Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2016

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2016.

Beslut i notisform från kommunstyrelsens möten 2016

Välj datum i listan för att läsa om besluten.

En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2016-12-14

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Uppföljningsrapport 3 2016, del 1, dnr 0937/16

  Göteborgs Stads samlade resultat för 2016 beräknas uppgå till cirka 2 200 miljoner kronor. Det är en förbättring med 300 miljoner kronor jämfört med prognosen i augustirapporten.

  Prognosen för den skattefinansierade delen av kommunens verksamhet ligger för helåret på 800 miljoner kronor, vilket är en ökning på nära 300 miljoner kronor jämfört med prognosen i augusti. Ökade statsbidrag för stadsbyggande, en något förbättrad skatteprognos samt ökat överskott i nämnderna ligger bakom förbättringen. Av resultatet svarar realisationsvinster vid fastighetsaffärer för 370 miljoner kronor.

  Prognosen för de kommunala bolagens resultat uppgår till cirka 1 400 miljoner kronor och ligger därmed cirka 400 miljoner kronor över budgeterade nivåer, vilket huvudsakligen förklaras av realisationsvinster vid fastighetsaffärer inom de bolag som arbetar med lokaler och fastigheter.

  Sammantaget innebär det att kommunen bedöms nå ett strukturellt resultat på 430 miljoner, vilket motsvarar 1,5 procent av skatter och statsbidrag. Då är realisationsvinsterna borträknade från resultatet. Enligt kommunallagen får en kommun inte gå med förlust. Över tid behöver Göteborgs Stad ett överskott för att bland annat finansiera investeringar. Totalt omsätter koncernen Göteborgs Stad – förvaltningar och bolag – cirka 47 miljarder kronor.

  Takten vad gäller stadens investeringar ökar i förhållande till tidigare år och bedöms uppgå till 7 600 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 600 miljoner kronor. Stadens bolag står för större delen av ökningstakten, 1 300 miljoner kronor.
  Nämndernas prognoser över personalvolymen för 2016 innebär en ökning med drygt 1 500 årsarbetare, vilket är 50 procent större ökning än under 2015. Till viss del är ökningen tillfällig utifrån flyktingsituationen och finansierad via statsbidrag.

  Kommunstyrelsen antecknade uppföljningsrapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige.

  Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Göteborg – information och slutsatser, dnr 1416/16

  Hösten 2015 påbörjade Skolinspektionens tillsyn i Göteborgs Stad. Granskningen omfattade följande skolformer: förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola respektive vuxenutbildning. Skolinspektionen konstaterade brister inom samtliga skolformer.

  Tillsynsbesök gjordes på ett urval skolor. Tillsynen är avslutad vid 59 skolenheter medan uppföljningsarbetet fortfarande pågår vid 41 skolor. Vid åtta av grundsärskolorna och tio av grundskolorna konstaterades inga brister alls. Övriga skolor belades med föreläggande inom ett eller flera områden, det vill säga beslut om förbättringsåtgärder. Elva av grundskolorna och fyra av gymnasieskolorna förelades med vite, det vill säga hot om böter om inte bristerna rättades till.

  Med tillsynsresultaten som underlag bedömer Stadsledningskontoret att det förutom de åtgärder som varje nämnd vidtagit även behövs samordnade insatser för de skolformer som stadsdelsnämnderna ansvarar för. Insatser och förbättringar behövs inom följande områden: det systematiska kvalitetsarbetet, barngruppernas storlek och sammansättning i förskola och på fritidshem, mottagandet i grundsärskolan, tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt skolbiblioteken.

  När det gäller gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen är det utbildningsnämnden respektive arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för att bristerna åtgärdas.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: L, M och KD

  Skidspår inom fastigheten Kviberg, dnr 1082/ 16

  Serneke Group, som driver Prioritet Serneke Arena i Kviberg, vill teckna ett 25-årigt avtal med Göteborgs Stad om att anlägga och driva ett skidspår utomhus. Spåret ska bli drygt två kilometer långt och fem meter brett och ligga inom det område som kallas Kvibergs Park. Vintertid ska skidspåret drivas med hjälp av snökanoner och kylslingor i marken och vara avgiftsbelagd. Sommartid ska slingan användas för andra aktiviteter, bland annat cykel och rullskidor. Dessa aktiviteter blir avgiftsfria. Att investera i ett skidspår är en stor investering och därför önskar Serneke Group att teckna ett långsiktigt avtal. Såväl idrotts- och föreningsnämnden som fastighetsnämnden ställer sig bakom att arrendera ut marken på 25 år. Skidspåret passar väl in i den vision som finns för Kvibergs Park och som handlar om att skapa ett område för fritidsaktiviteter, motion och nöjen. Stadsledningskontoret stödjer förslaget.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: SD

  Plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, dnr 1483/15

  Trafikkontoret har arbetat fram ett förslag till ny plan för stadens miljöfordonsarbete. Bakgrunden är att nästan alla de mål som tidigare sattes upp har nåtts. Därför behövs en ny plan och nya ambitiösa mål fram till år 2020. I planen finns en rad förslag som handlar om mål för Göteborgs Stads egen fordonsflotta. Till exempel ska 100 procent av personbilarna och 85 procent av de lätta lastbilarna vara miljöfordon senast 2020. Här finns även mål och krav när det gäller bland annat antalet elbilar och gasdrivna fordon, energiförbrukningen, buller och vilka drivmedel som ska användas.

  Planen innehåller dessutom en strategi för att stödja och främja fordonspooler, som förutom bilar även omfattar cyklar och lastcyklar. Det ska bland annat ske genom att 20 procent av personbilarna i stadens fordonsflotta ska ingå i bilpooler år 2020. Göteborgs Stad ska prioritera bilpoolsföretag när parkeringsplatser på tomtmark och i garage ska fördelas.
  Vidare ska Göteborgs Stad stödja en fortsatt introduktion av elfordon, bland annat genom att upplåta mark till fler publika laddstationer och bevaka möjligheten att ställa krav på elbilar i framtida upphandlingar av transporter. Staden ska också arbeta för att fram fler tysta eldrivna bussar, som kan gå oftare och närmare bostäder under hela dygnet. Det skulle kunna öka kollektivtrafiken och minska biltrafiken, vilket är stadens mål enligt trafikstrategin. Stadsledningskontoret ställer sig bakom den föreslagna planen.

  MP, S och V vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret och trafiknämnden återkommer med ett förslag till revidering av planen för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon utifrån budgetens uppdrag som handlar om att utreda vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag och i enlighet med tilläggsyrkandet från MP, S och V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Lars Hansson (SD) reserverade sig.
  Tilläggsyrkande: MP, S och V
  Yrkande: SD

  Förslag om i vilka tidningar kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras under 2017, dnr 1468/16

  Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Stadsledningskontoret föreslår att annonsering under 2017 ska ske i samma tidningar som använts under 2016, det vill säga Göteborgs-Posten, Metro och GT.
  MP, S och V förslår i ett yrkande att annonseringen bör ske i de tre största tidningarna: Göteborgs-Posten, Metro, DirektPress Göteborg samt i GT.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S och V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: MP, S och V

  Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst - förslag till förfrågningsunderlag, dnr 1255/15

  Valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV, ska införas inom hemtjänsten i Göteborgs Stad, enligt beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att det blir fri etableringsrätt för företag som uppfyller stadens krav. För den enskilda ger det en möjlighet att välja utförare, antingen den kommunala hemtjänsten eller hemtjänst från ett privat företag, stiftelse eller kooperativ.

  Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till förfrågningsunderlag där Göteborgs Stads krav på utförare av hemtjänst framgår. Förfrågningsunderlaget beskriver krav inom fem olika delar: allmän orientering, administrativa krav/bestämmelser, krav på utförare, krav på tjänstens utförande och kontraktets villkor.

  Göteborgs Stad måste lämna information om samtliga leverantörer av hemtjänst på ett sakligt, relevant, jämförbart, lättförståeligt och lättillgängligt sätt. Förfrågningsunderlaget ska löpande annonseras på den nationella webbplatsen valfrihetswebben. Underlaget bygger på de EU-rättsliga grundprinciperna.
   
  I ett valfrihetssystem enligt LOV har kommunen två roller. I den ena rollen kommer Göteborgs Stad att vara huvudman och ytterst ansvarig för alla hemtjänst, oavsett vem som utför tjänsten. Det innebär att biståndsbedömningen även i fortsättningen ska göras av kommunen, som även ska emot ansökningar, teckna kontrakt och ansvara för att följa upp och utvärdera all  hemtjänstverksamhet. I den andra rollen kommer Göteborgs Stad att vara en utförare av hemtjänst och ska själv leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. För brukaren kommer det enligt förslaget att finnas ett så kallat icke-valsalternativ. Den som inte gör ett aktiv val kommer att få den kommunala hemtjänsten.
   
  Enligt tidsplan är målet att den enskilda ska kunna välja utförare av hemtjänst senhösten 2017. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till förfrågningsunderlag skickas på remiss till stadsdelsnämnderna, branschorganisationen Famna, Vårdföretagarna, Göteborgs råd för funktionshinderfrågor och Göteborgs pensionärsråd med begäran om svar senast 30 mars 2017.
  V, S och MP vill i ett tilläggsyrkande att förfrågningsunderlag ska skickas på remiss till de fackliga organisationerna Kommunal, Vision, Vårdförbundet och Saco.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och i enlighet med tilläggsyrkandet från MP, S och V.
  Tilläggsyrkande: MP, S och V
  Yrkande: SD

  Översynen av facknämndsorganisationen – den fortsatta inriktningen, dnr 1454/14

  Stadsledningskontorets översyn av stadens fackförvaltningar är på väg in i en andra fas. Då ska ett antal alternativ till en ny facknämndsorganisation analyseras mer ingående och ett slutförslag presenteras. I arbetet med översynen har facknämnderna delats in i olika grupperingar: utbildning och arbetsmarknad, miljö och klimat, lokalförsörjning, förvaltning och underhåll, stadsutveckling, service samt kultur och fritid. Ett antal olika alternativ inom varje gruppering ska analysera närmare. Ett alternativ är att behålla den nuvarande organisationen. Andra alternativ handlar om att slå samman nämnder eller att dela upp ansvarsområdena på nytt sätt.

  Syftet med översynen av facknämndsorganisationen är bland annat att öka facknämndernas förutsättningar att bedriva en effektiv och transparent verksamhet med fokus på nytta för göteborgarna. Målet är även att skapa förutsättningar för en starkare politisk styrning ur ett helhetsperspektiv.

  MP, S och V vill i ett yrkande justera de organisationsalternativ som ska utredas. I vissa fall föreslås justeringar av stadsledningskontorets förslag, i andra fall handlar det om att lägga till nya alternativ som inte finns med i förslaget. Alternativet ”nuvarande organisation” finns kvar som alternativ inom samtliga områden.

  L, M och KD ställer sig bakom förslaget från MP, S och V, men vill lägga till några alternativ. Bland annat vill allianspartierna att en strategisk samordningsfunktion för exploateringsfrågor under kommunstyrelsen ska utredas.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 11-1 i enlighet med yrkandet från MP, S och V och i enlighet med tilläggsyrkandet från L, M, KD
  Två yrkanden: ett från MP, S, V och ett från Martin Wannholt
  Tilläggsyrkande: L, M och KD
  Yttrande: SD

  Motion om ändrat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden, dnr 0521/16

  Axel Josefsson, M, Ann Catrine Fogelgren, L och David Lega, KD vill att ägardirektivet för det kommunala bostadsbolaget Framtiden ska ändras så att samtliga dotterbolag aktivt arbetar med att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. De vill att samtliga boende inom Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag inom ett år får tydlig information om möjligheten att ombilda och hur man genomför en ombildning till bostadsrätt.

  Fastighetsnämnden avstyrker och påpekar att det ska finnas en stor variation när det gäller upplåtelseformer. Hyresrätter med lägre hyresnivåer behövs i de flyttkedjor som uppstår vid nybyggnation. Stadshus AB besvarar motionen genom att hänvisa till det ägardirektiv som togs fram i juni 2015 och där det anges att bolaget ska bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer.

  S, M, MP, L och KD vill i ett yrkande att Förvaltnings AB Framtiden senast hösten 2017
  ska redovisa hur bolagets arbete utvecklats när det gäller att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer i såväl befintligt bestånd som i nybyggnation.

  Kommunstyrelsen beslutade att i enlighet med yrkandet från S, M, MP, L och KD.  Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: S, M, MP, L och KD
  Två yttranden: ett från V och ett från SD

  Övriga ärenden

  Stadsledningskontorets värdering av mål- och inriktningsdokument för kommunstyrelsen 2017, dnr 1515/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Interna anvisningar för planering, budget och intern kontroll samt för uppföljning och överföring av eget kapital vid kommunledningen 2017, dnr 1524/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde, dnr 0070/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Ersättningsbelopp 2017 för kommunal verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde, dnr 0038/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Göteborgs Stads riktlinje för nyttorealisering avseende digitalisering, dnr 0448/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Förbud mot alkoholförtäring på allmänna lekplatser, dnr 0128/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande från S, MP och V angående riktlinjer för kommungemensamma tjänster
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.
  Yrkande från SD angående Ostindiefararen Götheborg
  Kommunstyrelsen beslutade att avslå yrkandet

  Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg, dnr 0960/16

  Kommunstyrelsen beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till yttrandet från MP, S, V. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande MP, S, V

  Remiss från Utbildningsdepartementet: På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59), dnr 1340/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss - Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn samt promemorian om förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagförslagen som lämnas i SOU 2016:73, dnr 1469/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från V och ett från SD

  Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35), dnr 1355/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från L, KD, M och ett från SD

  Bordlagda ärenden

  Uppdaterad krisledningsplan för stadsledningskontoret, dnr 1502/16
  (25 januari)

  Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument, dnr 0521/15
  (11 januari)

  Utredning av Higab AB avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, långsiktig hållbar hyressättning samt konsekvenser av fastighetsförsäljningar, dnr 1281/16
  (25 januari)

  Ägardirektiv för Higab AB, dnr 1092/16
  (25 januari)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om att genomföra en utredning av styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och skolbarnomsorgen i Göteborgs Stad, dnr 1111/15
  (11 januari)

  Utvärdering av riktlinjer för bistånd till boende, dnr 1401/16
  (25 januari)

  Ansvar för dagvatten, dnr 1403/16
  (11 januari)

  Yttrande över kungörelse av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggandet av Västlänken och Olskroken planskildhet, dnr 1284/16
  (25 januari)

  Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar – den fortsatta beredningen dnr 1477/16
  (25 januari)

  Motion av Maria Rydén (M) om åtgärder för dagverksamhet för yngre personer som lider av demens, dnr 1008/16
  (25 januari)

  Remiss från Justitiedepartementet - betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74), dnr 1489/16
  (25 januari)

 • 2016-12-07

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Fritt wifi i centrala Göteborg och på lokala torg och mötesplatser, dnr 1622/15

  Under 2016 har ett test av fritt wifi i centrala Göteborg och på lokala torg och mötesplatser genomförts. Stadsledningskontoret har utvärderat försöket och utrett möjligheten att införa fritt wifi i hela staden. Om så ska ske, är förslaget att utbyggnaden sker etappvis. I första etappen bör utbyggnaden ske i de stadsdelar som inte deltog i testet. Därefter bör fritt wifi etableras i Göteborgs stads olika verksamhetslokaler. I tredje etappen bör en generell förtätning av surfzoner utomhus ske. En lösning föreslås som innebär att stadens befintliga nät och accesspunkter används i så hög grad som möjligt, vilket begränsar investeringsbehovet och minimerar driftskostnaderna.
   
  Fritt wifi är en del av stadens program för e-samhälle och bidrar till att öka tillgängligheten till den digitala servicen. Målet är att stadens digitala service ska vara så enkel och så bra att den blir det naturliga förstahandsvalet. Målgrupperna är boende, besökare och företag. Fortsatt utbyggnad av fritt wifi kräver ytterligare investeringar. Från 2018 föreslår stadsledningskontoret att fritt wifi behandlas som en del av den ordinarie budgetprocessen. Därmed kan stadsdelarna och berörda nämnder och styrelser själva föreslå utbyggnadstakten.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: M, L och KD

  Uppdrag att belysa förslag till valfrihetsmodell inom daglig verksamhet, dnr 0415/14

  Stadsledningskontoret presenterade i april 2016 en rapport som beskriver konsekvenserna av att införa en valfrihetsmodell inom daglig verksamhet, som är en av insatserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporten beskriver hur brukarna och stadens verksamheter skulle påverkas av två olika valfrihetsmodeller – en utifrån lagen om offentlig upphandling, LOU, och en utifrån lagen om valfrihetssystem, LOV. Båda modellerna innebär att personerna får större möjlighet att välja kommunal utförare eller extern utförare.

  Rapporten har nu varit ute på remiss. Sex av tio stadsdelsnämnder är positiva till att ett valfrihetssystem införs för daglig verksamhet. Flertalet av dem anser att det bör införas med stöd av lagen om offentlig upphandling, LOU. Två stadsdelsnämnder tar inte ställning och två stadsdelsnämnder avstyrker att införa en valfrihetsmodell. Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor är positiv till att valfrihet införs, men tar inte ställning till vilken modell som bör användas.
  Inför ett fortsatt arbete krävs ett beslut om vilken valfrihetsmodell som ska användas, konstaterar stadsledningskontoret. Därefter behöver man arbeta fram en ersättningsmodell och utreda effekterna på stadens egen organisation. Därefter kan en upphandling påbörjas.

  KD, M och L vill i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt lagen om valfrihet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och efter votering (7-6) i enlighet med tilläggsyrkandet från KD, M och L. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Tilläggsyrkande: KD, M och L
  Yrkande: S, MP och V

  Policy och riktlinjer för uthyrning av lokaler till föreningslivet samt en förmedlingstjänst, dnr 1221/13

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till policy och riktlinjer för stadens uthyrning av lokaler till föreningslivet. Föreningar och grupper som riktar sig till barn/ungdomar, funktionsnedsatta och äldre göteborgare ska prioriteras, enligt förslaget. Verksamheten ska främja folkhälsan, kulturlivet eller ha social inriktning. Alla som hyr lokaler av Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN:s grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter. Föreningar som får hyra måste följa vedertagna demokratiska principer och de får inte ha en positiv hållning till våld, rasism eller missbruk av alkohol och narkotika.

  Stadsledningskontoret föreslår vidare att idrotts- och föreningsnämnden ska inrätta en förmedlingstjänst, med uppgift att förmedla och matcha lokaler till föreningar och grupper. Ett gemensamt IT-stöd, där alla uthyrningsbara lokaler finns registrerade, föreslås också.

  M, L och KD skriver i ett tilläggsyrkande att de ställer sig bakom förslaget om en förmedlingstjänst, men anser att det fortsatta arbetet i idrotts- och föreningsnämnden måste förtydligas. Följande behöver göras, enligt allianspartierna.

  • Föra dialog med kulturnämnden om avgränsningar när det gäller lokaler.
  • Inventera vilka föreningar som hyr lokaler subventionerat, hyresfritt eller utan formellt hyreskontrakt.
  • Utreda om det går att involvera privata aktörer som hyr ut och har bokningsbara lokaler, så att dessa kan ingå i förmedlingstjänsten på ett tidigt stadium.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt tilläggsyrkandet från M, L och KD.  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Tilläggsyrkande: M, L och KD
  Yrkande: V, S och MP
  Yttrande: SD

  Förutsättningarna för en utvidgad och mer formaliserad struktur för arbetet med Skolfam, dnr 0675/16

  Skolgången för familjehemsplacerade barn och unga, skolfam, är ett gemensamt ansvar för skolan och socialtjänsten. Stadsledningskontoret har utrett förutsättningarna för att utvidga skolfam så att alla familjehemsplacerade barn kan omfattas. Utredningen har också tittat på om det skulle gå att strukturera arbetet mer effektivt. Slutsatsen är att staden behöver agera mer samordnat och att det krävs en tydlig ledning och styrning. I de stadsdelsförvaltningar där teamet har heltidstjänster och sitter samlokaliserade med familjehemsenheterna fungerar arbetet bättre. Målet bör vara att alla barn som ingår i målgruppen erbjuds att ta del av skolgång via skolfams arbetsmodell.

  S, MP och V vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder planera för att genomföra de förslag som beskrivs i utredningen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och i enlighet med yrkandet från S, MP och V.
  Yrkande: S, MP och V

  Övriga ärenden

  Reglemente för Göteborgs nämnd för Intraservice, dnr 0762/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Överföring av Bildarkivets verksamhet från konsument- och medborgarservice till Intraservice, dnr 1279/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förslag om överföring av kunskapscentrum mot organiserad brottslighet till social resursnämnd, dnr 1501/15

  Kommunstyrelsen beslutade i huvudvoteringen (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Två yrkanden: ett från M, L och KD samt ett från SD
  Yttrande: S, MP, V

  Revidering av stadsdelsnämndernas reglemente,  dnr 0487/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förslag till ny utformning av va-taxa och Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna va-anläggningen (ABVA) från och med 2017, dnr 1356/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förslag till va-taxa 2017, dnr 1338/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt efter votering (7-6) i enlighet med tilläggsyrkandet från Martin Wannholt. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Tilläggsyrkande: Martin Wannholt
  Yrkande:  L, M och KD

  Ersättningsbelopp fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor 2017, dnr 0071/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Rapport angående tilläggsbeslut beträffande avräkning/återbetalning av beslutade schablonmedel för kommunens flyktingmottagande 2016, dnr 1501/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Framställan från utbildningsnämnden om att få använda eget kapital under 2017, dnr 0019/16

  Ärendet drogs tillbaka av utbildningsnämnden.
  Yrkande: SD

  Tjänsteplaner 2017 för kommungemensamma interna tjänster, dnr 0014/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Utseende av ledamot i styrelsen för Göteborgs Studentbostäder i stället för Anna Hedman som avsagt sig från och med 2017-01-01

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Camilla Widman, S.

  Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om att anpassa Göteborgs Stads redovisning så att den uppfyller kraven i Lagen om kommunal redovisning (1997:614), dnr 1243/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att anse motionen besvarad med hänvisning till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: SD

  Remiss från Kulturdepartementet - Betänkande Kraftsamling mot antiziganism (SOU 2016:44), dnr 1296/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, dnr 0698/16
  (11 januari)

  Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, 1407/14
  (11 januari)

  Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument, dnr 0521/15
  (14 december)

  Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, dnr 1483/15
  (14 december)

  Utredningen av Higab AB avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, långsiktig hållbar hyresutveckling samt konsekvenser av fastighetsförsäljningar, dnr 1281/16
  (14 december)

  Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m.m. för kommunfullmäktiges sammanträden ska införa under 2017, dnr 1468/16
  (14 december)

  Ägardirektiv för Higab AB, dnr 1092/16
  (14 december)

  Yrkande från L, M och KD angående Internationella förskolor med engelskspråkig inriktning
  (11 januari)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om att utreda ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr 1532/15
  (11 januari)

  Yrkande från SD angående Ostindiefararen Götheborg
  14 december)

  Översynen av Göteborgs Stads facknämndsorganisation – den fortsatta inriktningen, dnr 1454/14
  (14 december)

  Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16
  (25 januari)

  Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg, dnr 0960/16
  (14 december)

  Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden, dnr 0521/16
  (14 december)

  Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35), dnr 1355/16
  (14 december)

 • 2016-11-23

  Här hittar du en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Klimatprotokoll, dnr 0944/16

  Business region Göteborg, BRG, föreslår att Göteborgs Stad tillsammans med organisationer och företag i regionen startar ett klimatprotokoll. Klimatsamarbetet ska grunda sig på internationella standarder för mät- och redovisningsverktyg och syftet är att få en gemensam syn på utsläppens storlek, ursprung och orsaker. Arbetsgrupper ska enligt förslaget bildas kring olika sakområden och kopplas till relevant aktiviteter. En viktig del i samarbetet är strategiska rundabordssamtal med politiker.

  Stadsledningskontoret påpekar att detaljerna i protokollet bör utarbetas i nära samverkan med näringslivet och att klimatprotokollet bör koordineras med liknande befintliga och planerade initiativ i staden och regionen. BRG bör också eftersträva att klimatprotokollet i så stor utsträckning som möjligt blir självfinansierat.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: SD

  Ny vision för Kvibergs Park, dnr 1249/16

  En ny vision för Kvibergs Park har på förslag tagits fram av idrotts- och föreningsnämnden i samarbete med stadsdelen Östra Göteborg, kulturnämnden, kommunala fastighetsbolaget Higab och park- och naturnämnden. Visionen tar sikte på 2025 och målet är att skapa Sveriges mest variationsrika idrottsområde. Området ska vara en mötesplats för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Även småskalig handel ska finnas i området. En plan för att genomföra visionen har tagits fram. Stadsledningskontoret ställer sig bakom förslaget och föreslår också att alla tomma lokaler i Kvibergs Park ska göras i ordning för att kunna hyras ut till föreningar.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: SD

  Åtgärder för att införa lagen om valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänsten dnr 1255/15

  Lagen om valfrihetssystem, LOV, ska införas inom hemtjänsten i Göteborgs Stad med start senhösten 2017. Det innebär att det blir fri etableringsrätt för företag som uppfyller stadens krav. För den enskilda ger det en möjlighet att välja utförare, antingen den kommunala hemtjänsten eller hemtjänst från ett privat företag, stiftelse eller kooperativ.

  Ett förslag på hur staden ska organisera valfrihetssystemet inom hemtjänsten har varit på remiss hos en rad instanser, såväl inom som utom staden. Stadsledningskontoret har vägt in svaren i sin bedömning och föreslår att staden bildar en gemensam enhet för att teckna kontrakt/överenskommelser och för att följa upp verksamheten. Samma kvalitetskrav ska gälla oavsett om hemtjänsten bedrivs i egen regi eller av en extern utförare. Den nya enheten bör först organiseras direkt under kommunstyrelsen. Senare kan den eventuellt föras över till nämnden för inköp och upphandling.

