap för Internationella vetenskapsfestivalen, dnr 1369/16
  (17 maj)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utföra en översyn för att identifiera lämpliga offentliga platser där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning, dnr 0789/16
  (17 maj)

  Yrkande från M, L och KD angående översyn av strategi för stöd till sociala företag
  (17 maj)

  Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg, dnr 1383/16
  (17 maj)

  Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att arbeta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg, dnr 1240/16
  (17 maj)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stödja omställningen av fordonsflottan, dnr 1385/16
  (17 maj)

  Här kan du läsa alla handlingar från kommunstyrelsen 3 maj 2017 och protokollet, när det är justerat

 • 2017-04-19

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Begäran hos länsstyrelsen om överlåtelse av tillsynsansvar till miljö- och klimatnämnden, dnr 1418/16

  Miljö- och klimatnämnden vill ta över ansvaret för tillsynen när det gäller ett antal miljöstörande verksamheter. Det gäller Volvo Personvagnar, Göteborg City Airport, SMA Helicopter Rescue, MVG Miljöåtervinning och Tagene avfallsupplag. I dag har länsstyrelsen ansvaret för tillsynen enligt miljöbalken. Miljö- och klimatnämnden anser dock att den har kompetens och erfarenhet av liknande tillsynsärenden. Nämnden vill också ta över tillsynen för Delsjöarna och Kallebäcks källa. Bedömningen är att det blir en ökad effektivitet om kommunen har tillsynen över alla aktuella vattenskyddsområden. Stadsledningskontoret ställer sig bakom miljö- och klimatnämndens begäran och föreslår att förändringen sker från och med januari 2018.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Riktlinje för utformande av inkluderande dokument – enkäter, blanketter och formulär, dnr 0586/16

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinje som dels beskriver hur Göteborgs Stad bör använda sig av inkluderande språkbruk gällande kön och könsidentitet, dels hur enkäter, blanketter och formulär bör utformas när det gäller frågor om kön och könsidentitet.

  Formuleringar som grundar sig i normativa antaganden kan uppfattas exkluderande. Kategoriserande och stereotypa formuleringar bör därför undvikas. När det gäller enkäter är förslaget att dela upp könsfrågan i två frågor – en om juridiskt kön och en om hur personen identifierar sig. Att fråga om juridiskt kön behövs för att kunna göra könsuppdelad statistik. När det gäller blanketter och formulär – som ofta är obligatoriska att fylla i – ska inte fler uppgifter efterfrågas än vad ändamålet kräver. Kön och könsidentitet ska alltså bara efterfrågas när det är relevant och könsidentitet bara i statistiksyfte. Uppgiften ska avidentifieras.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: SD

  Yrkande om överenskommelse om samverkansuppdrag med Förvaltnings AB Framtiden

  Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, trafiknämnden och kommunala bostadskoncernen Framtiden har för avsikt att teckna en överenskommelse om ett samverkansuppdrag. M, L och KD skriver i ett yrkande att det föreslagna avtalet kulle ge Framtiden två fördelar jämfört med andra aktörer. Dels skulle Framtiden få förmånen att själva hantera en större del av planarbetet, dels skulle bolagets planer prioriteras framför andra byggaktörers planer. Om avtalet tecknas i nuvarande form kommer det kraftigt att påverka vem som kommer att få bygga i Göteborg under de kommande åren, skriver alliansen i sitt yrkande och föreslår att nu gällande prioriteringsriktlinjer för start av planer ska fortsätta gälla och att eventuella nya arbetssätt också ska kunna användas av andra aktörer

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: MP, S och V

  Uppdrag att kartlägga anmälningar till skolinspektionen om kränkande behandling, dnr 0997/16

  Under 2015 tog Skolinspektionen emot 4 035 anmälningar om missförhållanden i fristående och offentlig utbildning, varav 318 rörde en förskola eller skola i Göteborg. Antalet anmälningar har ökat varje år sedan 2009 då Skolinspektionen bildades. Göteborgsanmälningarna har under den tiden utgjort 7- 8 procent av de totala antalet, vilket innebär en överrepresentation i förhållande till barn- och elevantalet. Ökningstakten av antalet anmälningar har dock avtagit mer i Göteborg än för riket som helhet. Anmälningar till Skolinspektionen handlar oftast om grundskolan. Göteborg ligger över riksgenomsnittet avseende anmälan per elev i grundskolan.

  De flesta anmälningarna i Göteborgs Stad rör kränkande behandling, särskilt stöd, skolplikt/rätt till utbildning samt tillsynsansvaret för barn eller elever. Stadsdelsnämndernas rutiner för att ta emot, utreda och vid behov vidta åtgärder vid anmälningar om kränkande behandling granskades i den pågående regelbundna tillsynen. Skolinspektionen fann inga brister för skolformerna förskola, grundskola och grundsärskola, men brister när det gäller fritidshem. Bristerna handlade om att det inte klart framgick vilken verksamhet som avsågs och att rapporteringen till ansvarig nämnd inte skedde kontinuerligt. Alla berörda stadsdelsnämnder har ändrat sina rutiner för att komma tillrätta med de påtalade bristerna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.                                                      

  Revidering av positionspapper för ICLEI - Local Governments for Sustainability, dnr 1820/16

  Stadsledningskontoret anser att Göteborgs Stad fortsatt ska vara medlem i den internationella miljöorganisationen, ICLEI – Local Governments for Sustainability. Efter att ha gjort en utvärdering och översyn av stadens engagemang i ICLEI bedömer stadsledningskontoret att medlemskapet ska återgå till att vara normalt, istället för passivt medlemskap. Ett normalt medlemskap gör att Göteborgs Stad kan delta på mer aktivt, få större inflytande och mer utbyte av medlemskapet. Under åren 2013-2016 har Göteborgs Stad gjort flera olika aktiviteter som har koppling till ICLEI, bland annat arbetet med årets klimastad 2015 och klimatmötet i Paris 2015. Även Celsius-projektet, som arbetar med fjärrvärme- och fjärrkyla, har samverkat med ICLEI.

  Stadsledningskontoret betonar att ICLEI:s styrkor bland annat är att det är en världsomspännande organisation och att den har en nära koppling till FN. Ett deltagande i ICLEI ger möjlighet till verksamhetsutveckling och erfarenhetsutbyte inom miljöområdet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
  Återremissyrkande: SD

  Principer för hantering av betydande investeringsprojekt, dnr 0494/17

  Stadsledningskontoret anser att besluts- och uppföljningsprocesser kopplat till enskilda betydande investeringsprojekt i Göteborgs Stad behöver stärkas. Utgångspunkten är att betydande projekt ska omfattas av enskilda inriktnings- och genomförandebeslut samt att projektansvar och uppföljningsansvar för dessa projekt ska pekas ut. Syftet är att skapa förutsättningar för en stärkt politisk styrning och prioritering i tidigare skeden än idag, öka transparensen, stärka ett hela-staden-perspektiv och tydligare definiera gemensam målbild och ekonomiska ramar.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: SD
  Yttrande: L, M och KD

  Yrkande om att se över krisberedskap och förebyggande åtgärder

  S, M, MP, V, L och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag undersöka om det finns behov av att ytterligare förstärka den generella krisberedskapen i Göteborg. Detta mot bakgrund av terrordådet i Stockholm den 7 april. De sex partierna skriver bland annat att dådet var en vidrig attack mot det öppna och demokratiska samhället och att tankarna först och främst går till offren och deras anhöriga. Men att det i ett längre perspektiv är viktigt att dra lärdomar av det inträffade. Erfarenheterna från dådet bör kunna utnyttjas till att förbättra såväl krishanteringsförmågan som det förebyggande arbetet, skriver partierna. De vill även att trafiknämnden, i samverkan med berörda nämnder, bolag och relevanta externa aktörer, undersöker om det finns behov av att i Göteborg vidta specifika åtgärder för att förebygga och förhindra attentat av den typ som genomfördes i Stockholm.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.
  Yrkande: S, M, MP, V, L och KD
  Yttrande: SD

  Motion om att inrätta funktioner för att motverka kränkningar på nätet, dnr 1505/16

  Kalle Bäck, KD, Kristina Palmgren, L, och Christina Hjort Bröndt, M vill i en motion att Göteborgs Stad inrättar en samordnande funktion för grundskolans kuratorer när det gäller att motverka kränkningar på nätet. Enligt förslaget ska den placeras vid Center för skolutveckling. Samordnaren ska fungera som stöd för kuratorerna, bland annat när det gäller introduktion för nyanställda, kompetensutbildning, handledning och nätverksmöten. Samordnaren bör också bevaka aktuell forskning, juridik, metoder och uppdragsbeskrivningar i styrdokument. Hen ska också arbeta med att ta fram arbetsformer och rutiner för samverkan med socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin med flera för att skapa jämlikhet över staden.

  Stadsdelsnämnderna Örgryte-Härlanda och Angered avstyrker, liksom utbildningsnämnden. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker.

  KD, M och L skriver i ett yrkande att motionen är angelägen och att den pekar på att kränkningar på nätet växt med oroväckande hastighet under senare år. Genom att stärka dem som dagligen arbetar med eleverna så stärks också arbetet mot mobbning och kränkningar på nätet. Alliansen vill tillstyrka motionen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från KD, M och L. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Två yrkanden: ett från MP, S, V och ett från KD, M, L

  Motion om inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar, dnr 1242/16

  Axel Josefson och Hampus Magnusson, M, vill i en motion att trafiknämnden ska få i uppdrag att inventera behovet och ta fram en plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar. Många äldre fastigheter saknar parkeringsmöjligheter för cykel och det saknas även säkra cykelparkeringar i anslutning till köpcentrum, kulturevenemang och kollektivtrafikknutpunkter.

  Trafiknämnden och Göteborgs Stads parkeringsbolag avstyrker motion och hänvisar bland annat till att det redan gjorts en inventering och att en vägledning till fastighetsägare håller på att tas fram. Vidare finns ett cykelprogram för Göteborgs Stad som reglerar vem som har ansvar för att det finns tillräckligt med cykelparkering. Allmännyttiga bostadskoncernen Framtiden är positiv till motionen och svarar att de vore bra att samordna arbetet med cykelparkeringar inom staden.

  S, M, MP, V, L och KD besvarar motionen genom att föreslå att bolag och förvaltningar ska få i uppdrag att inventera behovet och ta fram en plan för utbyggnad av säkra cykelparkeringar utifrån trafikkontorets vägledning.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

  Motion om ökad integration och åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16

  Maria Rydén och Hampus Magnusson, M, vill i en motion att Göteborgs Stad jobbar annorlunda och med kraftfulla integrationsåtgärder för att bryta bidragsberoende och utanförskap. De föreslår att stadsdelarna, likt Solna och Helsingborg, ska införa utredare med uppgift att motverka felaktiga utbetalningar av försörjningsbidrag och bidragsfusk. Vidare vill de att jobbsatsningar genomförs i nära samverkan med socialsekreterare och de nyinrättade handläggartjänsterna. Dessutom vill de att det ska krävas en obligatorisk motprestation för att få försörjningsstöd, till exempel att delta i en jobbsatsning eller motsvarande efter en individuell bedömning.

  Motionen har gått på remiss till stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum och Västra Hisingen. Samtliga är negativa till införa utredare med uppgift att motverka felaktiga utbetalningar, men ställer sig positiva till de två andra förslagen.

  Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen. Den första beslutssatsen – att införa bidragskontrollanter – gick igenom efter votering (7-6). Motionens första beslutssats ställdes därefter mot liberalernas första beslutssats och röstsiffrorna blev 5-1. Motionens övriga beslutssatser gick igenom efter votering (7-6). Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. V reserverade sig mot besluten.
  Två yrkanden: ett från S, MP, V och ett från L
  Protokollsanteckning: Ulf Kamne

  Remiss från länsstyrelsen om kameraövervakning av Göteborgs Centralstation, dnr 0739/17

  Jernhusen har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd för fortsatt kameraövervakning på Göteborgs Centralstation. Ändamålet med kameraövervakningen är att förebygga brott, verka avskräckande samt bidra till polismyndighetens möjligheter att i efterhand utreda brott. Syftet är att minska riskerna för såväl Centralstationens infrastruktur som resenärer, personal och besökare.  På Centralstationen skedde förra året 5 359 ingripanden varav polis tillkallades i 480 fall. Jernhusen vill montera kamerorna i väntsalar på Centralstationen.  Övervakning ska ske mellan klockan 05 och 01 och materialet kommer att lagras i 30 dagar

  Göteborgs Stad har fått möjlighet att yttra sig om ärendet. Stadsledningskontoret anser att kameraövervakning är motiverad eftersom syftet är att förebygga och utreda brott. Övervakningsintresset väger i detta fall tyngre än intresset för den enskildes integritet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  Framställan till kommunfullmäktige om justering av arvoden och schablonisering av omkostnadsersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn, dnr 0545/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: SD

  Wilhelm Röhss donationsfond - utdelningsförslag 201, dnr 0703/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Avstämning ersättningar 2016 till fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde, dnr 0070/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Svar på revisionens granskningsrapport om kameraövervakning, dnr 0623/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Partnerstadsavtal och handlingsplan Shanghai – nu fråga om mindre justering av avtalet, dnr 0758/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet
  Yrkande: SD

  Årlig översyn av styrande dokument, dnr 0742/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
  Återremissyrkande: SD

  Remittering av förslag till samverkansavtal och reglemente för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, dnr 0655/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utseende av representant för Eurocities miljöforum i stället för Derya Tumayer (MP)

  Kommunstyrelsen beslutade att utse Ulf Kamne, MP.

  Samrådsunderlag avseende rambudget för revision av Göteborgsregionens kommunalförbund 2018, dnr 0589/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2017-2019 och budget för 2018 för Göteborgsregionens kommunalförbund, dnr 0590/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Handlingsplan avseende stärkt styrning av exploateringsekonomin, dnr 1050/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: L, M och KD

  Utseende av representant i Fiskekommunerna i stället för Derya Tumayer (MP)

  Kommunstyrelsen beslutade att utse Eva Ternegren, MP.

  Motion av Staffan Levinsson (SD) om att utreda trafiksituationen vid Åkareplatsen, dnr 1428/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-1) att avstyrka motionen med hänvisning till trafiknämnden. Martin Wannholt deltog inte i beslutet. SD reserverade sig. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) angående att ansöka om tillstånd om kameraövervakning dygnet runt i alla stadsdelar i Göteborg, dnr 0374/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen. SD reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande:  M, L och KD

  Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Oasen Utbildningscenter AB (31-2017:1014), dnr 0567/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från MP, S och V.
  Yrkanden: MP, S och V
  Yttrande: SD

  Yttrande över remiss från Västra Götalandsregionen gällande Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022, dnr 0619/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss - Energikommissionens betänkande - Kraftsamling för framtidens energi, dnr 0381/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: L

  Remiss från Näringsdepartementet - Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering, dnr 0342/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yttrande: SD

  Bordlagda ärenden

  Byggnadsnämndens taxa 2018, dnr 0721/17
  (3 maj)

  Reviderade reglementen för överförmyndarnämnden samt nämnden för konsument- och medborgarservice utifrån sammanslagning av förvaltningsorganisationer, dnr 1334/16
  (3 maj)

  Yrkande från SD angående revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnder
  (3 maj)

  Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget vintern 2017
  (3 maj)

  Förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), dnr 0606/17
  (3 maj)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag avseende huvudmannaskap för Internationella vetenskapsfestivalen, dnr 1369/16
  (3 maj)

  Redovisning av stadsledningskontorets uppdrag att utreda om det finns hinder att bedriva internationella förskolor med engelskspråkig inriktning, dnr 0705/17
  (17 maj)

  Sverigeförhandlingen - Inriktning slutlig förhandling av avtalsförslag för storstadsåtgärder, dnr 1018/15
  (3 maj)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utföra en översyn för att identifiera lämpliga offentliga platser där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning, dnr 0789/16
  (3 maj)

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs trafiknämnd, dnr 1904/16
  (3 maj)

  Fördelning av nya statliga ersättningar för ensamkommande barn, dnr 0731/17
  (3 maj)

  Yrkande från M, L och KD angående översyn av strategi för stöd till sociala företag
  (3 maj)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att kartlägga storleken och sammansättningen på barngrupperna i förskolan, dnr 1051/16
  (3 maj)

  Bokslutsberedning avseende 2016, dnr 0043/17
  (3 maj)

  Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg, dnr 1383/16
  (3 maj)

  Motion av Helene Odenjung (L) om att ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade barn, dnr 1549/16
  (3 maj)

  Motion av Kristina Tharing (M) angående en översyn av skolornas säkerhet, dnr 0436/17
  (3 maj)

  Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att arbeta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg, dnr 1240/16
  (3 maj)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stödja omställningen av fordonsflottan, dnr 1385/16
  (3 maj)

 • 2017-04-05

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Tid och genomförandeplan för etablering av förskolenämnd och grundskolenämnd, dnr 0383/17

  Kommunstyrelsen beslutade i januari 2017 att förskolan och grundskolan ska föras över från stadsdelsnämnderna till två nya centrala skolnämnder. Uppdraget handlar om att bilda en ny grundskolenämnd/förvaltning och en ny förskolenämnd/förvaltning. Organisationsförändringen bygger i sin tur på skolutredningen som föreslog förstärkningar inom styrning och ledning av skolverksamheten, med syftet att öka elevernas lärande och kunskapsresultat. Målet är att nå ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen.

  Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag på hur förändringen ska genomföras och föreslår en tidplan. Målet är att de två nya nämnderna och förvaltningarna formellt ska träda i kraft 1 juli 2018. Två tillfälliga nämnder behöver dock finnas på plats redan i augusti eller september 2017. Dessa nämnder ska inte ta över driften av verksamheterna utan behövs för att fatta formella beslut under uppbyggnadsfasen. Det finns en rad faktorer som påverkar tidplanen. En handlar om att hitta nya lokaler till de två skolförvaltningarna. Det är en fördel om förvaltningarna huserar i gemensamma lokaler, enligt stadsledningskontoret. En annan stor fråga handlar om hur de anställda inom dagens förskola, grundskola samt stadsdelarna berörs. Stadsledningskontoret bedömer att de förskolelärare, lärare och rektorer och övriga grupper som är direktknutna till skolornas arbete, till exempel elevhälsa och verksamhetsspecifika specialister, enbart kommer att byta organisationstillhörighet. Innan övriga tjänster i de nya förvaltningarna kan besättas behöver förvaltningarnas struktur finnas klara och uppdragsbeskrivningar tas fram. Ett omfattande HR-arbete med såväl rekryteringar som omställningar av personal inom Göteborgs Stad är att vänta. Enligt stadsledningskontorets förslag bör rekryteringen av två förvaltningschefer påbörjas så fort som möjligt av stadsdirektören. Stadsledningskontorets genomförandeplan innehåller även en riskanalys och förslag till modell för hur de ekonomiska ramarna för de nya nämnderna ska beräknas.

  S, M, MP, V, L och KD ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag och vill i ett yrkande att stadsledningskontoret återkommer med en konkretiserad tid- och genomförandeplan under arbetets gång. Områden som särskilt behöver belysas är bland annat frågan om lokaler och arbetet med elevhälsan. För att hantera personal- och bemanningsfrågorna i samband med omorganisationen behöver det ske en kraftsamling inom HR-området. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på hur dessa frågor ska hanteras. De sex partierna vill vidare att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utse en särskild rekryteringsgrupp, som stadsdirektören ska samråda med när det gäller uppdraget att rekrytera två nya förvaltningschefer. Det är den särskilda rekryteringsgruppen som ska föreslå nya chefer och det är de tillfälliga, interimistiska, nämnderna som fattar beslut.
   
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

 • 2017-03-29

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Årsredovisning för Göteborgs Stad, dnr 0043/17

  Göteborgs Stads samlade resultat för 2016 uppgick till 2,3 miljarder kronor. Bolagens resultat står för cirka 1,3 miljarder kronor och den skattefinansierade delen av den kommunala verksamheten står för ett resultat på 938 miljoner kronor. Totalt omsätter koncernen Göteborgs Stad – förvaltningar och bolag – cirka 53 miljarder kronor.

  Ett antal finansiella nyckeltal visade positiv utveckling under 2016. Resultatet bidrog starkt till hög egenfinansiering av årets investeringar. En längre tid av positiva resultat har förstärkt det egna kapitalet och ökat koncernens soliditet, vilket ger ökade förutsättningar att möta till exempel framtida konjunkturförändringar. Skuldsättningsgraden har minskat över en längre tid vilket bidrar till minskad finansiell risk.

  Det strukturella resultatet i den skattefinansierade delen av kommun - när poster av engångskaraktär räknas bort – uppgick till 502 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag. De ekonomiska marginalerna som krympt under ett antal år stärktes därmed, men bedöms fortsatt vara låga med tanke på de finansiella utmaningar Göteborgs kommun står inför. Enligt kommunallagen får den skattefinansierade delen av kommun inte gå med förlust, utan behöver över tid ett överskott för att bland annat finansiera investeringar.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Detaljplan för entrébyggnad inom stadsdelen Lorensberg, dnr 0453/17

  Ett förslag till ny detaljplan för ytan utanför biografen Göta vid Götaplatsen har tagits fram av byggnadsnämnden. Den ska göra det möjligt att bygga ut i markplan framför biografen. Det ska ske genom en ny entrébyggnad och i de nya lokalerna ska det bland annat rymmas restaurang och café. I dag ägs marken av kommunen, men ska enligt förslaget säljas till fastighetsägaren Wallenstam. Det nya planförslaget ingår som en del i arbetet med upprustningen av Kungsportsavenyn och Götaplatsen. Syftet är att vitalisera området och skapa fler attraktiva mötesplatser. Götaplatsen klassas som riksintresse för kulturmiljövård och den förslagna detaljplanen ställer därför höga krav på gestaltning och arkitektoniska utformning. Stadsledningskontoret ställer sig bakom förslaget.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Översiktsplan Mölndalsåns dalgång, dnr 0310/17

  Stadsbyggnadskontoren i Göteborgs Stad och Mölndals stad har gemsamt arbetar fram strategier för stadsutvecklingen utefter Mölndalsvägen/Göteborgsvägen och kringliggande områden. Utvecklingsområdet omfattar Mölndalsåns dalgång mellan Örgrytemotet och Åbromotet. Den största delen av utvecklingsdelarna finns inom Mölndals stad. Inom Göteborgsdelen inbegriper den föreslagna markanvändning 3000 - 4000 nya bostäder, 60 000- 80 000 kvadratmeter nya verksamhetslokaler och 1500-2000 nya arbetsplatser. I samråd och granskning har frågor som rör människors hälsa lyfts fram – bland annat frågor kring luftkvalité och buller, högt vatten och skyfall i dalgången och utformning av grönområden. Enligt byggnadsnämnden i Göteborgs Stad behöver dessa frågor bakas in i de påbörjade och kommande detaljplanearbetena i staden. Stadsledningskontoret föreslår att den fördjupade översiktsplanen antas.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Uppdraget att ytterligare utreda arbetet med fler vattenposter i staden, dnr 1338/16

  Kretslopp- och vattennämnden planerade ursprungligen att bygga hundra nya vattenposter - tio vattenposter i varje stadsdel - under 2017.  I samband med beslut om va-taxa 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att avbryta utbyggnaden. Kommunfullmäktige ville dock att frågan om antalet vattenposter skulle utredas ytterligare. Kretslopp- och vattennämnden har därefter återkommit med ett nytt beslut, som innebär att förvaltningen ska få i uppdrag att bygga cirka tjugo nya vattenposter under år 2017 och att dessa ska utvärderas ihop med de cirka 25 vattenposter som redan finns i Göteborg. Stadsledningskontoret bedömer att en utökning av tjugo vattenposter under år 2017 är att betrakta som en utbyggnad i en begränsad omfattning och tillåtligt enligt lagen om allmänna vattentjänster. Innan en fortsatt större utökning görs bör även en förnyad juridisk och ekonomisk bedömning göras.