  Stadsledningskontoret förslår vidare en ersättningsmodell som grundar sig på utförd tid. I ersättningen ska det även ingå transporttid, indirekt brukartid, personalrelaterad tid och eventuellt tillägg vid geografisk otillgänglighet. Innan ett IT-system för att mäta utförd tid finns på plats, är förslaget att ersättningen ska utgå för beviljad tid.

  Målet är att ett förfrågningsunderlag - som innehåller stadens krav och villkor - ska annonseras ut under våren 2017. Då kan alla som är intresserad av att bli godkända som utförare lämna in sin ansökan. Ett förslag till förfrågningsunderlag kommer att presenteras på kommunstyrelsens möte den 14 december.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-5) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. MP avstod från att rösta. V reserverade sig mot beslutet.
  Yttrande: V, S och MP

  Förtydligande av prioriteringsordning vid ansökan till förskoleklass, dnr 1393/16

  Stadsledningskontoret föreslår att prioriteringsordningen när det gäller ansökan till förskoleklass ska förtydligas efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Om det är fler sökande än platser ska kommunen göra ett urval. Urvalet ska ske på ett objektivt, sakligt och ickediskriminerande sätt.  Hänsyn ska tas till vad som sammantaget är bäst för samtliga inblandade elever. Följande prioriteringsordning förtydligas.

  1. Eleven bor i stadsdelen.
  2. Eleven fyller sex är under det aktuella året.
  3. Eleven har syskon på aktuell skola (syskonförtur)
  4. Absolut närhet (fågelvägen)
  5. Skulle två elever bo på exakt samma avstånd till en skola ska det lottas mellan dessa elever.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: L, M och KD

  Arbetsplan för Åldersvänliga Göteborg, dnr 0697/14

  Göteborgs Stad är sedan hösten 2015 medlem i Age-friendly Cities and Communities, AFCC. Det är ett initiativ av Världshälsoorganisationen, WHO och målet är att skapa ett samhälle som är bra att åldras i. Lokalt går arbetet under namnet Åldersvänliga Göteborg. En handlingsplan för åren 2018-2022 kommer att tas fram. Den ska vara klar i december 2017 och omfattar åtta områden som påverkar hälsa och delaktighet för äldre personer. För att komma fram till handlingsplanen, arbetar Åldersvänliga Göteborg under 2017 med att involvera äldre personer som bedömer åldersvänligheten i staden, samarbetar med akademin och arbetar med informations- och kunskapsspridning.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Kostnadsansvar temporära bostäder, dnr 1294/16

  Enligt bosättningslagen ska Göteborgs Stad under 2016 ta emot 880 nyanlända invandrare, vilket medför ett behov om cirka 600 bostäder. 2017 ska Göteborg ta emot 1 376 nyanlända. Prognosen för 2018 ligger på 500 personer och för 2019 ligger den på 350 personer. Staden har ett ansvar för att de personer som anvisas hit också har någonstans att bo.
   
  När staden behöver skaffa fram bostäder med kort varsel till hög kostnad uppstår frågor kring det ekonomiska ansvaret och hur det ska fördelas inom olika delar av staden. Stadsledningskontoret föreslår därför en principiell hanteringsordning för hur kostnader och ansvar ska fördelas när det gäller de temporära bostäderna. Bostäderna måste hyras ut till en skälig hyresnivå, som hyresgästerna kan betala. En sådan hyressättning ger dock inte full kostnadstäckning. Mellanskillnaden ska enligt förslaget täckas kommuncentralt.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering (8-1). M och Martin Wannholt avstod från att rösta.
  Yrkande: M
  Tilläggsyrkande: SD

  Övriga ärenden

  Reglemente för Göteborgs idrotts- och föreningsnämnd, dnr 0824/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt, dnr 1420/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Justerad taxa för sotning och rengöring, dnr 1406/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att föreslå vilka delar av Göteborgs Gatu AB som kan avvecklas eller upptas i befintlig nämnd, dnr 1277/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förslag om överföring av kunskapscentrum mot organiserad brottslighet till social resursnämnd, dnr 1501/15

  Stadsdirektören drog tillbaka ärendet.

  Interkommunal ersättning 2017 inom stadsdelssektorns utbildningsområde inklusive ISGR, Kannebäcksskolans döv- och hörselklasser och för barn på Snäckans förskola (Bronsåldersgatan 82 förskola) samt Intra- och interkommunal ersättning för Svenska Balettskolan i Göteborg, dnr 0038/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Revidering av riktat ersättningsbelopp till stadsdelar avseende asylsökande elever samt elever som omfattas av etableringsreformen då elever är skolplacerade i annan stadsdel än boendestadsdelen, dnr 0038/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Revidering av riktat ersättningsbelopp till fristående skolhuvudmän avseende asylsökande elever samt elever som omfattas av etableringsreformen, dnr 0070/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Yttrande till Mark- och miljödomstol, nu fråga om fullmakt, dnr 1681/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att upprätta ett återvändarcenter i Göteborg, dnr 0782/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till social resursnämnd. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Remiss från Näringsdepartementet - Betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32), dnr 0981/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46), dnr 1208/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Justitiedepartementet - Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, Ds 2016:37, dnr 1288/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. I huvudvoteringen ställdes tjänsteutlåtandet mot yrkandet från V. Lars Hansson avstod från att rösta.
  Två yrkanden: ett från V och ett från SD
  Två yttranden: ett från MP och S samt ett från SD

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument, dnr 0521/15
  (7 december)

  Revidering av stadsdelsnämndernas reglemente, dnr 0487/16
  (7 december)

  Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, dnr 1483/15
  (7 december)

  Utredningen av Higab AB avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, långsiktig hållbar hyresutveckling samt konsekvenser av fastighetsförsäljningar, dnr 1281/16
  (7 december)

  Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska införa under 2017, dnr 1468/16
  (7 december)

  Ägardirektiv för Higab AB, dnr 1092/16
  (7 december)

  Policy och riktlinjer samt förmedlingstjänst avseende lokalförhyrningar till föreningslivet, dnr 1221/13
  (7 december)

  Förslag till ny utformning av va-taxa och Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna va-anläggningen (ABVA) från och med 2017, dnr 1356/16
  (7 december)

  Förslag till va-taxa 2017, dnr 1338/16
  (7 december)

  Framställan från utbildningsnämnden om att få använda eget kapital under 2017, dnr 0019/16
  (7 december)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om att utreda ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr 1532/15
  (7 december)

  Tjänsteplaner 2017 för kommungemensamma interna tjänster, dnr 0014/16
  (7 december)

  Utseende av ledamot i styrelsen för Göteborgs Studentbostäder i stället för Anna Hedman som avsagt sig från och med 2017-01-01
  (7 december)

  Yrkande från SD angående Ostindiefararen Götheborg
  (7 december)

  Översynen av Göteborgs Stads facknämndsorganisation – den fortsatta inriktningen, dnr 1454/14
  (7 december)

  Motion av Kristina Palmgren (L) om möjlighet till sopsortering och återvinning i Slottsskogen, dnr 0962/16
  (25 januari)

  Motion av Helene Odenjung (L), Ann Catrine Fogelgren (L), Mariya Voyvodova (S), Julia Bahner (FI), Karin Pleijel (MP), Maria Rydén (M), Bettan Andersson (V) och Matilda Granberg-Stålbert (KD) om att resa en staty till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg, dnr 0967/16
  (25 januari)

  Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16 (7 december)

  Motion av Tom Heyman (VägV) med flera om stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg, dnr 0960/16
  (7 december)

  Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden, dnr 0521/16
  (7 december)

 • 2016-11-09

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Policy och riktlinjer för uthyrning av lokaler till föreningslivet samt en förmedlingstjänst, dnr 1221/13

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till policy och riktlinjer för stadens uthyrning av lokaler till föreningslivet. Föreningar och grupper som riktar sig till barn/ungdomar, funktionsnedsatta och äldre göteborgare ska prioriteras, enligt förslaget. Verksamheten ska främja folkhälsan, kulturlivet eller ha social inriktning. Alla som hyr lokaler av Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN:s grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter. Föreningar som får hyra måste följa vedertagna demokratiska principer och de får inte ha en positiv hållning till våld, rasism eller missbruk av alkohol och narkotika.

  Stadsledningskontoret föreslår vidare att idrotts- och föreningsnämnden ska inrätta en förmedlingstjänst, med uppgift att förmedla och matcha lokaler till föreningar och grupper. Ett gemensamt IT-stöd, där alla uthyrningsbara lokaler finns registrerade, föreslås också.

  V, S och MP vill i ett yrkande korrigera ett antal meningar i förslaget, till dessa:

  • Verksamheten ska främja folkhälsan, kulturlivet eller verksamhet med social eller sammanhållande inriktning.
  • Den verksamhet som bedrivs i Göteborgs Stads lokaler ska vara förenlig med och respektera grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter. Här åsyftas FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.
  • Att hyresvärden ska ha möjlighet till insyn i hyresgästens verksamhet i lokalen, inklusive programinnehåll och inbjudna deltagare.
  • Att hyresvärden har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om hyresgästen eller ställföreträdare för hyresgästen gör sig skyldig till brottslighet.
  • Att hyresvärden har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om hyresgästens användande av lokalen innebär ett hot mot ordning, säkerhet, eller människors hälsa.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S och MP. Punkterna 2 och 3 i tjänsteutlåtandet bordläggs till 23 november, det vill säga förslaget att inrätta en förmedlingstjänst och uppdraget att utreda stadens stöd till föreningars lokalkostnader. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yrkande: V, S och MP

  Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2017, dnr 1415/16

  Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stad medverkar i Västsvenska Arenan under Almedalsveckan 2017, 2- 9 juli. Västsvenska Arenan är en av de största aktörerna i Almedalen och här deltar Göteborgs Stad tillsammans med Chalmers, Göteborgs Universitet, Västsvenska Handelskammaren, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Högskolan Väst.

  Syftet med stadens medverkan i Västsvenska Arenan 2017 är att kraftsamla kring de mest aktuella frågorna för Göteborg och Västsverige och lyfta dem till en nationell politisk nivå. Dessutom handlar det om att visa upp Göteborgs Stads och Västsveriges arbete inom områden som är nationella utmaningar och där regionen ligger i framkant.

  Inriktningen för Göteborgs Stads aktiviteter på den Västsvenska Arenan 2017 föreslås vara: sociala frågor och folkhälsa, miljö, klimat och energi samt infrastruktur och transport.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Kompletterande budget hösten 2016

  S, MP och V har lagt fram ett förslag till kompletteringsbudget för hösten 2016. Här är några av satsningarna:

  • 2,2 miljoner kronor går till park- och naturnämnden för att vidareutveckla ett blågrönt vandrings- och cykelstråk i Kvilledalen från älv till älv med en park vid Backaplan.
  • 2 miljoner kronor går till fortsatt finansiering av så kallade skolbrobyggare i förskola och skola, inom ramen för romsk inkludering.
  • Nobel Week Dialogue är en konferensdag som äger rum varje år den 9 december och där bland annat tidigare nobelpristagare deltar. Göteborgs Stad är en av arrangörerna. Göteborg & Co får 2 miljoner kronor per år fram till och med 2019 för att finansiera denna dag.
  • Satsningen på att låta alla elever i årskurs 4 gå gratis på Universeum fortsätter. 800 000 kronor avsätts för 2016 och lika mycket för första halvåret 2017.

  M, L och KD vill i sitt förslag till kompletterande budget att det avsätts pengar till att genomföra en studie av hur Fiskebäcks hamn kan byggas ut och hur rännan kan muddras. Kommunbidraget bör utökas med 300 000 kronor 2016 och med 1,7 miljoner kronor 2017.  Dessutom vill de tre partierna att kommunbidraget utökas med 5 miljoner kronor under 2017 för att inrätta en stadsgemensam enhet för att införa och förvalta valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem LOV. Allianspartierna anser vidare att beslut i kompletteringsbudgeten enbart kan beröra innevarande budgetår samt 2017. I övrigt tillstyrker de förslagen från S, MP och V.

  Kommunstyrelsen beslutade efter tre olika voteringar (7-6)  i enlighet med yrkandet från M, L och KD. Det innebär att förslagen från V, S och MP röstades igenom, liksom tilläggsförslagen i yrkandet från M, L och KD. V reserverade sig mot beslutet att kompletteringsbudgeten enbart kan beröra innevarande budgetår och 2017 samt mot förslaget som berör lagen om valfrihetssystem LOV.

  Två yrkanden: ett från M, L, KD och ett SD

  Åtgärder för en god arbetsmiljö inom socialtjänsten, dnr 1135/15

  Hög arbetsbelastning, lite tid för återhämtning, för många kringarbetsuppgifter, osäkerhet i yrkesrollen och svårigheter att påverka är några av de arbetsmiljöproblem som socialsekreterarna upplever. Sammantaget ger det lite tid för klientarbete och skapar frustration och stress. Cheferna tvingas ägna en stor del av sin arbetstid till att rekrytera och introducera nya medarbetare istället för att styra och handleda verksamheten. En viktig faktor för att förbättra arbetsmiljön är att få medarbetare att stanna och utvecklas.

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön. Åtgärderna handlar bland annat om ett funktionellt verksamhetsstöd som anpassas till digitaliseringen, effektivare samverkan, bättre introduktion av nyanställda, kontinuerlig återkoppling och ökad kommunikation. Chefer behöver avlastning när det gäller personalärenden och administration. Dessutom behöver grundbemanningen öka och beroendet av vikarier minska.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Analys av arbetsmiljön i förskolan och handlingsplan för att minska sjukfrånvaron, dnr 1646/15

  Hög infektionsrisk, tunga lyft, hög ljudnivå och buller är vanliga arbetsmiljöproblem för personalen inom förskolan. Det visar en analys som stadsledningskontoret har gjort. Hög sjukfrånvaro och många korttidsvikarier skapar ofta en besvärlig bemanningssituation. Även barngruppernas storlek och lokalernas utformning kan orsaka stress. Till följd av stora personalgrupper och hög personalrörlighet har cheferna ofta svårt att hinna med det pedagogiska ledarskapet. Många förskolechefer har också ansvar för geografiskt spridda förskolor.

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön. Åtgärderna handlar bland annat om att tydliggöra yrkesroller, minska andelen korttidsvikarier, minska personalrörligheten, minska på praktiska kringuppgifter, säkra vikariers kompetens, stärka hygienarbetet, minska buller, öka kunskapen om arbetsställningar och avlasta chefer när det gäller personalärenden och administration.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: S, MP och V
  Yttrande: KD, L och M

  Översyn av nuvarande resursfördelningsmodell för grundskolan, dnr 0683/16

  Stadsledningskontoret har gjort en översyn av hur den nuvarande resursfördelningsmodellen för grundskolan fungerar. Slutsatsen är att det finns relativt stora skillnader i hur stadsdelsnämnderna fördelar pengar till skolområdena och enskilda skolor. Vissa stadsdelar fördelar exempelvis mer än tjugo procent av resurserna utifrån en socioekonomisk viktning, främst föräldrarnas utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund. Andra stadsdelar fördelar mindre än fem procent utifrån dessa kriterier. Om skolan fortsatt ska organiseras inom varje stadsdel rekommenderar stadsledningskontoret att det införs en ny gemensam grundmodell för att kompensera för de strukturella skillnaderna. Syftet är att på det sättet styra mot en mer likvärdig skola. Om stadsdelarnas skolverksamhet överförs till en central skolnämnd bör en modell liknande den som finns i Stockholm och Malmö införas. Det är en fördelningsmodell som bygger på en grundpeng per elev och ett socioekonomiskt tilläggsbelopp.

  L, M och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till resursfördelningsmodell för en central skolnämnd och principer för övergångsregler.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från L, M och KD.

  Yrkande: L, M och KD
  Yttrande: MP, S och V

  Plan för att kartlägga det hedersrelaterade våldet i Göteborg, dnr 0680/16

  En kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär inom Göteborgs kommun ska genomföras, enligt beslut av kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret bedömer att kartläggningen bör göras av forskare inom universitet eller högskola. Detta på grund av frågans komplexitet, krav på sakkunskap och för att få vetenskaplig legitimitet för undersökningen. Kartläggningen bör bygga på en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder och präglas av en intersektionell ansats, det vill säga hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. För att skapa relevans och jämförbarhet vill stadsledningskontoret samverka med Stockholms stad och Malmö stad.

  S och MP vill i ett yrkande att stadsledningskontoret och social resursförvaltning parallellt med den planerade kartläggningen ska ta fram en plan för stadens arbete mot hedersförtryck.

  V vill i ett yrkande att Göteborgs Stads plan för våld i nära relationer revideras och att avsnittet om hedersrelaterat våld utvecklas utifrån resultatet i kartläggningen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från S och MP avslogs efter votering (8-5). Tilläggsyrkandet från V avslogs efter votering (7-6).

  Två tilläggsyrkanden: ett från S och MP och ett från V
  Yttrande: M, L och KD

  Övriga ärenden

  Utökad borgen för Göteborgs Stadshus AB, dnr 1297/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förslag till avfallstaxa 2017, dnr 1357/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Motionsförfarande till Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond och Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond , dnr 1359/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor för SDN Centrum, dnr 0995/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande till Mark- och miljödomstol, nu fråga om fullmakt, dnr 1669/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg 2017-2019, dnr 1234/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av förslag om reviderat reglemente nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, dnr 1030/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av förslag om reviderade reglementen för överförmyndarnämnden samt nämnden för konsument och medborgarservice utifrån sammanslagningen av förvaltningsorganisationer, dnr 1334/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Stiftelsen Mossberg, försäljning av skogsskifte, dnr 1000/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2017, dnr 1372/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: SD

  Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby, dnr 0760/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till byggnadsnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Maria Rydén (M) om att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg, dnr 1391/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att avstyrka motionen med hänvisning till svaret från Göteborg & Co. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: M, L och KD

  Motion av Jerker Schmidt (L) om att inrätta ett veteranmonument i Göteborg, dnr 0880/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst att avstyrka motionen med hänvisning till kulturnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: L, M och KD
  Yttrande: S, MP och V

  Remiss - av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, dnr 1024/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Remiss - Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Ds 2016:32, dnr 1276/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Tre yrkanden: ett från S, MP, V, ett från  M, L, KD och ett från SD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, dnr 1177/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Bordlagda ärenden

  Ny vision för Kvibergs Park, dnr 1249/16
  (23 november)

  Förslag till ny utformning av va-taxa och Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna va-anläggningen (ABVA) från och med 2017, dnr 1356/16
  (23 november)

  Förslag till va-taxa 2017, dnr 1338/16
  (23 november)

  Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten - Organisation för att teckna samt följa upp kontrakt och ekonomisk ersättningsmodell, dnr 1255/15
  (23 november)

  Förtydligande efter överklagande av reviderad prioriteringsordning vid ansökan till förskoleklass, dnr 1393/16
  (23 november)

  Ägardirektiv för Higab AB, dnr 1092/16
  (23 november)

  Förslag om överföring av kunskapscentrum mot organiserad brottslighet till social resursnämnd, dnr 1501/15
  (23 november)

  Yrkande från SD angående Ostindiefararen Götheborg
  (23 november)

  Översynen av Göteborgs Stads facknämndsorganisation – den fortsatta inriktningen, dnr 1454/14
  (23 november)

  Kostnadsansvar temporära bostäder, dnr 1294/16
  (23 november)

  Motion av Helene Odenjung (L), Ann Catrine Fogelgren (L), Mariya Voyvodova (S), Julia Bahner (FI), Karin Pleijel (MP), Ann-Sofie Hermansson (S), Maria Rydén (M), Bettan Andersson (V) och Matilda Granberg-Stålbert (KD) om att resa en staty till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg,  dnr 0967/16
  (23 november)

  Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16
  (23 november)

  Motion av Tom Heyman (VägV) med flera om stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg, dnr 0960/16
  (23 november)

  Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden, dnr 0521/16
  (23 november)

  Remiss från Justitiedepartementet - Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, Ds 2016:37, dnr 1288/16
  (23 november)

 • 2016-10-19

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

  Delårsrapport Göteborgs Stad, dnr 0903/16

  Delårsrapporten för första halvåret 2016 för Göteborgs Stad visar att verksamheterna i stort bedrivs i linje med vad som planerats i budgeten för 2016.

  Resultatet för helåret för den skattefinansierade delen av stadens verksamhet visar att intäkter och kostnader för den kommunala servicen i stort sett går jämnt ut. Resultatet bedöms bli cirka 530 miljoner kronor, varav 480 miljoner kronor är realisationsvinster genom fastighetsförsäljningar. Resterande överskott på 50 miljoner kronor är dock mindre än vad som är långsiktigt hållbart.

  Resultatet för hela staden bedöms för helåret hamna på ett överskott på
  1 900 miljoner kronor, varav bolagssektorn står för knappt 1 400 miljoner kronor. Resultatet är högre än vad prognosen i våras visade. Förbättringen förklaras till stora delar av reavinster inom bolagssfären.

  Enligt kommunallagen får en kommun inte gå med förlust. Över tid behöver Göteborgs Stad ett överskott för att kunna finansiera återinvesteringar och nya investeringar utan att öka skuldsättningen i för stor utsträckning. Totalt omsätter koncernen Göteborgs Stad – förvaltningar och bolag – cirka 49 miljarder kronor.

  Kommunstyrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunfullmäktige.

  Yttrande: SD

   
  Göteborgs Stads Uppföljningsrapport 2 – 2016, dnr 0936/16

  Stadens arbete med miljöfrågor blir bättre och bättre. Det visar stadsledningskontorets uppföljningsrapport som går igenom hur de förvaltningar och bolag som har uppdrag inom miljö- och klimatarbetet fullföljer sitt uppdrag. Leveranser av vatten- och avlopp, avfall och energi fungerar över lag väl. Stadens miljöstrategiska arbete blir mer och mer strukturerat. Miljöförvaltningen har gjort en första uppföljning av stadens klimatstrategiska program. För att nå framgång är det viktigt att konsekvent följa stadens planeringsstrategier för en hållbar stadsmiljö och att hitta konkreta former för att samverka med näringslivet kring minskad klimatpåverkan. Tiden för att nå de lokala miljökvalitetsmålen minskar och kraftfulla åtgärder som har snabb effekt på flera miljömål samtidigt behöver genomföras, bland annat åtgärder som minskar biltrafiken.

  När det gäller näringsliv och turism rapporterar de aktuella bolagen en positiv utveckling inom flera områden. Stora delar av näringslivet i regionen har en positiv ekonomisk utveckling. Sysselsättningstakten ökar, varslen minskar och konkurserna blir färre. Företagsklimatet har förbättrats under de senaste åren, men utvecklingen går långsamt. Turismindustrin har haft en positiv utveckling under första halvåret av 2016. Knappt 25 procent av alla hotellövernattningar i Göteborg skapas genom Lisebergs attraktionskraft, men Lisebergs styrelse anser att bolaget måste bredda nöjesparkens utbud för att inte lönsamheten och attraktiviteten ska minska.

  Uppföljningsrapporten går även igenom hur styrelser och nämnder arbetar med kommunfullmäktiges mål, bland annat via uppdraget att vara processägare. Vidare finns en genomgång av ett antal särskilda uppdrag och aktuella uppsiktsfrågor, bland annat uppföljning av betygsresultatet som i sin tur har koppling till målet inom förskola och skola.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yttrande: L, M och KD

   

  Utmärkelse för vardagshjältar och revidering av stadens förtjänsttecken, dnr 1050/16

  Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag på regler för Göteborgs Stads pris för vardagshjältar och även tagit fram nya regler för stadens förtjänsttecken.

  Priset till vardagshjältar ska årligen delas ut till tre kommuninvånare som gjort en god gärning utöver det vanliga. Priset ska främja mänskliga rättigheter, arbetet med att motverka utanförskap och öka integrationen, arbetet mot främlingsfientlighet och våld, arbete för medmänsklighet, solidaritet, civilkurage, personligt mod och en tryggare stad.

  Stadens förtjänsttecken ska gå till någon som kan uppvisa extraordinära gärningar och har ett personligt engagemang för Göteborgssamhällets utveckling. En nyhet är att priset inte bara kan gå till nuvarande eller tidigare förtroendevalda och anställda i staden, utan även till medborgare.

  Beslut om båda priserna ska enligt förslaget tas av en priskommitté, som består av kommunfullmäktiges presidium samt en representant vardera från Göteborgs universitet, stadens näringsliv och frivilligsektorn. Förslag på pristagare ska kunna lämnas av stadens politiker, anställda och invånare.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

   

  Planeringsinriktning för linbana över älven, dnr 0468/16

  Göteborgs Stad planerar att bygga en stomlinbana mellan Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen. Enligt förslaget ska den öppnas för trafik lagom till 400-årsjubileet 2021. Gondolerna beräknas gå 40-50 meter upp i luften och tornen beräknas bli 60-90 meter höga. Hastigheten blir cirka 20-25 kilometer per timme timmen och linbanan ska minst klara styv kuling. Kapaciteten är cirka 2000 resenärer per riktning och timme. Turtätheten ska vara hög, minst en gondol per minut. Tillgängligheten ska vara god för alla och även cyklister ska kunna använda linbanan. Enligt förslaget ska linbanan vara en del av kollektivtrafiken och omfattas av Västtrafiks biljettsystem. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen behöver komma överens om hur kostnader och ansvar ska fördelas för driften.