  M, L och KD vill i ett yrkande att kretslopp- och vattennämnden ska avbryta arbetet med att bygga ut fler vattenposter i Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: M, L och KD
  Yttrande: SD

  Yrkande om ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år

  V och MP lämnar i ett yrkande förslag på hur Göteborgs Stads förvaltningar och styrelser ska förhålla sig ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år. Partierna föreslår bland annat att ungdomarna ska få fortsätta sin skolgång och bo kvar i närmiljön till dess att beslutet har vunnit laga kraft, att ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd som fyller 18 år ska få bo kvar i kommunen och fortsätta sin skolgång till dess att ett värdigt alternativ kan erbjudas, att staden ska samverka med frivilligorganisationer när det gäller att få fram boenden och sysselsättning för ensamkommande barn utan stadigvarande boende, att stadsdelsnämnderna aktivt ska arbeta för att utveckla fler boendealternativ för de ensamkommande ungdomar som har ringa vård- eller omsorgsbehov och att kommunstyrelsen ska inleda en dialog med migrationsverket för att möjliggöra att ungdomarna kan bo kvar i Göteborg.
   
  KD, L och M vill avslå förslagen från V och MP. Istället föreslår de i ett yrkande att stadsledningskontoret, Migrationsverket och andra berörda aktörer inom ramen för gällande ansvarsfördelning ska möjliggöra boende i närheten av etablerade sociala nätverk. Dessutom vill alliansen att Göteborgs Stad aktivt ska arbeta för att asylsökande som fyllt 18 eller bedömts äldre ska ha möjlighet att upprätthålla kontakt med befintliga nätverk såsom godemän/stödpersoner.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) att avslå yrkandet från V och MP. Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-1) i enlighet med beslutssatserna 2 och 3 i yrkandet från KD, L och M – S, MP och V deltog inte i det beslutet. V och MP reserverade sig.

  Yrkanden: KD, L och M
  Två yttranden: ett från S och ett från SD

  Positionspapper gällande EU-kommissionens åtgärdspaket ”Ren energi för alla i Europa”, dnr 0557/17

  2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett omfattande åtgärdspaket när det gäller ren energi för alla i Europa. Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till positionspapper, det vill säga förslag på stadens ståndpunkter när det gäller tre av direktiven i åtgärdspaketet - energieffektiviseringsdirektivet, direktivet om byggnaders energiprestanda och direktivet för förnybar energi.   Positionspappret ska användas i kommunikationen med EU-institutioner i syfte att påverka förhandlingsprocessen. Positionerna har tagits fram i samarbete med Bostadsbolaget, Framtiden, Gothenburg European Office, Göteborg Energi, lokalförvaltningen och miljöförvaltningen.  Generellt välkomnar Göteborgs Stad ambitionerna med EU-kommissionens revision av direktiven och förslaget om bindande mål på EU-nivå på 30 procent energieffektivisering och 27 procent förnybar energi till 2030.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr 1532/15

  Stadsledningskontoret har utrett arbetsformerna för ungdomsfullmäktige och föreslår en rad förändringar. En nyhet i förslaget är att den som kandiderar själv ska kunna välja i vilken stadsdel han eller hon vill kandidera. På motsvarande sätt ska den som röstar kunna välja i vilken stadsdel hen vill lägga sin röst. Stadsledningskontoret vill att stadsdelarna ska skapa tydligare strukturer för ungt inflytande och göra starkare kopplingen mellan klassråd/elevråd, ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige. Utbildningsnämnden bör enligt förslaget utse en samordnare för valet till ungdomsfullmäktige på samma sätt som stadsdelarna har gjort. Syftet är att mer aktivt marknadsföra ungdomsfullmäktige bland gymnasieskolorna.

  Dessutom föreslår stadsledningskontoret nya former av dialogmöten mellan politikerna och ungdomsfullmäktige och att ungdomsfullmäktige får större möjlighet att flexibelt besluta över sin egen budget, den så kallade initiativpotten. På sikt ser stadsledningskontoret också att stadens satsning på e-demokrati lösningar kommer att kunna gynna ungdomsfullmäktige. Effekterna av de lagda förslagen bör utvärderas efter tre genomförda val till ungdomsfullmäktige.
   
  Kommunstyrelsen beslutade att anteckna utredningen om ungdomsfullmäktiges arbetsformer. Yrkandet från S, MP och V avslogs efter votering (7-6).
  Yrkande: S, MP och V

  Information om förstudie för nytt världslitteraturhus, dnr 0416/16

  Stadsdelsnämnden Östra Göteborg planerar att starta ett världslitteraturhus och i en tidigare förstudie presenterades ett par olika alternativ. I båda alternativen rekommenderades en placering vid Gamlestads torg. Östra Göteborg har nu gjort en fördjupad förstudie och vill hyra in lokaler på 1 356 kvadratmeter från fastighetsägaren Platzer. En hyrestid på tio år skulle ge en total hyreskostnad på cirka 40 miljoner kronor. Utöver det beräknas driften av världslitteraturhuset uppgå till 10, 7 miljoner kronor per år, varav stadsdelsnämnden Östra Göteborg kan bidra med 5,7 miljoner.

  Stadsledningskontoret konstaterar att finansieringsfrågan får hanteras i budgetarbetet för 2018. Vidare påtalar stadsledningskontoret att det kan vara så att inhyrningen av lokalen behöver upphandlas eftersom den aktuella fastigheten ännu inte är byggd. Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, skulle det kunna betraktas som ett byggentreprenadkontrakt, vilket alltid måste upphandlas. Samtidigt finns ingen alternativ fastighet om världslitteraturhuset ska ligga vid just Gamlestads torg, vilket tidigare utredningar förordat. Sammantaget gör stadsledningskontoret bedömning är att stadsdelsnämnden Östra Göteborg kan gå vidare och begära att lokalsekretariatet hyr in den aktuella lokalen.

  Kommunstyrelsen beslutade att anteckna informationen.
  Två yttranden: ett från KD, L, M och ett från SD

  Redovisning av frågeställningar kring yttre hemtjänst, dnr 0462/15

  Mellan 2012 och 2014 pågick ett försök med att så kallad yttre hemtjänst inom stadsdelen Västra Hisingen. Med yttre hemtjänst – eller yttre service - menas hjälp med trädgårdsskötsel, snöröjning och liknande. Arbetsuppgifterna sköttes av personer med funktionsnedsättning och skapade därmed sysselsättning för denna grupp. Pilotprojektet väckte frågan om yttre service skulle kunna erbjudas på liknande sätt till samtliga äldre som bor i småhus. Stadsledningskontoret har utrett en rad frågeställningar kring detta och konstaterar att kommunen har laglig möjlighet, men ingen skyldighet, att erbjuda yttre service. Samtidigt kan äldre köpa sådana tjänster på den öppna marknaden via skattereduktion för hushållsnära tjänster, så kallat RUT-avdrag. I framtiden kommer det också att bli möjligt att köpa tilläggstjänster av externa utförare av hemtjänst. Stadsledningskontoret pekar på att det finns en risk att konkurrensen på den öppna marknaden snedvrids om staden erbjuder servicetjänster för äldre utöver det kommunala ansvaret.

  M, L och KD skriver i ett yrkande att frågan som gäller om den dagliga verksamheten kan utvecklas och skapa meningsfulla arbetsuppgifter genom yttre hemtjänst/service inte har besvarats. Alliansen föreslår att ärendet skickas tillbaka till stadsledningskontoret för att utreda frågan vidare.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande: M, L och KD
  Yttrande SD

  Yrkande om förskola för barn till föräldrar som inte betalar förskoleavgift

  Cirka tio barn per år i Göteborg blir avstängda från sin förskoleplats på grund av att föräldrarna inte betalat avgifterna till förskolan.  MP, S och V vill att stadsledningskontoret ska återkomma med förslag på en lösning för att barnen fortsatt ska få tillgång till förskolans verksamhet även när vårdnadshavare inte betalat avgifterna. Förskolan är numera en integrerad del i det svenska utbildningssystemet och det är olyckligt att barn drabbas av att föräldrarna inte har klarat av att betala avgiften, skriver de röd-gröna partierna i sitt yrkande.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S och V.
  Yttrande: M, L och KD

  Strandskyddsbeslut i Göteborgs kommun, dnr 0370/17

  Länsstyrelsen i Västra Götaland fattade i januari 2017 beslut om ett nytt strandskydd för Göteborgs kommun. Arbetet med nya strandskyddsområden har pågått under flera år och Göteborgs Stad och länsstyrelsen har tidigare stått långt ifrån varandra när det gäller principer för strandskyddets utformning och specifika gränsdragningar. När länsstyrelsens senaste beslut kom överklagade stadsledningskontoret beslutet för att få tid för en politisk behandling av ärendet. Men stadsledningskontoret föreslår nu att överklagan ska återkallas. Motiveringen är att länsstyrelsens nya beslut om strandskydd i stort stämmer överens med Göteborgs översiktsplan och att behovet av långsiktigt stabila gränser är stort. De områden som eventuellt skulle bli svårare att bebygga är ännu inte utredda i detalj.

  KD, M och L skriver i ett yrkande att de inte delar stadsledningskontorets bedömning att överklagandet ska återkallas. Bristerna i länsstyrelsens resonemang och avvägningar är av vikt. För södra skärgården riskerar beslutet att innebära att en våt filt läggs över framtida utveckling.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från KD, M och L.
  Yrkande: KD, M och L

  Motion om att stärka detaljhandeln i Göteborg, dnr 0656/16

  Axel Josefson och Hampus Magnusson, M, vill i en motion att Göteborgs Stad ska ta fram en handelsstrategi som gör det möjligt för handeln att växa. Vidare vill de att förbudet att bygga nya köpcentrum ska bort, att kollektivtrafiken till olika köpcentrum ska bli bättre, att det ska byggas fler parkeringsplatser vid köpcentrumen och att parkeringsavgifterna ska anpassas så att de stödjer handelns utveckling.

  Flera remissinsatser - byggnadsnämnden, trafiknämnden, Business region Göteborg (BRG) och Göteborgslokaler – ställer sig positiva till att ta fram en handelsstrategi. Byggnadsnämnden, BRG och P-bolaget är positiva till förslaget att förbättra kollektivtrafiken.
   
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att tillstyrka motionen med hänvisning till alliansens yttrande i byggnadsnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: L

  Övriga ärenden

  Göteborgs Stads uppföljningsrapport 4 2016, dnr 0938/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Revidering av reglemente, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, dnr 1030/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: SD

  Revidering av reglemente för utbildningsnämnden, dnr 1029/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: SD

  Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB, dnr 0849/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Yrkande från SD angående reglemente för Göteborgs Stad

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avslå yrkandet från SD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: S, MP och V

  Rapport avseende Göteborgs Stads systematiska brandskyddsarbete, dnr 0493/12

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utseende av representant i styrgruppen för politikerutbildningen i stället för Anna Sibinska (MP)

  Kommunstyrelsen beslutade att utse Ulf Karlsson, MP.

  Göteborgs Stads plan för jämställdhet, dnr 0445/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt tilläggsyrkandet från S, MP och V. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering (8-5).
  Två tilläggsyrkanden: ett från S, MP, V och ett från SD

  Yrkande från KD angående samordning mellan GR kommunerna rörande bidrag till civilsamhällets organisationer

  David Lega, KD, återtog ärendet.

  Motion av David Lega (KD) om att utreda inrättandet av ett exploateringskontor för att få ett samlat grepp om stadens stadsbyggnad, dnr 1390/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att avstyrka motionen med hänvisning till fastighetsnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Björn Tidland (SD) m fl om ett personalstrategiskt program för Göteborgs Stad – En handlingsplan i fyra dimensioner, dnr 1131/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till byggnadsnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: SD

  Motion av Maria Rydén (M) om att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade att skicka ärendet på remiss till Stadshus AB. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Remiss - Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning, dnr 1867/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från L och ett från KD, M

  Bordlagda ärenden

  Tid och genomförandeplan för etablering av förskolenämnd och grundskolenämnd, dnr 0383/17
  (5 april)

  Yrkande från M, L och KD angående överenskommelse om samverkansuppdrag med Förvaltnings AB Framtiden
  (19 april)

  Samrådsunderlag avseende rambudget för revision av Göteborgsregionens kommunalförbund 2018, dnr 0589/17
  (19 april)

  Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2017-2019 och budget för 2018 för Göteborgsregionens kommunalförbund, dnr 0590/17
  (19 april)

  Handlingsplan avseende stärkt styrning av exploateringsekonomin, dnr 1050/14
  (19 april)

  Principer för hantering av betydande investeringsprojekt, 0494/17
  (19 april)

  Yrkande från M, L och KD angående översyn av strategi för stöd till sociala företag
  (19 april)

  Utseende av representant i styrgruppen för politikerutbildningen i stället för Helen Engholm (V)
  (3 maj)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att kartlägga storleken och sammansättningen på barngrupperna i förskolan, dnr 1051/16
  (19 april)

  Bokslutsberedning avseende 2016, dnr 0043/17
  (19 april)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stödja omställningen av fordonsflottan, dnr 1385/16
  (19 april)

  Motion av Kalle Bäck (KD), Kristina Palmgren (L) och Christina Hjort Bröndt (M) om att inrätta funktioner för att motverka kränkningar på nätet, dnr 1505/16
  (19 april)
   
  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar, dnr 1242/16
  (19 april)

  Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16
  (19 april)

 • 2017-03-15

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Samordning av stadens omvärlds- och intressebevakning av EU-policy, dnr 1324/16

  Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag på hur den övergripande samordningen av stadens EU-arbete ska organiseras och hur arbetet ska struktureras för att det ska bli tydligt för alla. Förslaget går bland annat ut på att stadsledningskontoret ska tillsätta en rådgivande kommitté - ett advisory board – som knyts till Göteborgs Stads Brysselkontor, Gothenburg European Office. Brysselkontoret ska i samråd med den rådgivande kommittén ta fram en årlig handlingsplan när det gäller vilka frågor som bör bevakas utifrån Göteborgs Stads intressen. De ska även ansvara för omvärlds- och intressebevakningen gentemot EU:s institutioner. Arbetet med att svara på remisser från EU bör dessutom integreras med den ordinarie ärendehanteringen inom Göteborgs Stad.

  S, MP och V vill i ett yrkande att stadsdirektören får i uppdrag att tillsätta ett advisory board, som ska inkludera två-tre representanter från fack- och stadsdelsförvaltningarna. Vidare vill de rödgröna partierna att även Stadshus AB ska delta i arbetet med att ta fram en årlig stadenövergripande handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, MP och V. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: S, MP och V

  Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik, dnr 1241/16

  Stadsledningskontoret och Västra Götalandsregionen har tidigare utrett om det skulle vara möjligt för Göteborgs Stad att ta över ansvaret för all spårvagnstrafik. Det skulle i så fall ske genom att befogenheten att ansvara för spårvagnstrafiken skulle överföras från Västra Götalandsregionen till Göteborgs Stad enligt lagen om kollektivtrafik. Regiondirektören fick i februari 2017 i uppdrag att förhandla fram ett sådant avtal. Stadsledningskontoret föreslår nu att stadsdirektören får i uppdrag att förhandla för Göteborgs Stads räkning och att kommunstyrelsens arbetsutskott utses som politisk styrgrupp för arbetet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Lars Hansson, SD, deltog inte i beslutet.
  Två yttranden: ett från M, KD, L och ett från SD

  Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar, dnr 1477/16

  Idrotts- och föreningsnämnden har gjort en genomgång av befintliga sim- och badanläggningar i Göteborg och konstaterar att flertalet av stadens anläggningar är gamla, slitna och i stort behov av upprustning. De flesta anläggningarna kan inte längre fullt ut användas utifrån det ursprungliga syftet. Dessutom är driftskostnaderna höga.
  En strategi för om- och nybyggnation av sim- och badanläggningarna har utarbetats av idrotts- och föreningsförvaltningen. Enligt förslaget ska Valhallabadet ersättas med ett nytt centralbad och stå klart i mitten av 2020-talet. Vidare föreslås att det under den kommande 20-årsperioden ska byggas ett områdesbad i Majorna/Linné och lokalbad i Kortedala/Bergsjön och i Torslanda/Björlanda. Dessutom ska Askims simhall ersättas med en ny anläggning med byggstart 2020. Även Lundbybadet ska byggas till och Frölundabadet ska totalrenoveras och byggas ut.

  Frågan om ett eventuellt nytt centralbad som ersätter Valhallabadet har hög aktualitet. Den har en tydlig koppling till arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för evenemangsområdet och därför föreslår stadsledningskontoret att ärendet ska lösas ut separat och relativt snabbt. Stadsledningskontoret föreslår vidare att övriga förslag i strategin hanteras i det ordinarie budgetarbetet för en samlad politisk värdering och prioritering. 

  V, S och MP vill i ett yrkande att lokalsekretariatet ska få i uppdrag att genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt centralbad, utan att begränsa sig till de möjliga placeringar som idrotts- och föreningsnämndens strategi för sim och badanläggningar identifierar. Dessutom vill de rödgröna partierna att strategin ska hanteras i den ordinarie budgetberedningen för en samlad politisk värdering och prioritering.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från V, S och MP.
  Yrkande: V, S och MP
  Två yttranden: ett från M, L, KD och ett från KD

  Yrkande om säker rekryteringsprocess för förvaltnings- och bolagschefer och tillfälliga chefslöner

  M, L och KD vill att kommunstyrelsens personalutskott ska se över regelverket kring tillsättning och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer och ta fram förslag på rutiner för tillfälliga chefslöner där stadsdirektören fastställer lön. I dag är det den ansvariga nämnden/styrelsen som fattar anställningsbeslutet. Men många nämndpresidier saknar erfarenhet av sådan här rekrytering, skriver allianspartierna. De anser att det bör övervägas om kommunstyrelsen eller stadsdirektören bör överta rollen istället, i nära samråd med den berörda nämnden/styrelsen. Dessutom bör personalutskottet se över lönesättningen i samband med att en person tillfälligt blir chef. Alliansen skriver att deras uppfattning är att lönejusteringen ska gälla tillfälligt. Vidare föreslår de att personalutskottet ska utvärdera dagens riktlinjer för rekrytering och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer.
   
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yttrande: V, S och MP

  Motion om att flytta kommunal verksamhet till områden utanför stadens centrala delar, dnr 1218/16

  Catarina Pettersson och Marie-Louise Bergström, Vägvalet, vill i en motion att stadsledningskontoret ska utreda vilka kommunala verksamheter som kan flyttas utanför stadens centrala delar. Uppdraget bör bland annat innefatta en handlingsplan och en redogörelse av ekonomiska konsekvenser.

  Motionen har varit ute på remiss. Byggnadsnämnden och fastighetsnämnden avstyrker, bland annat med hänvisning till att arbetsmarknaden är konkurrensutsatt och för att lyckas rekrytera personal från hela regionen behöver verksamheterna ligga tillgängligt. Lokalnämnden och Business Region Göteborg, BRG, tillstyrker förslaget. BRG betonar att det vore positivt att skapa arbetstillfällen i segregerade och socioekonomiskt svaga områden.

  S, MP och V föreslår i ett yrkande att kommunstyrelsen i de olika översyns- och omställningsprocesser som nu pågår ska fästa särskild vikt vid möjligheterna att placera verksamhetslokaler i andra stadsdelar än de mest centrala.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, MP och V. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: S, MP och V
  Yttrande: L, M och KD

  Övriga ärenden

  Årsrapport Keillers Park 2016, dnr 0507/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Avstämning ersättningar 2016 fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, dnr 0071/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av förslag till reglemente för Lokalnämnden, dnr 1283/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utseende av två ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd

  i stället för:
  a) Kaj Heino som avlidit
  b) Ellie Nordfelt som avsagt sig

  Kommunstyrelsen beslutade att utse Inti Chavez Peres och Andréa Thibaus.

  Yrkande från SD om att avsluta Göteborgs Stads inblandning i Angereds kamelcenter

  SD drog tillbaka ärendet.

  Motion av David Lega (KD) om att utbilda ledande politiker och tjänstemän i företagandets villkor, dnr 388/16

  Kommunstyrelsen beslutade besvara motionen med hänvisning till BRG:s remissvar. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Remiss från Näringsdepartementet - Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon, dnr N2016/07396/MRT, dnr 1866/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD
  Yttrande: L, M och KD

  Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69), dnr 1497/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Remiss från Kulturdepartementet - Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92), dnr 0495/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: KD, M och L

  Bordlagda ärenden

  Tid och genomförandeplan för översyn av Göteborgs Stads för- och grundskolor, dnr 0383/1
  (29 mars)

  Yrkande från V och MP om ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år
  (29 mars)

  Yrkande från SD angående reglemente för Göteborgs Stad
  (29 mars)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att kartlägga storleken och sammansättningen på barngrupperna i förskolan, dnr 1051/16
  (29 mars)

  Göteborgs Stads plan för jämställdhet, dnr 0445/14
  (29 mars)

  Strandskyddsbeslut i Göteborgs Kommun, dnr 0370/17
  (22 mars)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om att utreda ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr 1532/15
  (29 mars)

  Information om förstudie för nytt världslitteraturhus, dnr 0416/16
  (29 mars)

  Bokslutsberedning avseende 2016, dnr 0043/17
  (29 mars)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att besvara kvarvarande frågeställningar avseende yttre hemtjänst, dnr 0462/15
  (29 mars)

  Yrkande från MP, S och V om förskola för barn till föräldrar som inte betalar förskoleavgift
  (29 mars)

  Yrkande från KD angående samordning mellan GR kommunerna rörande bidrag till civilsamhällets organisationer
  (29 mars)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg, dnr 1241/16
  (29 mars)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar, dnr 1242/16
  (29 mars)

  Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16
  (29 mars)

 • 2017-03-01

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Moderna Göteborg, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del III, dnr 1857/16