  Kostnaden för att bygga linbanan beräknas till 1,1 miljarder i 2015 års priser. Diskussion om finansiering förs med EU, staten och regionen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yttrande: L, M och KD
  Yrkande: SD

   

  Handlingsplan för e-samhälle 2017, dnr 1451/14

  I handlingsplanen för e-samhället 2017 beskrivs ett antal åtgärder som ska underlätta och skynda på digitaliseringen inom Göteborgs Stad. Fokus ligger på vård, omsorg och e-hälsa. Möjligheten att elektroniskt ansöka om äldreomsorg är ett exempel på en prioriterad aktivitet. Dessutom betonas vikten av att samverka med näringsliv och akademi i digitaliseringsarbetet. Även uppdraget att verka för fritt wifi fortsätter under 2017. Handlingsplanen tar fasta på att skapa förutsättning för nya framtida aktiviteter, bland annat via en modell för nyttorealisering som kan ge effektivare styrning av stadens digitaliseringsarbetet.

  Handlingsplanen ingår i Göteborgs Stads program för e-samhälle. Programmet syftar till att de digitala tjänsterna ska vara så bra och så enkla att använda att de blir ett förstahandsval hos boende, besökare och företagare. De digitala tjänsterna ska bidra till att utveckla stadens välfärd och service och öka nyttan för användarna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Två yttranden: ett från M, L och KD amt ett från SD

   

  Göteborgs Stads samarbete med partnerstaden Chicago, dnr 1246/16

  Göteborgs Stad har haft ett samarbete med partnerstaden Chicago sedan 1987. De senaste fem åren har samarbetet framförallt varit kopplat till stadsnätverket Delice och utvecklingen av gastronomi och restaurangnäringen. Det är två viktiga områden för båda städernas positioner som turismdestinationer. Dessutom finns ett återkommande utbyte mellan grundskolor och gymnasium i Göteborg och i Chicago. Stadsledningskontoret föreslår att samarbetet under 2017-2019 fortsätter på nuvarande nivå.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: SD

   

  ÖVRIGA ÄRENDEN:

  Begäran från Higab AB om förvärv av två lagerbolag, dnr 1235/16
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Begäran från Älvstranden Utvecklig AB om avhändande av allmänna handlingar, dnr 1306/16
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende ägarstyrning av delägda bolag inom Näringslivsklustret, dnr 1078/16
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: SD

  Framställan till kommunstyrelsen från SDN Askim-Frölunda-Högsbo om att använda en miljon kronor av det egna kapitalet för resursnämndsuppdraget Hospice, dnr 1322/16
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP och V.
  Yrkande: S, MP och V

  Utseende av representant i styrgrupp för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö (LGS) i stället för Maria Rydén (M) som avsagt sig
  Kommunstyrelsen beslutade att utse Sebastian Helin, (M).

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag till Göteborgs Stadshus AB att återkomma med förslag på Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB koncernen, dnr 1150/16
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och förenklas, dnr 1404/15
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med återremissyrkandet från MP, S och V. Yrkandet från L, M och KD bordlades.
  Yrkande: L, M och KD
  Återremissyrkande: MP, S och V

  Yrkande från S, MP och V angående Mål- och inriktningsdokument för kommunstyrelsen 2017,
  Yttrande: SD
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst.
  Tilläggsyrkande: M, L och KD
  Yttrande: SD

  Motion av Anders Åkvist (VägV) om att bygga cykelöverfarter i Göteborg, dnr 0961/16
  Kommunstyrelsen beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till trafiknämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg AB att tillsammans med berörda nämnder och styrelser utarbeta ett förslag för finansiering och genomförande av badanläggning för tävling, breddidrott, nöjen och rekreation, dnr 0493/16
  Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen med hänvisning till Lisebergs yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Jerker Schmidt (L) om att inrätta ett veteranmonument i Göteborg, dnr 0880/16

  Remiss - Validering med mervärde, dnr 1095/16
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Länsstyrelsen - Förslag Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030, dnr 0984/16
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Tre yttranden: ett från MP, S, V, ett från L, M, KD samt ett från SD

  Remiss - Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram, dnr 0973/16
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Naturvårdsverket: Utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet, dnr 1226/16
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: L, M och KD

   

  BORDLAGDA ÄRENDEN:

  Planering för genomförandet av kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborg, dnr 0680/16 (9 november)

  Kostnadsansvar temporära bostäder, dnr 1294/16 (9 november)

  Förslag på åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö inom socialtjänsten, dnr 1135/15 (9 november)

  Nulägesanalys av arbetsmiljön i förskolan samt en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron i förskolan, dnr 1646/15 (9 november)

  Motion av Jerker Schmidt (L) om att inrätta ett veteranmonument i Göteborg, dnr 0880/16 (9 november)

  Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Framtiden Förvaltning AB, dnr 0521/16 (9 november)

  Remiss från Utbildningsdepartementet - En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, dnr 1177/16 (9 november)

 • 2016-10-05

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

  Ny nämnd för inköp och upphandling i Göteborgs Stad, dnr 1167/16

  Upphandlingsbolagets verksamhet ska överföras till en politisk nämnd med nio ledamöter och nio ersättare från och med januari 2017. Namnet på den nya nämnden föreslås bli Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd. I allt väsentligt ska nämnden fortsätta att bedriva den verksamhet som idag bedrivs i Upphandlingsbolaget.

  En plan för att genomföra överföringen har redan antagits. För att nämnden ska komma igång med sitt arbete och kunna bygga upp sin verksamhet krävs ytterligare ett antal beslut. Stadsledningskontoret har bland annat tagit fram förslag på reglemente, justering av policy och riktlinjer för upphandling och inköp samt förslag på hur ansvarsfördelningen ska hanteras i syfte att nämnden ska vara beslutsmässig 1 januari 2017.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Två yttranden: ett från L, M och KD samt ett från KD

  Ägandet i bolaget Grefab, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, dnr 0961/14

  Grefab driver tio småbåtshamnar och ägs i dag av Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Partille och Ale. Enligt ett beslut från kommunfullmäktige i Göteborg finns ett uppdrag att utreda om Göteborgs Stad kan överta hela verksamheten och överföra den till en politisk nämnd. Stadsledningskontoret har gått igenom förutsättningarna och kommer fram till att en sådan förändring inte är möjlig. Övriga kommuner är inte villiga att överlåta sina ägarandelar till Göteborgs Stad med mindre än att deras kommuninvånare fortsatt är garanterade båtplatser. Enligt kommunallagen är en sådan uthyrning till andra kommuninvånare inte möjlig inom ramen för Göteborgs Stads uppdrag.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Ansvar för spårvagnstrafiken, dnr 0656/16

  Stadsledningskontoret har tillsammans med Västra Götalandsregionen utrett om det är möjligt att föra över ansvaret för spårvagnstrafiken till Göteborgs Stad. En lösning är att Göteborgs Stad får helhetsansvaret för spårvagnstrafiken och att den finansieras dels med intäkter från spårvagnstrafiken, dels genom ett fast årligt belopp från Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige skulle i så fall formellt behöva överföra befogenheten att ansvara för spårvagnstrafiken till Göteborgs Stad enligt lagen om kollektivtrafik. För att reglera ansvaret och för att samordna planerings- och beslutsprocesser skulle ett särskilt avtal krävas mellan staden och regionen.

  Stadsledningskontoret bedömer att det finns viss risk för att en sådan modell skapar tröghet när det gäller satsningar på kollektivtrafiken och vill därför att ytterligare utredningar görs för att få en fullständig bild av konsekvenserna för Göteborgs Stad.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: M, KD och L

  Försäljning av GS Buss AB, dnr 1123/16

  Göteborgs Stad går vidare med den planerade försäljningen av bolaget GS Buss AB. Stadshus AB har gått igenom förutsättningarna och uppskattar att processen kommer att ta cirka sex-åtta månader. Under utbjudandefasen får potentiella köpare med bland annat god finansiell ställning och långsiktighet i ägande möjlighet att lägga indikativa bud, det vill säga bud som inte är bindande. Därefter görs ett urval av de intresserade köparna. Dessa får i sin tur möjlighet att utvärdera GS Buss mer i detalj och lämna slutbud.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. V, S och MP reserverade sig mot beslutet.
  Återremissyrkande: V, S och MP

  Partnerskapsavtal mellan Shanghai stad och Göteborgs Stad, dnr 0758/16

  Partnerskapsavtalet med Shanghai stad är ett av flera globala samarbeten som Göteborgs Stad under lång tid engagerat sig i. Samarbetet med Shanghai bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och till att näringslivet i Göteborgsregionen ökar sina exportmöjligheter och attraherar investeringar och etableringar här, vilket skapar fler arbetstillfällen. Ett nytt avtalsförslag och en handlingsplan för åren 2017-2019 har tagits fram av stadsledningskontoret. Ett antal teman pekas ut, bland annat att Göteborg Stad kan erbjuda Shanghai en testmiljö i Europa för till exempel transportlösningar, mobilitet, äldrevård och stadsutveckling. Andra föreslagna samarbeten rör klimat och luftkvalitet,
  näringslivsinvesteringar, studentutbyte och utbytespraktikplatser, forskning, kultur och idrott samt turist- och besöksnäringen. Genom partnerskapet med Shanghai finns även kanaler för dialog om demokrati.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering (12-1).
  Tilläggsyrkande: SD

  Uppföljning av de lokala miljömålen 2015, dnr 1066/16

  Miljö- och klimatnämnden har gjort en uppföljning av miljömålen för 2015. Göteborgs Stad har tolv lokala miljömål och 37 delmål. Fem av de tolv målen bedöms som svåra att nå, vilket till stor del beror på att de bottnar i globala miljöproblem. Dessa fem mål är: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, hav i balans och god bebyggd miljö. År 2015 löpte sju delmål ut och Göteborgs Stad nådde ett av dem - minskade utsläpp av kväveoxider till luft. En bidragande orsak är att utsläppen från vägtrafiken minskar. Göteborgs Stad var nära att klara delmålet att minska utsläppen av svaveldioxid. Delmålen som löpt ut ska revideras, vilket kan innebära skärpning men även justering utifrån ny kunskap och nya mätmetoder.

  Miljö- och klimatnämnden konstaterar att mer behöver göras i staden för att nå miljömålen. Exempel på aktiviteter som staden har inverkan på är miljökrav vid nybyggnad och renovering, upphandling, helhetssyn i arbetet med att bevara och utveckla naturvärden samt skydd och skötsel av mark, vatten, skog parker, grönområden. Mer information om miljömålen finns att läsa på webbplatsen goteborg.se/miljomal.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att anteckna miljö- och klimatnämndens uppföljning av de lokala miljökvalitetsmålen 2015.
  Yrkande: SD
  Yttrande: M, L; KD

  Förändrat uppdrag för referensgrupp fristående skolor, dnr 0851/10

  En referensgrupp för fristående skolor har funnits sedan 2010, men ett antal förändringar inom utbildningssektorn gör att syfte och arbetsformer behöver förändras.

  S, M, MP, V, L och KD vill i ett yrkande att ett nytt dialogforum inrättas för grundskolan.  Det ska ledas av representanter för kommunstyrelsen. Enligt förslaget ska lämplig representation från tjänstemannaorganisationen utses av stadsledningskontoret och enheten för fristående verksamheter. Alla fristående skolor bör bjudas in att delta i forumet. Strukturer och arbetsformer för det kommande arbetet bör utformas i dialogforumet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.

  Yrkande om att utreda Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar

  M, L och KD vill i ett yrkande att Göteborgs Stad gör en fördjupad genomlysning av sin ekonomi och hur den på olika områden påverkas av de demografiska förändringarna och den ökande befolkningsmängden i ett längre tidsperspektiv. Rapporten måste innehålla förslag till åtgärder och olika vägar för att balansera kommunens ekonomi strukturellt och långsiktigt. Allianspartierna föreslår att stadsledningskontoret ska genomföra genomlysningen med hjälp av extern konsult.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  Yrkande: S, MP och V

  Motion om förbättrad trafiksituation i Torslanda, dnr 2060/15

  Jonas Ransgård och Hampus Magnusson, M, vill att Göteborgs Stad tar ett tydligt initiativ i frågan om trafiksituationen i Torslanda. De vill att staden driver frågan om att det bör byggas en bro till Öckerö kommun och att trafiknämnden prioriterar arbetet med en tvärförbindelse i Torslanda. Parallellt vill de att direktkommunikationerna med buss mellan Torslanda och centrala Göteborg förbättras.

  Byggnadsnämnden avstyrker och hänvisar till att området kring Kongahällavägen och västra Hisingen behöver utredas i sin helhet innan beslut fattas om infrastrukturen. Även trafiknämnden avstyrker och svarar att det är önskvärt att Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, genomför en utredning när det gäller broförbindelse. När det gäller tvärförbindelsen pågår redan ett uppdrag på trafikkontoret. Stadsdelsnämnden Västra Hisingen är positiv till motionen och svarar att såväl bro som tvärförbindelse redan finns som mål i stadsdelens budget. GR väljer att inte ta ställning.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att tillstyrka motionen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Övriga ärenden

  Remiss från Trafikverket angående revidering av riksintresset Göteborgs hamn, Frihamnen och Kvillepiren, dnr 0940/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare under perioden 2016–2018, dnr 1038/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: SD

  Ersättningsmodell fr.o.m. 2017 för enskild och fristående verksamhet inom utbildningsområdet, dnr 0073/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Ledamöter i Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet, dnr 1239/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Karin Plejiel, MP, utsågs till representant.

  Permutation i stiftelsen Sven Renströms fond, dnr 1198/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Fortsatt utredning av finansieringsmodeller för kulturinstitutionerna i syfte att hitta hållbara och långsiktiga lösningar inom området, dnr 1274/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från SD om att Göteborgs stad ska ansöka om undantag från bosättningslagen för gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

  I huvudvoteringen ställdes yrkandet från M mot avslagsyrkandet från S, M, V, L och KD. Kommunstyrelsen beslutade efter votering (8-5) enligt avslagsyrkandet från S, MP, V, L och KD.
  Två yrkanden: ett från S, MP, V, L och KD och ett från M
  Yttrande: L och KD

  Utseende av ledamot i Göteborgsoperans Byggnadsfond i stället för Anneli Hulthén (S) som avsagt sig

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Ann-Sofie Hermansson, S.

  Remiss - Barnkonventionen blir svensk lag - SOU 2016:19, dnr 0765/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (9-4) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: M
  Yttrande: KD och L

  Remiss - Promemorian Miljöbedömningar, dnr 1090/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och efter votering (12-1) i enlighet med tilläggsyrkandet från MP, S och V.
  Tilläggsyrkande: MP, S och V

  Remiss från Finansdepartementet - Regional indelning - tre nya län, dnr 1041/16

  I huvudvoteringen ställdes stadsledningskontorets förslag mot yrkandet från S. Kommunstyrelsen beslutade efter votering (8-4) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD avstod från att rösta. S reserverade sig mot beslutet.
  Två yrkanden: ett från S och ett från SD
  Yttrande: KD

  Bordlagda ärenden

  Planeringsinriktning för Linbana över älven år 2021, dnr 0468/16
  (19 oktober)

  Ägardirektiv för Higab AB, dnr 1092/16
  (9 november)

  Policy och riktlinjer samt förmedlingstjänst avseende lokalförhyrningar till föreningslivet, dnr 1221/13
  (9 november)

  Förslag på åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö inom socialtjänsten, dnr 1135/15
  (19 oktober)

  Nulägesanalys av arbetsmiljön i förskolan samt en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron i förskolan, dnr 1646/15
  (19 oktober)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag till Göteborgs Stadshus AB att återkomma med förslag på Process och tidplan för beredning av bokslutdispositioner i Göteborgs Stadshus AB koncernen, dnr 1150/16
  (19 oktober)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande resursfördelningsmodell för grundskolan, dnr 0683/16
  (9 november)

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och förenklas, dnr 1404/15
  (19 oktober)

  Översynen av Göteborgs Stads facknämndsorganisation – den fortsatta inriktningen, dnr 1454/14
  (9 november)

  Yrkande från S, MP och V angående Mål- och inriktningsdokument för kommunstyrelsen 2017
  (19 oktober)

  Motion av Jerker Schmidt (L) om att inrätta ett veteranmonument i Göteborg, dnr 0880/16
  (19 oktober)

  Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Framtiden Förvaltning AB, dnr 0521/16
  (19 oktober)

 • 2016-09-21

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads bredbandsstrategi, dnr 1148/15

  Ett förslag till bredbandsstrategi för Göteborgs Stad har arbetats fram av en grupp av deltagare från förvaltning och bolag under ledning av Intraservice. Den beskriver hur staden säkerställer att det finns en infrastruktur för bredband, så att operatörer kan leverera digitala tjänster till boende, besökare och företag.

  Bredbandsstrategin är en av flera förutsättningar för att skapa en effektiv, enkel och efterfrågad service till boende, besökare, företagare och nå hållbar tillväxt. Utbudet av digitala tjänster ökar stadigt och bidrar till högre kvalitet på bland annat kommunal service. Bredband med högre hastigheter och god digital tillgänglighet ökar hela stadens attraktionskraft för boende, besökare och företag.

  Nämnden för Intraservice ska enligt förslaget få i uppdrag att ta fram handlingsplaner och arbetssätt för en samordnad bredbandsutbyggnad i Göteborgs Stad.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Utveckling av intern service inom staden, dnr 0530/15

  Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny inriktning för nämnden för Intraservice. Nämndens nya uppdrag är att vara en för staden gemensam intern serviceorganisation med ett utvecklat service- och tjänsteutbud. Målet är att utveckla en enkel och effektiv intern service som underlättar vardagen för chefer och medarbetare. På så sätt bidrar utvecklingen till högre kvalitet och effektivitet i kärnverksamheten och därmed nytta för boende, besökare och företagare.

  Programmet för utveckling av intern service är en del i en större strategisk satsning på Göteborgs stads väg mot e-samhället för att säkra välfärden och servicen för nuvarande och kommande generationer. Målet är att förenkla för medborgaren i kontakten med staden och att göra den digitala servicen enkel, öppen och effektiv.

  Programmet avser såväl stadsdelsförvaltningar som fackförvaltningar och bolag. Det pekar ut målsättningen och färdriktning för utveckling av den interna servicen under perioden 2015 – 2018.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: SD

  Samarbetet med Göteborgs Stads nordiska vänorter, dnr 0909/16

  Århus, Bergen och Åbo är Göteborgs Stads nordiska vänorter och samarbetet inleddes 1946. Stadsledningskontoret bedömer att samarbetet bör fortsätta på nuvarande nivå. Vänorterna möts vartannat år för politiskt erfarenhetsutbyte, vilket hanteras av kommunfullmäktiges presidium. Göteborgs Stad ansvarar för att var åttonde år arrangera ett vänortsmöte. Inom ramen för vänortsarbetet finns möjlighet till verksamhetsutveckling genom exempelvis projekt- och nätverksarbete.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande angående dialog med Västra Götalandsregionen om sprututbyte, dnr 1213/16

  L vill i ett yrkande att kommunstyrelsen ger positivt besked till senaste framställan från Västra Götalandsregionen när det gäller sprututbytesprogram i Göteborg. Dessutom vill L att social resursförvaltning får i uppdrag att inleda en dialog om förutsättningen för att inrätta ett sprututbytesprogram i Göteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från L.
  Yrkande: M och KD
  Yttrande: SD

  Yrkande angående införande av sprututbytesverksamhet, dnr 1252/16

  S, MP och V vill att social resursnämnd får i uppdrag att utreda nödvändiga förberedelser och planering inför ett kommande införande av sprututbytesverksamhet. De rödgröna partierna skriver att ett villkor för ett eventuellt införande av sprututbyte är att detta inte ersätter andra vård- och behandlingsformer.  Det överordnade syftet måste vara att få personer att lämna sitt missbruk. Verksamheten, som måste bygga på ett nära samarbete mellan kommunen och regionen, ska erbjuda hälsokontroller, provtagning, vaccinering, stöd och lots till vidare behandling. Åldersgränsen för sprututbyte bör inte sänkas till 18 år, skriver partierna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V.
  Yrkande: M och KD
  Yttrande: SD
  Yttrande: L

  Stadens arbete med läs- och skrivutveckling, dnr 0866/16

  Center för skolutveckling har gjort en nulägesanalys över vilka satsningar på läs- och skrivutveckling som görs inom förskolan och grundskolan samt inom bibliotek- och kultursfären. Rapporten innehåller även ett antal rekommendationer för framtiden. När det gäller förskolan betonas vikten av att stimulera barnens språkutveckling i vardagsarbetet, där omsorg, lek och lärande utgör en helhet.  Det är också viktigt att personalen i förskolan och på fritidshem får ta del av satsningar på kompetensutveckling inom läs- och skrivutveckling. I grundskolan behövs riktade insatser till elever med annat förstaspråk än svenska. Verktyg för att läsa och skriva ska inte bara inrikta sig på litterära texter utan även på sakprosa, det vill säga texter i olika fackämnen. Det är vidare viktigt att fler lärare har kompetens i svenska som andraspråk. Det är angeläget att allt språkutvecklingsarbete är långsiktigt och uthålligt och verkligen når alla Göteborgselever. Kulturpedagoger och bibliotekarier skulle i högre utsträckning än idag kunna involveras i arbetet. Rapporten ska överlämnas till ansvariga sektorschefer i stadsdelarna för ytterligare bedömning av vad som behöver göras.

  L, M och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till en kommungemensam strategi för att stärka arbetet med läs- och skrivutveckling.

  Kommunstyrelsen beslutade eftervotering 7-6 i enlighet med yrkandet från M, L, KD
  Två yrkanden: ett från M, L, KD och ett från MP, S, V

  Strategi för stadens innovationsarbete, dnr 1244/15

  Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att utarbeta en innovationsstrategi för Göteborgs Stad och utreda behovet av att bygga upp en tvärsektoriell organisering för forskning och innovation. Som ett första steg har stadsledningskontoret tagit fram en handlingsplan, som anger hur arbetet med skapa en sådan strategi ska gå till.

  Handlingsplanen beskriver bland annat att det behövs en ökad strategisk samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag för att lösa de utmaningar som staden står inför. Ett effektivt och framgångsrikt forsknings- och innovationsarbete, FoI-arbete, inbegriper följande prioriterade områden: fokusera innovationskraften, stärka och skapa processer som främjar innovation, samordna, leda och följa upp innovationsarbetet, avsätta resurser och skapa en kultur som främjar innovation och samverkan.

  Ett första utkast till en innovationsstrategi ska finnas klart till slutet av 2016. Under 2017 ska ärendet på remiss och beslut i kommunfullmäktige förväntas fattas senast hösten 2017.

  S, MP och V vill i ett yrkande att handlingsplanen även utgår från några mer specifika riktlinjer, bland annat att finansieringen av innovationsstrategin knyts till utredningen om ett så kallat Grants Office, kontor för extern finansiering. De röd-gröna partierna betonar också att det finns ett tydligt behov av att utveckla innovationsarbetet inom skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt tilläggsyrkandet från S, MP, V
  Tilläggsyrkande: S, MP, V
  Yttrande: L och KD

  Övriga ärenden

  Årssammandrag 2015 för stiftelser med anknuten förvaltning, dnr 0989/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond - utdelningsförslag 2016, dnr 0438/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Tilläggsyrkande: KD, M, L
  Yttrande: S, MP, V

  Struktur- och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2017, dnr 1045/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Överklagande av Länsstyrelsens beslut om tillfälligt strandskydd i Göteborgs kommun – utvecklad talan, dnr 1109/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 7541-16, laglighetsprövning enligt kommunallagen, dnr 1102/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från KD, M, L och ett från SD

  Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 7712-16, laglighetsprövning enligt kommunallagen, dnr 1101/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Permutation i stiftelsen Fruntimmersföreningens flickskolas fond, dnr 2019/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst, dnr 0970/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag

  Val av ledamot i Eurocities i stället för Anneli Hulthén (S)

  Kommunstyrelsen utsåg Ann-Sofie Hermansson (S).

  Yrkande från SD angående hyra av villavagnar på Lilleby Camping som mellanboende för nyanlända

  Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 9-4 att avslå yrkandet i enlighet med yrkande från L och KD
  Två yrkanden: ett från M och ett från L och KD

  Motion av Tom Heyman (VägV) och Anders Åkvist (VägV) om att återställa färjeleden Rosenlund – Lindholmen, dnr 1452/15

  Kommunstyrelsen beslutade avstyrka motionen med hänvisning till trafiknämndens yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: SD

  Motion om Heden, dnr 0352/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 8-5 att avstyrka motionen med hänvisning till byggnadsnämndens yttrande.  Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion om en strategi för ett kraftfullt ökat byggande, dnr 0411/16

  Kommunstyrelsen beslutade avstyrka motionen med hänvisning till byggnadsnämndens yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: L
  Yttrande: SD

  Remiss från Länsstyrelsen - Förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Göteborg, dnr 1173/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Justitiedepartementet - En omarbetad Bryssel II-förordning, dnr 1112/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Bordlagda ärenden

  Ägardirektiv för Higab AB, dnr 1092/16 
  (5 oktober)

  Försäljning av GS Buss AB, dnr 1123/16  
  (5 oktober)

  Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
  (5 oktober)

  Policy och riktlinjer för uthyrning av lokaler till föreningslivet samt en förmedlingstjänst, dnr 1221/13  
  (5 oktober)

  Översyn av nuvarande resursfördelningsmodell för grundskolan, dnr 0683/16
  (5 oktober)

  Handlingsplan för hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska, dnr 1404/15 
  (5 oktober)

  Förslag avseende förändrat uppdrag för referensgrupp fristående skolor, dnr 0851/10
  (5 oktober)

  Yrkande från SD om att Göteborgs stad ska ansöka om undantag från bosättningslagen för gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända.
  (Bordlagt till 5 oktober efter votering om bordläggning 12-1. SD reserverade sig mot bordläggningsbeslutet.)