  Byggnadsnämnden har tagit fram ett kunskapsunderlag när det gäller bebyggelsen i Göteborg under perioden 1955-1975. Programmet - Moderna Göteborg, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del III - lyfter fram kvaliteter och specifika karaktärsdrag i byggandet under denna tid. Byggnationen under rekordåren, i miljonprogrammet, utmärks av stor skala. Därför ingår även strukturer och stadsplanetänkande i den byggnadshistoriska bedömningen.  Moderna Göteborg är inget styrande dokument och anger inte vad som ska bevaras, utan är ett komplement till befintligt kulturmiljöprogram. Stadsledningskontoret betonar att informationen ska ses som ett viktigt planeringsunderlag i stadsutvecklingen. Programmet visar på de kulturvärden som finns och att förändringar bör grundas på motiverade beslut.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Riskfördelning mellan Göteborgs Stad och Västtrafik avseende skiljedomsförfarande och process kring spårvagn M32, dnr 1929/16

  65 spårvagnar i Göteborg av modellen M32 Sirio har levererats av italienska företaget Ansaldobreda. Vagnarna har haft stora brister, bland annat problem med rost och de har av säkerhetsskäl tagits ur trafik i olika omgångar för att repareras. Trafiknämnden har tecknat flera tilläggsavtal med Ansaldobreda där företaget förbundit sig att åtgärda bristerna. Men Ansaldobreda har inte levt upp till åtagandena när det gäller att komma till rätta med rosten och därför beslöt trafiknämnden i augusti 2015 att häva avtalet på grund av avtalsbrott. Det skedde efter samråd med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Den juridiska processen sker via ett skiljedomsförfarande och dom väntas i april 2017. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har enats om att dela på eventuella kostnader i enligt principen 50/50.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Översyn av stadens modell för föreningsbidrag, dnr 1434/15

  Stadsledningskontoret har genomfört en översyn av stadens modell för föreningsbidrag. Den visar att samordningen i staden är bristfällig och att den e-tjänst som finns är inte transparent och användarvänlig. Det är inte alltid tydligt varför bidrag avslås eller beviljas och ibland är handläggningstider långa. Kriterierna behöver bli mer likvärdiga och inkluderande. En ny nationell e-tjänst, som flertalet av landets kommuner står bakom, håller på att tas fram och den ska omfatta ansökan, beslut, uppföljning och lokalbokning. Stadsledningskontoret föreslår att en ny modell för föreningsbidrag ska tas fram och att det fortsatta arbetet ska ledas av stadsledningskontoret. Arbetet ska ske tillsammans med bland annat civilsamhället – föreningar, nätverk, trossamfund med flera – och kopplas ihop med de nya riktlinjerna för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till föreningsverksamhet. Arbetet hänger också ihop med uppdragen att skapa en förmedlingstjänst och en hyresmodell för föreningsverksamhet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från SD

  Översyn av organisation för föreningen Göteborgspriset för hållbar utveckling, dnr 0540/16

  Göteborgspriset för hållbar utveckling är ett internationellt pris som delats ut sedan hösten 2000. Prissumman är på en miljon kronor och priset drivs idag som en ideell förening. Medlemmar är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och tio partnerföretag. Stadsledningskontoret har gjort en översyn av Göteborgsprisets framtida organisation och föreslår att organisationsformen även fortsatt ska vara en ideell förening, men att föreningen bland annat bör inrätta ett samlat kansli med en verksamhetsledare för att öka effektiviteten. Utredningen föreslår också tre möjliga hemvister för kansliet - Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, Businessregion Göteborg eller Göteborg & Co.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering (12-1).
  Tilläggsyrkande: SD

  Medarbetarenkätens resultat avseende gruppen anställda som inte anser sig vara varken kvinna eller man, dnr 1247/15

  I Göteborgs Stads medarbetarenkät finns möjlighet att kryssa för man, kvinna eller annat i rutan för könstillhörighet. Cirka två procent svarar annat och den här gruppen har klart lägre resultat än gruppen kvinnor och män inom samtliga områden. Personerna finns spridda på många olika arbetsplatser i Göteborgs Stad och därför är det svårt att få en tydlig bild av problemen. Stadsledningskontoret har frågat hur förvaltningarna och bolagen arbetar med uppföljningen av medarbetarenkäten ur ett hbtq-perspektiv och flera svarar att de behöver öka sin hbtq-kompetens och integrera detta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inom ramen för Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska en större studie göras bland stadens medarbetare. Syftet är att undersöka hur hbtq-personer har det på arbetsplatsen. Studien ska även redovisa förslag på förbättringar.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från M, L, KD och ett från SD

  Stadens deltagande i Europride 2018, dnr 1536/16

  Sommaren 2018 firas Europride för första gången i Stockholm och Göteborg. Festivalen börjar i Stockholm i slutet av juli för att sedan fortsätta till Göteborg. Här sammanfaller den med kulturkalaset och den stora avslutande prideparaden blir lördag 18 augusti. Det är organisationerna Stockholm Pride och West Pride som står som arrangörer. Göteborgs Stad, som sedan starten av West Pride har varit en part i festivalen, ska enligt stadsledningskontorets förslag aktivt engagera sig inför och under Europride 2018. Olika aktiviteter och arrangemang kring mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna ska ordnas runt om i staden, med start i början av 2018. Enligt förslaget ska stadsledningskontoret ha ett samordningsuppdrag för stadens deltagande inför och under Europride. Övriga förvaltningar och bolag ska medverka utifrån sin specifika kompetens. 

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Yrkande angående internationella förskolor med engelskspråkig inriktning

  L, M och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda om det finns hinder för att bedriva internationella förskolor med engelskspråkig inriktning och i så fall återkomma med förslag på hur dessa skulle kunna avhjälpas.

  Bakgrunden är att regelverket kring internationella förskolor tolkas olika i olika kommuner. När det gäller grundskolan och gymnasieskolan finns det ett tydligt regelverk som borde vara tillämpbart även när det kommer till förskolan, skriver alliansen. I Göteborg finns det sju förskolor med engelskspråkig inriktning fördelat på tre stadsdelar.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från L, M och KD.
  Två yttranden: ett från MP, S, V och ett från SD

  Övriga frågor

  Verksamhetsområde 2017 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster, dnr 0393/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Kommunens ansvar för städning enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 4 §, dnr 1019/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: SD

  Utbetalning av kommunalt partistöd 2017, dnr 0001/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Lars Hansson, SD och Martin Wannholt deltog inte i beslutet.

  Inhyrning av lokaler för ny grundskola vid Angeredsvinkeln 27, dnr 1083/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: M, L och KD

  Redovisning från social resursnämnd på kommunstyrelsens återremiss gällande komplettering av avgiftsöversyn för Familjerådgivningen, Respons alkoholrådgivning, Kriscentrum för män, Kriscentrum för kvinnor samt KAST, dnr 0531/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Avsägelse av uppdrag för Stiftelsen Bostäder åt blinda, dnr 0944/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av Göteborgs Stads innovationsprogram 2017-2022, dnr 1244/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt tilläggsyrkandet från S, MP och V. Innovationsprogrammet ska även skickas på remiss till Chalmers och Göteborgs universitet.
  Tilläggsyrkande: S, MP och V

  Yrkande från M om att avbryta arbetet med temporära bostäder samt hemställa till regeringen om justering av bosättningslagen

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (8-5) att avslå yrkandet från M.
  Två yttranden: ett från L och KD samt ett från SD

  Motion av Mats Mattsson (SD) om att utreda förutsättningar för odlingslotter och djurlotter, dnr 1009/16

  Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen med hänvisning till stadsdelsnämnden Angereds yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Kristina Palmgren (L) om möjlighet till sopsortering och återvinning i Slottsskogen, dnr 0962/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (8-5) att avstyrka motionen med hänvisning till park- och naturnämndens yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från SD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Det Stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66), dnr 1810/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: MP, S och V
  Yttrande: M, L och KD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77), dnr 1833/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från MP, S och V avslogs efter votering (7-6) och yrkandet från L avslogs efter votering (12-1).
  Två yrkanden: ett från MP, S, V och ett från L
  Fyra yttranden: ett från L, M, KD, ett från L, ett från S och ett från MP, V

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Vissa skollagsfrågor, del 4, dnr 1809/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83), dnr 1879/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Två yrkanden: ett från M, L, KD och ett från SD

  Remiss från Justitiedepartementet - En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82), dnr 1936/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yrkanden: ett från M, L, KD och ett från SD
  Två yttranden: ett från M, L, KD och ett från SD

  Remiss från Socialdepartementet - Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43), dnr 1931/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99), dnr 1394/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från SD

  Remiss från Trafikverket - Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan, Samrådshandling för val av lokalisering, dnr 1818/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Räddningstjänstförbundet Storgöteborg - Förslag till ny beräkningsmodell för medlemsavgiften, dnr 0349/17

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.
  Två yrkanden: ett från S, M, MP, V, L, KD och ett från SD

  Bordlagda ärenden

  Förslag till nytt reglemente för Göteborgs Kretslopp och vattennämnd, dnr 0466/16
  (8 mars)

  Förslag till nytt reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16
  (8 mars)

  Samordning av stadens omvärlds- och intressebevakning av EU-policy, dnr 1324/16
  (15 mars)

  Yrkande från M, L och KD angående överenskommelse om samverkansuppdrag med Förvaltnings AB Framtiden
  (29 mars)

  Yrkande från V och MP om ensamkommande barn som fyller eller skrivs upp till 18 år
  (15 mars)

  Bokslutsberedning avseende 2016, dnr 0043/17
  (15 mars)

  Yrkande från SD om att avsluta Göteborgs Stads inblandning i Angereds kamelcenter, dnr 0561/17
  (15 mars)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att besvara kvarvarande frågeställningar avseende yttre hemtjänst, dnr 0462/15
  (15 mars)

  Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar – den fortsatta beredningen, dnr 1477/16
  (15 mars)

  Yrkande från MP, S och V om förskola för barn till föräldrar som inte betalar förskoleavgift
  (15 mars)

  Yrkande från M, L och KD om säker rekryteringsprocess för förvaltnings- och bolagschefer och tillfälliga chefslöner
  (15 mars)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar, dnr 1242/16
  (15 mars)


  Motion av Catarina Pettersson (VägV) och Marie-Louise Bergström (VägV) om att flytta kommunal verksamhet till områden utanför stadens centrala delar, dnr 1218/16
  (15 mars)

  Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16
  (15 mars)

 • 2017-02-08

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Processägarskap för målen om mänskliga rättigheter och jämställdhet 2017, dnr 1480/16

  Stadsledningskontoret är så kallad processägare för stadens mål när det gäller mänskliga rättigheter, den strukturella könsdiskrimineringen och osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Med det menas att stadsledningskontoret ska ha en aktiv roll när det gäller att leda och samordna arbetet med dessa frågor inom Göteborgs Stad. Målet är att frågorna ska genomsyra samtliga verksamheter och att arbetet ska ske strukturerat och genom samverkan mellan förvaltningar och bolag. Under 2017 och 2018 ska arbetet när det gäller mänskliga rättigheter och jämställdhet genomföras i fyra faser, enligt stadsledningskontorets förslag.  De fyra faserna är: fokus på kontinuitet, etablera struktur och organisation för samverkan och dialog, skapa arenor för lärande samt att öka kunskapsnivån och handlingsförmågan. Stadsledningskontoret återkommer med förslag på hur arbetet med lönemålet ska gå vidare.

  Kommunstyrelsen beslutade att anteckna redovisningen.

  Översyn av facknämndsorganisationen – fas 2, dnr 1454/14

  Stadsledningskontorets översyn av stadens fackförvaltningar är på väg in i fas två. Under denna fas ska en fördjupad beskrivning och analys av ett begränsat antal organisationsalternativ göras. Utifrån två olika yrkanden i kommunstyrelsen i december i fjol har stadsledningskontoret gjort en samlad beskrivning över vilka organisationsalternativ som kommer att utredas. Dessutom finns en beskrivning av arbetssättet. Organisationsalternativen ska konkretiseras och prövas i en utvärderingsmatris. Därefter ska några organisationsalternativ prövas gentemot en konkret situation eller ett konkret uppdrag. Översynen i fas två ska vara genomförd i juni 2017.
   