  Yrkande om att utreda Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar
  (5 oktober)

  Motion om ny badanläggning på Liseberg, dnr 0493/16
  (19 oktober)

  Motion om ändrat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden, dnr 0521/16
  (5 oktober)

  Motion om förbättrad trafiksituation i Torslanda, dnr 2060/15
  (5 oktober)

 • 2016-09-07

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relationer, dnr 0910/16

  Göteborgs Stads plan mot våld i nära relation antogs av kommunfullmäktige i september 2015. Nu har stadsledningskontoret tagit fram ett förslag till riktlinjer för hur stadens nämnder och styrelser ska arbeta med frågan. Alla medarbetare ska utgå från ett normkritiskt perspektiv  och ha god kunskap om våld i nära relationer. Ett gemensamt synsätt ska råda i alla nämnder och styrelser. Samverkan med andra myndigheter, mellan stadens verksamheter och med ideella organisationer ske på ett strukturerat sätt.

  Riktlinjen omfattar personer som utsätts för våld, personer som utövar våld i nära relationer samt barn som bevittnar våld eller som själva blir utsatta för våld. Med våld i nära relationer avses fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld samt försummelse.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Projektbudget för Hisingsbron, dnr 1129/16

  Kostnaderna för att bygga Hisingsbron beräknas till 3,5 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. 
  Medfinansieringen från Västsvenska paketet uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor och
  Göteborgs Stads andel uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor. Priserna anges i fast penningvärde
   för att kunna göra kostnadsuppföljningar som är frikopplad från inflationen. Bygget av nya
  bron startar i början av 2017. Hela projektet, inklusive rivningen av Götaälvbron, beräknas vara klart 2022.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med trafiknämndens förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. (SD) deltog inte i beslutet
  Yttrande SD 

  Projektorganisation för att utreda ersättningsarenor för Scandinavium och Lisebergshallen, dnr 0375/16

  Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur och var Scandinavium och Lisebergshallen ska ersättas. Lösningar ska förordas utifrån vad som är bäst för hela staden när det bland annat handlar om att skapa bra förutsättningar för evenemangsverksamheten, påverkan på stadsbilden och totalekonomin. Samtidigt ska alternativa förslag presenteras. Flera av stadens förvaltningar och bolag ska delta i projektet och ett nära samarbete ska ske med näringslivet och arrangörer. Även medborgardialoger ska genomföras. Målet med en ersättningsarena för Scandinavium är att staden ska kunna konkurrera med arenaanläggningar inom Skandinavien under överskådlig tid framöver. Ersättningsarenan för Lisebergshallen är betydligt mindre och ska kunna användas till elitidrott, breddidrott samt nöjes- och kulturevenemang. En första delårsrapport ska presenteras våren 2017 och en slutrapport hösten 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska fungera som en politisk styrgrupp.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD
  Yttrande: MP

  Etablering av ny nämnd för inköp och avveckling av Upphandlingsbolagets verksamhet, dnr 1114/16

  Kommunfullmäktige har beslutat att Upphandlingsbolaget inte längre ska drivas som bolag utan som en förvaltning med en politisk nämnd. Stadsledningskontoret har nu tagit fram ett förslag på hur verksamheten ska överföras till en ny nämnd för inköp. Enligt förslaget ska den nya nämnden vara i gång den 1 första januari 2017. Samtliga medarbetare, ca 60 tillsvidareanställda personer, kommer att erbjudas jobb i den nya förvaltningen. Under hösten 2016 ska en nämnd väljas. Vidare ska olika system inom ekonomi, HR och IT föras över. En särskild tid- och aktivitetsplan har tagits fram.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Motion om riktlinjer för att lämna ut handlingar, dnr 0620/16

  Tom Heyman, Vägvalet, och Martin Wannholt, Samverkande Göteborgare, med flera vill att riktlinjerna när det gäller att lämna ut allmänna handlingar ska uppdateras och förenklas.  Motionärerna vill att handlingar inom Göteborgs Stad första hand ska lämna ut digitalt utan avgifter och att hanteringen ska vara lika över hela staden.

  Stadsledningskontorets juridiska avdelning går i sitt svar igenom lagstiftningen kring allmänna handlingar. Grundläggande är att det är den myndighet som äger informationen som prövar begäran om att lämna ut handlingar. Det legala utrymmet för att skapa riktlinjer för utlämning av allmänna handlingar som omfattar samtliga enheter inom Göteborgs Stad är därför begränsat, skriver juridiska avdelning,

  Vidare hänvisar juridiska avdelningen till att det enligt gällande rätt inte finns någon skyldighet för myndigheter att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Därför är det inte lämpligt att besluta om att i första hand lämna ut allmänna handlingar digitalt, även om ett ökat elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar är en del i strävan mot en stärkt offentlighetsprincip. I Göteborgs Stad finns ett beslut om att tillämpa avgifter när det gäller att ge ut kopior av allmänna handlingar. Beslutet innehåller inte någon rätt att ta ut en avgift för digitalt utlämnande av allmänna handlingar.

  Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen enligt yrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: M, L och KD

  Övriga ärenden

  Riktlinjer med tillhörande föreskrift för familjehemsvården i Göteborg Stad, dnr 0750/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande L, KD, M

  Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning, dnr 0949/16

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till stadsledningskontoret.
  Yrkande MP, S, V

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag avseende fördjupad analys av ersättningsmodell för fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, dnr 0073/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Samarbetsavtal mellan Göteborgs stads nämnder och kvinnojourer, dnr 0911/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: L,KD,M

  Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, dnr 0347/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av förslag till reglemente för nämnden för Intraservice, dnr 0762/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Inaktiva samarbeten med partnerstäder och passiva organisationsmedlemskap, dnr 0902/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om förslag till åtgärdsplan för Göteborg Energi AB:s biogasverksamhet, dnr 1531/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: M, KD, L
  Yttrande: MP, S och V
  Protokollsanteckning: Martin Wannholt

  Motion av Staffan Levinsson (SD) om att återuppbygga järnvägsstationen i Olskroken Göteborg, dnr 0510/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12-1 att avstyrka motionen med hänvisning till trafiknämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25), dnr 0843/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 -6, i enlighet med yrkandet från L, M, KD.
  S,V,MP reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande L, M, KD
  Yttrande SD

  Remiss - Otillåtna bosättningar - Ds 2016:17, dnr 0958/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 -6, i enlighet med yrkandet från M, L, KD.
  S,V,MP reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: M, L, KD
  Yrkande: SD
  Yttrande: V, S, MP

  Remiss från Näringsdepartementet - Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46), dnr 0876/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7-6  i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande M, L, KD

  Bordlagda ärenden

  Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond - utdelningsförslag 2016, dnr 0438/16
  (21 september)

  Policy och riktlinjer samt förmedlingstjänst för uthyrning av lokaler till föreningslivet, dnr 1221/13
  (21 september)

  Program för utveckling av intern service för staden, dnr 0530/15
  Yrkande SD
  ( 21 september)

  Översynen av facknämndsorganisationen – den fortsatta inriktningen, dnr 1454/14
  (5 oktober)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en nulägesanalys och förslag till åtgärder som syftar till att stärka stadens arbete med läs- och skrivutveckling, dnr 0866/16
  (21 september)

  Handlingsplan för framtagande av strategi för stadens innovationsarbete, dnr 1244/15
  (21 september)

  Förslag avseende förändrat uppdrag för referensgrupp fristående skolor, dnr 0851/10.
  (21 september)

  Yrkande från SD om att Göteborgs stad ska ansöka om undantag från bosättningslagen för gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, dnr 1205/16.
  (21 september)

  Yrkande från SD angående hyra av villavagnar på Lilleby Camping som mellanboende för nyanlända, dnr 1206/16.
  (21 september)

  Yrkande från M, L och KD angående Utred Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, dnr 1209/16.
  (21 september)

  Motion av Axel Darvik (L), Helene Odenjung (L) och Ann Catrine Fogelgren (L) om att ge byggnadsnämnden och fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för ett kraftfullt ökat byggande, dnr 0411/16.
  (21 september)

 • 2016-08-24

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Utvecklingsenhet för socialtjänsten, dnr 1438/15

  Det finns ett tydligt behov av och intresse för att driva vissa utvecklingsfrågor inom socialtjänsten gemensamt över stadsdelsgränserna. Det visar en utredning som stadsledningskontoret gjort och som bland annat bygger på en enkätundersökning och intervjuer med berörda parter. Syftet med utvecklingsenheten är att fungera som stöd för chefer och medarbetare, sprida kunskap och arbetssätt samt säkra att invånarna får likvärdiga insatser oavsett var i staden de bor. Stadsledningskontoret föreslår att en sådan gemensam utvecklingsenhet inrättas. Bakgrunden är ett beslut i kommunfullmäktiges budget om att utreda behovet av en utvecklingsenhet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en utredning i syfte att överföra Göteborgs Gatu AB:s ansvar för bolagets historiska pensionsskuld till Göteborgs kommun, dnr 0962/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Sammanträdestider 2017 - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt personalutskott, dnr 1056/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument, dnr 0521/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Tillköp av busslinje 72, dnr 1032/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Laglighetsprövning - Beslut anmält i KS 2016-05-18 avseende utdelning av statliga medel avsedda för merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, dnr 0972/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Direktiv för utredning av miljökonsekvenser, kostnader m m för att öka fiskehamnens inloppsdjup i Fiskebäck, dnr 0861/16

  Yrkande: MP, S, V
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering om varje beslutspunkt (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.  Protokollsanteckning från Ulf Kamne, MP. Daniel Bernmar, V, reserverade sig.

  Översyn av Lokal ordningsstadga för Göteborgs Stad, dnr 1383/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Val av ersättare i Göteborgs Stads Pensionärsråd istället för Johan Jareborg. Birgitta Ljungström Bengtsson har föreslagits som ny ersättare

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Birgitta Ljungström Bengtsson.

  Motion av Björn Tidland (SD) om Skansen Lejonet, dnr 0494/16

  Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen med hänvisning till byggnadsnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: SD

  Motion av Lars Hansson (SD), Jörgen Fogelklou (SD), Staffan Levinsson (SD) om att alla högstadieelever (årskurs 7-9) i de kommunala skolorna i Göteborg Stad ska ges möjlighet att gå en kurs i Datorprogrammering, dnr 0385/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. SD reserverade sig.

  Motion av Tom Heyman (VägV) mfl. om att införa en central skolnämnd, dnr 0788/16

  Kommunstyrelsen beslutade att anse motionen besvarad. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: L, M och KD

  Remiss - Plats för fler som bygger mer - SOU 2015:105, dnr 0719/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag
  Yttrande: SD

  Remiss från Finansdepartementet - En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24), dnr 0842/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), dnr 0599/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD
  Två yttranden: ett från V och MP samt ett från M, L och KD

  Remiss - Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga, dnr 1011/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Bordlagda ärenden

  Policy och riktlinjer samt förmedlingstjänst avseende lokalförhyrningar till föreningslivet, dnr 1221/13
  (7 september)

  Riktlinjer med tillhörande föreskrift för familjehemsvården i Göteborg Stad, dnr 0750/14
  (7 september)

  Projektbeslut Hisingsbron, dnr 1129/16
  (7 september)

  Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning, dnr 0949/16
  (7 september)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en nulägesanalys och förslag till åtgärder som syftar till att stärka stadens arbete med läs- och skrivutveckling, dnr 0866/16
  (7 september)

  Inaktiva samarbeten med partnerstäder och passiva organisationsmedlemskap, dnr 0902/16
  (7 september)

  Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättningsarena för Lisebergshallen, dnr 0375/16
  (7 september)

  Handlingsplan för framtagande av strategi för stadens innovationsarbete, dnr 1244/15
  (7 september)

  Förslag avseende förändrat uppdrag för referensgrupp fristående skolor, dnr 0851/10
  (7 september)

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om förslag till åtgärdsplan för Göteborg Energi AB:s biogasverksamhet, dnr 1531/15
  (7 september)

  Motion av Axel Darvik (L), Helene Odenjung (L) och Ann Catrine Fogelgren (L) om att ge Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för ett kraftfullt ökat byggande, dnr 0411/16
  (7 september)

  Motion av David Lega (KD) angående utredning om möjligheten att i detaljplanen för Heden arbeta in utrymme för idrott, aktiviteter och evenemang samt bostäder, kontor och andra verksamhetslokaler, dnr 0352/16
  (21 september)

  Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om nya riktlinjer för att förenkla utlämning av allmänna handlingar, dnr 0620/16
  (7 september)

 • 2016-06-15

  Beslut i notisform från kommunstyrelsen 15 juni 2016

  Här hittar du en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Genomlysning av Business Region Göteborg, dnr 0959/14

  Business Region Göteborg, BRG, behöver få ett tydligare uppdrag och ett tydligt mandat att stödja stadens näringslivsutveckling. Det anser stadsledningskontoret som gjort en genomlysning av BRG och intervjuat ett 40-tal personer såväl inom staden som i organisationer och företag. Slutsatsen är att BRG, som är ett kommunalt bolag, behöver ett nytt ägardirektiv och samarbetet med bland andra Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, behöver utvecklas.

  Stadsledningskontoret föreslår även att en långsiktig näringslivsstrategisk plan ska arbetas fram. En sådan plan bör lyfta fram stadens etablerings- och investeringsarbete och ge såväl interna som externa aktörer en klar bild över stadens ambitioner med sitt näringslivsarbete.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Plan mot våldsbejakande extremism, dnr 2045/15

  Ett förslag till plan mot våldsbejakande extremism har tagits fram av social resursnämnd. Den tar sin utgångspunkt i de tolv rekommendationer som den nationella samordnaren har presenterat. Ett viktigt steg är att arbeta med en uppdaterad lägesbild när det gäller tre olika våldsbejakande extremistiska miljöer; den vänsterextrema autonoma miljön, den högerextrema vit-makt miljön och den våldbejakande islamistiska extremistiska miljön.

  Planen beskriver bland annat hur arbetet mot våldsbejakande extremism hänger samman med stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete samt vilka mål och åtgärder som gäller för stadens arbete. Brett samarbete och samverkan mellan en rad aktörer betonas, bland annat mellan skolan, socialtjänsten, fritidsverksamheten, polisen, Västra Götalandsregionen, ideella organisationer, anhöriga och vänner. För den enskilda personen i riskzonen handlar det förebyggande arbetet om att se individen och fokusera på att skapa sammanhang och mening. Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ska kontinuerligt följas upp. Stadsledningskontoret föreslår att planen antas.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: SD
  Yttrande: M, KD och L

  Definition av Göteborgs Stads EU-arbete, dnr 1377/15

  EU-arbetet i Göteborgs Stad behöver en tydligare struktur och bättre samordning i syfte att stötta och ta tillvara EU-engagemanget i stadens verksamheter. S, M, MP, V, L och KD efterlyser i ett yrkande nya tag i EU-arbetet. För det första behövs en precis och verksamhetsinriktad definition av EU-arbetet, som bland annat handlar om att löpande integrera relevanta EU-aspekter i beslutfattandet i hela stan. EU-arbetet behöver förtydligas på såväl strategisk som operativ nivå och systematiskt koordineras i hela staden. För det andra vill de sex partierna att stadsledningskontoret återkommer med ett förslag på hur ansvaret att samordna EU-arbetet ska fördelas och hur de olika aktörerna i staden ska förhålla sig till varandra. För det tredje vill partierna i sitt yrkande att stadsledningskontoret utreder förutsättningarna för att etablera ett så kallat Grants Office – ett kontor för extern finansiering – för att samordna hela stadens externa finansiering.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. SD reserverade sig mot beslutet.
  Två yrkanden: ett från S, M, MP, V, L, KD och ett från SD
  Yttrande: SD

  Avsiktsförklaring – familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Göteborg, dnr 0818/16

  Ett förslag till en gemensam avsiktsförklaring för arbetet med familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt har tagits fram av stadsledningskontoret och en styrgrupp inom Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Målet är att det ska finnas minst en familjecentral i varje stadsdel. Basverksamheterna i en familjecentral är mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. Genom att samla kompetens från både kommunen och regionen kan barn och familjer som behöver stöd upptäckas i ett tidigt skede. Familjecentralerna ska genomsyras av ett familjecentrerat arbetssätt, vilket innebär att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor.

  Familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt ingår som en del i Göteborgs Stads arbete för att skapa ett jämlikt Göteborg och minska skillnader i livsvillkor.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Mötesplats och tävlingsmoment på kulturkalaset, dnr 0845/16

  Ungdomsfullmäktige vill ordna en aktivitet under Kulturkalaset 2016 som särskilt riktar sig till unga. Förslaget är att arrangera en tårttävling, gärna på Götaplatsen. Den som bakar den bästa tårtan vinner ett pris. Juryn ska bestå av unga men också kändisar, till exempel kockar, skriver ungdomsfullmäktiges kultur- och fritidsutskott. Syftet med aktiviteten är att integrera unga från alla stadsdelar, att marknadsföra ungdomsfullmäktige samt att skapa en rolig och kreativ mötesplats för unga och andra. Ungdomsfullmäktige vill använda 80 000 kronor ur initiativpotten för att arrangera tårttävlingen. Stadsledningskontoret stödjer förslaget.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Gemensamt finansierad sjukvård och omsorg för multisjuka äldre, dnr 1242/15

  Det behövs flera åtgärder på olika nivåer och en bättre samordning mellan vårdgivare när det gäller vården av multisjuka äldre. Det konstaterar stadsledningskontoret.

  Sedan slutet av 2015 pågår ett antal projekt med mobila team i samverkan mellan primärvården och fem stadsdelar. Målsättningen med de mobila teamen är att den äldre ska få en god vård på rätt vårdnivå, det vill säga hemsjukvård med god läkartillgång, hög kontinuitet och välfungerande team. Med mobila team blir vården för patienterna bättre, behovet av slutenvård kan minska och kostnaderna för utskrivningsklara patienter blir mindre. Stadsledningskontoret konstaterar att det är ett bra arbetssätt.

  M, KD och L skriver i ett yrkande att man förutom mobila team också bör utveckla befintliga vårdformer mellan sjukhus och korttidsboende och särskilt boende där kommunen och regionen samverkar. Därför vill de tre partierna att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i samarbete med Västra Götalandsregionen inrätta ett sjuk- och vårdhem med geriatrisk inriktning.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från M, KD och L.
  Tilläggsyrkande: M; KD och L

  Yrkande om översyn av trygghetskameror på offentliga platser

  M, KD och L vill i ett yrkande att stadsledningskontoret och Göteborgslokaler ska göra en översyn för att identifiera lämpliga offentliga platser där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet och förbättra trygghetskänslan på särskilt utsatta platser.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, KD och L.
  Yttrande: S, MP, V

  Övriga ärenden

  Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll och Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning, dnr 0860/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Rättelse av fullmäktiges beslut 2015-12-03, § 18: Bemyndigande till fastighetsnämnden att sälja fastigheterna Stussbäcken 1:7-9 samt 1:19 i Alingsås kommun respektive Orrevik 1:15 i Uddevalla kommun m m, dnr 2180/11

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Uppdrag från kommunstyrelsen att utreda överförmyndarnämnden, dnr 1455/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S, MP, L, KD och M.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: V, S, MP, L, KD och M

  Reviderad avstämning av ersättningar 2015 till fristående fritidshem och grundskolor inklusive förskoleklass avseende elever boende i stadsdelen Lundby, dnr 0070/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Norra Hisingen, dnr 0936/13

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Framställan till kommunstyrelsen om att använda 30 000 kronor ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för att delta i olika evenemang, dnr 0850/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Angående Förvaltningsrätten i Göteborgs mål 2889-16, laglighetsprövning enligt kommunallagen, nu fråga om fullmakt, dnr 0624/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ann-Sofie Hermansson deltog inte i handläggningen av ärendet.

  Remittering av förslag till reglemente för Idrotts- och föreningsnämnden, dnr 0824/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Motion av Axel Darvik (FP) om fler små bostäder (Attefallshus) i småhusområdena, dnr 1518/15

  Kommunstyrelsen beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till byggnadsnämndens beslut.
  Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Remiss - Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13, dnr 0766/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: KD, M och L

  Remiss från Justitiedepartementet - Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11), dnr 0611/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: L och M

  Remiss från Socialdepartementet - Tolktjänst för vardagstolkning, dnr 0664/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - SOU 2016:2, Effektiv vård, dnr 0736/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: V, S och MP

  Bordlagda ärenden

  Regler för styrning och ledning av Göteborgs stads lokalförsörjning, dnr 0949/16
  (24 augusti)

  Förslag avseende förändrat uppdrag för referensgrupp fristående skolor, dnr 0851/10
  (24 augusti)

  Översyn av Lokal ordningsstadga för Göteborgs Stad, dnr 1383/14
  (24 augusti)

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om förslag till åtgärdsplan för Göteborg Energi AB:s biogasverksamhet, dnr 1531/15
  (24 augusti)

  Direktiv för utredning av miljökonsekvenser, kostnader m m för att öka fiskehamnens inloppsdjup i Fiskebäck, dnr 0861/16
  (24 augusti)

  Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheterna att inrätta en utvecklingsenhet för socialtjänsten som en resurs för chefer och medarbetare
  (24 augusti)

  Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om nya riktlinjer för att förenkla utlämning av allmänna handlingar, H 48/16, dnr 0620/16
  24 augusti)

 • 2016-06-01

  Här kan du en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Harmonisering av färdtjänstregler över kommungränserna, dnr 1538/15

  Göteborgsregionens kommunalförbund, GR har tagit fram ett förslag som ska göra det lättare att åka färdtjänst över kommungränserna. Det nya reseområdet utgörs av Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. För Göteborgs del innebär det fyra nya kommuner, nämligen Alingsås, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Sedan tidigare samarbetar redan Göteborg och Kungsbacka.

  När det gäller antalet resor för den enskilda resenären innebär de nya reglerna ingen förändring. Enligt det nya förslaget får taxan för en färdtjänstresa inte överstiga Västtrafiks baspris med ett påslag med 60 procent. Detta är ett maxpris. I dagsläget ligger dock priserna lägre. Stadsledningskontoret föreslår att förslaget från Göteborgsregionens kommunalförbund antas.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förslag till budget 2017, dnr 0019/16

  S, MP, V och Fi har lagt ett budgetförslag för 2017. En av de större satsningarna sker inom om utbildningsområdet, som enligt förslaget får drygt totalt 156 miljoner konor extra. 50 miljoner kronor ska gå till elever i grundskolan med särskilda behov och 30 miljoner tillförs gymnasieskolan. En särskild satsning på mer matematik i skolan får 27 miljoner kronor.
   
  Inom äldrevården är förslaget att satsa 50 miljoner kronor extra på hemtjänsten för att öka bemanningen och kontinuiteten. En särskild pott på 20 miljoner kronor ska enligt budgetförslaget gå till att förbättra arbetsmiljön inom staden och skapa ett hållbart arbetsliv. Totalt satsas 38 miljoner kronor på olika insatser för att öka jämlikheten i staden, bland annat familjecentraler i alla stadsdelar

  Bland investeringarna finns förslag på att bygga ut cykelvägarna för 143 miljoner kronor och avsätta 75 miljoner till att sänka hastigheterna i staden. När det gäller stadsutveckling vill S, MP, V och Fi  satsa 50 miljoner kronor vardera på följande projekt: Jubileumsparken, sittplatser vid Stora Hamnkanalen och upprustning av lokala torg. 55 miljoner satsas på upprustning av kajerna. En ny friidrottsanläggning på Hisingen ska enligt budgetförslaget få 60 miljoner kronor.

  Totalt är Göteborgs Stads budget, exklusive de kommunala bolagen, på drygt 30 miljarder kronor. Merparten – cirka 23 miljarder – går till stadsdelarnas löpande utgifter som bland annat handlar om förskola, skola och äldreomsorg. Skattesatsen föreslås bli oförändrad, 21,12 kronor.

  M, L och KD vill i ett ändringsyrkande att arbetet med att införa lagen om valfrihetssystem, LOV, ska fortsätta enligt den fastlagda planen. Allianspartierna föreslår därför att skrivningarna i det rödgrönrosa budgetförslaget om att avbryta allt LOV-arbete ska strykas (punkt 5, sid 29).

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-5) i enlighet med budgetförslaget från MP, S och V. Martin Wannholt och SD avstod från att rösta. Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) även i enlighet med ändringsyrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Fyra yrkanden: ett från MP, S, V, två från M, L, KD och ett från SD.

  Avtal mellan Göteborgs Stad och Universeum, dnr 0826/16

  Avtalet mellan Göteborgs Stad och Universeum om att elever i årskurs fyra har fri entré ska förnyas för läsåret 2016/2017, föreslår stadsledningskontoret. De fria besöken gäller både kommunala och fristående skolor. En nyhet i förslaget är att fria besök för skolelever även ska gälla samtliga årskurser i grundsärskolan. Ett förnyat avtal bör följas av ökade informationsinsatser, inte minst till rektorer i syfte att öka antalet lärare som deltar i kompetensutveckling, skriver stadsledningskontoret.
   