  I arbetet har facknämnderna delats in i olika grupperingar: utbildning och arbetsmarknad, miljö och klimat, lokalförsörjning, förvaltning och underhåll, stadsutveckling, service samt kultur och fritid.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande om att kartlägga förskolan och skolans IKT-arbete, dnr 0364/17

  L, M och KD vill i ett yrkande att Center för skolutveckling får i uppdrag att kartlägga förskolan och skolans arbete med informations- och kommunikationsteknik, IKT. Målet med stadens IKT-program är att skapa en skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle. Programmet pekar ut sju viktiga strategier: modern lärmiljö, omformade processer och strukturer, sammankopplade och nätverkande lärare, möjliggörande infrastruktur, utvecklande digitala lärresurser, utvecklat kvalitetsarbete och offensivt ledarskap.  Allianspartierna vill att kartläggningen ska utgå från dessa sju strategier och att den ska ligga till grund för en revidering av IKT- programmet. Kartläggningen kan även bidra till att prioritera fortsatta inköp av digitala resurser.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6)  i enlighet med yrkandet från L, M och KD.
  Två yrkanden: ett från L, M, KD och ett från MP, S och V

  Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, dnr 0365/17

  L, M och KD vill i ett yrkande att Göteborgs stad ska delta i försöket med betyg från årskurs 4. Bakgrunden är att riksdagen har beslutat att genomföra en nationell försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten inleds under 2017 och högst 100 skolor kan delta i landet. Allianspartierna skriver att de gärna se att flera skolor, från olika socioekonomiska områden i Göteborg, deltar i försöksverksamheten och att stadsledningskontoret får i uppdrag att samordna deltagandet i försöksverksamheten.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6)  i enlighet med yrkandet från L, M och KD.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. V och MP reserverade sig mot beslutet.

  Två yrkanden: ett från L, M, KD och ett från MP, S och V

  Övriga ärenden

  Plan för intern kontroll 2017 vid kommunledningen, dnr 1552/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Årsrapport 2016 för kommunledningen, dnr 0907/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Delegation av beslutanderätt i gallringsfrågor 2017, dnr 1531/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Hemställan från Göteborg Energi AB - Fusion mellan Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB, dnr 0332/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, dnr 0318/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Redovisning av kommunalt partistöd 2015, dnr 0001/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning, dnr 0949/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttranden: L, M och KD

  Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt överenskommelse psykiatri och missbruk samt ändrad avtalstid i ramavtal om läkarinsatser, dnr 0952/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Uppdragsbeskrivning angående att utreda Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, dnr 1209/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss - Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget, dnr 1483/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss - promemorian - En flexiblare ämneslärarutbildning, dnr 1512/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: KD, L och M

  Remiss från Socialdepartementet - Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62, dnr 1487/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från S, MP, V

  Remiss från Justitiedepartementet - betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74), dnr 1489/16

  Kommunstyrelsen beslutade att översända samtliga politiska yttranden till Justitiedepartementet.
  Fyra yttranden: ett från S, MP, V, ett från M, ett från KD och ett från L

  Bordlagda ärenden

  Förslag till nytt reglemente för Göteborgs Kretslopp och vattennämnd, dnr 0466/16
  (1 mars)

  Samordning av stadens omvärlds- och intressebevakning av EU-policy, dnr 1324/16
  (1 mars)

  Förslag till nytt reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16
  (1 mars)

  Förslag till bolagsordning för Higab AB, dnr 1932/16
  (22 februari)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att besvara kvarvarande frågeställningar avseende yttre hemtjänst, dnr 0462/15
  (1 mars)

  Remittering av Göteborgs Stads innovationsprogram 2017-2022, dnr 1244/15
  (1 mars)

  Yrkande från L, M och KD angående Internationella förskolor med engelskspråkig inriktning, dnr 1535/16
  (1 mars)

  Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar – den fortsatta beredningen, dnr 1477/16
  (1 mars)

 • 2017-01-25

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, dnr 0867/16

  Göteborg var under åren 2012-2015 en av landets pilotkommuner för romsk inkludering. Arbetet med att starta ett romskt informations- och kunskapscenter pågår på förvaltningen för konsument- och medborgarservice. För att säkra ett fortsatt medskapande hållbart samråd för romsk inkludering föreslår stadsledningskontoret att ”Rådet för den nationella minoriteten romer” bildas. Enligt förslaget ska rådet bestå av en ledamot från respektive parti som är representerat i kommunstyrelsen och tio ledamöter för den romska minoriteten. Rådet ska bland annat fokusera på att förverkliga mänskliga rättigheter för nationella minoriteten romer. Dessutom är ett ömsesidigt lärande en del av rådets uppgifter. Kunskap om romernas historia, kultur och situation är viktiga grundförutsättningar i samrådet.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: SD

  Lisebergs Jubileumsprojekt, dnr 1905/16

  Som ett led i Lisbergs utvecklingsarbete och inför stadens 400-årsjubileum planerar Liseberg att anlägga en vattenpark och ett tematiserat upplevelseboende inom parken. En omfattande utredning har gjorts och satsningen handlar såväl om att bibehålla Lisebergs internationella attraktionskraft som att utveckla parken för göteborgarna. Liseberg vill genomföra projekten och även driva dem i egen regi. Investeringen beräknas uppgå till 1 947 miljoner kronor i 2016 års penningvärde. Enligt utredningen kommer 300 nya jobb och 185 000 nya hotellövernattningar att skapas. Liseberg räknar med ett årligt överskott på 60 miljoner kronor när Jubileumsprojektet är i drift. Stadsledningskontoret ställer sig bakom Lisbergs planer, men vill att Göteborgs Stads Parkeringsbolag och trafikkontoret går igenom parkerings- och infrastruktursituationen i området.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Återremissyrkande: KD
  Yttrande: MP, S och V

  Utredning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, långsiktig hyressättning och konsekvenser av fastighetsförsäljningar, dnr 1281/16

  Kommunala fastighetsbolaget Higab föreslår att investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som belastar resultatet och som kraftigt försämrar bolagets finansiella ställning ska lämnas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande.

  En annan del av Higabs uppdrag handlade om att föreslå principer för hyressättning för hela Higab-koncernen. Stadsledningskontoret föreslår att Higab arbetar vidare med förslaget om hyresprinciper återkommer med förslag på en ny hyresmodell för föreningslivet. Hyresmodellen ska syfta till att öka lokalutbudet till föreningar, öka samutnyttjandet av lokaler och säkra rimliga hyreskostnader.

  Övriga principer som föreslås i Higab utredning om långsiktig hållbar hyressättning, bland annat hyressättning av koncepthus och lokaler som hyrs av staden, behöver utredas ytterligare. Detta för att bättre belysa de ekonomiska effekterna för hela staden.

  S, M, MP, V, L och KD vill i ett yrkande att Higab ska ta fram en ny modell/princip för bolagets hyressättning till föreningslivet och kulturverksamheter. Vidare föreslår de sex partierna att bland annat stadsledningskontoret ska utreda om det går att skapa en kommunal likabehandlingsprincip som gör att samtliga nämnder och bolag - när de agerar som hyresvärd - behandlar alla aktörer på ett likartat vis. Dessutom vill partierna återremittera den del av uppdraget som handlar om en långsiktig hållbar hyresutveckling till Higab och stadsledningskontoret.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: S, M, MP, V, L och KD
  Yttrande: SD

  Flytt av spårfunktioner från Gullbergsvass, dnr 0767/16

  Långsiktig stadsutvecklingen i Gullbergsvass, inklusive utbyggnad av Västlänken och Bangårdsviadukten, förutsätter att spårfunktioner flyttas från området. Göteborgs Stad och Trafikverket har gemensamt studerat möjliga nya lägen och förhandlat fram ett avtal om hur, när och vart funktionerna ska flyttas. I avtalet regleras att kombiterminalen och godsbangården i Gullbergsvass avvecklas och att Göteborgs Hamn istället bygger motsvarande anläggningar i ytterhamnarna. Trafikverket åtar sig att avveckla uppställningsspåren vid Göteborgs Central och att sälja marken till Göteborg Stad. Det är ännu inte klart var nya uppställningsspår ska placeras.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: SD

  Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, dnr 0698/16

  Göteborgs Stad behöver en väl fungerande kommunikation för att hantera kriser som påverkar Göteborgssamhället och stadens verksamheter. Kommunikationen ska vara snabb, korrekt, trovärdig och relevant. Grunden för arbetet är att roller är väl definierade och att det finns tydliga ansvarsförhållanden. Den föreslagna riktlinjen klargör vilket ansvar varje förvaltning och varje bolag har för sin kommunikation, oavsett krisens omfattning. På samma sätt klargörs det ansvar som den centrala ledningen av kriskommunikationen har i allvarligare krislägen, krisläge 3 och 4 enligt riktlinjen för krisberedskap och krishantering.

  I riktlinjen för kriskommunikation framgår också hur Göteborgs Stad samverkar med den regionala nivån och hur övning och utbildning inom kriskommunikationsområdet ska säkerställas.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: SD

  Båttrafik över Göta Älv och inköp av ytterligare en skyttel, dnr 1537/16

  Trafiknämnden vill att Göteborgs Stad köper in ytterligare en älvskyttel för att öka älvtrafiken. Bakgrunden är att många byggprojekt under kommande år kommer att minska framkomligheten på land. Älvtrafiken kan avlasta landtrafiken, framförallt runt Centralenområdet. 2018 ska Göteborg arrangera Volvo Ocean Race i Frihamnen, vilket innebär ett ökat resbehov över älven. Dessutom står bland annat Lindholmen inför en fortsatt förtätning, vilket också ökar behovet av kollektivtrafik.

  Stadsledningskontoret ställer sig bakom satsningen och föreslår att trafiknämnden får i uppdrag att börja förhandla med Västtrafik om en finansieringsmodell. Ett förslag är att Västtrafik står för drift och underhåll och att Göteborgs stad står för ränta och avskrivning under ett antal år. Planen är att resorna med den nya älvskytteln under vissa perioder ska vara avgiftsfria, vilket i så fall ska bekostas av Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret betonar att eldrift bör vara standard för älvskyttlarna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Celsiusprojektet och förslag på fortsatt inriktning, dnr 1907/16

  Celsiusprojektet startade 2013 och har haft i uppdrag att främja utbyggnaden av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa. Projektet, som är en del av EU-initiativet Smart Cities, kommer att avslutas 31 december 2017. Göteborg har haft en ledande roll i Celsiusprojektet tillsammans med London, Rotterdam, Genua och Köln. Ett koncept för en fortsättning har arbetats fram och kallas Celsius Beyond 2017. Syftet är att fortsätta stödja europeiska städer i sin uppbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla. Stadsledningskontoret vill utreda om Göteborg även i nästa fas kan ta en ledande roll. Det skulle kunna leverera stor nytta till Göteborg, bland annat när det gäller marknadsföring, näringslivsutveckling, klimatnytta, policypåverkan och kompetensutveckling. Utgångsläget är att Celsius Beyond 2017 ska vara självfinansierat. Utöver stadsledningskontoret deltar Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Stadshus AB och Göteborgs Stads Brysselkontor i arbetet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggandet av Västlänken och Olskroken planskildhet, dnr 1284/16

  Trafikverket har ansökt om en fullständig miljöprövning hos Mark- och miljödomstolen när det gäller byggnationen av Västlänken och OIskroken planskildhet. Göteborgs Stad har ombetts att lämna in synpunkter på ansökan och stadsledningskontoret har samordnat stadens svar i ett yttrande. Överväganden rör en rad olika områden - som hälsoeffekter, barnperspektiv, tillgänglighet och trygghet i det offentliga rummet, rekreativa värden, träd, masshantering, skyddsåtgärder mot översvämningar och grundvatten.

  Stadsledningskontoret är positivt till att ansökan avser en fullständig miljöprövning och betonar bland annat vikten av att bullernivåer och luftkvalitet vid utsatta förskolor och skolor bevakas. Tillgänglighet till och trygghet i det offentliga rummet behöver säkras, särskilt när det gäller barn, äldre och de som arbetar i närheten av öppna schakt. Stadsledningskontoret understryker också vikten av att i så stor utsträckning som möjligt behålla parker samt vatten- och grönområden. Detta med tanke på folkhälsoperspektivet och att sådana rekreativa värden bidrar till en positiv helhetsupplevelse för tillfälliga besökare.

  Göteborgs Stad har i sitt svar även synpunkter på Trafikverkets förslag till villkor när det bland annat gäller avvikelserapportering, påverkan på träd, bostäder med särskild service, spillvatten, kvalitetsaspekter ledningsnät, flöden i ledningsnät, utsläpp från jordschakt, råvatten och dagvatten. Övervägandena rör också anslutande anläggningar och staden som fastighetsägare.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Martin Wannholt deltog inte i beslutet.
  Protokollsanteckning: Martin Wannholt

  Avtalsbilaga mellan Göteborgs Hamn och Stena Line Scandinavia, dnr 0443/16

  En särskild avtalsbilaga har förhandlats fram mellan Göteborgs Hamn och Stena Line Scandinavia. Den reglerar hur Masthuggsterminalen ska integreras i staden och vilka åtgärder som Stena Line förbinder sig att vidta i terminalanläggningen och i färjeverksamheten. Syftet är att säkra att stadsutvecklingen i området kan fortgå som planerat. Det handlar bland annat om linbanan Järntorget-Lindholmen och pågående detaljplaner för bebyggelse i kvarteret Järnvågen och längs Första Långgatan.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: MP

  Förutsättningar för samverkan mellan Svenska Balettskolan och ISGR, dnr 0996/16

  Svenska Balettskolan drivs av Göteborgs Stad och är en förberedande dansarutbildning för årskurs 4-9, med riksintag. För att öka sitt elevunderlag och nå långsiktig ekonomisk bärkraft behöver Svenska Balettskolan samarbeta med en annan skola. I en tidigare utredning föreslog Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, att samverkan skulle kunna ske med Internationella skolan, ISGR. Stadsledningskontoret har utrett förutsättningarna för ett sådant samarbete. Eftersom två olika skolhuvudmän är berörda krävs det enligt nu gällande lagstiftning dispens från regeringen om Svenska Balettskolan vill köpa undervisningstimmar från ISGR. När det gäller lokaler är det fullt möjligt för Svenska Balettskolan att hyra in sig i ISGR:s lokaler, om och när ISGR flyttar till nya och större lokaler. Dansundervisning innebär dock stora och specialutformade lokaler som medför stora investeringar. Därför är det rimligt att kommunen bygger, alternativt hyr sådana lokaler i nära anslutning till ISGR:s lokaler. Stadsledningskontoret avsikt är att fortsätta utreda en samverkan mellan Svenska Balettskolan och ISGR.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: M, L och KD

  Ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr1532/15

  Stadsledningskontoret har utrett arbetsformerna för ungdomsfullmäktige och föreslår en rad förändringar. En nyhet i förslaget är att den som kandiderar själv ska kunna välja i vilken stadsdel han eller hon vill kandidera. På motsvarande sätt ska den som röstar kunna välja i vilken stadsdel hen vill lägga sin röst. Stadsledningskontoret vill att stadsdelarna ska skapa tydligare strukturer för ungt inflytande och göra starkare kopplingen mellan klassråd/elevråd, ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige. Utbildningsnämnden bör enligt förslaget utse en samordnare för valet till ungdomsfullmäktige på samma sätt som stadsdelarna har gjort. Syftet är att mer aktivt marknadsföra ungdomsfullmäktige bland gymnasieskolorna. Dessutom föreslår stadsledningskontoret nya former av dialogmöten mellan politikerna och ungdomsfullmäktige och att ungdomsfullmäktige får större möjlighet att flexibelt besluta över sin egen budget, den så kallade initiativpotten. På sikt ser stadsledningskontoret också att stadens satsning på e-demokratilösningar kommer att kunna gynna ungdomsfullmäktige. Effekterna av de lagda förslagen bör utvärderas efter tre genomförda val till ungdomsfullmäktige.

  M, L och KD vill ett yrkande att ärendet skickas tillbaka till stadsledningskontoret för komplettering med ekonomisk kalkyl av förslagen.

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet i enlighet med yrkandet från M, L och KD. efter votering (7-6).
  Återremissyrkande: M, L och KD
  Yrkande: S, MP och V

  Motion om åtgärder för dagverksamhet för yngre personer som lider av demens, dnr 1008/16

  Maria Rydén, M, vill i en motion att stadsdelsnämnderna ska få i uppdrag att säkerställa att alla personer under 65 år som lider av demens erbjuds dagverksamhet som är anpassad efter deras behov. I januari 2013 uppmärksammades kommunfullmäktige på behovet av dagverksamhet för yngre personer som lider av demens, skriver motionären och konstaterar att behovet av dagverksamhet för dessa personer kvarstår efter närmare tre års tid.

  Stadsdelsnämnderna har fått ärendet på remiss. Nio stadsdelsnämnder har lämnat in svar och av dessa avstyrker fem nämnder motionen, en nämnd tar inte ställning och två stadsdelsnämnder tillstyrker motionen. De som avstryker motionen anger bland annat att det sannolikt handlar om få individer och att en inventering över hur stort behovet är skulle behöver göras först, gärna en övergripande inventering som omfattar hela staden.

  S, M, MP, V, L och KD ställer sig bakom motionen och föreslår i ett gemensamt yrkande att stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda får i uppdrag att utreda behovet av korttidsenheter för dementa under 65 år.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.  Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Övriga ärenden

  Uppdaterad krisledningsplan för stadsledningskontoret, dnr 1502/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.  SD reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: SD
  Yttrande: M, L och KD

  Västsvenska paketet – Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet, dnr 0321/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Martin Wannholt och SD deltog inte i beslutet.
  Yttrande: SD
  Protokollsanteckning: Martin Wannholt

  Reviderade bolagsordningar för Förvaltnings AB Framtiden samt för Bygga Hem i Göteborg AB, dnr 1917/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Ägardirektiv för Higab AB, dnr 1092/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

  Avsteg från finanspolicyn om valutasäkring vid inköp av spårvagnar (M33), dnr 1836/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Inhyrning av lokaler på Första Majgatan 2A för stadsdelförvaltningen Östra Göteborg, dnr 1287/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utvärdering av riktlinjer för bistånd till boende, dnr 1401/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering (12-1).
  Tilläggsyrkande: SD
  Yttrande: M, L och KD

  Utseende av representant i politisk referensgrupp för ungdomsfullmäktige i stället för Theres Börjesson (M)

  Kommunstyrelsen beslutade att utse Mattias Tykesson, M.

  Motion av Helene Odenjung (L), Ann Catrine Fogelgren (L), Mariya Voyvodova (S), Julia Bahner (FI), Karin Pleijel (MP), Maria Rydén (M), Bettan Andersson (V) och Matilda Granberg-Stålbert (KD) om att resa en staty till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg, dnr 0967/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter avstyrka motionen med hänvisning till kulturnämndens yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Två yrkanden: ett från L, M, KD och ett från SD
  Yttrande: S, MP och V

  Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik [ER 2016:20], dnr 1419/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från KD, L, M och ett från SD

  Remiss - Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd, dnr 1918/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD
  Yttrande: L och KD

  Yttrande över remiss avseende kameraövervakning med drönare, dnr 0322/17

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: M, L och KD
  Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

  Bordlagda ärenden

  Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning, dnr 0949/16
  (8 februari)

  Förslag till nytt reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16
  (8 februari)

  Översyn av facknämndsorganisationen - inriktning och arbetssätt i fas 2, dnr 1454/14
  (8 februari)

  Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar – den fortsatta beredningen, dnr 1477/16
  (8 februari)

  Yrkande från L, M och KD angående kartlägg förskolan och skolans IKT-arbete, dnr 0364/17
  (8 februari)

  Yrkande från L, M och KD angående försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, dnr 0365/17
  (8 februari)

  Motion av Kristina Palmgren (L) om möjlighet till sopsortering och återvinning i Slottsskogen, dnr 0962/16
  (1 mars)

  Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16
  (8 februari)

  Remiss från Justitiedepartementet - betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74), dnr 1489/16
  (8 februari)

 • 2017-01-11

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Uppföljningsrapport 3 2016 del 2, dnr 0937/16

  Uppföljningsrapport 3 fokuserar på kärnverksamheterna utbildning, individ- och familjeomsorg, funktionshinderverksamhet, kultur och fritid.

  Skolinspektionen har under året genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i kommunen. Hundra skolor bedömdes ha särskilda utvecklingsbehov. Det strategiska utvecklingsarbetet har breddats och utvecklats och bedrivs inom följande tre områden: systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, kompetens och likvärdighet.

  Inom individ- och familjeomsorg fortsätter behovet av försörjningsstöd att minska, i huvudsak till följd av att konjunkturen är mycket god och att arbetslösheten minskat. Det innebär att många som haft försörjningsstöd under lång tid fått jobb och blivit självförsörjande. Detta gäller särskilt ungdomar under 25 år.

  En tydlig tendens inom funktionshinderverksamheten är att man allt mer använder sig av kunskapsbaserade metoder. Det i sin tur kräver kontinuerlig kunskap och kompetensutveckling hos personalen.

  Kultur och fritidsverksamheternas utbud når många göteborgare. Trenden är att fler vill ta del av kultur och att besöken ökar inom de flesta områdena. Bland annat har biblioteken stärkt sin roll som mötesplats. Kultur och fritidsperspektiven har också fått en starkare ställning i plan- och exploateringsprocessen, vilket är viktigt för att nå social hållbarhet och ett jämlikt Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade att överlämna rapporten till kommunfullmäktige som ett led i uppsiktsplikten.
  Yttrande: L, M och KD

  Förändring av volontärverksamheten, dnr 0809/16

  Volontärverksamheten i Göteborgs Stad bör föras över till stadsdelsnämnderna. Det föreslår social resursnämnd, som hittills haft ansvaret.  Förslaget har arbetats fram tillsammans med stadsdelarna och har varit på remiss i fyra stadsdelar. Även stadsledningskontoret stödjer förslaget. Möjligheten att anpassa volontärverksamheten till de lokala behoven ökar. Kommunfullmäktiges riktlinjer för volontärverksamheten ska fortsätta att gälla.

  Att vara volontär eller frivilligarbetare innebär att man gör insatser för till exempel äldre, unga och barn. Det frivilliga arbetet är inriktat på sociala och kulturella aktiviteter. Syftet är att skapa möten och bygga sociala nätverk. Ordinarie arbetsuppgifterna får inte ingå.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, 1407/14

  Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till en handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg. Planen utgår från de 22 rekommendationer som lämnades i rapporten Normbrytande liv i Göteborg  - lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014.
   
  I planen föreslås ett antal åtgärder som ska integreras i befintliga uppdrag och processer inom staden, bland annat rekommendationer kring föreningsbidrag och kartläggningen av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär. Utöver detta föreslås helt nya åtgärder. Åtgärderna är indelade i områdena: utsatthet och diskriminering, mötesplatser och inkluderande rum, föreningsliv, kommunikation och hr samt kompetens.