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Riktat ersättningsbelopp till stadsdelar som tagit emot nyanlända skolelever som inte bor i stadsdelen, dnr 0038/16

  Stadsledningskontoret föreslår att ett riktat ersättningsbelopp ska betalas ut till de stadsdelar som har nyanlända elever i sina skolor. Ersättningsbeloppet ska främst täcka ökade kostnader för undervisning, studiehandledning, specifika läromedel och utökad elevhälsa. Syftet med ersättningen är att öka spridningen av nyanlända elever och förmå fler stadsdelar att ta emot dessa elever i sina skolor. Beloppet föreslås vara 3 201 kronor per månad och enligt stadsledningskontoret förslag ska den stadsdel där eleven är skolplacerad månadsvis skicka en faktura till boendestadsdelen. Ersättningen ska börja betalas ut från och med 1 juli i år och ska i ett första skede pågå fram till och med december 2016. Under hösten ska en eventuell fortsättning utredas.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

  Yrkande: SD

  Riktat ersättningsbelopp till fristående skolhuvudmän som tagit emot nyanlända skolelever, dnr 0070/16

  Stadsledningskontoret föreslår att ett riktat ersättningsbelopp ska betalas ut till de friskolor inom förskolan och grundskolan som har nyanlända elever i sina skolor. Ersättningsbeloppet ska främst täcka ökade kostnader för undervisning, studiehandledning, specifika läromedel och utökad elevhälsa. Syftet med ersättningen är att öka spridningen av nyanlända elever och förmå fler friskolor att ta emot dessa elever i sina skolor. Beloppet föreslås vara 3 393 kronor per månad och enligt stadsledningskontorets förslag ska friskolan månadsvis skicka en faktura till boendestadsdelen. Ersättningen ska börja betalas ut från och med 1 juli i år och ska i ett första skede pågå fram till och med december 2016. Under hösten ska en eventuell fortsättning utredas.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: SD

  Ramprogram för äldreboende i Göteborgs Stad, dnr 0941/14

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till nytt ramprogram för hur äldreboendena i staden ska utformas. Grundtanken är att den fysiska utformningen ska stödja att äldre personer får leva ett värdigt och meningsfullt liv, känna välbefinnande och trygghet. Det öppnar för möjligheten att bygga äldreboenden där den egna lägenheten är större och där det finns utrymme för mer privatliv och ökad omsorg med hjälp av välfärdsteknik. I anslutning till lägenheterna ska det finnas gemensamma utrymmen för aktiviteter och måltider.
   
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande: L

  Kompletterande budget, våren 2016

  De största satsningarna i kompletteringsbudgeten från S, MP och V berör stadsdelarnas uppdrag. Flera av de satsningar som finns med i budget för 2017 föreslås starta redan under hösten 2016. Merparten av pengarna - 56,5 miljoner kronor - fördelas till stadsdelarna enligt följande:

  • Satsning på elever i grundskolan med särskilda behov. 25 miljoner kronor.
  • Ökad bemanning inom äldreomsorgen, med fokus på hemtjänsten. 25 miljoner kronor.
  • Familjecentraler i alla stadsdelar. 1,5 miljoner kronor.
  • Förstärkning av kulturskolan. 1,5 miljoner kronor.

  Dessutom satsas 15 miljoner kronor på utökade resurser i gymnasieskolan och 0,3 miljoner kronor går till att utreda så kallade cykelkök - cykelverkstäder där man kan laga sin cykel och delta i sociala aktiviteter. Kompletteringsbudgeten innehåller bland annat också en kompensation för den extra satsningen på höjda löner för undersköterskorna. Stadsdelarna och social resursnämnd får dela på 33,3 miljoner kronor.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, MP och V.

  Två yrkanden: ett från S, MP, V och ett från SD
  Yttrande: M, L och KD

  Ersättningsarena för Lisebergshallen

  V, S och MP vill i ett yrkande att stadsledningskontoret - tillsammans med bland annat idrotts- och föreningsnämnden och Got Event - ska ta fram ett förslag på en ersättningsarena för Lisebergshallen. Lisbergshallen kommer preliminärt att rivas under 2019 som en följd av bygget av Västlänken. De rödgröna partierna vill att den nya arena ska anpassas till framtidens förutsättningar och på ett konkurrenskraftigt sätt fylla behovet av yta för både elitidrott, bredd-idrott och kulturevenemang. Dessutom vill de tre partierna att en plan tas fram för hur dagens evenemang temporärt ska kunna säkerställas innan den nya hallen är på plats.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S och MP.

  Yttrande: SD

  Övriga ärenden

  Kommunledningens svar avseende revisionsredogörelsen 2015, dnr 0303/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Nytt reglemente för Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum, dnr 0838/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förslag till förändrad organisation av anknutna stiftelser, inom kultur och utbildning, dnr 1583/13

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Årsredovisning 2015 samt prövning av ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, dnr 0877/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Avgiftsöversyn beträffande Familjerådgivningen, Respons alkoholrådgivning, Kriscentrum för män, Kriscentrum för kvinnor samt KAST, dnr 0531/16

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärende till social resursnämnd.
  Två yrkanden: ett från KD och L samt ett från S, MP och V.

  Försäljning av stiftelsen Mossbergs donations fastigheter i Alingsås kommun, inriktningsbeslut, dnr 0640/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av planering avseende Göteborg Stads svar på Skolinspektionens skolformsbeslut, dnr 0808/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Organisering och utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter, dnr 1159/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD
  Yttrande: S, MP och V

  Motion av Staffan Levinsson (SD) om att bygga fler parkeringsplatser på Saltholmen, dnr 0386/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst att avstyrka motionen med hänvisning till byggnadsnämnden. SD avstod från att rösta i huvudvoteringen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: M, L och KD

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål, dnr 0585/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från L och KD samt ett från SD

  Remiss från Finansdepartementet - Statskontorets rapport Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn- och ungdomar med utländsk bakgrund, dnr 0582/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, dnr 0662/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Definition av Göteborgs Stads EU-arbete, dnr 1377/15
  (15 juni)

  Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen att utreda överförmyndarnämnden, dnr 1455/14
  (15 juni)

  Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten, organisation och ekonomi, dnr 1255/15
  (17 augusti)

  Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheterna att inrätta en utvecklingsenhet för socialtjänsten som en resurs för chefer och medarbetare, dnr 1438/15
  (15 juni)

  Yrkande från M, KD och L angående översyn av trygghetskameror på offentliga platser, dnr 0789/16
  (15 juni)

  Remiss från Socialdepartementet - SOU 2016:2, Effektiv vård, dnr 0736/16
  (15 juni)

 • 2016-05-18

  Uppföljningsrapport 1 2016, dnr 0019/16

  Göteborgs Stads samlade ekonomiska resultat för 2016 väntas bli positivt men bedömning är att kommunen kommer att klara balanskravet med hjälp av tillfällig finansiering (balanskravet innebär att en kommun enligt kommunallagen inte får gå med ekonomisk förlust). Totalt omsätter koncernen Göteborgs Stad – förvaltningar och bolag – cirka 47 miljarder kronor. Göteborgs Stad väntas investera för 8,7 miljarder, vilket är 2,7 miljarder mer än 2015.

  Sjukfrånvaron i förvaltningarna fortsätter att öka något men inte lika mycket som tidigare, och var första kvartalet 9,8 procent. Personalvolymen väntas öka med 1300 årsarbetare för hela året, vilket är 300 fler än 2015. Det är fortsatt svårt att rekrytera personal i pedagogiska och tekniska yrken och inom vård och omsorg.

  Antalet asylsökande som kommer till Sverige är nu betydligt färre. Enligt Migrationsverkets aprilprognos ska Göteborgs Stad i år ta emot 880 nyanlända med uppehållstillstånd. Staden planerar också för att ta emot 280 ensamkommande barn. Ökningen av andelen nyanlända barn och unga märks framförallt i grundskolorna i Angered, Biskopsgården, Östra Göteborg och i gymnasieskolans introduktionsprogram.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Avgifter för färdtjänstresor 2017, dnr 0305/16

  Avgiften för färdtjänstresor höjs från och med 1 januari 2017, enligt ett förslag från färdtjänstnämnden. Avgiften för en vuxen person som gör en enkelresa inom Göteborg höjs från 40 kronor till 45 kronor. För ungdom som gör motsvarande resa höjs avgiften från 30 kronor till 34 kronor.

  När det gäller färdtjänstens månadskort är inriktningen att priset ska följa den prisökning som Västtrafik tar ut för motsvarande kort. Enligt Västtrafik beräknas den generella prisökningen för 2017 uppgå till fem procent. Exakt pris för färdtjänstens månadskortet kommer att beslutas senare.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: KD, M och L

  Handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad, dnr 0454/15

  Ett långsiktigt och systematiskt arbete utifrån principen om icke-diskriminering ska genomsyra och prägla stadens samtliga verksamheter och personalpolitik. Målet är att skapa jämlika förutsättningar för alla människor som bor, vistas och verkar i Göteborgs Stad. Det är utgångspunkten i det förslag till ny handlingsplan för mänskliga rättigheter som stadsledningskontoret tagit fram.

  Planen anger att alla förvaltningar och bolag ska arbeta med mänskliga rättighetsfrågor i sina ordinarie processer för planering, budget och uppföljning. Dessutom ska en kunskapsplattform byggas upp inom staden. Målet är att omsätta kunskaperna om mänskliga rättigheter och jämställdhet i praktisk handling.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Två yttranden: ett från S, MP, V och ett från SD

  Lokalisering färjeverksamhet Stena Line, dnr 0443/16

  Stena Lines Danmarkstrafik får ligga kvar vid Masthuggskajen till och med 2035 medan tysklandstrafiken flyttar från Majnabbe till ytterhamnarna 2020, enligt principerna i ett nytt avtal. När det gäller placeringen vid Masthuggskajen kan Göteborgs Stad, via hamnbolaget, säga upp avtalet från och med 2025 om verksamheten kommer i konflikt med något stort stadsutvecklingsprojekt.

  Det är en arbetsgrupp inom Göteborgs Stad – Göteborgs Hamn, trafikkontoret, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden utvecklings AB– som tagit fram avtalsförslaget. Stadsledningskontoret anser att det bör godkännas, men poängterar att avtalet måste kompletteras med hur Masthuggsterminalen ska anpassas till de pågående stadsutvecklingsplanerna kring Järnvågsgatan samt till den planerade linbanan mellan Järnvågen och Lindholmen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Två yttranden: ett från MP, S, V och ett från L,M, KD
  Protokollsanteckning: Martin Wannholt

  Renodling av uppdragen mellan Got Event och idrotts- och föreningsnämnden, dnr 0964/14

  Driften av idrottsanläggningarna Valhallabadet, Valhalla sporthallar och Wallenstamhallen kan flyttas från det kommunala bolaget Got Event till idrotts- och föreningsnämnden. Den bedömningen gör stadsledningskontoret. Bakgrunden är ett uppdrag från kommunfullmäktige om att göra en översyn av verksamheten och renodla uppdragen. Got Events uppdrag är att förvalta och driva evenemangsarenor, förverkliga Göteborg som en attraktiv evenemangsstad samt att skapa intäkter. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag är att ansvara för idrotts- och motionsanläggningar och hyra ut dem till föreningslivet. Uppdraget är inte kommersiellt utan syftar till förbättra folkhälsan. Beslut om vem som ska ansvara för Frölundaborg bör vänta till dess att det är klart hur arenan ska användas i framtiden, anser stadsledningskontoret.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Yrkande: KD

  Nästa steg för att ersätta Scandinavium

  S, M, V, L och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret tillsammans med bland andra Got Event, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden tar fram förslag på hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena. Utredningen ska vara klar under hösten 2017. Stadsledningskontoret får även i uppdrag att inleda en dialogprocess med det organiserade idrotts- och kulturlivet, medborgare och näringsliv om finansiering och utformning av en arena.

  Utgångspunkten i yrkandet är att ambitionsnivån för den nya arenan ska motsvara vad Scandinavium kunnat erbjuda. Arenan ska kunna användas för många olika ändamål, även för breddidrotten och den bredare kulturverksamheten. God tillgänglighet för funktionsnedsatta måste säkras och att alla göteborgare känner sig välkomna – oavsett kön, ålder eller ekonomiska möjligheter.

  De fem partierna betonar att det är viktigt att evenemangsområdet får mer av vardagsliv och aktiviteter även mellan de större arrangemangen. Planeringen ska även omfatta stadsmiljön i området - som trafik, bostäder, kontor och verksamheter.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-1) enligt yrkandet från S, M, V, L och KD.  SD avstod från att rösta. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Två yrkanden: ett från S, M, V, L, KD och ett från Martin Wannholt
  Yttrande: MP

  Uppdrag att utreda förutsättningarna för en kommunal fristående äldreombudsman, dnr 1239/15

  Stadsledningskontoret har intervjuat äldreombudsmännen i Huddinge, Linköping och Uppsala och konstaterar ett en sådan funktion kan bidra till att utveckla äldreomsorgen. Om Göteborgs Stad ska inrätta en äldreombudsman bör en sådan funktion ha till uppgift att stödja de enskilda äldre, bevaka deras intresse och förstärka deras inflytande.  Om Göteborgs Stad ska inrätta en sådan bör omfattningen vara två heltidsanställda äldreombudsmän och dessa bör ha en oberoende och neutral ställning inom staden.

  M, L och KD vill i ett tilläggsyrkande att äldreberedningen återkommer med ett förslag på uppdragsbeskrivning för funktionen äldreombudsman och föreslår organisatorisk tillhörighet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt yrkandet från M, L och KD.

  Tilläggsyrkande: M, L och KD

  Riktlinjer för e-förslag i Göteborg, dnr 0993/12

  Göteborgs Stad planerar att införa e-förslag, ett verktyg på stadens hemsida där boende, besökare och företagare kan lämna förslag till stadens politiker. Målet är att utveckla den lokala demokratin och att förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen.

  E-förslag innebär att den som vill – även barn och unga - kan skriva in sina förslag på en speciell webbplats. Där kan sedan andra intresserade föra en dialog kring förslaget och också stödja det genom att skriva under. Ett förslag som får minst 200 underskrifter skickas vidare till berörd nämnd och politikerna måste behandla ärendet skyndsamt.

  För att underlätta kommer det att finnas en mall som förslagsställaren fyller i. Det enda som krävs är att personen registrerar sig och loggar in.  Förslagen ska publiceras skyndsamt, men kommer att modereras innan de läggs ut. Varje förslag ska ligga aktivt för dialog och underskrift i 90 dagar.

  Förhoppningen är att de förtroendevalda politikerna via e-förslag ska få ökad kunskap och förståelse för vad som engagerar allmänheten. E-förslag kan bara lämnas digitalt. Den som inte har en egen dator kan gå in på något av stadens medborgarkontor och få hjälp. Två gånger per år ska e-förslagen presenteras för kommunfullmäktige.

  Stadsledningskontoret ställer sig bakom riktlinjerna. Förslaget har varit på remiss hos ett antal stadsdelsnämnder och facknämnder. Samtliga är positiva.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: L, M och KD
  Två yttranden: ett från V, S, MP och ett från SD
  Protokollsanteckning: L, M och KD

  Yrkande om att granska gode män

  Liberalerna, L, vill i ett yrkande att överförmyndarnämnden och stadsrevisionen tillsammans granskar stadens gode män och deras förvaltning. Granskningen ska säkerställa att gode män lever upp till kraven och att det finns rutiner och riktlinjer som säkerställer rättssäkerheten och att polisanmälan görs vid brottsmisstanke. Granskningen bör genomföras skyndsamt.

  Bakgrunden är SVT:s granskning, som visar att gode män sålt fastigheter till underpris, tar vinsten själv eller säljer till sitt eget företag. Sveriges kommuner har en tuff situation med ett stort behov av gode män som stöd för bland annat de som kommit hit som flyktingar. Det får inte leda till att kontroll eller rättssäkerheten sänks, skriver L i sitt yrkande.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från L. V reserverade sig mot beslutet.

  Yttrande: S, MP och V

  Motion (M) om att skapa fler båtplatser i Göteborg, dnr 1068/15

  Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) vill i en motion att kommunfullmäktige ger berörda nämnder och bolag i uppdrag att skapa fler båtplatser i Göteborg. Motionärerna vill att Göteborg ska vara Sveriges båtstad och ha ett levande båtliv och blandad bebyggelse kring vattnet.  Det handlar både om båtplatser för göteborgare och om platser där besökare kan lägga till inne i staden.

  Samtliga remissinstanser - byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden, Älvstranden utveckling AB och Grefab - tillstyrker förslaget.

  Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Yttrande: MP, S och V

  Övriga ärenden

  Göteborg Energi AB:s hemställan om ägardirektiv för hel- och delägda dotterbolag, dnr 0486/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Fusion mellan Kommunleasing i Göteborg AB och Göteborgs Gatubolag AB, dnr 0835/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Hemställan från Älvstranden Utveckling AB om avyttring av aktier i vilande bolag samt förvärv av lagerbolag inför kommande fastighetsförsäljningar, dnr 0834/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Hemställan från Älvstranden Utveckling AB om förvärv av lagerbolag för omstrukturering av bolagsstrukturen i Älvstrandskoncernen, dnr 0833/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster, dnr 1661/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Kartläggning och utvärdering av utbildningsbehov utifrån översyn av utbildningsbehov inom område intern styrning och kontroll, dnr 0310/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Policy och riktlinjer samt förmedlingstjänst avseende lokalförhyrningar till föreningslivet, dnr 1221/13

  Kommunstyrelsen beslutade att skicka tillbaka ärendet till stadsledningskontoret för att arbeta in synpunkter från Higab, social resursnämnd och stadsdelsnämnden Angered.

  Yrkande: V, S och MP

  Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB, dnr 0958/14

  Kommunstyrelsen beslutade att skicka ärendet vidare till Boplats Göteborg och fastighetsnämnden för vidare utredning.
  Yrkande: M, L och KD
  Yttrande: MP, S och V

  Positionspapper för Delicé, dnr 0523/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Permutation i stiftelsen Norlanders kulturfond, dnr 2072/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Deltagande och finansiering av OECD territorial review, dnr 0706/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Representation i politiska forum för Götalandsbanan, dnr 0836/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Finansieringsformer för nämnden för Intraservice, dnr 1006/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om att utreda ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr 1532/15

  Kommunstyrelsen beslutade att skicka tillbaka ärendet till stadsledningskontoret för vidare utredning.
  Två yrkanden: ett från S, MP, V och ett från SD
  Yttrande: M, L och KD

  Motion av Björn Tidland (SD) om ett program för ungdomsbostäder, dnr 1497/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till fastighetsnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Göteborgs Stads yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan för en fristående grundskola (Assyriska skolan i Göteborg), dnr 0530/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: L, M, KD

  Remiss från Näringsdepartementet avseende delbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91), dnr 0497/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss - Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatsen - Ds 2016:8, dnr 0717/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd, SOU 2015:100, dnr 0465/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L och KD.

  Yrkande: M, L och KD

  Svar på Näringsdepartementets remiss: Förslag till parlamentet och rådets förordning COM (2016) 157 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordningen (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009, dnr 0701/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Förslag till budget 2017, dnr 0019/16
  (1 juni)

  Definition av Göteborgs Stads EU-arbete, dnr 1377/15
  (1 juni)

  Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen att utreda överförmyndarnämnden, dnr 1455/14
  (1 juni)

  Avgiftsöversyn beträffande Familjerådgivningen, Respons alkoholrådgivning, Kriscentrum för män, Kriscentrum för kvinnor samt KAST, dnr 0531/16
  (1 juni)

  Organisering och utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter, dnr 1159/15
  (1 juni)

  Riktat ersättningsbelopp till stadsdelar avseende asylsökande elever samt elever som omfattas av etableringsreformen då elever är skolplacerade i annan stadsdel än boendestadsdelen, dnr 0038/16
  (1 juni)

  Riktat ersättningsbelopp till fristående skolhuvudmän avseende asylsökande elever samt elever vilka omfattas av etableringsreformen, dnr 0070/16
  (1 juni)

  Ramprogram för äldreboende i Göteborgs Stad, dnr 0941/14
  (1 juni)

  Gemensamt finansierad sjukvård och omsorg för multisjuka äldre, dnr 1242/15
  (15 juni)

  Yrkande från M, KD och L angående översyn av trygghetskameror på offentliga platser
  (1 juni)

 • 2016-05-04

  Här hittar du en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Kvibergs ängar, dnr 1668/15

  En ny detaljplan för cirka 550 lägenheter, handel och en förskola med fyra avdelningar vid Kvibergs ängar har tagits fram av byggnadsnämnden. Området ligger mellan Kvibergs kaserner och Säveån, fem kilometer nordost om Göteborgs centrum. Bostäderna kommer att fördelas på radhus i två våningar, lamellhus på fyra våningar och punkthus på mellan sex och åtta våningar. På två tomter nära Kvibergs Broväg planeras för handel på 1800 kvadratmeter. Hela området har god tillgång till kollektivtrafik och lokal service.

  Området kring Säveån är ett Natura 2000-område och detaljplanen är anpassad utifrån detta. En miljökonsekvensbeskrivning har gjorts och omfattar förslag på åtgärder för att mildra detaljplanens påverkan intill Säveån.

  Stadsledningskontoret anser att behovet av bostäder väger tungt och föreslår att detaljplanen antas. Förslaget ligger i linje med Göteborgs Stads strategi för utbyggnadsplanering och rimmar väl med målet att öka bostadsbyggandet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Översyn av stadens förtjänsttecken, dnr 0894/13

  Stadsledningskontoret föreslår att reglerna kring Göteborgs Stads förtjänsttecken moderniseras för att bättre stämma överens med ett modernt samhälle och dess värderingar. I förslaget till nya regler ska den eller de belönas som kan uppvisa ”extraordinära gärningar och ett personligt engagemang för Göteborgssamhällets utveckling”. I nomineringskommittén ska det enligt förslaget även finnas representanter från Göteborgs universitet, näringsliv och frivilligsektorn. En annan nyhet är att kommuninvånare ska kunna lämna förslag. Vidare föreslår stadsledningskontoret att kriterierna för stadens förtjänsttecken också ska gälla för utmärkelsen vardagshjältar. Kriterierna ska stå i samklang med stadens uttalade ambition om ”en stad för alla”, vilket bland annat innefattar arbete för att motverka utanförskap, öka integrationen, för medmänskligheten samt personligt mod.

  S, M, MP, V, L och KD vill i ett tilläggsyrkande att det inrättas en separat utmärkelse för vardagshjältar där prisceremonin genomförs i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.
   
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och i enlighet med tilläggsyrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Tilläggsyrkande: S, M, MP, V, L och KD

  Göteborg Stads yttrande över vägplan E45 Slakthusmotet, dnr 0410/16

  Slakthusmotet, som ligger längs E 45 väster om Gamlestaden, ska få ny utformning och Trafikverket har arbetat fram en ny vägplan för området. Projektet Slakthusmotet ingår i det Västsvenska paketet, som är ett antal satsningar på infrastruktur som ska göra det lättare att ta sig fram i en växande storstad och en växande region.

  Stadsledningskontoret har samordnat synpunkterna från en rad olika förvaltningar och bolag inom staden och skrivit ihop ett förslag till yttrande. Bedömningen är att Trafikverkets nuvarande alternativ kan accepteras som en temporär lösning men att det inte helt uppfyller stadens mål för trafiken och för stadsutveckling i Gamlestaden/Marieholm. Viktiga frågor att ha fokus på i det fortsatta arbetet är bland annat farligt gods, gång- och cykelvägar samt miljöfrågor som buller, luftkvalitet och vibrationer.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och översänder yttrandet till Trafikverket.

  Yrkande: Martin Wannholt
  Två yttranden: ett från SD och ett från MP

  Övriga ärenden

  Framställan från Göteborgs Stads Parkerings AB om bildande respektive avyttring av bolag, nr 0751/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Antagande av bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, dnr 0687/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: L

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att belysa förslag till valfrihetsmodell inom daglig verksamhet, dnr 0415/14

  Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till stadsdelsnämnderna och funktionshinderrådet för ställningstagande.
  Yrkande: S, MP, V

  Yttrande till Skolinspektionen gällande ansökningar för godkännande som huvudman för fristående förskoleklass/grundskola/fritidshem i Göteborgs kommun med start läsåret 2017-2018, dnr 0434/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: L, M, KD

  Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 2889-16 – laglighetsprövning enligt kommunallagen, dnr 0699/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Lars Hansson, SD, anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

  Yttrande angående EU-kommissionens meddelande om cirkulär ekonomi, dnr 0555/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD
  Yttrande: L

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder, dnr 0487/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag, samt att även remittera ärendet till kulturnämnden.