  Planen har tagits fram i nära samarbete mellan Göteborgs Stads HBTQ-råd och berörda förvaltningar och bolag. Arbetet med planen presenterades också under ett seminarium på West Pride 2016.

  S, M, MP, V, L och KD påpekar i ett yrkande att Göteborg ligger långt fram när det gäller samverkan med andra aktörer, inte minst med den ideella sektorn och Västra Götalandsregionen. De sex partierna vill därför ha mer inkluderande skrivningar när det gäller detta.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Två yrkanden: ett från S, M, MP, V, L och KD samt ett från SD

  Riksnorm för försörjningsstöd och boendekostnader 2017, dnr 1858/16

  Regeringens årliga beslut om ändringar i riksnormen för beräkning av försörjningsstöd innebär för 2017 att en liten höjning av normen på mellan 20-40 kronor per månad för barn och unga upp till och med 20 år. För ensamstående vuxen höjs normen med 30 kronor och med 50 kronor för gifta/sambor. Normen för gemensamma hushållskostnader höjs med 10 kronor för hushåll upp till tre personer och med 20 kronor om hushållsmedlemmarna är fler.

  Även riktvärdena som avser kostnader utanför riksnormen i form av höjda boendekostnader behöver justeras. Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat använda Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittskostnad för Storgöteborg som vägledning för skälig boendekostnad.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Uppdraget att fasa ut mikroplast, dnr 1237/15

  I juni 2015 fick Upphandlingsbolaget i uppdrag av kommunstyrelsen att fasa ut mikroplast vid inköp av varor. Samtidigt fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra spridning av mikroplast i naturen. Stadsledningskontoret konstaterar att Upphandlingsbolaget har påbörjat utfasningen inom prioriterade produktgrupper, bland andra färger, lack, kemtekniska produkter, skolmaterial och sjukvårdsmaterial. Vissa produkter har tagits bort från sortimentet, till exempel en skrubbtvål och hobbymaterial med glitter. Men frågan är komplex och det kommer att ta tid. Det finns i dagsläget ingen klar definition av mikroplast och leverantörerna har dålig kunskap. Arbetet ska fortgå i upphandlingsnämnden, som från och med 2017 ersätter Upphandlingsbolaget. Men även andra förvaltningar och bolag behöver involveras om hela staden ska omfattas.

  Miljö- och klimatnämnden har presenterat 13 förslag på åtgärder. Dessa finns med i miljöprogrammets reviderade handlingsplan, som i dagsläget finns i en remissutgåva. Det handlar om direkta åtgärder, som att utöka strandstädningen, sköta om konstgräsplaner på nytt sätt och att välja alternativa material. Andra åtgärder handlar om att höja kunskapsnivån hos bland annat trafikkontoret, Gryaab och Grefab i syfte att öka utsläppskontrollen och särskilja mikroplaster i till exempel avloppsslam, dagvattenanläggningar och vid sopning av stadens gator. Ett tredje område handlar om att utbilda kommunens anställda och idrottsföreningar med flera när det gäller materialval och hur avfall med mikroplaster ska hanteras.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Partnerskap mellan Göteborgs Stad och Nelson Mandela Bay Municipality, 1819/16

  Stadsledningskontoret har tillsammans med företrädare för Nelson Mandela Bay Municipality i Sydafrika tagit fram ett förslag till förlängt partnerskapskontrakt för åren 2017-2020.  Partnerskapskontraktet är en förutsättning för att i mars 2017 kunna lämna in en ansökan till Sida och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. Ansökan rör finansiering av tre treåriga projekt som ska genomföras som ett samarbeta mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay Municipality. Projektens utgångspunkt är att levnadsförhållandena i Göteborg och Nelson Mandela Bay kan förbättras genom bättre stadsutveckling och ombyggnation av befintliga stadsmiljöer. Ledordet är tillgänglighet. Möjligheter till social sammanhållning ökar när staden blir mer tillgänglig för medborgarna. En stad som är tätare har också större möjligheter att effektivt använda resurser. Målet är att skapa en mer rättvis stad.

  Det första partnerskapet mellan Nelson Mandela Bay Municipality, dåvarande Port Elizabeth, och  Göteborgs Stad tecknades 1999 och har därefter förlängts i omgångar.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Positionspapper för LUCI Lighting Urban Commuity International, dnr 1830/16

  Göteborgs Stad har varit medlem i nätverket Lighting Urban Community, LUCI, sedan 2004. Grundtanken med nätverket är att via ljusevenemang och belysning utveckla en attraktiv och öppen stad. Julstaden Göteborg är ett exempel på offentlig belysning som bidrar till att öka invånarnas livskvalitet. Under de kommande två åren är Göteborg är invald i LUCIs ledningsgrupp Executive Commite. Målet är att positionera Göteborg som en stad i världsklass när det gäller belysning. Det är trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen som arbetar praktiskt med frågorna inom Göteborgs Stad. Internationella avdelningen på stadsledningskontoret ansvarar för att sprida information om engagemangen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Stadens rekryteringsbehov och översyn av rekryteringsprocessen, dnr 1437/15

  Stadsledningskontoret har gått igenom hur rekryteringen av arbetskraft till Göteborgs Stad fungerar och hur väl rekryteringen speglar stadens befolkning när det gäller inrikes och utrikes födda. Antalet utrikes födda bland stadens medarbetare ökade med 39 procent mellan åren 2005 och 2015. Under samma tidsperiod ökade andelen utrikes födda i befolkningen med 17 procent. Flest utrikes födda rekryteras till yrken där det krävs gymnasieutbildning, främst undersköterska och barnskötare. Till yrken där det krävs högskoleutbildning rekryteras flest utrikes födda till yrkesgrupperna lärare, förskollärare och socialsekreterare. Rekrytering av utrikes födda chefer fungerar bättre i fackförvaltningar och bolag, som oftare arbetar med nära chefsstöd. I stadsdelsförvaltningarna pågår ett arbete med att förbättra stödet runt rekryteringsprocesserna.

  Stadsledningskontoret konstaterar att rekryteringsprocessen rätt använd säkerställer att rekryteringen sker utifrån kompetens och på ett icke diskriminerande sätt. Ett framgångsrikt arbetssätt kräver att processen efterlevs och att det sker en lokal samordning av rekryteringsarbetet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande central förskoleorganisation

   S, M, MP, V, L, KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda en organisation där förskolan organiseras under en central förskolenämnd.  I och med att ansvaret för grundskolan lyfts från stadsdelarna, behöver förskolans organisation också formeras så att den får möjlighet att utvecklas i samverkan med grundskolan, skriver de sex partierna. De vill att stadsledningskontoret tar fram ett förslag på tidplan och genomförandeplan inklusive beskrivning av ekonomiska konsekvenser, riskanalys och överväganden kring övriga organisationsförändringar. Vidare ska stadsledningskontoret utreda en central resursfördelningsmodell för förskolan, liksom vilka funktioner och tjänster som den nya nämnden bör omfatta.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.

  Utredning av styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och skolbarnomsorgen i Göteborgs Stad, dnr 1111/15

  Skolutredningens uppdrag handlar om att föreslå förstärkningar inom styrning och ledning av skolverksamheten, med syfte att öka elevernas lärande och kunskapsresultat. Forskningen visar att lärarens undervisning är den enskilt viktigaste faktorn för elevens lärande och att rektorn genom sitt ledarskap har en avgörande roll i att skapa förutsättningar för utveckling av undervisningen. Skolutredningens fokus ligger på hur skolsystemet kan skapa bästa möjliga förutsättningar för läraren och rektorn att utveckla en likvärdig undervisning med hög kvalitet. Likvärdighet i det här sammanhanget betyder att alla elever skall ha tillgång till undervisning av lika god kvalitet och att inte någon elev eller grupp av elever ska misslyckas.

  Utredningen har identifierat tre huvudområden där det finns behov av förstärkningar för att nå ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen. Dessa områden är: ökad kvalitet i undervisningen, tydligare ansvar, styrning och ledning och ökad likvärdighet mellan skolor. Kopplat till varje förstärkningsområde anges strategier och förslag till konkreta insatser för att uppnå önskad effekt.

  Skolutredningen har dessutom identifierat ett antal områden som behöver utredas närmare om skolverksamheten ska överföras från stadsdelsnämnderna till en central skolnämnd. Att utreda och organisera en sådan överföring tillhör ett eventuellt framtida uppdrag. Det är kommunfullmäktige som slutligen avgör vilken organisation för skolverksamheten som ska gälla.

  S, M, MP, V, L och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret tar fram förslag på en tidplan och en genomförandeplan. Dessa ska innehålla överväganden kring övriga organisationsförändringar i staden och en riskanalys. Genomförandeplanen ska bygga på de förstärkningsområden som skolutredningen föreslagit.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.
  Tilläggsyrkande: S, M, MP, V, L och KD
  Tre yttranden: ett från MP, S, V, ett från M, L, KD och ett från SD

  Yrkande angående platser för ensamkommande flyktingbarn

  M, L och KD vill att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en redogörelse för kostnaderna för tomma platser för ensamkommande flyktingbarn och andra grupper av nyanlända under 2016. Vidare vill allianspartierna att stadsledningskontoret redogör för risken kring att ha platser ståendes tomma under 2017 och att stadsledningskontoret tar fram en åtgärdsplan för att undvika liknande situationer i framtiden med tomma platser för ensamkommande flyktingbarn.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yttrande: SD

  Övriga ärenden

  Reviderade förbundsordningar för samordningsförbunden i Göteborg, dnr 1859/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd, dnr 1491/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Avstående för stiftelsen GT Barnens dag att utse ledamot och ersättare i stiftelsen Robert och Martina Kjellström, med ändring i reglemente, dnr 1286/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument, dnr 0521/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt beslutssats 2 i yrkandet från S, MP och V. Beslutssats 1 i yrkandet avslogs efter votering, 7-6. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: S, MP och V

  Remittering av förslag om program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT), dnr 1459/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Förslag till bokslutsdispositioner för Stadshus AB-koncernen 2016, dnr 1854/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från SD om att redovisa boendekostnader för nyanlända och asylsökande

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avslå yrkandet.

  Remittering av förslag om reviderat reglemente för utbildningsnämnden, dnr 1029/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Ansvar för dagvatten, dnr 1403/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Remiss från Försvarsdepartementet - En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63), dnr 1320/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande: M, L och KD
  Yttrande: SD

  Remiss från Justitiedepartementet - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71), dnr 1472/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Justitiedepartementet - Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/0854/L7), dnr 1545/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från S, MP och V. Dessutom beslutade kommunstyrelsen efter votering (7-6) i enlighet med beslutssats 1 i yrkandet från M, L och KD. Beslutsssats 2 i yrkandet från M, L och KD avslogs efter votering(7-6).
  Två tilläggsyrkanden: ett från S, MP, V och ett från M, L, KD
  Yrkande: SD

  Bordlagda ärenden

  Avtal med Trafikverket om flytt av spårfunktioner från Gullbergsvass , dnr 0767/16
  (25 januari)

  Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning, dnr 0949/16
  (25 januari)

  Förslag till nytt reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16
  (25 januari)

  Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, dnr 0698/16
  (25 januari)

  Godkännande av avtalsbilaga mellan Göteborgs Hamn AB och Stena Line Scandinavia AB, dnr 0443/16
  (25 januari)

  Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för samverkan mellan Svenska Balettskolan och ISGR i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), dnr 0996/16
  (25 januari)

  Yrkande från L, M och KD angående Internationella förskolor med engelskspråkig inriktning
  (8 februari)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om att utreda ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr 1532/15
  (25 januari)