  Yrkande från SD angående omförhandla avtal mellan Göteborgs stad och migrationsverket, dnr 0748/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (8-5) att avslå yrkandet.
  Två yttranden: ett från L och KD samt ett från M

  Överföring av kunskapscentrum mot organiserad brottslighet till Social resursnämnd, dnr 1501/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.
  Två yrkanden: ett från S, M, MP, V, L, KD och ett från SD
  Yttrande: SD

  Översyn av Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice, dnr 1151/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V, M, L och KD
  Yrkande: S, MP, V, M, L och KD
  Yttrande: SD

  Yrkande från S, MP och V angående familjecentraler

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.
  Yttrande: KD, M och L

  Motion av Tom Heyman (VägV) m fl om att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett maritimt centrum i anslutning till Frihamnen, dnr 1396/15 (18 maj)

  Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen med hänvisning till kulturnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut

  Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten - förslag för införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd, dnr 0473/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Trafikverket beträffande Järnvägsplan Hamnbanan dubbelspår Eriksberg - Pölsebo Granskningshandling, dnr 1131/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Näringsdepartementet - Offentlig konsultation av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen (N2016/02160/KSR), dnr 0626/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Justitiedepartementet - Några frågor om offentlighet och sekretess, Ds 2016:2, dnr 0446/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Avgiftsöversyn beträffande Familjerådgivningen, Respons alkoholrådgivning, Kriscentrum för män, Kriscentrum för kvinnor samt KAST, dnr 0531/16
  (18 maj)

  Policy och riktlinjer samt förmedlingstjänst avseende lokalförhyrningar till föreningslivet, dnr 1221/13
  (18 maj)

  Lokalisering färjeverksamhet Stena Line, dnr 0443/16
  (18 maj)

  Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB, dnr 0958/14
  (18 maj)

  Renodling av uppdragen mellan Got Event AB och Idrotts- och föreningsnämnden, dnr 0964/14
  (18 maj)

  Yrkande från KD, M och L angående Göteborg behöver en ny arena, dnr 0375/14
  (18 maj)

  Överföring av verksamheten i Göteborgs Stads Upphandlings AB till Nämnden för Intraservice, dnr 0963/14
  (11 maj)

  Gemensamt finansierad sjukvård och omsorg för multisjuka äldre, dnr 1242/15
  (18 maj)

  Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om att utreda ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr 1532/15
  (18 maj)

  Yrkande från M, KD och L angående Översyn av trygghetskameror på offentliga platser, dnr 0789/16
  (18 maj)

  Riktlinjer e-förslag för Göteborgs Stad, dnr 0993/12
  (18 maj)

  Yrkande från L angående uppmaning till Överförmyndarnämnden och Stadsrevisionen att granska gode män, dnr 0819/16
  (18 maj)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här kan du läsa mer om kommunstyrelsen

 • 2016-04-20

  Kompletterad upphandlingspolicy, dnr 1200/14

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag på hur upphandlingspolicyn ska kompletteras med en strategi för kontinuerlig dialog med leverantörer i samband med upphandling. Syftet med dialogen är att göra en konsekvensanalys i samband med att staden ställer sociala och miljömässiga krav i upphandlingen. I en sådan analys ska det ingå en bedömning av de samlade kravens påverkan på små och medelstora företags möjligheter att lägga anbud i upphandlingarna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yrkande om parkeringssituationen på Saltholmen

  KD, M och L vill i ett yrkande att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa att Saltholmen också fortsättningsvis ska vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken och att staden fortsatt ska erbjuda de boende i södra skärgården möjlighet att hyra en egen parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag. Allianspartierna vill även att stadsledningskontoret ska utreda rättsläget kring förslaget från parkeringsbolaget att förändra parkeringsvillkoren vid Saltholmen samt att parkeringsbolaget avvaktar med ytterligare beslut. Dessutom vill de tre partierna att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att återkomma med förslag på hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från KD, M och L. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: S, MP, V
  Yttrande: SD

  Yttrande till förvaltningsrätten angående politiska sekreterare för Samverkande göteborgare, dnr 0581/16

  Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att avslå Martin Wannholts begäran om att få anställa fyra politiska sekreterare för Samverkande göteborgare. Martin Wannholt överklagade till förvaltningsrätten och hävdar att kommunfullmäktiges beslut på flera punkter strider såväl mot kommunallagen som mot regeringsformen. Stadsledningskontoret tillbakavisar samtliga punkter i ett förslag till yttrande till förvaltningsrätten.

  Enligt stadsledningskontorets uppfattning strider fullmäktiges beslut inte mot likställighetsprincipen, eftersom Martin Wannholt i det här fallet agerar som förtroendevald. I den egenskapen är han inte en vanlig kommuninvånare och likställighetsprincipen gäller inte. Det finns heller ingen lagstiftning som reglerar hur tilldelningen av politiska sekreterare ska gå till, utan det beslutar varje kommun självständigt om. Därför kan inte Martin Wannholt, Samverkande göteborgare eller dess väljare anses vara missgynnade enligt lagens mening. Beslutet att avslå begäran om politiska sekreterare är inte osakligt eller partiskt då Samverkande göteborgare inte är ett parti, inte har några mandat i kommunfullmäktige och inte var möjliga att rösta på vid valet.
   
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: Martin Wannholt

  Bosättningsprocessen för nyanlända, dnr 2048/15

  Enligt den nya bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars ska Göteborgs Stad under 2016  ta emot 880 nyanlända personer. Det gäller vuxna och barn med uppehållstillstånd, med start i maj- juni.  Stadsledningskontoret föreslår att mottagandet av dem som anvisas till Göteborgs kommun av Migrationsverket och Arbetsförmedlingen i huvudsak ska skötas inom den ordinarie verksamheten. Social resursnämnd har ansvar för etableringsinsatser och praktiskt stöd medan fastighetsnämndens uppgift är att ta fram bostäder. I första hand ska nyanlända hänvisas till tillfälliga genomgångsbostäder, så kallade temporära boenden.

  Den övergripande planen för mottagandet behöver skyndsamt konkretiseras inom ramen för linjeorganisationen, skriver stadsledningskontoret som har ansvar för att samordna och följa upp stadens mottagande.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. I huvudvoteringen ställdes stadsledningskontorets förslag mot yrkandet från M, (8-5).
  Två yrkanden: ett från M och ett från SD
  Två yttranden: ett från S, MP, V och ett från L
  Protokollsanteckning: SD

  Yrkande om medskapande hållbart samråd för romsk inkludering

  S, M, MP, V, L och KD föreslår i ett yrkande att Göteborgs Stad ska inrätta ett medskapande hållbart samråd för romsk inkludering.
   
  Samrådet ska primärt vara ett samråd mellan politiker och romska företrädare, där tjänstepersoner ska fungera som ett stöd i processen. Grunden i samrådet ska vara att kraftsamla kring romers perspektiv och rättigheter samt ge dem möjlighet att få inflytande över frågor som berör dem för att därigenom skapa ett förtroende mellan dem och majoritetssamhället. De sex partierna föreslår att stadsledningskontoret får i uppgift att utreda formerna för ett sådant samråd tillsammans med romska företrädare.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1)  i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.
  Två yrkanden: ett från S, M, MP, V, L, KD och ett från SD

  Motion om ny skärgårdslinje på försök, dnr 1505/15

  Hampus Magnusson och Axel Josefsson, M, vill att Göteborgs Stad inleder förhandlingar med Västtrafik om att på försök inrätta en ny skärgårdslinje mellan södra skärgården och centrala stan. En sådan linje skulle avlasta kollektivtrafiken, minska antalet parkerade bilar på Saltholmen och bli en turistattraktion.

  Politikerna i trafiknämnden tillstyrker motionen. Trafikkontorets tjänstemän påtalar att det inte är lämpligt att starta en skärgårdslinje på försök, eftersom det är en stor investeringskostnad att köpa in en ny båt. Dessutom hänvisar tjänstemännen till att det redan pågår en trafik- och parkeringsutredning för södra skärgården, TPUSS. Västtrafik avstyrker motionen och hänvisar till att trafiken skulle bli avsevärt dyrare per passagerare med en ny skärgårdsbåt och att bussen Ö-snabben redan kör direkt till city från Saltholmen.

  Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Övriga ärenden

  Reglemente för park- och naturnämnden, dnr 1517/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: SD

  Utdelning ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond – fördelning, dnr 1521/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. David Lega, KD, deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
  Yttrande: SD

  Strategisk näringslivsdialog, dnr 0539/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: SD

  Förslag till förtydligande av uppdrag för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) att samordna kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå, dnr 1473/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun 2016, dnr 0629/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs Kretslopp och vattennämnd, dnr 0466/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Framställan till kommunstyrelsen om godkännande att använda medel ur initiativpotten till bidrag och medverkan vid fotbollsturneringen ”Ortens favoriter”, dnr 0617/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Rapport beträffande stadsledningskontorets beslut om fördelning av statliga schablonmedel m.m för kommunens flyktingmottagande 2016, dnr 0595/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Utseende av ledamot och ersättare (DHR:s representanter) i Göteborgs råd för funktionshinderfrågor.

  Håkan Högberg föreslås till ledamot (ersätter Robert Kindberg) och Sofia Jönsson till ersättare

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Håkan Högberg och Sofia Jönsson.

  Bokslutsberedning för 2015, dnr 0043/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från V, S och MP. Beslut om stadsrevisionens eget kapital hänskjuts till kommunfullmäktiges presidium.
  Två yrkanden: ett från V, S, MP och ett från SD
  Yttrande: SD
  Yrkande från MP, S och V angående läs- och skrivutveckling
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Motion av Björn Tidland (SD) om ett matetiskt program i Göteborgs Stad, dnr 1344/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till Upphandlingsbolaget. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Björn Tidland (SD) om revidering av regler för flyttning av fordon, dnr 1579/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till trafiknämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att förlänga klätterhindret på Älvsborgsbron för att förhindra fler självmord, dnr 1503/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till trafiknämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Björn Tidland (SD) om att Göteborgs Stad ansluter sig till ett rökfritt Sverige 2025. Dnr 1580/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) att avstyrka motionen med hänvisning till stadsdelsnämnden Angereds yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Bordlagda ärenden

  Renodling av uppdragen mellan Got Event AB och Idrotts- och föreningsnämnden, dnr 0964/14
  (4 maj)

  Yrkande från KD, M och L angående Göteborg behöver en ny arena
  (4 maj)

  Överföring av verksamheten i Göteborgs Stads Upphandlings AB till Nämnden för Intraservice, dnr 0963/14
  (4 maj)

  Översyn av stadens förtjänsttecken, dnr 0894/13
  (4 maj)

  Finansieringsformer för nämnden för intraservice, dnr 1006/15
  (18 maj)

  Riktlinjer e-förslag för Göteborg, dnr 0993/12
  (4 maj)

  Översyn av Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice, dnr 1151/15
  (4 maj)

  Överföring av kunskapscentrum mot organiserad brottslighet till Social resursnämnd, dnr 1501/15
  (4 maj)

  Yrkande från SD angående omförhandla avtal mellan Göteborgs stad och migrationsverket
  (4 maj)

  Remiss från Trafikverket - Samråd vägplan E45 Slakthusmotet, dnr 0410/16
  (4 maj)

 • 2016-04-06

  Riktlinje för hantering av säkerhetsrisker och riktlinje för krisberedskap, dnr 0545/16

  Stadsledningskontoret har tagit fram nya riktlinjer för hur staden ska hantera säkerhetsrisker samt riktlinjer för krisberedskap och krishantering. Det finns sex fokusområden när det gäller att minska risker: vatten/avlopp, el, it, personal, hot och våld samt otillåten påverkan.

  När det gäller krisberedskap är grunden att ansvaret vid kris ligger kvar hos den förvaltning eller det bolag som normalt hanterar frågorna. Varje förvaltning och bolag ska därmed ha en egen krisledningsplan och även öva för hur viktiga samhällsfunktioner ska kunna fortsätta att fungera vid allvarliga störningar. Den centrala krisledningens roll i staden handlar om att samordna, fatta beslut om hur resurser ska fördelas och att leda krisinformationshanteringen. Fyra olika krislägen definieras och dessa kräver olika typer av insatser – störning, allvarlig störning, mycket allvarlig störning och extraordinär händelse.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från SD

  Stödinsatser för barn med funktionshinder och deras familjer, dnr 0329/15

  Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har ofta en svår situation och det finns brister i hur stödet till dessa familjer samordnas. Några av bristerna som identifierats är till exempel svårigheter med samordningen mellan olika huvudmän, omsättning av personal inom myndighetsutövningen samt att familjerna träffar olika handläggare. Det finns verktyg och övergripande strukturer för samordning, men det saknas lokala rutiner för hur samordningen ska gå till i praktiken. I några stadsdelar pågår projekt för att förbättra samordningen, till exempel med stöd av en speciellt utsedd koordinator. Nationellt har Socialstyrelsen fått i uppgift att ta fram metoder och kunskapsstöd för att stärka föräldrarnas situation. Stadsledningskontoret kommer fortsatt att följa arbetet för bättre samordning i staden.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Utveckling av Fiskebäcks hamn, dnr 0785/14

  Stadsledningskontoret går i en rapport igenom möjligheterna till utveckling av Fiskebäcks hamn. Bakgrunden är en motion från 2014 där allianspartierna vill undersöka möjligheten att öka fiskhamnens djup till åtta meter.  I ett yrkande från de röd-gröna partierna vidgades uppdraget till att utreda fiskenäringens roll i Göteborg och på västkusten och dess påverkan på miljön.

  Fiskebäcks hamn är Sveriges största hamn sett till mängden fångad fisk och antalet registrerade båtar. Nio stora fiskebåtar har sin hemmahamn i Fiskebäck, men de ligger i Frihamnen och de landar sin fisk i huvudsak i Danmark. En eventuell utbyggnad av hamnen i Fiskebäck är ingen isolerad fråga. Stadsledningskontoret påpekar att det finns olika intressen att beakta och flera frågor som behöver svar, bland annat:

  • Alternativa lägen för de stora fiskebåtarna som idag ligger i Frihamnen behöver snabbt fram.
  • Hur ska befolkningen i södra skärgården resa till fastlandet?
  • En strategi för det industriella fisket och fiskeberedningsnäringen behöver tas fram.

  M, L, KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret genomför en behovsanalys, en miljökonsekvensbeskrivning och en kostnadskalkyl för muddring för att öka fiskehamnens inloppsdjup i Fiskebäck till åtta meter samt utreder hur finansieringen skulle kunna ske.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
  Yrkande: M, L, KD
  Två yttranden: ett från MP, S, V och ett från SD

  Rapport om ytterligare spårväg på Hisingen, dnr 0349/16

  Trafiknämnden har tagit fram en fördjupad rapport om en utbyggnad av spårvagn till Backa och Eriksberg. Utredningen visar på möjligheterna att anlägga spår inifrån och ut, det vill säga i första skedet från Frihamnen till Backaplan, Brunnsbo och Lindholmen. Därefter kan spårväg byggas vidare västerut mot Eriksberg och österut från Brunnsbo mot Körkarlens gata. Utbyggnaden av spårvägen måste gå i takt med aktuella planer för stadsutveckling, det vill säga under åren 2019-2025. Det är möjligt att integrera spårvägen i stadsrummet och skapa mötesplatser i en utvidgad innerstad. En viktig pusselbit är att koppla ihop Biskopsgården med Norra Älvstranden. Rapporten är gjord på uppdrag av kommunfullmäktige och i samverkan med en rad förvaltningar och bolag.

  Stadsledningskontoret betonar att det återstår att föra dialog med Västra Götalandsregionen om finansiering och genomförande och att det bör kopplas ihop med det större arbete kring stomkollektivtrafiken som redan pågår i Göteborg, Partille och Mölndal.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Två yttranden: ett från S, MP, V och ett från SD

  Avtalsförlängning, lokalisering och finansiering av Svenska Balettskolan, dnr 1199/1

  Stadsledningskontoret föreslår att avtalet med Svenska Balettskolan i Göteborg fortsätter att löpa med ett år i sänder och att inriktningen ska vara att hitta nya lokaler till skolan i de centrala delarna av staden. Lokalerna bör utformas så att det i framtiden finns möjligheter att samverka med en annan grundskola. Ett alternativ är att samverka med Göteborgsregionens internationella skola, ISGR, vilket dock är en fråga som behöver utredas vidare. En ny finansieringsmodell för skolan föreslås också börja gälla från och med läsåret 2017/18.

  Bakgrunden är en utredning om framtiden för Svenska Balettskolan, som blev klar under våren 2015. Ett antal remissinstanser har yttrat sig, såväl inom som utom kommunen, och flertalet ställer sig positiva till utredningens förslag. Svenska Balettskolan är en riksrekryterande grundskola med förberedande dansarutbildning. Den startade läsåret 93/94 vid Skälltorpsskolan inom nuvarande stadsdelen Norra Hisingen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Kompletterande budget, vintern 2016

  I kompletteringsbudgeten föreslår MP, S och V att 136 miljoner kronor ska delas ut till stadsdelarna under 2016 för att täcka de ökade kostnaderna för flyktingmottagandet.  De fyra stadsdelar som tagit emot flest flyktingar - Angered, Västra Hisingen, Norra Hisingen och Östra Göteborg – får mest. Dessutom får utbildningsnämnden 34 miljoner kronor som en kompensation för att kostnaden för det förberedande gymnasieprogrammet för nyanlända elever, språkintroduktion, har ökat. Totalt handlar det om 170 miljoner kronor som ska skjutas till, enligt förslaget.  Pengarna kommer från statsbidragen på totalt 369 miljoner kronor som Göteborgs Stad fått för att klara merkostnader som flyktingsituationen medfört.
  I kompletteringsbudgeten finns också förslag på hur 45,1 miljoner kronor som redan reserverats till stimulansmedel för åtgärder i miljöprogrammet ska fördelas på olika projekt. Det finns även förslag på hur de 20 miljoner kronor som reserverats för att öka tillgängligheten i publika lokaler och på allmänna platser ska fördelas på olika nämnder.
  Ett par andra större satsningar i kompletteringsbudgeten rör bland annat renoveringen av vagnhallen Majorna och en modernisering av Scandinavium.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6) och med ordförandes utslagsröst i enlighet med yrkandet från MP, S och V.
  Två yrkanden: ett från M, L, KD och ett från SD

  Utvärdering av kommunal subvention till trygghetsboende, dnr 0316/16

  Fastighetsnämnden har gjort en utvärdering av hur de kommunala subventionerna till trygghetsboende fungerar. I nuläget finns 336 lägenheter i trygghetsboende och ytterligare cirka 200 är planerade i nyproduktion fram till 2018. En enkätundersökning visar att både fastighetsägare och hyresgäster är mycket nöjda med konceptet trygghetsboende. Fastighetsägarna tycker att regelverket är enkelt att hantera, men lyfter frågan om hur de ska få kostnadstäckning för ibland dyrbara investeringar, som dörröppnare, sittplatser, hisslarm med mera.

  Målet är att ha tusen trygghetslägenheter 2018. För att nå målet behöver det skapas cirka 150 trygghetslägenheter per år i befintligt bestånd. Stadsledningskontoret har tidigare kommit fram till att stadens subventioner skulle behöva ses söver för att stärka det ekonomiska incitamentet för fastighetsägarna. Andra idéer för att öka etableringen av trygghetslägenheter kan vara att ge allmännyttan ett tydligt uppdrag, satsa på fler informationsinsatser samt att ställa villkor i markanvisningen. En ny utvärdering av regelverket ska enligt förslaget göras senast i april 2017.

  MP, S och Vi vill ett yrkande att fastighetsnämnden får i uppdrag att se över hur takten på tillkommande trygghetsboenden kan öka, där inrättande av en startsubvention är en del.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S och V.
  Yrkande: MP, S, V
  Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från SD

  Motion om regler för installation av solceller, dnr 1581/15

  Marianne Bergman, KD, vill i en motion att kravet på bygglov för att sätta upp solceller på hus inom detaljplanerat område ska slopas. Kravet på bygglov fördyrar och riskerar att försena processen och därmed försvåra omställningen till förnyelsebar energi, skriver motionären.

  Såväl byggnadsnämnden som miljö- och klimatnämnden tillstyrker motionen. Ett generellt undantag från bygglovsplikten skulle kräva en lagändring enligt byggnadsnämnden, men nämnden skriver i sitt remissvar att det skulle vara möjligt att ändra riktlinjerna så att endast anläggningar av solenergi som innebär en väsentlig ändring av byggnaden eller området skulle kräva bygglov.

  Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen med hänvisning till byggnadsnämndens yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Två yttranden: et från KD, M, L och ett från SD

  Motion om att minska barngrupperna, dnr 0914/15

  Matilda Granberg, KD, vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan kring hur och när ett maxtak på 15 barn per förskolegrupp kan införas i Göteborg. Små barn mår bäst av små sammanhang med några få som man kan knyta an till. Det skapar stadga och trygghet i närvaron, skriver motionären.

  Samtliga remissinstanser - SDN Östra Göteborg, SDN Västra Göteborg och SDN Västra Hisingen - avstyrker motionen. De hänvisar bland annat till att det redan framgår i förskolans uppdrag i att barngrupperna ska minska i Göteborg. Men att låsa sig vid en gruppstorlek om 15 barn skulle göra det svårt att klara full behovstäckning och skulle försvåra för främst kvinnor att delta i arbetsliv och studier. Barngrupperna delas ofta in i mindre grupper under dagen och det finns andra faktorer som kan vara lika viktiga för barnens bästa, så som ålderssammansättningen i gruppen och personalens kompetens. Ett bättre mått än gruppstorleken kan vara antal barn per personal.
   
  S, M, MP, V, L och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret under 2016 återkommer med en kartläggning av storleken och sammansättningen på barngrupperna i förskolan samt vilka hinder som finns när det gäller att följa Skolverkets allmänna råd och riktlinjer gällande förskolegrupper. Kartläggningen ska innehålla en beräkning av vad det skulle kosta att ändra gruppernas storlek och sammansättning. Vidare vill de sex parterna att stadsledningskontoret tar fram en modell för att särredovisa barngruppernas storlek för de yngre (1-3år), de blandade och de äldre (3-5år) barngrupperna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD . Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

  Göteborgs Stads yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram, dnr 0427/16

  Västra Götalandsregionen har tagit fram ett trafikförsörjningsprogram, som är ett inriktningsdokument för kollektivtrafiken. Målet är att kollektivtrafikresandet i regionen ska fördubblas fram till 2035. Tåget ska alltid vara snabbare än bilen och bussar ska ta högst 30 minuter längre tid än bilen.
   
  Stadsledningskontoret skriver i sitt förslag till remissvar att programmet inte tillräckligt tar hänsyn till storstadens problem och utmaningar. Spårvägstrafiken, stombusstrafiken och en inriktning för expressbussarna behöver tydligare lyftas fram. Ett system som matar till stomnätet behövs också. Stadsledningskontoret anser att det krävs skarpare åtgärder för att nå en helt fossilfri kollektivtrafik 2035, bland annat en tydligare inriktning mot el- och biogasdrift.

  Stadsledningskontoret betonar också att det är viktigt att fortsätta samarbetet kring utvecklingen av spårvagnstrafiken.
  Det är positivt att programmet prioriterar ett nytt betalsystem, smartare samordning av skolresor och att arbetet med funktionshinderstrategin fortsätter, anser stadsledningskontoret.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Göteborgs Stads remissvar på delrapport från Sverigeförhandlingen, dnr 0354/16

  Stadsledningskontoret har skrivit ihop ett förslag till remissvar när det gäller Sverigeförhandlingens delrapport om höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar. Sverigeförhandlingens uppdrag är att snabbt få till stånd höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Syftet är att knyta ihop de tre storstadsregionerna, få större arbetsmarknadsregioner, öka bostadsbyggandet, nå ett hållbart transportsystem och öka tillväxten.

  Delrapporten pekar på att det finns kommersiella förutsättningar att bedriva höghastighetstrafikering, men de baseras på att höghastighetstrafikeringen prioriteras när det gäller bland annat kapacitetstilldelning och stationslägen. Stadsledningskontoret bedömer att det finns risk för att den lokala och regionala trafikeringen därmed trängs ut och att den regionalekonomiska nyttan uteblir.

  Kostnaden för utbyggnaden av en höghastighetsjärnväg beräknas till mellan 190 och 320 miljarder kronor. Enligt förslaget ska kommunerna vara medfinansiärer och kompenseras genom bland annat framtida värdestegringar på marken i anslutning till höghastighetsjärnvägens stationsområde. Stadsledningskontoret anser att ekonomiska risker skjuts över på kommunerna och delar inte bedömningen om storleken på möjliga framtida exploateringsöverskott.
   
  Vidare anser stadsledningskontoret att de samhällsekonomiska effekterna av en höghastighetsjärnväg och projektets lönsamhet är fortsatt osäkra och behöver utredas vidare.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från L och ett från SD

  Övriga ärenden

  Uppföljning av översynen av avdelningen samhällsskydd och beredskap, dnr 0560/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Business Region Göteborgs AB:s framställan om kommunfullmäktiges ställningstagande rörande Sahlgrenska Science Park AB (SSP AB) - förslag till bolagsordning samt tillhörande frågor, dnr 0380/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Årsrapport 2015 för Keillers park, dnr 0490/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yrkande från SD angående uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
  SD reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: M, L och KD

  Avstämning ersättningar 2015 till fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde, dnr 0070/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Direktiv för utredning gällande förutsättningarna för överlämnande av befogenhet till Göteborgs Stad att ingå avtal om spårvagnstrafik, dnr 0656/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: M, KD, L

  Samrådsunderlag – verksamhetsinriktning - GR 2017-2019 samt budget för GR 2017, dnr 0009/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Framställan till kommunstyrelsen om godkännande att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för inköp av hoodies (tröjor med luva) med logotyp till ledamöter och ersättare, dnr 0563/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Framställan till kommunstyrelsen om godkännande att använda medel ur initiativpotten för inköp av sweatshirts och t-shirts med logotyp till ungdomsfullmäktige, dnr 0597/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Val av ledamot i HBTQ-rådet i stället för Lars-Gunnar Möllefors.

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Gabriel Gustafsson.

  Yrkande från L, M och KD angående kartläggning av anmälningar till Skolinspektionen

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från L, M och KD samt enligt tilläggsyrkandet från MP, S och V.
  Tilläggsyrkande: MP, S och V

  Yrkande från S, M, MP, V, L och KD angående förlängning av utredning om grundskolans organisation

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Utseende av ledamot och ordförande i rådgivande grupp till krisledningsnämndens ordförande i stället för Anneli Hulthén (S)

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Ann-Sofie Hermansson.

  Utseende av representant i politisk styrgrupp för Göteborg-Oslo samarbetet i stället för Anneli Hulthén (S)
  Kommunstyrelsen beslutade att välja Ann-Sofie Hermansson.

  Utseende av ledamot i Göteborgs Internationella Miljöpris i stället för Anneli Hulthén (S)

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Ann-Sofie Hermansson.

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att ändra parkeringstalen för Centrala Älvstaden och Masthuggskajen, dnr 1392/15

  Kommunstyrelsen beslutade att anse motionen besvarad.

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att införa ett mångkulturellt bokslut, dnr 1492/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till social resursnämnd. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att upprätthålla vår lokala ordningsstadga i Göteborgs kommun, dnr 1559/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till SDN Lundbys yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yttrande: M

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda huruvida ett förbud mot propaganda för den Islamiska Staten, Isis (även kallad IS) och andra terrororganisationer kan införlivas i den lokala ordningsstadgan, dnr 2046/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till tjänsteutlåtandet. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. SD reserverade sig mot beslutet.

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående avtal mellan Göteborgs stad och migrationsverket, dnr 1065/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till tjänsteutlåtandet. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yttrande: M

  Remiss från Socialdepartementet - Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning, SOU 2015:80, dnr 2057/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Renodling av uppdragen mellan Got Event AB och Idrotts- och föreningsnämnden, dnr 0964/14
  (20 april)

  Förslag till förtydligande av uppdrag för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) att samordna kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå, dnr 1473/14
  (20 april)

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att belysa förslag till valfrihetsmodell inom daglig verksamhet, dnr 0415/14
  (4 maj)

  Yrkande från KD, M och L angående parkeringssituationen på Saltholmen
  (20 april)

  Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB, dnr 0958/14
  (4 maj)

  Överföring av verksamheten i Göteborgs Stads Upphandlings AB till Nämnden för Intraservice, dnr 0963/14
  (20 april)

  Översyn av stadens förtjänsttecken, dnr 0894/13
  (20 april)

  Yrkande från KD, M och L angående Göteborg behöver en ny arena
  (20 april)

  Riktlinjer e-förslag för Göteborgs Stad, dnr 0993/12
  (20 april)

  Bokslutsberedning för 2015, dnr 0043/16
  (20 april)

  Överföring av kunskapscentrum mot organiserad brottslighet till Social resursnämnd, dnr 1501/15
  (20 april)

  Översyn av Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice, dnr 1151/15
  (20 april)

  Stadens hantering av bosättningsprocess för nyanlända som anvisas av Arbetsförmedlingen alternativt Migrationsverket enligt lag (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, dnr 2048/15
  (20 april)

  Yrkande från MP, S och V angående läs- och skrivutveckling
  (20 april)

  Motion av Tom Heyman (VägV) m fl om att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett maritimt centrum i anslutning till Frihamnen, dnr 1396/15
  (4 maj)

  Motion av Björn Tidland (SD) om att Göteborgs Stad ansluter sig till ett rökfritt Sverige 2025, dnr 1580/15
  (20 april)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här kan du läsa mer om kommunstyrelsen

 • 2016-03-16

  Detaljplan för bostäder norr om Askimsviken, dnr 0341/16

  En ny detaljplan för bostäder norr om Askimsviken har tagits fram av byggnadsnämnden. Området ligger längs Säröleden, mellan Askimsbadet och Hultåsens naturreservat, och är markanvisat till Bostadsbolaget. Planen är att bygga 95 hyreslägenheter fördelade på fem huskroppar på en plats som i dag är en grusbollplan. Parkering ska ske under mark i garage. Detaljplanen har varit på samråd och granskning ett antal gånger och olika synpunkter har successivt beaktats. Stadsledningskontoret tillstyrker den nya detaljplanen. Den strider mot översiktsplanen men de positiva aspekterna överväger. Bostadsbristen behöver byggas bort och hyreslägenheter kan öka mångfalden i området. Naturvärdena värnas genom att en grön korridor behålls runt nyexploateringen. Området ligger nära en vältrafikerad hållplats och tillgången till förskolor är god.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yttrande: M, L och KD
  Yrkande: Martin Wannholt

  Riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning, dnr 1689/15

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning. Detta efter en ändring av skollagen i januari 2016. Riktlinjerna förtydligar bland annat definitionen av en nyanländ elev och går igenom skolornas ansvar när det gäller att bedöma kunskaper, placering i årskurs, undervisning i förberedelseklass samt så kallad prioriterad timplan.

  Bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper ska göras skyndsamt. Inom två månader ska rektorn besluta om placering i årskurs och i en undervisningsgrupp. Nyanlända elever som saknar tillräcklig kunskap i svenska kan få delar av sin undervisning i en förberedelseklass. Så snart de kan ska de börja delta i den ordinarie undervisningen och överflyttningen kan ske ämne för ämne. En elev får inte gå i en förberedelseklass längre än två år. Rektor kan också besluta om att omfördela timplanen - prioriterad timplan - så att en nyanländ elev får mer tid i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Det får dock inte riskera att leda till att eleven inte klarar kunskapskraven i övriga ämnen.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yrkande: SD

  Yrkande om inkluderande dokument

  S, M, MP, V, L och KD vill att stadsledningskontoret tar fram riktlinjer som gör det möjligt att utforma enkäter, blanketter och formulär så att alla, oavsett könsidentitet eller könsuttryck, inkluderas. Det handlar om dokument som når både medborgare och medarbetare och där könstillhörighet efterfrågas. Sådan könsuppdelad statistik är viktig för att kunna göra analyser som speglar kvinnors och mäns samt flickors och pojkars verklighet. Samtidigt är det viktigt att personer som varken identifierar sig som kvinna eller man inkluderas i statistiken. De sex partierna vill att stadsledningskontoret dels undersöker möjligheten till självdefinition i den statistik som staden begär av medarbetare och medborgare, dels att det tas fram olika varianter på ett tredje svarsalternativ.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Yttrande: SD

  Motion om att göra det lättare att hitta information om äldreomsorg och äldrefrågor, dnr 1390/16

  Maria Rydén, M, vill i en motion att Göteborgs Stad ska inrätta en kommunövergripande informationsfunktion för att vägleda och ge svar på frågor om äldreomsorg och andra äldrefrågor. Hon föreslår att funktionen placeras på kontaktcenter. Motionen har varit ute på remiss hos stadsdelsnämnderna Lundby samt Örgryte-Härlanda och båda avstyrker motionen med hänvisning till att informationsfunktionen redan ryms inom kontaktcenters nuvarande uppdrag. Även Göteborgs pensionärsråd avstyrker förslaget. Nämnden för konsument- och medborgarservice ställer sig positivt till motionen och skriver bland annat att det är viktigt för äldre att ha ett nummer in där alla samtal besvaras och där man får hjälp att hitta rätt.

  I ett yrkande föreslår M, L och KD att motionen ska remitteras till äldreberedningen för behandling.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Yrkande: M, L, KD
  Yttrande: SD

  Motion om att Göteborgs Stad ska vara försökskommun när det gäller privat initiativrätt för detaljplaner, dnr 1397/15

  David Lega och Marianne Bergman, KD, vill i en motion att Göteborgs Stad ska begära att bli försökskommun i regeringens utredning när det gäller privat initiativrätt för detaljplaner. Privat initiativrätt innebär att bland andra fastighetsägare och byggföretag själva ska kunna ta fram detaljplaner som sedan prövas och beslutas av kommunen.  Enligt motionärerna skulle ett sådant arbetssätt leda till att fler detaljplaner produceras och att processen går snabbare, vilket i sin tur skulle kunna öka bostadsbyggandet och minska bostadsbristen. Byggnadsnämnden avstyrker motionen och hänvisar till att detaljplaneläggning är myndighetsutövning. En eventuell försöksverksamhet som syftar till att pröva nya arbetsmetoder skulle kräva olika lagändringar, skriver stadsbyggnadskontoret bland annat och hänvisar även till att regeringen ännu inte tillsatt en utredning.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att avstyrka motionen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Yrkande: SD
  Yttrande: MP, S, V

  Motion om att avsluta pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum, dnr 1621/15

  Birgitta Simonsson och Maria Rydén, M, vill att kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden Västra Hisingen får i uppdrag att avsluta försöket med sex timmars arbetsdags på Svartedalens äldrecentrum, inklusive följeforskningen med referensboende. I kommunfullmäktiges budget för 2016 saknas finansiering för projektet och stadsdelsnämnden Västra Hisingen har därför beslutat att anslå åtta miljoner till projektet ur eget kapital. Motionärerna skriver att det inte är ekonomiskt ansvarstagande att fortsätta projektet och att det dessutom inte är förenligt med stadens principer att använda pengar ur eget kapital för drift av verksamhet under ett helt budgetår.

  Stadsdelsnämnden Västra Hisingen avstyrker motionen och hänvisar bland annat till att sjukfrånvaron minskat och att vård- och omsorgstagarna uttryckt uppskattning över att personalen, som utökats med 14 medarbetare, haft mer tid att aktivera de äldre. Vidare skriver de att pilotprojektet på Svartedalens äldrecentrum väckt uppmärksamhet nationellt och fått flera efterföljare, och att en förlängning är nödvändig för att kunna få tillförlitliga forskningsresultat.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att tillstyrka motionen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Yrkande: V, S och MP
  Yttrande: SD

  Övriga ärenden

  Ändring i reglementet för Robert Dicksons Stiftelse, dnr 2069/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.   V reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Två yrkanden: ett från V och ett från KD (i enlighet med yttrandet från KD)

  Översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr 1216/11

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag men med de ändringar som föreslås i yrkandet från S, M, MP, V, L, SD och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: S, M, MP, V, L, SD och KD

  Ändring av representant i Västsvenska IT-föreningen, dnr 0476/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande över remiss från kulturdepartementet - Betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89), dnr 1697/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö. En ny politik för arkitektur, form och design, dnr 1695/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux, Ds 2015:60, dnr 2061/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Remiss från Länsstyrelsen angående kameraövervakning för rovdjursinventering, dnr 0462/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Bordlagda ärenden

  Återrapportering av trafiknämndens uppdrag att utreda ytterligare spårväg på Hisingen, dnr 0349/16
  (6 april)

  Översyn av stadens förtjänsttecken, dnr 0894/13
  (6 april)

  Yrkande från KD, M och L angående Göteborg behöver en ny arena
  (6 april)

  Stadens hantering av bosättningsprocess för nyanlända som anvisas av Arbetsförmedlingen alternativt Migrationsverket enligt lag (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, dnr 2048/15
  (6 april)

  Yrkande från L, M och KD angående Kartläggning av anmälningar till Skolinspektionen
  (6 april)

  Utvärdering av regelverket för kommunal subvention till trygghetsboende, dnr 0316/16
  (6 april)

  Yrkande från MP, S och V angående Kompletterande budget, Vintern 2016
  (6 april)

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående avtal mellan Göteborgs Stad och migrationsverket, dnr 1065/15
  (6 april)
   
  Remiss från Näringsdepartementet, Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3), dnr 0354/16
  (6 april)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här kan du läsa mer om kommunstyrelsen

 • 2016-03-02

  Yttrande till Trafikverket gällande del av Lundbyleden samt Bohusbanan, dnr 0344/16

  Trafikverket planerar att bygga om en del av Lundbyleden, mellan Brantingsmotet och Ringömotet, samt att komplettera Bohusbanan med dubbelspår förbi Brunnsbo. Byggnationen är planerad att starta 2018 och vara klar våren 2021.

  Staden ser mycket positivt att Bohusbanan ska få dubbelspår, skriver stadsledningskontoret i sitt förslag till yttrande över Trafikverkets planer. Det gör det möjligt att i framtiden skapa en pendeltågsstation i Brunnsbo, som kan knytas ihop med stadstrafiken på Hisingen.

  Det är också positivt att den nya vägplanen kommer att underlätta trafiksituationen på Lundbyleden, anser stadsledningskontoret. Lundbyleden ska enligt planen få en smalare utformning och därmed bli mer stadsmässig. Den befintliga gång- och cykelvägen söder om Lundbyleden ska breddas. Dessa och andra åtgärder passar väl in i stadens planer för stadsutveckling i området. Bland annat ska hela Backaplansområdet utvecklas, med fler lokala gator. Stadsledningskontoret anser dock att Trafikverket behöver utreda hur lokalgatorna i Brunnsbo kommer att påverkas av att Brunnsbomotet stängs. Vidare bör Trafikverket planera för fler bulleråtgärder i hela området och även planera för hur infrastrukturen ska klimatanpassas för att bland annat stå emot översvämningar.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och skickar yttrandet vidare till Trafikverket.

  Tre yttranden: ett från S, MP, V, ett från L, M,KD och ett från SD

  Prioriteringsordning vid ansökan till förskoleklass, dnr 0331/16

  Efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen har stadsledningskontoret tagit fram en reviderad prioriteringsordning för barn som söker till förskoleklass. Huvudregeln är att kommunen i första hand ska utgå från vårdnadshavarens önskemål och enligt närhetsprincipen. Den innebär att eleven har rätt till att gå i en skola som ligger nära hemmet. Men om platserna inte räcker till föreslår stadsledningskontoret följande prioriteringsordning: i första hand syskonförtur, i andra hand absolut närhet fågelvägen och i tredje hand – om två elever bor på exakt samma avstånd till en skola – ska det lottas mellan eleverna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Översyn av stadens facknämnder, dnr 1454/14

  Stadsledningskontoret har i uppdrag att se över facknämndernas organisation. Översynen ska belysa om det går att slå samman nämnder och även titta närmare på nämndernas storlek. Målet är att skapa en mer effektiv och transparent organisation med fokus på nytta för invånare, företag och besökare. Dessutom är målet att stärka den politiska styrningen av facknämndernas verksamhet. Göteborgs Stad har 20 facknämnder. Till skillnad från stadsdelsnämnderna arbetar dessa med stadenövergripande frågor inom en rad områden - som trafik, bostäder, miljö, kultur, stadsutveckling, stadsledning med mera. Dessa nämnder har cirka 7 300 årsarbetare. Enligt den föreslagna tidplanen ska en första delrapport vara klar före sommaren 2016. Förslag till förändringar ska lämnas innan året slut och en slutrapport ska vara klar före sommaren 2017.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: SD
  Yttrande: S, MP, V

  Yrkande angående Skolfam

  S, MP och V vill i ett yrkande att stadsledningskontoret utreder om det finns förutsättningar att arbeta mer formaliserat och strukturerat med Skolfam – en metod för att stärka möjligheterna för barn och unga i familjehem att nå kunskapsmålen i skolan. Metoden syftar till att förbättra livschanserna för barn från utsatta miljöer utifrån en individuell kartläggning och genom sektorsövergripande specialinsatser. Partierna vill även att stadsledningskontoret ska utreda de ekonomiska konsekvenserna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP och V.

  Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från SD

  Yrkande om att söka nya platser för temporära boenden, dnr 0492/16

  M, L och KD vill i ett yrkande att fastighetsnämnden och stadsdelsnämnderna genomför en bred inventering av nya platser möjliga för temporära boenden som ligger inom stadens utbyggnadsplanering, men där planerad byggstart inte beräknas komma igång förrän om tidigast 10-15 år. Vidare bör fastighetsnämnden och stadsdelsnämnderna se över hur förslag från göteborgarna på ytterligare lämpliga platser kan tas till vara.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.

  Yrkande: Martin Wannholt
  Två yttranden: ett från S, MP och ett från SD
  Protokollsanteckning: SD

  Remiss från Socialdepartementet - Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige, dnr 1717/15

  Socialdepartementet föreslår i en utredning bland annat att sprututbyte bör vara tillgängligt i hela Sverige där behov finns. Samråd mellan landsting och kommun ska vara fortsatt viktigt för att brukaren och patienten ska stå i fokus. Åldersgränsen ska sänkas i syfte att tidigt erbjuda skydd mot smittsamma sjukdomar, samt etablera kontakt med unga som injicerar droger. Stadsledningskontoret tillstyrker utredningens förslag och instämmer i att sprututbytesverksamheter är ett ansvar för landstingen utifrån deras ansvar för smittskydd och för alla invånares tillgång till jämlik hälsa och vård oavsett var i landet man är bosatt.

  S, MP och V anser inte att åldersgränsen för sprututbytesverksamhet bör sänkas från 20 till 18 år. Vidare måste ett eventuellt införande av sprutbytesverksamhet i Göteborg föregås av en utredning. Social resursförvaltning bör genomföra en sådan utredning i nära samverkan med bland annat Västra Götalandsregionen och socialtjänsten, skriver de röd-gröna partierna i sitt yrkande.

  I två andra yrkanden – ett från KD och ett från M – avstyrks förslaget att sprututbyte bör vara tillgängligt i hela Sverige.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-3) i enlighet med yrkandet från S, MP och V. I huvudvoteringen var tjänsteutlåtandet motförslag. KD och M avstod från att rösta i huvudvoteringen.

  Tre yrkanden: ett från S, MP, V, ett från KD och ett från M
  Yttrande: L och Martin Wannholt

  Övriga ärenden

  Förslag om att upplösa Kommunalförbundet för fastigheten Stretered, dnr 2037/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten, dnr 0429/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Utbetalning av partistöd för år 2016, dnr 0001/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning: Martin Wannholt

  Utdelning ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2016, dnr 0438/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster, dnr 1661/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med återremissyrkandet och enligt beslutssatserna i tilläggsyrkandet.
  Återremissyrkande: S, MP, V
  Tilläggsyrkande: M, L, KD

  Avstämning av ersättningar 2015 till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, dnr 0071/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Permutation i stiftelsen Göteborgs Kontoristförenings resestipendiefond, dnr 2018/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Framställan från Färdtjänstnämnden om att få använda eget kapital 2016, dnr 0019/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Tre yttranden: ett från M, L, KD och två från SD

  Förslag till rutin för tidig prövning av förstudier, dnr 1048/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S och V.
  Två yrkanden: ett från MP, S, V och ett från SD

  Yrkande från SD angående byggnation av temporära bostäder, dnr 0506/16

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) att avslå yrkandet.
  Protokollsanteckning: Martin Wannholt

  Val av ledamot och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott i stället för Anneli Hulthén (S)

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Ann-Sofie Hermansson. 
  M , L och KD deltog inte i beslutet.

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81), dnr 1654/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: L, M, KD
  Yttrande: MP, S, V

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Välja yrke (SOU 2015:97), dnr 1694/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Antagande av detaljplan för Bostäder norr om Askimsviken, inom stadsdelen Askim, dnr  0341/16
  (16 mars)

  Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda möjligheterna till utveckling av Fiskebäcks hamn, dnr 0785/14
  (6 april)

  Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB, dnr 0958/14
  (6 april)

  Revidering av Göteborg Stads riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning, dnr 1689/15
  (16 mars)

  Ändring i reglementet för Robert Dicksons Stiftelse, dnr 2069/1
  (16 mars)

  Överföring av verksamheten i Göteborgs Stads Upphandlings AB till Nämnden för Intraservice, dnr 0963/14
  (6 april)

  Översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr 1216/11
  (16 mars)

  Bokslutsberedning för 2015, dnr 0043/16
  (6 april)

  Översyn av Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice, dnr 1151/15
  (6 april)

  Utvärdering av regelverket för kommunal subvention till trygghetsboende, dnr 0316/16
  (16 mars)

  Motion av Matilda Granberg Stålbert (KD) om att minska barngrupperna i förskolan, dnr 0914/15
  (6 april)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här kan du läsa mer om kommunstyrelsen

 • 2016-02-10

  Revidering av riktlinjer för anhörigstöd, dnr 0492/15

  Göteborgs Stads riktlinjer för stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående har reviderats. Riktlinjerna handlar om vilket stöd Göteborgs Stad ska erbjuda till personer som vårdar och stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller har funktionshinder. Målet är att alla som ger anhörigstöd ska erbjudas ett jämlikt, likvärdigt och individuellt stöd. Riktlinjerna har kompletterats inom några områden, bland annat har anhörigperspektivet och barnperspektivet beskrivits tydligare.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Detaljplan för bostäder och förskola vid Guldmyntsgatan, dnr 1681/15

  En ny detaljplan för Guldmyntsgatan i Järnbrott har arbetets fram av stadsbyggnadskontoret. Planen innehåller cirka 425 lägenheter fördelade på flera byggnader. Till största delen ska det byggas små lägenheter med olika upplåtelseformer - hyreslägenheter, bostadsrätter och även lägenheter i form av bygg-gemenskaper. Husen kommer att byggas på olika sätt för att passa både små och stora byggherrar. De ska enligt planen bli mellan två och sex våningar höga och rymma verksamhetslokaler i bottenplan. I förslaget ingår också en förskola med sex avdelningar.

  Husen kommer att byggas på olika sätt för att passa både små och stora byggherrar. Planen rimmar väl med målet att öka bostadsbyggandet genom att förtäta i närheten av knutpunkter. I området finns redan god tillgång på service, handel och kollektivtrafik. Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Detaljplan för förskola och bostäder vid Beväringsgatan i Kviberg, dnr 1700/15

  En ny detaljplan för bostäder och en förskola vid Beväringsgatan i Kviberg i Östra Göteborg har tagits fram av stadsbyggnadskontoret. Poseidon planerar att bygga ett nytt bostadshus med 160-190 hyreslägenheter. Huset ska enligt planen bli 17 våningar i norr och fem våningar i söder. En förskola med mellan sex och åtta avdelningar planeras i en fristående byggnad. Under 2016 finns det sedan tidigare beslut på att genomföra åtgärder för att minska bullernivån i området. Det handlar bland annat om en ny cirkulationsplats samt en hastighetssänkning på Kortedalavägen.

  Planen rimmar väl med målet att öka bostadsbyggandet och i området finns redan god tillgång på kollektivtrafik och lokal service. Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Kommunala insatser som rör socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare, dnr 0903/14

  En plan för hur Göteborgs Stad ska ge stöd till socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare har tagits fram av social resursnämnd, i nära samarbete med övriga kommuner i Göteborgsregionen.

  I planen framhålls att insatser till målgruppen involverar stora delar av Göteborgssamhället, såväl kommunala förvaltningar och bolag samt civilsamhällets organisationer i samverkan. Grundläggande är att alla som vistas i staden är en kommunal angelägenhet. Planen går igenom stadens skyldigheter och vad lagen säger när det bland annat rör försörjningsstöd, rätt till skolgång, stöd till utsatta barn, akut stöd i en nödsituation, hälso- och sjukvård samt bosättningar. Den utmynnar i förslag på tydliga handlingsvägar och förhållningsätt som ska gälla för stadens medarbetare.

  Permanenta bosättningar ska undvikas och i samband med avhysningar ska alltid information om alternativt boende lämnas. Bland annat finns nattplatser, som frivilligorganisationer och Göteborgs Stad samarbetar kring. Bara personer med uppehållsrätt – personer som är anställda eller arbetssökande med verklig möjlighet till anställning samt egna företagare – har full tillgång till det sociala välfärdssystemet, vid behov. Övriga EU-medborgare kan dock få tillfälligt nödbistånd, till exempel i form av mat och logi.

  När det gäller barn som far illa har staden ett stort ansvar för alla barn som vistas i staden, i enlighet med FN:s barnkonvention. Barn till utsatta EU-medborgare ska även ha möjlighet till skolgång i Göteborgs Stad och övriga GR-kommuner.
   
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med föreslagen plan och ärendet går nu vidare till beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: SD
  Tilläggsyrkande: M

  Göteborgs Stads personalförmåner, dnr 1248/15

  Personalförmånerna i Göteborgs Stad ska vara lika inom alla förvaltningar och bolag. Det gäller såväl det totala utbudet av förmåner som storleken på friskvårdsbidraget, som föreslås bli tusen kronor per år. Det är stadsledningskontoret som på uppdrag av personalutskottet har sett över personalförmånerna. Utgångspunkten är att Göteborgs Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare och att det ska vara tydligt vilka förmåner som är knutna till anställningen. Ytterst handlar det om att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Arbetet med att utveckla personalförmånerna vidare ska ske i nära dialog med de fackliga organisationerna.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Detaljplan för bostäder och skola i östra Kålltorp, dnr 1669/15

  En ny detaljplan för östra Kålltorp, mellan Kålltorp och Björkekärr, har arbetats fram av stadsbyggnadskontoret. Förslaget innebär 570 nya lägenheter, en ny skola och en ny gång- och cykelväg. Sanatoriegatan stängs och ersätts med en ny lokal gata in i området från Torpagatan. Det blir en blandning av hyreslägenheter, bostadsrätter, studentbostäder, seniorboende och kollektivboende. Den nya skolan i området ska kunna ta emot runt 360 elever. Detaljplanen innehåller även park- och naturområden samt skydd för kulturhistorisk bebyggelse.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd och många synpunkter har kommit in. Det finns en oro för att grönområden försvinner och att den kulturhistoriskt intressanta sjukhusmiljön går förlorad. Det finns även farhågor när det gäller trafiksituationen. Länsstyrelsen har begärt kompletteringar när det gäller bland annat geoteknisk stabilitet och påverkan på Munkebäcksmotet. Stadsbyggnadskontoret har efter samrådet gjort vissa revideringar. Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas. Förslaget ligger i linje med Göteborgs Stads strategi för utbyggnadsplanering och rimmar väl med målet att öka bostadsbyggandet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
  Tre yttranden: ett från S, MP, V, ett från L, M, KD samt ett från SD

  Riktlinjer för parkeringsverksamheten, dnr 1484/15

  Trafiknämnden har tagit fram förslag på nya riktlinjer för parkeringsverksamheten på Göteborgs Stads mark. Riktlinjerna berör fyra olika områden: lyssna och informera, villkora, betala och kontrollera.

  Lyssna och informera handlar om att tydligt informera om parkeringsutbudet och att det ska vara enkelt att komma i kontakt med kundtjänst. Villkor och taxor handlar om att reglera parkeringen och styra mot ändrade resvanor. Gatuparkering ska i första hand vara till för korta besök och för korta stopp för att hämta och lämna. Boende ska i första hand parkera på tomtmark eller p-hus. Genom att anpassa taxorna går det att styra i önskvärd riktning. Betalningen ska kunna ske på flera olika sätt -  med mynt, kort eller mobilen. Kontroll och övervakning behövs för att minska allvarliga felparkeringar. Allvarliga förseelser ska ge högre bot än lindriga. Parkeringsvakter ska ge service, med fokus på värdskap och lyhördhet. De ska ha förståelse för att bilister kan hamna i svåra situationer och behandla alla lika. Det ska vara enkelt att få kontakt med Parkeringsbolaget och få sin sak prövad.
   
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Martin Wannholt avstod från att rösta. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
  Yrkande: SD

  Lägesrapport 2015 om enkelt avhjälpta hinder, dnr 0330/13

  Arbetet med att ta bort enkelt avhjälpa hinder för att öka tillgängligheten för alla i Göteborgs Stad är inne på sitt femte år. Det är fastighetsnämnden som har i uppdrag att samordna och följa upp arbetet. Lägesrapporten 2015 visar att cirka 70 procent av stadens cirka 2900 anläggningar är inventerade och att 45 procent av tillgänglighetsinformationen ligger ute på hemsidan goteborg.se. Inför kompletteringsbudgeten 2016 gör stadsledningskontoret bedömningen att nämnderna behöver avsätta totalt cirka 145 miljoner kronor för att under 2017 och 2018 åtgärda enkelt avhjälpa hinder i kommunens publika lokaler och allmänna platser. Arbetet handlar också om att tillgänglighetsmärka, T-märka, lägenheter och inventera den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: L, M, KD

  Motion om att anpassa Göteborgs trafikstrategi för en växande stad, dnr 0995/15

  Axel Josefsson och Hampus Magnusson (M) vill i en motion att trafiknämnden ska ta fram en ny trafikstrategi, som ska ge god framkomlighet för alla trafikslag och som ska följa målbilden för kollektivtrafiken i K2020. Motionärerna ställer sig bakom målet i K2020 som säger att den trafikökning som följer av en växande befolkning ska hanteras genom en utbyggd kollektivtrafik. Däremot är motionärerna emot att minska biltrafiken med 25 procent fram till 2035, vilket är ett mål i den nuvarande trafikstrategin. Därför vill de ha en ny trafikstrategi, som de anser att kommunfullmäktige ska fatta beslut om.
  Samtliga remissinstanser i staden avstyrker förslaget. Byggnadsnämnden menar att den nuvarande trafikstrategin ingår som en del i ett paket av stadsutvecklingsstrategier. Om en strategi bryts ut och revideras finns en risk att de andra strategierna inte kan förverkligas.
   
  Trafiknämnden påpekar att den nuvarande trafikstrategin har en längre planeringshorisont än K2020 och att det därför är otillräckligt att grunda en ny trafikstrategi på målsättningen i K2020.

  Fastighetsnämnden påtalar vikten av att det finns goda och samordnade planeringsförutsättningar som kan ge långsiktighet och stabilitet, något som krävs för annat kunna genomföra bostadsbyggande och annan stadsutveckling.

  Miljö- och klimatnämnden menar att den föreslagna minskningen av biltrafiken med 25 procent är nödvändig för att nå såväl lokala som nationella klimatmål och att den även är en förutsättning för att nå målen i stadens klimatprogram.

  (L) vill inte påbörja ett nytt strategiarbete utan föreslår i ett yrkande att en kontinuerlig uppföljning av trafikstrategin ska genomföras och att ett tillägg med fokus på utbyggd kollektivtrafik, kombinerade mobilitetslösningar och pendelparkeringar ska utarbetas. (L) vill även också att byggnadsnämnden och trafiknämnden i tidiga skeden planerar för laddinfrastruktur för så väl elcykel som elbil. Vidare bör trafiknämnden få i uppdrag att utreda nya elbusslinjer.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-5) att avstyrka motionen med hänvisning till trafiknämndens yttrande. L och SD avstod från att rösta. Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka beslutssatserna i  tilläggsyrkandet från L. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Två yrkanden: ett från M och KD samt ett från L

  Övriga ärenden

  Årsrapport 2015 för kommunledningen, dnr 0119/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, dnr 0347/16

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad, dnr 1506/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: L

  Yrkande från SD om att avbryta processen angående beslut i fastighetsnämnden om temporära genomgångsbostäder i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) att avslå yrkandet från SD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yttrande: M, KD, L

  Återrapportering byggnation av ersättningsarena för Rambergsvallen, dnr 0463/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande till kammarrätten i mål nr 4281-15 angående överklagande av förvaltningsrättens dom den 22 juni 2015 i mål nr 13397-17, angående beslut att utöka antalet medlemmar samt att ändra förbundsförordningen i Tolkförmedling Väst, dnr 1267/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från M, L och KD angående Säker rekryteringsprocess för förvaltnings- och bolagschefer

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att avslå yrkandet.
  Yttrande: S, MP, V

  Yrkande från S, MP, V, M, L och KD angående översyn av Göteborgsprisets framtida organisation

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om noggranna åldersutredningar där tvekan finns om den ensamkommande asylsökandes ålder, H 168/15, dnr 1499/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) att avstyrka motionen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: L, M, KD
  Tre yttranden: ett från KD, ett från M och ett från L

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående stadens frivilliga utgifter till EU-migranter, H 79/15, dnr 1064/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till social resursförvaltning. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Yrkande: L, M, KD

  Remiss från Näringsdepartementet - Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) - Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer - Betänkande av utredningen om bostäder för äldre, dnr 1617/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Remittering av betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82), dnr 1608/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: M, L, KD

  Remiss från Mistra Urban Futures - Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling, dnr 1604/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Göteborgs stads svar på Havs- och vattenmyndigheten samråd om förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen, dnr 1342/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Överföring av verksamheten i Göteborgs Stads Upphandlings AB till Nämnden för Intraservice, dnr 0963/14
  (2 mars)

  Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster, dnr 1661/15
  (2 mars)

  Översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr 1216/11
  (2 mars)

  Ändring i reglementet för Robert Dicksons Stiftelse, dnr 2069/15
  (2 mars)

  Reviderad prioriteringsordning vid ansökan till förskoleklass, dnr 0331/16
  (2 mars)

  Framställan från Färdtjänstnämnden om att få använda eget kapital 2016, dnr 0019/15
  (2 mars)

  Översyn av stadens facknämnder – direktiv, dnr 1454/14
  (2 mars)

  Överföring av kunskapscentrum mot organiserad brottslighet till Social resursnämnd, dnr 1501/15
  (24 februari)

  Yrkande från S, MP och V angående utredning av Skolfarm
  (2 mars)

  Förslag till rutin för tidig prövning av förstudier, dnr 1048/14
  (2 mars)

  Motion av Jonas Ransgård (M), Birgitta Ling Fransson (L) och David Lega (KD), om att sälja Göteborgs Spårvägar AB och dess dotterbolag, dnr 1620/15
  (24 februari)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här kan du läsa mer om kommunstyrelsen

 • 2016-01-27

  Handlingsplan för bättre arbetsmiljö inom äldreomsorgen, dnr 1406/15

  För att skapa en bättre arbetsmiljö inom äldreomsorgen pekas fyra viktiga förbättringsområden ut i en ny handlingsplan, som stadsledningskontoret tagit fram tillsammans med medarbetare inom äldreomsorgen samt representanter från stadsdelar och fackliga organisationer

  De fyra områdena handlar om att nå en hållbar bemanning, skapa en trygg, säker och funktionell arbetsmiljö, mer samverkan och teamarbete samt it-stöd i det dagliga arbetet.

  Bakgrunden är att den fysiska arbetsmiljön inom äldreomsorgen är tung och att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är komplex. Verksamheten pågår dygnet runt, arbetsplatserna är geografiskt spridda och varje chef har många medarbetare. Många inom äldreomsorgen upplever hög arbetsbelastning och brist på återhämtning.

  Handlingsplanen innehåller ett antal konkreta åtgärder som syftar till ökad frisknärvaro, bland annat en hållbar bemanningsplaneringsmodell, ett pilotprojekt med fysisk träning på arbetstid, ergonomisk utbildning, funktionsenliga hemtjänstkontor, teamsamverkan och stärkt ledarskap. Vidare ska intraservice göra nyttoanalyser när det gäller it-stöd och undersöka om det går att ha support dygnet runt för att minska problem med it-stress.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Plan för miljöfordonsarbete, dnr 1483/15

  De flesta av Göteborgs Stads miljömål när det gäller miljöfordon och drivmedel har uppnåtts 2015. Därför föreslår trafikkontoret nya ambitiösa mål fram till år 2020.

  Några av de mål som redan uppnåtts handlar om andelen miljöfordon i kommunflottan. 95 procent av bilarna är miljöklassade och minst hundra stycken är elfordon. Vidare har målet att tanka 30 procent mindre fossildrivmedel uppnåtts.

  En rad nya mål som senast ska vara uppfyllda 2020 föreslås nu. Exempel på nya mål är:

  • Samtliga stadens personbilar ska vara miljöfordon.
  • Kommunflottan ska ha 400 eldrivna fordon.
  • Mängden fossila drivmedel som tankas vid pump ska ha minskat med 90 procent.
  • 20 procent av fordonen ska ingå i en bilpool.
  • Vid val av personbil ska biogas- eller eldrift väljas i första hand.

  Stadsledningskontoret ställer sig bakom målen, som bland annat rimmar väl med Göteborgs Stads budgetmål om minskad biltrafik och minskade utsläpp av klimatgaser.

  MP, S och V vill i ett yrkande att planen skickas på remiss till park- och naturnämnden, lokalförvaltningen, Göteborg Energi, miljö- och klimatnämnden, idrott- och föreningsnämnden, kretslopp- och vattennämnden, social resursnämnd, Gatubolaget samt till några av stadens stadsdelsnämnder.

  Kommunstyrelsen beslutade att skicka ärendet på remiss till utvalda facknämnder och till några stadsdelsnämnder.

  Två yrkanden: ett från MP, S, V och ett från SD

  Policy för upphandling och inköp, dnr 1200/14

  En ny policy för upphandling och inköp har tagits fram av stadsledningskontoret. Bakgrunden är att det 2014 infördes nya regler för direktupphandling i lagen om offentlig upphandling , LOU.

  Policyn innebär en rad förändringar, bland annat att kommunallagens jävsbestämmelser vid inköp ska gälla även anställda i stadens bolag. Ett par andra förändringar handlar om att gränsen för krav på dokumentation vid direktupphandling sätts till 50 000 kronor samt att stadens stiftelser inte längre omfattas av inköps-och upphandlingspolicyn. Vidare anges att stadens modell för upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska användas i första hand.

  M, L och KD vill i ett yrkande att policyn kompletteras med en strategi för att bemöta dem som är föremål för upphandling och även ger återkoppling efter upphandlingens slut. Allianspartierna vill vidare att de krav som staden ställer i upphandlingarna blir föremål för en konsekvensanalys.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt efter votering (7-6) även i enlighet med tilläggsyrkandet. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Tilläggsyrkande: M, L och KD

  Sverigeförhandlingen 2016, dnr 1018/15

  Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag som syftar till att bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Dessutom är syftet att förbättra kollektivtrafiken i stort, öka tillgängligheten och öka bostadsbyggande i de tre storstadsregionerna. Under 2015 har en fakta- och analysfas pågått. 2016 inleds förhandlingar och stadsledningskontoret har tagit fram en modell för ansvarsfördelning och organisering inom Göteborgs Stads under förhandlingsfasen. Som grund för förhandlingen ligger arbetet med en gemensam målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille. Även arbetet med Götalandsbanan liksom arbetet med att bygga ut tågtrafiken mellan Köpenhamn-Göteborg-Oslo finns med.
   
  Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet och att kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som en politisk styrgrupp. Stadsledningskontoret leder och samordnar arbetet med att tar fram underlag och planer tillsammans med främst trafikkontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med grannkommunerna, Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. När beslut ska fattas kommer det att ske på ordinarie sätt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.

  Yrkande: SD

  Mandat och arbetsformer för kommunstyrelsens äldreberedning, dnr 1110/15

  I september 2015 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en äldreberedning med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet, integritet och trygghet. Äldreberedningen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och ha en likadan sammansättning som kommunstyrelsens arbetsutskott. Stadsledningskontoret har under hösten utrett mandat och arbetsformer för äldreberedningen.

  Enligt kommunallagen kan en beredning inte fatta beslut. Äldreberedning föreslås därför bli ett forum för att samordna övergripande äldrefrågor i staden och ha som uppgift att stötta kommunstyrelsen i sitt arbete. Äldreberedningen ska bland annat inhämta underlag från nämnder och utskott, utreda ärenden och samordna strategiskt kvalitetsarbete för äldre i staden. Den kan även yttra sig i ärenden och svara på statliga remisser. Andra uppgifter för äldreberedningen är att samverka med till exempel Västra Götalandsregionen, föra dialog med intresseorganisationer och följa forskning och utveckling.
   
  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.

  Yrkande: SD
  Yttrande: M, L och KD

  Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2016, dnr 1692/15

  Göteborgs Stad ska delta i Almedalsveckan 2016 och medverka vid Västsvenska Arenan tillsammans med Chalmers, Västsvenska handelskammaren, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Det föreslår stadsledningskontoret. Den gemensamma satsningen har pågått sedan 2012 och syftet är att lyfta de regionala frågorna i den nationella debatten och att öka synligheten för Västsverige på den politiska mötesplatsen i Almedalen. Kostnaden för Göteborgs Stad att delta i Västsvenska Arenan är 500 000 kronor. Almedalsveckan 2016 äger rum 3-10 juli.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: KD och M
  Yttrande: V

  Yrkande om en Göteborgsmodell mot svartjobb, dnr 0317/16

  M, KD och L vill i ett yrkande att Göteborgs Stad återupptar arbetet med att motverka svartjobb och annan ekonomisk brottslighet. Under 2012 och 2013 drev Göteborgs Stad projektet Rena Byggen tillsammans med Skatteverket, Sveriges Byggindustrier och Byggnads Väst. Syftet var att motverka skattefusk och annan brottslig verksamhet bland entreprenörer som anlitats för byggprojekt i Göteborgs Stad.

  Göteborgs Stad upphandlar årligen varor och tjänster för betydande belopp och är därmed en stor aktör på marknaden. Genom striktare kontroller kan Göteborg försvåra för den svarta ekonomin. Allianspartierna vill att Göteborgs kommun tar initiativ till att återuppta ett strukturerat arbete för att säkerställa att staden inte upphandlar svartjobb. Arbetet behöver ske i dialog med företagsorganisationer, myndigheter och fackliga organisationer.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, KD och L.

  Motion om att kartlägga hedersrelaterat våld, dnr 1398/15

  Helene Odenjung, L, vill i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborgs Stad. Kartläggningen ska också inkludera hedersrelaterade inskränkningar som begränsar rörelsefriheten för barn och ungdomar. En kartläggning skulle öka medvetenheten och kunskapen, med syfte att bekämpa och hantera hederskulturen.

  Motionen har varit på remiss hos två stadsdelsnämnder, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Hisingen. De avstyrker motionen med hänvisning till att det redan pågår ett arbete mot hederskultur inom ramen för Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer samt att social resursnämnd redan har ett uppdrag att göra en genomlysning och ge en översikt över stadens pågående arbete. Social resursnämnd avstyrker med hänvisning till att resurser istället bör användas till att intensifiera konkreta insatser mot hedersrelaterade inskränkningar, våld och förtryck.

  Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka motionen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Yttrande: S, MP, V

  Övriga ärenden

  Yrkande från SD angående Vätgas Sverige

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avslå yrkandet.

  Yrkande: L, M och KD
  Yttrande: MP, S, V

  Grundläggande beslut om politiska sekreterare jämte delegation av beslutanderätt, dnr 0460/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Martin Wannholt avstod från att rösta och reserverade sig mot beslutet.  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Två yrkanden: ett från Martin Wannholt och ett från SD
  Yttrande: MP, S, V

  Förslag till justerad uppsägningstid i nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, dnr 1231/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remittering av förslag till reglemente för Göteborgs park- och naturnämnd, dnr 1517/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: SD

  Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunens hälso- och sjukvård 2016, dnr 1165/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Anmälan av ledamöter till kommunstyrelsens äldreberedning, dnr 1110/15

  Kommunstyrelsen beslutade att utse Ingrid Andreae (S), Maria Rydén (M), Jonas Johansson (MP), Alice Vernersson (V), Ann Catrin Fogelgren (L) och Matilda Granberg Stålbert (KD).

  Justitiedepartementets remiss: Betänkandet Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonventionen (SOU 2015:74), dnr 1514/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Bordlagda ärenden

  Detaljplan för bostäder och skola i Östra Kålltorp inom stadsdelarna Kålltorp och Sävenäs, dnr 1669/15
  (10 februari)

  Ändring i reglementet för Robert Dicksons Stiftelse, dnr 2069/15
  (10 februari)

  Yrkande från KD, M och L angående Göteborg behöver en ny aren
  (16 mars)

  Riktlinjer för bedrivande av parkeringsverksamhet, dnr 1484/15
  (10 februari)

  Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad, dnr 1506/15
  (10 februari)

  Motion av Jonas Ransgård (M), Birgitta Ling Fransson (FP) och David Lega (KD), om att sälja Göteborgs Spårvägar AB och dess dotterbolag, dnr 1620/15
  (10 februari)

  Motion av Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att avsluta pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum, dnr 1621/15
  (16 mars)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att anpassa Göteborgs trafikstrategi för en växande stad, H 57/15, dnr 0995/15
  (10 februari)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2016-01-13

  Uppföljningsrapport 3, del 2 2015: fokus kärnverksamheten, dnr 0019/15

  Uppföljningsrapport 3, del 2, har fokus på kärnverksamheterna äldreomsorg, hälso- och sjukvård, trafik, bebyggelse och bostad. Dessutom finns en kvalitetsrapport i om utbildningen.

  Stadsdelsnämnderna har satsat ekonomiskt på äldreomsorgen, vilket bland annat visar sig genom mer utevistelse och fler aktiviteter. Antalet som har beslut om äldreboende, men som inte fått någon plats har ökat. Sjukfrånvaron för personal inom hemtjänsten och på äldreboende har fortsatt att stiga. En handlingsplan för en bättre arbetsmiljö ska göras.
  Inom hälso- och sjukvård ökar antalet patienter med behov av komplexa insatser. Flera stadsdelar jobbar aktivt med projekt som syftar till ökad delaktighet i vården, såväl för patienten själv som för anhöriga. Det finns stor brist på främst specialistsjuksköterskor.
  Göteborgs Stad står inför en omfattande bostadsutbyggnad och stora infrastruktursatsningar, vilket ställer krav på ökad samordning och koordinering. Steg i rätt riktning har tagits under 2015 för att öka takten i genomförandet.

  Inom utbildningsområdet är fokus fortsatt på tre strategiska områden: systematiskt kvalitetsarbete, pedagogiskt ledarskap och det kompensatoriska uppdraget. Det stora antalet nyanlända lever ställer stora krav på samordning och utveckling av stadens organisation. Gemensamma riktlinjer för fördelning av nyanlända elever är ett stöd.

  Kommunstyrelsen antecknade uppföljningsrapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige.

  Yttrande: L, M och KD

  Uppföljningsrapport 3, del 1 2015: ekonomiskt utfall, dnr 0019/15

  Uppföljningsrapport 3 har fokus på övergripande ekonomiskt utfall för Göteborgs Stad, personalsituationen, väsentlig styrinformation och uppsiktsfrågor.

  Flyktingsituationen under hösten har präglat stadens verksamhet och inneburit en utmaning. Stora ansträngningar har gjorts bland annat för att få fram boendeplatser, transitboende, skolplatser och för att säkra myndighetsutövningen.

  När det gäller bemanningen har Göteborgs Stad svårigheter att rekrytera och behålla yrkesutbildad personal. Handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron ska göras.

  Resultatet för hela staden inklusive bolagssektorn bedöms för helåret 2015 hamna på ett överskott på drygt 1000 miljoner kronor. Bolagens resultat står för knappt 400 miljoner kronor och cirka 650 miljoner kronor förklaras i huvudsak av poster av engångskaraktär inom den kommunala verksamheten. Den skattefinansierade kommunala servicen går jämnt ut, det vill säga att intäkter och kostnader är lika höga. Enligt kommunallagen får en kommun inte gå med förlust. Över tid behöver Göteborgs Stad ett överskott för att bland annat finansiera investeringar. Totalt omsätter koncernen Göteborgs Stad – förvaltningar och bolag – cirka 47 miljarder kronor.

  S, MP och V föreslår i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppgift att ta fram ett åtgärdspaket i syfte att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen inom Göteborgs Stad. Åtgärdspaketet ska rikta in sig på strategiskt viktiga områden och vara ett stöd till förvaltningar och bolag i deras arbete med att vända den negativa trenden. Bakgrunden är att stadens verksamheter har en ansträngd situation utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Sjukfrånvaron har ökat de senaste fyra åren, främst inom kvinnligt dominerade yrkesgrupper.

  Kommunstyrelsen antecknade uppföljningsrapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Yrkande: S, MP, V
  Yttrande: L, M och KD

  Rapport om självdeklaration, dnr 1301/14

  Sedan 2011 gör Göteborgs Stads förvaltningar och bolag varje år en självdeklaration, som ett led i att förbättra den interna kontrollen. I två omgångar, hösten 2014 och hösten 2015, svarade samtliga förvaltningar och bolag på ett antal påståenden och gjorde en egen bedömning, en så kallad självskattning, av sin interna kontroll av arbetssätten kring löneadministrationen. Därefter valdes 15 förvaltningar och bolag ut och tre revisionsbyråer fick granska hur väl de egna uppskattningarna stämmer.

  Revisorerna konstaterar att det finns ett glapp mellan de granskade förvaltningarnas och bolagens egna bedömningar och verkligheten. Av de 15 granskade bolagen och förvaltningarna fick ingen ”God måluppfyllelse”, fem fick betyget ”Behov av förbättring” och tio fick resultatet ”Stort behov av förbättring”.

  Utifrån resultaten i självdeklarationerna ska åtgärdsplaner tas fram hos samtliga förvaltningar och bolag.

  Kommunstyrelsen beslutade att anteckna rapporten.

  Yttrande: SD

  Utveckling av verktyget självdeklaration, dnr 1394/15 

  Som ett led i arbetet att förstärka den interna kontrollen och öppenheten inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag fattades 2011 beslut om att bland annat införa en årlig obligatorisk självutvärderingsmodell. Parallellt sker en extern verifiering i form av att revisorer granskar hur väl den egna bedömningen stämmer överens med verkligheten.
  Erfarenheten efter fem års arbete med självdeklaration visar att det finns behov av att utveckla verktyget vidare. Därför förslår stadsledningskontoret att det under 2016 inte ska göras någon självdeklaration. Fokus ska istället ligga på att utveckla och förbättra verktyget, som syftar till att utvärdera och utveckla den interna styrningen och kontrollen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande: SD

  Gemensam målbild för stråket Göteborg-Borås 2035, dnr 1418/15

  En gemensam målbild för hur stråket Göteborg - Borås ska utvecklas har tagits fram av de sex kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd och Borås. Även Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, och Borås - Sjuhäradsbygdens kommunalförbund har deltagit i arbetet.

  Göteborg - Borås är ett av de mest expansiva områdena i den växande arbetsmarknadsregionen och därför behövs en gemensam samhällsplanering. Måldokumentet handlar om hur stråket kan växa och utvecklas hållbart fram till och med 2035. En prioriterad fråga är att öka tillgängligheten, bland annat via en höghastighetsbana och en utvecklad spårbunden regiontrafik. Andra viktiga frågor handlar om hur näringslivet kan utvecklas och hur man kan få en gemensam strategi för markanvändning och bebyggelse.

  Målbilden har tagits fram i samverkan med Trafikverket och Västra Götalandsregionen. I GR ingår 13 kommuner och i Borås - Sjuhäradsbygdens kommunalförbund nio kommuner.

  Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom målbilden.

  Försörjningsstöd och skäliga boendekostnader 2016, dnr 2009/15

  Göteborgs Stad anpassar försörjningsstödet under 2016 efter den nivå som regeringen beslutat. Förändringen betyder att för barn mellan 0-6 år höjs beloppet med 100 kronor per månad. För barn mellan 7 och 18 år och för skolungdomar 19 – 20 år höjs beloppet med 250 kronor. Syftet är att familjer med försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. Höjningen är en följd av att den så kallade fritidspengen avskaffas.

  Vidare höjs normen för gemensamma hushållskostnader med 10 kronor per månad för att kompensera för höjningen av TV-avgiften. När det gäller riktvärden för skälig boendekostnad följer Göteborgs Stad Försäkringskassans föreskrifter för genomsnittskostnad för Storgöteborg.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga ärenden

  Information om Göteborg Energi Din El ABs finansiering av säkerhetskrav under nya regelverk EMIR, dnr 1659/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Arvodering av medlemmar i det Romska rådet i Göteborg, dnr 1677/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: SD

  Remiss från Finansdepartementet - Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56), dnr 1471/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: SD

  Remiss från Socialdepartementet - Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48), dnr 1565/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande: S, MP, V

  Bordlagda ärenden

  Grundläggande beslut om politiska sekreterare jämte delegation av beslutanderätt, dnr 0460/15
  (27 januari)

  Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad, dnr 1506/15
  (27 januari)

  Policy för Upphandling och inköp, dnr 1200/14
  (27 januari)

  Översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr 1216/11
  (10 februari)

  Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2016, dnr 1692/15
  (27 januari)

  Yrkande från L, M och KD angående en Göteborgsmodell mot svartjobb
  (27 januari)

  Yrkande från M, L och KD angående Säker rekryteringsprocess för förvaltnings- och bolagschefer
  (10 februari)

  Förslag till rutin för tidig prövning av förstudier, 1048/14
  (10 februari)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att anpassa Göteborgs trafikstrategi för en växande stad, H 57/15, dnr 0995/15
  (27 januari)

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående stadens frivilliga utgifter till EU-migranter, H 79/15, 1064/15
  (10 februari)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige